Download som PDF - HK

secure.hk.dk

Download som PDF - HK

1 | 29. JANUAR 2010

Tilmeld dig Eventyrløbet allerede nu – side 13

Åbne døre i vinterhandlen

Butiksansatte

kæmper mod

træk og kulde

Psykisk chikane mod elev

Nu kan Sandra

smile igen

MIDT

Faget i fokus

Uden HK’erne

bryder det sammen

Årets tillidsrepræsentant

Kollegerne fuppede

deres TR...


UDGIVER

HK Bladet Midt udgives af HK Midt

v/afdelingsformand Martin Rasmussen

Vindegade 72-74

Telefon: 70 11 45 45

Telefax: 33 38 29 35

www.hk.dk/midt

midt@ hk.dk

TELEFONTIDER

Døgnåbent

PERSONLIG KONTAKT

Mandag kl. 9 – 17

Tirsdag – torsdag kl. 9 – 15

Fredag kl. 9 – 13

ODENSE

Vindegade 72-74, postboks 1160

5100 Odense C

SVENDBORG

Østre Havnevej 23

5700 Svendborg

FREDERICIA

Vesterballevej 3A

7000 Fredericia

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Informationskonsulent Søren Berg

telefon: 33 64 31 52, e-mail: 15sbe@hk.dk

BLADADMINISTRATION

Joan V.B. Thygesen

telefon: 33 64 31 51, e-mail: 15jvt@hk.dk

LAYOUT

Søren Berg

TRYK

Colorprint

OPLAG

27.000

Næste afdelingsblad udkommer d. 26. marts

2010. Stof til dette nummer skal være redak tionen

i hænde senest d. 5. marts 2010.

ANNONCER

Arrangementer til bladet og hjemmesiden, skal

indtastes på:

www.hk.dk/midt/klubber/opret_et_arrangement

2 HK BLADET MIDT JANUAR 2010

Forsideillustration:

Hjørdis

så er det sagt AF AFDELINGSFORMAND MARTIN RASMUSSEN

Slip anerkendelsen løs

Jeg har fra tid til anden diskuteret med

min bladredaktør, hvor læst lederen i HK

Bladet egentlig er. Efter min opfattelse bliver

lederen læst af et stort udsnit af vores læsere,

og til at underbygge dette har jeg henvist til de

læserreaktioner, jeg ofte modtager på lederen.

Dette argument fi k ekstraordinær tyngde i det

seneste blad, hvor lederen ved en beklagelig fejl

var en gentagelse af en tidligere offentliggjort

leder. Den ganske uaktuelle leder gav helt overstrømmende

mange reaktioner fra læsere, som

undrede sig. Tak for den medlevende interesse!

Episoden har givet mig anledning til at fundere

over, hvordan vi ser på fejl. Reklamemanden

Henry C. Rogers har i sin bog Succes,

hvordan? beskæftiget sig indgående med det at

begå fejl. Hovedsynspunktet i bogen er, at fejl dybest set er guds gave til os alle sammen,

da det netop er i fejlene muligheden for forbedring ligger. Til gengæld er der

efter forfatterens mening ikke megen udvikling at hente ved at sole sig i succeserne.

Andre virksomhedsteoretikere har dog et noget andet syn på sidstnævnte. I bogen

Slip anerkendelsen løs argumenterer forfatterne Mads Ole Dall og Solveig Hansen for, at vi

skal fokusere langt mere på vores succeser og bruge dem positivt til at bygge videre på.

Sandheden skal nok fi ndes et sted mellem de to synspunkter. Der er selvfølgelig

noget indlysende rigtigt i, at vi skal bruge den erfaring, som fejl altid giver, til at gøre

det bedre næste gang. Omvendt skal vi ikke opdyrke en ”fejlkultur”, hvor alt handler

om at fi nde noget at sætte fi ngeren på og dernæst placere et ansvar. Vi skal huske at

anerkende hinanden for selv de mindste succeser, både privat og på arbejdspladsen,

og vi skal give os selv lov til at huske på vores egne succeser. Det giver nemlig ekstra

energi og arbejdsglæde.

Den anerkendende fi losofi er oppe i tiden og har fået sin engelske betegnelse i

Appreciative Inquiry, forkortet AI. Uanset om du er almindelig medarbejder, leder eller

tillidsvalgt, så kan du have stor glæde af AI. De fl este af os har sikkert mødt fejlfi nderne

på arbejdspladserne, og såmænd også i familien. Det kan i perioder være svært

at elske dem! Tænk, hvor dejligt det vil være at stå op om morgenen, se sig i spejlet

og sige: ”I dag bliver en helt fantastisk dag” – i sikker forvisning om at skulle møde

på en arbejdsplads, hvor alle var opsatte på at anerkende hinanden og skabe positive

oplevelser for hinanden.

I HK Midt har vi besluttet os for, at en sådan arbejdsplads vil vi være. Lykkes projektet

– og det har jeg stor tiltro til – så kommer vi gerne rundt på HK-arbejdspladserne

og fortæller om vores succes. På den måde håber vi at kunne bidrage til, at der

skabes endnu fl ere gode arbejdspladser, og det er i bund og grund det, man har sin

fagforening til!


04 HK’ERNE ER LIVSNERVEN

HK’erne på statens arbejdspladser

kan roligt ranke ryggen. De er helt

uundværlige, blandt andet fordi de

har fi ngrene dybt nede i virksomhedens

kerneopgaver.

06 HER RÅDER DE ÅBNE DØRE

De butiksansattes tænder klaprer om

kap med kasseapparaterne, alt imens

varmen fosser ud af butikkerne. HK

Midt får mange henvendelser fra

medlemmer, som oplever problemer

med træk og kulde

09 KOLLEGERNE FUPPEDE

DERES TILLIDSREPRÆSENTANT

Under påskud af et personalemøde i

Odense Kommunes Ældrepleje afslørede

HK Kommunal Midt navnet på

årets tillidsrepræsentant

10 SANDRA KAN SMILE IGEN

Elever har også rettigheder. Det måtte

den nye indehaver af en odenseansk

tandklinik sande, da hun efter kort tid

fyrede sin elev på grund af sygdom

04

06

09

10

Vandt weekendophold

Som afslutning på hvervningskampagnen

”Skaf et nyt medlem” er der trukket lod om

et spa-delight weekendophold for 2 personer

på Comwell Keller Park i Brejning.

Vinderen af weekendopholdet blev Karin

Vivian Hansen, der ser frem til en luksusweekend

sammen med sin mand.

”Sjovt nok har min mand altid drømt

om at komme på et wellness-ophold, så

det var en dejlig nyhed, da I ringede”, siger

en glad Karin Vivian Hansen, da vi fangede

hende i hendes frokostpause.

Hun arbejder i Merko Gudme og tager

dagligt hjem i sin middagspause for at spise

frokost med sin mand. I første omgang

havde hun modtaget to biografbilletter for

at have hvervet sin nye kollega i Merko som

HK-medlem, og siden fulgte altså også hovedgevinsten

i konkurrencen.

Karin Vivian Hansen har været HK-medlem

de seneste 28 år, og for hende ville det

være ren hasard at kvitte medlemskabet. ”I

disse tider med øget ledighed er det ikke

særligt klogt at spare sin fagforening væk”,

siger Karin Vivian Hansen.

Hun behøvede heller ikke at slå så meget

på tromme for medlemskabet over for

sin kollega, som bare skulle overfl yttes til

HK efter et jobskifte.

”Jeg havde min nye kollega med til et arrangement

i HK Handel om røveri og vold

mod butikspersonale, så der skulle ikke argumenteres

så meget”, fortæller Karin Vivian

Hansen.

KAMPAGNE STOPPER

Med uddelingen af hovedgevinsten er der

sat punktum for kampagnen "Skaf et medlem”.

I de 3 år, kampagnen har kørt, er der

hvervet mange medlemmer og uddelt tilsvarende

mange præmier.

”Det har været en stor fornøjelse, at så

mange medlemmer har villet anbefale et

HK-medlemskab til deres venner og kolleger.

Det håber vi, at de vil fortsætte med,

også selv om der ikke fremover følger en

præmie med”, siger Henrik Gils, der har

været ansvarlig for kampagnen.

kort nyt

HK BLADET MIDT JANUAR 2010 3


hk stat | faget i fokus

HK’erne er livsnerv

HK’erne på statens arbejdspladser kan roligt ranke

ryggen. De er helt uundværlige, blandt andet

fordi de har fingrene dybt nede i virksomhedens

kerneopgaver. HK/Stat Midt har besøgt 1.500

statsansatte medlemmer med det formål at sætte

HK-faget i fokus.

”Din indsats er helt uundværlig, og det skal du ikke forsømme

en lejlighed til at gøre opmærksom på!” Det var det enkle

budskab, da HK/Stat Midt i samarbejde med afdelingens udviklingskonsulenter

besøgte langt hovedparten af sine medlemmer i

efteråret 2009.

Kampagnen er netop slut, og den har omfattet besøg af ikke

mindre end 1.500 statsansatte HK’ere fordelt på sektorens ca. 200

arbejdspladser. Alle statsansatte medlemmer er blevet kontaktet

– de fl este personligt med et besøg på arbejdspladsen, de resterende

pr. brev. Oprindeligt var det tanken ikke at inddrage Odense-arbejdspladser

i kampagnen, men da HK/Stat Midt så den positive

effekt af besøgene, blev der taget en hurtig beslutning om også at

inddrage statsarbejdspladser i afdelingens største by.

Uddannelsesinstitutioner, kirkekontorer, skattekontorer og politistationer

hører til de typiske virksomhedskategorier på statens

område, og medlemmerne her er ifølge HK/Stat selve livsnerven i

virksomhederne.

”Jeg mener ikke, det er at tage munden for fuld at pege på netop

HK-faget som et af de vigtigste fagområder i hverdagen. Var HK’erne

der ikke med deres mange kompetencer og deres villighed til at

tage nye udfordringer op, ville arbejdspladsen hurtigt smuldre”,

mener statsektorens formand Brita Andersen.

Op til kampagnens start blev der udarbejdet en fortegnelse over

de opgaver, som statsansatte HK’ere traditionelt udfører på deres

arbejde, og hverken i mængde eller indhold står HK’erne tilbage

for nogen. De HK-ansatte kan derfor roligt ranke ryggen, når de

sammenligner sig selv med andre faggrupper.

Udviklingskonsulent i HK Midt, Bent Mortensen, siger: ”Vores

medlemmer sidder på nogle af de helt tunge opgaver på de statslige

arbejdspladser. Det handler blandt andet om IT, regnskab, personale-

og lønadministration, mødehåndtering og intern og eks-

4 HK BLADET MIDT JANUAR 2010

tern kommunikation. Vores medlemmer er ikke dem, der råber

højst på en arbejdsplads, så derfor får de ikke altid den fortjente

anerkendelse for deres indsats”.

Bent Mortensen oplever en forskel på, hvordan der ses på

HK’ere på de offentlige arbejdspladser sammenlignet med

de private virksomheder. ”HK’ere ses som det nederste

lag i rangordenen, og det er helt ufortjent. Men

vi må desværre også være ærlige at sige, at vores

medlemmer ikke altid er så gode til at

gøre opmærksom på sig selv. Det kan

vores kampagnefremstød forhåbentligt

være med til at rette op på”, siger

han.

OGSÅ MEDLEMSKABET

I FOKUS

HK Midts udviklingsafdeling

har deltaget både i planlægning

af kampagnen og i de

konkrete besøg. Det har i

følge Bent Mortensen været

en sand fornøjelse at møde

HK’erne i deres eget miljø på

arbejdspladsen.

”Vi har fået en fantastisk

modtagelse alle vegne, og der

er også blevet taget godt imod

det materiale, vi havde med. Det

var helt tydeligt, at kampagnen ramte

lige i hjertet af en problemstilling,

som optager vores statsansatte HK’ere

meget?”, siger Bent Mortensen.

Udviklingskonsulenterne benytter også lejligheden

til at snakke med ikke-medlemmer, og det

er en glædelig sidegevinst, at en del faktisk vælger at

melde sig ind i HK under selve besøget eller efterfølgende.

Brita Andersen: ”Når vi træder ind på en arbejdsplads, bliver det

pludseligt meget synligt, hvem der er medlem, og hvem der ikke

er. Vi taler selvfølgelig gerne med alle, men er også parat til at tage

dialogen om, hvorfor vi ser HK som det bedste valg”. Hun henviser

til, at det er HK/Stat, der forhandler overenskomsten, og sidder

med ved bordet, når det skal forhandles løn.

CAND. ALT. HK’ER

Både under besøgene og i det materiale, som blev designet til brug

for kampagnen, blev der lagt en uformel og humoristisk stil. Med

sig under armen havde HK’s udsendinge lilla badges med påskriften

Cand. alt. HK’er og Toms chokolade-guldbarrer til de medlemmer,

der tog badgene på med det samme. I materialet indgik også


en

klistermærker med ”kvalitetsstemplet” Udført af en HK’er, som

HK’erne kunne klistre på interne dokumenter, som blev sendt til

ledelse og kolleger.

”Vi ved, at materialerne efterfølgende er blevet fl ittigt brugt af

vores medlemmer, og at det har givet afsæt til mange

snakke rundt om på arbejdspladserne. Vi har

sået nogle frø på arbejdspladserne, og nu

glæder vi os til at se de mere langsigtede

virkninger af kampagnen”,

siger Brita Andersen.

Kampagnen er tænkt og

designet i HK Midt, men vil

nu blive udbredt til HK-afdelinger

i resten af landet

– det gælder lige

p.t. HK Nordjylland

og HK Sydjylland.

Også andre sektorer

i HK Midt vil i 2010

gennemføre kampagnen

i tilpasset

form.

FAGET I FOKUS

Synlighedskampagnen Faget i Fokus har omfattet besøg af cirka

1.500 statsansatte medlemmer på Fyn og i Fredericia. Under besøgene

er blevet omdelt en plakat til ophængning på arbejdspladsen

(indsat til højre), klistermærker med påskriften ”Udført af en HK’er”

og badges med teksten ”Cand.alt. HK’er”. Desuden blev der omdelt et

såkaldt guldkort for at anspore fl ere statsansatte til at påtage sig rollen

som tillids- og sikkerhedsrepræsentant.

TEKST OG FOTO SØREN BERG

FAGET I F KUS

De fl ittige arbejdsmyrer, der holder tandhjulene på arbejdspladsen i gang. Det er

et billede på HK’ernes vigtige rolle på statens arbejdspladser – her på den plakat,

som blev omdelt på virksomhedsbesøgene.

ILLUSTRATION: Hjørdis

”Måske skulle der have stået skal alt i stedet for cand. alt.” Sådan lød

Anni Schmidt Petersens umiddelbare reaktion på HK Stats badges.

Hun arbejder til dagligt som laborant på det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet på Syddansk Universitet, som var blandt de besøgte virksom-

heder. På billedet ses fra venstre sektorformand Brita Andersen, labo-

rant Anni Schmidt Petersen, udviklingskonsulent Bent Mortensen og

erhvervspraktikant Marius fra Revninge Friskole .

plakat.indd plakat.indd 11

04-09-2009 04-09-2009 04-09-2009 04-09-2009 04-09-2009 04-09-2009 04-09-2009 04-09-2009 04-09-2009 04-09-2009 04-09-2009 09:59:03 09:59:03 09:59:03 09:59:03 09:59:03 09:59:03 09:59:03 09:59:03 09:59:03 09:59:03 09:59:03HK BLADET MIDT JANUAR 2010 5


hk handel | arbejdsmiljø

HER RÅDER DE ÅBNE DØRE

De butiksansattes tænder klaprer

om kap med kasseapparaterne,

alt imens varmen fosser

ud af butikkerne. HK Midt får

mange henvendelser fra medlemmer,

som oplever problemer

med træk og kulde

Jeg har bevæget mig ud i gågaden i

Odense. Vinden bider, og det føles

en hel del koldere end den ene minusgrad,

som termometret på Gråbrødre Plads viser.

Hænderne er gemt godt af vejen, og kraven

er trukket op om ørerne.

Jeg træder ind i den første og bedste butik

i gågaden – en herretøjsbutik, og bliver

mødt af et imødekommende smil fra den

salgsparate ekspedient: ”Kan jeg hjælpe?”

Jeg præsenterer mig som journalist fra

HK Bladet og spørger, om ikke det er lidt

koldt at arbejde for åbne døre. Indgangspartiet

er en 3-fløjet dør, og på trods af den

stive kuling, er hele midterpartiet åbent.

Prisskiltene på mannequin-dukkerne blafrer

lystigt i vinden, og jeg registrerer ikke

den store forskel på indendørs- og udendørstemperaturen.

”Nej, kulden generer ikke mig, og jeg

tror ikke, at vi er mere syge end andre”, siger

ekspedienten, der er ulasteligt klædt

- ikke i termotøj og luffer, men i en smart

tynd skjorte og et halstørklæde nonchelant

svunget om halsen. ”Det er ikke fordi

jeg fryser”, skynder han sig at sige, da han

bemærker min interesse for halstørklædet.

Det er en modeklud.

I mine stille tanker konkluderer jeg, at

de butiksansatte enten må være gjort af et

særligt (kuldeafvisende) stof, eller bare nødigt

vil citeres for noget, der kunne udlægges

som kritik af deres arbejdsplads.

6 HK BLADET MIDT JANUAR 2010

På min videre færd gennem gågademiljøet

foretager jeg en løselig optælling. Cirka

8 ud af 10 butikker har dørene på vid gab, og

i flere af disse er kassefunktionen placeret

umiddelbart ved udgangen. Det er formentlig

en god placering, når formålet er at sikre

sig, at alle kunder betaler for det, de tager

ned af varehylderne. Men set fra de butiksansattes

side – her midt i december måned,

hvor vinteren for alvor har sat ind – er det

ikke en optimal placering.

”Min chef ser helst, at dørene er åbne,

men det er ikke noget, vi skal – det er en balance.

Selvfølgelig er det ikke rart at gå rundt

De åbne døre præger gågadebilledet også om vinteren. 8 ud af 10 butikker har dørene åbne af

hensyn til salget. Butikkerne på billederne er tilfældigt udvalgt.


og fryse, men vi vil jo gerne sælge noget”, lyder

det fra den kvindelige ekspedient i den

næste butik, jeg bevæget mig ind i. Ironisk

nok er netop denne butik gabende tom.

”Jeg lukker døren en gang imellem, når

jeg får det for koldt”, siger ekspedienten,

der heller ikke mener at have fl ere sygedage

end andre. Efter en lille tænkepause retter

hun dog sig selv: ”Jo, forresten har jeg

haft en ordentlig omgang infl uenza for et

par uger siden, men det har mange andre

jo også haft”.

SAGSARKIVET BUGNER

Selv om det er de færreste butiksansatte,

der direkte adspurgt klager over træk og

kulde, er HK’s faglige sagsarkiver fyldt

med eksempler på, at netop træk og kulde

kan give alvorlige kroniske lidelser.

Miljøkonsulent i HK Midt, Søren Guldborg

Hansen, ser derfor også med stor alvor

på problemet: ”Der er regler for arbejdsmiljøet,

også når det gælder træk og

kulde. I Danmark har vi en virkelig god

beskyttelse i Lov om arbejdsmiljø, og i loven

er der naturligvis også regler om bl.a.

temperaturer, kulde og træk. Og medmindre

der er truffet helt særlige beskyttelsesforanstaltninger

mod kulde og træk, så er

det klokkeklart at en fast arbejdsplads som

f.eks en kassefunktion, ikke skal placeres

tæt på ind- og udgangsdøre. Står dørene

åbne ud mod kulde og fugt, så øges risikoen

for sygdom betydeligt, og det er selvfølgelig

ikke i orden”.

Søren Guldborg Hansen tilføjer, at henvendelser

om klimaforhold i forbindelse

med arbejdet topper omkring vinter og

sommer, mest markant i forbindelse med

hedebølger. ”Ingen skal blive syge af at gå

på arbejde. Arbejdet skal tilpasses medarbejderen

og ikke omvendt”, siger Søren

Guldborg Hansen og opfordrer virksomhederne

til at træffe foranstaltninger mod

væsentlige kulde- og trækgener, blandt andet

ved at indtænke indretning og placering

af indgangspartier.

Ud over butikspersonalets problemer

med træk og kulde, har ”de åbne døres

politik” selvsagt også store miljømæssige

omkostninger. Det kan virke noget ironisk,

at alt imens alverdens regeringschefer

har sat hinanden stævne ved klimatopmødet

i København, så accepterer vi uden

videre de åbne døres politik i detailhandlen.

Hårdt pressede klimaanlæg kæmper

bravt for at holde indendørs temperaturen

på et acceptabelt niveau, alt imens varmen

forsvinder ud af dørene til ingen verdens

nytte.

GRØN BUTIK

Koordinator Páll Dam Hansen fra Energistyrelsens

Energitjeneste på Fyn bekræfter,

at det er op ad bakke, når det handler

om at gøre butikker mere miljørigtige. I

snart 2 år har han i regi af Miljøstyrelsens

projekt Grøn Butik arbejdet ihærdigt for

at få butikker til at tænke mere grønt.

Varmespildet er dog ifølge Páll Dam

Hansen ikke den primære fokus i projektet.

Han henviser til, at der traditionelt

ikke er det store varmeforbrug i butikkerne.

Temperaturen i butikkerne er ofte

lav, fordi den skal tilgodese kunderne,

der kommer ind i butikkerne i udendørsbeklædning.

Desuden er varmen fra den

kraftige halogenbelysning med til at holde

temperaturen oppe.

”Jeg mener, der er behov for, at arkitekter

opper sig og tænker miljøbelastningen

ind i designet af nye butikker. Jeg vil især

pege på dobbeltdøre eller karrusseldøre

som gode løsninger, både set fra miljøets

og de ansattes synsvinkel”, siger Páll Dam

Hansen.

Indtil videre er 349 butikker landet

over med i projektet. I HK Midts område

udmærker Svendborg sig ved at have ikke

mindre end 16 butikker, der har forpligtet

sig til at tænke mere grønt i driften af deres

butikker. Kun en enkelt butik i Odense,

afdelingens største by, har ladet sig friste

til at blive Grøn Butik.

TEKST OG FOTO SØREN BERG

Min chef ser helst, at dørene er åbne, men det er ikke

noget, vi skal. Det er en balance. Vi vil ikke gå rundt og

fryse, men vi vil til gengæld gerne sælge noget

BUTIKSANSAT HK-MEDLEM

TRÆK OG KULDE

- DET SIGER ARBEJDSMILJØLOVEN

Loven slår fast, at der i arbejdstiden skal

være ”en passende temperatur for de beskæftigede

i arbejdsrummet”. Hvad der er

passende temperatur, afhænger af, hvilke

arbejdsmetoder der anvendes, og hvilke

fysiske anstrengelser der er i forbindelse

med arbejdet. Der må ikke være generende

temperaturforskelle i arbejdsrummet,

det vil sige, at varmen skal fordeles jævnt

i arbejdsrummet.

Generelt bør temperaturen under normale

klima- og arbejdsforhold holdes på 20-22

°C ved stillesiddende arbejde og må ikke

overstige 25 °C. Kan denne temperatur

ikke holdes, selv ved normale udetemperaturer,

bør det undersøges, hvad årsagen

kan være - og relevante beskyttelsestiltag

iværksættes.

Ved stillesiddende og stillestående

arbejde og arbejde med let legemlig anstrengelse,

må temperaturen ikke komme

under 18 °C.

Lavere temperaturer i meget korte perioder

kan accepteres under ekstraordinære

forhold såsom ”uforudset og pludselig

opstået lav udendørstemperatur” eller

ugunstige vindforhold. I disse situationer

skal andre beskyttelsesforanstaltninger

iværksættes.

HK BLADET MIDT JANUAR 2010 7


medarbejderjubilæum | reception TEKST OG FOTO SØREN BERG

65 år i HK

To ansatte i HK Midt kan i februar

måned fejre 40 og 25 års

jubilæum. Det markeres med en

fælles reception i Fagforeningshuset

Karl Aage Hansen, 61 år, og Steen

Dupont, 52 år, hører ikke til dem,

der skifter job bare for at få luftforandring.

De blev ansat i det daværende HK Odense

i henholdsvis 1970 og 1985, og i februar

2010 kan de altså fejre deres 40 og 25 års

jubilæum.

Ganske vist havde Karl Aage Hansen i

en kort periode en jobmæssig ”afstikker”

til naboafdelingen i HK Svendborg. Jobbet i

Jubilæumsreception

8 HK BLADET MIDT JANUAR 2010

I februar måned kan

Karl Aage Hansen og

Steen Dupont fejre deres hhv.

40 års og 25 års jubilæum

som medarbejdere i HK.

I den anledning indbydes

samarbejdspartnere,

kolleger (såvel nuværende som

tidligere), venner

og familie til en reception:

Fredag den 12. februar 2010

fra kl. 13.00 - 16.00

i Merkursalen

Tilmelding er ikke nødvendig!

Karl Aage Hansen (forrest) og Steen Dupont kan i februar måned fejre henholdsvis 40 og 25 års

jubilæum i HK.

det sydfynske var dog ikke mere tiltrækkende,

end at han allerede efter et par år atter

var at fi nde i vante omgivelser i Odense.

Karl Aage Hansen har i hele sin HK-karriere

arbejdet som faglig sekretær/konsulent

inden for handelsområdet – i de seneste

år dog med ”overlap” til hele det private

område. Han er kendt for sin enorme viden

på det faglige område og sin evne til at forhandle

gode og kreative løsninger hjem for

HK’s medlemmer.

Ifølge Karl Aage Hansens kolleger lyder

ordene ”det er da ikke noget problem”

fra hans kontor fl ere gange om dagen, og

mængden af indgåede aftaler og ordninger

med arbejdsgivere vidner om, at det ikke er

tomme ord!

Karl Aage Hansen har i perioden 1991 -

1998 været valgt som HK-tillidsrepræsentant.

På sin stille og rolige facon har han

været kollegernes talerør over for den daværende

ledelse.

I sin fritid spiller Karl Aage Hansen kroket

og billard. Han er desuden meget haveinteresseret

og er blandt kollegerne kendt

for en indbydende madpakke fyldt med

hjemmedyrkede grøntsager.

FLEKSJOBBERE KÆPHEST

Steen Dupont er især kendt for sit engage-

rede arbejde med at opbygge og vedligeholde

afdelingens fi rma- og overenskomstkartotek.

Igennem mange år var han derfor

medarbejderen at gå til, når der skulle indhentes

detaljerede oplysninger om medlemmernes

arbejdspladser og deres klubforhold.

Det pålidelige kartotek har blandt meget

andet været et uvurderligt redskab i

forbindelse med storkonflikter, senest i

1998.

I dag servicerer Steen Dupont HK-medlemmer

som faglig sagsbehandler på det

offentlige område.

En særlig kæphest er kampen for de

medlemmer, der bliver uretfærdigt behandlet

i ansættelsesforholdet – i særdeleshed

medlemmer ansat i fl eksjob. I fl ere

faglige sager har Steen Dupont hentet betydelige

pengebeløb hjem til fl eksjobansatte,

der igennem mange år er blevet underbetalt

af deres arbejdsgivere.

Endelig hører Steen Dupont til kategorien

af farverige personer med et skarpt

skåret tungebånd. Kollegerne har gennem

alle årene kunnet nyde godt af Steen

Duponts kontante humor og hans særlige

evne til at lege med sproget.

I sin fritid er Steen Dupont en inkarneret

motorcykelentusiast.


kommunal | årets tillidsrepræsentant

Årets tillidsrepræsentant 2009

Under påskud af et personalemøde

i Odense Kommunes Ældrepleje

afslørede HK Kommunal

Midt navnet på årets tillidsrepræsentant.

”Går i spidsen, når der skal siges noget

højere oppe”

”Er opmærksom på, hvordan vi har det

og er god til at huske os på, at vi skal passe

på os selv”

”Er et helt fantastisk menneske; interesseret,

engageret, opsøgende, positiv og

ikke mindst vedholdende. Tager ikke altid

et ”nej” for et ”nej”, men bliver ved med at

komme med gode argumenter...”

Det er blot nogle få af de positive egenskaber,

som HK-kollegerne i Odense Kommunale

Ældrepleje hæftede på deres tillidsrepræsentant

Helle Gantzhorn, da de indstillede

hende som kandidat til årets tillidsrepræsentant

i HK/Kommunal.

Allerede sidste år foreslog de deres tillidsrepræsentant

til titlen, og det blev Helle

Gantzhorn så stolt over, at hun hang et

”hjemmestrikket” diplom op på sit kontor.

Nu er det dog ganske vist: Helle Gantzhorn

er årets tillidsrepræsentant anno 2009, og

det mere uofficielle diplom kan suppleres

med ”den ægte vare”.

Det er ikke så tit, at Helle Gantzhorn bliver

mundlam, men det blev hun, da kollegerne

overraskede hende med en overrækkelsesceremoni

under dække af et personalemøde.

”Ja, nu burde jeg nok holde en takketale,

men jeg er helt overvældet over de mange

smukke ord. Jeg håber virkelig, at jeg kan

leve op til jeres tillid”, sagde en overrasket

og rørt Helle Gantzhorn.

Det kom ganske bag på hende, at personalemødet

i virkeligheden kun havde et

emne på dagsordenen, nemlig udpegnin-

Årets tillidsrepræsentant Helle Gantzhorn (t.v.)

blev overrasket med blomster på et fingeret per-

sonalemøde i Odense Kommunes Ældrepleje.

Sektorformand Pia Tørving (t.h.) kiggede forbi og

var den glade budbringer.

gen af årets tillidsrepræsentant 2009. Fotografens

tilstedeværelse blev forklaret med,

at alle ansatte skulle have taget billede til en

e-telefonbog.

Også ledelsen i Odense Kommunes Ældrepleje

var repræsenteret på mødet og havde

kun lovord om Helle Gantzhorns indsats

som tillidsrepræsentant. ”Noget af det sværeste

i dit job, tror jeg, er at holde balancen

mellem det at være kollegernes talskvinde

og ledelsens samarbejdspart. Den balance

er du god til at bevare”, lød det blandt andet

fra administrationschef Jerry Vinther.

Det er 3. gang titlen uddeles af HK/Kommunal

Midt. Som noget nyt blev prisen

denne gang overrakt på tillidsrepræsentantens

arbejdsplads i selskab med de kolleger,

som havde indstillet deres tillidsrepræsentant.

Ifølge sektorformand Pia Tørving

vil det blive modellen fremover.

”Tidligere har vi fejret begivenheden ved

et kvartalsmøde for alle sektorens tillidsrepræsentanter.

Jeg synes, at det er langt

bedre, at årets tillidsrepræsentant får lov til

at fejre det sammen med sine kolleger i det

daglige”, siger Pia Tørving.

HK BLADET MIDT JANUAR 2010 9


fagligt | elever har også rettigheder

SANDRA

KAN SMILE

IGEN

Elever har også rettigheder. Det

måtte den nye indehaver af en

odenseansk tandklinik sande, da

hun efter kort tid fyrede sin elev

på grund af sygdom

Tårerne presser sig på, når Sandra

Brink Mouritzen husker tilbage på

begivenhederne dengang tilbage i 2007.

Sandra var godt i gang med sin uddannelse

som klinikassistent, da en kvindelig tandlæge

overtog ejerskabet af den tandlægepraksisen,

hvor Sandra havde elevplads.

Ejerskiftet forandrerede markant arbejdsforholdene

i praksisen og sendte Sandra ud

i en personlig nedtur, som hun er mærket

af den dag i dag. Sandra undrer sig over, at

den nye ejer i den grad kunne komme ind

under huden på hende med sin konstante

kritik og vrissende bemærkninger.

Den selvtillid, som Sandra helt naturligt

havde oparbejdet på grund af sit høje faglige

niveau og ros fra klinikkens hidtidige

ejere, smuldrede på kort tid. Sandra kom i

tvivl, om hun virkelig var så uduelig, som

chefen dagligt lod hende forstå.

”Hun fandt hele tiden noget at kritisere

mig for og kaldte mig en tudeprinsesse, når

jeg blev ked af det og kom til at græde. Jeg

følte mig trængt op i en krog, og jeg vidste

ikke, hvad jeg skulle stille op. Det var en ny

regel, at vi ikke måtte tale sammen om private

ting, og vi måtte heller ikke være kede

af det”, fortæller Sandra, der bestemt ikke

opfatter sig selv som svag og nærtagende.

10 HK BLADET MIDT JANUAR 2010

”Jeg blev udlært som kontorassistent hos

Søværnets Materialkommando, hvor tonen

var meget rå og kontant, uden at det generede

mig på nogen måde. Den psykiske terror,

som hun udsatte mig for, var manipulerende

og ondskabsfuld”, fortæller Sandra.

Sandras tykke sagsmappe dokumenterer

hendes faglige dygtighed. Der er topkarakterer

fra de skoleophold, hun har haft i

forbindelse med sin elevuddannelse, og på

sagen ligger også adskillige flotte skriftlige

udtalelser fra arbejdspladser, hvor hun har

været ansat.

Det talent kunne den nye ejer i tandklinikken

slet ikke få øje på, og der gik ikke en

dag uden at hun lod Sandra forstå, at hun

var komplet uduelig til sit arbejde.

Det hele kulminerede en dag under en

patientbehandling, hvor hun atter engang

modtog kritik for sin måde at assistere på.

Det var dråben, og Sandra flygtede ud af

klinikken opløst i tårer, videre ud på parkeringspladsen,

hvor hun kastede op til flere

gange. ”Hun nåede lige at råbe efter mig,

at hun ikke ville finde sig i, at jeg vendte

hende ryggen, når hun ikke var færdig med

mig. Jeg fik svaret, at jeg var helt færdig

med hende”, husker Sandra. Hun opsøgte

herefter HK, som rådede hende til at sygemelde

sig.

Faglig konsulent Klavs B. Larsen: ”Sandra

var helt ude i tovene og var ikke i stand

til at sige noget sammenhængende i lang

tid. Vi ser ind i mellem tilfælde, hvor elever

bliver kørt ned psykisk af arbejdsgivere,

men den her er klart den mest modbydelige

sag, jeg har oplevet”.

FYRET PÅ GRUND AF SYGDOM

Sandra opsøgte sin læge, som ikke tøvede

med at sygemelde hende. Sygemeldingen

provokerede tandlægen så meget, at hun

fyrede Sandra på gråt papir. I opsigelsen

henviste tandlægen til sygemeldigen som

årsag til fyringen, og lønudbetalingen blev

standset med øjeblikkelig virkning.

Det er i direkte strid både med funktionærloven

og den særlige beskyttelse af elever,

der ligger erhvervsskoleloven. Af denne

lov fremgår det klart, at et elevforhold er

uopsigeligt efter prøvetidens udløb.

HK forfulgte sagen på vegne af medlemmet,

og kort før jul kom resultatet i form

af et forlig. Tandlægen indvilligede i at afslutte

sagen med udbetaling af 106.200 kr.,

som dækker løn i opsigelsesperiode mv.,

godtgørelse for tabt uddannelsesgode og

erstatning for usaglig opsigelse.

Selv om udbetalingen gav mulighed for

flere julegaver under juletræet i år, så havde

Sandra helst undværet oplevelsen. ”Pengene

er selvfølgelig rare at få, men de kan slet

ikke opveje det, jeg har været udsat for. Jeg

vil aldrig glemme, hvor langt ude, jeg var,

og jeg kan stadig pludseligt få det dårligt,

fordi der er et eller andet, der vækker mindelser

fra dengang”, siger Sandra.

ELEVER HAR OGSÅ RETTIGHEDER

Ifølge Klavs B. Larsen kan elever være en udsat

gruppe på en arbejdsplads, fordi mange

tror, at de ikke har rettigheder. ”Sådan forholder

det sig langt fra. HK har i en højesteretsdom

fået medhold i, at elever også er

funktionærer og de nyder derfor de samme

rettigheder som alle andre funktionærer. Vi

oplever desværre en del arbejdsgivere, som

ikke er egnede til at uddanne elever. I de tilfælde

er det vigtigt, at eleverne trækker på

deres fagforening”, siger Klavs B. Larsen.

HK kan hjælpe med faglig og juridisk

assistance. Desuden yder HK lønlån, hvis


I dag kan Sandra Brink Mouritzen smile igen. Det kunne hun ikke tilbage i 2007, hvor hun blev blev groft chikaneret på den tandklinik, hvor hun var

elev. I baggrunden faglig konsulent Klavs B. Larsen, som har håndteret sagen fra HK Midts side.

lønnen – som i Sandras tilfælde – pludseligt

udebliver. Endelig kan HK hjælpe med anvisning

af en alternativ læreplads, hvis det er

muligt. Sidstnævnte gjorde sig også gældende

i Sandras tilfælde, hvor HK fandt frem til

en anden tandlægevirksomhed, hvor Sandra

kunne gøre sin uddannelse færdig.

Det er vigtigt for Sandra Brink Mouritzen

at understrege, at hun indtil den pågældende

tandlæges overtagelse af tandklinikken

havde en fantastisk god læreplads med

et problemfrit samarbejde med de daværende

ejere. Problemerne begyndte først med

den nye ejer.

Den pågældende tandlæge har den dag i

dag ret til at uddanne elever. Siden Sandra

blev fyret, er endnu 3 medarbejdere stoppet

i tandlægeklinikken på grund af det psykiske

arbejdsklima.

Sandra er nu færdigudlært og arbejder

som klinikassistent i en anden odenseansk

tandlægepraksis

BESKYTTELSE AF ELEVER HVAD SIGER LOVEN?

LOV OM ERHVERVSUDDANNELSER

Alle uddannelser inden for HK´s område er omfattet af Lov om Erhvervsuddannelser.

Heraf fremgår, at løn, feriefridage, fritvalgskonto og eventuel pension som minimum

skal følge de overenskomster, der er gældende for området, og at uddannelsesaftalen

ikke kan opsiges efter de 3 måneders prøvetid.

FERIELOVEN

Ferieloven giver alle elever ret til betalt ferie i 25 dage i det 1. og 2. hele ferieår. Er

eleven ansat efter 1. juli, har man kun ret til 5 dages betalt ferie, hvis virksomheden

holder lukket fra 1. oktober til 30. april

FUNKTIONÆRLOVEN

De fleste elever inden for HK-området er også omfattet af Funktionærlovens rettigheder

– herunder sygdom og barsel.

ANSÆTTELSESKONTRAKT

HK oplever mange elev- og ansættelseskontrakter med væsentlige fejl omkring løn,

betalt ferie og pension – Voksenelever er ingen undtagelse.

Er du i tvivl omkring dine rettigheder, kontakt HK!

TEKST OG FOTO SØREN BERG

HK BLADET MIDT JANUAR 2010 11


synspunkt | hk/stat midt

Nyt blod der bliver brug for det!

Af Brita Andersen

Formand for HK/Stat Midt

Inden for de næste fem til ti år bliver

der brug for rigtig mange nye medarbejdere

rundt omkring på statens arbejdspladser.

En del af de nuværende medarbejdere

nærmer sig pensionsalderen.

Det er derfor af allerstørste vigtighed,

at der bliver afsat ressourcer til at ansætte

elever og praktikanter. Det skal prioriteres

af ledelsen og bakkes op af medarbejderne.

Til trods for at der er aftalt kvoter med

pligt til at ansætte et bestemt antal elever,

er antallet af elevansættelser meget lavt. Vi

er slet ikke i nærheden af den aftalte kvote.

Det kan resultere i mangel på kvalifi cerede

medarbejdere i løbet af få år. De årgange,

der i de kommende år går på pension, er

langt større, end de nye årgange som i dag

starter på arbejdsmarkedet.

IKKE EN BONDEGÅRD

Hvad det økonomiske angår, så koster

det ikke ret meget at ansætte en elev. En

ny praktikpladspræmie giver et samlet tilskud

på 50.000 kr. pr. elev for alle nye uddannelsesaftaler,

der er indgået efter den

9. november 2009 og frem til udgangen af

2010.

Præmien udbetales som 6.000 kroner

per måned i tre måneder – svarende til 67

procent af elevens løn i prøvetiden. Derefter

får virksomheden en bonus på 16.000

kroner efter 4 måneder og igen efter 7 måneder.

12 HK BLADET MIDT JANUAR 2010

Det er utroligt sundt for arbejdspladserne,

når der kommer nye friske øjne på opgaver

og rutiner. Hvorfor er det lige man

løser en opgave, som man gør? Gode konstruktive

spørgsmål fra elever er guld værd.

Det er en gevinst, når de i en positiv ånd,

stiller spørgsmål til, hvordan tingene gribes

an – ofte efterfulgt af forslag til, hvordan

en opgave måske kan løses på en anden

og smartere måde. Det er en af de store

gevinster ved at have elever.

VI HJÆLPER GERNE

Det er spændende og givende at uddanne

elever, og der er selvfølgelig hjælp at hente

til de, der forhåbentlig kaster sig ud i den

vigtige opgave.

HK/Stat er gerne behjælpelig med, hvordan

en institution bliver godkendt til at

uddanne elever. Vi kan også hjælpe med,

hvordan man fi nder en elev, planlægger et

uddannelsesforløb og formulerer en uddannelsesaftale.

Det er muligt på HK/Stats

hjemmeside at finde en god vejledning i

folderen ”Ta’ hånd om din elev”, der er fuld

af gode råd og praktiske oplysninger om

det at have ansvar for elever – et ansvar der

sagtens kan deles af fl ere personer.

Jeg håber, at mange vil tage udfordringen

op og ansætte en elev. Det lønner sig,

skaber liv på arbejdspladsen og danner ofte

udgangspunkt for ny udvikling på arbejdspladsen.

Der er ikke meget at betænke sig

på: Kom nu i gang!

Det er utroligt sundt for arbejdspladserne, når

der kommer nye friske øjne på opgaver og ruti-

ner. Hvorfor er det lige man løser en opgave, som

man gør? Gode konstruktive spørgsmål fra elever

er guld værd.

BRITA ANDERSEN, FORMAND FOR HK/STAT MIDT

DET SIGER TALLENE

Antallet af unge, der ikke kan gøre deres

uddannelse færdig på grund af manglende

praktikplads, stiger voldsomt. Den seneste

opgørelse fra Undervisningsministeriet viser,

at 6.445 unge mangler praktikplads.

Tallet er fra oktober måned, og der er håb

om, at den nye ordning, hvor virksomhederne

får 50.000 kr. i bonus pr. elev, kan give

fl ere praktikpladser. Ordningen trådte i kraft

5. november i 2009 og fortsætter hele 2010.

I Personalestyrelsens håndbog ”Ta’ hånd om

din elev” er der gode råd at hente om opgaven

med at uddanne elever. Håndbogen kan

downloades på www.perst.dk


Eventyrløbet Eventyr

KRISTI

HK Midt deltager igen med et hold til årets Eventyrløb. Alle

medlemmer kan tilmelde sig, og du kan tage din ægtefælle/

samlever samt egne børn med. Der er mulighed for at løbe 5

eller 10 km. Løbet foregår:

KRISTI HIMMELFARTSDAG

TORSDAG, DEN 13. MAJ 2010

10 km starter ca. kl. 10.30 og 5 km starter ca. kl. 11.15

Deltagerpris:

0 – 8 år: 25 kr.

9 – 14 år: 50 kr.

Voksne: 75 kr.

Prisen inkluderer både løbetrøje og startgebyr. Vi vil som sædvanlig

være til stede med en vogn, hvorfra der serveres gratis

sodavand, øl og pølser til de friske løbere.

På grund af overvældende stor tilslutning til Eventyrløbet de

seneste år er vi nødt til at have din tilmelding SENEST fredag,

den 5. marts 2010 og betaling skal ske ved tilmelding. Tilmel-

ding slutter ved 22.000 deltagere, hvilket Eventyrløbet har nået

de sidste 8 år i træk. Så vent ikke med din tilmelding.

Navn Cpr.nr. 5 eller

V I G T I G T

Hele cpr.nr. SKAL opgives

Sidste 4 cifre ikke nødvendige

Sidste 4 cifre ikke nødvendige

Sidste 4 cifre ikke nødvendige

Sidste 4 cifre ikke nødvendige

10 km?

Startnummer m.m. kan afhentes i en af HK Midt’s 3 afdelinger

mandag den 10. maj 2010 kl. 9.00 -17, tirsdag den 11. maj kl.

9-15 eller onsdag den 12. maj kl. 9-15.

HIMMELFARTSDAG

TORSDAG D. 13 MAJ 2010

NB! Vi sender ikke startnummer eller diplom med posten!

TILMELDING PÅ INTERNET

Eventyrløbet afsluttes

med en gratis koncert

med Rocazino. Startnum-

meret er adgangsbillet

til koncerten kl. 15 -16.15

på Odense Cykelbane,

beliggende umiddelbart

ved løbsområdet.

Det er let at tilmelde dig Eventyrløbet via www.hkmidt.dk

og betale på netbank til reg.nr. 0996 kontonr. 6040853

senest fredag 5. marts 2010. Husk at mærke indbetalingen

”Eventyrløbet” og angive dit cpr.nr.

Løbsnr. 2009

eller forvent. løbetid

+ Gratis koncert med Rocazino!

Ønsker at afhente startnumre/ løbetrøjer i HK Midts afd. i: Fredericia Odense Svendborg

Løbetrøjerne fi ndes i følgende str. 4-6 år, 8-10 år, 12-14 år, XS, S, M, L, XL og XXL.

Din tilmelding registreres først, når beløbet er modtaget kontant, på check

eller via netbank reg.nr. 0996 kontonr. 6040853.

Husk ved brug af netbank at mærke indbetalingen ”Eventyrløbet” og angive dit cpr.nr.

Tilmeldingskuponen sendes til HK Midt, Vindegade 72-74,

postboks 1160, 5100 Odense C, eller afl everes i en af HK Midts 3 afdelinger

senest fredag, den 5. marts 2010.

hk midt | aktiviteter

Str.

T-shirt

Pris

(Udfyldes af HK)

HK BLADET MIDT JANUAR 2010 13


hk midt | aktiviteter

Velkommen til 2 nye

tillidsrepræsentanter

Jeg er meget glad

for at kunne byde

Linda Bonde,

Kvickly Skibhusvej,

Odense velkommen

som tillidsrepræsentant.

Linda var frisk

på at tage udfordringen op og lade sig vælge

som tillidsrepræsentant. Takket være varehuschefens

positive støtte og samarbejde,

endte det hurtigt med at Lindas kolleger

valgte hende pr. 13. november 2009.

Linda er udlært i Kvickly Middelfart, i

tekstilafdelingen. Herefter tog hun til Kvickly

Vejle og hjalp med at ”bygge” butikken op.

Linda havde fået smag for ”ombygninger”!

Hun tog tilbage til Kvickly Middelfart,

hvor hun hjalp med ombygning af butikken.

Herefter tog Linda til Kvickly Skibhusvej,

hvor hun har været med til at sætte sit præg

på ny butik.

Linda fortæller, at hun glæder sig til at

styrke sine personlige kompetencer, som

jobbet som tillidsrepræsentant helt sikkert

gør!

Jeg er også meget glad for at byde Charlotte

Albertsen, Super Brugsen Glamsbjerg,

velkommen som tillidsrepræsentant.

Charlotte har det sidste år været kontaktperson

i butikken. Under et besøg i butikken

sidst på året,

stod det mig klart,

at Charlotte var

meget opmærksom

og interesseret

i kollegernes ve

og vel. Jeg spurgte

derfor, om ikke

hun havde tænkt på at stille op som tillidsrepræsentant.

Kort før jul blev Charlotte valgt som tillidsrepræsentant

i SuperBrugsen Glamsbjerg

– også her var uddeleren godt tilfreds

med at få en tillidsrepræsentant i butikken.

Charlotte er udlært i SB Glamsbjerg i

2007 og blev ansat som voksenelev. Før det

arbejdede Charlotte på et gartneri.

HK/Handel Midt gav kage til personalet

i begge butikker, hvilket altid er populært!

Lizzi Duvander, regionstillidsrepræsentant

14 HK BLADET MIDT JANUAR 2010

SEKTORGENERALFORSAMLINGER

Der indkaldes til sektorgeneralforsamlinger i HK Midts fi re sektorer.

Generalforsamlingerne afholdes således:

HK/STAT Midt: Onsdag den 3. marts 2010, kl. 17.00

Spisning efter generalforsamlingen

HK/KOMMUNAL Midt: Tirsdag den 16. marts 2010, kl. 19.00

Som optakt til kommunalsektorens generalforsamling vil kl. 16.30 være et

oplæg v. professor Tage Søndergaard Kristensen (dørene åbnes kl. 16.00).

HK/HANDEL Midt: Onsdag den 17. marts 2010, kl. 19.00

Spisning kl. 18.00

HK/PRIVAT Midt: Torsdag den 18. marts 2010, kl. 19.00

Spisning kl. 18.00

Alle sektorgeneralforsamlinger finder sted i Fagforeningshuset,

Odense. Tilmelding til spisning sker på www.hkmidt.dk senest en

uge før generalforsamlingen. Deltager du kun i selve generalforsamlingen,

er tilmelding ikke nødvendig.

Nedenstående dagsorden er vejledende. Dagsordenen og afviklingsform

varierer fra sektor til sektor. Vi henviser til www.hkmidt.dk, hvor du kan

fi nde den gældende dagsorden for din sektor og læse nærmere generalforsamlingen.

På hjemmesiden kan du desuden fi nde eventuel skriftlig

beretning og læse nærmere om fristerne for indsendelse af forslag.

VEJLEDENDE DAGSORDEN

1. Formalia

a. Godkendelse af forretningsorden

b. Valg af dirigent

c. Valg af stemmeudvalg

d. Godkendelse af dagsorden

2. Sektorbestyrelsens arbejde

a. Sektorbestyrelsens beretning

b. Sektorens regnskab for foregående år til orientering

c. Sektorens budget for indeværende år til orientering

3. Orientering fra A-kassen

4. Forslag

5. Valg

6. Eventuelt


Merkur Midt:

Generalforsamling

HK/Privat Midt

inviterer medlemmer af brancheklubben Transport og Turisme Midt

Onsdag d. 3. marts 2010, kl. 19.00 - 21.00

(spisning starter kl. 18.00)

til et forrygende morsomt og tankevækkende foredrag med den kendte

stewardesse og foredragsholder Connie Svendsen

ekstra

det ekstra

Torsdag den 4. marts 2010, kl. 17.30 - 21.00

Sted: H.C.Andersens Hotel, Claus Bergs Gade 7,

5000 Odense C.

EN PEPTALK OM ARBEJDSGLÆDE

Et simpelt redskab leveret med en god portion humor og

selvironi, samt masser af sjove inspirerende

eksempler fra hverdagen.

At give ”Det Lille Ekstra” vil føre til store forandringer og

resultater i forhold til sig selv, sin familie og på arbejdspladsen!

NB! Arrangementet er kun åbent for medlemmer af

brancheklubben Transport og Turisme Midt. Tilmelding er

Afholdelsessted Fagforeningshuset - Odense

Dagsorden ifl g. vedtægter

nødvendig, da vi er vært ved en middag.

Tilmelding på www.hkmidt.dk eller kuponen

på bagsiden senest den 16.2.2010

Af hensyn til madbestilling er tilmelding nødvendigt

senest d. 26. februar 2010.

Tilmelding på www.hkmidt.dk eller kuponen på

bagsiden.

MERKUR MIDT

lille

Branchesektion Organisationer Midt:

Generalforsamling

Torsdag den 25. marts 2010, kl. 19.00 - 21.00

(spisning starter kl. 18.00)

Afholdelsessted Fagforeningshuset - Odense

Dagsorden ifl g. vedtægter

hk midt | aktiviteter

Forslag til punktet ”Indkomne forslag” skal være formanden

i hænde senest den 19. marts 2010. Kan sendes til

mail@ingeprice.dk

Af hensyn til madbestilling er tilmelding nødvendigt

senest d. 19. februar 2010.

Tilmelding på www.hkmidt.dk eller kuponen på

bagsiden.

BRANCHESEKTION ORGANISATIONER MIDT

HK BLADET MIDT JANUAR 2010 15


hk midt | aktiviteter

Laborantbrancheklubben DL-F Midt

Generalforsamling

Laborantbrancheklubben DL-F Midt indkalder herved klub-

bens medlemmer til ordinær generalforsamling:

Torsdag, den 11. marts 2010, kl. 1700,

i Fagforeningshuset,

Vindegade 72-74, Odense C.

Mødelokale Hermesstuen, indgang i nr. 72

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning, om klubbens virke

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

a. Forslag til vedtægtsændringer

b. Forslag til sektorgeneralforsamlinger

c. Almindelige forslag

6. Valg

a. 3 bestyrelsesmedlemmer, for 2 år

b. 2 bestyrelsessuppleanter, for 1 år

7. Eventuelt

OBS. Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal være HK Midt i hænde, senest 8 dage før

generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen kan ske fra kl. 16.30, hvor dørene

åbnes, og der serveres kaffe/the og kage.

Efter generalforsamlingen vil der være spisning

i gå-afstand fra Fagforeningshuset.

Ønsker du at deltage i spisningen, bedes du tilmelde

dig senest den 1. marts 2010 på www.hkmidt.dk un-

der arrangementer eller kuponen på bagsiden.

16 HK BLADET MIDT JANUAR 2010

Sådan får du mere i løn

Mandag d. 15 marts og mandag d. 22 marts,

kl. 19.30 – ca. 21.30

Fagforeningshuset, Vindegade 72-74, 5000 Odense

NB! Kurset strækker sig over to dage.

Underviser: Faglig konsulent Britt Esbensen, HK Midt

Indhold: Mange er alt for beskedne, når de forhandler løn.

Derfor er der i rigtig mange tilfælde mulighed for at opnå

mere i ”lønningsposen”. Det kræver ofte en introduktion til de

vigtigste forhandlingsteknikker - og at man kommer i gang.

Gør tanke til handling: Begynd med at tilmelde dig dette

kursus!

Det bliver du bedre til:

• at forberede og gennemføre effektive forhandlinger

• at sætte pris(en) på dig selv

• at sælge dig selv

• at få mere i løn

2-dages lønforhandlingskursus

Du får nogle helt konkrete redskaber, som kan forbedre

dine muligheder for at opnå mere i en lønforhandling. På en

underholdende måde introducerer vi de vigtigste lønforhandlingsteknikker.

Med dig hjem får du en kort manual til din

egen lønforhandling. Der serveres: kaffe og vand.

Tilmelding via www.hkmidt.dk

under arrangementer eller kuponen på bagsiden

senest den 10 marts 2010.


Forstå dit digitalkamera

– og få bedre billeder!

Photoshop og Digital foto for alle

Dato : lørdag 6. marts 2010

Tidspunkt : 09:00 - 13:00

Sted : HK Midt Odense, Vindegade 72-74

Arrangør: Grafi sk Kommunikation og HK/Privat Midt

En workshop om at lære sit digitale kamera bedre at

kende, så du får langt bedre billeder i ’kassen’. Så tag

dit digital-kamera med!

Kenn Römer-Bruhn tager dig med en tur gennem digitalkameraets

mangeartede funktioner og begreber samt workfl ow

– herunder:

• Valg af kameratype

• Fordele og ulemper

• Myter og fakta

• Optikker og øvrigt tilbehør

• Fokusområder

• Blænde- og lukkeprioriteter

• Dybdeskarphed

• Braketing, HDR, RAW mv.

• Valg af organiseringsværktøjer

• Adobe Lightroom (RAW-billedbehandling)

• Ikke-destruktivt workfl ow

• Adobe Photohsop

Kenn tager et lille udvalg af kameraer og optikker med, og

viser eksempler på gode og mindre gode kamera-’pakker’.

Der vises billeder fotograferet med såkaldte starterkit og

billeder fra professionelle kit. Han viser også billeder taget

med kunstlinse fra lensbaby, så de kreative idéer rigtig kan

udfolde sig.

Fra at få billeder i kassen til den videre behandling, der kan

gøre optagelserne endnu bedre, kigger vi på fl ere muligheder

med Adobe Brigde, Adobe Lightroom og Adobe Photoshop.

Vi byder på et rundstykker og kaffe og lidt frugt!

Tilmeld dig på www.hkmidt.dk under arrangementer

eller kuponen på bagsiden senest den 1. marts 2010

hk midt | aktiviteter

BRANCHEKLUBBEN AKADEMIMERKONOMER:

Folketinget m.m.

Mødetidspunktet er kl. 8.10 Odense Banegård

på perronen, togafgang kl. 8.15

Vi har reserveret en tur

i folketinget sammen

med den unge socialde-

mokrat Julie Skovsby,

som vil guide os rundt.

Vi skal ikke overvære en

debat, men se Christiansborg

indefra, se de

mange kunstværker der

hænger og står rundt

omkring på slottet.

Christiansborg Slot er faktisk det tredje slot, som er byg-

get på den lille ø Slotsholmen i det centrale København i

perioden 1907 – 1928. Den nuværende bygning er den sidste

i en række på hinanden følgende slotte og borge bygget på

samme sted opførelsen af det første slot var i 1167. Siden

begyndelsen af femtende århundrede, har de forskellige byg-

ninger tjent som base for den centrale administration, indtil

1794 som den primære bopæl for de danske konger og efter

1849 som sæde i parlamentet. Slottet i dag vidner, som et resultat

af to alvorlige brande, om tre epoker i dansk arkitektur.

Den første brand opstod i 1794 og den anden i 1884. Den

væsentligste del af det nuværende slot stod færdig i 1928.

Men dagen byder på mere endnu, efter en let frokost (egen

regning) tager vi en tur på Davids Samling, som efter tre års

lukning, tilbygning og renovering er genåbnet.

Davids Samling er først og fremmest kendt som det mu-

seum, der har en virkelig fl ot samling af islamisk kunst, og

den nye indretning af museet der fører os gennem sektioner

indrettet som en mellemøstlig basar, der fortæller om 1.200

års kulturhistorie.

Bliver det muligt slutter vi dagen, inden vi spiser aftensmad

med et besøg i Skt. Aleksander Nevskij Kirken. Kirken som er

kendt i bybilledet for sine smukke guldkupler.

Pris pr. deltager kr. 400 (ledsagere er velkomne).

Tilmelding på www.hkmidt.dk eller kuponen på bagsiden

senest den 24. februar 2010. Tilmelding er først

gyldig, når deltagerbebyret er betalt. Indbetaling kan

ske personligt på et af afdelingskontorerne eller ved

bankoverfølsel (reg.nr. 0996 kontonr. 60408553) mrk.

”Folketinget - akademimerkonomerne”.

Nærmere oplysning om turen får I ved at ringe på 62

21 64 74 eller mail: sandhoej@privat.dk

HK BLADET MIDT JANUAR 2010 17


hk midt | aktiviteter

Sundhed & Velvære:

Får du løn som fortjent?

HK Midt, Fagforeningshuset, Vindegade, Odense

Torsdag d. 4. februar 2010 kl. 16.30

(for tandklinikassistenter og andre sekretærer på

Sundhed & Velvære-området)

Tirsdag d. 16. februar 2010 kl. 16.30

(for ansatte på lægepraksisområdet under PLA)

Branchesektion Sundhed & Velvære tilbyder igen lønfor-

handlingsarrangement. Vi vil gerne give en hånd med, så

du opnår et godt resultat ved lønforhandlingen! Vil du bruge

knap 3 timer med vor faglige konsulent på området, så kan

det måske blive den bedste timeløn, du har fået til dato. Så

tag din kollega med, det har hun fortjent!

Vi vil gennemgå nogle af de grundlæggende principper for

tilrettelæggelse af en lønforhandling, herunder gennemgang

af lønstatistik og overenskomsten.

Der serveres sandwich og vand undervejs.

Tilmelding via: www.hkmidt.dk eller kuponen på

bagsiden senest 4 dage før arrangementet.

Generalforsamling

med efterfølgende besøg fra Konnerup og Co.

Mandag d. 1. marts kl. 18.00

Sted: Fagforeningshuset, Vindegade 72-74, Odense.

Dagsorden

1) Forretningsorden

2) Valg af dirigent

3) Formandens beretning

4) Regnskab

5) Indkomne forslag

6) Valg til bestyrelsen: 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) og 3

suppleanter (for 1 år)

7) Fastsættelse af tid og sted for næste generalforsamling

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal

være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før afholdelsen,

mailadresse til formanden, Vibeke Holm: nulle@glenten.dk

Efter generalforsamling og middag byder klubben velkommen

til Konnerup og Co. Her vil Henrik Konnerup fortæller om

18 HK BLADET MIDT JANUAR 2010

Sundhed & Velvære:

Når næsen løber og øjnene klør

Et foredrag om allergi

Tilmelding kan også

ske via kuponen på

bagsiden af bladet

Mandag d. 22. marts kl. 19.00

Sted: Fagforeningshuset, Vindegade 72-74, Odense

Hver 3. rammes af allergisk sygdom, og mellem 10 og 30

% lider af allergiske reaktioner relateret til øjne og næse

(høfeber).

I samarbejde med medicinalfirmaet

Meda inviterer vi til en aften om allergi.

Anette Ringsted vil i undervisningen

lægge vægt på: gennemgang af

årsager til allergi, symptomer, forebyggelse

og behandling.

I pausen serveres et lettere traktement.

Arrangementet afholdes af Sundhed og Velvære, men er

åbent for andre medlemmer. Tilmelding på www.hkmidt.dk

under arrangementer senest den 15. marts 2010.

Kontaktperson: Marina Drøschler tlf. 61 66 72 34 (ved spørgsmål

til arrangementet eller ved afbud)

cacaobønnen og den fine cholokade, om sin baggrund frem til

opstarten på hans chokoladefabrik i Vester Aaby på Fyn.

Af hensyn til middagen og chokoladeeksperten er tilmelding

nødvendig. Tilmelding skal ske på www.hkmidt.dk.

Tlf. henvendelse til Vibeke Holm 30321427 kun ved afbud i

sidste øjeblik og/eller ved specifikke spørgsmål til arrange-

mentet.


ELEV og hva’ så?

Onsdag den 24. marts 2010, kl.18.30 - 21.30

Fagforeningshuset - Odense,

Vindegade 72-74, 5000 Odense

Som nystartet elev er der mange ting du skal sætte dig ind i.

Vil du vide mere om din uddannelse?

Du inviteres hermed til en informationsaften for elever, der er

begyndt i praktik inden for det sidste halve år.

Formålet er at give dig relevante informationer om din

uddannelse og ikke mindst at gøre dig bevidst om, hvad du

kan bruge HK til, og hvordan vi fælles kan sikre, at din uddannelsestid

bliver så god som muligt

Det kunne omhandle:

• Ferie og Feriefridag

• Pension

• Løn og Tillæg

• Overarbejde

• Skoleophold

Du og din arbejdsgiver har et fælles ansvar for kvaliteten af

din uddannelse. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i de

uddannelsesregler, der gælder for netop din uddannelse

Der er selvfølgelig ikke plads til alt på én aften, derfor får du

udleveret håndbogen for elever, som du kan tage med hjem.

Tilmelding på www.hkmidt.dk under arrangementer

eller kuponen på bagsiden senest torsdag den 18.

marts 2009.

Midt

Brancheklubben Akademimerkonomer:

Kulturrejse til Granada

hk midt | aktiviteter

Onsdag d. 22.september - tirsdag d. 28. september 2010

Guidet tur til Granada, Cordoba og Sevilla. Den klassiske

rejse i Andalusien, hvor vi går efter de ”store navne”

Granada – mauerernes sidste højborg

I Granada ligger 2 højdedrag, hvorfra

man kan se Sierra Nevada hele året med

sne. Hvor Alhambra et imponerende

fæstningsværk troner på den ene af de

to bjerge og er et af verdens skønneste

paladser. Løvegården er omgivet af 124

slanke marmorsøjler. I midten står en fon-

tæne, der bæres af 12 stiliserede løver, da

muslimer ikke (ifølge Koranen) må afbilllede levende væsner,

er løverne stiliserede.

Cordoba – de mauriske kaliffers residens

Vi skal på sporet af Cordobas storhedstid, vi tager en byrund-

tur i det historiske centrum som står som maurerne i sin tid

designede. Ældgamle palæer samt fi ne blomstersmykkede

huse.

Sevilla en af de smukkeste byer i Andalusien. Vi tager en

byrundtur i den romantiske, historiske bydel og besøger bl.a.

det legendariske jødekvarter, Barrio Santa Cruz (kendt fra

operaerne Carmen, Don Juan og Barberen).

Hvis du vil med på kulturrejsen, er det meget vigtigt, at vi får

din/jeres mailadresse, så vi kan sende opdaterede informa-

tioner om turen. Send venligst en mail til: ”guide” Annelise

Ebbe på adressen sandhoej@privat.dk

Rejsen er åben for brancheklubbens medlemmer + eventuel

ledsager.

Pris pr. person: kr. 3.750.00 Betalingen kan ske kontant

til HK afdelingen eller ved overførsel via netbank til HK Midts

bankkonto: Reg.nr. 0996 kontonr. 6040853. Skriv ”Kulturrejse

Granada” i meddelelsesfeltet.

Bemærk: din tilmelding er først gyldig, når din indbetaling er

registreret.

Tilmelding på www.hkmidt.dk under arrangementer

eller kuponen på bagsiden senest den 31. marts 2009.

Samme sted kan du fi nde en mere udførlig

beskrivelse af seværdighederme

Hasta luego! (på gensyn)

B R A N C E K L U B B E N A K A D E M I M E R K O N O M E R

HK BLADET MIDT JANUAR 2010 19


hk midt | aktiviteter

SVENDBORG seniorklub

Formand Erwin Wiencken

tlf 62 21 46 09

mail: 8@linde-alle.dk

Arv & testamente

- efter den nye arvelov

Torsdag den 11. februar 2010, kl. 14-16

Aktivitetshuset ”Skallen”, Møllergade 99,

5700 Svendborg

• Hvad sker der med den nye arvelov?

• Om bolighandel og leje

• Hvad med boligen, når vi bliver ældre?

Et arrangement, der giver grundlaget for de rigtige

beslutninger.

I samarbejde med seniorklubben i TIB kan vi tilbyde et arrangement

med oplæg fra ejendomsmægler Jens-Erik Meng

og advokat Claus Olsen.

Jens-Erik Meng er tidligere formand for TIB Sydfyn, og Claus

Olsen arbejder for Advokathuset Svendborg A/S inden for

følgende hovedområder:

• Selskabsret og erhvervsret

• Straffe- og retssager samt voldgift

• Konkurs, betalingsstandsning og gældssanering

• Fast ejendom og entreprise

• Forsikringsret og personskadesager

• Arveret

• Dødsboer

Spørgsmål til oplægsholderne vil være velkomne.

Der vil blive serveret kaffe og kage.

Entre: 25 kr., som betales ved indgangen.

Tilmelding via www.hkmidt.dk under arrangementer eller på

kuponen på bagsiden senest d. 8. februar.

Tilmeldingsfrist: 8. februar 2010

20 HK BLADET MIDT JANUAR 2010

Generalforsamling

Onsdag den 3. marts 2010 kl. 14.00

i HK`s mødelokaler, Fagforeningshuset,

Østre Havnevej 23, 1. sal, 5700 Svendborg

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

3. Budget-regnskab ved formanden

4. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer

5. Valg

a) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

Hanne Andersen (næstformand) for 2 år

Inger Lise Andersen for 2 år

Elin Raun for 2 år

b) Valg af 1 bestyrelsessuppleant:

Aksel Bull-Sørensen for 2 år

6. Drøftelse af seniorklubbens fremtidige arbejde

7. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal

sendes til klubbens formand senest 10 dage før generalforsamlingen.

Alle medlemmer er adgangsberettigede. Der kan

ikke stemmes ved fuldmagt.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved en kop kaffe/te

og kage. Afdelingsformand Martin Rasmussen vil deltage

i generalforsamlingen og gerne kommentere på aktuelle

spørgsmål.

Tilmelding via www.hkmidt.dk under arrangementer eller på

kuponen på bagsiden.

”Syng sammen”

Onsdag den 17. februar 2010, kl. 14.00 - 16.00

i HK`s mødelokaler, Fagforeningshuset,

Østre Havnevej 23, 1. sal, 5700 Svendborg

En hyggelig eftermiddag med Arne og Leif, hvor vi skal synge

sammen. De medbringer sanghæfter med alle de gode sange

vi alle kender. Arne og Leif er også kendt fra Gudme Sangkor

Deltagerpris: 25 kr.

Tilmelding via www.hkmidt.dk under arrangementer eller på

kuponen på bagside senest den 10. februar 2010

HK Midts seniorklubber i Odense, Svendborg,

Fredericia og Middelfart har besluttet, at medlem-

mer kan deltage i hinandens arrangementer.

Medlemmerne er altså velkomne til at tilmelde

sig arrangementer på tværs af seniorklubberne


VESTFYN seniorklub

HK Seniorklubben Vestfyn

Formand Greta Lang

Tlf. 22 57 79 10

Mail: glang@stofanet.dk

Thailand

Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 14.00

Fagforeningshuset, Vesterballevej 3 A, Snoghøj.

Erwin Wiencken fra Svendborg, viser billeder og fortæller

om en fantastisk rejse til Thailand.

I pausen serveres kaffe/the med brød.

Hurtig tilmelding til Greta senest 1. februar 2010.

HK Midts seniorklubber i Odense, Svendborg,

Fredericia og Middelfart har besluttet, at medlemmer

kan deltage i hinandens arrangementer.

Medlemmerne er altså velkomne til at tilmelde

sig arrangementer på tværs af seniorklubberne

Generalforsamling

Torsdag, den 18. marts 2010 kl. 14.00

hk midt | aktiviteter

Sted: Fagforeningshuset, Vesterballevej 3 A, Snoghøj.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Redegørelse for økonomi

4. Indkomne forslag

5. Valg:

a. Valg af formand for 2 år

Greta Lang afgår – modtager genvalg

b. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Alex Holm Petersen og Esther Jensen afgår

– begge modtager genvalg

c. Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år. På valg

Karen Espenhain og Britta Christensen

d. Valg af revisor for 2 år. På valg Hans Gissel Jensen

e. Valg af revisorsuppleant for 1 år

På valg Flemming Storm Andersen

6. Eventuelt

Forslag der ønskes drøftet under pkt. 4 skal være formanden i

hænde senest 11. marts 2010.

Efter generalforsamlingen serveres et lettere trakte-

ment. Af hensyn til dette tilmelding til Greta senest

15. marts 2010

En uge med Cirkus Arena

Torsdag den 15. april kl. 14.00

Fagforeningshuset, Vesterballevej 3 A, Snoghøj.

Peter Elmelund fra Haarby fortæller om sin tur med Cirkus

Arena, og om hvordan han oplevede et døgn i Cirkus . En uge

som efterfølgende har givet utrolig mange oplevelser.

I pausen serveres kaffe/the med brød.

Tilmelding til Greta senest 12. april 2010.

HK BLADET MIDT JANUAR 2010 21


hk midt | aktiviteter

FREDERICIA seniorklub

Formand Hilma Oldenborg,

tlf. 75 92 73 29

Ydunsvej 32, 7000 Fredericia

Foredrag og demonstration

Tirsdag d. 2. februar 2010 kl. 14.00

HK Huset Vesterballevej 3A Snoghøj

Bio Teknik kommer og holder et foredrag om deres produkter

og giver os mulighed for at afprøve dem. Bland andet skal det

hjælpe mod smerte i ryggen og gigt. Der er ingen købetvang.

Tilmelding senest den 25 januar 2010

til Hilma Oldenborg tlf. 75 92 73 29

Frokostmøde

Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 12.30

HK Huset Vesterballevej 3A Snoghøj

Klubben er vært til 2 stk. smørebrød og 1 stk. ostemad – øl og

vand. Derefter kaffe og småkager.

Tilmelding senest den 22.februar

til Ketty Kilde tlf. 75 93 14 47 mobil 30 31 09 64

Modeopvisning

Tirsdag d. 13. april 2010 kl. 14.00

HK Huset Vesterballevej 3A Snoghøj

TøjGalleriet fra Vejle kommer og viser de nye forårs og som-

mer modeller.

Tilmelding senest den 6. april

til Hilma Oldenborg tlf. 75 92 73 29.

22 HK BLADET MIDT JANUAR 2010

Bowling

Seniorklubben bowler stadigvæk

hver tirsdag fra 11-12 i City Bowling,

Vendersgade 65, Fredericia. Det koster

75.00 kr. pr. bane inkl. leje af sko. Vi

deler banerne med 3 eller 4 personer

på hver bane.

HK Midts seniorklubber i Odense, Svendborg,

Fredericia og Middelfart har besluttet, at medlemmer

kan deltage i hinandens arrangementer.

Medlemmerne er altså velkomne til at tilmelde

sig arrangementer på tværs af seniorklubberne

ODENSE seniorklub

Formand Tenna Henriksen,

tlf: 66 15 20 13

mail: tenna.henriksen@cdnet.dk

Orlogskaptajnen fortæller

Torsdag den 18. februar 2010, kl. 14.00

Fagforeningshuset - Odense

Orlogskaptajn Harald Joensen vil denne eftermiddag

fortælle om sin spændende tid på Kongeskibet Dannebrog og

vise videoklip fra skibet.

Tilmelding på www.hkmidt.dk under arrangementer

eller kuponen på bagsiden senest den 4. februar 2010

Vi synger sammen

med forårskoret

Torsdag den 18. marts 2010, kl. 14.00

Fagforeningshuset - Odense

Foråret står for døren, og hvad er vel mere dejligt, at vi

denne eftermiddag får besøg af FORÅRSKORET, der synger

sange af bl.a. John Mogensen, Kai Normann, Kim Larsen og

Aage Stentoft med masser af rytme + skæg og ballade. Gode

velkendte stedsegrønne danske sange. Teksterne vises i A 3

størrelse og i farver, så alle kan synge med på sangene.

Tilmelding på www.hkmidt.dk under arrangementer

eller kuponen på bagsiden senest den 8. marts 2010.

HK Midts seniorklubber i Odense, Svendborg,

Fredericia og Middelfart har besluttet, at medlemmer

kan deltage i hinandens arrangementer.

Medlemmerne er altså velkomne til at tilmelde

sig arrangementer på tværs af seniorklubberne


Generalforsamling

ITMK, Midt, afholder generalforsamling

lørdag den 20. marts, klokken 9.00,

HK Midt, Fagforeningshuset, Vindegade, Odense.

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret en let anret-

ning. Tilmelding til spisning på www.hkmidt.dk under

arrangementer eller kuponen på bagsiden senest den

15. marts 2010.

DAGSORDEN

1. Godkendelse af forretningsorden

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg

a. Valg af formand for 2 år

(på valg er Anne Marie Bay, modtager genvalg)

b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

(på valg er Kennett Krebs og Palle Ebdrup,

modtager genvalg)

c. Valg af 2 suppleanter for 1 år

7. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i

hænde senest 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse.

Organisationsansatte Midt

Kvinders rettigheder

Branchesektion Organisationer Midt inviterer til ar-

rangemnet om KVINDERS RETTIGHEDER

Kom og mød advokat Marianne Demant

Tirsdag den 2. februar 2010, kl. 19.00, i Fagforeningshuset,

Vindegade 72, 5000 Odense.

Advokat Marianne Demant

vil fortælle os om kvinders

rettigheder, blandt andet om

kvinders økonomiske situation

ved etablering af samliv med

en partner, herunder fælleseje,

særeje, samliv, ægteskab,

dødsfald m.v.

Tilmelding senest den 1. februar 2010 på

www.hkmidt.dk under arrangementer

eller kuponen på bagsiden.

hk midt | aktiviteter

HK/Handel Midt, HK/Privat Midt og HK/Stat Midt

Kom til en inspirerende aften med

Chris MacDonald

Tirsdag den 9. marts 2010, kl. 18.00

Merkursalen, Fagforeningshuset, Vindegade 72, Odense

Et inspirerende introduktionsseminar, der præsenterer

konceptet Strong Body Strong Mind.

Chris MacDonald introducerer sit syn på wellness - en unik

tilgang til et sundt og aktivt liv i balance.

Krop og psyke griber ind i hinanden og skaber en effektiv

balance med en enorm styrke. Optimal præstation og succes

har rødder i denne indsigt – Strong Body Strong Mind!

Arrangementet er for medlemmer af HK Midt Privat,

Stat og Handel.

Deltagergebyret på 50 kr. betales ved indgangen. De 180

pladser fordeles efter “først til mølle” princippet.

Tilmelding på www.hkmidt.dk eller kuponen bag i

bladet senest den 1. marts 2010.

HK BLADET MIDT JANUAR 2010 2009 23


Husk at meddele jobskifte til HK på tlf. 7011 4545. Går du til et fuldtidsjob og er deltidsforsikret,

SKAL du meddele dette til HK på mailadressen: midt@hk.dk. Det kan få betydning for udbetalingen af dagpenge,

hvis ikke dit medlemskab er korrekt registeret. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os.

Servicekupon

HK Merkur Midt, s. 15: Generalforsamling (spisning)

Arr.nr.: 7104-10-1309

Organisationsansatte Midt, s. 15: Generalforsamling (spisning)

Arr.nr.: 7603-10-2412

DL-F Midt, s. 16: Generalforsamling: Generalforsamling (spisning)

Arr.nr.: 7203-10-2410

HK/Privat + Grafisk Kommunikation, s. 17: Forstå dit digitalkamera

Arr.nr.: 7603-10-3409

Akademimerkonomerne, s. 17: Folketinget (tur til Kbh)

Arr.nr.: 7104-10-3409

Sundhed & Velvære Midt, s. 18: Får du løn som fortjent?

Arr.nr.: 7603-10-2405 (4.2.2010)

Arr.nr.: 7603-10-2207 (16.2.2010)

Sundhed & Velvære Midt, s. 18: Når næsen løber

Arr.nr.: 7603-10-2112

Sundhed & Velvære Midt, s. 18: Generalforsamling (spisning)

Arr.nr.: 7603-10-2109

HK Ungdom Midt, s. 19: Elev - og hva’ så?

Arr.nr.: 7404-10-2312

Akademimerkonomerne, s. 19: Kulturrejse til Granada

Arr.nr.: 7104-10-1038

Svendborg Seniorklub, s. 20: Arv og testamente

Arr.nr.: 7707-10-1406

Svendborg Seniorklub, s. 20: Generalforsamling

Arr.nr.: 7707-10-1309

Navn:

Cpr.nr.:

Adresse:

SNART folkepensionist

– og ønsker du stadig at modtage dine HK Blade?

Hvis JA, så se lige her!

Postnummer: By:

Tlf. arbejde: Tlf. privat:

Sendes til HK Midt, Vindegade 72-74, att. receptionen,

postboks 1160, 5100 Odense C

Svendborg Seniorklub, s. 20: ”Syng sammen”

Arr.nr.: 7707-10-1307

Odense Seniorklub, s. 22: Orlovskaptajnen fortæller

Arr.nr.: 7705-10-1407

Odense Seniorklub, s. 22: Vi synger sammen med Forårskoret

Arr.nr.: 7705-10-1411

ITMK, s. 23: Generalforsamling (spisning)

Arr.nr.: 7603-10-3411

Organisationer Midt, s. 24: Kvinders rettigheder

Arr.nr.: 7603-10-2205

HK/Privat, HK/Stat & HK/Handel Midt, s. 24: Chris MacDonald

Arr.nr.: 7603-10-2210

Når du bliver folkepensionist, bliver dit HK-blad automatisk afmeldt, herunder afdelingsbladet. Det betyder

dog ikke, at du ikke kan fortsætte med at få bladene – og blandt andet herigennem modtage tilbud fra HK’s

pensionistklubber. Det kræver blot, at du meddeler os, hvilke blade du fremover ønsker at modtage. Det kan

du enten gøre via nedenstående kupon eller på vores hjemmeside www.hk.dk/midt under menupunktet HK

Bladet Midt. Som pensionistmedlem har du to valgmuligheder (sæt kun et kryds):

JA TAK, send mig de HK-blade, som indeholder afdelingsbladet (6 numre om året)

JA TAK, fortsæt mine bladleverancer uden ændringer.

Dit navn: cpr.nr.:

Vej/gade: postnr./by:

Kuponen sendes til >> HK Midt,

att.: Joan Thygesen

Vindegade 72-74, postboks 1160,

5100 Odense C

odense_s1-24.indd 1 14-01-2010 14:30:05

More magazines by this user
Similar magazines