December 2012 (902KB) - Grøndalslund Kirke

groendalslundkirke.dk

December 2012 (902KB) - Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 10. ÅRGANG • NR. 3 • DEC.-JAN.-FEB.-MARTS. • 2012/13

Grøndalslund Kirke

1


2

Farvel til Simon – tale ved receptionen 28. oktober 2012 – af Jann Larsen, menighedsrådsformand

Kære Simon,

Der er tid til at sige goddag,

der er tid til at sige farvel - og

i dag er tiden kommet til, at

vi skal sige farvel til dig, Simon.

Du har været ansat som sognepræst

ved Grøndalslund pastorat

siden oktober 2010.

Det vil sige, at vi har haft glæden

ved at have dig som præst

i to år og en måned, kun afbrudt

af et lille interregnum

på tre måneders forældreorlov

fra januar til marts i år.

Jeg håber ikke, at tiden i Rødovre

er faldet dig lang, - for

mit vedkommende synes jeg

ikke, at det er lang tid siden,

at vi tog imod dig den 3. oktober

2010, hvor du blev indsat

her i Grøndalslund Kirke

af provsten.

Jeg synes personligt, at du har

udviklet dig meget i den forløbne

tid. I starten var det

min fornemmelse, at du gik

lidt forsigtigt til værks. Men

det er vel også en dyd, at føle

sig lidt frem, når man starter

et nyt sted. Men i den senere

tid har det virket, som om du

er blevet mere dig selv og har

fulgt dit eget spor.

Vi vil huske dig for dine velforberedte

prædikener ved højmesser

og andre kirkelige handlinger,

for dine andagter og

temaaftener, men så sandelig

også for din væremåde som

menneske og som medlem af

menighedsrådet. Jeg tror også,

at jeg kan indføje en tak til dig

fra kirkens øvrige medarbejdere.

Det er mit indtryk, at du har

været meget vellidt og værdsat i

det daglige team ved kirken.

Skal jeg trække noget frem

for andet, som du har stået

for, så skulle det måske lige

være dine salmemaratons

og spaghettigudstjenester. Og

vi vil specielt huske dukken

Brian, som Sara lå højgravid

og lagde stemme til under et

tæppe.

Men du har nu valgt at forlade

os for at blive sognepræst

i Søndre Borris og Faster pastorat

i den nordligste del af

Ribe Stift i Vestjylland.

Det betyder, at vi i Grøndalslund

skal ansætte en ny

præst, og det er vi naturligvis

kede af. Men jeg vil på

menighedsrådets vegne ønske

dig, Sara og jeres Rakel al

mulig held og lykke i de nye

omgivelser og dig specielt i

dit nye kald. Samtidig vil vi

sige dig hjertelig tak for det

personlige arbejde, du har

udført her i Grøndalslund.

Ud over de minder, som du

selv tager med dig fra din

tid i Grøndalslund Sogn, vil

vi også gerne give dig et par

mere håndgribelige ting med

til Jylland.

Den ene ting er en bog, som

har en klar relation til den

egn, som du/I nu skal leve jer

ind i. Valget er faldet på ”De

forsvundne - Hedens sidste

fortællere”. Bogen inviterer til

en opdagelsesrejse af de sjældne,

nemlig en rejse ud på den

jyske hede til de lokale småkårsfolk

på den tid, hvor folkemindesamleren

Evald Kristensen

i 1873 tog på sin store

ekspedition på heden. Bogen

er skrevet af etnologen og historikeren

Palle Ove Christiansen

fra Det Kongelige Bibliotek,

som selv har været på

fodrejse på heden sammen

med kunstfotografen Henrik

Saxgren.

Den anden ting, vi vil give dig

som minde, er en ting, som

I nok alle tre kan få glæde af,

nemlig et Georg Jensen julehjerte,

som I kan hænge på jeres

juletræ eller et andet sted i

jeres nye præstegård.

Med disse ord vil jeg endnu

engang sige dig tak for den

tid, du har været hos os, og

held og lykke til jer alle tre i

tiden fremover.


Efter at have været præst i to

års tid ved Grøndalslund Kirke

drager vi nu videre. Nærmere

bestemt skal vi til Vestjylland

til Borris og Faster

sogne for at tjene der som

præst.

Da jeg begyndte her, fik jeg

at vide, at Rødovre var som

en lille landsby. Og det er ikke

helt ved siden af. For det

kendetegner området, at vi

kommer hinanden ved. Derfor

har jeg også været glad for

og værdsat de samtaler, som er

opstået spontant. Hvad enten

det så var i Netto, på tur med

klapvognen eller over hækken.

Når jeg ser tilbage på de to år,

som familien og jeg fik i Rødovre,

er der mange oplevelser

at tænke tilbage på.

Arbejdet med konfirmander

står som et af ugens faste

højdepunkter. Jeg har været

glad for at lære konfirmanderne

at kende. Vi har haft

en tid, hvor vi satte os selv og

troen på spil og undersøgte,

hvad det vil sige at være menneske

og kristen i Danmark i

2010’erne.

En præst takker af – af Simon Møller Olesen

Og så har det været en glæde

at arbejde med på det spirende

arbejde i spaghettigudstjenesterne,

hvor familier får lejlighed

til at møde kirken og

evangeliet i børnehøjde. Tak

for mange gode oplevelser og

snakke.

Studiekredsene har for mig

været et dejligt sted, hvor vi

fik lejlighed til at diskutere

tro, teologi og hverdagsliv.

Og selvom vi til tider har været

grundlæggende uenige, så

har det været dejligt at opleve,

hvordan vi har kunnet udfordre

hinandens synspunkter.

Derfor skal der også lyde en

tak for de samtaler og de udfordringer,

vi har haft.

Jeg er taknemlig for søndagsmenigheden,

som både har

lagt øre til mine prædikener

og åbnet deres mund for at

tilkendegive, hvad de mente

om dette og hint. Og selv om

vi ikke har været enige om alt,

har jeg værdsat de samtaler,

som er udsprunget af gudstjenesten.

Grøndalslund sogn er geografisk

set et lille sogn, men har

mange indbyggere. Og efter

at have været her i to år, har

jeg fået set en del af sognet.

Dér har det været dejligt at

opleve den åbenhed og imødekommenhed,

jeg som præst

har mødt. Hvad enten det har

været ved livets glædestunder

eller de svære øjeblikke i livet.

Jeg vil også gerne rette en tak

til det øvrige personale. Jeg

har været glad for samarbejdet.

Og selv om vi på mange

måder er forskellige, har det

været dejligt med en gensidig

respekt og forståelse, samt

hyggelige snakke over kaffen.

Mit ønske for Grøndalslund

Kirke er, at evangeliet fortsat

må blive forkyndt, sådan at så

mange som muligt må høre

det, og at der fortsat må være

plads til at være forskellige.

Aftenmøde

om Søren Kierkegaard

Torsdag den 21. februar

kl. 19

i Sognegården.

Læs nærmere på kirkesiden i

Rødovre Lokal Nyt i januar. os

Nyt redaktionsudvalg

Efter Simons fratræden har

menighedsrådet valgt følgende

til nyt redaktionsudvalg

til kirkeblade og kirkesiderne

i Rødovre Lokal Nyt:Hanne

Kjærulff som ansvarshavende

redaktør, Grete P. Hansen, Ellen

M. Jensen og Ole Steenberg

til medlemmer af udvalget.

hk

3


4

Nyt fra Menighedsplejen – af Hanne Kjærulff

I august måned igangsatte

menighedsplejen en ”Strikkecafé”.

Vi er otte, der flittigt

møder op hver anden mandag

(i ulige uger). Caféen åbner

kl. 10, og vi fortsætter så

længe vi har lyst, - nogle gange

til ud på eftermiddagen.

Der er allerede produceret

mange fine ting, som bliver

sat til salg når der afholdes

JULESTUE

Søndag den 2. december

efter højmessen

Der er også mulighed for at

købe glögg og æbleskiver.

Vi håber at mange vil besøge

Sognegården, således at vi

kan få et stort salg.

Pengene vil ubeskåret gå til

menighedsplejen, der således

kan få mulighed for at yde

hjælp til borgere i sognet, der

har det svært og har brug for

støtte her op til jul.

Vi fortsætter i det nye år med

at fremstille ting, vi kan sælge

ved flere arrangementer i Sognegården

i løbet af 2013.

Der kan sagtens være flere

omkring bordet, så har du

lyst, så er du velkommen til at

møde op.

Første gang i 2013 er mandag

den 14. januar kl. 10.

Er du interesseret i at høre

nærmere, er du velkommen

til at ringe eller maile til mig.

Telefon: 2172 9440 Mail:

hanne@banolu.com

En af de ting, der var ønske

om på vor spørgeskemaundersøgelse

i foråret, var en

telefonkæde.

Der er truffet aftale med den

allerede eksisterende telefonkæde

i Rødovre om, at de, der

ønsker at være med, kan rette

henvendelse til Birgit Ren på

telefon 4160 3483.

Vi kan allerede nu oplyse om,

at der afholdes generalforsamling

i menighedsplejen

søndag den 17. marts 2013

umiddelbart efter højmessen.

Kyndelmisse

I katolsk tid var kyndelmisse

eller lysmesse en gudstjeneste,

hvor kirkelysene for det næste

år blev indviet i kirken. Den

slags bruger vi ikke længere i

folkekirken, men vi vil stadigvæk

gerne fejre, at lyset er ved

at få magten igen.

Det gør vi ved højmessen

søndag den 3. februar. Traditionen

tro medvirker Grøndalslundkoret,

og bagefter er

der kyndelmissepandekager i

Sognegården. mhj

Fastelavn

Prinsesser, trolde, marsmænd

og andre besynderlige væsner

og udklædte børn er velkomne

til fastelavnsfejring i kirken

søndag den 10. februar

kl. 14

Her vil vi begynde med en

kort gudstjeneste om fastelavn

for derefter at gå ud og slå

katten af tønden.

Bagefter vil vi mødes i Sognegården

til noget godt at spise

og varmt at drikke.

Enhver er velkommen – kom

gerne udklædt.

mhj


Der blev ”fredsvalg” i Grøndalslund

Sogn. Man kalder

det ”fredsvalg” eller ”aftalevalg”,

når der i et sogn kun

opstilles én kandidatliste til

menighedsrådsvalget.

I Grøndalslund var der kun

indleveret én liste med kandidater,

da fristen for indlevering

af lister udløb den 2.

oktober kl. 19. Derfor er valghandlingen,

der ellers skulle

have fundet sted den 13. november,

aflyst.

Det betyder, at de ti kandidater

og de to stedfortrædere,

der er opstillet på den liste,

kaldet Folkekirkelisten, som

er blevet indleveret til valgbestyrelsen,

alle er valgt uden afstemning.

Det betyder, at følgende er

valgt til det nye menighedsråd

for Grøndalslund Sogn:

Jann Larsen, Hanne Kjærulff,

John Birkemose, Majken

Dencker, Peter Hansen, Bente

Jensen, Arly Larsen, Alice

Christiansen, Peter Skriver og

Karsten Køllund.

Menighedsrådet består desuden

af pastoratets to præster,

Det nye menighedsråd – af Jann Larsen, menighedsrådsformand

som er ”fødte” medlemmer af

menighedsrådet, dvs. at de ikke

skal vælges, men automatisk

indtræder i menighedsrådet.

Rådet består således i alt af

tolv personer for de kommende

fire år.

Af de ti såkaldte ”læge” medlemmer

sad de syv også i det

gamle menighedsråd. Så helt

”nyt” er rådet derfor ikke. De

tre ”nye” medlemmer er Peter

Hansen, Bente Jensen og Alice

Christiansen. Af de tre har både

Peter Hansen og Bente Jensen

tidligere siddet i Grøndalslund

Sogns Menighedsråd.

Desuden er der valgt to suppleanter,

som kan indtræde i

menighedsrådet, hvis nogen

af de valgte medlemmer af en

eller anden grund udtræder

i løbet af valgperioden. Suppleanterne

er Ellen Jensen og

Mogens Juul-Hansen. Ellen

Jensen sad i det gamle menighedsråd,

mens Mogens Juul-

Hansen er ny.

Jeg vil godt sige tillykke med

valget til alle de tolv opstillede

og valgte, og et særligt velkommen

til de to nye, Alice

Christiansen og Mogens Juul-

Hansen.

Valgperioden for det nye menighedsråd

varer fra den 1. søndag

i advent, dvs. fra den 2. december

2012 til slutningen af

kirkeåret 2016.

Før det nye menighedsråd kan

træde i funktion, skal der ske

en konstituering, dvs. at rådet

skal vælge en formand, en

næstformand, en kirkeværge,

en kontaktperson, en kasserer

og personer til forskellige udvalg,

såsom bygningsudvalg,

kirkegårdsudvalg, aktivitetsudvalg

mv.

Den, der er valgt som nr. 1 på

kandidatlisten, skal indkalde til

det konstituerende møde med

en dagsorden for mødet og for

de valg, der skal foretages. Det

er Jann Larsen, der skal indkalde

det nye menighedsråd. Da

det konstituerende møde først

holdes i slutningen af november

og derfor endnu ikke har

været afholdt, når dette skrives,

kan det heller ikke oplyses,

hvem der bliver valgt til hvilke

poster i det nye menighedsråd.

Resultat af valget vil først kunne

meddeles i det næste nummer

af kirkebladet.

5


6

Spaghettigudstjenester

Onsdagene 5. december,

6. februar, 6 marts,

3. april, 1. maj og

5. juni (grillaften)

Den første onsdag i måneden

er der spaghettigudstjeneste.

Først er der en kort børnegudstjeneste

i kirken kl.

17.30. Temaet i foråret er

”De gode gamle”. Det skal

handle om de gode gamle

fortællinger, som mor og far

også fik fortalt, dengang de

var børn. Om Kain og Abel,

om Noa og Abraham og Moses.

Om Egypten og slaver og

ørkenvandringer.

Bagefter spiser vi sammen i

Sognegården ca. kl. 18. Vi

plejer at gå hjem igen kl. 19.

Alle er meget velkomne. Det

er gratis, og man behøver ikke

at melde sig til.

Den 5. december består

traktementet af risengrød.

Og der fremstilles juledekorationer,

der er gran, ler og lys

til fri disposition, medbring

eventuelt selv ekstra pynt.

mhj

Onsdagsandagter

Onsdagsandagter

Onsdagene

12. december kl. 11

9. januar kl. 14,

13. februar kl. 14

og 13. marts kl. 14

I en travl hverdag, fyldt med

alle mulige og umulige gøremål,

kan det nogle gange være

en befrielse at komme til et

sted, hvor der er rum til eftertænksomhed,

stilhed, sang og

samvær. Derfor har vi andagter

i Grøndalslund Kirke.

Vi mødes i kirken, hvor vi læser

Johannesevangeliet fortløbende,

synger nogle salmer,

og en af præsterne kommer

med nogle refleksioner over

teksten. Der er stemningsfuld

musik ved organist og sanger.

Bagefter er der et mere uformelt

samvær over en kop kaffe

i Sognegården, og forhåbentlig

går man derfra med

fornyet energi i både sjæl og

legeme.

Den 12. december efterfølges

andagten af den traditionelle

JULEFROKOST

mhj

Skærtorsdag

Skærtorsdag den 28. marts kl. 16

I gudstjenesten sætter vi særligt fokus på det måltid, som

Jesus spiste sammen med sine disciple. Vi begynder gudstjenesten

i kirken. Efter prædiken bærer vi ”de hellige kar”

ud af kirken. Vi tager dugen af alteret og slukker for lysene.

Derefter går vi sammen over i Sognegården og fortsætter

gudstjenesten. Når vi har modtaget nadverbrødet, spiser vi

lammesteg sammen. Når alle er blevet mætte, får vi nadvervin,

og herefter afsluttes gudstjenesten, ganske som den

ville gøre, hvis vi var i kirken.

Efter gudstjenesten er der kaffe og dessert.

Alle er meget velkomne til denne lidt anderledes gudstjeneste.

Af hensyn til maden og borddækningen skal vi bede

om tilmelding. Dette kan ske til kirkens kontor på tlf.

36707400, og vi vil meget gerne have tilmeldingerne

i hus senest onsdag den 20. marts.

Det er ganske gratis at deltage, men vi vil på dagen samle

ind til Menighedsplejen.

mhj


Hvis man ønsker sin aske badet

i ædle menneskers glødende

tårer, skal man vælge

en profession, hvor man kan

gøre noget godt for menneskeheden.

Således skrev den

unge Karl Marx i sin studentereksamensstil

i begyndelsen

af 1830-erne. Og Karl Marx

havde bestemt sig for at blive

digter. På samme tid havde

en anden ung og begavet tysk

idealist bestemt sig for at blive

komponist - det var Richard

Wagner.

Han var født i 1813 - fem år

før Karl Marx. De kendte ikke

hinanden personligt, men

begge var de opfyldt af nye revolutionerende

ideer: at udrette

noget virkelig stort og

godt for menneskeheden. Forandre

samfundet, som endnu

på denne tid, under utålelige

sociale forhold, holdt store

folkemasser nede i nådesløs

undertrykkelse. De havde

begge studeret den russiske

revolutionære anarkist Bakunins

forbudte skrifter.

Både Karl Marx og Richard

Wagner havde enorm selvtil-

Grøndalslundkorets julekoncert, søndag den 16. december 2012 kl. 15

lid. Karl Marx udtalte, at var

man ikke enig i hans synspunkter,

var det mod bedre

vidende. Som erklæret ateist

var han udelukket fra enhver

form for ansættelse, og han

måtte føre en omflakkende

tilværelse med politi og kreditorer

i hælene. Wagner var

nok socialist, men han havde

ikke droppet sin gudstro. Han

havde et urealistisk forhold

til penge, og hans musik var

så ny og revolutionerende, at

ingen – i begyndelsen - ville

spille den. I 1849 flygtede de

begge fra Tyskland. Marx slog

sig ned i London og Wagner

i Zürich. Den indflydelse,

som de begge fik på henholdsvis

politik og musik, kan

næppe overdrives, og den kan

mildt sagt stadig bringe sindene

i kog.

Wagner havde sat alt over styr

ved at deltage i det fejlslagne

revolutionsforsøg i Dresden i

1848. Her havde han trods alt

haft en stilling som kapelmester

ved operaen og også fået

opført flere værker med succes.

Grøndalslundkoret møder

ham i Pilgrimskoret fra

Tannhäuser. Det er en hyldest

til Gud og til den helsebringende

virkning af bod og

anger.

Ved julekoncerten vil der blive

lejlighed til at høre flere andre

spændende nyheder. Der

er f.eks. den dramatiske mo-

tet ”Bryd ud i jubel” til tekster

fra Det gamle Testamente

arrangeret af korets dirigent,

Tommy Østerlind, og i den

lidt lettere genre kan der ses

frem til den meget velklingende

og mundrette sang Født er

vor frelser.

Korets Hollywoodgen kommer

nok bedst frem i en nyproduktion

af klassikeren

White Christmas med korets

egen tenorbaryton, Ivan

Carlsen, men vi skal nok også

slutte af med Bella Notte.

Og ingen julekoncert uden at

Bent Rasmussen trakterer kanebjælderne

i Jingle Bells. I

den yngre aldersklasse skal vi

igen i år hilse på en flok nissebørn

– en halv snes stykker,

som kommer fra Rødovre

Musikskole for at være med i

blandt andet Happy Christmas

– war is over af John Lennon.

Selvfølgelig vil der også blive

lejlighed til at høre mange af

de gode gamle danske julesange.

Kom selv, lyt og syng med

– det bliver en varieret, stemningsmættet,

munter og højtidelig

julekoncert. tø

7


8

Julekoncert

Tirsdag

den 18. december kl. 20

JULEKONCERT

MED

PANUMKORET

Panumkoret gav sidste år

et brag af en julekoncert i

Grøndalslund Kirke, og de

vil i år gentage succesen.

Kom og vær med når Panumkoret

stemmer i med

julesange og fylder kirken

op med klang og nærvær.

Koret akkompagneres af

kirkens organist.

rst

Hvor er Gud?

Dét er et ældgammelt og vigtigt

spørgsmål, som mennesket

har stillet siden tidernes

morgen.

I Det gamle Testamente er

Gud forskellige steder: i den

brændende tornebusk, på Sinai

Bjerget, han er i røgsøjler

og ildsøjler, og så er han

der, hvor han måske er allermest

kendt for at være: i høje

himmel.

Deroppe i himlen sidder han,

fjern og utilnærmelig. Når

nogen er så langt væk, så må

det være, fordi de er farlige,

og det er da også sket, at

Gud Fader er blevet vred og

har slået hårdt ned på sine

børn. En lille smule uheldigt

er det også, at han er deroppe,

for himlen er bare så langt

væk, og nede på jorden vader

hans folk rundt. De går rundt

i mørke og famler i blinde,

mens de ser opad i det tilfælde,

at de en dag får øje på

Gud Fader deroppe i himlen,

måske svævende omkring på

en luftig, hvid sky. Men det

sker bare ikke.

Julen er Faderens fest – af Martin Holt Jensen

Julen er børnenes fest, plejer

man at sige. Måske er det fordi

den naive glæde, der er forbundet

med sangene, juleklip,

konfekt, småkager og gaver, i

særlig grad tiltaler børn. Måske

er det fordi julen handler

om, at et lille barn blev født,

at det er Jesu fødselsdag. Men

julen er i virkeligheden Faderens

fest. Gud Fader. Fordi

det var Gud, der besluttede,

at det ikke længere gik,

med alle de mennesker, der

går rundt dernede og overser

hinanden.

Det betyder altså, at Gud

Fader ikke længere skal søges

i det fjerne og skjulte, men

midt iblandt os. Vi skal ikke

længere gå rundt med næsen

i sky, for himmeriget er blevet

bragt ned til os.

Præcis som vi synger i den

gamle julesalme Glæden hun

er født i dag (DDS: 107)

Glæden hun er født i dag,

Himmeriges glæde,

ved Gud Faders velbehag

fryde sig de spæde!

Han, som var frygtelig

og utilgængelig

i sin høje bolig,

han nu i barnedragt

har sig i krybben lagt,

med vort støv fortrolig.

Men fordi Gud Fader lod sig

føde, så er julen måske alligevel

børnenes fest, fordi

vi alle kan fryde os med de

små over, at Julen er festen

for vores allesammens kærlige

Far.

Glædelig Jul!


Gallakoncert

Gallakoncert

Lørdag den 29. december kl. 14

Alle musikinteresserede vil have stiftet bekendtskab

med den bølge af ”De 3 Tenorer” der, i utallige konstellationer,

har huseret siden begyndelsen af 90’erne.

Grøndalslund Kirke lægger sig hermed i overhalingsbanen,

hvad angår trends, og præsenterer med stolthed:

”De 4 Sopraner”

Elsebeth Dreisig er en af de absolut bedste sopraner

på de danske operascener.

Hun synger sammen med sin datter Marie Dreisig,

som er kirkesanger ved Grøndalslund Kirke, sin søster

Inge Dreisig, som er operasanger i Frankrig og

Inges datter Elsa Dreisig, som er sangstuderende på

konservatoriet i Paris.

Der vil være kendte arier og festlige høje toner.

Der vil blive serveret en lille forfriskning i forbindelse

med koncerten.

rst

Nytårskoncert

Nytårskoncert

Lørdag den

19. januar kl. 14

Med Grøndalslund

Kirkes sangere

og organist

Mange har efterlyst

en efterfølger

af koncerten

”Den gode melodi”

med sange fra, ikke mindst,

”Mød mig på Cassiopeia”,

som kirkens sangere og

organist afholdt i sommer.

Repertoiret til denne

nytårskoncert vil

ligeledes være bredt,

festligt og inkluderer

musik af

Kai Normann Andersen.

Man vil kunne forvente

musikalske overraskelser

samt lidt sødt til ganen.

rst

9


10

Duften af gran

I skrivende stund er vi begyndt

at lægge gran på gravstederne.

Klimaet har desværre

vanskeliggjort processen

en del. Det er gennem de senere

år blevet varmere om efteråret,

hvilket bevirker, at

planterne går i vinterdvale senere.

Da det stadig har været

varmt, når grannet er blevet

klippet, er grannet ikke

gået i vinterdvale. Det har stadig

travlt med at suge vand

og fordampe gennem nålene.

Det gør, at grangrenene opfører

sig som afskårne blomster.

Blomster bliver sat i vand, og

så holder de mere eller mindre

en uge. Grangrenene får ikke

Kirkegården i den mørke tid – af gartnerformand Charlotte Nordman

vand, og derfor må de nøjes

med den saft, der er i grenene

for at holde sig friske. Normalt

ville grannet være gået

i vinterdvale og altså stoppet

med at trække vand op til nålene.

Og nålene ville ikke lave

en fordampning. Men varmen

og den manglende vinterdvale

gør, at de opfører sig som afskårne

blomster og langsomt

begynder at visne.

Ser vi på sidste år, var der flere

steder, hvor grannet blev gult

allerede inden jul. Der måtte

derfor udskiftes gran flere

steder. Frosten var god, da

den kom, da den jo frøs grannet

ned.

De senere års varme efterårsmåneder

har også givet optimale

vækstbetingelser for

svampe. End ikke nåletræer

slipper for forskellige svampeangreb.

Vi har heldigvis været

skånet for svamp hos vores leverandør,

men selv han meddeler,

at han ikke kan garantere

næste års resultat.

I år har vi valgt at få leveret

lidt senere end ellers, i håb

om at undgå for tidligt klip-

pet gran. Vi kan blot krydse

fingre for, at det går godt i år.

Grannet forventer vi at tage af

igen fra 11. marts 2013, men

det er til syvende og sidst vejret,

der bestemmer.

Udvidelse af afdeling O

Gennem de sidste par år har

et projekt fyldt meget på tegnebrættet.

Nemlig udvidelsen

af afdeling O, den afdeling

der ligger til venstre for

kirkens indgang. Projektet er

blevet godkendt på menighedsrådsmødet

i oktober, så

nu kan alle se frem til, at der

kommer gravsteder på ydersiden

af afdelingens runde cirkelform.

Nærmere information

omkring udvidelsen vil

komme i forårsnummeret af

kirkebladet, så hold øje med

bladet.

Vinterarbejde

Når vinteren for alvor har lagt

sig over land og by, vil vi på

kirkegården udføre en masse

beskæring af buske og træer.

Hvis vinteren tilsmiler os

med milde vinde, vil der og-

så blive mulighed for at lave

en del belægningsarbejde.

Bænkene skal efterses, nogle

skal males, andre repareres.

Der bliver ryddet op, og diverse

maskiner og værktøjer,

stier og begravelsesudstyr får

et eftersyn. Der laves nye løsninger

indenfor arbejdsmiljø,

så vi hele tiden forsøger at lave

fremskridt og sikre medarbejdernes

arbejdsforhold.

Lys og luft til kirken

Det er blevet vedtaget, at

pladsen foran kirken trænger

til forandring, lys og luft.

Projektet ligger på tegnebrættet,

men de første forandringer

sker forhåbentlig allerede i

vinter. De store fyrretræer bliver

fjernet, og nåletræerne på

den modsatte side bliver ligeledes

fjernet.

Også dette projekt vil blive

nærmere beskrevet i det næste

nummer af kirkebladet, så det

er bare med at vente spændt

på, at det udkommer.

Kirkegårdens personale ønsker

alle en glædelig jul og et godt

nytår.


Hvorfor er det, at vi nogle

gange står op under gudstjenesten,

mens vi på andre

tidspunkter sidder ned?

Og hvorfor er det, at præsten

vender ryggen til menigheden?

Og hvad siger og gør vi

hver søndag, og hvad bliver

skiftet ud?

Hermed følger en lille gennemgang

af nogle af de elementer

i gudstjenesten, som

kan virke sære, eller hvor en

forklaring trænger sig på.

Den roterende præst

Præsten kan vende to veje.

Med ansigtet mod alteret og

dermed med ryggen til menigheden.

Eller med ansigtet

mod menigheden og ryggen

til alteret.

Når præsten vender ansigtet

mod alteret, så er det for at

markere, at han fungerer som

en del af menigheden. At han

er repræsentant for menigheden.

Typisk vender præsten

mod alteret under bøn og

påkaldelse. På denne måde

markerer præstens retning,

hvem der tales til.

Om gudstjenestens gang – af Simon Møller Olesen

Når præsten vender ansigtet

mod menigheden, så er

det for at markere, at præsten

fungerer som en slags talerør

for Gud. At han er repræsentant

for Gud. Typisk vender

præsten mod menigheden,

når der læses bibeltekst og ved

velsignelse og hilsen.

Det er altså ikke for at virke

uforskammet, at præsten vender

ryggen til menigheden.

Det er derimod med til at signalere,

hvad der sker.

Indgangsbønnen

Når klokkerne har ringet og

orgelet har spillet, er gudstjenesten

i gang. Den begynder

med, at kordegnen beder

indgangsbøn. Bønnen skifter

fra søndag til søndag. I dens

indhold er den med til at slå

gudstjenestens tema an. Den

markerer, hvad gudstjenestens

bibeltekster og prædiken

handler om. Som udtrykt i

det gamle Kirkeritual så knæler

præsten ”med den gandske

Menighed…beder sagte for

sig selv”. Præsten knæler for at

markere, at han går med ind i

bønnen som en del af menigheden.

Hilsen – salutation

Efter den første salme, under

hvilken præsten vender ansigtet

mod alteret, hilser præsten

menigheden med ”Herren være

med jer.” Hilsenen, som har

sit forlæg i bibelen, er et ønske

om, at Gud må være med

menigheden. Samtidig er det

også en art ”kirkens goddag”.

Tekstlæsninger

I løbet af gudstjenesten er der

to læsninger fra bibelen, hvoraf

den ene – evangeliet – er

prædikentekst. Tekstlæsningerne

skifter fra søndag til

søndag. Der findes to tekstrækker:

en til lige og en til ulige

år. Præsten er således ikke

fri til at bestemme, men bundet

af, hvad andre forud har

bestemt. Under læsningerne

står menigheden op. Det

gør vi for at markere, at her

modtager vi. Vi modtager Ordet,

som bliver læst op. Som

en tommelfingerregel gælder,

at vi står op, når det dre-

jer sig om bibeltekst. Både når

det er tekstlæsning, velsignelse

og hilsenen efter prædikenen.

Eneste undtagelse er altså den

føromtalte salutation.

Nadversang

Som en af de mere markante

ændringer i forhold til den

tidligere anvendte liturgi, så

er nadversangen O du Guds

Lam ændret. Hvor den tidligere

blev sunget siddende forud

for nadverbønnen og indstiftelsesordene,

så synges den

nu i procession op til alteret.

Og hvor det tidligere var alle

tre vers, så er det nu kun det

sidste.

Når menigheden går op under

sangen, bliver sangen menighedens

svar på nadverens

indstiftelse – en art takke- og

lovsang. At der kun synges det

sidste vers skyldes et pragmatisk

hensyn. Det handler om

tiden, fra at vi går op og til

uddelingen,

ikke

skal blive

for lang.

11


12

Som det fremgår af min anden

artikel her i bladet har

sognepræst Simon Møller

Olesen søgt og fået et andet

embede som præst i Vestjylland.

Det betyder, at vi i Grøndalslund

skal ansætte en ny præst.

Jeg vil kort beskrive, hvad det

indebærer.

Først skal menighedsrådet ansøge

biskoppen om, at stillingen

bliver slået op, og biskoppen

skal beslutte at opslå

stillingen og hvilke vilkår, der

skal gælde for stillingen fremover.

Den 19. oktober 2012 meddelte

biskop Lise-Lotte Rebel,

at stillingen som sognepræst i

Grøndalslund vil blive opslået

i Præsteforeningens blad, der

udkommer den 2. november

2012. Ansøgningsfristen udløber

den 19. november. Det

vil sige, at ansøgere skal sørge

for, at deres ansøgning er biskoppen

i hænde senest den

19. november kl. 15. Ansøgningen

skal stiles til Ministeriet

for Ligestilling og Kirke,

idet det er kirkeministeren,

Ansættelse af en ny præst – af Jann Larsen, menighedsrådsformand

der beslutter, jf. nedenfor,

hvem der skal udnævnes som

ny præst i Grøndalslund.

Menighedsrådet har samtidig

indrykket en såkaldt embedsbeskrivelse

i Præsteforeningens

blad med oplysninger

om embedet, fx antal præster

og andet personale, indbyggertal,

kirkegængere, kirkens

alder og indretning, menighedsrådet,

arbejdsforhold, tjenesteboligens

forhold, kontorfaciliteter,

skatteforhold mv.

Når stiftet har modtaget ansøgningerne,

gennemgås alle

ansøgninger for at kontrollere,

at ansøgerne opfylder betingelserne

for at blive ansat

som sognepræst. Inden for

en uge efter ansøgningsfristens

udløb sender stiftet ansøgningerne

til menighedsrådets

formand, som skal

sørge for, at de øvrige menighedsrådsmedlemmer

får

adgang til at læse ansøgningerne.

Herefter holder biskoppen et

orienteringsmøde med menighedsrådet.

På mødet gennemgår

biskoppen alle ansøgningerne

med menighedsrådet,

som derefter vælger et antal

ansøgere til samtale og eventuel

prøveprædiken.

Når samtalerne og prøveprædikerne

er overstået, afholdes

der et indstillingsmøde, hvor

biskoppen - eller provsten

- gennemgår afstemningsreglerne.

På indstillingsmødet

stemmer menighedsrådets

medlemmer derefter om, hvilke

ansøgere rådet vil indstille

som henholdsvis nr. 1 og nr. 2

til stillingen.

Menighedsrådet må ikke offentliggøre,

hvem der ansættes

i stillingen før udnævnelsen

foreligger fra Ministeriet

for Ligestilling og Kirke. Der

kan godt gå lidt tid inden dette

sker, typisk skal ministeriet

bruge ca. 14 dages sagsbehandlingstid.

Efter udnævnelsen indsættes

præsten af provsten ved en ordinær

søndagsgudstjeneste i

kirken.


Den 1. januar 2013 er det

25 år siden, at Per Vienberg

blev ansat som kirketjener i

Grøndalslund Kirke. Per er et

kendt ansigt her i kirken og

er faktisk den af medarbejderne,

som har været her længst.

Og sådan har det været længe.

Det er Per man spøger til

Kirkens tjener gennem 25 år – af kordegn Ole Steenberg

råds, når talen er om hvordan

man gjorde her i kirken

i gamle dage. Det er Per, som

står for alt det praktiske i kirken,

for ren- og vedligeholdelse.

Og det er Per, der ringes

til, når noget bliver akut

på de helt skæve tidspunkter.

Per bor jo lige nede i skoven,

og så er han jo den personificerede

tjenstivrighed. En rigtig

tjenestemand – på den gode

gammeldags facon.

Fra sin tidligste barndom har

Per boet i Rødovre. Oprindeligt

født i Kolding og døbt i

Kristkirken der. Familien flyttede

dog tidligt til Rødovre og

bosatte sig på Nørregårdsvej -

endnu før vores bydel var helt

udbygget. Grøndalslund kirke

var på det tidspunkt ganske

ny, og det var naturligt,

at Per blev konfirmeret her i

kirken, gik i skole på Tinderhøj,

og fra de tidligste drengeår

blev spejder. Spejderbevægelsen

blev hurtigt et meget

væsentligt omdrejningspunkt

i Pers tilværelse. Han er stadig

leder af en trop i Hvidovre –

og det er en sand fornøjelse at

se Per samarbejde med børn

og unge mennesker. Engagementet

og glæden lyser smittende

ud af ham, og de fleste

ferier og fridage tilbringes

da også i spejdersammenhænge.

Sammen med spejdertilværelsen

følger jo ofte den

nære tilknytning til kirken. Så

tværs igennem årene med skolegang,

elevårene som kokkelærling

i De Syv Små Hjem

og udstationeringen som

en del af den fredsbevarende

styrke på Cypern – var Per

først og sidst spejder. Og så

at sige i slægt med Grøndalslund

Kirke. Det kom derfor

heller ikke som en overraskelse

for nogen, da en menighedsrådsformandopfordrede

Per til at lade sig indvælge

i menighedsrådet. Det blev til

2 perioder – i alt 8 år. Indtil

Per fik et telefonopkald fra en

af kirkens præster, som meddelte,

at nu måtte det være

på tide, at Per søgte stillingen

som kirketjener. Da den anden

præst i kirken senere samme

dag ringede med det sam-

me ærinde, blev Per overbevist

om, at det var en god ide. Og

han begyndte som kirketjener

i Grøndalslund den 1. januar

1988. Ansat som tjenestemand,

som det var skik og

brug på det tidspunkt.

Per er et yderst venligt og

imødekommende menneske –

som ikke gør stor virak ud af

sin egen person - stille og rolig

og særdeles svær at bringe ud

af fatning. Og han er vellidt af

såvel menighed som kolleger

og samarbejdspartnere. Man

går aldrig forgæves, når man

spørger Per om råd eller anden

hjælp. Og man gør da også

her i kirken rigt brug af alle

hans kompetencer og erfaringer

– både som kok og som

spejder og som fredsbevarende

styrke. Kom og vær med

til at markere den runde dag

for Per på en festlig måde.

Vi holder reception

i Sognegården

torsdag den 3. januar 2013

kl. 10

13


14

DECEMBER

Søndag den 2. efter højmessen

JULESTUE i Sognegården

Onsdag den 5. kl. 17.30

Spaghettigudstjeneste med

efterfølgende spisning i

Sognegården

Fredag den 7. kl. 11

Matiné

Onsdag den 12. kl. 11

Onsdagsandagt med

efterfølgende Julefrokost

i Sognegården

Søndag den 16. kl. 15

Grøndalslundkorets

Julekoncert

Tirsdag den 18. kl. 20

Koncert med Panumkoret

Lørdag den 29. kl. 14

Gallakoncert i Sognegården

med ”De 4 Sopraner”

Forsidefoto

Grete P. Hansen

JANUAR

Torsdag den 3. kl. 10

Reception i anledning af

kirketjener Per Vienbergs

25 års jubilæum

Onsdag den 9. kl. 14

Onsdagsandagt med

efterfølgende samvær

i Sognegården

Mandag den 14. kl. 10

Menighedsplejens Strikkecafé

Lørdag den 19. kl. 14

Nytårskoncert

Torsdag den 24. kl. 18

Offentligt menighedsrådsmøde

Mandag den 28. kl. 10

Menighedsplejens Strikkecafé

FEBRUAR

Søndag den 3. efter højmessen

Kyndelmissepandekager

i Sognegården

Onsdag den 6. kl. 17.30

Spaghettigudstjeneste med

efterfølgende spisning i

Sognegården

Kirkekalender Se endvidere gudstjenestelisten på side 16

Fredag den 8. kl. 11

Matiné

Søndag den 10. kl. 14

Fastelavnsgudstjeneste med

efterfølgende tøndeslagning

Mandag den 11. kl. 10

Menighedsplejens Strikkecafé

Onsdag den 13. kl. 14

Onsdagsandagt med

efterfølgende samvær

i Sognegården

Torsdag den 21. kl. 19

Foredrag om Søren Kierkegaard

Mandag den 25. kl. 10

Menighedsplejens Strikkecafé

Tirsdag den 26. kl. 18

Offentligt menighedsrådsmøde

MARTS

Onsdag den 6. kl. 17.30

Spaghettigudstjeneste med

efterfølgende spisning i

Sognegården

Fredag den 8. kl. 11

Matiné

Mandag den 11. kl. 10

Menighedsplejens Strikkecafé

Onsdag den 13. kl. 14

Onsdagsandagt med

efterfølgende samvær

i Sognegården

Søndag den 17. efter højmessen

Menighedsplejen holder generalforsamling

i Sognegården

Onsdag den 20. kl. 18

Offentligt menighedsrådsmøde

Mandag den 25. kl. 10

Menighedsplejens Strikkecafé

Skærtorsdag den 28. kl. 16

Skærtorsdagsgudstjeneste

og fællesspisning.

Husk tilmelding til

kirkens kontor

APRIL – MAJ - JUNI

Spaghettigudstjenester med

efterfølgende spisning

Onsdag den 3. april kl. 17.30

Onsdag den 1. maj kl. 17.30

Onsdag den 5. juni kl. 17.30


Kirkekontor/kordegn

Ole Steenberg

Tårnvej 350, 2610 Rødovre

Tlf.: 36 70 74 00

Fax.: 36 70 74 00

e-mail: olst@km.dk,

groendalslund.sogn@km.dk

Åbent tirsdag-onsdag kl. 10-14

torsdag-fredag kl. 10-13

torsdag tillige kl. 16-18

Kontoret er lukket mandag

Sognepræst

(kirkebogsfører og

begravelsesmyndighed)

Berit Weigand Berg

Tårnvej 352, 2610 Rødovre

Tlf.: 36 70 23 70

mobiltlf.: 21 20 33 52

e-mail: bwb@km.dk

Mandag er fridag

Sognepræst

Er under ansættelse

Konstitueret sognepræst

Martin Holt Jensen

Tlf.: 4055 7586

Mail: mhje@km.dk

Kirkelige adresser og oplysninger tilhørende Grøndalslund Kirke

Kirketjener

Per Vienberg

Tlf.: 36 70 54 15

Træffes dagligt kl. 8-10

Organist

Rune Skov Thomassen

Tlf.: 41 41 03 55

e-mail: runeskovthomassen@gmail.com

Menighedsrådets formand

Jann Larsen

Juelsmindevej 2A, 2610 Rødovre

Tlf.: 36 41 06 13

e-mail: jann.larsen@mail.dk

Kirkeværge

Peter Hansen

Tlf.: 33 13 51 81

Grøndalslundkoret

Bestyrelsesmedlem: Margrethe Martin

Tlf.: 36 73 12 84

Korleder: Tommy Østerlind

Tlf.: 21 83 82 85

menighedsplejen

Formand: Hanne Kjærulff

Tlf.: 21 72 94 40

e-mail: hanne@banolu.com

Hjemmeside

www.groendalslundkirke.dk

Webmaster: Peter Skriver

e-mail: peterskriver@get2net.dk

Kirkegårdskontor

Kirkegårdsleder:

Jan Bøje Nordholm

Schweizerdalsvej 50, 2610 Rødovre

Tlf.: 36 70 26 49, Fax: 36 70 55 84

e-mail: groendalslundkirkegaard@mail.dk

Kontortid: mandag-fredag kl. 9-13

Kirkelig vejviser

Registrering af fødsel, død, navngivelse,

ændring og anmodning om attester sker

ved henvendelse til kordegnen.

Anmodning om dåb, konfirmation, bisættelse

eller begravelse sker ved henvendelse til en af

præsterne eller kordegnen.

Kirkebil

Grøndalslund kirkebil, til gudstjenester eller

andre kirkelige arrangementer i kirke og sognegård,

bestilles ved at ringe på tlf.: 48 48 48 48

Kirkeblad

Redaktør:

Hanne Kjærulff (ansv.), Grete P. Hansen,

Ellen M. Jensen og Ole Steenberg

e-mail: hanne@banolu.com

Konfirmationer i 2013

Bededag fredag den 26. april

Kristi himmelfartsdag torsdag den 9. maj

Til næste nummer

Bidrag til næste nummer af kirkebladet, som

udkommer til april, skal være redaktionen

i hænde inden den 22. februar 2013.

15


16

DECEMBER

Søndag den 2. kl. 10

1. søndag i advent

Martin Holt Jensen

Grøndalslundkoret

medvirker

Søndag den 9. kl. 10

2. søndag i advent

*

Søndag den 16. kl. 10

3. søndag i advent

De 9 læsninger

Martin Holt Jensen

Søndag den 23. kl. 10

4. søndag i advent

*

Mandag den 24. kl. 14

Juleaften

Familiegudstjeneste

Martin Holt Jensen

Mandag den 24. kl. 16

Juleaften

Klassisk julegudstjeneste

Martin Holt Jensen

Tirsdag den 25. kl. 10

Juledag

*

Onsdag den 26. kl. 10

Anden juledag

*

Søndag den 30. kl. 10

Julesøndag

Martin Holt Jensen

Mandag den 31. kl. 15

Nytårsgudstjeneste med

efterfølgende sammenkomst

i Sognegården

Martin Holt Jensen

JANUAR

Søndag den 6. kl. 10

Helligtrekongerssøndag

Martin Holt Jensen

Søndag den 13. kl. 10

1. søndag e. helligtrekonger

Martin Holt Jensen

Søndag den 20. kl. 10

Sidste søndag e. helligtrekonger

Martin Holt Jensen

Gudstjenester

Lørdag den 26. kl. 11

Dåbsgudstjeneste

Martin Holt Jensen

Søndag den 27. kl. 10

Søndag septuagesima

Martin Holt Jensen

FEBRUAR

Søndag den 3. kl. 10

Søndag Seksagesima

Kyndelmisse

Grøndalslundkoret

medvirker

Søndag den 10. kl. 10

Fastelavnssøndag

Søndag den 10. kl. 14

Fastelavnssøndag

Børnegudstjeneste

Søndag den 17. kl. 10

1. søndag i fasten

Søndag den 24. kl. 10

2. søndag i fasten

MARTS

Søndag den 3. kl. 10

3. søndag i fasten

Søndag den 10. kl. 10

Midfastesøndag

Søndag den 17. kl. 10

Mariæ bebudelsesdag

Søndag den 24. kl. 10

Palmesøndag

Torsdag den 28. kl. 10

Skærtorsdag

Fredag den 29. kl. 10

Langfredag

Søndag den 31. kl. 10

Påskedag

APRIL

Mandag den 1. kl. 10

2. påskedag

Gudstjenester der er markeret med * og

alle gudstjenester efter 1.2. kan prædikant

ikke oplyses i skrivende

stund. Vi henviser til opslag i kirken

samt Kirkesiderne i Rødovre Lokal Nyt.

More magazines by this user
Similar magazines