Evaluering af den særlige byfornyelsesindsats 2004-2010 Fase 1 ...

winter.robin39

Evaluering af den særlige byfornyelsesindsats 2004-2010 Fase 1 ...

Evaluering af den særlige byfornyelsesindsats Side 4

Fase 1: Startevaluering August 2006

fokusgruppeinterview med hhv. repræsentanter for projektholdere og primære

interessenter fra de enkelte forsøgsprojekter.

Derudover er der som opstart på fase 1 afholdt en startevalueringsworkshop med

det formål at kvalificere evalueringsgrundlaget gennem en fælles dialog med

projektmedarbejdere og deres respektive kommuner. Endelig er der gennemført

en desk research af ansøgninger/byfornyelsesprogrammer for de enkelte projekter.

I kapitel 6 findes en nærmere redegørelse for evalueringsmetode og dataindsamling

i fase 1.

1.4 Læsevejledning

Rapporten er disponeret i følgende kapitler.

Kapitel 2 indeholder en sammenfatning og konklusion af rapportens væsentligste

resultater.

Kapitel 3 præsenterer en forståelsesramme for den særlige byfornyelsesindsats

og evalueringen heraf. Således beskrives væsentlige udviklingstendenser i byfornyelsesindsatsen

set i forhold til forsøgspuljens formål, hvorigennem puljens

evalueringskriterier udfoldes og operationaliseres med afsæt i den eksisterende

viden på byfornyelsesområdet.

I kapitel 4 belyser vi afsættet for etableringen af forsøgsprojekterne. Der gives et

statistisk perspektiv på de udvalgte byområder i form af en før-situation; og en

beskrivelse af projekternes opstillede målsætninger.

I kapitel 5 analyseres projekternes etablering med fokus på målsætninger, organisering

samt inddragelse af og samarbejde med forskellige aktører.

På baggrund af den foregående analyse af projekternes etablering belyser vi i

kapitel 6 de udfordringer og perspektiver, vi ser blandt projekterne i forhold til

evalueringens tre emneområder.

Kapitel 7 redegør for evalueringsmetode og datagrundlag for startevalueringen.

Kapitel 8 omfatter bilagsmateriale i form af tabeller til evalueringens statistiske

analyser.

NIRAS Konsulenterne A/S og Statens Byggeforskningsinstitut

More magazines by this user
Similar magazines