Download som PDF - CO-industri

co.industri.dk

Download som PDF - CO-industri

Mere slagkraftig udadtil

Der findes i dag nærmest ingen lande

eller regioner, som EU ikke har et aktivt

forhold til eller partnerskab med. Det

er en naturlig udløber af det faktum, at

EU’s samlede økonomi i dag er verdens

største. Men med disse økonomiske

kræfter følger også et ansvar for at tage

sig af katastrofer og konflikter ude i ver-

den, hvor EU kan gøre en forskel.

BeDRe KOORDINeRING

FORSTæRKeR INDSATSeN

Siden årtusindeskiftet har verden ændret

sig, og specielt terrortruslen er kom-

met i fokus. Tragiske terrorhandlinger i

europæiske hovedstæder som Madrid

og London har bevist, at terrortruslen

er reel, og at EU i dag står over for nye

og til dels uforudsete udfordringer, hvad

angår indsatsen mod den internationale

terrorisme. Det er i den henseende vig-

tigt for både borgere og virksomheder,

hvis globale samkvem bliver stadig tæt-

tere, at de fortsat kan mødes under

sikre og trygge rammer. Alene truslen

om terrorisme har direkte negativ ind-

virkning på investeringsklimaet i Europa,

som igen påvirker beskæftigelsen nega-

tivt. Derfor er det i høj grad i både bor-

gernes og virksomhedernes interesse,

at EU står stærkt på terrorbekæmpelsen

såvel som håndteringen af internatio-

nale kriser og konflikter.

STOP ROlleFORvIRRINGeN

EU kan allerede i dag gøre brug af en

række værktøjer i sit internationale

engagement, men i et EU med 27

medlemslande, der alle skal godkende

udenrigspolitiske tiltag, kan EU’s gode

hensigter i praksis løbe ud i sandet på

grund af manglende koordination, res-

sourcer eller kapacitet. Samtidig er det

selvsagt en overordentlig stor mundfuld

for et enkelt land at skulle håndtere den

udenrigspolitiske dagsorden, når det har

formandskabet for EU.

Det bliver bestemt heller ikke lettere

af, at internationale spørgsmål ofte har

det med at eskalere meget hurtigt. Det

så man for eksempel i forbindelse med

konflikten mellem Libanon og Israel i

sommeren 2006 eller tsunami-kata-

strofen i juledagene 2004, hvor disse

udenrigspolitiske kriser trak store veksler

på det daværende EU-formandskab.

Håndteringen af internationale konflik-

ter går ofte ud over EU-formandskabets

evne til at forfølge de allerede opstillede

prioriter for EU i formandskabsperioden.

Derfor kan store dele af EU’s arbejde,

der som udgangspunkt intet har med

en konflikt ude i verden at gøre, blive

lammet af eksterne hændelser. Det er

selvfølgelig en uholdbar situation, og

der er brug for mere europæisk effek-

3

More magazines by this user
Similar magazines