27.07.2013 Views

Trinitatis kirke

Trinitatis kirke

Trinitatis kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TRINITATIS KIRKE<br />

TRINITATIS KIRKE<br />

www.trinitatis-<strong>kirke</strong>.dk<br />

Meddelelser<br />

Møder og<br />

arrangementer<br />

Fælles for<br />

Fredericia provsti<br />

Koncerter i <strong>kirke</strong>n<br />

Aktivitetskalender<br />

www.trinitatis-<strong>kirke</strong>.dk<br />

21. årgang nr. 2 marts - april - maj 2012


TRINITATIS KIRKE<br />

2<br />

www.trinitatis-<strong>kirke</strong>.dk<br />

At uddrive dæmoner. Luk. 11,14 -22<br />

At vor Herre Jesus besidder kræfter, som kun de færreste<br />

har, kan der ikke herske den mindste tvivl om. Det er ikke<br />

alle og enhver beskåret at kunne uddrive dæmoner, men det<br />

er på den anden side heller ikke noget helt enestående, for<br />

der er nogle, der kan. Vi kender – trods forskellene – til noget<br />

lignende fra kloge mænd og koner. Selvom det, de kan,<br />

ikke kan sammenlignes med det, vor Herre Jesus formår, så<br />

er de åbenbart mange gange i besiddelse af nogle kræfter,<br />

som bevirker, at de kan fi nde det svage punkt, gnide lidt på<br />

det, hvorefter den syge bliver helbredt, eller i hvert fald godt<br />

hjulpet. Det er ikke gængs medicinsk lærebogsstof, ganske<br />

vist, men mon ikke den helbredte er ligeglad med det?<br />

Vor Herre Jesus helbreder en stum. Man kan vel sige, at det<br />

er en sygdom som andre sygdomme, men det er nu ikke<br />

tilfældigt, at Han sætter ind lige her, og heller ikke, at det<br />

medfører så voldsomme reaktioner, som tilfældet er. Ganske<br />

vist kommer folk også med indvendinger ved andre lejligheder,<br />

hvor Han helbreder, men det er kun her, Han bliver<br />

beskyldt for at være i ledtog med Beelzebul, djævelen.<br />

Reaktionerne er særligt kraftige her, fordi der er tale om en<br />

stum. Andre sygdomme kan være nok så store hindringer<br />

for bevægelsesfriheden, men der er i hvert fald en ting, man<br />

trods alt ikke er hindret i, nemlig at få luft for sine følelser.<br />

Værst af alle onder er tavsheden. Død mand taler ikke. Det<br />

ved de onde ånders fyrste udmærket, så det er her, han sætter<br />

ind. For kan han først få folk gjort tavse, så er han lykkedes<br />

med sit værk.<br />

Naturligvis skal vi have lov til at give luft for det, vi føler,<br />

med den lille, men ikke uvæsentlige tilføjelse, at det kan få<br />

indfl ydelse på forholdet til vore omgivelser, som kan blive<br />

trætte af at høre på vore beklagelser – det er så den pris, der<br />

må betales – men retten til at kunne beklage sig skal ingen<br />

tage fra os. Det er derfor vor Herre Jesus sætter ind her. Naturligvis<br />

ikke så meget for at vi nødvendigvis skal beklage<br />

os, men for at vi ikke skal være forhindrede i at få lov til at<br />

udtrykke vor taknemmelighed og lovprisning. Hvor der er<br />

råb er der liv. Hvor der er tavshed er der død. Det er klart,<br />

at der aldrig kan være tale om, at vor Herre Jesus er i ledtog<br />

med de onde ånders fyrste, for så ville Han ikke sætte ind<br />

imod stumheden, dette at et menneske er gjort tavst.<br />

Det, der er enestående ved helbredelsen, er først og fremmest,<br />

at Guds Rige er kommet til os. Det er der kun èn,<br />

der kan gøre noget til, nemlig vor Herre Jesus. Sådan lyder<br />

påstanden. Det er noget, vi skal tage stilling til. Tror vi på,<br />

at Guds Rige kommer til os med Ham, eller gør vi det ikke?<br />

Her bør der ikke være slinger i valsen. For den, der ikke er<br />

med Ham, er imod Ham. Her er der ikke plads til forbehold,<br />

og det er der en god grund til. For er vi usikre, kan vi være<br />

forvissede om, at der er nogen, der fi nder ud af det: Man er<br />

således langt mere udsat for at give efter for lokketoner og<br />

propaganda fra bevægelser, der tilbyder livsfylde og indhold<br />

i tilværelsen. De går strategisk til værks, udser sig de usikre<br />

og slår til. For disse har ikke noget at stå imod med. Den onde<br />

ånd fi nder sig ikke i at fl akke rundt i øde egne, når den kan<br />

fi nde et taknemmeligt offer at slå sig ned i. Vor Herre Jesus<br />

ønsker ikke, at nogen af os skal blive et sådant taknemmeligt<br />

offer. Derfor sætter Han ind, således at vi kan tænke, tro og<br />

tale frit. Det er fordi Guds Rige er kommet til os med Ham,<br />

at vi er i stand til dette. Vi kan bruge denne ret, som vi vil<br />

– med risiko for misbrug, men det vi skal bruge den til, er<br />

at lovprise Gud for alt det, Han har gjort for os gennem sin<br />

Søn, vor Herre Jesus.<br />

P.P.<br />

Meddelelser<br />

Præsteparret Pape<br />

Det er med vemod, vi den 26. februar tager afsked med<br />

vores præstepar Hr. og Fru Pape. De kom til sognet i 1991<br />

og har lige fra begyndelsen sat deres præg på sognelivet,<br />

som altid har ligget dem stærkt på sinde. De har begge<br />

deltaget aktivt i såvel det <strong>kirke</strong>lige som livet i Sognegården.<br />

Hos præsteparret har der altid stået en dør åben,<br />

dersom man har haft brug for en snak. Vi skylder dem en<br />

stor tak for deres trofaste arbejde for menigheden og ønsker<br />

dem alt mulig godt fremover i deres nye tilværelse.<br />

På menighedsrådets vegne<br />

Linda Frandsen, fung. formand


NYT om <strong>kirke</strong>bladet<br />

Som alle andre i Danmark er også vi i <strong>Trinitatis</strong> <strong>kirke</strong><br />

blevet pålagt at spare på vores penge. Derfor laver vi<br />

nu om på den måde, vi udsender Kirkebladet. Vi oplever<br />

desværre alt for ofte at få utallige <strong>kirke</strong>blade retur<br />

fra Post Danmark, enten fordi folk i sognet er frafl yttet<br />

deres adresse eller glemmer at tømme deres postkasse.<br />

Derfor vil vi fremover selv stå for at sende <strong>kirke</strong>bladet<br />

ud til dem, der fortsat ønsker at modtage det med posten.<br />

Det betyder, at man skal henvende sig på <strong>Trinitatis</strong> <strong>kirke</strong>kontor<br />

for at blive skrevet på en adresseliste.<br />

Den nye uddeling af <strong>kirke</strong>bladet træder i kraft allerede<br />

ved næste blad, som udkommer i slutningen af maj. Så vil<br />

man være sikker på at modtage <strong>kirke</strong>bladet med posten,<br />

skal man altså huske at meddele det til <strong>kirke</strong>kontoret via<br />

telefon, mail eller personlig henvendelse.<br />

Kirkebladet vil naturligvis fortsat være at fi nde både i<br />

<strong>kirke</strong>n og i Sognegården, og man kan til hver en tid blive<br />

skrevet på adresselisten, som vil ligge fremme begge steder.<br />

Kirkebladet vil altid være at fi nde på vores hjemmeside.<br />

Venlig hilsen<br />

Menighedsrådet.<br />

TRINITATIS KIRKE<br />

www.trinitatis-<strong>kirke</strong>.dk<br />

Meddelelser<br />

Møder<br />

og arrangementer<br />

Fælles for<br />

Fredericia provsti<br />

Koncerter<br />

Siden sidst<br />

Adresser<br />

Aktivitetskalender<br />

19. årgang nr. 2 Marts – Maj 2010<br />

TRINITATIS KIRKE<br />

www.trinitatis-<strong>kirke</strong>.dk<br />

Hybyhus<br />

Tirsdag den 27. marts kl. 14.15 LC<br />

Tirsdag den 24. april kl. 14.15 EKF<br />

Tirsdag den 29. maj kl. 14.15 LC<br />

Korshær<br />

Kirkens Korshær holder gudstjeneste i <strong>Trinitatis</strong> <strong>kirke</strong> ved<br />

korshærspræst Inge Pilegaard Thomsen følgende søndage:<br />

Søndag den 25. marts kl. 16.00<br />

Søndag den 22. april kl. 16.00<br />

Søndag den 27 maj kl. 16.00<br />

Der uddeles alkoholfri vin under altergangen.<br />

Før alle gudstjenester serveres der kaffe i Varmestuen<br />

kl. 15.00 og samme sted serveres der efterfølgende varm<br />

mad kl. 17.00.<br />

Påskens gudstjenester<br />

Sidste år forsøgte vi os med at lade påskens gudstjenester<br />

følge påskebegivenhedernes forløb i tid og lade formen<br />

være med til at understrege de forskellige påskedages<br />

særlige stemning. Det samme gør vi i år:<br />

Skærtorsdag kl. 16.30<br />

Gudstjenesten vil, i pagt med nadverens karakter af et<br />

fælles måltid, foregå rundt om et langt bord i skibets midtergang,<br />

hvor Bibellæsninger, prædiken og nadver varetages<br />

af præsten. Fællessalmer samt korindslag ved Pigekoret,<br />

som også sidder med ved bordet, akkompagneres<br />

fra kororglet.<br />

Langfredag kl. 10.00<br />

Vi holder en liturgisk gudstjeneste, hvor der læses uddrag<br />

af Bibelteksterne om Jesu lidelse og død – dagens særlige<br />

stemning vil blive understreget i såvel valget af fællessalmer<br />

som kor- og orgelindslag.<br />

Påskelørdag kl. 22.00<br />

Også i år afholdes en musikgudstjeneste påskelørdag aften.<br />

Det er en meget stemningsfuld musikgudstjeneste,<br />

der i ord og toner stiller de store modsætninger op mod<br />

3


TRINITATIS KIRKE<br />

4<br />

www.trinitatis-<strong>kirke</strong>.dk<br />

hinanden: Lys-mørke og liv-død. En musikgudstjeneste,<br />

som med andre ord danner en overgang fra langfredagsmørket<br />

til lyset påskemorgen. Begge <strong>kirke</strong>ns præster<br />

medvirker som liturger.<br />

Påskedag kl. 10.00<br />

Påskemorgens glædelige opstandelsesbudskab fejres med<br />

en klassisk højmesse. Vi synger bl.a. Grundtvigs smukke<br />

salme om påskeblomsten, der som et smukt symbol på<br />

opstandelsen også lyser mod os fra bænkerækkerne.<br />

2. påskedag kl. 10.00<br />

Endnu engang hører vi det glædelige budskab om Jesu opstandelse,<br />

som det fortælles i Lukasevangeliet, hvor den<br />

opstandne viser sig for den sørgende Maria Magdalene.<br />

Lørdagsdåb<br />

Lørdag d. 28. april kl. 10.00 ved LC<br />

Alle er velkomne til at deltage i dåbsgudstjenesten om<br />

lørdagen. Dog vil gudstjenesten blive afl yst, såfremt der<br />

ingen dåbsbørn er den pågældende lørdag.<br />

Menighedsudfl ugt<br />

Tirsdag den 19. juni kl. 12.30<br />

Årets udfl ugt byder på en rundvisning på Glud Landsbymuseum<br />

samt en guidet bustur rundt på Juelsmindehalvøen<br />

med indlagt <strong>kirke</strong>besøg. Pris 80 kr. Tilmelding<br />

til <strong>kirke</strong>kontoret senest tirsdag den 12. juni.<br />

Babysalmesang<br />

Babysalmesang er på få år blevet en succes for mødre at<br />

deltage i under deres barsel. Mødrene kommer i <strong>kirke</strong>n<br />

en gang i ugen og synger salmer sammen med deres små<br />

børn, og helt naturligt opstår der en fantastisk stilhed,<br />

hvor mor og barn bliver tættere knyttet til hinanden og<br />

børnene fornemmer roen i <strong>kirke</strong>rummet.<br />

Vi begynder et nyt hold Babysalmesang onsdag den<br />

21. marts kl. 10.00. For yderligere information samt tilmelding<br />

kontakt sognemedhjælper Christina Lund.<br />

Kirketaxa<br />

Kirketaxa kan benyttes ved forskellige lejligheder: til<br />

gudstjenester og koncerter i <strong>kirke</strong>n og arrangementer i<br />

Sognegården. Ordningen gælder sognets beboere og de<br />

sognebåndsløsere, der bor i et af de fi re bys ogne samt<br />

Erritsø og Lyng sogne. Man bedes bestille kørsel i god tid<br />

på tlf. 75 50 34 11 og sige, at det er <strong>kirke</strong>taxakørsel, man<br />

bestiller. Der betales 20 kr. til <strong>kirke</strong>tjeneren.<br />

Møder og arrangementer i Sognegården<br />

Aftenmøder<br />

Onsdag den 28. marts kl. 19.30<br />

Påskens begivenheder genfortælles.<br />

Som optakt til påsken er der denne<br />

aften mulighed for at få genopfrisket<br />

sin Bibelhistorie om begivenhederne<br />

fra Palmesøndag og frem til<br />

Påskedag. Tidl. sognepræst Ingrid<br />

Schrøder-Hansen er en både indlevende<br />

og spændende fortæller, der<br />

med sin evne til at se og fremhæve<br />

detaljer, får de enkelte beretninger<br />

til at stå som et klart billede for tilhøreren – både unge<br />

og voksne.<br />

Onsdag den 25. april kl. 19.30<br />

Titanic – Myternes skib.<br />

I april 1912 sank verdens største og mest sikre skib,<br />

Titanic. Forliset fascinerer stadig og i anledning af<br />

100-året har sognepræst og historiker Morten Skovsted<br />

sammensat et foredrag, der inddrager samtidens historie,<br />

dramaet, skæbnerne, hovmodet og konsekvenserne af<br />

den store katastrofe.<br />

Fredagsmøder<br />

Fredag den 9. marts kl. 14.30<br />

Folkemindesamleren Evald Tang Kristensen ved Anna<br />

Grethe Bech.<br />

Folkemindesamleren Evald Tang Kristensen (1843-1929)


vandrede tusinder af kilometer på kryds og tværs af Jylland.<br />

Han kom helt ud i de fattigste hedeområder for at<br />

optegne folkeminderne, før det var for sent. Han måtte<br />

ofte overnatte på lergulve, sidde ved sygesenge eller vente<br />

i timevis på at fattige folk skulle gøre deres arbejde færdigt,<br />

før de kunne fortælle eller synge viser for ham. Men<br />

Tang Kristensen fi k, hvad han kom efter, og af eftertiden<br />

vurderes han som en folkemindeforsker på verdensplan.<br />

Anna Grethe Bech er cand. mag i dansk og lægger stor<br />

vægt på den gode fortællings kunst, som giver næring til<br />

både hjernen og hjertet.<br />

Fredag den 13. april kl. 14.30<br />

Barneliv i 50’ernes København ved Mogens Dalsgaard.<br />

En fortælling om at være barn i en 2½ værelses lejlighed<br />

og i et kolonihavehus. Om livet hjemme i Reberbanegade<br />

og i kolonihaven ’Sommerly’ på Kløvermarksvej<br />

på Amager. Om leg i gården med kvarterets mange børn.<br />

Glæden ved natur og lystfi skeri i kolonihaven, som siden<br />

udvikledes under besøg hos farmor og farfar i Rørby ved<br />

Kalundborg. Og en fortælling om skolegang i Frankrigsgades<br />

Skole og på Skt. Annæ Gymnasium i Fredericiagade<br />

og om at synge med i Københavns Drengekor.<br />

Tidligere sognepræst i Uldum-Langskov ved Vejle,<br />

Mogens Dalsgaard fortæller.<br />

Litteratur til debat<br />

Tirsdag den 20. marts kl. 19.30<br />

”Fader vor” af Morten Sabroe<br />

”Skriv om din far!” udbrød redaktøren. ”Min far?” svarede<br />

jeg. ”Han var der ikke. Man kan ikke skrive om en<br />

mand, der ikke var der”.<br />

Men han gør det alligevel, Morten Sabroe. Borer sig<br />

som en detektiv ned i historien om faren, der lukkede<br />

sig inde i et navn: Den Gyldenblonde. Han prøver at<br />

forstå den berømte mand, der kun var 16 år, da han<br />

mistede sin endnu mere berømte far, folketingsmanden<br />

og børnevennen Peter Sabroe. Var det såret, der<br />

fi k ham til at lukke sig inde og blive fjern? Hvad betyder<br />

det at vokse op med en far, man ikke kan nå?<br />

TRINITATIS KIRKE<br />

www.trinitatis-<strong>kirke</strong>.dk<br />

Går sviget i arv, eller kan man bryde mønsteret?<br />

Gunhild Vestergaard fortæller om aftenens roman.<br />

Tirsdag den 17. april kl. 19.30*<br />

”Nu er det længe siden” af Hanne Reintoft<br />

I denne historiske roman, som i tid strækker sig fra 1863<br />

til 1900, følger vi en slesvigsk familie, og sammen med<br />

dem oplever vi slaget ved Dybbøl og tabet af Slesvig-<br />

Holsten i 1864. Familiefaren, Jens Peter falder ved Dybbøl.<br />

Herefter følger vi hovedsageligt børnenes liv - dels<br />

i København og dels på slægtsgården i Slesvig. Samtidig<br />

med, at det er en fl ot og spændende slægtsfortælling,<br />

fornemmer man også forfatterens fantastiske indleven i<br />

det nationalpolitiske spil, der bevæger sig I baggrunden.<br />

Bodil Borch fortæller om romanen.<br />

Sangaftener<br />

Onsdag i lige uger kl. 19.00-20.30 i <strong>Trinitatis</strong><br />

Sognegård<br />

Vi fortsætter en god tradition med sangaftener i Sognegården<br />

for alle sangglade mennesker. Vi synger gamle og<br />

nye salmer og sange fra Højskolesangbogen og Salmebogen.<br />

Svitlana sidder ved klaveret og leder sangen. Sæsonen<br />

afsluttes i foråret med en hyggeaften.<br />

Sognecafé<br />

Der er sognecafé i Sognegården hver torsdag<br />

kl. 10.00 – 12.00<br />

I cafeen er der mulighed for at arbejde med nål og tråd,<br />

strikke tæpper og babytøj til Projekt Øst, Skt. Petersborg<br />

og lave andet kreativt man kan fi nde på hen ad vejen. Der<br />

er altid nogle at snakke<br />

med og øre der lytter.<br />

Der kan købes kaffe og<br />

brød til en pris af 20 kr.<br />

Desuden indsamles<br />

brugte frimærker og<br />

lysestumper til organisationer,<br />

som støtter arbejdet<br />

i den 3. verden.<br />

5


TRINITATIS KIRKE<br />

6<br />

www.trinitatis-<strong>kirke</strong>.dk<br />

Menighedsrådsmøder<br />

Danmarksgade 61<br />

Torsdag den 15. marts kl. 19.00<br />

Torsdag den 19. april kl. 19.00<br />

Torsdag den 24. maj kl. 19.00<br />

Fælles for Fredericia provsti<br />

2. pinsedag den 28. maj kl. 10.30<br />

Pinsegudstjeneste på Kastellet.<br />

Igen i år arrangerer alle provstiets <strong>kirke</strong>r og menighedsråd<br />

en fælles pinsegudstjeneste i det fri på Kastellet.<br />

Husk tæpper og frokostkurv.<br />

Koncerter<br />

Søndag den 11. marts kl. 16.00<br />

Københavns drengekor – ”Det kongelige kantori”<br />

I 1998 kunne koret føje titlen Det Kongelige Kantori til<br />

CV’et, da Danmarks Dronning Margrethe II gav tilladelse<br />

hertil. Titlen betyder, at koret ved særlige arrangementer<br />

og udlandsrejser akkompagnerer Det danske kongehus.<br />

Som i 2004, da verdens øjne hvilede på København, hvor<br />

HKH Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary skulle<br />

give hinanden deres ja. Her gav englestemmerne fra Københavns<br />

Drengekor <strong>kirke</strong>gæster og TV-seere verden<br />

over en følsom musikoplevelse. Ved Prins Christians dåb<br />

i 2005 og Prinsesse Isabellas i 2007 tilføjede koret ligeledes<br />

ceremonien en særlig stemning.<br />

På programmet i <strong>Trinitatis</strong> Kirke står danske sange og salmer<br />

samt musik af H. Schütz,<br />

F. Listz og A. Bruckner. Entre<br />

kr. 100,-. Programbilletter kan<br />

købes ved <strong>kirke</strong>ns indgang på<br />

selve dagen fra kl. 15.15.<br />

Lørdag den 7. april kl. 22.00<br />

Påskelørdag musikgudstjeneste<br />

Musikgudstjenesten vil forme sig som de tidligere år, dog<br />

med nye kor- og orgelindslag. Det er <strong>kirke</strong>ns eget kor,<br />

der synger; og ved orglet sidder <strong>kirke</strong>ns organist Niels<br />

Erik Aggesen, der udover at lede pigekoret spiller enkelte<br />

orgelværker. Koret synger et udsnit af de salmer koret i<br />

januar måned i år indspillede til Kirkeministeriets kommende<br />

salmedatabase. Se endvidere under påskens gudstjenester.<br />

Torsdag den 10. maj kl. 17.00<br />

Tre kvarters orgelmusik<br />

Koncertrækken indledes med Kristian Larsen, der til daglig<br />

er organist ved Sct. Peders Kirke i Næstved. Kristian<br />

Larsen, der er en rutineret koncertorganist, spiller musik<br />

af bl.a. Johan Sebastian Bach og Charles-Marie Widor.<br />

Sidstnævnte er repræsenteret med et uddrag af sin iørefaldende<br />

5. orgelsymfoni.<br />

Torsdag den 24. maj kl. 17.00<br />

Tre kvarters orgelmusik<br />

<strong>Trinitatis</strong> Kirke får besøg at landets yngste domorganist -<br />

Kristian Krogsøe fra Århus Dom<strong>kirke</strong>. Krogsøe blev i en<br />

alder af kun 27 år i 2009 ansat med landets største orgel<br />

og er siden også tilknyttet det jyske musikkonservatorium,<br />

som orgellærer. Endelig er Kristian Krogsøe en udadvendt<br />

koncertgiver, der ved koncerten i <strong>Trinitatis</strong> Kirke<br />

spiller musik af J.S. Bach og M. Durufl é. Som optakt til<br />

pinsen spiller Krogsøe M. Durufl és store orgelvariation<br />

over pinsesalmen ”Veni Creator” – på dansk ”Kom sandheds<br />

ånd og vidne giv”.<br />

Torsdag den 31. maj kl. 17.00<br />

Tre kvarters orgelmusik<br />

Koncertrækken rundes af med tidligere domorganist ved<br />

Vor Frue Kirke, Københavns Dom<strong>kirke</strong>, Flemming Dreisig,<br />

der i øvrigt indledte sin orgelkarriere som organist<br />

ved Sct. Michaelis Kirke her i Fredericia tilbage i 1970erne<br />

og hører til blandt landets allerdygtigste organister.<br />

Han har bag sig et utal af koncerter verden over og er<br />

fortsat en meget fl ittig koncertgiver. Ved koncerten i <strong>Trinitatis</strong><br />

spiller han musik af J.S. Bach og Sverre Eftestøl.


Sognepræst (kbf.)<br />

Elli Krog Foldager<br />

Danmarksgade 61<br />

tlf. 75 91 12 40<br />

mobil 30 51 68 91<br />

e-post: ekf@km.dk<br />

Fungerende<br />

sogne- og sygehuspræst<br />

Loa Christensen<br />

tlf. 51 85 47 97<br />

e-post: losc@km.dk<br />

Korshærspræst<br />

Inge Pilegaard Thomsen<br />

Danmarksgade 79<br />

tlf. 30 31 59 60<br />

e-post: ipt@km.dk<br />

Kirkekontoret<br />

Kordegn<br />

Elene Munk<br />

Danmarksgade 61<br />

tlf. 75 91 12 40<br />

fax. 75 91 52 40<br />

e-post: eim@km.dk<br />

Kontortid:<br />

Man. - tors. 9.00 - 13.00<br />

tors. tillige 16.00 - 18.00<br />

Organist<br />

Niels Erik Aggesen<br />

6. julivej 56<br />

tlf. 75 91 12 40<br />

tlf. privat 75 92 02 09<br />

e-post: nea@doks.dk<br />

Organistassistent<br />

Svitlana Leonchuck<br />

Prinsessegade 39<br />

tlf. 22 75 56 17<br />

e-post:<br />

svitlana@trinitatis-<strong>kirke</strong>.dk<br />

Sognemedhjælper<br />

Christina Lund<br />

Danmarksgade 48<br />

tlf. 75 91 12 40<br />

mobil: 21 69 83 57<br />

e-post:<br />

sognemedhj@trinitatis-<strong>kirke</strong>.dk<br />

Kirketjener<br />

Charlotte Rüsz<br />

Spicavænget 6<br />

tlf. 75 91 12 40<br />

tlf. privat 75 92 31 01<br />

Kirketjener<br />

Annette Olander Poulsen<br />

Søndergade 54<br />

5500 Middelfart<br />

tlf. 75 91 12 40<br />

tlf. privat 20 97 26 36<br />

<strong>Trinitatis</strong> sognegård<br />

Danmarksgade 61<br />

tlf. 75 91 12 40<br />

Hjemmesideadresse<br />

www.trinitatis-<strong>kirke</strong>.dk<br />

Kirkegårdenes kontor<br />

Kirkernes Hus<br />

Christiansvej 6<br />

tlf. 75 92 19 75<br />

<strong>Trinitatis</strong> <strong>kirke</strong>gård<br />

Kirkegårdsassistent<br />

Ole Hougaard,<br />

tlf. 75 91 26 88 / 40 28 39 43<br />

Menighedsråd<br />

Formand:<br />

Birger Broch Møller<br />

Herslev Bygade 9<br />

tlf. 75 94 50 88<br />

e-post:<br />

bbm@profi bermail.dk<br />

Kirkeværge<br />

Finn Aage Østergaard<br />

Dalegade 13<br />

tlf. 76 20 06 66<br />

e-post: edel-fi nn@post.tele.dk<br />

Formand for<br />

sognegårdsudvalget<br />

Jørgen Hviid<br />

Johannevej 5<br />

tlf. 75 92 61 30<br />

e-post: hviid@fam-hviid.dk<br />

Hvor henvender man sig:<br />

Ved fødsler<br />

Henvendelse til kordegnekontoret.<br />

Forældre medbringer<br />

fødselsanmeldelsen samt<br />

dåbs- eller navneattester og,<br />

såfremt de er gift, også vielsesattest.<br />

Ugifte forældre kan<br />

få faderskabet registreret ved<br />

sammen med fødselsanmeldelsen<br />

at afl evere en omsorgs-<br />

og ansvarserklæring.<br />

Ved dåb<br />

Henvendelse til kordegnekontoret.<br />

Barnets navn samt<br />

faddernes navne og adresser<br />

oplyses til kordegnen.<br />

Ved vielser<br />

Henvendelse til kordegnekontoret,<br />

hvor tidspunktet for<br />

vielsen aftales.<br />

Ved dødsfald og<br />

bisættelser/ begravelser<br />

Henvendelse til en bedemandsforretning,<br />

som træffer<br />

aftale med den præst, der skal<br />

foretage den <strong>kirke</strong>lige handling.<br />

Man kan også henvende<br />

sig til kordegnekontoret.<br />

TRINITATIS KIRKE<br />

www.trinitatis-<strong>kirke</strong>.dk<br />

Forsidebillede:<br />

Sædemanden<br />

Vincent Van Gogh, 1888<br />

Børnekorets juleafslutning<br />

Konfi rmander forbinder ild<br />

og pinse<br />

Babysalmesang<br />

7


TRINITATIS KIRKE<br />

TRINITATIS KIRKE<br />

www.trinitatis-<strong>kirke</strong>.dk<br />

Scan koden og<br />

læs mere om<br />

<strong>Trinitatis</strong> Kirke<br />

Gudstjenester – koncerter – arrangementer i <strong>kirke</strong>n og Sognegården Aktivitetskalender<br />

Marts:<br />

4. 2.s. i fasten kl. 10.00 EKF<br />

Mark. 9,14-29<br />

Den epileptiske dreng<br />

Inds.: Landsindsamling Folke<strong>kirke</strong>ns<br />

Nødhjælp<br />

9. Eftermiddagsmøde kl. 14.30*<br />

11. 3.s. i fasten kl. 10.00 LC<br />

Joh. 8,42-51<br />

Løgnens fader<br />

Koncert med Københavns drengekor<br />

kl. 16.00*<br />

15. Menighedsrådsmøde kl. 19.00<br />

18. Midfaste kl. 10.00 LC<br />

Joh. 6,24-37<br />

Jeg er livets brød<br />

Inds.: Folke<strong>kirke</strong>ns Nødhjælp<br />

20. Litteratur til debat kl. 19.30*<br />

25. Mariæ Bebudelse kl. 10.00 EKF<br />

Luk.1,46-55<br />

Marias lovsang<br />

Korshærsgudstjeneste kl. 16.00 IP*<br />

28. Aftenmøde kl. 19.30*<br />

April:<br />

1. Palmesøndag kl. 10.00 LC<br />

Mark. 14,3-9<br />

Salvningen i Betania<br />

5. Skærtorsdag kl. 16.30 EKF/LC*<br />

Joh.13,1-15<br />

Fodvaskningen<br />

6. Langfredag kl. 10.00 EKF*<br />

Liturgisk gudstjeneste<br />

Jesu lidelseshistorie<br />

7. Påskelørdag kl. 22.00 EKF/LC<br />

Musikgudstjeneste*<br />

8. Påskedag kl. 10.00 LC*<br />

Matt. 28,1-8<br />

Jesu opstandelse<br />

Inds.: KFUM og K i Danmark<br />

9. 2. påskedag kl. 10.00 EKF*<br />

Joh. 20,1-18<br />

Maria Magdalene<br />

13. Eftermiddagsmøde kl. 14.30*<br />

15. 1.s.e. påske kl. 10.00 EKF<br />

Joh. 21,15-19<br />

Vogt mine får<br />

17. Litteratur til debat kl. 19.30*<br />

19. Menighedsrådsmøde kl. 19.00<br />

22. 2.s.e. påske kl. 10.00 LC<br />

Joh. 10,22-30<br />

Mine får hører min røst<br />

Inds.: Skt. Lukasstiftelsen<br />

Korshærsgudstjeneste kl. 16.00 IP*<br />

25. Aftenmøde kl. 19.30*<br />

29. 3.s.e. påske kl. 10.00 EKF<br />

Joh. 14,1-11<br />

Jeg er vejen, sandheden og livet<br />

Inds.: Folke<strong>kirke</strong>ns Ungdomskor<br />

Maj:<br />

4. Bededag kl. 10.00 LC<br />

Mat. 7,7-14<br />

Bed, så skal der gives jer<br />

6. Konfi rmation kl. 9.30 EKF<br />

Konfi rmation kl. 11.00 LC<br />

10. Tre kvarters orgelmusik kl. 17.00*<br />

13. Konfi rmation kl. 10.00 EKF<br />

17. Kristi Himmelfart kl. 10.00 LC<br />

Luk. 24,46-53<br />

Kraften fra det høje<br />

20. 6.s.e. påske kl. 10.00 EKF<br />

Joh. 17,20-26<br />

Vi skal være ét<br />

24. Tre kvarters orgelmusik kl. 17.00*<br />

Menighedsrådsmøde kl. 19.00<br />

27. Pinsedag kl. 10.00 EKF<br />

Joh. 14,15-21<br />

Jeg vil ikke efterlade jer faderløse<br />

Inds.: Folke<strong>kirke</strong>ns Nødhjælp<br />

Korshærsgudstjeneste kl. 16.00 IP*<br />

28. 2. pinsedag kl. 10.30<br />

Friluftsgudstjeneste på Kastellet*<br />

31. Tre kvarters orgelmusik kl. 17.00*<br />

Juni:<br />

3. <strong>Trinitatis</strong> søndag kl. 10.00 NN<br />

Matt. 28,16-20<br />

Missionsbefalingen<br />

* Se omtale inde i bladet.<br />

EKF Elli Krog Foldager<br />

IP Inge Pilegaard<br />

LC Loa Christensen<br />

CL Christina Lund<br />

Kirkebladet udgives af<br />

<strong>Trinitatis</strong> sogns menighedsråd.<br />

Redaktionsudvalget består af<br />

Lea Larsen, Ruth Wagnholt,<br />

Elli K. Foldager, Loa Christensen og<br />

Christina Lund (ansvarshavende).<br />

www.vesterkopi.dk - Fredericia afd.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!