Download som PDF - CO-industri

co.industri.dk

Download som PDF - CO-industri

4

tivitet og ledelse. Derfor skal EU’s evne

til at optræde samlet udadtil og til at

reagere hurtigt på eksterne konflikter og

katastrofer gøres mere effektiv, end det

er tilfældet i dag.

HveM SKAl KISSINGeR RINGe TIl?

I dag varetages EU’s udenrigspolitiske

opgaver af flere forskellige personer på

forskellige ressortområder. EU-Kommis-

sionen er repræsenteret ved kommissæ-

ren for eksterne forbindelser, der styrer

pengekassen, mens Rådets Høje Re-

præsentant har ansvaret for politikken.

Dertil kan lægges kommissærposterne

for udviklingsbistand og ekstern handel

for at gøre billedet endnu mere uklart.

Der mangler således én person, der kan

samle alle trådene og koordinere de

forskellige udenrigspolitiske aspekter.

Populært sagt mangler EU i dag én for-

sanger på det udenrigspolitiske område i

E t E F F E k t I v t E U r o p æ I s k l E d E r s k a b

Formanden for

Det europæiske Råd

Roterende formandskab

med støttemulighed

eU’s udenrigspolitiske

repræsentant

Tjeneste for eU’s

optræden udadtil

stedet for et broget kor, hvor hver solist

synger et enkelt vers ad gangen.

En af hindringerne for, at EU kan agere

mere samlet udadtil, er, at EU i dag ikke

har nogen fast person, der kan fremføre

EU’s holdninger, ønsker og krav. Derfor

har EU – som foreslået i Forfatningstrak-

taten – behov for en fast udenrigspoli-

tisk repræsentant. Det skal helt konkret

være muligt for denne person at tilbyde

hele løsninger, f.eks. at stille krav om

overholdelse af menneskerettigheder

til gengæld for handelsaftaler og øko-

nomisk assistance. Det ville også have

besvaret Henry Kissingers efterhånden

velkendte spørgsmål: “Jeg vil gerne rin-

ge til Europa, men hvem skal jeg ringe

til?”. Desuden skaber det mere konti-

nuitet i forhold til lande uden for EU,

der ikke skal forholde sig til konstant

skiftende repræsentanter for EU.

Formanden for

eU-Kommissionen

eU-

Kommissionen

More magazines by this user
Similar magazines