Download som PDF - CO-industri

co.industri.dk

Download som PDF - CO-industri

nale borgerskab. Det er udelukkende et

supplement. Derfor er der ikke længere

behov for det danske forbehold, der

netop skulle sikre, at unionsborgerska-

bet ikke erstatter det nationale statsbor-

gerskab. Forbeholdet skaber derfor kun

forvirring i befolkningen og tjener ikke

noget formål.

FORSvARSFORBeHOlDeT

Siden Maastricht-traktaten i 1992 har

det europæiske forsvarssamarbejde

bevæget sig fra at være et skrivebords-

projekt til konkret handling. Indadtil er

samarbejdet blevet styrket med oprettel-

sen af Det Europæiske Forsvarsagentur,

og udadtil er EU’s tilstedeværelse blevet

en vigtig faktor for stabiliteten i EU’s

naboregioner. Men Danmark deltager

hverken i planlægningen eller i udførel-

sen af de mange vigtige opgaver.

Den type militære aktioner, der er mest

brug for i dag, er militær krisestyring.

Opgaverne er enten af humanitær,

fredsbevarende eller fredsskabende

karakter, og de involverer af og til bru-

gen af kamptropper. Siden 1999 har

EU arbejdet på at opbygge kapacitet

til brug for denne type indsatser, som

typisk forgår under FN-mandat. Men

Danmark har siden forsvarsforbeholdet

blev vedtaget i 1993 været udelukket

fra at deltage i en række fredsbevarende

operationer. Det drejer sig for eksempel

om indsatsen i D.R. Congo i april 2006,

hvor EU efter alt at dømme forhindrede

et truende folkemord, den fælles aktion

i Darfur-provinsen i Sudan i juni 2005 og

den militære operation i Bosnien-Her-

cegovina i juli 2004.

Samtidig udvikler EU et stadig tættere

samarbejde med FN og især NATO, hvor

EU i flere tilfælde overtager opgaver fra

de to organisationer. Hver gang det sker,

må danskerne pakke sit grej sammen

og forlade missionen – også selv om vi

har været med til at vedtage opgaven i

FN. Helt paradoksal blev situationen, da

Danmark i 2005 – 2006 sad med i FN’s

sikkerhedsråd og dermed direkte risike-

3

Foto: René Strandbygaard

More magazines by this user
Similar magazines