Præsentation 1 - Danmarks Skatteadvokater

danmarksskatteadvokater.dk

Præsentation 1 - Danmarks Skatteadvokater

2001-02, 2. samling - Skatteudvalget, L 194 - bilag 25

Den

Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Til

Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget (2. samling)

(L 194 - bilag 25)

(Offentligt)

L 194 194 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

kildeskatteloven, virksomhedsskatteloven og andre skattelove.

(Succession for nære medarbejdere, aktier i selskaber af finansiel

karakter - generationsskifte)

Hermed fremsendes i 70 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 4 af 29. april

2002.

(L 194 - bilag 10)

http://webarkiv.ft.dk/Samling/20012/udvbilag/SAU/L194_bilag25.htm

Page 1 of 4

27-05-2013


2001-02, 2. samling - Skatteudvalget, L 194 - bilag 25

Spørgsmål 4:

Svend Erik Hovmand

/Flemming Petersen

Vil ministeren tilsende udvalget forskellige beregningseksempler, der illustrerer lovforslagets effekt

for den sælgende virksomhedsejer, den købende part og for skattevæsenet ved overdragelse af en

velkonsolideret virksomhed med succession henholdsvis uden succession.

Svar:

Efter forslaget sker der en udvidelse af den personkreds, der kan anvende successionsreglerne fra

alene at omfatte nærtstående familiemedlemmer til også at omfatte nære medarbejdere. I

beregningseksemplerne er virkningen af overdragelse med succession til nære medarbejdere belyst.

Når en virksomhed overdrages med succession, indtræder køber i sælgers skattemæssige stilling, og

der sker ikke umiddelbart beskatning af genvundne afskrivninger eller af avancer på virksomhedens

aktiver. Beskatningen af avancer på bygninger udskydes til købers afståelse af virksomheden. Er der

tale om en virksomhed drevet som selskab, udskydes beskatningen af aktieavancen til købers

efterfølgende salg af aktierne.

Den beskatning af genvundne afskrivninger på driftsmidler, bygninger og goodwill, der ikke udløses

hos sælger, modvirkes af det reducerede afskrivningsgrundlag hos køber som følge af successionen.

Udskydelsen af beskatningen indebærer således en likviditets- og rentefordel for køber og sælger,

mens stat og kommuner har et modsvarende likviditets- og rentetab på de udskudte skatter.

Størrelsen af den udskudte skat afhænger af en række faktorer. Det kan f. eks. være aktivernes art,

den faktiske værdiforringelse i forhold til de skattemæssige afskrivninger og sælgers ejertid. Effekten

vil derfor variere meget fra virksomhed til virksomhed.

Det er ikke muligt, jfr. besvarelsen af spørgsmål 9, at afgøre med sikkerhed, hvem fordelen ved den

skattefri succession tilfalder. I nogle tilfælde kan det være sælger, som fordelen helt eller delvist

tilfalder, og i andre tilfælde kan det helt eller delvist være køber. Da successionskredsen er

forholdsvist begrænset, jf. at lovforslaget skønnes at omfatte 200 virksomhedsoverdragelser årligt,

vil fastsættel sen af prisen for virksomheden være resultatet af forhandlinger mellem sælger og køber

og parternes forhandlingsstyrke.

Til illustration er der nedenfor vist to (forenklede) eksempler på virkningen af succession når 1)

købesummen for virksomheden alene er betaling for goodwill og 2) købesummen for virksomheden

alene er betaling for driftsmidler. I eksemplerne er som beregningsmæssig forudsætning antaget, at

fordelen ved succession deles ligeligt mellem køber og sælger.

Det er forudsat, at marginalskatten for både køber og sælger er 62,5 pct., og der er anvendt en

diskonteringsrente på 5,3 pct. ved beregning af nutidsværdier svarende til en før-skat rente på 8 pct.

Eksempel 1.

http://webarkiv.ft.dk/Samling/20012/udvbilag/SAU/L194_bilag25.htm

Page 2 of 4

27-05-2013


2001-02, 2. samling - Skatteudvalget, L 194 - bilag 25

Her forudsættes det, at markedsværdien af goodwill udgør 2,5 mill. kr. Med salg af virksomheden

uden succession beskattes sælger af hele salgsprovenuet. På den anden side kan køber afskrive

goodwillen over 7 år og herved reducere sin skattebetaling.

Forskellen mellem sælgers skattebetaling, som i eksemplet er 1.562.000 kr. og nutidsværdien af

skattebesparelsen ved købers afskrivningerne på 1.276.000 kr. - eller 286.000 kr. - skyldes

rentevirkningen af, at skatten af de genvundne afskrivninger skal betales ved overdragelsen, når der

overdrages uden su ession, mens de øgede afskrivninger først fremkommer successivt over 7 år.

Når der overdrages med su ession, undgås skattebetalingen på de 1.562.000 kr., således at køber og

sælger under ét får en rentefordel på de nævnte 286.000 kr. Fordeles beløbet ligeligt mellem

parterne, bliver købers pris efter skat 143.000 kr. lavere, og sælgers provenu efter skat stiger med

143.000 kr. Overdragelsesprisen bliver på 1.081.000 kr. jf. oversigten.

Eksempel på virksomhedsoverdragelse. Goodwill

Eksempel 2.

Uden succession Med succession

Sælger Køber Sælger Køber

Kr. Kr. Kr. Kr.

Overdragelsespris 2.500.000 2.500.000 1.081. 000 1.081.000

Fortjeneste 2.500.000 - - -

Skat (62,5 pct.) 1.562.000 - - -

Sælgers provenu efter skat 938.000 - 1.081.000 -

Afskrivninger - 2.500.000 - -

Skatteværdi (62,5 pct.) - 1.562.000 - -

Nutidsværdi af afskrivninger - 1.276.000 - -

Købers pris efter skat - 1.224.000 - 1.081.000

Fordel ved succession 143.000 143.000

Page 3 of 4

Her forudsættes det, at købesummen på 2.5 mill. kr. er betaling for driftsmidler. Det forudsættes

endvidere, at driftsmiddelsaldoen udgør 750.000 kr., således at der er genvundne afskrivninger på

1.750.000 kr.

Med salg af virksomheden uden su ession beskattes sælger af 90 pct. af de genvundne

afskrivninger på i alt 1.750.000 kr. På den anden side kan køber afskrive på de 1.750.000 kr.

Forskellen mellem sælgers skattebetaling, som i eksemplet er 984.000 kr., og nutidsværdien af

købers skattebesparelse ved forøgede afskrivningerne på 902.000 kr. -eller 82.000 kr.- skyldes

rentevirkningen af, at skatten af de genvundne afskrivninger skal betales ved overdragelsen, når der

overdrages uden succession, mens de øgede afskrivninger først fremkommer over en årrække. Hertil

http://webarkiv.ft.dk/Samling/20012/udvbilag/SAU/L194_bilag25.htm

27-05-2013


2001-02, 2. samling - Skatteudvalget, L 194 - bilag 25

kommer virkningen af reglen, om at s a elig lger kun beskattes af 90 pct. af sin fortjeneste.

Når der overdrages med su ession, undgås skattebetalingen på de 984.000 kr., således at køber og

sælger under t får en rentefordel på 82.000 kr. Fordeles denne fordel ligeligt mellem parterne, bliver

købers pris efter skat 41.000 kr. lavere,og sælgers provenu efter skat stiger med 41.000 kr.

Overdragelsesprisen bliver på 1.557.000 kr. jf. oversigten.

Eksempel på virksomhedsoverdragelse. Driftsmidler

1. Omfatter saldoen overtaget fra sælger.

1. Omfatter forøgelsen af afskrivningssaldoen som følge af beskatningen af genvundne afskrivninger hos sælger

Eksemplerne viser, at der er stor forskel på virkningen af succession i de enkelte tilfælde. I begge

eksempler er prisen for virksomheden uden succession 2.500.000 kr., men successionsadgangen

afspejler sig i en forskellig pris for virksomheden på grund af forskellene i størrelsen af

skatteudskydelsen. ente- og likviditetsfordelen er også forskellige. entefordelen er på 286.000 kr.

i et eksemplet med goodwill og på 82.000 kr., når det d rejer sig om overdragelse af driftsmidler.

.

Uden succession Med succession

Sælger øber Sælger øber

r. r. r. r.

Overdragelsespris 2.500.000 2.500.000 1.557.000 1.557.000

Fortjeneste 1.750.000 - - -

Skat (62,5 pct.) 984.000 - - -

Sælgers provenu efter skat 1.516.000 - 1.557.000 -

Afskrivninger - 2.500.000 - 750.000

Skatteværdi (62,5 pct.) - 1.562.000 - 469.000

Nutidsværdi af afskrivninger - 1.288.000 - 386.000

- heraf vedr. gammel saldo 1) 386.000 - 386.000

- heraf vedr. ny saldo 2) 902.000 - 0

øbers pris efter skat - 1.212.000 - 1.171.000

Fordel ved succession 41.000 41.000

http://webarkiv.ft.dk/Samling/20012/udvbilag/SAU/L194_bilag25.htm

Page 4 of 4

27-05-2013

More magazines by this user
Similar magazines