27.07.2013 Views

Afprøvning af beredskab i praksis

Afprøvning af beredskab i praksis

Afprøvning af beredskab i praksis

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Afprøvning</strong> <strong>af</strong><br />

<strong>beredskab</strong> i <strong>praksis</strong><br />

- Hvordan reagerer ledelse og<br />

medarbejdere,<br />

når brandalarmen lyder, og er de i stand<br />

til at vurdere og træffe de rigtige<br />

beslutninger og yde førstehjælp og reagere<br />

hensigtsmæssigt ved brand og ulykker<br />

v/Carsten Lund<br />

LUND SAFETY CONSULT<br />

Ikast<br />

LUND SAFETY CONSULT


<strong>Afprøvning</strong> <strong>af</strong> <strong>beredskab</strong>splaner<br />

Program<br />

Velkomst, præsentation og gennemgang<br />

<strong>af</strong> program<br />

Formål og mål med <strong>beredskab</strong>splaner<br />

Eksempler på hvordan man kan <strong>af</strong>prøve<br />

en <strong>beredskab</strong>splan eller dele her<strong>af</strong><br />

Spørgsmål, opsamling<br />

Afslutning<br />

LUND SAFETY CONSULT 2


LUND SAFETY CONSULT<br />

v/Carsten Lund<br />

Vestergade 24 B<br />

7430 Ikast<br />

IKAST<br />

LUND SAFETY CONSULT<br />

2002-


LUND SAFETY CONSULT<br />

v/Carsten Lund<br />

Vestergade 24 B<br />

7430 Ikast<br />

Herning<br />

Grindsted<br />

Tinglev<br />

Beredskab<br />

Skagen<br />

Beredskabscenter<br />

Aalborg<br />

BASF<br />

Grenå<br />

Bernstorff Slot<br />

Gentofte


CARSTEN LUND<br />

LUND SAFETY CONSULT, Ikast (2002-)<br />

S<strong>af</strong>ety Manager, Danisco (1996-2002)<br />

Sikkerheds- og Beredskabsleder, BASF (1989-1996)<br />

Souschef, Beredskabet, Skagen (1987-1989)<br />

Beredskabsleder, Beredskabscenter Aalborg (1983-1987)<br />

Befalingsmand, Beredskabsstyrelsen (1977-1983)<br />

5


Sikkerhed og praktiske oplysninger<br />

Beredskab og evakuering<br />

• Alarmeringsinstruks<br />

• Nødudgange<br />

• Alarmer<br />

• Samlingsplads<br />

Praktisk information<br />

• Teori<br />

• Praktiske øvelser<br />

7


Alarmerings- og evakueringsinstruks<br />

Ring (0)1-1-2 og oplys:<br />

- Hvor det brænder - adresse: Comwell Skovbrynet 1 6000 Kolding<br />

- Hvad der brænder:<br />

- Er der mennesker er i fare:<br />

- Hvem du er og tlf. nr. du ringer fra:<br />

- Send om muligt en vejviser ud til vejen og giv besked til receptionen<br />

Ring (0)1-1-2 og oplys:<br />

- Adresse: Comwell Kolding Skovbrynet 1 6000 Kolding<br />

- Hvad der er sket:<br />

- Hvor mange tilskadekomne eller syge:<br />

- Hvem du er og tlf. nr. du ringer fra :<br />

- Send om muligt en vejviser ud til vejen og giv besked til receptionen<br />

Ved evakuerings alarm – bevar roen<br />

- 1-2 medarbejdere iklæder sig gul vest og søger for at alle kommer med ud<br />

- Alle forlader området – følg de grønne flugtvejsskilte<br />

- Gå til samlingspladsen: P-pladsen<br />

- Husk at blive registreret på samlingspladsen<br />

8


Eksempler på ulykker og katastrofer gennem de sidste 100 år<br />

Passagerskibet Titanic synker ved Newfoundland 1912<br />

Ammunitionsskib eksploderede i Halifax Havn i Canada i 1917<br />

Eksplosion i ammoniumnitrat hos BASF, Tyskland 1921<br />

Skibsbrand på Haderslev Dam 1959<br />

2 Gastanke eksploderede på Valby Gasværk 1964<br />

Acetonedampe ekspolderede på Grindstedværket 1972<br />

Brand på Hotel H<strong>af</strong>nia i København 1973<br />

Dioxin udslip i Seveso i Italien 1976<br />

Eksplosion på Soyakagefabrikken i København 1980<br />

Nervegift udslip i Bhopal i Indien 1984<br />

Heysel Stadion Bruxelles Belgien 1985<br />

Brand på A-kr<strong>af</strong>tværket i Tjernobyl 1986<br />

Brand på passagerfærgen Scandinavian Star 1990<br />

Passagerfærgen Estonia synker i det Baltiske hav 1994<br />

Terror angreb på World Trade Center New York USA 2001<br />

Eksplosion i Ammoniumnitrat hos AZF, Toulouse, Frankrig 2001<br />

Tsunami naturkatastrofe i Østen 2004<br />

Eksplosion på fyrværkerilager i Seest ved Kolding 2004<br />

Eksplosion i brændstoflager i London 2005<br />

Brand på A-kr<strong>af</strong>tværket Fukushima Japan 2011<br />

Terror angreb i Norge 2011<br />

Skibsulykke i Italien 2012<br />

Discoteksbrand i Bracilien 2013


Dødsbrande i Danmark<br />

(Gennemsnitlig 80 omkomne pr. år de sidste 20 år)<br />

Rygning 44<br />

TV apparat 2<br />

El-installationer 4<br />

Påsat brande 6<br />

Bilbrand 2<br />

Stearinlys 5<br />

Selvmord 2<br />

Eksplosion 2<br />

Madlavning 5<br />

Juletræ/dekoration 1<br />

Børns leg med ild 2<br />

Andet 14<br />

I alt 2008 90<br />

2009 79<br />

2010 74<br />

2011 64<br />

2012 66


LUND SAFETY CONSULT 11


De ti største risici for Danmark<br />

Ifølge Beredskabsstyrelsen beskrives de alvorligste natur- og<br />

menneskeskabte risici set i et dansk perspektiv inden for kategorierne<br />

’ekstreme vejrhændelser’, ’alvorlige smitsomme sygdomme’, ’ulykker’ og<br />

’sikkerhedsmæssige trusler’.<br />

Nationalt Risikobillede beskriver ikke alle tænkelige risici, som det danske<br />

samfund står overfor, men koncentrerer sig om de hændelser, som<br />

Beredskabsstyrelsen i øjeblikket vurderer, at der bør rettes størst<br />

opmærksomhed mod. Det drejer sig om følgende:<br />

1. Orkaner, stærke storme og stormfloder<br />

2. Kr<strong>af</strong>tig regn og skybrud<br />

3. Pandemisk influenza<br />

4. Husdyrsygdomme og zoonoser<br />

5. Transportulykker<br />

6. Ulykker med farlige stoffer på land<br />

7. Forureningsulykker til søs<br />

8. Nukleare ulykker<br />

9. Terrorhandlinger<br />

10.Cyberangreb<br />

LUND SAFETY CONSULT 12


LUND SAFETY CONSULT 13


Personen<br />

Branden<br />

Bygningen<br />

Røg<br />

Giftighed<br />

ABA<br />

Sprinkler<br />

Trapper<br />

Belysning<br />

Skiltning<br />

Varme<br />

Alder<br />

Personale<br />

Nødudgange<br />

Brandvæsen<br />

Tiden


• Varslingsfasen<br />

• Reaktions- og beslutningsfasen<br />

• Rømningsfasen


Hvad siger loven?<br />

Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om<br />

driftsmæssige forskrifter stiller krav om, at der for<br />

alle lokaler, der er indrettet til – som udgangspunkt:<br />

– 150 personer eller derover, gælder særlige krav om<br />

evakueringsinstrukser og flugtveje samt krav om, at<br />

personalet skal instrueres i procedurerne for<br />

evakuering.<br />

Ifølge arbejdsmiljøloven har både arbejdsgiver og<br />

arbejdstager sikkerhedsmæssige forpligtelser. Det<br />

er arbejdsgivers ansvar, at arbejdspladsen er<br />

forsvarligt indrettet og at gældende lovgivning<br />

overholdes. Det er arbejdstagers ansvar at forholde<br />

sig til arbejdspladsens instruktion i<br />

evakueringsprocedurer, brandslukningsudstyr og<br />

flugtveje.<br />

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der træffes de<br />

nødvendige foranstaltninger i virksomheden<br />

vedrørende førstehjælp, brandbekæmpelse og<br />

evakuering <strong>af</strong> de ansatte under hensyntagen til<br />

arbejdets art og virksomhedens størrelse. Om<br />

nødvendigt skal virksomheden indhente ekstern<br />

sagkyndig bistand, og<br />

sørge for, at der udarbejdes <strong>beredskab</strong>s-,<br />

evakuerings- og øvelsesplaner…<br />

LUND SAFETY CONSULT 16


Anvendelseskategori 3:<br />

Butikker<br />

Forsamlingslokaler<br />

Kantiner<br />

Biogr<strong>af</strong>er<br />

Restaurationer<br />

Selskabslokaler<br />

Skoler<br />

Idrætshaller<br />

Kirker<br />

Diskoteker<br />

Teatre<br />

Garageanlæg ved f.eks. indkøbscentre, møderum, koncertsale<br />

udstillingslokaler og andre lignende rum beregnet til mere end 50<br />

personer


Brand ALARM!!!<br />

LUND SAFETY CONSULT 18


Evakuerings ALARM!!!<br />

LUND SAFETY CONSULT 19


Uddannelse<br />

Beredskabs<br />

-materiel<br />

Evakuering<br />

Alarmering<br />

Sikkerhedsstyring<br />

Oversigtstegninger <br />

Krisepsykologisk<br />

bistand<br />

Røveri og<br />

væbnet<br />

overfald<br />

Øvelser<br />

Evaluering<br />

Trusler og<br />

<strong>af</strong>presning<br />

Sikkerhedsgennemgang <br />

Bombetrussel <br />

Sikkerhedsvurdering<br />

Gidselstagning<br />

Arbejdsulykker<br />

Brandeksplosion<br />

Skoleskyderi<br />

Miljøuheld<br />

Vand og<br />

stormskade<br />

Pulveralarm<br />

Teknisk<br />

svigt<br />

Tyveri og<br />

indbrud<br />

Hærværk<br />

20


Evakueringsplan<br />

21


Eksempler på øvelser og<br />

<strong>af</strong>prøvning <strong>af</strong> <strong>beredskab</strong><br />

• Målgruppe (medarbejdere/gæster/ledelse/nøglepersoner)<br />

• Papirøvelser efter drejebog – f.eks. med stresspåvirkninger og<br />

lydeffekter<br />

• Praktiske øvelser - fuldskala/delelementer<br />

• Brandøvelser – teori/slukningsøvelser<br />

• Evakueringsøvelser – teori/praktik<br />

• Førstehjælpsøvelser – teori/praktik<br />

• Varslede øvelser<br />

• Uvarslede øvelser<br />

• Interne øvelser – på virksomheden/institutionen<br />

• Eksterne øvelser – på skoler og øvelsescentre<br />

• Øvelser sammen med det offentlige <strong>beredskab</strong><br />

LUND SAFETY CONSULT


Kl. Hændelse Aktion<br />

00.00<br />

00.04<br />

00.05<br />

00.08<br />

00.13<br />

00.16<br />

Situation<br />

Du sidder på dit kontor ved din pc og besvarer mails. Der arbejdes normalt rundt omkring dig, men ellers er det en rolig og helt normal morgen.<br />

Gruppen skal forestille sig at være arbejdsmiljøleder, som har kontor i administrationsbygningen på 1. sal.<br />

Det er den 26. januar. Efter længere tid med kulde og frost helt ned til -25 gr. er det nu endelig blevet mildere. Der blæser en stærk kuling fra østnordøst med mild luft så temperaturen i dag<br />

ligger lige omkring nulpunktet og sneen er smeltet.<br />

Alarm!<br />

Afdelingslederen i produktionen ringer og melder om brand.<br />

Han spørger om han skal ringe til brandvæsnet?<br />

Sprinkleranlægget er ikke gået i gang, pga. en reparation <strong>af</strong> en frostskade.<br />

1. Hvad svarer du <strong>af</strong>delingslederen?<br />

1. Hvordan alarmeres de øvrige ansatte?<br />

1. Hvor mange alarmniveauer findes der?<br />

1. Hvad tror du <strong>af</strong>delingslederen gør nu<br />

1. Er der etableret nødforsyning <strong>af</strong> sprinklervand?<br />

1. Hvem har ansvaret for sprinkleranlæggets funktion?<br />

Personredning<br />

Du ser ud <strong>af</strong> vinduet.<br />

Røg og ild vælter ud fra taget. Døren i gavlen går op og du ser 2 mænd komme slæbende ud med en tredje person, der tilsyneladende er bevidstløs. De efterlader døren åben.<br />

Hvad gør du?<br />

Er brandstedet risikovurderet?<br />

Er der tilkaldt førstehjælpere?<br />

Findes der en venteplads til den tilskadekomne?<br />

Brandvæsnet ankommer<br />

Indsatslederen fra brandvæsnet ankommer og kort tid efter kommer det første slukningstog.<br />

Der er overtænding i <strong>af</strong>delingen og stærk røgudvikling. Begyndende brand i tagisoleringen. Et par ovenlysvinduer i <strong>af</strong>delingen ser ud til at være smeltet.<br />

Hvem gør hvad ifølge <strong>beredskab</strong>splanen?<br />

Hvor er du og hvad laver du?<br />

Er der trykflasker i <strong>af</strong>delingen?<br />

Hvem har ansvaret for at fjerne trykflasker?<br />

Har politiet fået besked om branden?<br />

Hvad bliver brandvæsnet orienteret om?<br />

Er virksomhedens kemikalier opbevaret i særskilt rum?<br />

Ambulance ankommer - førstehjælp<br />

Ambulance ankommer og kører den tilskadekomne på sygehuset. Du får at vide, at det drejer sig om Børge Hansen, der er operatør i produktionen, og at han er blevet slemt forbrændt, da han forsøgte at slukke branden.<br />

Hvem giver du beskeden til?<br />

Bliver Børge hjulpet <strong>af</strong> egne førstehjælpere?<br />

Får de pårørende besked i givet fald <strong>af</strong> hvem?<br />

Slukning og evakuering til samlingspladsen<br />

Brandvæsnet begynder at udlægge skum.<br />

1. Hvor opholder medarbejderne sig?<br />

1. Hvem orienterer medarbejderne om branden?<br />

Drejebog<br />

LUND SAFETY CONSULT 23


Ledelse <strong>af</strong> arbejdsmiljøet - tre ugers lederuddannelse<br />

Ledelse <strong>af</strong> arbejdsmiljøet<br />

For den moderne virksomhed er arbejdsmiljø, sundhed og trivsel centrale områder. Det kræver viden at lede og udvikle en virksomheds<br />

arbejdsmiljø – både på operationelt og strategisk niveau. Kurset kommer rundt om arbejdsmiljøets mange faglige og ledelsesmæssige<br />

facetter med fokus på den praktiske indsats i virksomheden.<br />

Målgruppe<br />

Kurset henvender sig til nye arbejdsmiljøledere, arbejdsmiljøchefer, -koordinatorer, HR-medarbejdere og andre med ansvar for<br />

udvikling og ledelse <strong>af</strong> arbejdsmiljøet. Også medarbejdere med beslægtede jobfunktioner kan have stort udbytte <strong>af</strong> kurset.<br />

Kurset er et grundkursus.<br />

Udbytte<br />

Du lærer at lede og udvikle jeres arbejdsmiljøindsats. Du får overblik over arbejdsområdets typiske opgaver og problemfelter og bliver introduceret til relevante værktøjer og<br />

arbejdsmetoder. Du får også mulighed for at opbygge et sparrings- og kompetenceudviklingsnetværk.<br />

Indhold<br />

Kursets omdrejningspunkt er arbejdsmiljøarbejdets grundlæggende funktioner og deres indhold. Vi sættes fokus på lovgivningen og den arbejdsmiljøpolitiske dagsorden,<br />

myndighedsrelationer, samt opgaver, samarbejde og konflikter i arbejdsmiljøorganisationen. Vi beskæftiger os også med det psykosociale arbejdsmiljø, det ydre miljø, det kemiske<br />

arbejdsmiljø, kortlægningsmetoder, APV, arbejdsmiljøpolitik, ulykker, arbejdsskader, certificering og kommunikation. CSR, security, brandteknisk sikkerhed og <strong>beredskab</strong>splanlægning<br />

runder kurset <strong>af</strong>.<br />

Kontakt os hvis du er interesseret i at modtage et detaljeret program.<br />

Varighed<br />

Kurset består <strong>af</strong> tre gange fem dages undervisning med passende intervaller mellem ugerne.<br />

Kursusform<br />

Kursusformen består <strong>af</strong> faglige og ledelsesmæssige indlæg. Vi arbejder også med en tænkt casevirksomhed, der kurset igennem danner rammen om en række rollespil, øvelser,<br />

gruppe- og projektarbejder.<br />

Kursussted.<br />

Kurset holdes på Egelund Slot i Fredensborg.<br />

LUND SAFETY CONSULT 24


En <strong>beredskab</strong>splan skal være:<br />

Operativ<br />

Kortfattet<br />

Entydig<br />

Let læselig<br />

Overskuelig<br />

Vedkommende<br />

Let at ajourføre<br />

Kendt<br />

Afprøvet<br />

Beredskabsplan<br />

25


INSTRUKS VED ARBEJDSULYKKE / ALVORLIG SYGDOM<br />

Stands ulykken<br />

Red<br />

Alarmér<br />

Oplys<br />

Red<br />

Uheld med kemiske stoffer<br />

Ambulance<br />

Orientér<br />

Oplys<br />

Sikre stedet – fjern faren eller nødflyt personer<br />

• Stop maskiner og arbejdsprocesser<br />

• Afspær om muligt området<br />

Giv livreddende førstehjælp<br />

hjerte-/lungeredning v/unormal vejrtrækning<br />

hjertestarter v/manglende livstegn<br />

forebyg shock samt stabilt sideleje ved bevidstløshed<br />

Ring til alarmcentralen 0-1-1-2<br />

Fortæl, at I har brug for ambulance<br />

hvem du er<br />

hvor du ringer fra (Adresse)<br />

telefon nr. du ringer fra (xx xx xx xx)<br />

hvad der er sket<br />

hvor mange tilskadekomne der er tale om.<br />

Giv almindelig førstehjælp.<br />

forsæt med hjertemassage, kunstigt åndedræt og shockforebyggelse<br />

sk<strong>af</strong> tæpper o.a. til at beskytte mod klimaet<br />

hent forbindsstoffer og tildæk sår og læsioner<br />

giv psykisk førstehjælp – berolig den/de tilskadekomne og hjælp med praktiske ting.<br />

behandling – se arbejdspladsbrugsanvisningen som også skal medbringes til skadestue<br />

på hud eller i øjne – skyl med vand/øjenskylleudstyr. Indtagelse eller indånding – søg<br />

læge eller skadestue<br />

Modtag ambulancen ved indkørslen og vis vej til skadestedet hvor der overdrages til<br />

ambulancemandskabet. Sørg for frie køreveje og <strong>af</strong>tal evt. at lade en ledsager følge<br />

med i ambulancen.<br />

Sikkerhedsrepræsentanten og din nærmeste leder<br />

Hvem du er og hvad der er sket.


Alarmér<br />

Oplys<br />

Orienter<br />

Oplys<br />

Vurdér branden<br />

Red<br />

Evakuering<br />

Samlingspladsen<br />

Begræns<br />

INSTRUKS VED BRAND ELLER EKSPLOSION<br />

Ring til alarmcentralen telefon 0-1-1-2<br />

Fortæl, der er brand, og<br />

Hvem du er,<br />

Hvor du ringer fra (Adresse)<br />

Telefon nr. du ringer fra (xxxx xxxx)<br />

Hvad der er sket og hvad der brænder<br />

Om der er tilskadekomne eller mennesker i fare<br />

Din nærmeste leder – for videre forløb.<br />

Fortæl, hvad der er sket,<br />

Hvor det brænder (Adresse)<br />

Om der er tilskadekomne eller personer i fare,<br />

At brandvæsnet er alarmeret<br />

Vurdér brandens omfang<br />

• forsøg slukning såfremt dette er muligt, med dertil egnet slukningsmiddel.<br />

• Bring ikke dig selv eller andre i fare.<br />

Bring personer væk fra farezonen – udsæt ikke dig selv for en risiko som f.eks.<br />

røg, varme, sammenstyrtning osv.<br />

Foretag om nødvendigt evakuering <strong>af</strong> truede personer intern på virksomheden eller<br />

evt. naboer.<br />

P-pladsen alternativ bag bygningen<br />

-Se plantegningen<br />

Luk alle vinduer og døre – men lås ikke<br />

Brandvæsen Modtag brandvæsnet ved porten, orienter om situationen og vis evt. vej til<br />

skadestedet.


v/Carsten Lund<br />

LUND SAFETY CONSULT<br />

Ikast


Velkommen til<br />

kursus i<br />

Øvelser med:<br />

Elementær Brandbekæmpelse<br />

• Pulverslukker<br />

• Kulsyreslukker<br />

(CO2)<br />

• Vandfyldt<br />

slangevinde<br />

• Brandtæppe


UPS…

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!