Referat af generalforsamling i Mariager Handelstandsforening d. 3/3 ...

pu.pages.dk

Referat af generalforsamling i Mariager Handelstandsforening d. 3/3 ...

Referat af generalforsamling

i Mariager Handelstandsforening

d. 3/3 -2009


Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, som i år blev afholdt på Saltcentret. Særligt

bød han velkommen til vores nye turist direktør Ejvind Larsen. Derefter foreslog han Klaus

Ellestrup som dirigent, dette blev enstemmigt vedtaget.

Klaus konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

Dagsorden som følger:

1.: Formandens beretning.

Allan gennemgik kort de afholdte møde i året der er gået. Han lagde specielt stormøderne i

2008 indgå i beretningen, disse var foredraget med roen Arne Nelson og mødet omkring vores

nye julebelysning.

Derudover omhandlede beretningen om de nye lokalplaner for byen og den aktuelle finanskrise.

Beretningen blev godkendt og der var ikke yderligere kommentarer.

2.: Regnskab 2008.

Jørgen gennemgik vort regnskab for 2008 som resulterede med et lille underskud.

Der var spørgsmål omhandlende gaver, om disse kunne synliggøres lidt mere, dette blev dog

afslået, da det er svært at sætte en værdi på alle de ting vi modtager som gave.

Der var ligeledes et spørgsmål til julebelysningen, om denne kunne være oppe lidt længere

samt hvornår vi i Handelsstandsforeningen selv skal betale for strømmen. Klaus Ellestrup vil

undersøge i hvor lang tid kommunen stadig vil betale, og evt. om vi kunne får sponseret

strømmen fra de nærtliggende butikker/erhvervsdrivende i området omkring julebelysningen.

Regnskabet godkendt uden yderligere kommentarer.

3.: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg: Jørgen Vittrup

Maiken Hansen

Klaus Ellestrup

Alle villige til genvalg – dette blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen foreslog endvidere et yderligere medlem til bestyrelsen – Gitte Jensen fra Clinig.

Dette blev ligeledes enstemmigt vedtaget.

4.: Valg af revisor.

På Valg: Brian Kristiansen

Jytte Tuesen

Enstemmigt vedtaget.

Side 2 af 4


5.: Beretning fra aktivudvalget.

Jørgen uddelte annoncer fra Mariager Avis som har været i i 2008. Der blev i alt afholdt 6 stk.

aktiviteter.

Jørgen roste de gode aktiviteter og det gode sammenhold i udvalget.

Vores hjemmeside www.mariager.dk blev annonceret og oplyst at alle aktiviteter fremover vil

stå på siden, og har man spørgsmål til nogen af aktiviteterne, kan man løbende følge med på

siden.

2009 aktiviteterne vil få temaet – NYT & GAMMELT

Vi vil prøve noget gammelt – Ros til kunderne. På de dage vil de kunder som besøger vore

butikker, får udleveret en rose påført en lille hilsen, med tak fra Handelsstanden for at handle

lokalt.

Lagersalg………Tømrehandlens gamle hal kan vi låne til brug for marked. Diskussion omkring

denne aktivitet taget under evt..

Alle lørdage i juli – Bagagerumssalg.

Open by Italian night.

0. søndag i advent/ Annis søndag.

Open by x-mas. (evt. udsalgsstart)

Juletræs flisning.

Ros til sidste års juleåbningstider. Vi fastholder disse for i år.

Til sidst var der stor ros fra Jørgen til alle i udvalget samt tak for året det gik.

6.: Forslag til redaktionelle ændringer af vedtægterne.

De nye og gamle vedtægter blev gennemgået, og ændringerne blev enstemmigt vedtaget af

de fremmødte. Generalforsamlingen var dog ikke beslutningsdygtig, og der vil blive indkaldt til

ekstraordinær generalforsamling i den nærmeste fremtid.

7.: Evt.

Turistdirektør, Ejvind Larsen indlæg omhandlede de mange udfordringer som turistdirektør.

Han påpegede specielt placeringen af turist hovedsædet i Mariagerfjord Kommune, som vil

blive i de gamle retslokaler på Torvet i Mariager, disse vil står klar inden sæsonen begynder.

Ejvind fortalte endvidere omkring afholdelsen af Nordisk sejlads i 2011, som han har fået til

Mariager Fjord. Han efterlyste samarbejdspartnere, og generalforsamlingen var meget positivt

stemt overfor en sådan udfordring.

Side 3 af 4


Derudover oplyste han omkring evt. afholdelse af et lokalt kursus omhandlende ”hvordan tager

vi imod vore turister”.

Ejvind fortalte ligeledes om Svanen, som vi ejer lidt af. Han berettede om ombygningen, og

om de fremtidige planer. Aktivudvalget blev tilbudt en fri afbenyttelse af Svanen til brug for et

arrangement i forbindelse med julen 2009 – dette blev taget imod og 0. søndag i advent foreslået,

dette vender Ejvind tilbage med.

Aktiviteten ”Lukning af Mariager” – blev livligt diskuteret. Det blev besluttet, at vi dog ikke

lukker men udvider. Forslag kom frem med ”Udvidelse” Mariager udvider trods krise – nyt

butikscenter.

Ligeledes blev der enighed om, at bruge begge dag i weekenden på aktiviteten

samt et personalearrangement til lørdag aften.

Ejvind Larsen kendte et band vi kunne få.

Spørgsmål til vedtægterne – Hvad er forskellen på A og B medlemmer? Hvorfor bestemmer

bestyrelsen kontingentet og ikke generalforsamlingen?

Begge spørgsmål tages om på næste bestyrelsesmøde.

Spørgsmål omkring en evt. markedsundersøgelse – Hvorfor handler kunderne her, er der noget

de mangler de køber andre stede osv.. Det blev forespurgt om en studerende fra Handelshøjskolen

i Århus evt. kunne foretage en sådan undersøgelse.

Bestyrelsen tog dette til efterretning.

Generalforsamlingen blev afsluttet og dirigenten takkede for god ro og orden.

Dirigent: Sekretær:

_________________________________ ______________________________

Klaus Ellestrup Maiken Hansen

Side 4 af 4

More magazines by this user
Similar magazines