Download som PDF - CO-industri

co.industri.dk

Download som PDF - CO-industri

En mere enkel EU-traktat skal gøre

EU-samarbejdet mere gennemskueligt.

fælles regler. Endelig er der områder

som kultur og uddannelse, hvor EU kun

har supplerende kompetence i forhold

til medlemslandene, der selv skaber

lovgivningen. Det er denne overskuelige

opdeling, EU’s ledere skal sikre, når der

forhandles aftale om en ny EU-traktat.

Det vil skabe klarhed over EU’s kompe-

tencer, og det vil hjælpe den almindelige

borger betragteligt til en bedre forståel-

se af EU-samarbejdets natur og omfang.

MeRe åBeNHeD OG NæRHeD

En mere enkel EU-traktat skal gøre EU-

samarbejdet mere gennemskueligt. Men

gennemskueligheden kan også øges ved

at skabe mere åbenhed og nærhed i en

kommende EU-traktat. Det var, hvad

Forfatningstraktaten forsøgte. Den fore-

slog blandt andet, at Rådsmøderne skal

holdes for åbne døre, så offentligheden

kan følge med i møderne. I løbet af den

to år lange tænkepause er der gradvist

indført mere åbenhed, og størstedelen

af møderne afholdes nu for åbne døre.

Alligevel er der fortsat behov for mere

åbenhed, og åbenheden skal i fremtiden

gøres uindskrænket, så det bliver muligt

at følge med i lovgivningsprocessen,

som hvis den foregik i Folketingssalen.

Apropos Folketinget, så lå det i Forfat-

ningstraktaten, at de nationale parla-

menter i højere grad skal spille en rolle

i EU. Det var tiltænkt, at de nationale

parlamenter skulle have retten til at

vurdere, om et givent forslag nu også

ligger inden for rammerne af det, EU

skal tage sig af. Med andre ord: Om

nærhedsprincippet overholdes. Hvis en

gruppe af nationale parlamenter vurde-

rede, at et forslag gik videre end EU’s

kompetencer berettiger, så skulle EU-

Kommissionen genoverveje sit forslag.

Denne styrkelse af nærhedsprincippet

skal naturligvis også indgå i en kom-

mende EU-traktat, fordi det skaber

større sammenhæng mellem de forskel-

lige beslutningsled på nationalt og EU-

niveau, ligesom det styrker den demo-

kratiske proces i EU.

More magazines by this user
Similar magazines