Dec. 2012

forsvaret.dk

Dec. 2012

Gardehusaren

Nr. 6 - December 2012 12. årgang


Forsidebillede: Gardehusar i blå galla med to

af eskadronens heste.

Fotograf: Evan Hemmingsen.

Gardehusaren udgives af Gar de hu sar re gi mentet i

samarbejde med Sjællandske Liv re gi ments Soldaterforening

og Danske Gar de hu sar forenin ger, hvis

pro tek tor er:

Hans Kongelige Højhed Kronprinsen.

Bladet fordeles til alt tjenst gø ren de personel ved

Gar de hu sar re gi men tet og ud sen des til alle med lem-

mer af Sjæl land ske Liv re gi ments Sol da ter for ening

og Gar de hu sar for enin ger ne i ind- og ud land samt

per so nel i international tjeneste.

Redaktion:

Kaptajn Nikolaj Lindberg, ansvarshavende redaktør

Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør

Silas Mortensen, Layouter

Bladudvalg:

Oberst Ib Hedegaard Sørensen

Oberstløjtnant Knud Skafte

Freddy Rasmussen

Ole Bent Pedersen

Helmer Christensen

Hans-Erik Bonde

Kaptajn Nikolaj Lindberg

Silas Mortensen

Redaktionens adresser

Lokalstof:

KN, Nikolaj Lindberg, SBH/KTO/PIO

Tlf. 58 55 76 11

E-mail: ghr-gse14@mil.dk

Redaktionens meninger må ikke ta ges som udtryk for

regimentets offi cielle standpunkter. Ligesom re dak-

ti o nen ikke be hø ver at dele den op fat tel se, for fat te re

af de for skel li ge ar tik ler giver ud tryk for.

Trykt oplag: 5000

Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing ApS

Bladet udkommer 6 gange årligt

Annoncetegning:

Slagelsetryk Marketing ApS

Rosengade 7C, 4200 Slagelse

Tlf.: 5853 0011, Fax: 5850 0163,

Email: info@slagelsetryk.dk

2 6/2012

Indhold

Livkompagniet på IFO-øvelse ...........................................4

Ambassadørmodtagelse på Fredensborg Slot .................7

Skydeperiode med bulder og brag ...................................8

Rex-tur: Det er fedt at være presset .............................. 10

Navnenyt ........................................................................ 12

HESK eskorterer det slovakiske præsidentpar ...............13

Årsdagsparade ............................................................... 15

Danske Gardehusarfoeringer ......................................... 16

Sjællandske Livregiments Soldaterforening ...................22

Nogle få bemærkninger vedr. afl evering af materiale til bladet

Billeder sendes som selvstændige fi ler, ikke indlejret i f.eks. et Worddokument.

Send billederne i højest mulige opløsning. Husk at angive en

billedtekst, så folk er klar over hvad de ser på billedet.

Vedrørende selve artiklen, så husk at angive hvem forfatteren er, især

når man fremsender artikler på andres vegne.

Deadlines for kommende udgaver

Februar nummer: 4. januar

April nummer: 28. februar

Juni nummer: 26. april

Tjenesteblad for Gar de hu sar re gi men tet og foreningsblad for

Sjællandske Livregiments Sol da ter for ening og

Danske Gardehusarforeninger


REGIMENTETS 398 ÅRS FØDSELSDAG

Så fi k vi fejret regimentet. Gallafest for befalingsmændene og lørdagen efter for offi cererne. Årsdagsparade med

legater og kransenedlæggelse som omtalt inde i bladet.

Årets bedste gruppe modtog legat på Årsdagen med en imponerende motivation fra kompagniet:

”Gruppen påtog sig under den første måned i missionen (i Afghanistan) fl ere gange ekstra opgaver for at lette

delingens opgaveløsning, herunder daglig sikring af arbejde på Bandi Barq road, patruljering om natten på Bandi

Barq road, sikring af IED-fund natten over samt afgivelser af enkeltmand til andre patruljer. Gruppen blev ramt af

en IED 3. september og fi k tab i form af én død og tre sårede. Både gruppefører og gevær 1 var blandt de sårede,

men på trods af dette, påtog de resterende medlemmer af gruppen sig det fulde ansvar for køretøjer og materiel

og løste opgaven yderst tilfredsstillende ved siden af de daglige opgaver. De tre sårede blev sendt hjem til en

omfattende behandling på Rigshospitalet, men allerede efter 4 uger returnerede den første til Afghanistan for

at genoptage opgaven. De resterende to sårede var tilbage efter 3 måneder, hvorefter gruppen på lige fod med

de resterende grupper i kompagniet løste de tildelte opgaver meget tilfredsstillende”.

Vi skal være stolte ved regimentet over husarer af denne støbning!

Ved Gallafesten holdt chefen for Hærens Offi cersskole festtalen. Han tilkendegav, at han ville opkalde næste

hold på skolen efter premierløjtnant Jonas Peter Pløger, som mistede livet i Afghanistan 21. juli 2010. Glædeligt

vi bevarer mindet om vores faldne helte.

Da dette nummer af Husaren er årets sidste vil jeg benytte lejligheden til at ønske glædelig jul og et godt nytår

til jer og jeres familier og en stor tak for jeres indsats for regimentet!

RC

6/2012 3


Livkompagniets værnepligtige fi k på

efterårets IFO-øvelse rig mulighed

for at afprøve de kundskaber, der

er brug for under fredsskabende

operationer. Øvelsen var med de

værnepligtiges egne ord guld værd.

Værnepligtig i PMV, klar til at rykke ud.

(Foto: Herlufsholm)

Siddende i en turistbus, der skal føre

os til den anden ende af Sjælland,

er vi på vej til IFO - ”Introduktion til

Fredsstøttende Operationer”.

Der er stadig en del uvished om,

hvad denne militære feltøvelse fra 18

.til 20. september indebærer. Vi ved

kun, at Nord- og Sydland er røget

i totterne på hinanden, og vores

bataljon er blevet indkaldt for at

opretholde en ”zone of separation”,

hvor der skal sikres orden.

Bussen holder, vi sidder af, får en

instruks og påbegynder vores march

til den første location, som i øvelsen

Livkompagniet på IFO-øvelse

kaldes Patrol Base Center. Det bliver

starten på vores IFO-oplevelse.

Ved ankomst lægger vi ud med at

oprette BSO. Det er heldigvis noget

vi kender og har prøvet før. Der skal

dog nogle nye smarte tilføjelser på:

Et omkransende stålhegn, pigtråd,

stort fælles buff-telt og en vagtpost

hævet så højt i niveau, at evt.

fjendtligheder ville blive set langt fra.

Der er noget særligt ved at være

en del af en deling, som i fællesskab,

med blod og sved, skaber noget i

delingens navn.

Vagtruter anlægges, vagtposter

bliver bemandet, game face bliver

sat på, og så er vi klar til IFO; uanset

hvad den byder på.

Første møde med momenterne

Tusmørket falder på, og stemningen

bliver mere intens, da vi begynder

at få kontakt med de lokale, der

dukker op ud af mørket, og præsterer

at udfordre os på forskellige

punkter.

De vagthavende er strategisk placeret

bag pigtråden der omringer

basen, da nord- og sydlændinge

nærmer sig. Fremmede sind med

et anderledes temperament end,

hvad vi kender og er vant til. Hvad

er deres hensigt, og hvordan skal de

håndteres? Det er nu, vi skal bruge

de færdigheder, vi har lært.

”Biskut?” ”Biskut” bliver der sagt i

et lydniveau lidt under råb. ”Water,

biskut, water please!”

Trætte værnepligtige hviler under transporten til IFO-øvelsen. (Foto: Herlufsholm)

4 6/2012

Af husar Nyborg og Belsager, 2 DEL, LIVKMP, V UDDBTN

De fremmede vil have forplejning,

og søger det med en stigende

aggressivitet. Stemningen accelererer,

men vi er standhaftige, for jo

vi har lært hvordan en dråbe bliver

til ringe i vandet.

Lidt vand og mad til nogle enkelte

nødsramte lokale virker ikke som det

store offer, men de vil vende tilbage,

og der vil komme fl ere og fl ere.

Så undskyldende, men bestemt,

sender vi dem af sted med tomme

hænder, bortset fra et løfte om bedre

tider i vente. Misfornøjede og slet

ikke overbeviste trækker de sig tilbage.

Opgaven er løst.

Bommede den enkelte? Ja. Var kaos

til stede? Ja. Men opgaven blev fuldført

tilfredsstillende.

Det var første besøg af momenter

var således en succes, på grund

af vores sunde fornuft og tillærte

egenskaber.

Checkpoint og basic search

Mørket tager til, solen stiger op

i øst og den første soldat åbner

sine øjne til sergentens velkendte

”blide” vækning. Dagen er i gang og

vi skal i gang med basic search. Et

checkpoint oprettes på en grusvej.

Biler og individer skal vise gyldigt ID,

eller gennemkontrolleres for våben

og andet skadeligt eller uhensigtsmæssigt.

Masser af allierede køretøjer passerer

checkpointet. Enkelte venligtsindede

nord- og sydlændinge

bliver gennemsøgt og sendt videre

til deres marker, får og andet uskyldigt.

Det varer dog ikke ved, for

strømmen af lokale tager til. Bomber

bliver fundet og farlige personer

tilbageholdt.

Mens vi venter å at overdrage bombebærerne

til militærpolitiet, ser

vi i horisonten en stor flok på 13

lokale mænd og kvinder, der alle

skal kontrolleres og gøres farefrie.

Er de for stor en mundfuld?

Forstærkning bliver sat på, og både

samarbejdsvillige og dem, der stritter

imod, bliver håndteret, gennemsøgt

og sendt igennem én efter én.

Igen ikke uden en vis mængde kaos

og uoverskuelighed, men situationen

bliver håndteret efter bedste

evne. En smule stolthed svulmer i os


over udførelsen og resultatet, som

forhåbentligt, i en erfaren soldats

øjne, var tilfredsstillende.

Natmarch til al-Kalelil

Inden vi vidste af det var natten

faldet på og det blev tid til natpatrulje.

Vi skulle ned til den lokale

by, al-Kaleil, hvor der skulle spredes

god stemning om vores tilstedeværelse,

samt skaffes informationer

fra landsbyfolkene.

Størstedelen af delingen dannede

en ydre ring, og en enkelt gruppe

var inde for at snakke med de venligtsindede

landsbyfolk og byens

ældste.

Det var en smule mere problematisk

end forventet, da de lokale vidste,

at vi bar snacks og andre ting, som

var voldsomt fascinerende i deres

øjne. Men med en kuglepen eller

et knæklys i hånden blev de glade

og vendte tilbage til deres øvrige

aktiviteter.

15 minutters beredskab

En 1050 skridt lang march (ca. 700

meter), fører os til feltturens næste

location: Forward Operation Base

(FOB) Jagel. Den store hovedbase

skulle være vores sidste location,

hvor vores indlærte evner skulle

testes yderligere og nye færdigheder

skulle tilegnes.

Hygge og afslapning i "buff-teltet" på Patrol Base Center

Delingen opretter vagttårn på patrol Base Center. (Foto: Herlufsholm)

Blandt andet skulle vi agere Quick

Response Force (QRF). En engelsk

betegnelse kan få hvad som helst

til lyde awesome, selv når det bare

betyder, at man skal sidde og vente

i beredskab på at rykke ud med kort

varsel.

15 minutters beredskab blev sat ind:

Få fat på stumper, basis og gevær

(3 minutter), spæn over til PMV’en,

den store menneskeskabte panserkrigsmaskine

(6 minutter), sid op i

korrekt formation (9 minutter) og

så af sted!

Snydt – eller…

De 15 minutter var tilstrækkeligt.

Spændte, nysgerrige og uvidende

sidder et hold på omkring 6 soldaterkammerater

i PMV’en, der som

et monster kører af sted med os,

imod den forestående opgave.

PMV’en stopper, lugen åbner, vi

springer ud som spændte fjedre,

men nej… Vi er tilbage på FOB’en.

Snydt for action denne gang.

Turen havde ikke haft noget formål

og ingen lærerige funktioner

– troede vi.

(fortsættes på næste side)

6/2012 5


Aftenmørket sænker sig over øvelseserrænnet, og giver vagtposterne udsigt over en smuk stjernehimmel.

For følelsen af spildt tid i en blikdåse

skulle hurtigt blive slået til jorden.

Befalingsmændene gjorde det klart

for os under vores debriefi ng: Hver

soldat i en PMV har en rolle. Intet

er ligegyldigt.

Der skete ikke noget, der stillede

krav til vores færdigheder under

turen, men det kunne have været

tilfældet.

Éns tilstedeværelse lige meget hvor

minimal, spiller en essentiel rolle.

For sker det unævnelige, så er vi

klar, og vores indsats kan afspejle

sig i en marginal handling, som kan

indebære succeskriteriet for missionen.

Dér lærte vi noget nyt.

Den blå kæde

Men dagen er ikke slut endnu, for

blå kæde skal formeres og aggressive

demonstrerende lokale holdes

ude af lejren. De lokale klager over,

hvordan deres marker er blevet

trampet ned, mangel på mad, penge

og beskyttelse.

Et psykisk såvel som fysisk bånd

bliver knyttet blandt soldaterne.

Fysisk i form af soldater arm i arm,

med skjold i arm, og psykisk i form

Værnepligtige i kostume som nord- og sydlændinge, for at kunne agere momenter

under øvelsen. (Foto: Herlufsholm)

6 6/2012

af det bånd vi knytter som kammerater

i en presset situation.

Sammen former vi en – håber vi

– uigennemtrængelig mur. Samarbejde

er nøgleordet og succeskriteriet

er professionalisme, når vores

delingsfører skal kommunikere med

lederen af de demonstrerende.

Langsomt men sikkert dulmes

deres aggressivitet og et kompromis

bliver indgået, som resulterer

i, at den vrede pøbel drager af sted

igen. Endnu en opgave løst.

En øvelse der er guld værd

Tusmørket falder igen på, og nu er

det vores tur til at være momenter.

Inspireret af de momenter vi

selv har mødt, trækker vi i beskidt

og ødelagt civilt kluns. Vi indtager

momentbyen al-Kaleil og gør klar

til at være en hovedpine for vores

kollegaer fra de andre delinger.

Dette er den sjovere del af feltturen,

men det sætter også perspektiv

på hele øvelsen: Man forstår

først de mennesker man interagerer

med ordentligt, når man har prøvet

at være i deres sko. Vi har således

både fået noget ud af at prøve vores

færdigheder af som soldater, og af

at afprøve de andres færdigheder

som momenter.

Alle tre delinger i kompagniet er

gået fra øvelsen med mere viden,

fl ere færdigheder, dybere indsigt og

ikke mindst et øget kammeratskab.

Og det er alt sammen guld værd.


Ambassadør-modtagelse på

Fredensborg Slot i blå Galla

12. oktober deltog 12 værnepligtige

fra Gardehusarkasernen i en

kongelig ambassadørmodtagelse

på Fredensborg Slot, iført blå galla.

Det blev en dag, de aldrig glemmer.

At få den ære at stå foran Hendes

Majestæt Dronningen i blå galla, er

noget man vil mindes længe efter

sin tid som værnepligtig.

Dén mulighed fi k tre af mine soldaterkammerater

og jeg. Det var et

stort privilegium og vi vidste, at det

ville kræve masser af øvelse, men

vi tog glædeligt udfordringen op.

Mandag d. 8. oktober 2012 mødtes

alle husarerne fra gallaholdet.

Vi var fi re fra hver deling, som skulle

ledes af sekondløjtnant Jacobsen og

sergent Tryggedson. Ugen forløb

med intens træning af de forskellige

kommandoer, vedligeholdelse m.m.,

som relaterede til den store dag.

Torsdag blev der afholdt generalprøve,

hvor GHRs ceremonioffi cer

kontrollerede, om alt nu spillede.

Vi fik gode råd med på vejen, så

holdet følte sig 100 procent klar til

modtagelsen på Fredensborg Slot

den kommende dag.

Den store dag

Fredag d. 12. oktober skulle vi modtage

Hendes Majestæt Dronningen

og de fem ambassadører fra henholdsvis

Norge, Schweiz, Singapore,

Filippinerne og Malaysia. Der var

tidlig afgang fra Gardehusarkasernen,

da vi allerede skulle være på

Fredensborg Slot kl. 08.00.

Den tidlige ankomst til Fredensborg

Slot var utroligt overvældende, på

grund af de smukke omgivelser. Her

gik det virkelig op for os, hvor stor

og spændende en opgave vi havde

fået – hvilket ikke gjorde nervøsiteten

mindre.

Vi blev vist til Den Kongelige Livsgardes

fællesstue, hvor vi kunne

fi npudse det sidste på uniformerne.

Bagefter skulle vi mødes med livgarderne,

som vi sammen skulle følges

med op til Slottet.

Selve begivenheden skulle foregå i

Kuppelsalen, og den rummer mange

minder, da den ofte danner rammen

om større familiebegivenheder som

fi nder sted i Kongefamilien.

Kongelig inspektion

Nu skulle ugens træning bestå sin

prøve: Den Kongelige Livgarde stod

på over for os, så Hendes Majestæt

Dronningen og de fem ambassadører

kunne passere forbi imellem os.

Vi vidste, at Den Kongelige Livgarde

længe træner til begivenheder som

denne – hvor vi blot havde haft én

uge. Vi gjorde derfor vores ypper-

Af Nakskov, 3 DEL, 1 KMP, V UDDBTN

De værnepligtige er blevet iført blå gallauniform og er klar til den kongelige

ceremoni.

ste for at sætte en høj standard, og

så kom øjeblikket, vi længe havde

ventet på.

Først blev der råbt ”Giv agt!” og

”Ret!”, hvor Hendes Majestæt Dronningen

inspicerede Den Kongelige

Livgarde. Så blev det vores tur. Vi

skulle lave en defi lering forbi Dronningen.

Herefter gik Dronningen og

Prinsgemalen ind i havestuen, hvor

de ville vente på ambassadørerne.

Først blev den norske ambassadør

ført forbi af Ceremonimesteren og

derefter hentede han følget. Da de

havde drøftet det, de skulle, med

Dronningen kom de ud igen, hvor

de blev mødt af den Kongelige Livgarde

og os.

Sådan forløb det med alle de fem

ambassadører, og til sidst kom Hendes

Majestæt Dronningen og Prinsgemalen

ud og takkede pænt farvel.

En oplevelse man aldrig glemmer

Det er et privilegium at have fået

lov til at stå foran Hendes Majestæt

Dronningen i blå galla som husar.

Jeg takker på mig og mine kollegaers

vegne for, at have fået en så

udfordrende opgave og så fed en

oplevelse – en oplevelse man aldrig

glemmer i sin tid som værnepligtig!

6/2012 7


Skydeperiode med bulder og brag

Værnepligtige prøver at få indsigt - og ram - på de bevægelige mål gennem krudtrøgen.

Livkompagniets værnepligtige fi k på

efterårets IFO-øvelse rig mulighed

for at afprøve de kundskaber, der

er brug for under fredsskabende

operationer. Øvelsen var med de

værnepligtiges egne ord guld værd.

24.-26. oktober var uddannelsesbataljonen

på skydeperiode i Jægerspris.

Feltskydelejren bød på nye og

”skarpe” oplevelser, lige fra test

af enkeltmandsfærdigheder til en

forsmag på livet som HRU’er.

Det hele startede onsdag morgen

med udlevering af våben, hvorefter

vi susede til Jægerspris. Her blev der

ikke spildt noget tid, før skydningerne

begyndte: Vi blev læsset af

lastbilerne på en meget kold bakketop,

men trods kulden og den rivende

blæst var alle vildt spændte på den

forestående skydebane.

Nye krav

Udover det store ansvar, som en

skarp opladning på 140 skud pr.

mand, stiller til en soldat, stiller

SKYPER også helt nye krav til os

som værnepligtige: Jægerspris er en

helt anden form for action, end vi

er vant til, fordi feltskydebanerne

kræver en kombination af træningen

fra skydebanen på Gardehusarksernen

og SKYT-dagene.

De stationære mål byttes ud med

bevægelige mål, så nu gælder det

om at holde fokus og være vågen.

Det samme gjaldt enkeltmandsreaktionsbanen,

hvor skiverne nu

havde ansigter, for at gøre det mere

realistisk.

8 6/2012

Stien lå foran os for en fantastisk

skydeperiode, som efter et kort

aftenhvil fortsatte, denne gang i

mørke. Da man ikke kunne se frem,

var man her nødt til at bruge natkampsoptik,

for at kunne følge ”slagets”

gang.

Herudover brugte vi også lysraketter

og signalpistoler for at oplyse

skydebanen. Raketten blev sendt

til vejrs, og indenfor få sekunder

blev banen pludselig fuldt oplyst. På

magisk vis stod der nu skiver overalt,

som kun ventede på at blive

nedkæmpet.

Kompagnifoto med ti kilo sprængstof

Efter en fed første dag med natskydning

var standarden for turen

sat. Andendagen gik med intro til

skarp skydning med PVV (panser-

Der lades op med skarpe patroner til feltskydebanen.

Af husar Grøndal og Roskilde, 1 DEL,

LIVKMP, V UDDBTN

værnsvåben) hvor de to bedste

skytter ville få lov til at skyde med

et skarpt panserværnsvåben.

Derudover, fi k vi også en introduktion

til SF-banen (selvmarkerende

feltskydebane) hvor vi dagen efter

skulle prøves i vores nye færdigheder,

med mulighed for at erhverve

det eftertragtede feltskyttemærke.

Som de mange kompagnier før

os, skulle vi selvfølgelig også have

taget et kompagnifoto, og som altid

i Livkompagniet, tog vi det til ”the

next level”: Rygterne føg om brug af

sprængstoffer og andre sjove ting,

og der var en hvis mængde sandhed

bag, nærmere bestemt ti kilo

plastisk sprængstof, som ophøjede

hele Livkompagniet. Cool guys don’t

look at explosions!

(fortsættes på næste side)


OPPE: Der trænes brug af panserværnsvåben som forberedelse til øvelsens to

skarpe affyringer.

En udviklende periode

Hurtigt gik vi fra en eksplosion til

den næste, for på skydebanen skulle

to heldige husarer skyde med et

skarpt PVV. Forventningerne var

høje, og blev da også indfriet, da

de enorme drøn fra PVV’erne genlød

hen over marken, og efterfølgende

eksploderede i en sort sky af røg

og støv.

Der vil selvfølgelig altid være ventetid

på en skydelejr, men det gav

os tid til at sige ordentligt farvel

til de kammerater, der skal afgå til

Hærens ReaktionsstyrkeUddannelse

om ganske kort tid.

I den forbindelse gik det også op

for os, at vi snart kun har en måned

tilbage af HBU-perioden; tiden, hvor

vi har udviklet os fra håbefulde civilister

i grønt tøj til fuldblodshusarer,

der kan gennemføre en SKYPER.

TH: En værnepligitg affyrer et panserværnsvåben med øvelsesprojektil.

For neden: Skarp ammunition i laderamme, klar til opladning.

Alt glarmesterarbejde udføres

• Termoruder / reparationruder

• Spejle & glas efter mål

• Billedindramning

• Autoruder / Rep. af stenslag

• Vinduer / Døre i træ & alu

• Forsikringsarbejde

5852 0212 • 5852 4505

Langes Gård 13 • 4200 Slagelse

THOMAS JULL OLSEN

LØNGGÅRDENS GRUSGRAV &

VOGNMANDSFORRETNING -

SORØ CONTAINERTRANSPORT

Løngvej 14 4180 Sorø

Telefon: 5783 1854

Telefax: 5782 1854

www.tjo.dk tjo@tjo.dk

SLAGELSE NÆSTVED KORSØR

GRUS

STEN

MULD

Bredegade 14 · Slagelse

Fax: 5853 4148

slagelse-butik@laasepartner.dk

www.laasepartner.dk

6/2012 9


REX-tur: Det er fedt at være presset!

Livkompagniets 3. deling blev hårdt

presset på efterårets REX-tur. Men

med kampråbet ”Hvad vil i være?

– Jææææægere!” lykkedes det at

holde humøret og motivationen

oppe undervejs.

Mandag aften klargjorde livkompagniet

deres grej. En smule FALKUSE

skulle der til.

Nogle af de menige valgte sågar

at sove i kampuniform med hjelmen

på. Den viste sig nemligat være ret

nyttig som en hovedpude – måske

endda mere behagelig end den udleverede.

Natten til tirsdag fik man ikke

megen søvn. Det var lidt ligesom

natten før ens fødselsdag, hvor

man ikke kunne sove, fordi man

var spændt. Da morgenen endelig

oprandt fi k vi sjovt nok også store

gaver – bestående af panserkiks til

rygsækken.

Bykampsmodul i Østerby

Tidligt tirsdag morgen lød det på

gangene: ”Så det op tredje deling!”,

og ikke mere end 6 minutter senere

stod delingen klar i SKYT og rygsæk.

Efter en motiverende appel var

der kontrol af udrustning, hvor en

presset menig følte for at have tre

bøtter hårvoks med, en anden at

parfume var det vigtigste og en

sidste kunne ikke undvære mors

10 6/2012

hvide hjemmestrikkede bamse og

kylling-trøje.

Alle blev de tildelt gaver, som var

det deres fødselsdag; gratis træning.

Og i livkompagniet er det ikke

noget man takker nej til!

Efter kontrollen var det videre til

udlevering af våben, inklusive den

højt værdsatte AT4. Herefter lød der

et ”Sid op!”, og så gik turen mod

Østerby, hvor næsten hele dagen

gik med bykampsmodul og forhindringsbane.

En gave fra guderne

”Sid op!” lød det igen, og inden

længe var delingen på farten indtil

mørket faldt på. Da vi ankom til

vores destination, en gold mark,

var det bælgmørkt.

Men midt på marken lyste en gave

fra husar-guderne: En REX-kasse!

Som traditionen byder, skulle vi nemlig

bære kassen med vores REX’er

igennem hele øvelsen.

Kassen blev straks populær i hele

delingen, tung og upraktisk som den

var. Flere betegnede håndtaget som

det mest smertefulde de nogensinde

havde oplevet. Men det skulle selvfølgelig

ændre sig i løbet af ugen…

Delingen gik mange kilometer med

Rex-kassen og dens upraktiske håndtag,

helt til ODO’et, hvor vi til stor

Pressede værnepligtige i fuld fart under REX-turen.

Af husar Nazareth, Odden og Ballerup fra 3. DEL/LIVKMP/V UDDBTN

overraskelse fi k lov at sove - men

selvfølgelig med 360-sikring natten

over.

Dagens jæger

Næste morgen blev delingens

”jæger” kåret. Jægeren er en person,

som dagen inden har gjort en ekstraordinær

indsats.

Med udnævnelsen opstod kampråbet:

”Hvad vil vi være? Jææææægere!”

som skulle lyde mange gange

i løbet af øvelsen.

Fra ODO’et blev afsendt en ekspedition

afhentning af proviant: En

tur, der blev lang og besværlig, fordi

en sergent ikke magtede at betjene

sit kompas.

Provianten udløste stor jubel i

deling, men knap så meget hos de

menige, der skulle bære vandet. Især

dem, der skulle bære en dunk i rygsækken

alene.

Den mørkeste time

Tilbage i ODO’et gik der ikke længe,

før ordren ”klar til march” lød. Alle

gjorde sig derfor klar til den lange

tur, og det medførte en diskussion

om, hvordan REX-kassen skulle

bæres.

Problemet blev løst med det det

fremragende forslag, at proppe den

ned i en rygsæk – troede vi.


Senere på turen måtte vi nemlig

konstatere, at det at gå med kassen

alene kunne køre selv den hårdeste

menig i bund. Man skulle ikke

gå langt med REX-kassen på ryggen

for at føle sig presset som en

appelsin i en Rynkeby-juice.

Det blev derfor hurtigt kutyme, at

spørge den nærmeste menig om,

hvor langt der var endnu. Og en

pæn kommandoforplantning senere

kom standardsvaret: ”…Ikke så langt

igen.”

Delingens humør nåede her sit

laveste. Alle syntes at græde mere

og højere over deres rygsække end

vi hidtil havde troet det muligt. Nogle

opgav simpelthen at ånde og klynkede

som en form for indånding i

stedet.

Og netop som det var mørkest og

hårdest, skete held i uheld, da en

af delingens menige kollapsede – til

alle andres glæde! Den enes kollaps

er nemlig den andens pause. Den

kollapsede menig har lige siden fået

ros og skulderklap for sin timing.

Ingen søvn fra forsyneren

Ikke længe efter begyndte det at

regne kraftigt, hvorfor humøret

sank yderligere.

Men oversergenten bød på trøst

ved at sige, at det ikke regnede

ordentligt, før man ikke kunne se

sin egen hånd for vand. Det havde

vi menige ikke noget modsvar til,

og med erklæringen: ”Det er fedt

at være presset!” fortsatte vi.

Vi ankom udmattede og i øsende

regn til næste ODO, hvor vi fi k lov

Man slipper hverken for vandpassage eller kamp mod elementerne under REXturen.

til at sove i vores ikke helt tørre

soveposer. Dog kun i begrænset

mængde, da søvn som bekendt ikke

kunne leveres af forsyneren. Desuden

har rigtige ”jægere” ikke brug

for søvn.

Dagen efter fi k delingen til alles

glæde rå fi sk og kartofl er. Med en

fi sker i delingen var det intet problem

at partere fi skene, hvorefter

de blev spist i vildskab. Et bål har

aldrig føltes så rart. Flammerne føltes

ligefrem elskværdige.

Skrækindjagende vandpassage

Derefter stod den – ikke overraskende

– på march ud til pickupstedet,

hvor vi efter en buff-time

blev hentet. Vi stakkels menige blev

herefter sat af et ukendt sted, og

Efter et par dages feltøvelse begynder trætheden at vise sig.

endnu engang skulle vores små

koteletben i brug. Nogle mente,

at Tyskland ikke kunne være langt

væk, med den afstand vi havde

marcheret.

Men ligesom vi ikke troede, at det

kunne blive meget værre, skete det

alligevel, for nu stod den på vandpassage.

Ordet gav kuldegysninger

hele vejen ned langs rygsøjlen og

skabte skræk og rædsel som ”Voldemort”

i Harry Potter.

Vandpassagen gik dog fi nt og vi

fi k hurtigt pakket våde sager væk

og påtaget de tørre. Varmen var

atter at finde og lykken spredte

sig i delingen, som havde vi nået

enden af regnbuen. Det havde vi

nu ikke, og der var bestemt ingen

guld at fi nde endnu. Fortsat march

med tung oppakning var det eneste,

der var i sigte.

Efter en kort tur ankom vi til en

forhindringsbane, hvor man i grupperne

blandt andet skulle ro i gummibåde

og kommandokravle ud over

søen og anmode om tilladelse til

at blive husar – alt sammen i det

våde regntøj.

Motiveret som jægere satte vi i

gang, og der var stor glæde, da vi

trætte og udmattede endelig kunne

trykke kaptajnen i hånden. Nu var

vi nemlig husarer!

De menige fra 3. deling vil gerne

have lov til at takke deres befalingsmænd

for den gode motivation

og opbakning hele vejen igennem

turen. Det er en stor ære at være

jeres menige/husarer.

6/2012 11


Hæder for lang og god

tjeneste

Navnenyt

Regimentschef Oberst, Kammerherre T. M. Paulsen med Major Rasmussen,

Køredommer Nilsson, Overkonstabel-1 Jensen og Seniorsergent Winther.

Onsdag den 26. september modtog RC fi re medarbejdere på sit kontor i anledning af lang og god tjeneste:

Seniorsergent C.M. Winther Andersen fra 2/II GHR, Overkonstabel-1 F.S. Jensen fra KPKMP/GHR og Køredommer

O.S. Nilsson fra Køreskolen Sjælland blev alle æret med Hærens 25-års hæderstegn, mens Major B. Rasmussen

fra V/GHR blev hædret med Egeblad i guld for 40 års tjeneste.

Regimentschefen takkede medarbejderne for deres trofaste indsats over for Regimentet og lykønskede med

hædersbevisningerne.

Kavaleriets kunst

Mandag den 12. november begyndte et nyt hold offi cerer og befalingsmænd på et af Hærens mest traditionsrige

kurser – GRIKU – det grundlæggende ridekursus ved Gardehusarregimentet. Om otte uger vil de indtræde i den

stigende pulje af fastansat personel ved GHR, der evner at ride. Kurset har, på trods af udsendelser og øvelser,

fortsat stor tilslutning fra regimentets fastansatte, et faktum der bevidner at den beredne tjeneste fortsat er

en helt central del af regimentets ”esprit de corps”. Forude venter otte uger med ømme ben, selvtillidsprøver og

hårdt arbejde, men også den tilfredsstillelse det er at lære kavaleriets svære kunst.

12 6/2012


Medaljeoverrækkelse

og velkomst

tilbage

Den 24. september 2012 havde

regimentet glæden af at byde premierløjtnant

H. N. Frostholm ”Velkommen

hjem”. Det har været en

lettelse ikke blot for Hjaltes kompagni

og soldaterkammerater fra

udsendelsen til Afghanistan, men

for hele Gardehusarregimentet

at sagen er afsluttet, og Hjalte er

blevet frikendt. Ved samme lejlighed

overraktes Forsvarets Medalje for

International Udsendelse.

Tildeling af hæderstegn

for 25 års god

tjeneste ved Hæren

Mandag den 1. oktober 2012 fik

oberstløjtnant Gunner Arpe Nielsen

tildelt Hæderstegnet for 25 års god

tjeneste ved hæren. Hæderstegnet

blev tildelt på regimentschefens

kontor ved en lille ceremoni.

HESK eskorterer

det slovakiske

præsidentpar

Af SG K.T. og SG Rasmussen, 1. DEL/

HESK

Livkompagniets værnepligtige fi k på

efterårets IFO-øvelse rig mulighed

for at afprøve de kundskaber, der

er brug for under fredsskabende

operationer. Øvelsen var med de

værnepligtiges egne ord guld værd.

Klokken er 07.20, søndag morgen d.

21. oktober. Hesteeskadronens personel

er spændte efter at komme

af sted mod Fredensborg, hvor de

skal eskortere HM Dronningen og

det slovakiske præsidentpar.

Det er en begivenhed både ældste

og yngste deling ser frem til.

Ældste deling skal ride, mens yngste

for anden gang skal med som

opsadlere uden for de vante rammer

i Slagelse.

Stress på afl astningen

Kl. 11.50 ankommer hestene til ydre

slotsgård ved Fredensborg Slot. Her

står yngste deling klar til at modtage

og trække dem op i staldene bag

slottet. Kort efter ankomst stormer

en livgarder dog ud af vagtstuen

med besked, at der er vagtskifte

kl. 12.00, og hestene skal være væk

inden da.

Det betyder, at delingen har 10

minutter til få defi leret 23 heste og

2 store hestetransportere (HT) væk.

Det bliver presset, men husarånden

kommer over os og kl. 11.59 kører

den sidste lastbil væk. Pladsen er

To kammerater hjælper hinanden med

de sidste detaljer før paraden.

ryddet og Livgarden kan gennemføre

deres vagtskifte på anstændig vis.

Streng forberedelse

Mandag starter for begge delinger

kl. 0800 med appel og en kort

stuekontrol. Derefter står den på

hestevartning i stalden, opsadling

af heste, daglig ridning i parken,

modtagelse af hestene igen og derefter

klargøring til dagens ”store”

generalprøve.

Der skal indøves en alternativ

opmarch/afl evering i indre slotsgård.

Generalprøven går som den

skal, og tilbage er nu kun vedligeholdelse

og den sidste klargøring

til den store dag i morgen.

Tirsdag fi nder ”den skarpe” sted.

Vi starter 07.45 med kontrol af stuer (❯)

Eskorten strakte sig 800 meter fra rundkørslen op til slotsgården på Fredensborg

Slot.

6/2012 13


Værd at vide

Åbningstider

Regimentets kontorer:

Mandag - fredag: 0800 -1500

Reception:

Mandag - torsdag: 0730 - 1500

Fredag: 0730 - 1430

Cafeteria:

Mandag - torsdag: 0600 - 1015

1100 - 1315

1430 - 1830

Fredag: 0600 - 0930

1100 - 1300

LSE-Linneddepot:

Mandag og torsdag: 0645 - 0800

Miljøgården:

Mandag: 0700 - 0900

Tirsdag: 0700 - 0900

1230 - 1300

Onsdag: Lukket

Torsdag: 0700 - 0900

1230 - 1300

Fredag 0700 - 0900

I særlige tilfælde uden for daglig

åbningstid tlf. 2020 5603

KØR/ELM SLA:

Mandag - fredag: 0700 - 1500

Munderingsdepot:

Mandag - tirsdag: 0700 - 0730

0800 - 1300

Onsdag Lukket

Torsdag - fredag: 0700 - 0730

0800 - 1300

Afl everings af mundering:

Mandag - fredag: 0700 - 1430

Efter aftale

Galladepot:

Mandag - fredag: 0700 - 1430

Efter aftale

Indkøber:

Mandag - fredag 0700 - 1430

Ammunition:

Mandag - fredag: 0700 - 1430

Efter aftale

Service:

Messer, møntvask, møntte le -

fo ner fi n des i centerbygningen.

Taxa:

Slagelse Taxa tlf. 58 53 53 53

afhenter gerne på kasernen.

Bus:

Busrute 310 direkte mellem stati

o nen og kasernen. Stoppested v.

for hin drings ba nen. Busruterne 30,

31 og 88 stop pe sted på Næstvedvej

ved ka ser nens ind kør sel.

14 6/2012

Eskorten opstillet i formation foran Fredensborg Slot.

og udkvartering. Derefter ekstra

grundig hestevartning og klargøring

til eskorte. Når det gælder eskorte af

HM Dronningen, skal hestene være

renere end rene, sporerne på støvlerne

skal være blankere end spejlet i

den fi neste balsal og det kan næsten

ikke blive godt nok. Det bliver det

dog, som det altid gør, og hestene

bliver sadlet i deres stiveste puds,

snekketøjet.

Den store dag

Efter opstilling gives ordre til at

sidde op. Estandarten bliver ført til

midten og eskorten er klar til at ride

mod rundkørslen og modtage den

royale kortege. Kortegen ankommer,

eskortechefen kommanderer

”Fremad”, og alle rider frem og formerer

eskorten.

Eskorten strækker sig 800 meter

fra rundkørslen op til slotsgården.

På den strækning er der desværre

kun 2 kønne piger at sende sit kække

husarsmil til, så et par husarer er

en smule skuffede.

Efter opmarch i indre slotsgård

rider eskorten tilbage til kørselsgården

og sidder af.

Shit patrol

Straks efter eskorten er siddet af,

bliver der sendt en såkaldt ”shit

patrol” ned mod slotsgården for

at feje hestepærer op, inden de kongelige

igen kommer ud på pladsen.

Igen stormer livgarden ud af vagtstuen,

denne gang for at bremse

den enlige rekrut med trillebøren,

som derefter bliver gemt væk, så

livgarden kan holde sit vagtskifte

uforstyrret.

Et kvarter senere, da SG Rasmussen

vil kontrollere, hvorvidt lortepatruljen

er i gang, kan han ikke få

øje på de udsendte menige nogle

steder. Til gengæld får en major fra

livgarden øje på sergenten, og hiver

ham derefter med ind til en samtale

om timing og tilrettelæggelse af fejning

af slotspladsen i Fredensborg.

Med oprejst pande må sergenten

dog meddele, at opfejningen sker

efter ordre fra allerhøjeste sted,

således at der ikke er spor efter

eskortens 52 heste, når de kongelige

træder ud af døren igen.

Opgaven løst

Efter selve eskorten går de to delinger

i gang med at nedbryde staldene

og klargøre hestene til transport

tilbage mod Slagelse. Det sidste læs

kører fra Fredensborg 2230 og 2300

kører de sidste menige og deres

befalingsmand.

Slottets stalde ser ud som om

de aldrig har været brugt. Eskorten

er forbi og opgaven løst som

rigtige husarer til fulde. HM Dronningen

samt de slovakiske gæster

blev eskorteret med den pomp og

pragt som sig hører og bør.

FELTPRÆST

Det er på Gardehusarkasernen

muligt at træffe en feltpræst

hver onsdag mellem kl.

10.30 og 11.30

Feltpræsten vil være at træffe

i UV 14.


Årsdagsparade på Gardehusarkasernen

Alle Gardehusarregimentets fi re stående bataljoner, samt hesteeskadronen var samlet til årsdagsparaden 15. november.

FOR OVEN: Modtager af oberst R.C.

Jørgensens Æressabel og diplom,

sekundløjtnant Anna-Sophie Stensgaard

Oliel ved 1/V/GHR.

FOR NEDEN: Gittes legat udleveres til

MEKINFGRP 2.1, B-COY, ISAF hold 12.

Legatet blev modtaget af:

SG Lasse Møller-Fuglsang

OKS-1 Kim Juelkert Sørensen

KS Pierre Michael Larsen

KS Jeff Gjerlev Andersen

KS Thomas Bysøe Christoffersen

Af Kaptajn N. Lindberg, KTO/SBH/PIO

Den 15. november var mere end

700 husarer samlet på Gardehusarkasernen

for at fejre regimentets

398-årsdag.

Årsdagen blev sunget ind ved Gardehusarkasernen

med ”I Østen Stiger

Solen Op”. Det skyede morgengry

gjorde ikke helt Ingemanns salme

ære, men på trods af skydækket

var morgenen lys og humøret højt.

Den 175 år gamle morgensang er

en vårhare i forhold til regimentet,

der med sine næsten 400 år

er Hærens ældste regiment. Dets

lange historie tæller utallige sejre,

både herhjemme og i internationale

missioner på Balkan, i Irak og

i Afghanistan.

Årsdagen gav således de fi re stående

bataljoner, der var samlet til

parade og reception, en kærkommen

anledning til at refl ektere over

fortid og fremtid. Regimentschef

Oberst, Kammerherre T. M. Paulsen

benyttede lejligheden til at minde

sine husarer om alvoren af vores

gerning og åbnede dagen med en

kransenedlæggelse ved regimentets

mindeanlæg.

Obersten havde dog også glæden

af at kunne belønne de, der

har ydet en fortjenstfuld indsats i

det forgangne år, da regimentet på

årsdagen altid overrækker legater,

diplomer og æressabler til Gardehusarer

og civile, der har udmærket

sig særligt.

Dagen blev rundet af med en

reception i Teatersalen, hvor der

blev uddelt pokaler og legater, og

helt i fødselsdagens ånd afsluttedes

dagen med lagkage og varm kakao.

En 398-årsdag er ikke bare en

anledning til at se bagud, for vor

lange historie er kun begyndelsen

for regimentet, når vi som husarer

hvert år fortsætter kampen og

tjenesten.

Vores fremtid rummer endnu mere

end vores fortid og vore største sejre

er endnu foran os.

Efter årsdagsparaden var der reception for regimentets

fastansatte personnel i Teatersalen, hvor yderligere hædersbevisninger

blev udleveret.

6/2012 15


JULEHILSEN

Af Ib Hedegaard Sørensen, Præsident

for Danske Gardehusarforeninger

Et hektisk år for vores foreninger

er ved at slutte. ”Gik det godt?”

– kunne man fristes til at spørge.

Ja, det afhænger vel af, hvilke

briller man observerer igennem,

når man betragter året 2012. Det

var et fantastisk år, fordi Danske

Gardehusarforeninger igen havde

en samlet medlemsfremgang,

og vi er tæt på at runde de 1700

medlemmer. Det medfører naturligvis,

at vi står stærkere, når vi vil

markere synspunkter i soldaterforeningernes

regi. Og det medfører

også, at vi nemmere kan

tilvejebringe midler til støtte for

projekter for regimentets soldater,

som vender hjem fra internationale

missioner. Den udvikling

er rigtig god, fordi vi på sigt så

også kan styrke foreningslivet.

I det kommende år vil vi arbejde

for at øge og forbedre tilbuddene

til medlemmerne i gardehusarforeningerne.

Men der kommer også udfordringer

– endda alvorlige! Fra den 1. januar

2014 vil regimentet ikke længere

have mulighed for at støtte fremstillingen

og distributionen af vores

regiments- og foreningsblad. Den

udfordring har Præsidiet allerede

nu taget op, og vi vil gøre alt for

at fastholde dette samlingspunkt

for alle husarer også i fremtiden.

Forhåbentlig kan vi fremlægge en

plan på det kommende repræsentantskabsmøde

i maj 2013.

Sidst skal der lyde en kraftig opfordring

til de foreninger, som endnu

ikke har fået justeret deres vedtægter

til den gældende fællesvedtægt

i Danske Gardehusarforeninger. Det

er en forudsætning for, at vi kan

arbejde som en enhed, med de

16 6/2012

Danske Gar de hu sar for enin ger

udfordringer der kommer.

Præsidenten ønsker alle husarer en

Glædelig Jul og et Godt Nytår! Tak

for samarbejdet i 2012.

Gardehusarforeningen

København

Æresmedlem

Den 10. september 2012 besluttede

bestyrelsen at udnævne

formanden, Kjeld Aggelund, GH

”Platan”, til æresmedlem. Han

har været medlem af foreningens

bestyrelse i over 50 år.

Bowling

Den 18. februar 2013 kl. 1800

afholdes den traditionelle bowlingaften

på banerne i Tårnby.

Der er spisning bagefter. Reserver

datoen allerede nu. Se nærmere

om pris og tilmelding i næste

nummer af Gardehusaren.

Skydning

Ved Københavnske Samvirkende

Soldaterforeningers skydning den

30. september 2012 var foreningen

repræsenteret af Kim Jønsson,

der fi k 133 points.

Bestyrelsen

Gardehusarforeningen

Frederiksborg Amt

Generalforsamling

Så er et år atter ved at være til

ende, og det bliver tid til at afholde

generalforsamling igen. Denne

gang bliver det i selskabslokalerne

på ”Hasta la Vista”, Falkevej 15 i

Hillerød, og denne gang bliver det

onsdag den 20. februar 2013 kl.

1930.

Dagsorden for generalforsamlingen

er ifl g. vedtægterne

Forslag til generalforsamlingen skal

indleveres til formanden senest 14

dage før.

For de, der måtte ønske det, er der

spisning kl. 1800 til ca. kr. 160,00

excl. drikkevarer. Menuen følger i

næste nummer af Gardehusaren.

Tilmelding til spisningen skal ske

til formanden Jan van Deurs på tlf.

4913 4958 eller kassereren Jørgen

Bech på tlf: 4772 1847.

Det er ikke nødvendigt at deltage

i spisningen for at deltage i generalforsamlingen.

Inden selve generalforsamlingen

uddeles hæderstegn til følgende

gardehusarer, såfremt man er fremmødt

eller har meldt afbud:

10 år

GH årg. 2002 Rasmus Gødtz, GH

årg 1977 ”Dragør” Kjeld Stemann

Larsen,

GH årg. 1977 ”Birkerød” Lars Søndergaard

Nielsen.

50 år

GH 408460/59 ”Skævinge” Jens

P.H.Mikkelsen GH 3 78385/58

”Tibirke” Leif Nielsen,

GH 460338/60 ”Lynge” Erik Petersen,

GH 214119/54 ”Frederiksværk”

Jørgen Bech,

GH 531486/62 ”Torup” Peter Dam

Nielsen.

60 år

GH 149099/52 ”Slangerup” Poul Schjellerup,

GH 123644/51 ”Skævinge”

Egon Lyng Madsen, GH. 149111/52

”Liseleje” Hans Hansen.

70 år

GH 454/39 ”Tulstrup” Evald Veikop

Petersen


Læs også Poul Schellerups spændende

artikel om kulturnatten i Hillerød

på side. 20.

Da denne udgave af Gardehusaren

er den sidste i dette år ønsker

bestyrelsen herved en glædelig jul

og et godt nytår.

Arne Christensen

Gardehusarforeningen

Frederiksund og Omegn

Julehilsen

Bestyrelsen for Gardehusarforeningen

for Frederikssund

og Omegn ønsker hermed alle

foreningens medlemmer Glædelig

Jul og Godt Nytår og tak for det

gamle år.

Bestyrelsen ønsker at vide, hvor

mange af foreningens medlemmer,

der er tilsluttet internettet,

med henblik på udsendelse af

elektronisk nyhedsbrev og hurtige

informationer.

Hvis du har en mail-adresse kan

tilmelding ske til formand John

W.Hansen:

john-lise.hansen@privat.dk

Det er for, at vi kan give hurtigere

informationer til foreningens

medlemmer om foreningens virke.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Gardehusarforeningen

for Næstved og Omegn

Julebowling

Vores traditionelle ”Julebowling”

afholdes i år onsdag den

12. december kl. 1800 – 2000

i Bowlingcentret på Erantisvej i

Næstved.

Efter spillet er der hygge med

gløgg og æbleskiver.

Husk at man er meget velkommen,

selv om man ikke deltager

i bowling, da det ligeså meget er

en aften, hvor vi alle skal hygge

os, det er jo også samværet der

tæller.

Pris for bowling inklusiv julehygge:

150 kr.

Pris uden bowling: 75 kr.

Tilmelding senest den 9. december

til undertegnede på tlf. 5573

0447 eller Leif Nielsen på tlf. 5554

5416.

PS: Bemærk ændret dato

På bestyrelsens vegne

Freddy Rasmussen

Gardehusarforeningen

for Østsjælland

Generalforsamling

Foreningen afholder ordinær

generalforsamling fredag den

8.marts 2012 kl. 1830 på Mødestedet

i Haarlev, Bredgade 1, 4652

Haarlev.

Dagsorden m.v. ifl g. lovene.

Efterfølgende afholdes ordinær

generalforsamling i Gardehusarforeningen

Østsjællands Skyttelaug

med dagsorden m.v. ifl g.

lovene.

Bestyrelsen

Gardehusarforeningen

for Møn og Sydsjælland

Kære medlemmer

Da vi har været uheldige med

vores meddelelser til Jer i den

forgangne sommer på grund af

visse problemer med vores blad,

besluttede bestyrelsen på sit

møde forleden aften, at prøve en

udvej ved evt. fremtidige forstyrrelser

med vores blads udgivelse.

Vi vil bede om jeres mail-adresser,

således at vi hurtig kan komme

i kontakt med Jer, vi er godt klar

over at ikke alle har mail-adresse,

men de af Jer som har, beder vi

om at sende en mail til k.b.ras@

dlgmail.dk.

Derefter vil vi på anden måde

kontakte de af Jer som ikke har

mail-adresse.

Dette tiltag skal ses som et tegn

på, at vi sætter pris på at bevare

det gode netværk, vi har blandt

Jer medlemmer.

Året går nu på hæld, og vi vil,

fra bestyrelsen sende jer alle og

jeres kære de bedste ønsker for

julen og det nye år, med tak for

trofasthed mod vores forening i

det forgangne år.

P.S .Vi afholder generalforsamling

mandag den 4. marts 2013, mere

herom til februar.

På bestyrelsens vegne

Knud

Gardehusarforeningen

Nordvestsjælland

Julehilsen

Vi ønsker alle medlemmer med

familie en Glædelig Jul og et Godt

Nytår

Samtidig siger vi tak for de hyggelige

møder/sammenkomster, vi

har haft i årets løb og håber på

gensyn i det nye år.

Generalforsamling 2013 afholdes

den 22.marts – nærmere i

februar-nummeret, men reserver

allerede dagen nu.

På bestyrelsens vegne

Erik Jensen

Gardehusarforeningen

Jylland

Generalforsamling 2013

Foreningens generalforsamling

er planlagt til afholdelse den 16.

marts 2013 på Simested Kro.

Mere udførlige detaljer i næste

nummer af bladet.

Foreningens medlemmer ønskes

en Glædelig Jul samt et godt og

lykkebringende Nytår.

På bestyrelsens vegne

Hans Ahler

Gardehusarforeningen

Sydjylland

Kasernenedlægning

I det sønderjyske er man her i

dette efterår igen meget optaget

af rygterne om kasernenedlægning

i landsdelen. Lokalpolitikerne

og de sydjyske landspolitikere er

på mærkerne og klar til at kæmpe

for netop deres kaserne. Grupper

6/2012 17

(❯)


er etableret på de sociale medier.

Underskrifter indsamles på gader

og stræder. Vi ”gamle” gardehusarer

ved alt for godt, hvad det

vil sige når ens kaserne bliver

nedlagt. Det er smerteligt og er

bestemt ikke godt for de lokale

soldaterforeninger.

Den nationale fl agdag

Foreningen var repræsenteret

med fane ved to arrangementer

den 5. september. Garnisonen i

Haderslev markerede dagen med

en parade om formiddagen i den

indre kasernegård på Haderslev

Kaserne. I Sønderborg blev dagen

markeret med en parade foran

rådhuset med en efterfølgende

march gennem den indre by af

personalet fra Hærens Sergentskole.

Redefi ner Hengstparade

Den 23. september tog 56 deltagere

til dette års Redefi ner

Hengstparade i Mecklenburg-

Vorpommern. Gardehusarforeningen

havde i samarbejde med

Slesvigsk Køreselskab og Oldenborgforeningen

arrangeret turen.

For alle hesteinteresserede var

det en stor oplevelse at se de

mange fl otte heste i de historiske

omgivelser og så i et perfekt vejr.

Arrangørerne har fået mange

positive tilbagemeldinger. For at

imødekomme de mange tilmeldinger,

der var på venteliste, arbejdes

der på en lignende tur i 2013.

Aktivitetskalender 2013

Nytårskoncert med Slesvigs

Musikkorps, Solister Søren Pilmark

og Marlene Mortensen.

11., 12., 13. og 14. januar: Kulturhuset

Harmonien i Haderslev.

16. januar: Lerpøthallen, Varde.

23. januar: Sønderjyllandshallen,

Aabenraa.

25. januar: Alsion, Sønderborg

05. marts: Generalforsamling,

Søgaardlejren, med efterfølgende

foredrag af chefen for Søgaardlejren,

OL J.P. Rasmussen.

10. april: Virksomhedsbesøg ved

Flensburger Brauerei. Tilmelding

nødvendig inden 1. april til

formanden 7444 1458, 2746 9226

bock@bbsyd.dk.

Kalenderen vil løbende blive

18 6/2012

opdateret her i Gardehusaren og

samtidig lagt ud på www.danskegardehusarforeninger.dk.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer

og deres familier en Glædelig

Jul og et godt år 2013. Tak for

opbakningen til foreningen i det

forgangne år.

På bestyresens vegne

Carl Jürgen Bock

MÆRKEDAGE

Optagelse til denne rubrik fortages

af de respektive foreninger

Gardehusarforeningen

København

22.december – 75 år

Gardehusar 338332/57 ”Tåstrup”

Uwe Rossen-Bredehøft

Århusgade 79, 3.tv.

2100 København Ø

2013

5.januar – 70 år

Gardehusar 531591/62 ”Hagested”

Erling Nielsen

Æblevej 4, Hørby

4300 Holbæk

7.januar – 70 år

Gardehusar 531621/62 ”Vedbæk”

Niels Jørgen Beck

Liljevej 9

2970 Hørsholm

26.januar – 70 år

Gardehusar 564515/63 ”Nakkehoved”

Flemming Pierre Wennerwald

Møllevangen 5, st.tv.

4220 Korsør

2.februar – 80 år

Gardehusar 256889/55 ”Hellerup”

Per Andersen

Broholms Alle 25, st.2

2920 Charlottenlund

Gardehusarafdeling

Gl. Roskilde Amt

13.december – 80 år

Gardehusar 149407/52 ”Dragør”

Knud Adriansen

Trommeslagervej 23

Sigerslev

4660 St.Heddinge

2013

31.januar – 75 år

Gardehusar 335836/57 ”Hvalsø”

Torben Andersen

Tølløsevej 14

4330 Hvalsø

Gardehusarforeningen

for Frederiksund og Omegn

2013

7.januar – 70 år

Gardehusar 531524/62 ”Græse”

Hans Sejersteen Jeppesen

Havelse Mølle 8

3600 Frederikssund

11.januar – 75 år

Gardehusar 378262/57 ”Eskildstrup”

Erling Nielsen

Lindendalsvej 3

3660 Stenløse

21.januar – 65 år

Gardehusar årg.70 ”Bonderup”

Ib Petersen

Teglværksvej 38

3600 Frederikssund

1.februar – 80 år

Gardehusar 178910/53

Holger Andersen

Ranunkelvej 8

3600 Frederikssund

Gardehusarforeningen

for Næstved og Omegn

13.december – 70 år

Gardehusar 617141/64 ”Nølev”

Jørgen Evang

Degnebakken 11

4684 Holmegård

19.december – 60 år

Gardehusar årg.74

Finn Schmøde

Gødstrupvej 9

4684 Holmegård

2013

20.januar – 80 år

Gardehusar årg.54

Ole Nørring

Allegade 6a, 1..th.

2000 Frederiksberg


24.januar – 60 år

Gardehusar årg.70

E.T.Kristiansen

Anemonevej 50

4700 Næstved

31.januar – 80 år

Gardehusar 179236/53 ”Slagelse”

J.Chr.Hansen

Valbyvej 28 a

4200 Slagelse

7.februar – 75 år

Gardehusar 338476/57 ”Nordrup”

Christoffer Rasmussen

Nordrupby 9

Nordrup

4100 Ringsted

Maribo Amts

Gardehusarforening

29.december - 75 år

Gardehusar 338239/57 ”Dannemare”

Bøje Winther

Rudbjergvej 6

4953 Vesterborg

2013

15.januar – 70 år

Gardehusar 512266/61 ”Sløsse”

Peder J.Sødergren

Egholmvej 36

4880 Nysted

16.januar – 60 år

Gardehusar årg.74 ”Tågerup”

Jørn Madsen

Højbygårdsvej 26

4970 Rødby

1.februar – 70 år

Gardehusar 531244/62 ”Horreby”

Ole Myssen

Egernvej 11

Horreby

4800 Nykøbing F

Gardehusarforeningen

for Fyns Stift

2013

2.januar – 70 år

Gardehusar 583477/63 ”Helsingør”

Peter Nielsen

Piganavej 7

8320 Mårslet

Gardehusarforeningen

for Møn og Sydsjælland

2013

14.januar – 75 år

Gardehusar 379935/59 ”Moseby”

Bent Tærsker

Hyldevej 16

4771 Kalvehave

6.februar – 75 år

Gardehusar 338608/58 ”Holbøl”

Johan Iversen

Bultevej 5

Bøgesø

4700 Næstved

Gardehusarforeningen

Nordvestsjælland

17.december – 70 år

Gardehusar 512306/61 ”Stårup”

Hardy Madsen

Ellingevej 44

4573 Højby

Gardehusarforeningen

Jylland

30.december – 75 år

Gardehusar 309804/56 ӯster

Marie”

Leif Andersen

Ålevej 5

7160 Tørring

2013

1.januar – 75 år

Gardehusar 338632/57

Eigil Nohr

Pederstuevej 7

9600 Års

5.januar – 70 år

Gardehusar 532343/63 ”Rørth”

Svend Aage Hesselbjerg

Skovlyvej 6

Fensholt

8300 Odder

8.januar – 80 år

Gardehusar 213972/54 ”Tolstrup”

Carl Christiansen

Høhnersvej 8

9800 Hjørring

15.januar – 70 år

Gardehusar 532344/63 ”Mors”

Martin Klausen

Lyngbjergvej 9

Fårup

7900 Nykøbing Mors

(❯)

Kongelig hofleverendør

Danske og udenlandske

Ordensbaand

Miniatureordner

medaljer

sløjfer . rosetter

Peder Skrams gade 3 . 1054 København K

Tel. & fax: 33 12 82 53

e-mail: mwm@mwmorch.dk

www.ordensbaand.dk

Forsikringsgodkendt låse- og alarminstallatør

Låsesystemer og gitre

Adgangskontrol (ADK)

Alarm-anlæg (AIA og ABA)

Videoovervågning (ITV)

Ndr. Ringgade 70B · 4200 Slagelse

Tlf. +45 58 52 85 65 · Fax +45 58 53 48 65

www.bagger-laase.dk

DØGNVAGT +45 70 20 21 12

koncept

IDE

DESIGN

SLAGELSE

TRYK

TRYK PÅ DIT BUDSKAB

SLAGELSETRYK A/S

profilering

WEB

PRINT

6/2012 19


15.januar – 75 år

Gardehusar 338663/57 ”Thisted”

Kaj Bak

Glarbjergvej 76

8930 Randers NØ

2.februar – 94 år

Gardehusar 122/39 ”Als”

Svend Andersen

Hadsundvej 23

Als

9560 Hadsund

Gardehusarforeningen

Sydjylland

2013

8.februar – 90 år

Gardehusar 436/42 ”Fjelstrup”

Jørgen Finnemand

Knud Skovvej 30

6100 Haderslev

Gardehusarforeningen

Antvorskov

14.december – 50 år

Gardehusar 0105/87

Jens Henning Garly

Tidselbjergvej 11

4200 Slagelse

VED MILPÆLEN

takker vi Gardehusarregimentet,

Foreningen, og alle kammeraterne

for venlige hilsener og lykønskninger

85 år

Gardehusar 3896/49 ”Marstal”

Niels Jørgen Nielsen

Poppelvej 15

4760 Vordingborg

DØDSFALD

Gardehusar 338293757

Ole Wiberg Christiansen

Teglvænget 59

4654 Faxe Ladeplads

Æret være hans minde

Gardehusar Søndersø øver sig i

remsen TUBORG medens Greve og

Roskilde lytter: Til Unge Borgere Og

Raske Gutter, Gamle Røvhuller Og Børn

Uden Tænder.

20 6/2012

GARDEHUSARER I HILLERØD

Ved byen Hillerøds Kulturnat den 21.

september var Gardehusarregimentets

Hesteeskadron repræsenteret.

I et optog, der startede fra Frederiksborg

Slot med Campingpladsen

som mål, red Gardehusarerne forrest

med trompeterer og pauker.

Efter husarerne fulgte nogle Volvo-

veteranbiler, som dog var så nye,

så det er dem, man møder til daglig:

ærgerligt, at den gamle Volvo

”Jakob” manglede, men den er jo

også meget sjælden. Derefter fulgte

”Drabantgarden”, som er Hillerøds

lokale bygarde, et hold cyklister og

fl ere andre.

Først på aftenen gav Gardehusarerne

en fl ot opvisning på Campingpladsen

- den gamle markedsplads

- som var centrum for kulturnattens

festligheder. I alt deltog 33 Gardehusarer

og heraf var de 28 piger.

Som journalisterne Janne Mulvad

og Tore G.C.Rich fra Frederiksborg

Amts Avis skriver i deres omtale; Fire

piger i gardehusaruniform slæber to

og to bomme hen over græsplænen

ind til banen.

”Jeg troede, det var mænd, der

skulle lave sådan noget” siger en

mand med et kækt smil. – Jamen

der er ikke nok mænd” siger én af

pigerne.

4 bestyrelsesmedlemmer fra Gardehusarforeningen

Frederiksborg

Amt, Jørgen Bech, Bjarne Jensen,

Jørgen Pedersen og Svend Erik Peder-

Redaktør:

Oberstløjtnant Knud Skafte

Krogen 12, 4700 Næstved

Tlf.: 55 73 64 71

E-mail: knud.skafte@mail.dk

(Foreningsstof og fød sels dags li ster

sendes til denne adresse).

NB: Stof skal være re dak tø ren ihænde

se side 2 for at blive bragt i næste

num mer.

Til- og framelding af med lem mer og

"Gardehusaren" samt permanent

adresseforandring sendes til:

ghf@mail.tele.dk eller

Danske Gardehusarforeninger,

v/Freddy Rasmussen

Banetoften 17, 4700 Næstved

E-mail: freddyjr@mail.dk

Foreningernes kon tor:

Kontoret kan kontaktes telefonisk

alle onsdage kl. 1000-1200. Tlf. 55

78 77 60 eller www.danskegardehusarforeninger.dk

sen trakterede efter opvisningen

hestene med gulerødder, og pigerne

fi k lidt at drikke.

Mange af pigerne drak en øl, og

det var TUBORG, så Poul Schjellerup

”Slangerup”/52 kunne ikke dy sig for

at lære pigerne et par remser, der

kan laves af bogstaverne i Tuborg:

"Til Unge Borgere Og Raske Gutter,

Gamle Røvhuller Og Børn Uden

Tænder".

Så er der altså én remse til, men

den er lidt mindre stueren, så den

kan pigerne selv fortælle, hvis de

kan huske den.

Poul Schellerup


Adresseliste

Præsidiet:

Præsident: Oberst, Kammerherre Ib Hedegaard Sørensen, Fruerlund 22, 2850 Nærum, tlf. 45 80 11 34.

E-mail: ibhso@mail.dk

Vicepræsident: Hans Christian Nielsen, Sluphusvej 2, Herslev, 4000 Roskilde, tlf. 46 40 23 56.

Email: stenbakkegaard@private.dk

Hovedkasserer: Ole Bent Petersen, Tranebakken 97, 2635 Ishøj, tlf. 20 90 81 50. E-mail: ole@revi-net.dk

Sekretær: Ditte Nonno - Nielsen, Borretoften 8, 4270 Høng, tlf. 26 28 85 50.

E-mail: d_nonno_nielsen@hotmail.com

Gardehusarforeningen København:

Formand: Kjeld Aggelund, Vesterbrogade 101, 3., 1620 København V, tlf. 33 31 78 75.

Kasserer: Ole Jacobsen, Vadum Allé 36, 2770 Kastrup, tlf. 32 51 21 97. E-mail: ole.jacobsen@mail.tele.dk

Gardehusarforeningen Frederiksborg amt:

Formand: Jan van Deurs, Dortevej 25, 3060 Espergærde, tlf. 4913 4958. E-mail: jvandeurs@stofanet.dk

Kasserer: Jørgen Bech, Langs Skolen 20, 3300 Frederiksværk, tlf. 47 72 18 47.

Gardehusarafdeling Gl. Roskilde amt:

Kontaktperson: Leif Lund, Støden 30, 4000 Roskilde, tlf. 40 26 77 38.

E-mail: leif.lund@youmail.dk

Gardehusarforeningen for Frederikssund og omegn:

Formand: John W. Hansen, Slangerup Overdrev 19, 3550 Slangerup, tlf. 47 33 44 08.

E-mail: john-lise.hansen@privat.dk

Kasserer: Kai Illemann, Skibbyvej 9, 4050 Skibby, tlf. 47 52 81 32.

Gardehusarforeningen for Næstved og omegn:

Formand: Johannes Christoffersen, Hjultorv 18, 3 th., 4700 Næstved, tlf. 55 44 30 55. E-mail: jc.jc@mail.dk

Kasserer: Hans A. Thorsen, Kildevej 11, Rønnebæk, 4700 Næstved, tlf. 55 73 20 42.

Maribo amts Gardehusarforening:

Formand: Poul Roerholt, Kastanievej 14, 4990 Sakskøbing, tlf. 54 70 61 43. Email: mag@roerholt.dk

Kasserer: Bent H. Johansen, Museumsgade 32, 4930 Maribo, tlf. 54 78 05 45.

Gardehusarforeningen for Fyns Stift: Hjemmside: www.ghf-fyn.dk

Formand: John Brauer, Krybilyparken 27, 5690 Tommerup, tlf. 20 31 86 32 og 27 88 00 79.

E-mail: brauerjj@gmail.com

Kasserer: Jørgen Wielandt, Gartnervænget 10, 5492 Vissenbjerg, tlf. 64 47 27 00.

E-mail: wielandt@youseepost.dk

Gardehusarforeningen Østsjælland:

Formand: Lasse Dahl, Ingers Vej 32, 4653 Karise, tlf. 55 50 25 36. E-mail: ldhth@dahl.mail.dk

Kasserer: Casper Dahl, Idagaards Allé 10, 4200 Slagelse, mobil 20 47 89 54. E-mail: casper@idagaard.dk

Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland:

Formand: Per Mygind, Grønsundvej 27, 4780 Stege, tlf. 55 81 52 16. E-mail: epmyg@mail.dk

Kasserer: Ole Bent Petersen, Baldersbækvej 2, 1, 2635 Ishøj, tlf. 20 90 81 50. E-mail: ole@revi-dan.dk

Gardehusarforeningen Nordvestsjælland:

Formand: Erik Jensen, Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg, tlf. 59 50 40 18. E-mail: erje@post3.tele.dk

Kasserer: Henning Kristensen, Accasievej 1, 4490 Jerslev, tlf. 59 59 52 06. E-mail: hakasie@ka-net.dk

Gardehusarforeningen Jylland:

Formand: Tage Hansen, Skovbrynet 18, 8670 Låsby, tlf. 8695 1614, mobil 2134 3228. E-mail: tage@sport.dk

Kasserer: Jens Simonsen, Højgaardsvej 5, 8983 Gjerlev, tlf. 8647 4510.

Gardehusarforeningen Sydjylland:

Formand: Carl Jürgen Bock, Skeldekobbel 20, Skelde, 6310 Broager, tlf. 74 44 14 58, mobil 27 46 92 26.

E-mail: bock@bbsyd.dk

Kasserer: Ejvind Pedersen, Bakkevej 11, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. 74 61 31 42, mobil 20 85 07 75.

E-mail: iwin@mail.dk

6/2012 21


Formand

Helmer Christensen

Vestensøvej 19, Lundforlund

4200 Slagelse

Tlf. 5858 4255

Mobil 4017 5664

E-mail: hvc1940@hotmail.com

Kasserer

Karsten V. Larsen

Mosevej 2

4180 Sorø

Tlf. 6172 5814

E-mail: karmedan@hotmail.com

JULEHILSEN

Sjællandske Livregiments Soldaterforening

ønsker alle vore medlemmer

med familie og venner en rigtig

glædelig jul og et godt nytår.

Vi vil også i år sende vores julehilsen

til Gardehusarregimentet, Gardehusarforeningerne,

Den Danske

Soldaterforening i Nordcalifornien,

USA og Danske Soldaterforeningers

Landsraad, med tak for året, der

snart rinder ud.

Også i år, har der været et godt besøg

i Peder Aalborg Stuen af mange af

de unge soldater, der vanligt medbringer

et godt humør og en positiv

indstilling til brug af deres fritid.

Her kommer man for at hygge sig og

have det rart sammen med hinanden.

Vi ønsker også Jer og Jeres familie en

rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Vi sender ligeledes en hilsen til de

efterladte, som har mistet deres

kære under udsendelse i international

tjeneste.

Helmer Christensen

Formand

22 6/2012

SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT

SOLDATERFORENING

Stiftet den 25. november 1917.

www.sjlr.dk

Soldaterforeningerne er hæren bag hæren

Næstformand/ Webmaster

/Sekretær

Hans Erik Bonde

H.P. Christensensvej 22

4180 Sorø

Tlf. 2487 7382

E-mail: sjlr@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem

Michael Rosenbæk

Jasminvej 35

4200 Slagelse

Mobil 2065 3480

mail@pejsehuset.dk

FOREDRAG

I januar 2013 påbegyndes en foredragsrække

for foreningens medlemmer

med pårørende. Foreningen

kan nu invitere på et foredrag med

major Per Thuesen, tidligere Chef

for Hesteskadronen ved Gardehusarregimentet.

Emne: Min fantastiske tid som Chef

for Hesteskadronen ved Gardehusarregimentet.

Dato og tid: 17. januar 2013, kl. 1930.

Motto:

Tapper og Tro

Bestyrelsesmedlem

Palle Piil Jensen

Krænkerupvej 55, Havrebjerg

4200 Slagelse

Mobil. 2623 5020

E-mail: ppiil@mail.dk

Bestyrelsessuppleant

Niels Olsen

Søborg Hovedgade 142A, 2. tv.

2860 Søborg

Mobil 2149 2214

Fast 3969 2234

E-mail: i-n@olsen.mail.dk

Per Thuesen og hesten Optimist

Sted: Undervisningslokale 8 på Gardehusarkasernen.

Varighed: Ca. 1½ time (pause 15

minutter).

Der vil være mulighed for at købe

en forfriskning i pausen.

Tilmelding til foreningens næstformand

på sjlr@stofanet.dk eller

telefon 24 87 73 82

senest 14. januar 2013.

Mød talstærkt frem!


Pengegave til Kuffen

5. september 2012 markeredes

forsvarets fl agdag på Antvorskov

Kaserne ved en parade ved mindepladerne

for faldne soldater ved

regimentet. Efterfølgende var der

inviteret til reception i Parolesalen,

hvor personel fra kasernen, KFUM

Soldaterhjem og Slagelse by var

inviteret til at deltage.

I den forbindelse overrakte formanden

for Sjællandske Livregiments

Soldaterforening en pengegave til

KFUM Soldaterhjem i Slagelse, som

arbejder på at gøre hjemmet mere

tilgængeligt for hjemvendte, tilskadekomne

soldater.

Det blev i dagens anledning til en af

de store sedler på 1000,- kr., som

blev overrakt det stolte bestyrerpar.

Kufbestyrerpar Frank og Else Overby med formand Helmer Christensen.

Årgang 1961:

Kanontræf 2012

Årgang maj 1961 var den første i

Sjællandske Livregiment, der blev

uddannet på 106 mm dysekanon. 7

mand derfra blev sendt på sergentskole,

og de gamle drenge mødes

stadig en weekend hvert andet år.

I år foregik det i Nakskov i august,

og der blev både (gen)fortalt gamle

røverhistorier og gået på opdagelse

i byens historie. Årets tema var bygninger

og køretøjer, som man kan

se på billederne.

Årgang 1961 med fruer på sightseeing

i Nakskov.

Ovenfor: Til venstre en lorry og til højre

en chevy.

Nederst: I 1659 gik svensken over isen

fra Langeland og beskød Nakskov.

En granat gik i gennem kirketårnet

en søndag under gudstjenesten og

dræbte en person. Granaten er stadig

udstillet i kirken og indgangshullet er

markeret i væggen.

6/2012 23


24 6/2012

Værnepligt ved Sjællandske

for 60 år siden Af Jørgen Jørgensen

Mon de har en sponsoraftale med en pibefabrikant? Menig 139 er nummer 2

fra højre i forreste række.

Menig 173 139 Jørgen Jørgensen/

årgang 1953 fortæller her om soldatertiden

i anledning af hans 80

års fødselsdag 28. december 2012.

Jeg blev indkaldt i august 1953 og

skulle møde på Roskilde Kaserne.

Her fik vi udleveret uniform og

anden udrustning. Da vi havde

fået uniformen på, skulle vi pakke

det civile tøj sammen, bortset fra

skoene, og gå over på soldaterhjemmet

med det.

Den første dag af 18 måneders indkaldelse

gik og til 1,25 kr. om dagen.

På den første orlov skulle det civile

tøj tages med hjem, da vi ikke i nær

fremtid ville få brug for det.

Pudse morgen og aften

De første dage gik med vejledning

om, hvordan vores tøj skulle ligge i

skabet og med udrustningen oven

på.

Sengeredning skulle foretages ved

hjælp af tre tæpper og to lagner.

En vigtig ting var også, hvordan

befalingsmændene skulle tiltales.

Vi boede på 12-mands stuer med

parketgulv, som skulle bones hver

lørdag. Alle dage i ugen skulle der

fejes og tørres støv af inden stueeftersyn.

Hver dag havde vi lidt eksercits,

men det jeg husker bedst er,

at vi stort set altid pudsede vores

udrustning. Fredag aften fi k vi pud-

senattegn og lørdag morgen stod

vi alligevel op kl. 0500 for at pudse

videre, så alt var klart til udgangsparaden

senere på dagen. Alligevel

var der altid noget, der ikke var

godt nok.

Til stueeftersynet troede vi, at vi

havde en barsk sergent. Han gik

hurtigt frem og tilbage i stuen og

efterså vores udrustning. Engang

imellem stillede han sig med ryggen

mod os i enden af stuen. Jeg

tænkte, hvad fi nder han nu på.

Han har senere fortalt, at han var

nødt til at stå med ryggen til os,

fordi han ikke kunne holde smilet

tilbage – men han var en fi n fyr og

vi havde ham i hele soldatertiden.

Efter morgenappel spadserede vi til

øvelsesterrænet eller på skydebanen.

Brændt morgenmad

Første gang vi skulle sove uden for

kasernen var i Boserup skov. Vi gik

ud og gravede hullerne og gik så

hjem for at spise aftensmad. Efter

aftensmaden var det ud til vores

huller igen.

Det var to mandshuller, hvor vi

anbragte et regnslag i bunden og et

over. Jeg kan huske, at jeg egentlig

sov meget godt. Om morgenen var

det så meningen at vi skulle have

morgenmad fra køkkenvognen.

Køkkenvognen havde benzinfyrede

kogeblus. Benzin og vand var


Sammenhold er en vedvarende energikilde,

som 139 kan nikke genkendende

til fra sin soldatertid.

anbragt i to ens dunke, så ved en fejl

kom der benzin i gryden. Det førte

til, at køkkenvognen udbrændte.

Det gav dog lidt lys og varme, men

morgenmaden måtte vi gå hjem på

kasernen og spise.

Vor Herre bevares!

Som tiden gik, blev der krævet mere

af os. Vores fysik var jo også blevet

bedre og vi deltog i en manøvre, der

foregik omkring Nordøstsjælland.

Her sov vi på et høloft på en lille

bondegård. Jeg så de store propeldrevne

transportfl y, der kom glidende

i lav højde og var næsten lydløse.

Kort tid efter blev vi sendt til

Kastellet som vagthold og efter

overstået vagttjeneste kom vi tilbage

til Roskilde. Vi var nu fl yttet

ned i en af barakkerne og fik ny

kaptajn og næstkommanderende,

som hed Wegger og Højer.

Her fi k vi en anden opfattelse af

soldaterlivet: Når vi havde eksercits

med Højer, var hans eneste kommentar

et hånende ”Vor Herre bevares!”.

Wegger sagde altid ”I er 1. kompagni

og I skal være nummer et!”.

Mandefald

Nogen prøvede at leve op til de nye

krav og andre stak af, men de blev

hurtigt hentet tilbage og fi k en tur

i cellen.

Der var fl ere der stak af, så i meget

lang tid var kompagniet ikke fuldtalligt.

En dag var vi kun to mand tilbage

på en 12 mands stue. Nogle var

forsvundet og andre sad i fængsel.

Da kasernens celler var i brug,

måtte man låne celler i byens fængsel.

Efterhånden blev vi klar over,

at sådan var livet på kasernen og

vi lige så godt kunne indordne os

herefter.

En dag skulle alle befalingsmændene

til møde og vi skulle på marchtur

med kun en sergent. Vi gik i enkeltkolonne

fuldt feltmæssigt i et meget

højt tempo.

Da vi næsten var ved kasernen,

mødte vi Højer, som kommanderede

holdt. Han gik ned til det første

store ophold i kolonnen og kommanderede

de sidste omkring. De

måtte gå hele vejen tilbage og det

blev mørkt inden de nåede hjem.

Udstationering i Vodringborg

Dagene gik med rutiner som skydeuddannelse,

eksercits og mange

marchture både dag og nat. En uge

gik vi 170-180 kilometer. Det var

et lyspunkt, når vi kunne skimte

køkkenvognen, for så havde vi en

pause.

Vi havde mange øvelser over fl ere

dage. På en øvelse gik vi i stilling

ude ved Bogø-dæmningen og i løbet

af natten gik to norske frømænd i

land. Dem tog vi til fange. Det var

den eneste gang vi så fjenden på

en øvelse i hele vores soldatertid!

På et tidspunkt var der ingen

dækningsstyrke i Vordingborg, så

2. kompagni, stabskompagniet og

tungt kompagni fra Slagelse blev

sendt derned, så stort set hele regimentet

var samlet i Vordingborg. Vi

blev indkvarteret på øverste etage

i Stenbygningen.

Nem rengøring

5. Regiment indkaldte 120 mm Mor-

Menig 139 Jørgen Jørgensen i midten.

terkompagni, så vi blev fl yttet ned i

minkfarmen, som var gamle tyskerbarakker.

Her var rengøringen nem:

Vi smed et par spande vand ud på

gulvet. Det løb ud gennem revner

og sprækker, så gulvet hurtigt var

tørt og nyvasket.

Der blev også en tur til skydeterrænet

i Oksbøl, hvor vi boede i teltlejr

i regnvejr.

Herfra tog vi op omkring Ikast

og var klar til at begynde på en ny

øvelse, som sluttede syd for Kongeåen,

som vi gik over.

Der blev også en øvelse på en uges

tid på Bornholm inden vi tog hjem til

kasernen til de daglige rutiner igen.

Pludselig afsked

En dag, hvor vi var på skydebanen

fi k vi besked på at gå hjem omgående.

Vi troede vi skulle i krig. Vi

blev stillet op i kasernegården og

fi k besked på, at tjenestetiden var

nedsat til 16 måneder. Vi begyndte

langsomt at afl evere udrustning.

Det, der tog to dage at modtage

ved indkaldelsen, var vi fl ere uger

om af afl evere. Vi stod igen i kasernegården,

men denne gang i privat

tøj. Det blev meget kraftigt pointeret,

at vi var under den militære

straffelov de næste 24 timer.

Der blev herefter meldt ”Til civil,

træd af!”, og med blandede følelser

sagde vi farvel til de kammerater,

som vi havde været sammen med

i 17 måneder og som nu forsvandt

til alle egne af landet.

6/2012 25


DØDSFALD

Det er med stor sorg, at foreningen

11. oktober 2012 modtog budskabet

om, at vores formand Helmer

Christensen havde mistet sin hustru

– Birthe - gennem mere end 50 år.

Birthe har gennem en lang årrække

deltaget i planlægning og afvikling

af foreningens jubilarstævner og

ligeledes gennem mange år været

”madmor” for bestyrelsens medlemmer

i forbindelse med afvikling

af bestyrelsesmøderne i deres

hjem.

I år 2000 modtog Birthe foreningens

fortjensttegn for sin altid store

indsats ved forskellige arrangementer.

I år 2007 modtog Birthe foreningens

90 års erindringsmedalje, stiftet i

forbindelse med foreningens 90

årsdag samme år.

Birthe er ved sin ”fratræden” til

anden tjeneste også medlem af De

Danske Forsvarsbrødre i Slagelse.

Med ovennævnte sendes de dybeste

medfølelser til de efterladte og

der udtrykkes et

Æret være Birthe Christensens

minde

26 6/2012

Mindeord:

En tro ”væbner” er fratrådt

Af Kaj Løgager, æresmedlem og tidligere

præsident

Det var med stor sorg at måtte sige

farvel til Birthe Christensen ved bisættelsen

i Lundforlund Kirke den 20.

oktober 2012. Vi føler den dybe sorg

og tab for familien, og ikke mindst

for formanden Helmer Christensen.

Birthe var en stor, stor støtte for Soldaterforeningen,

og var altid til tjeneste

med entusiasme og tjenstvillighed

for Soldaterforeningsarbejdet og dets

virke. Ikke mindst for formanden

Helmer Christensen, med hvem hun

stod side om side i hans foreningsvirke

med hjælp og støtte.

Igennem årene var Birthe altid til

tjeneste ved vore arrangementer på

Antvorskov Kaserne, især ”Baren” ved

jubilarstævner og i ”Peder Aalborgstuen”,

og kom man indenfor hendes

”kreds” oplevede man en person med

varme, opmærksomhed og hjælpsomhed,

og det gjaldt mange områder i

Lundforlund og Slagelse. Det er et

stort tab for os alle, der er Birthe en

megen stor tak skyldig.

Æret være Birthe Christensens

minde

DØDSFALD

Et af vore medlemmer, 658 271

Bent Breinholt Nielsen er i en

alder af 68 år pludseligt fratrådt

”tjenesten” 12. oktober

2012.

Bent blev indkaldt i maj 1965 til

Sjællandske Livregiment, hvor

han blev udnævnt til sergent

28. februar 1966. Hans sluttede

sin militære karriere i 1969.

Foreningen sender de efterladte

den dybeste medfølelse

i denne svære tid og udtrykker

et

Æret være Bent Breinholt

Nielsens minde

DØDSFALD

Et af vore mangeårige medlemmer,

Ib Rudkjøbing Rasmussen,

er i en alder af næsten 79 år

pludseligt fratrådt ”tjenesten”

19. september 2012.

Ib blev indkaldt til Sjællandske

Livregiment i 1952.

Efter soldatertiden blev der tid

til et aktivt liv i Københavnsafdelingen

som bestyrelsesmedlem.

Ib ydede som formand en

meget stor indsats for foreningens

Skyttelaug og var således

med til at arrangere skydninger

mellem soldater fra Sjællandske

Livregiment og soldaterforeningen.

Foreningen sender familien den

dybeste medfølelse i denne

svære tid og udtrykker et

Æret være Ib Rudkjøbing Rasmussens

minde

Peder Aalborgstuen

Stedet hvor soldaten

slapper af og hygger sig i

godt kammeratskab

Kig ind - åben hver tirsdag

kl. 1830 - 2200

Birthe Christensen ved jubilarstævnet

i 2012.


HJEMMEVÆRNETS MUSIKKORPS

VESTSJÆLLAND

AFHOLDER I SAMARBEJDE MED

SJÆLLANDSKE LIVREGIMENTS

SOLDATERFORENING

JULEKONCERT

Torsdag den 13. december 2012

kl. 2000

i

Audi 2, Gardehusarkasernen

Fri entré – drikkevarer kan købes

Alle er velkomne

6/2012 27


Afs: Gardehusarregimentet, 4200 Slagelse

Magasinpost. Returneres ved varig adresseændring.

ID nummer 46336 B

www.stotvoresoldater.dk

Vi slutter op om vores soldater

Nytorv 2, 4200 Slagelse, Tlf. 5853 5320

www.dinvaerkstedsbutik.dk

Schweizerpladsen 1B, 4200 Slagelse

Tlf. 5852 2838, Fax 5852 0575

Schweizerpladsen 5, 4200 Slagelse, Tlf. 5853 0009

www.upperhill.dk

More magazines by this user
Similar magazines