Danske Havne – Seminar for nye bestyrelsesmedlemmer 20-21 ...

danskehavne.dk

Danske Havne – Seminar for nye bestyrelsesmedlemmer 20-21 ...

Danske Havne Seminar for nye bestyrelsesmedlemmer 20-21. Marts 2007

En verden præget af

internationalisering og

liberalisering


Danske Havne Seminar for nye bestyrelsesmedlemmer 20-21. Marts 2007

”Som fænomen er havnen det knudepunkt, hvor sø- og

landtransport mødes. Havnen er således blot ét

element i en række af forbundne, men uensartede

systemer, der alle er kendetegnet ved en betydelig

kompleksitet og en næsten ubegrænset åbenhed. Som

en integreret del af et sådant åbent system er Havnen

til stadighed underpåvirkning af ændringer i dens

omgivelser”


Danske Havne Seminar for nye bestyrelsesmedlemmer 20-21. Marts 2007

Terminaloperatører

Stevedorer

Koncessionshavere

Investorer

Vognmænd

Rederier

Havnens

ledelse

Baneoperatører

Alliancer

Lastejere

Skibsmæglere

Speditører

Tredjeparts

logistikleverandør


Danske Havne Seminar for nye bestyrelsesmedlemmer 20-21. Marts 2007

Interessenter

Transportministeriet

Havneledelsen

Rederier

Fagforeninger

Speditører

Transportører

Mål Prioritering

Reducere transportomkostninger

Optimere skibets tid i havn

Reducere off. investering i havne

Øge indtjeningen

Optimere brugen af ressourcer

Øge trafikken i havnen

Optimere skibets tid i havn

Reducere havneomkostningerne

Sikre adgang til havnekaj

Øge lønninger og social sikkerhed

Øge beskæftigelsen på havnen

Reducere minimum arbejdstid

Reducere havneomkostninger

Optimere koordineringen mellem

de forskellige transportformer

Øge profitmarginer

Øge markedsandele

Minimere driftsomkostninger

K

A

M

P

E

N

M

E

L

L

E

M

M

Å

L

E

N

E

1. Reducere

transportomkostningerne

2. Reducere

skibets tid i

havn

3. Reducere

offentlige

investeringer


Danske Havne Seminar for nye bestyrelsesmedlemmer 20-21. Marts 2007

Transportørerne konsoliderer.

Fusioner

Overtagelser

Alliancer

Fremkomsten af globale

havne- & terminaloperatører

Omladningsstrategier og

etablering af hubs

Færre men

større

kunder

APM Terminals

Hutchinson

PSA

Øgede risici

Konkurrence

Prisfølsomhed


Danske Havne Seminar for nye bestyrelsesmedlemmer 20-21. Marts 2007

Markedsføring og samarbejde

med interessenter

Forudsætningen for, at havnene kan deltage i de værdiskabende

transportkæder er, at havnene og de tilknyttede havnevirksomheder er i

stand til at honorere de krav, som kunderne stiller til effektivitet og

priser.

Den fortsatte internationaliserings proces har medført betydelige

ændringer inden for produktion, distribution og logistik. Desuden har

opbygningen af internationale markedsdannelser og overnationale

politiske systemer som f.eks. EU føjet yderligere dimensioner til feltet af

politiske påvirkninger.

Kort sagt opererer havnen i dag i et system, hvis kompleksitet synes

større en nogensinde før.


Danske Havne Seminar for nye bestyrelsesmedlemmer 20-21. Marts 2007

Fremtiden indenfor

transport.

Prognoser viser en forventet stigning i den forventede vejgodstransport i

EU på over 60% frem til 2013 og en fordobling frem til 2020.

Udvikling og effektivisering af Intermodale transport løsninger er et

vigtigt element i forsøget på at flytte gods fra landevejen over på søen.

Intermodale transport løsninger,kræver optimale facilliteter, derfor

arbejder Esbjerg Havn målrettet på at etablere facilliteter som tilgodeser

og fremmer mulighederne for at kunne tilbyde intermodale

transportløsninger.


Danske Havne Seminar for nye bestyrelsesmedlemmer 20-21. Marts 2007

Esbjerg Havn -

Markedsføring

-B 2 B ( Business 2 Business )

-Samarbejde med interessenter - sammenfald i målgrupper

-Markedsføring igennem netværk

-Ser og søger selv potentielle forretningsmuligheder

-Deltagelse i EU projekter


Danske Havne Seminar for nye bestyrelsesmedlemmer 20-21. Marts 2007

Havnen skal i vid udstrækning

selv se mulighederne

Zeebrügge Esbjerg Cobelfret

1 anløb pr. uge - lørdag

Containere

Trailere

Nye personbiler

4000 teu pr. måned

Enheder (fakt.)

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Jan

Febr.

Cobelfret

Marts

April

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov

Dec

Cobelfret (3 mdr. gl. genn.)

Jan

Feb

Mar

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

DEC 06


Danske Havne Seminar for nye bestyrelsesmedlemmer 20-21. Marts 2007

Havnen skal i vid udstrækning

selv se mulighederne

Dunkerque-Esbjerg

4 ugentlige anløb

2 Ro/Ro skibe

Potentiale ca 19.000 trailers fra 3 hovedområder i Skandinavien

Jylland, Københavnsområdet, syd Sverige. 2 områder i Nordfrankrig

omkring Pas de Calais og Paris.

Gennemsnitligt kan spares 900 km vejtransport

Forecast flytning af 1.300 Mtkm fra vej til sø.


Danske Havne Seminar for nye bestyrelsesmedlemmer 20-21. Marts 2007

EU PROJEKTER

East-West project: Danmark, Sverige & Litauen

47 partnere, bl.a Esbjerg Havn, Ikea, Volvo, Railog

NMC NorthernMaritimeCorridor

33 partnere, bl.a Esbjerg Havn, Eimskip, Samskip,

Danbritt Shipping


Danske Havne Seminar for nye bestyrelsesmedlemmer 20-21. Marts 2007

Esbjerg Havn - Fremtiden

Atlantkaj færdig 2Q 2007

Multipurpose kaj opstart 2Q

2007

Ny Vejføring

Nyt havneområde


Danske Havne Seminar for nye bestyrelsesmedlemmer 20-21. Marts 2007

Havnen & Byen.

Beskæftigede i offshore industrien Ca. 10.000 fuldtidsstillinger i Danmark

Esbjerg / Esbjerg Havn

Beskæftigede i offshore industrien Ca. 6.600 fuldtidsstillinger

Omsætning og den afledte effeket Ca 7,0 mia. kr.

Virksomhederne på Esbjerg Havn tegner sig alt efter beregningsmetoden for

et sted mellem 28% og 37% af den samlede offshorerelaterede aktivitet i

Danmark.

Den samlede effekt i Esbjerg Kommune af aktiviteterne på Esbjerg Havn

Kan på grundlag af tal fra 2002 beregnes til en omsætning på omkring

9,12 milliarder kr. samt en antaget beskæftigelse på omkring 7500

årsværk.


Danske Havne Seminar for nye bestyrelsesmedlemmer 20-21. Marts 2007

Past to Present

• Myndighed

•”Postkontor”

• ”Vicevært”

• Proaktiv

• Konkurrencedygtig

• Kommerciel

•Terminal

•Truck-stop

•Stevedoring

•Lods

•Slæbebåd


Danske Havne Seminar for nye bestyrelsesmedlemmer 20-21. Marts 2007

DET HANDLER OM:

STRATEGI

PARTNERSKAB

NETVÆRK

More magazines by this user
Similar magazines