DS-bestyrelse_REFERAT_9-2012_12nov2012.pdf - Dansk Sejlunion

sejlsport.dk

DS-bestyrelse_REFERAT_9-2012_12nov2012.pdf - Dansk Sejlunion

Dansk Sejlunions bestyrelse

MØDEREFERAT

Møde: Bestyrelsesmøde 9-2012

Dato: Mandag den 12. november 2012 kl. 15.00 til 21.00

Sted: DSB Kursuscenter Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg

Deltagere: Hans Natorp (HN) DS Formand

Jens Erik Hansen (JEH) DS Næstformand

Jan Wojtczak (JW) Politisk økonomiansvarlig

Mads Christensen (MC)

Christina Nielsen (CN)

Ole Ingemann Nielsen (OIN)

Søren Overgaard (SO)

Afbud: Jesper Baungaard (JB)

1. Sidste referat

1.1. Referat B-møde 08-2012

Kommentarer indføjes og referat sendes til godkendelse på Basecamp.

1.2. Referat Ekstra B-møde 25-10-2012

Kommentarer indføjes og referat sendes til godkendelse på Basecamp.

Der foreligger et internt notat om ansættelsesforhold m.v., der af bestyrelsen betragtes fortrolige.

2. Mødets hovedopgaver

2.1. Ansættelse af generalsekretær

HN gennemgik aktuel status efter ansøgningsfristens udløb. Mecuri Urval vurderer, at der er

indkommet et tilfredsstillende antal ansøgere og at der er velegnede emner ansøgerfeltet.

Bestyrelsen besluttede at udpege et ansættelsesudvalg bestående af HN, JEH og JW.

Bestyrelsen besluttede at give ansættelsesudvalget mandat til at forestå ansættelse og

kontraktindgåelse med den nye generalsekretær.

2.2. DS Administration

JW gennemgik oplæg til organisering i 2013 med udgangspunkt i nye og skærpede krav til

økonomisk styring og rapportering.

Bestyrelsen ønsker jf. DS Strategi 2011, at Dansk Sejlunions organisation fokuserer indsats og

kompetence på leverance af kerneydelserne.

Bestyrelsen besluttede at forhandle en aftale med Danmarks Idræts-Forbund med den hensigt, at

DIF fra 2013 skal varetage Dansk Sejlunions bogholderifunktion.

Bestyrelsen besluttede at udpege Henrik Blakskjær som projektansvarlig og HN og JW som

styregruppe.


Dansk Sejlunions bestyrelse

2.3. Projekter 2013

Bestyrelsen besluttede, at følgende projekter/projektområder prioriteres:

- ATK

- Sejlerakademi

- Tursejlads

Projektet Juniorkølbåd forventes prioriteret, men Bestyrelsen finder at beslutningsgrundlaget skal

udbygges m.h.t. vurdering af om antallet af klubbestillinger kan sætte en varig trend for klubbers

fremtidige anskaffelser af kølbåde og, om aktivitet i klassen kan udbygges gennem samarbejde med

nabolande. Der oprettes et DS Netværk for juniorkølbåd – se pkt. 3.4.

2.4. Budget 2013

JW fremlagde princip for udarbejdelse af budget 2013.

Bestyrelsen besluttede at JW’s oplæg anvendes for budgettering 2013.

Bestyrelsen besluttede at udpege Henrik Blakskjær som projektansvarlig for udarbejdelse af oplæg

til budget 2013.

3. Særlige opgaver til orientering/beslutning

3.1. Frikøb

HN fremlagde oversigt over timeforbrug siden Generalforsamling 2012. Ressourceforbruget svarer

ca. til fuld tid i et normalt ansættelsesforhold. JW gennemgår opgørelsen og fordeler posterne på

’almindeligt formands-/bestyrelsesarbejde’ hhv. ekstraordinært arbejde.

Bestyrelsen har efterfølgende d. 28.11.2012 godkendt JW`s oplæg til frikøb af formanden iht. bilag

af samme dato. JW's opstilling over frikøb af formanden for perioden fra uge 14 til uge 46 viser et

frikøb på 126.000 kr. svarende til et månedligt frikøb på 16.000 kr. DIF's satser for frikøb er anvendt.

3.2. Økonomirapport

Økonomirapport findes på Basecamp.

Gennemgang udsat til næste møde.

3.3. Sail-Biz

Udsat til næste møde.

3.4. DS Netværk

Sekretariatet har etableret DS Netværk for klubadministrationssystem. JEH er netværksansvarlig.

Bestyrelsen besluttede at etablere

- DS Netværk for juniorkølbåd, CN netværksansvarlig.

- DS Netværk for ORCi, MC netværksansvarlig.

- DS Netværk for stævne arrangører, CN netværksansvarlig.

(CN og MC markerer på Klubkonferencen, at netværk etableres).


Dansk Sejlunions bestyrelse

3.5. ORCi

Der er sammen med storbådssejlerne etableret kontakt til ORCi og Deutscher Segler Verband med

henblik på at danske sejlere kan anvende ORCi som Grand Prix rating til storbådssejlads, fx Big Boat

Challenge. Der oprettes et DS Netværk for ORCi – se pkt. 3.4.

3.6. DH undersøgelse

Halvdelen af de adspurgte har svaret, hvilket er flot. Undersøgelsens resultat bearbejdes og

fremlægges på bestyrelsesmøde 10-2012. MC udfører opgaven sammen med sekretariatet.

Der skal skrives en status på sejlsport.dk med tak for den gode deltagelse.

3.7. Tursejlerundersøgelse

Cirka 4.000 har besvaret undersøgelsen indtil nu, hvilket er yderst tilfredsstillende. Undersøgelsen

afsluttes 1. december og bearbejdes derefter af sekretariatet og JEH.

4. Rapporter

4.1. Rapportering fra ISAF Annual Conference 2012

HN og JEH orienterede.

Dansk Sejlunion har spillet en vigtig rolle i at skabe vinderalliancen mellem David Kellett (AUS) og

Carlo Croce (ITA), som blev valgt som ISAF’s præsident. Modkandidaten var Eric Tulla (PUR).

Årsmødet var meget præget af præsidentvalget, hvilket på en uproduktiv måde satte

sejlsportspolitikken til side i forhold til magtkampen om ISAF’s fremtidige lederskab.

Fra dansk side kan vi konstatere, at vi er relativt godt positioneret i forhold til fremtidig indflydelse.

4.2. Rapportering fra bestyrelsen

Ingen yderligere rapporteringer

5. Åben for tilføjelser

5.1. Næste møder

Mandag den 10/12 kl. 15.00 - budgetmøde

Mandag den 28/1 kl. 15.00 - forslag generalforsamlingen m.v.

Mandag den 4/3 kl. 19.00 - (telefonmøde) godkendelse af årsrapport/revisionsprotokol

Fredag den 5/4 kl. 11.00 - møde dagen for generalforsamling

Fredag den 5/4 kl. 19.00 - seminarer

Lørdag den 6/4 kl. 10.00 - Generalforsamling 2013

Referent: Jens Erik Hansen 12-11-2012

More magazines by this user
Similar magazines