juni 2010.indd - Fjd

fjd.dk

juni 2010.indd - Fjd

Nummer 3 juni 2010

Jagthunden

Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark


5 Fuldbrugsprøver 2010

5 Hjælp til markvildtet

6 Fejende fl ot forårsderby

9 Hvem er vi?

10 De norske fjelde kalder

10 VM for stående jagthunde 2010

12 Hunde i Himmerland

14 Vestsjællandsk forår

16 På toppen af Danmark

17 Flot fremmøde

18 Midt i en fl åttid

19 Slæb og apporteringsprøver

20 Hunden vil ikke tage apportbukken

21 Debat

26 Apporteringsprøver 5-klub

26 Frijsenborg Explorer

27 På tur med gris og harerr

28 FJD´s nordjyske prøve, kontinentale

racer

29 Dansk Ruhår Klub

35 Korthaarklubben

41 Dansk Münsterländer Klub

45 Klubben for Gamle Danske

Hønsehunde

47 Langhårsklubben

48 Dansk Weimaraner Klub

50 Dansk Vizsla Klub

51 Dansk Drentsche Patrijshound Klub

53 Dansk Breton Klub

57 Dansk Pointer Klub

61 Engelsk Setter Klub i Danmark

64 Dansk Gordon Setter Klub

66 Dansk Irsk Setter Klub

69 Med nakken tilbage i bøgeskoven

70 Rågesouvlaki

70 Rubrikannoncer

Forsidefoto: Flemming Østergaard

Derby

12

Fællesrepræsentationen for Specialklubber

for Stående Jagthunde i Danmark

Mesterskabsprøver

FJDs formand: Henrik Raae Andersen , Lunderødvej 82, Marup, 4340 Tølløse.

Tlf. 59 18 66 65. e-mail: elverdams@adslhome.dk

FJDs sekretær : Bent Olsen, Grammingtoften 1, 6630 Rødding. Tlf. 74 84 51

09, 21 75 58 57. e-mail: bento@dbmail.dk

FJDs kasserer: Tyge Overbye, Dengsøvej 11, v. Velling, 8860 Ulstrup. Tlf. 86

46 64 23. e-mail: kasserer@fjd.dk

FJD,s hjemmeside: www.fjd.dk

Dansk Jagthundeudvalg

DJUs sekretariat: Højnæsvej 56, 2610 Rødovre. Tlf. 36 72 50 80 (mandag og

onsdag). E-mail: dju@tiscali.dk. Fax. 36 72 09 11. att. DJU. Giro 1 64 70 16.

DJUs hjemmeside: www.danskjagthundeudvalg.dk

6

Udstilling

Råger

22

Jagthunden

INDHOLD

Jagthunden er medlemsblad for specialklubber tilsluttet FJD. Bladet

udkommer i d. 15. i månederne: februar, april, juni, august, oktober og

december. Oplaget er p.t. 5.500 og omdeles af Post Danmark.

Ansvarshavende redaktør: Flemming Østergaard, Lundgårdsparken 31,

7490 Aulum. Tlf. 97 47 24 93. Mobil. 24 82 10 93. (Redaktion og layout).

e-mail: jagthunden@fjd.dk

I redaktionen med særligt ansvar for annoncer og hjemmeside mm:

Rune Riishøj, Over Spangen 6, Kisum, 7800 Skive. Tlf. 22 84 83 65:

e-mail: ajagthund@hotmail.com

Tekst og billeder, læserindlæg mm (ikke specialklubstof) optages ved

henvendelse til redaktøren Teksten leves på CD eller mail.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i indlæggene.

Deadline for stof til bladet er d. 1/1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 og 1/11.

Adresseændringer skal ske til kassereren for din specialklub.

Udebliver Jagthunden, så skal du rette henvendelse til kassereren for din

specialklub.

Tryk: Johansen Grafi sk, Holstebro

69

3


4

EUKANUBA

EUKANUBA

HUNTINGTEAM

HUNTINGTEAM

FORALLEKVALITETS-

FORALLEKVALITETS-

BEVIDSTEJÆGERE

BEVIDSTEJÆGERE

OGDERESHUNDE

OGDERESHUNDE

*BLIVMEDLEM

ALLEREDENU

OGFÅADGANGTIL

OGFÅADGANGTIL

KVALITETSFODERTIL

KVALITETSFODERTIL

MARKEDETSBEDSTEPRISER

MARKEDETSBEDSTEPRISER

FRA FRA PRKG

PRKG RÅDGIVNINGOM

RÅDGIVNINGOM

KORREKTERNÆRING

KORREKTERNÆRING

SPÆNDENDE

SPÆNDENDE

JAGTARRANGEMENTER

NYHED

www. .dk

* Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive medlem, er du velkommen til at kontakte:

Breeder- og ernæringskonsulent Per Brommann, på tlf.: 27 80 01 60 eller på pb@eldorado.dk


Fuldbrugsprøverne 2010

Grindsted. 16. og 17. september 2010

Prøveleder: Svend Arent Jørgensen, Sønderkær 157,

7190 Billund,

Tlf. 75 33 17 60 / 21 44 23 60. svaj@stofanet.dk

Mødested: Jagthytten Utoft plantage,

Plagborgvej 37, 7200 Grindsted.

Vej nr. 28 Grindsted-Billund, frakørsel mod Utoft.

Maks. 12 hunde.

Grenå. 17. og 18. september 2010

Prøveleder: Mogens Nielsen, Glentevej 5, 8500

Grenå, Tlf. 86 32 18 89 / 30 59 35 87

ammnielsen@privat.tdcadsl.dk

Mødested: Fritidscenter Enslevgård, Næsgårdsvej

(der er ingen vejnummer)

8500 Grenå

Maks. 16 hunde.

Vordingborg. 17. og 18. september 2010

Prøveleder: Jan Leleu Feigh, Hammerichvej 8,

4760 Vordingborg,

Tlf. 25 25 18 78. Jan.feigh@bravida.dk

Mødested: Oplyses pr. mail af prøvelederen.

Maks. 12 hunde

Sønderjylland 17. og 18. september 2010

Prøveleder: Just Mikkelsen, Hammelev Bygade 9,

6500 Vojens,

Tlf. 74 50 74 85 / 29 26 39 85. justm@webspeed.dk

Mødested: Savværksvej 7, 6541 Bevtoft

Maks. 18 hunde.

Dejbjerg. 18. og 19. september 2010

Prøveleder: Uffe Jacobsen, Hvingelvej 3, Hee,

6950 Ringkøbing

Tlf. 97 33 50 32 / 61 28 50 32

uffejacobsen@landbobanken.dk

Mødested: Bundsbækvej 4, Dejbjerg, 6900 Ringkøbing

Maks. 18 hunde.

Esbjerg. 18. og 19. september 2010

Prøveleder: H. C. Clausen, Gåsebakken 3,

6710 Esbjerg V

Tlf. 75 26 95 64 / 26 70 33 56. hchostrup@bbsyd.

dk

Mødested: Hostrup forsamlingshus, Hostrupvej 17,

6710 Esbjerg V

Maks. 12 hunde.

Fyn. 18. og 19. september 2010

Prøveleder: Jørgen Christensen, Kirkegyden 17,

5580 Nr. Åby

Tlf. 64 42 34 31 / 20 33 25 96

Roanas_maskinstation@mail.tele.dk

Mødested: Det gule skyttehus v/ Tybrindskoven,

Sandmarksvej 5, 5592 Ejby

Maks. 16 hunde.

Skive. 25. og 26. september 2010

Prøveleder: Anders Laigaard, Glyngørvej 12,

7800 Skive

Tlf. 97 52 68 64 / 20 92 33 07

Anders.laigaard@skolekom.dk

Mødested: Jagthytten Bjørnevej 25, 7800 Skive

Maks. 18 hunde.

FUME. Tid og sted annonceres senere.

Der vil muligvis blive afholdt fl ere fuldbrugsprøver,

såfremt behovet viser sig. Følg med på DJU, FJD

og specialklubbernes hjemmesider.

Vedrørende fuldbrugsprøverne 2010.

Adgang til prøverne har alle stambogsførte stående

jagthunde, som opfylder følgende krav:

1. Præmie i åben- eller brugsklasse på anerkendt

dansk markprøve.

1. Præmie 400 meter remarbejde på 3 timer eller 20

timer gammelt spor på anerkendt dansk schweissprøve.

Såfremt hunden tilmeldes til afprøvning i rapportering,

er det et krav, at hunden på samme schweissprøve,

hvor den opnåede 1. Præmie i remarbejde,

har opnået 1. Præmie i rapportering.

Føreren skal på tilmeldingsblanketten forinden

prøven oplyse hvilken rapporteringsform hunden

vil vise, og i hvilken form blodet skal udlægges.

Afprøves hunden ikke i rapportering, tildeles en

streg ( - ).

Bemærk:

Der er pr. den 1. april 2010 trådt et nyt regelsæt i

kraft.

Det nye regelsæt kan hentes på DJU´s hjemmeside

www.danskjagthundeudvalg.dk .

Disciplinerne på fuldbrugsprøverne:

1. dag: Markarbejde, vandarbejde og ræveslæb.

2. dag: Ro på post, apportering, skovarbejde og

schweissarbejde.

Stambogbogscertifi kat, ejerforholdsattest og vaccinationsattest

skal medbringes på første prøvedag.

Alle tilmeldinger på DJU´s tilmeldingsblanket skal

sendes til Fuldbrugsudvalgets formand.

Uffe Jacobsen, Hvingelvej 3, Hee, 6950 Ringkøbing

Tlf. 61 28 50 32

uffejacobsen@landbobanken.dk

Det vil være en meget stor hjælp, hvis prøvegebyret

på 1050,00 kr. indbetales på følgende bankkonto

Reg. 7650 Konto nr. 1231617 (Ringkøbing Bank),

behørigt mærket med hundens navn, stambogs nr.,

føres navn, e-mail og prøvested.

Man kan dog stadig medsende check sammen med

tilmeldingsblanket.

Tilmelding skal ske senest onsdag den 4. august.

Efteranmeldelser modtages ikke. Hunde der opnår

adgangsgivende præmiering ved prøver afholdt

efter anmeldelsesfristen er undtaget fra denne regel,

og vil såfremt der er plads kunne efteranmeldes.

Hundeføreren skal på tilmeldingsblanketten notere

hvilken prøve, man helst vil deltage på, samt et

alternativt prøvested.

Flyttes en hundefører på grund af overtegning, får

vedkommende snarest besked herom.

Hvis en hundefører ønsker at deltage 2 gange, skal

han indsende 2 tilmeldingsblanketter og 2 gange

prøvegebyr.

Såfremt en hundefører opnår den ønskede præmiering

på den første prøve, vil det være Fuldbrugsudvalget

til stor hjælp, hvis vi modtager afmeldingen

umiddelbart efter prøven.

Bemærk, at prøvegebyret for den anden prøve ikke

tilbagebetales.

Besked om deltagelse på prøverne vil blive offentliggjort

på henholdsvis DJU´s, Ruhår- og Korthårs

Klubbernes hjemmesider ca. 15. august.

Program vil blive tilsendt fra de respektive prøveledere.

På Fuldbrugsprøve Udvalgets vegne

Niels-Jørgen Christiansen,

Sekretær.

Hjælp til markvildtet

Måske er der håb forude

for vort markvildt, i hvert

fald har Danmarks Jægerforbund

besluttet at give

det en hjælpende hånd.

Hovedbestyrelsen besluttede nemlig, ligesom

foråret slog ind over de danske kyster, at

oprette et vildplejeudvalg med Leif Bach fra

Hjallerup i formandsstolen.

Det er meningen, udvalget skal tage sig af alt

med vildt- og naturpleje, men i første omgang

vil fokus blive rettet mod markvildtet.

Fra jagthundefolkets kan vi kun med stor

begejstring hilse initiativet velkommen. Vi har

virkelig brug for en stor organisation i ryggen,

hvis de ideer, mange går rundt og tumler med,

skal blive til noget. Og ideer er der nok af.

Rundt om i landet bobler det med virkelyst,

men med Danmarks Jægerforbund som backup

kan der forhåbentlig komme system og skub i

tingene.

Der er heller ingen tvivl om, at det bliver

jagthundefolket, som kommer til at trække det

store læs, når vildtplejeudvalgets planer og

ideer for markvildtet skal føres ud i liver. Vi

har så ofte vist, at det er os, der har initiativerne,

det er os, der her virkelysten, det er os,

der har viljen til at ville gøre noget. Derfor

kan man kun se frem til at godt og frugtbart

samarbejde for agerlandets fauna.

Vi kan ikke komme hurtig nok i gang.

Når snakken falder på hjælp til dyrelivet i

det åbne land, kan man heller ikke undgå at

tale om bekæmpelse af prædatorer. Vi, der går

der ude med gummistøvlerne på, ved godt, at

rovvildtet toller kraftigt af specielt småvildtet,

og nu ligger der snart så mange undersøgelser,

som påviser det samme.

Ræve og krager er en plage for faunaen, og

for rævenes vedkommende drejer det sig også

om råvildtet, idet mange små rålam ender som

frokost i rævegraven. Hvis vi skal gøre noget

ordentlig for faunaen på landbrugsarealerne,

må det nødvendigvis også omfatte en kraftig

reduktion i bestanden af ræve, krager og

skader. Hvis det skal lykkes, må vi have langt

bedre redskaber i hænde, end vi har i dag. Vi

må have fjernet de bureaukratiske regler, der er

m.h.t. regulering.

Mange står uforstående over for eglerne og

spørger bl.a.: - Hvorfor skal vi søge om noget,

der burde være en selvfølge? - Hvorfor kan vi

ikke forlænge rævejagten til 28.02? - Hvorfor

kan vi ikke forlænge jagten på krager og

skader til 15.04 - det ville hjælpe, og så kunne

de unge jægere også deltage.

Og når det gælder fælder spørger man om,

hvorfor vi ikke kan få lov til at bruge den store

norske kragefælde? Den er effektiv, og den er

meget human over for de fugle, som fanges i

den.

Kort og godt, så må biotopforbedringer gå

hånd i hånd med prædatorbekæmpelse, hvis

tingene skal lykkes.

God sommer

Flemming Østergaard, redaktør.

5


Fejende fl ot forårsderby

Tekst og foto: Flemming Østergaard

Strålende forårssol, lærkesang

og hurtige hunde afsluttede

forårssæsonen med

Dansk Jagthunde Derby, der

for første gang blev afholdt

som en forårsprøve.

6

Fredag d. 16. og lørdag d. 17. april afvikledes

årets danske derby for engelske unghunde.

Som noget nyt var prøven henlagt

til foråret, og det er meningen, det skal køre

som et forsøg i tre år. Grunden til, at det

er fl yttet fra september, er vanskeligheder

med at skaffe terræn midt i alle de øvrige

efterårsprøver.

Men allerede fra starten af løb Derbyet ind

i problemer. Den strenge og lange vinter

umuliggjorde afvikling den 3. weekend i

marts, så prøven blev fl yttet til medio april.

Det var dog ikke det eneste problem, man

fi k, idet man ikke mente det var muligt at

afvikle det forsvarligt i Vendsyssel på grund

af for få fugle.

Gode råd var dyre, men som altid sprang

hundefolkene i det sydvestjyske til og tilbød

at arrangere den store prøve, med Ribe som

udgangspunkt.

På førstedagen startede 62 forventningsfulde

ekvipager, som for at sikre de bedste

muligheder for at komme for fugl, var

fordelt på syv hold. Det blev da også muligt

at skaffe rimeligt med chancer til hundene

– der er godt med høns på de kanter, så

afprøvningen var på alle måder tilfredsstillende.

Forventningerne er naturligvis store, når

man stiller på et derby, og desværre er det

ofte vanskeligt at indfri forventningerne.

Der stilles store krav til hunden format,

søgsoplægget, farten og stilen. Hvis disse

ting ikke er i orden, kommer man ikke

videre. Derbyet er en avlsprøve, hvor man

vurderer årgangen, hundene starter i det år

de fylder to år, og derfor ser man ud over

evnen til at bringe fugl for bøssen meget

nøje på de øvrige kvaliteter en stående engelsk

jagthund skal være udstyret med.

I løbet fredagen blev der skudt over 17

hunde og de fordelte sig med 12 x 1. pr.

UK, 2 x 2. pr. UK, og 1 x 3. pr UK. Af disse

kunne seks præmieringer føres i resultatbøgerne,

da hundene endnu ikke var fyldt to år.

Til lørdagen 2. heat og fi naleslippene fi k

13 af de 17 lov til at gå videre nemlig fem

pointere, tre engelske settere, fi re gordon

settere og en irsk setter. Afprøvningen

foregik på store åbne marker, hvor det store,

fremmødte publikum havde mulighed for

at følge med og se alt, hvad der skete. Det

var særdeles publikumsvenligt, og det skal

lørdagens terrænleder, Gert Clausen have

stor ros for.

Finaledagen blev dømt af Joakim Skovgård

Larsen, Anders Varming og Poul Rasmussen,

og de fi k lige som publikum mulighed

for at se et hold meget velgående hunde af

højt klasse.


Efter første runde blev to hunde siet fra,

og så tog man endnu en omgang, inden man

holdt lidt sen frokost. Her blev der igen

frasorteret to, så eftermiddagens fi naler kom

til at gå mellem ni hunde.

Der var igen mulighed for at følge det

hele, og vi fi k virkelig noget ”for pengene”.

Det blev en uhyre spændende eftermiddag,

hvor hunde og førere kæmpede det bedste,

de havde lært. Pointeren Mørups Britta

kæmpede sig op fra 9. Pladsen til 5. Pladsen,

og så var der fi re hunde tilbage, som skulle

afgøre, hvem der skulle gå fi nale.

Denne fi nale vil med sikkerhed gå over i

historien som en af de bedste, og det blev

en fantastisk fl ot afslutning på en forrygende

dag i det sydvestjyske. Engelsk

setter, Senjas Nice ved Erling Clausen og

pointer Vildtmandens Valdemar ved Jens

Rasmussen var de to duellanter. I susende

fart og fejende fl ot stil strøg begge hunde

over marken, men det lå hurtigt klart, at

Valdemar lå over Nice i formatet. Den lagde

virkelig et perfekt søg i den store rapsmark.

Da den så gik helt i bund i venstre side og

vendte, råbte ordførende dommer: - Koble!

og netop da snurrede Valdemar rundt i en

stram højrejst stand.

Jens Rasmussen er ikke længere nogen

årsunge, han er lige fyldt 75, så det tog

nogen tid, før de gamle ben fi k ham fl yttet

ud til hunden, men Valdemar holdt urokkeligt

sin stand. Da Jens var fremme lette der

ret foran parhøns og Valdemar var komplet

rolig i opfl ugt og skud. Publikum brød ud i

spontane klapsalver, og ikke et øje var tørt,

da hundesportskammerater bar Jens over

marken i guldstol. Årets derby havde fundet

en værdig og populær vinder.

Lidt senere samledes alle på gårdspladsen

hos Gert Clausen til præmieoverrækkelse,

hvor formanden for Derbyudvalget kunne

overrække Jens Rasmussen det eftertragtede

trofæ, Derbykruset.

Efter at præmierne var uddelt blev såvel

Jens Rasmussen som de øvrige vindere

stærk hyldet, og vi kunne drage hver til

sit med en stor oplevelse i erindringernes

billedbog. En meget værdig og fantastisk

afslutning på forårsprøverne 2010.

Fakta om Dansk Jagthunde Derby

Dansk Jagthunde Derby er en avlsprøve,

dvs. en prøve som har til formål at vurdere

de unge, stående, engelske jagthundes

jagtlige egenskaber med henblik på at fi nde

de bedste avlshunde

Det første derby blev afholdt på Gaunø den

15. september 1932 og var en stor succes,

og de kommende år strømmede anmeldelserne

ind til de kommende års derbies.

Der var tilmeldt det første derby i alt 28

hunde (16 P, 8 ES, 4 IS, 2 GS), men der

mødte kun 11 hunde til start.

Siden har derbyet været betragtet som

årets største begivenhed indenfor sporten

med engelske unghunde.

Adgang til prøven har ejere og førere af en

tilmeldt hund – dansk eller udenlandsk –

der tilhører racerne: Pointer – Engelsk Setter

– Irsksetter – Gordon Setter og Breton.

De skal være medlem af den specialklub,

som hunden racemæssigt tilhører – i Danmark

eller i udlandet. Hunden skal tillige

være registreret i Dansk Hundestambog

i DKK eller tilsvarende FCI-anerkendt

stambog.

Prøven er åben for hunde, der i det kalenderår,

hvor prøven afholdes, højst er fyldt

Dommertrioen (fra højre) Joakim Skovgaard Larsen,

Anders Varming og Poul Rasmussen noterer. Hvem skal

fortsætte?

Se fi naleslippene på næste side.

to år. Ønskes en hund tilmeldt prøven i

det år, hvor den fylder et år, skal bindende

tilmelding være indgivet til Derbyudvalget.

En hund kan kun deltage én gang på Dansk

Jagthund Derby.

Tilmelding til prøven sker på tilmeldingsblanketter,

der kan rekvireres på Derbyudvalgets

kontor.

Tilmeldingsgebyret, hvis størrelse fastsættes

af Derbyudvalget, betales i to rater.

Tilmelding og betaling af 1. rate skal ske,

inden hunden er fyldt tolv måneder.

For at være startberettiget til årets prøve,

skal 2. rate betales rettidigt – opkrævning

udsendes. Sammen med 2. rate indsendes

endelig tilmeldingsblanket

På derbyets første dag dømmes der efter

reglerne i unghundeklasse, og hundene

tildeles præmieringer 1. UK, 2. UK, 3. UK,

ingen præmie og IFF, som tilføjes hundenes

resultatlister for de hunde, er på dagen

ikke er fyldt to år. Præmierede hunde får et

diplom.

Derbyets anden dag dømmes efter konkurrenceregler.

Her gælder det om at fi nde

de seks bedste af de hunde, som derbyudvalget

har besluttet skal fortsætte.

Ikke et øje var tørt, da hundesportskammerater bar Jens

Rasmussen over marken i guldstol.

Finaledagen var særdeles publikumsvenlig. De mange

fremmødte tilskuere kunne følge med over alt.

7


1. fi naleslip: P, Mørups Britta mod GS, Åens Pepsi.

Britta slår Pepsi på format.

2. fi naleslip: P, Mørups Brittas mod GS, Østjyllands

Mal. Britta ligger over i format og fi nder fugl.

3. fi naleslip: P, Mørups Britta mod ES, Øskystens Virgil.

Britta vinder på bedre format og bedre søgsoplæg.

4. fi naleslip: P, Mørups Britta mod P, Matreses Ylva.

Britta slår Ylva på større format og bedre søg.

De placerede hunde på Derby 2010

1. vinder: P. Vildtmandens Valdemar, Jens Rasmussen.

2. vinder: ES, Senjas Nice, Erling Clausen.

3. vinder: ES, Lammefjordens Lady, Asger

Mogensen. 4. vinder: GS, Vinterdalens Tillaaens,

Erik Petersen.5. vinder: P, Mørups Britta, Huggo

Nielsen. 6. vinder: P, Matreses Ylva, Jan Espersen.

8

5. fi naleslip: P, Mørups Britta mod GS, Vinterdalens

Tillaaens. Tillaaens fi nder fugl.

6. fi naleslip: GS, Vinterdalens Tillaaens mod ES Lammefjordens

Lady. Lady vinder slippet på stil og format.

7. fi naleslip: ES, Lammefjordens Lady mod P, Vildtmandens

Valdemar. Valdemar vinder på format, søg og

stil.

En glad Jens Rasmussen blev kraftig hyldet af konkurrenter

og publikum.

8. fi naleslip: Nu skal det afgøres. P, Vildtmandens Valdemar mod ES, Senjas Nice. Valdemar slår Nice på både fugl

og format.


Fra februar til marts havde ”Jagthunden”/

FJD lanceret en brugerundersøgelse, der

foregik på specialklubbernes respektive

hjemmesider. Af knap 5000 medlemmer,

havde 667 mænd/kvinder taget sig 5 min.

til at besvare spørgeskemaet. Tak til alle,

som har medvirket. Formålet med undersøgelsen

var viden – viden omkring FJD´s

medlemsskare. Alt fra demografi ske forhold,

tilfredshedsundersøgelse med Jagthunden til

medlemmets engagement i FJD og specialklubben.

Set i det fornuftige klare lys,

spændte undersøgelsen for bredt. Selvom

kun 667 besvarede skemaet, har vi dog

stadig fået nogle brugbare pejlinger. Nedenstående

er et kort uddrag af undersøgelsens

resultater.

Ensartetheden blandt ”kontinentale” og

”engelske” respondenter er overraskende.

Der er stort set ingen forskel i besvarelserne.

De samme holdninger til jagtformer, til

”Jagthunden”, til vildtpleje. De stående hundeejere

ensartethed er slående, uanset race!

Jagten med den stående hund

Selvom markvildtet fortsat er trængt i det

åbne land, betragter 78,2 % af dem der har

besvaret, jagten med den stående hund som

den bedste jagtform de kender. Drivjagten,

trækjagten, riffeljagt, gravjagt m.m. er også

blandt respondenternes foretrukne jagtformer.

”Jagthunden”

Der er overvejende tilfredshed blandt

respondenterne til ”Jagthunden”. Figur 1

viser på en skala fra 1-4, at tilfredsheden er

høj. Men at der er plads til forbedringer. I

forhold til indholdet, er tilfredsheden meget

høj, når det gælder træningstips, artikler

med den stående hund og vildtpleje. Men

mindre tilfreds med prøvereportager og

artikler om test af udstyr og foder

Hos mere end halvdelen af respondenterne

ser andre bladet.

Vildtpleje

80% af respondenterne foretager målrettet

vildtpleje mod markvildtet og en stor andel

er i aktiv dialog med lodsejerne. Se fi gur 2.

FJD

Det er imponerende at så mange kender folk

med en stående hund, der ikke er medlem af

en specialklub/FJD. 55 % af respondenterne

Hvad synes du om Jagthundens indhold og opbygning

Figur 1

Hvor godt er

Jagthunden

Layout? Opbygningen af

Jagthunden

kender folk med en stående hund, der ikke

er medlem. Det skal dog dertil siges at de

fl este anbefaler ikke medlemmer til at melde

sig ind. Her er altså et potentiale til fl ere

medlemmer.

Afslutningsvis vil vi gerne sige tak til alle

der har bakket op om undersøgelsen og tak

for alle jeres skriftlige konstruktive tilbagemeldinger.

De vil blive forelagt FJD´s

bestyrelse og ”Jagthunden´s” redaktion. I

kan læse mere om undersøgelsens resultater

på www.fjd.dk

Hvem er vi?

Figur 2

Petlink GPS tracker hjælper dig med

at følge og finde din hund på jakt

Petlink fungerer i al sin enkelthed

ved, at en lille GPS-enhed, der er

på størrelse med en lille tændstikæske

og vejer mindre end 50

gram, spændes fast i hundens

halsbånd. GPS-enheden kommunikerer

med satellitter, der på få

øjeblikke kan videregive hundens

position direkte til din almindelige

mobiltelefon - og det uden besværlig

software installation.

www.petlink.dk

Foto: Flemming Østergaard

Har du en dialog med lodsejeren(ne) om forbedringer af

markvildtets kår (her tænkes på remiser og faunastriber)

ja

nej

9


10

De norske fjelde kalder

Jagthunden har afsluttet sin hvervekampagne. Her bringes resultatet,

hvor vi bla. fi k en meget populær vinder.

Dansk Breton Klub´s og dansk jagthunde-

sports”grand old man”, Aage Stenhøj Jørgensen

kan så småt godt begynde at pakke

grejet til en rypejagt i Norge. Aage Stenhøj

Jørgensen har med ni lodder i skålen vundet

FJD´s og Jagthundens Hvervekonkurrence

2009, som er en rypejagt med alt betalt på

Meraker Brug i Norge. Med 1. præmien

fulgte Merakers 100 års jubilæumsbog, så

Aage har mulighed for at sætte sig ind i

områdets historie. Alt sammen sponseret af

„Jagthunden“.

Præmien blev overrakt af Klubredaktør og

formand for Breton Klubben Søren Stenhøj

De ni lodder er et resultat af hvervning af

hvalpekøbere. Aage havde i 2009 to gange

hvalpekuld, og det er en tradition i Dansk

Breton Klub, at aktive opdrættere indmelder

hvalpekøbere i klubben. Aage har sammen

med mange andre opdrættere i DBK i 2009

gennemført hvalpetræf for alle hvalpekøbere,

hvor der er givet en kort introduktion

til klubben, lydighed, apportering og marktræning.

Dermed sikres, at nye bretonejere

fra dag ét får mulighed for at lære klubben

at kende, og at de stille og roligt kan blive

en del af de mange aktiviteter og det gode

fællesskab i klubben. Derfor har DBK også

en høj succesrate i forhold til medlemsfastholdelse.

Aage ønskes tillykke med hovedpræmien

og god tur.

De øvrige præmietagere er

2.præmie: GPS tracker sponseret af Petlink.

Værdi: 4.500 kr.

Erling Clausen, Bramming.

Foto: Lene Mortensen

3.præmie: 1 familiefl ok agerhøns sponseret

af Ole Uhrskov, Vildtfyn. Værdi: 1.000 kr.

Steen Sørensen, Sæby

4. præmie: Transportkasse til hunde sponseret

af K. O. Skov i Bording. Værdi: 499 kr.

Ole Larsen, Læsø.

5. præmie: 1 sæk foder + Dressurline + halsbånd

m. klokke sponseret af Hike. Samlet

værdi 489 kr.

Allan Nissen, Tinglev.

6.-7. Præmie: 1 sæk hundefoder sponseret af

Skyttens. Værdi: 400 kr.

Merete Larsen og Just Mikkelsen, Vojens.

8.præmie: Rygsæk sponseret af K. O. Skov

i Bording.

Værdi: 299 kr.

Anni Hansen, Store-Heddinge

Værdi.

9. – 10. Præmie : DVD – Jagt med stående

hunde i Skandinavien, sponseret af ”Jagthunden”.

Værdi 198 kr.

Allan Grundahl, Solrød Strand og Erik

Kristensen, Thisted

TAK

„Jagthunden“ vil gerne takke alle

sponsorerne.

Uden jeres hjælp ville det ikke have

været mulig at have de mange fi ne

præmier.

VM FOR STÅENDE JAGT-

HUNDE 2010

VM for stående jagthunde afvikles i

dagene 14.-17. oktober 2010 i Slovakiet

ved byen Senec.

Dansk Kennel Klub koordinerer VM og

betaler for tilmeldingen. Der kan tilmeldes

et hold kontinentale og et hold

engelske hunde, samt 2 ekvipager såvel

mænd som kvinder i Saint Hubertus.

Ved fl ere kvalifi cerede tilmeldingerne end

der er behov for, afvikles der en udtagelsesprøve

lørdag den 28. august 2010 i

Bjerre Herred.

Betingelserne for deltagelse og udtagelse

til VM og Saint Hubertus kan fi ndes

på DKK’s hjemmeside.

Interesserede bedes sende kopi af resultatbog

og opnåede resultater ledsaget

af en tilmeldingsblanket samt gebyr

350,- kr. for deltagelse i udtagelsesprøve

til DKK’s udvalg for stående jagthunde,

Parkvej 1, 2680 Solrød Strand, att. Annette

Pil Jensen senest d. 16. august

2010.

- Hos Harbo’s

Profilteknik finder

du en række af de

produkter du har

brug for til jagt og

jagthunde.

Ring for et uforpligtende

tilbud

• Transportbokse

• Skydestiger

• Hundegårde

• Færtsko

Sct. Kjeldsvej 1 · Ålum · 8900 Randers

Tlf: 86466116 · Bil: 40259116

mail: christian.harbo@mail.dk


HIKE - Hundefoder og hundeartikler

HIKE er en serie professionelle foderblandinger,

hvor indholdet er tilpasset den enkelte hunds

behov. Fås til aktive hunde, brugshunde, hvalpe og

hunde på diæt. Foderblandingerne er garanteret

uden sojaproteiner og tilsætningsstoffer.

HIKE

v/Leif Kirkeby

Holstebrovej 189

Mønsted

DK-8800 Viborg

Telefon: +45 86 64 73 39

Telefax: +45 86 64 75 39

Mobil: +45 40 40 73 39

hike@hike.dk

HIKE leverer alt i udstyr og tilbehør

til hunde. Specialist i jagthunde udstyr,

schweisshundeudstyr og slædehundeudstyr.

Vi producerer selv i en

høj kvalitet.

HIKE søger seriøse

hundefolk til forhandling

af vores professionelle

hundefoder.

Køb foder og andet udstyr til din hund nemt og bekvemt på

www.hike.dk

11


12

Hunde i Himmerland

I stålende forårssol sluttede de kontinentale racer foråret

af med DKK´s Mesterskabsprøve ved Nørager.

Tekst: Karl Georg Kristensen

Foto: Jens Velling

Mødested var Nørager Kro kl. 8 med opråb

ved prøveleder Jørgen Lund Thomsen. Han

gav en lille oringtering om dagens forløb og

derefter opråb af de hunde, som havde kvalifi

ceret sig til denne fi ne prøve og derefter

afgang til marken.

Alle deltagerne var en smule spændte på,

hvordan det ville gå for dem denne dag. Jeg

havde været på samme terræn om fredagen,

da der var vinderklasseprøve samme sted,

og der havde der været pænt med fugle. Så

jeg havde store forventninger for formiddagens

afprøvning.

Dommer Flemming Konnerup bød velkommen

i marken, og de første hunde blev

sluppet. Som formidagen skred frem, blev vi

lidt rådvilde, for vi havde ikke set ret meget

fugl, og vores terrænleder så lidt rådvild ud,

for det er jo ikke så sjovt, når det ikke lige

lykkes, når man vil gøre det så godt.

Endelig fi k vi skudt over en hund, og det

var jo en begyndelse. Vi fi k skudt over nok

en hund denne formiddag, der var andre der

ikke havde mulighed for fugl, og det er jo

ikke så godt, når det er det man skal bruge

for, at komme videre til eftermiddagens

afprøvning.

Jeg selv havde mulighed for fugl, men

misbrugte chancen, sådan kan det jo gå.

Vores terrænleder Frank gjorde alt, hvad han

kunne for at fi nde fugl til os, men det var

bare en af de dage, hvor at det ikke ville lykkedes,

men Frank mistede ikke modet. Du

gjorde, hvad du kunne for os, så tak for det.

Over middag havde dommerne voteret,

og der kom 10 hunde med til afprøvning.

Eftermiddagens skred frem, og der blev

skudt over tre hunde, tror jeg nok, for vi

kunne ikke følge med i alt hvad der skete,

for hundene var ude af syne det meste af

tiden. Det var ikke så tilskuervenligt. Det

må man gøre noget ved i fremtiden, da det

jo er hundearbejdet, vi er kommet for at se

på sådan en prøve.

Dagen var ved at gå på hæld, og dommerne

havde fundet ud af placeringerne på

de hunde, der havde gjort det bedst på denne

dag.

Dagens dommertrio: Niels Erik JKromann (med revolver),

Flemming Konnerup og Jørgen Larsen.


Finaleslip: Hvem vinder?Bislevs Amin mod Hjortlunds

Minna.

Hold 2 under en pause i formiddagens afprøvninger.

Vinderne på de kontinentale hundes forårsmesterskab 2010: Fra venstre: 1.V: Bislevs Amin, KH, Per Morville

Jensen. 2.V: Hjortlunds Minna, RH, Jonas Klattrup. 3.V: Sikke, KH, Bo Pedersen. 4.V: Bøgeskovens Gus, RH, Per

Ivanhoe Nielsen. 5.V: Hjortlunds Basso, RH, Brian Søgaard. 6.V:; Trille, KH, Claus Bælum.

Luneborgvej 105A

9382 Tylstrup

13


Jette Calusen vil nok sent glemme den marchning,, hvor Blanco avancerede fra 8. pladsen til 5. vinder. Ronto Del Zagnis med Poul Valdemar Nielsen besatte 6. pladsen.

Torsdag den 15. april 2010 blev Dansk

Kennel Klubs (DKK) mesterskabsprøve for

engelske racer afholdt på terræner på Tuse

Næs, ved Holbæk og på Lammefjorden.

DKK havde igen allieret sig med terrænlederteamet

Jan Lorentzen, Kim Jacobsen,

Jørgen Jensen og Toni Andersen.

Til prøven var udtaget 28 hunde ud af i alt

270 startende hunde på forårets vinderprøver.

Dommertrioen bestod af Niels Erik Krüger,

ordførende, Lars Nielsen og Sven Aage Vad.

Til formiddagens afprøvning var der stillet

nogle særdeles velegnede, fuglerige terræner

til rådighed ved Holbæk og på Tuse

Næs. Dette resulterede i, at der ved frokost

var skudt over i alt 16 hunde. Ud af disse

16 besluttede dommerne at tage 11 hunde

med, der havde lavet en præstation, der blev

takseret værende i kategori 2A og derover. 2

hunde var rangeret i kategori 1A, 3 hunde i

1B og 6 hunde i 2A.

Efter frokost kørte hele kortegen ud på

den inddæmmede Lammefjord, hvor 2. heat

14

og matchningen skulle afvikles på ejendommen

Hagesholm. Dette terræn bestod af

nogle meget store vintersæds- og rapsmarker,

men desværre havde hundene kun

mulighed for to par agerhøns, som til gengæld

blev udnyttet 100%. Eftermiddagens

afprøvning blev således primært bedømt på

kriterierne for søg, fart og stil.

I 2. heat formåede breton Malthe og

engelsk setter Siv at fastholde deres 1A, så

de lå fortsat i top af feltet inden matchningen.

Gordonsetter Nørre Løgums Diva, der

havde 1B, satte heller ikke noget til, så den

blev rangeret som nr. 3 inden matchningen.

To pointere udgik, da den ene ikke udnyttede

en chance til parhøns, mens den anden

begyndte at hænge på makker med et par enkelte

bjæf. Én pointer blev sat som reserve,

da søget ikke var helt på vinderklasseniveau,

ligesom den rodede lidt på jordfært.

Pointer Fugledes Juvel, der havde 1B, rykkede

lidt ned pga. fl ere forkerte vendinger,

og blev rangeret som nr. 4 inden matchningen.

Engelsk setter Ronto Del Zagnis, der lå

i kategori 2A, forbedrede sin position med

en korrekt fugletagning og blev rangeret

som nr. 5. Pointer Spurvfugldalens Katja,

der er en smuk, stilren pointer med en

enorm fart, lå i kategori 1B, men dens søg

blev efterhånden ret vidtløftigt, så den blev

rangeret som nr. 6. Til sidst var der breton

PVNs Cero og engelsk setter Bjerndrup

Blanco, der begge havde 2A, og som på en

ikke videre inspirerende vintersædsmark

ikke formåede at forbedre deres position, så

de var rangeret som nummer 7 og 8.

Matchningen startede fra bunden. Og

nu begyndte en match, som Blancos fører

Jette Clausen sent vil glemme. Først slog

den bretonen Cero, der havde en stand for

småfugle. Så fortsatte kampen mod Katja,

som blev slået på søgsoplægget. Nu var

Blanco avanceret fra nummer 8 til nummer

6. Næste slip var mod Ronto. Men da Ronto

dels havde en stand for en lærke, og dels en

ny stand, som ikke resulterede i en positiv

situation, fortsatte Blanco mod ny makker,

pointeren Juvel. Blanco fortsatte sit gode

arbejde, men da Juvel opnåede en perfekt


situation for parhøns, sluttede Blancos

vinderprøve der.

Næste slip stod mellem Diva og Juvel.

Her måtte Diva se sig slået af Juvel på dens

bedre søgsoplæg.

Finalen kom til at stå mellem de to tophunde,

der på hele dagen lå et niveau højere

end de øvrige, breton Malthe og engelsk

setter Siv. De to hunde fi k lov til at gå så

Vestsjællandsk forår

Dansk Kennel Klub afviklede sit forårsmesterskab for engelske racer i strålende

forårssol. Terrænerne var velbesat med fugle, og konkurrencen var

hård lige til det sidste.

Reportage: Aage Stenhøj Jørgensen

Forårsmester 2010, breton Malthe med Jan Nielsen. Finn Møller Jørgensen og Jørgen Jensen følger ivrigt matschningen. Det er lige før vejret er til skjorteærmer.

4. vinder, GS, Nørre Løgums Diva og 3. vinder P,

Fugledes Juvel.

længe, at afgørelsen blev helt klar. Malthe

anlagde et bredt søg helt ud til kanterne og

fi k lejlighed til at vise respekt for to provokerende

harer. Siv anlagde også en godt

bredt søg, men lidt under Malthes niveau.

Begge havde høj fart og en god stil.

Resultatet af DKK,s mestyerskabsprøve

for engelske racer

1. vinder med CACIT og HP breton

Malthe ført af Jan Nielsen.

2. vinder med res. CACIT og HP engelsk

setter Siv ført af Thomas Klit.

3. vinder med HP pointer Fugledes

Juvel ført af Flemming Fuglede

Jørgensen.

4. vinder med HP gordonsetter Nørre

Løgums Diva ført af Peter Rafaelsen.

5. vinder engelsk setter Bjerndrup

Blanco ført af Jette Clausen.

6. vinder engelsk setter Ronto Del

Zagnis ført af Poul V. Nielsen.

2. vinder. ES, Siv og Thomas Klit.

15


Hvad er det nu for noget? Spørger jeg mig

selv om. Er det en joke? Det er da noget i

Norge og Sverige eller noget for de engelske

hunde. Men nej, det er også noget for de

kontientale hunde. Det var den første anerkendte

skovprøve for både kontientale og

engelske hunde. Den blev afholdt i Skagen

den 25. marts af FJD.

Jeg drog til Skagen af nysgerrighed og for

at se, hvad det var for noget. Jeg fi k mig en

meget behagelig overraskelse, da det var

en prøve, som var meget godt tilrettelagt af

Ingemann Albrechtsen. Han kender klitplantagen

som sin egen bukselomme, men han

har også haft jagten der i en menneskealder.

Han nyder at jagte med sine settere, det af

jagte snepper er noget af det bedste han ved,

og han kan fortælle mange skønne fortællin-

16

På toppen af Danmark

FJD afviklede den første offi cielle skovprøve i Danmark i Skagen Klitplantage. Foråret var

lige kommet til Nordjylland, og det blev på alle måder en dejlig dag.

Reportage: Karl Georg Kristensen

ger om de gode dage i klitplantagen.

Der var kun tilmeldt otte hunde til prøven,

og det var jo ikke så mange, men de, der var

der, fi k en oplevelse af de store. Det at jagte

i skoven er lidt af en specialitet og en drøm

for en stående hund.

Der deltog to kontientale hunde på prøven,

og de gik meget hæderligt, men fi k ingen

præmie.

De andre hunde var pointere, gordon settere

og engelske settere. Min forestilling af

engelske hunde på jagt i skoven fi k lidt af

et knæk. Jeg havde forestillet mig, at de gik

meget stort og vildt, samt kun havde lidt

kontakt til sin fører, men der fi k jeg mig en

overraskelse. De jagtede for deres fører med

meget god kontakt.

Det er der måske nogle af de kontientale

hundefører, der kunne lære lidt af. Men det

får de chancen for til næste år, når der er

prøve igen.

Dagen igennem var der godt vejr med sol

og lidt skyer. Ingemann sagde, at det ikke

var det bedste vejr til snepper. Han ville

hellere have haft diset vejr, for så er der fl ere

fugle i plantagen og han fi k ret. Der var ikke

så mange snepper, som han havde forventet,

men alle hundene kom for fugl undtagen en

hund, fl ere havde fl ere chancer, og der var

både snepper og fasaner.

Fuglene var ikke så nemme at arbejde med

den dag,og det kunne man også se, da dagen

var omme. Der blev uddelt en 1. præmie til

Fugledes Black Joker med fører Jes Kragh,

og det blev også prøvens bedste hund. Den

hund, der ikke kom for fugl, blev tildelt IFF.


Næste år, når der bliver indkaldt til skovprøve

på toppen af Danmark, håber jeg

virkelig, at der er fl ere, der vil benytte sig af

denne store chance til noget unikt, for det

er det.

Til sidst vil jeg takke for en meget god dag

i kiltplantagen sammen med rare mennesker

og en stor tak til Martin Clausen, som

var dommer. Han gjorde det godt, og vi fi k

megen god snak om sådan en skovprøve, og

Ingemann du ved, hvordan sådan en prøve

skal laves, og jeg glæder mig til næste gang,

du afholder sådan en prøve, for du har allerede

en tilmeldt.

Tak igen alle sammen for en meget god

oplevelse.

Jørgen Heegård, Jane Mortensen og John Loft hygger

sig i plantagen.

Deltagerne på den første offi cielle skovprøve i Danmark. De havde alle en dejlig dag i Skagen Klitplantage.

Allez! Dagens vinder, Fugledes Black Joker med fører Jes

Kragh, fl ankeret af prøveleder Ingemann Albrechtsen og

dommer Martin Clausen.

Flot fremmøde til foredragsaftener på Sjælland

De fem engelske racers invitation til tre

foredragsaftener blev godt besøgt, og fl ere

deltagere har klart tilkendegivet, at de ser

frem til næste sæsons aktiviteter. Det skal

allerede nu afsløres, at fl ere kontinentale

hundeførere kom på banen, og deltog i to af

arrangementerne.

Første seance blev en ren ”engelsk” aften,

hvor 15 personer fi k en gennemgang af

Fælles Markprøve Regler (FMR) suppleret

med kritikker fra det virkelige liv. Der

udspandt sig en god og livlig debat – især

omkring vinderklasser - og mon ikke de

fremmødte fi k et indblik i, at alt ikke altid

kan bedømmes efter førerens og tilskuernes

oplevelser på dagen ?

Den anden foredragsaften havde hundemassage

og –velfærd som tema. Der

dukkede ca. 35 personer op i Herfølge

Jagtforenings dejlige klubhus. Aftenens

foredragsholder kom i ilden, da hun

blev konfronteret med mange rutinerede

hundeførere, som aldrig havde op- eller

nedvarmet deres hunde på prøver og på

jagt, og som mente, at hundene var sluppet

godt fra det. Selv om der var væsentlige

holdningsforskelle mellem mange af de

fremmødte og foredragsholderen, var det

nok ingen skade til, at få opfrisket basale

hensyn til hunden, som bruges meget på

jagt og prøver.

Den sidste aften bød på et kærkomment

gensyn med Danmark Jægerforbunds tidligere

formand, Kristian Raunkjær. Kristian

var anmodet om at give et bud på fremtidens

jagt i Danmark og den stående jagthunds

rolle. Kristian indledte med at læse

op af sin (måske) kommende bog, hvor han

beskriver sit jægerliv. De fremmødte – både

engelske og kontinentale hundeførere – fi k

en dejlig indføring i, hvordan den nye jæger

for ca. 50 år siden kunne gå alene på jagt

på de store jyske marker med en uopdragen

pointer, der trods svigt i dressuren havde

standen og (knald)apporten. 19 agerhøns på

tasken kunne det blive til på en enkel dag.

Deltagerne fi k dernæst et godt indblik

i de nye regler for vildtpleje, og Kristian

var skarp i mælet i forhold til jagten på

agerhøns. Udnyt de nye tilskudsordninger

for vildpleje, og kom så ud og skyd nogle

agerhøns – uanset den reducerede jagttid.

Kristian havde – som så mange andre – noteret

sig, at der er væsentlig fl ere agerhøns

i Danmark end afskydningsstatistikken

afspejler.

Som tidligere formand for DJU kunne

Kristian ikke undgå at fremkomme med et

par provokationer i forhold til markprøvesporten.

Den korte version er, at Kristian

efterlyste en opstramning af markprøverne,

således at praktisk jagt endegyldigt

bliver implementeret i markprøvesporten.

Blandt mange eksempler anførte Kristian

Raunkjær, at enhver jægersmand ville sikre

sig, at den lille remise ude på marken ville

blive gennemsøgt samtidig med at marken

blev drevet af. På prøverne ser man

hundeførere dirigere sine hunde langt væk

fra disse naturlige opholdssteder for vildtet.

Jagt eller sport ?

Kristian fi k positivt svar på tiltale, og aftenen

blev alt for kort. Et stort cadeau skal

lyde til Kristian Raunkjær, der stillede op

som foredragsholderfor første gang, efter at

han trådte tilbage som formand for DJ. Det

var en fantastisk aften, og det virkede nærmest

som om, at de fremmødte entusiatiske

jægere/hundesportsfolk helt havde glemt, at

Kristian Raunkjær ikke var deres formand

længere.

Alt tyder på, at der er basis for en gentagelse

af fælles foredragsaftener for alle i

2011.

Søren Stenhøj

17


Dyrlægens hjørne v. fagdyrlæge Annebeth Abrahamsen

De fl åtbårne sygdomme er blevet mere

aktuelle i de senere år, blandt andet fordi

bestanden af rådyr er steget – og fl återne er,

hvor der er mange rådyr.

Skovfl åten gennemgår en livscyklus med

fl ere stadier (larve, nymfe og voksen). Som

larve ernærer den sig mest på mus, og som

nymfe og voksen på større dyr som rådyr,

hunde og heste – men alle varmblodede dyr

inklusive mennesker kan angribes.

De fl este har hørt, at skovfl åten kan overføre

sygdomme til mennesker, men de kan

også overføre fl ere forskellige sygdomme til

hunde. Sygdommene overføres via fl åtens

spyt når den bider hunden. Her skal omtales

de i Danmark hyppigst forekommende fl åtoverførte

sygdomme.

Borreliose

Borrelia bakterien (Borrelia burgdorferi) fi ndes

i fl åter over det meste af Danmark. Undersøgelser

fra 2000 i Danmark og Sverige

viser, at 4 – 6 % af hundene har antistoffer i

blodet mod borrelia, og de har således på et

tidspunkt været udsat for infektionen, uden

at de nødvendigvis har været syge.

Symptomerne hos en hund der er infi ceret

med borreliose kan være kronisk eller

skiftende halthed, ledhævelse og smerte,

feber, hævede lymfeknuder, nedstemthed og

appetitmangel.

Diagnosen kan være vanskelig at stille –

enten skal man tage to blodprøver med tre

ugers mellemrum og påvise en stigning i

antistofi ndholdet i blodet, eller man skal

påvise bakterien direkte i blodet. Et negativt

udfald af prøven afkræfter dog ikke diagnosen

helt, og man kan nogen gange blive nødt

til at behandle på symptomer alene.

Sygdommen kan behandles med antibiotika,

men det er vigtigt at komme i gang

med behandlingen så tidligt som muligt i

forløbet. Forebyggelse er vigtig.

18

Midt i en fl åttid

Foto: Flemming Østergaard

TBE (Tick-borne encephalitis)

TBE er en virussygdom, der angriber

hjernen både hos mennesker og hunde.

TBE-virus er indtil for nylig kun påvist på

Bornholm, men i 2009 blev virusset også

fundet på Sjælland.

Symptomerne er feber og neurologiske

symptomer som for eksempel kramper, lammelser,

skæv hovedholdning og synsforstyrrelser

Diagnosen kan stilles på cerebrospinalvæske,

der suges ud fra rygmarven eller ved

at påvise en stigning i antistoffer i blodet

(serum).

Behandling kan forsøges, men da det er en

virusinfektion kan behandling være vanskelig,

og det er langt vigtigere at forebygge

fl åtangreb på hundene.

Anaplasmose

Anaplasmose (tidligere ehrlichiose) forårsages

af en encellet blodparasit som ligeledes

kan overføres af skovfl åter. En undersøgelse

af danske hunde har vist, at 17 % af

hundene havde antistoffer mod anaplasma,

så infektionen er sandsynligvis vidt udbredt

i Danmark.

Diagnosen kan ligesom ved borrelia være

vanskelig at stille, og består også her enten

af direkte påvisning af parasitten i blodet

ved mikroskopi eller såkaldt PCR test (en

DNA test, der kan påvise parasitten med stor

sikkerhed) eller ved to blodprøver med tre

ugers mellemrum, hvor man kan påvise en

stigning i antistofi ndholdet i blodet.

Symptomerne er nedstemthed, nedsat appetit

og feber, og i ca. 50 % af tilfældene ses

halthed og ledsymptomer (f. eks hævelse).

Desuden kan der ses blodmangel og blødningstendens.

Forebyggelse

Både i Danmark – og også (måske endnu

vigtigere)når man rejser med sin hund til

Alle jægere kender skovfl åter

– nogle kalder dem tæger

– og de fl este har prøvet at

fjerne en skovfl åt fra sig selv

eller fra jagthunden efter en

tur i det grønne.

udlandet - er det vigtigt at forebygge fl åtangreb.

Dette gøres nemmest ved at bruge et

af de såkaldte pour-on-midler som er i handelen.

Et pour-on middel består af en pipette

med en væske som hældes ud på hundens

hud efter at man har delt pelsen i nakken.

Midler som virker mod fl åter er Bayvantic,

Frontline, Effi pro, Prac-tic og Exspot.

Midlerne skal typisk gives en gang om

måneden, men læs brugsanvisningen grundigt

inden brug. Hvis hunden bader meget

eller bliver vasket kan nogen af midlernes

effektivitet aftage, så man bliver nødt til at

behandle hyppigere.

Midlerne virker ved at de trænger ned i

hudens fedtlag og fordeler sig over hele

hundens hud. Midlerne kan have både afskrækkende

og dræbende effekt på skovfl återne

(Bayvantic) eller kun dræbende effekt

(Frontline, Effi pro og Prac-tic), og de virker

også mod lopper og lus. Nogle af midlerne

fås også som spray.

Når man behandler, er det vigtigt at hundens

pels skilles, så midlet kommer helt ned

på huden og ikke bare ligger oven på pelsen.

Midlet kan med fordel fordeles fl ere steder

på hundens ryg, men det er vigtigt at forhindre

hunden i at slikke midlet i sig, da dette

kan give nogle forgiftningssymptomer – dog

normalt ikke livstruende.

Flere af midlerne kan have bivirkninger i

form af lokalt eksem, hårtab eller misfarvning

af hår i området hvor midlet blev dryppet

på. Man kan også ofte se en fedtet plet

i nogle dage efter påføring. Bivirkningerne

vil dog oftest forsvinde af sig selv efter kort

tid.

Så bare kom af sted ud i skoven – men husk

at behandle din hund forbyggende – og at

checke dig selv for skovfl åter når du kommer

hjem!


Slæb og Apporteringsprøver 2010

Prøven ved Tønder lørdag den 12. juni

(max. 60 hunde)

Mødested: Terkelsbøl Bygade 50. tlf. 2147

8083

Prøveleder: Allan Bredsgård, Terkelsbøl

Bygade 50, 6360 Tinglev. tlf. 7464 2371

Nordjyske prøve lørdag den 28, august (

max 35 hunde )

Mødested: Vester Hjermitslev kro pr, Saltum.

Prøveleder: Karsten Højen Bredgade 132,

9700. Brønderslev tlf 98821832 /20932047

Prøvegebyr kan indbetales på reg.nr. 7445.

kto.nr.1055052

Prøven ved Års lørdag den 14. august.

Mødested: Nørager kro

Prøveleder: Jørn Lund Thomsen, Gislumvej

126,Østrup, 9600 Års, tlf. 9865 3082 / 2047

3382

Prøven ved Skanderborg lørdag den 21.

august.

Mødested: Stilling Jagtforenings klubhus i

teglgraven,

Frakørsel Skanderborg nord efter Stilling.

Prøveleder: Hjalmar B Nielsen. Skanderborgvej

90, Hvirring, 8762 Flemming tlf.

23713368

Prøvegebyr kan indsættes på reg. Nr. 9507

kto. nr. 4501064424

Prøven ved Give lørdag den 7. august.

Mødested: Ikærhallen Give.

Prøveleder: Allan Thomsen, Sejrupvej 46,

7323 Give tlf. 7573 4802 / 4014 1802.

Prøvegebyr kan indsættes på reg. Nr.7622

kto. nr. 1255565

Prøven ved Skjern søndag den 8. august

(max. 6o hunde )

Mødested: Stauning Sognegård, Stauning.

Prøveleder: Jens Chr. Hansen Stauningvej

11, 6900 Skjern. Tlf 9735 4290/2942 7470.

Gebyr kan indbetales på kto nr. 7780-

1567643.

Prøven ved Tønder søndag den 25.juli.

(max. 6o hunde)

Mødested: Terkelsbøl Bygade 50, 6360

Tinglev. tlf. 2147 8083

Prøveleder: Allan Bredsgård, Terkelsbøl

Bygade 50, 6360 Tinglev. tlf. 7464 2371

Fynske prøve tirsdag den 3. august. Kl.

15,00 (bemærk mødetidspunkt) max. 30

hunde

Mødested: Hjulby mose, Hjulbyvej, (motorvejs

afkørsel 46, derefter ca, 200, m.)

Prøveleder: Ole Svedborg. Lillemøllevej, 2,

5800 Nyborg. tlf. 6531 1505/2127 1322

Gebyr kan indbetales på kto. nr. 5960-

8041386.

Den sjællandske prøve lørdag den

28.august.

Mødested: Stenlille Jagtforening, Plantagevej

1C, Døjringe 4180 Sorø.

Prøveleder: Henrik Raae Andersen, Lunderødvej

82, 4340 Tølløse. Tlf. 5918 6665

- 2578 6665

Prøven på Lolland Falster lørdag den 14.

august. Mødetid kl. 8.00.

Mødested: Klubhuset ved Kohaven.

Prøveleder: Peder Jacobsen, Øllebøllevej

41, 4894 Ø. Ulslev. tlf. 4036 5208.

Prøvegebyr kan indbetales på reg. Nr. 0676

kto. nr. 6765634448

Prøven på Bornholm. lørdag den 7. august.

Mødested: Jydegård Knudsker.

Prøveleder: Jan Olsen, Jordbærdalen 4, 3700

Rønne. Tlf. 5695 7982/4046 6982.

Alle prøver begynder kl. 9.00, med undtagelse

af fynske prøve og Lolland-Falster.

Tilmeldingsfristen til prøven er senest mandagen

før prøven.

Da tilmeldingsfristen er sat senest muligt,

modtages efter tilmeldinger ikke. Stambog

eller resultatbog skal medbringes og afl everes

straks om morgenen.

Tilmeldingsblanket og deltagergebyr kr.

275 sendes til prøvelederen. Husk at påføre

eget reg. Nr. og kto. nr. ved evt. tilbagebetaling

af gebyr.

Opnås resultatet ”bestået”, gælder dette

for efterårets prøvesæson i året for prøvens

beståelse, hele det følgende år samt forårets

prøvesæson i det derefter følgende år, i alt to

efterårssæsoner og to forårssæsoner.

En hund, der to gange med 2 års eller

større mellemrum har bestået en slæb- og

apporteringsprøve (S&A-prøve), har ikke

yderligere adgang til denne.

Der er ingen begrænsninger mht. antal

gange, en hund i et bestemt år kan gå op til

en S&A-prøve.

Ifølge FMR skal hunden være 10 mdr. for

at kunne deltage på prøven.

mvh

Slæb-og apporteringsprøveudvalget.

19


Forstå din hund v. Karl Georg Kristensen

Hunden vil ikke tage apportbukken

Der er ikke nogen idé i at gå på jagt med en

hund, som ikke kan og vil apportere. Jagt er

i dag først og fremmest oplevelse. Ingen behøver

længere gå på jagt for at overleve, så

det er i dag en hobby. Derfor er der også kritiske

øjne på jægerne, og derfor skal hunde

apportere. De fl este hundeejere forsøger at

lære den fi rbenede jagtkammerat, at hente

og bringe apportemner, så alt kan være i

orden inden jagten. Men, …. Ikke så få må

give op, inden de kommer ret langt, for de

evner ganske enkelt ikke, at få hunden til at

tage apportemnet i munden og kan man ikke

det, kan man ikke lære hunden apport.

Som ved al anden indlæring er der to vigtige

holdepunkter. Begynd tidlig, da er hunden

let at have med at gøre. Vær konsekvent

og ros alt det, som er godt og korriger det,

som er forkert. Og lige her er det, at kæden

hopper af for mange hundeejere.

En situation, som jeg har set mange gange,

ser nogenlunde sådan ud. Hvalpen sidder

foran føreren, der holder apporterbukken

i den ene hånd. Han siger nu med barsk

stemme: - Apport, apport! Og vil putte bukken

ind i munden på hunden. Men hunden

tænker: - Hvorfor er min far vred? Der må

være noget i vejen med den pind, den er

farlig, og den vil jeg ikke have i munden. Jo

højere han taler, jo værre bliver det. Hunden

vil ikke, og føreren må nu bruge magt for, at

tvinge sin vilje igennem.

Havde han nu i stedet for ladet hunden

snuse lidt til apporterbukken, så den var

blevet fortrolig med den og lagt den lige så

stille i munden på hunden samtidig med, at

han med venlig stemme havde sagt: - Apport,

apport, og straks efter havde rost , så

havde hunden tænkt: - Dejlig pind, min far

er meget glad, og jeg får ros, når jeg har

20

pinden i munden.

Det hele drejer sig om ikke at kræve noget

af hunden, som den ikke kan. Man skal altså

først sikre sig, at hunden ved, hvad øvelsen

går ud på, før man kræver, at den skal

udføre øvelsen hver gang.

Derfor går apportindlæring også først og

fremmest ud på fortrolighed og tilvænning.

Det er godt at have en lille pind på et par

centimeters tykkelse eller en vinge ved hånden,

så man mange gange dagen igennem

kan lave små træningsdoser. Tre-fi re gange

med apport 20 gange hver dag giver hurtigt

resultat, så hvalpen efter ret kort tid lukker

munden op, så snart den hører ordet: - Apport.

En hvalp som lærer det på denne måde,

kan som regel apportere allerede i tre – fi re

månedersaldren.

Men hvad gør man hvis skaden er sket,

hvis hunden er blevet så gammel, at den har

kræfter og selv vil bestemme? Hele hundens

kropssprog siger: - Jeg vil ikke, Jeg har set

mange forskellige forsøg på, at få den til

at tage apporterbukken, og desværre er der

ikke ret meget af det, som har hjulpet. Det

eneste ejerne opnår er, at de bliver mere og

mere røde i hovederne, inden de eksploderer:

- Din elendige køter kan du så for f…

Nej, det går ikke. Man må virkelig tænke

sig om og analysere, hvad det er, man vil

opnå. For det første skal hunden være tryg

ved apportemnet, for det andet skal den villigt

tage det i munden, og for det tredje skal

den beholde det til føreren siger: - Tak.

Man må starte med at berolige hunden, gøre

den fortrolig med apportemnet, tale venligt

og forsøge at åbne munden på hunden, og så

gør man for resten fuldstændig med hunden,

som var det en lille hvalp. Ikke kræve noget,

før man ved, at den kan det.

Hvem vil ikke gerne lære hunden apport?

Men for mange stopper det før de

får begyndt, for de kan ikke få hunden

til at tage apportemnet i munden. Apporteringsdressur

kræver konsekvens og

tålmodighed.

Arkivfoto: Flemming Østergaard

Nogle hunde vægrer sig så meget, at det

kan blive nødvendigt, at påføre den en

smule ubehag. Man kniber den lidt i øret.

Helt naturligt vil hunden give ondt af sig og

åbne munden. Apporterbukken i munden,

slip øret og masser af ros. Det varer ikke

længe før hunden forstår, at den skal åbne

munden, og da det er forbundet med positiv

respons fra føreren, så gør hunden det og

glemmer det ubehagelige. Nu er det vigtigt

med mange gentagelser mange gange hver

dag, men aldrig mere end tre-fi re gentagelser

pr. gang. Hunden forstår ikke, hvorfor

den skal blive ved, når den gør det rigtigt.

Først meget senere vil hunden lære og acceptere,

at den skal hente apportemner lige

så længe, føreren beder den om det.

Man skal altså både vinde over hundens

ulyst til at tage apportemnet og vinde magtkampen.

Hvem bestemmer.

Et godt middel til tilvænning er, at man

lader hunden gå ved siden af sig med apportemnet

i munden. Man snakker venligt til

den, og på den måde fjerner man aversionerne

mod apporterbukken eller hvad man

nu bruger. Samtidig lærer det også hunden

ikke at give slip, før den får tilladelse til det.

Så snart hunden har lært hvad det er den

skal gøre skifter taktikken, hvis den pludselig

vægrer sig. Nu er det jo ikke længere,

fordi den ikke kan lide pinden eller ikke

ved, hvad man vil have den til. Nu er den

blot ulydig, og så kan man sætte sin magt

ind som fl okleder. Fast greb i nakken, et

bestemt : - Apport! Og bukken i munden.

Beskeden er klar. - Når jeg siger du skal, så

skal du gøre det. For naturligvis skal hunde

apportere hver gang, den får besked om det,

og det er altså en kobling mellem lyst og

lydighed, der giver en god apportør


DEBAT

Resultatbogen igen-igen

Fra 1. juli 2010 vil det ikke mere være obligatorisk

at medbringe en resultatbog til prøver og

klubbernes egne udstillinger. Dette blev foreslået

på FJD-mødet den 25. november 2009 og godkendt

på DJU’s bestyrelses-møde den 1. februar

2010. I en prøvningsperiode – der løber i 3 år

– gælder det at dommerne på markprøverne skal

indføre præmieringsgraden i resultatbogen, når

hundens afprøvning er stoppet, hvis hundeføreren

ønsker det,

Jeg vil gerne i den anledning komme med nogle

argumenter for alligevel at anskaffe sig en resultatbog

– og dermed rette nogle af de fejlagtige

bemærkninger der er skrevet om resultabogen i

Jagthunden i numrene 5 og 6 fra 2009.

Jeg har f.eks. ikke indtryk af, at resultatbogen

har været specielt nem af glemme, når man skal

på prøve, men måske har den nu og da været en

undskyldning for at komme for sent. At resultabogen

på det nærmeste skulle opfordre til skrive

sin egne ”ønske-resultater”, og derfor ikke

kan bruges som dokumentation er ikke rigtigt.

Dansk Kennel Klub anerkender resultatbogen

– på samme måde som Hundeweb -, og bruger

den, hvis de endnu ikke har fået de nødvendige

resultater ind til f.eks. et championat. På den

anden side tror jeg ikke af Dansk Kennel Klub

vil kalde en udskrift af Hundeweb for juridisk

dokumentation – ikke fordi de ikke gør deres

arbejde godt nok, men resultaterne skal igennem

mange hænder inden de når så langt.

Jeg har de sidste 4-5 måneder fået mange

forespørgsler om, hvorvidt en resultatbog er nødvendig

eller ej. Det er ikke et spørgsmål jeg har

lyst til at besvare med ja eller nej, så jeg har orienteret

om Hundeweb og givet mine argumenter

for en resultabog, og lade det op til hver enkelt at

fi nde ud af hvad de vil. Jeg kunne i øvrigt heller

aldrig fi nde på at udstede en resultatbog til de

mennesker, der ringer og bare skal stille op på en

DKK udstilling, fordi de skal have parret deres

jagthund.

Jeg lister de argumenter, der taler for en resultatbog

– og som jeg også fremover vil maile

til dem, der ringer og er i tvivl om resultatbog /

ikke-resultabog.

Argumenter der taler for en resultatbog:

• DKKs hundeweb er ikke en dokumentationsside,

men en oplysningsside med fejl og mangler,

der kan opstå når tilmeldingsblanketten skal

igennem mange hænder.

• Hundeføreren kan komme til at skrive forkert

på tilmeldinsblanketten, f.eks. DKK nummeret

• Prøve-/udstillingslederen kan lave fejl ved

overførsel af data fra tilmeldingsblanketterne

(især hvis de er med håndskrift) til katalog og

præmieringslister..

• Dommer/udstillings- og prøveleder, som indfører

præmieringsgrad på listerne kan skrive fejl

(det skal jo gå hurtigt)

• Endelig kan der ske fejl fra DKK’s side ved

indførsel af de mange data, såsom almindelig

tastefejl, fejllæsning af utydelig præmieringslister

etc.

• Det kan tage lang tid, før præmieringerne bliver

indført på hundeweb, bl.a. på grund af travlhed,

men også fordi det kan tage sin tid, før prøve-/

udstillingslederne indsender deres præmieringslister

og nogle præmieringslister når endda slet

ikke frem.

• Der kræves medlemskab af DKK for at få

adgang til hundeweb – (kr. 410 årligt!! )

• DKK kræver en resultatbog for at kunne deltage

på schweissprøver

• Udstillinger i udlandet – i f.eks. brugshundeklasse

- kræves et FCI certifi kat udstedt af DKK.

Såfremt det nødvendige markprøveresultatet

endnu ikke er indført i hundeweb, udsteder DKK

certifi katet på baggrund af en indsendt kopi af

resultatbogen

• Prøve- og udstillingsresultater i udlandet indskrives

i resultatbogen, så ejeren kan dokumentere,

præmieringen.

• I tvivlsspørgsmål om præmiering er det altid

ejeren der skal dokumentere hundens præmiering.

• Hundens vaccinationer indføres i resultatbogen,

så man undgår at medbringe de enkelte vaccinationsattester.

(For rejser til udlandet kræves

hundepas med de nødvendige vaccinationer).

Kirse Overgård

Vinderklasse bedømmelse.

En normal Dansk vinderklasse på 3-5 hold

hunde, kan der være kæmpeforskel på hvordan

terrænforholdene er, hvordan fugletilgangen er,

hvordan færtforholdene er og hvordan ser og

bedømmer den enkelte dommer søg fart og stil,

og hvor Flink eller knap så fl ink er den enkelte

dommer. Mange har kritiseret vores system med

kategorier, altså 1A-1B-2A-2B og jeg indrømmer

at jeg har nogle gange givet det skylden, hvis der

er gået kage i bedømmelsen.

Men hvis vi fortsat skal placere hundene ud fra

hele dagspræstationen, og det tror jeg der er klart

fl ertal for, så er man jo også nød til at lave en

eller anden form kategorisering.

Fjern lodtrækningen.

Mit forslag går ud på at vi fjerner lodtrækningen

før anden heat, som i dag i manges øjne med

rette opfattes som spild af tid, fordi det tilfældigt

sætter ekvipager mod hinanden som egentlig

ikke på dagen er direkte konkurrenter F. Eks. en

1A mod en 2 B. Det bliver let til ligegyldige slip

ofte ultra korte, som betyder at 1A hunden bliver

pakket ind og 2B ikke har en reel chance for

noget som helst, og altså lige så godt kunne blive

liggende i bilen. Det giver anledning til at folk

med rette føler sig dårlig behandlet.

Nej drop lodtrækningen og lad dommerne

fortsætte deres arbejde, efter en evaluering ved

frokost hvor de som nu rangerer hundene. Anden

heat starter man så fra en ende af, nok typisk

fra bunden, men det er egentlig ligegyldig, og

så skal vi have fast sliptid i anden heat ca. 10

minutter. Hvis en hund laver diskiminerende fejl

skal der kobles, og makkeren skal da ud i slip

med en der også mangler sliptid, eller med en

som dommerne vil omprøve.

Anden heat vil nu give mening, og give reel

mulighed for at vise såvel styrke som svagheder.

Det vil også udjævne noget af tilfældighederne

fra formiddagens forskellige forhold. Hvis f.

Eks. en hund fra lav kategori her viser høj klasse

skal den løftes så det batter, altså ikke bare fra nr.

12 til 10. Det samme skal være tilfældet hvis en

1A hund falder igennem, så må den fi nde sig i at

blive rykket betydeligt nedad i tabellen.

Ovennævnte system vil gøre vore vinderklasser

meget mere retfærdige og gennemskuelige, og

det vil blive super publikumsvenlig, og jeg er

sikker på at dommerne og hundeførerne vil blive

glade for systemet.

Hilsen Carlo Nørtoft Thomsen

FJD´s apporteringsprøve

Apporteringsprøven afholdes

søndag d. 1. august kl. 10.00 ved

Gørding.

Tilmelding til prøveleder:

Gert Clausen, Rebelsigvej 4, 6690

Gørding. Tlf. 75 17 80 17 / 51 20

46 45.

Anmeldelsesfrist: d. 28. juli.

Alle racer er velkommen.

VILDTFODERAUTOMATER

Til FASANER og AGERHØNS

Vildtforderautomat komplet

Flot og effektiv vildtfoderautomat. Består af en ny og sort

plasttønde (60 l), 3 trykimprægnerede ben, skruer m. m.

samt en galvaniseret foderspiral.

Automatisk vildtfoderautomat

ACCUFEEDER, er ved at være kendt af alle. Fantastisk

driftsikker og enkel at bruge. Kan fodre 1 eller 2 gange i

døgnet. Lev. inkl. batterier.

Foderspiraler

Lav selv din vildtfoderautomat. Vi har to forskellige foderspiraler

til montering i en tønde eller spand.

NYHED - Foderindsatse

PanFeeder (bl. velegnet til majs) og W-Feeder.

Tjek vores web for yderligere info.

Fælder

HUSK vi fører mange forskellige fælder. Bestil vores

katalog eller tjek vores web på www.america-thisted.dk

AMERICA A/S - DK - 7700

Thisted - Tlf. 9792 0122

www.america-thisted.dk

post@america-thisted.dk

21


Jagthunden på udstilling

Det er et ufravigeligt krav og

årelang tradition, at jagthundeejere

går på udstilling med

deres hunde.

Men hvordan gør man egentlig

sin hund klar til udstilling,

og hvad er det dommren ser

på, når hunden er i ringen?

Tekst: Erik Petersen

Foto: Flemming Østergaard og Erik

Petersen

Vore hunde i FJD-regi er jagthunde – stående

fuglehunde. Disse skal markprøvepræmieres

for at komme i brugsklasse på

udstilling, hvor de Championat givende

dommercertifi kater uddeles. Opnår hundene

tre certifi kater (tre forskellige dommere)

samt 1. pr. på markprøve, tituleres de nu

Eksteriørchampion - populært kaldet Udstillingschampion.

Dette krav til brugsprøvepræmiering må

aldrig ændres !

I Dansk Kennel Klub, hvor vore racer

stambogsføres, fi ndes der incl. vore stående

FJD-racer over 350 forskellige racer, som

alle er i overordnet regi af FCI - Fédération

Cynologique Internationale.

DKK, FJD og Specialklubberne afholder

udstillinger i Danmark, heraf er DKK typisk

arrangør af 5-7 store INT. udstillinger og to

nationale. FJD og vore specialklubber afholder

som typisk kun en udstilling om året.

Alle racer har en FCI standard. Det er en

national racebeskrivelse fra de respektive

hundes hjemlande. Denne standard kan kun

ændres af en races moderland og ikke af

FCI. DKK sørger for, at vi her i Danmark,

har en korrekt oversat standard beskrivelse

af racerne, og det er disse standarder der ligger

til grund for dommernes afgørelser.

Ved udarbejdelsen af en standard forsøger

man, at fi nde de bedst mulige udtryk, for

det, som specielt karakteriserer pågældende

race. Hvad er typisk? Derudover må man

22

Foto: Flemming Østergaard


søge til racens begyndelse/skabelse, følge

dens historie og udvikling gennem tiderne,

for at fi nde frem til det idealbillede, der

tilgodeser racens bedste ydre og indre

egenskaber.

For jagthundenes vedkommende, må

kravet til eksteriøret i fremtrædende grad

bestemmes af, hvad der betinger de bedst

mulige brugsegenskaber - samtidig med at

æstetiske hensyn ikke tilsidesættes.

Standarden skal så tydeligt som muligt,

sprogligt tegne os et idealbillede af racen,

således som vi ønsker dennes udvikling i en

typisk, ensartet og ædel jagthundeskikkelse.

Der er heldigvis intet modsætningsforhold

imellem et smukt ydre og gode jagtegenskaber.

Det er en stor glæde, når dette er forenet

i fremtrædende grad, og avls- og opdrætterarbejdet

bør have et sådant højt mål.

En standard må have en detaljeret beskrivelse

af hundens ydre, men dommerne bør

ikke fortabe sig i detaljerne - og detaljerne

må heller ikke tillægges lige stor betydning,

idet visse eksteriørkrav ( de anatomiske/fysiologiske

), har en ganske anden betydning

for hundens brugsværdi, end enkelte andre,

som f. eks. farven, haleføring, pelslængde

m.v., der delvist er dikteret af æstetiske

hensyn.

I øvrigt er der stor forskel på standarderne

som sådan, idet de engelske standarder generelt

ikke er så omfattende som visse germanske

(kontinentale) standarder. Pointer

standarden beskrives nemt på to A4-sider,

hvor både Ruhåret og Korthåret Hønsehund

standarderne fylder fem sider.

En af de helt fundamentale forskelle er

grundlaget for diskvalifi kation. De engelske

standarder, med Rød-hvid Irsk setter undtaget,

omhandler kun afsnittet ”FEJL” – der

kort beskriver, at afvigelser skal betragtes

som fejl og gradueres efter afvigelsens

omfang.

Kontinentale racers standarder er derimod

meget detaljerede omkring beskrivelsen af

hvad fejl er….

Disse gradbøjes i tre grupper - fejl,

alvorlige fejl og diskvalifi cerende fejl.

Til eksempel har Tysk Korthår en grundig

gennemgang, på halvanden A4 side i

standarden, der tydeligt præciserer, hvad de

tre typer ”FEJL” er. Af alle disse punkter er

eksempelvis 10 punkter diskvalifi cerende

(læs selv).

„ Når dommerne på udstilling dømmer

efter en racestandard, bør resultatet på den

samme hund, bedømt af to forskellige dommere,

blive ens !“

Dette er en almindelig kommentar, hørt

ved ringsiden. Den bunder i en, efter min

mening, overvurdering af standardens

betydning. Opfattelsen tager udgangspunkt i

den formodning, at blot du kender racestandarden,

er man uden videre kvalifi ceret til at

dømme pågældende race.

Det urigtige i denne opfattelse ligger først

og fremmest i, at standarden intet fortæller

om oplevelsen af bevægelser, hundens

personlighed og udstråling samt harmoni i

linjer mm.

Bedømmelsen vil altid blive et spørgsmål

om afvejning af fortrin og fejl - den reelle

kunst ligger i at afveje detaljernes betydning

i forhold til hundens brugsværdi.

Fejl og fortrin afhænger derfor af dommerens

individuelle dygtighed og subjektive

smag

Helt fundamentalt burde udstilling være et

værktøj til udvælgelse af avlsdyr, idet højt

præmierede hunde ofte benyttes i avl. Men

i takt med tiden er udstilling blevet mere og

mere show-præget, hvilket er uheldigt for

avlen. Personlig stil og tøj smag hos dagens

udstillere (specielt på DKK udstillinger)

har næsten taget overhånd og udstillerne,

som i øvrigt nu hedder handlere, er ofte set

i påklædning, som skulle de til bryllup eller

lignende festligheder. Dette virker ikke specielt

positivt på mange af os jagthundefolk,

så har jeg vist ikke sagt for meget!

Derfor: Klæd dig naturligt – og undlad

også at overdrive med modsat fortegn i forsøget

på at ligne en ”meget rigtig jæger”

Udstilling er en skønhedskonkurrence,

uanset om vi kan lide det eller ej! Der er

mange faktorer, der spiller ind på en hunds

præmieringsgrad. Hvordan ser den ud i forhold

til racens skrevne standard, og hvordan

præsenteres hunden i ringen. Det bedste råd

til nye hundeførere, der skal udstille for første

gang, er at tage kontakt til mere erfarne

udstillere, deltag på ringtræningskurser

under DKK, opsøg specialklubbens kontakt-

personer, der igen henviser til personer, der

kan hjælpe osv.

Derudover bør alle udstillere læse DKK´s

udstillingsreglement * - mange ubesvarede

spørgsmål vil herefter fi nde sit svar.

Husk: Vaccinationer skal være i orden

(hundesyge & parvovirus). Hunde, som

udstilles skal være i god mental og fysisk

sundhedstilstand og må ikke vise sygdomstegn.

Tæver med hvalpe under otte uger

samt synligt drægtige tæver kan ikke udstilles.

Hunde, der mangler den ene eller begge

testikler (kryptorchister), kan ikke udstilles.

Testikler skal være normale og på normal

plads – fuld orientering om sundhedskrav og

hvilke hunde der ikke kan udstilles, ses her

* http://www.dansk-kennel-klub.dk/fi les/

pdf/regler10.pdf

Sørg for at din hund har en god kondition

(også dig selv ) – dette kræver træning. Du

må ikke forvente en topplacering, hvis vi

som jægere/jagthundefolk bare trækker en

uforberedt hund frem !

Lær din hund ringkultur, således at den

kan posere, altså lade sig opstille med siden

til dommeren og ”stå” roligt. Brug gerne

kommandoen ”stååå”. Kan opstilles på to

måder. Enten med for- og bagben parallelle

(fi g. 1) eller som med nærmeste bagben

trukket lidt bagud, for at vise vinklingen

(fi g. 2) Obs. Bretoner bør fremtone kvadratiske

i sin helhed – derfor anbefales opstilling

som på fi g. 1.

Det er i øvrigt frustrerende som dommer,

at opleve fortvivlede ”jægere” der udstiller

deres jagthund med fordressur, såfremt

hunden automatisk ”sitter” ved førerens

stop. Her kunne man med held træne i ”stå”

som supplement!

Højdemåling er også nødvendigt at træne.

Ikke alle hunde kan lide dette (især ikke

første gang), så husk at træne dette. Mht. til

højdeafvigelser og konsekvenserne heraf,

må du læse din hunds standard, da der er

meget forskellige måder at håndtere dette

Fig. 1

1-Snude/næse 2-Næseryg 3-Stop 4-Skalle 5-Nakkeknude 6-Overgang mellem hoved og hals

7-Hals (overlinie) 8-Øre 18-Øjne 19-Næseparti 20-Læberunding 21-Læbefold 22-Strube

23-Hals (underlinie) 24-Bringe/ forbryst 25-Højre side af hals 26-Manke 27-Ryg 28-Lænd

29-Kryds 30-Hale 31-Sædebensknude 32-Lårets bagside 33-Lår 34-Læg 35-Hæl 36-Mellemfod 37-Fodrod/

haseled 38-Hasevinkel 39-Blodkar 41-Bagpoter 42-Knæ 43-Flanke 44-Bugfold

23


Fig. 2

på. Nogle af de racer der staffer hårdest

ved afvigelser (over og under) er Gl. Dansk

Hønsehund, Breton og Vizla.

Forbenene skal være tilnærmelsesvis

lodrette, således hundes skulderblad er

skråtstillet / tilbagelagt (modsat stejl = for

lodret). Forholdet mellem skulderbladets

medianlinje (den forhøjning du selv kan

mærke på skulderbladet) og overarmsbenet,

har den aller største betydning for fjedring

og afspark.

Bagbenene skal være så tilbagetrukne, at

hundens bagbensvinkling ses. fi g. 2.

Under ”stå” kan terrænet på udendørs

udstillinger skråne eller små huller kan forekomme

i underlaget. Sørg i opstillingen for,

at den IKKE har forpoterne ”nede” i disse

huller. Opstil hunden med forpartiet højest!

Værk opmærksom på hundens ryglinje

under poseringen – denne kan også påvirkes

ujævnt underlag. Undgå at hunden ”falder

hen” og slapper for meget af.

Vend den til at fremmede berører den

(træn med naboen osv.). Lær den også

tandvisning samt, at hanhunde vender sig

til berøring på testiklerne. Begge disse dele

bør øves med fremmede personer.

Fremvis din hunds trave bevægelser med

en vis energi og før hunden på din venstre

side. Sørg for at den ikke lunter, går pasgang

eller galoperer.

Husk altid højt båret hoved – både under

posering og trav.

Pelsen skal fremstå velplejet og visse racer

bør trimmes (langhårede og ruhårede). Her

er det nødvendigt for dig, at søge oplysning

om dette i din egen klub, specifi kt for din

24

race.

Trimningen skal foregå i god tid før udstillingen

(gerne 1-2 måneder).

Bevægelserne er noget af det vigtigste.

Træn dette tit og ofte og vær glad/positiv når

I øver dette. Dit humør smitter af på hunden

og forplanter sig nemt gennem snoren.

Benyt gerne en tynd udstillingsline og ikke

store dominerende halskæder.

Find den rigtige rytme for din hund og dig,

således fart og skridtlængde passer sammen.

Det optimale er slap line i kombination med

god fart i fl ot trav med jordvindende og frie

bevægelser.

Magter du ikke dette fuldt ud (kan tage tid

at indøve) er det tilladt at støtte din hund

med rosende bemærkninger på vej rundt

i ringen. Lange skridt kan bringe hunden

”op i svæv” – omvendt tripper du, tripper

hunden.

Små og meget fjerlette ryg i snoren kan

være befordrende for at hunden skyder

brystet lidt frem.

Godbidder kan også være en mulighed….

Små pølsestykker kvast ud i hånden eller en

fasanfjer tapet på hånden osv. kan alt samen

bidrage til en fl ottere fremtoning og dermed

bedre bevægelser.

Husk at alle disse tricks bør udføres diskret

og ikke overdrives ….

Alle hunde i en klasse mønstres sammen –

alle får undersøgt biddet / tænderne og hannerne

får kontrolleret om de har to normalt

udviklede testikler.

Herefter bedømmes en hund af gangen.

Beskrivelsen (ofte kaldet kritikken) starter

typisk med hovedet. Her gøres bemærkninger

om udtryk (race og kønspræg), øjne, øre,

stop, læber og bid mm. – alt sammen i forhold

til racens standard. Herefter bedømmes

hals, ryg, lænd, kryds og om halen er velansat.

Krydset får ofte en ekstra kommentar

– eksempelvis om det er et afskydende

kryds (for faldende)…om det er stærkt og

bredt osv.. Herefter følger typisk noget om

brystkassen (dybde og volumen) med evt.

kommentarer om ribben. Benstammerne

beskrives detaljeret - er der tilstrækkelig

knoglesubstans eller er lemmene for tynde...

Skulderpartiet beskrives (er skulderen stejl,

korrekt eller for skråtstillede) samt forbenstillingen.

Dernæst beskrives bagbenene i

henhold til fi g.1 og vinklingen på disse.

Herefter ser dommeren ofte bevægelser –

det være sig forfra – bagfra og fra siden. Her

er det vigtigt, at man lykkes – det er nemt at

miste en præmiegrad her! Herefter kontrolleres

pels og kvalitet – det være sig dækhår

og underuld. For visse racer gælder også

specifi kke farvekrav – disse detaljer noterer

dommeren sig også. Sluttelig kan man få en

generel kommentar om hunden som helhed

og visse dommere beskriver også din evne

til at fremvise hunden (handle).

Er du indstillet på en hyggestund ved

ringsiden, kan man medbringe et tæppe,

vandskål, godbidder, kaffe samt en sammenklappelig

stol. Husk nummerskilt / katalognummer.

God sportsånd rækker langt. Går det ikke

som forventet, bør man tage skuffelsen roligt

og glem ikke at gratulere vinderen! Alle

dommere ser ikke ens på hundene – næste

gang går lykken måske din vej! Husk også,

at det forbudt at forringe eller ødelægge

andres deltageres hundes chancer.

Vær klar med din hund når din klasse

starter.

Gør dig umage med fremvisningen – det

betaler sig. På de store Internationale udstillinger

har dommeren ikke mange minutter

pr. hund. Derfor er det vigtigt, din hund præsenterer

sig optimalt i den ”korte tid”, der

er til rådighed. På FJD og på specialklubs

udstillinger, er der tradition for mere tid i

ringen pr. hund, og det hele foregår nok så

afslappet.

Og husk lige følgende, såfremt din hund

ikke opnår den præmie, du drømte om…

”Hvad er skønhed?” …. Det var det første

spørgsmål vi fi k på fotograf fagskolen ”i

gamle dage”, og ingen af os elever kunne

svare præcist. Men følgende udsagn blev

dog det endelige svar… ”Skønhed er ikke

en egenskab ved tingene selv, men en proces

der sker mellem beskueren og objektet”.

Tre former for ”stååå” eller posering. Venstre foto typisk for erfarne udstillere (handlere) og den mest ufrie form. Midterste foto er middelmåden – fører støtter sin hund

gennem en siddende positur, men berører ikke hunden. Højre foto er en fri form, hvor hunden stort set ”kan selv”, endda med halerørelse. Alle tre former er helt normale på

udstillinger – men hvor ville vi nå langt, den dag, hvor kun den frie form er tilladt. Altså hvor hunden i langt højere grad, må vise hvad den duer til og hvor føreren (handlere,)

ikke skal ”modellere” hunden op til posering ved løft i både hale og hoved.

Dette være skrevet i fuld respekt til handleren på første foto – vedkommende er faktisk en af landets dygtigste handlere og gør jo kun hvad der er tilladt.


KRAGBORG RÅFODER

Vi ønsker Per og Bøgeskovens Gus tillykke med Dansk Jagtchampinonat og Dansk Brugschampinonat

g p

Vinder af Dambos pokal for den mest vindende hund på marken i 2009

Nørager DKK, 2009: 1.v. forårsvinderkl. HP CACIT

Fyn, FUV, 2009: 1. pr. fuldbrugsprøve 248 p. 1.v.

Skåne, SVK, 2009: 1. pr. elitekl, 2.v res.CACIT. Riksprov 190 p

Rødekro, FJD, 2009: 1.v. efterårsvinderkl. HP CACIT

Ribe DKK, 2010: 1. v. forårsvinderkl. HP CACIT

Vejle, DRK: 2010: 1.v. forårsvinderkl. HP CACIT

Nørager, DKK, 2010: 4.v. forårsmesterskab

Kennel Kragborg. Bjerrevej 413, 7130 Juelsminde. 40175431

www.kragborg.dk

v/Anders Due

25


26

Apporteringsprøver

i 5-klub regi 2010

DWK = Dansk Weimaraner Klub

GDH = Klubben for Gamle Danske

Hønsehunde

LHK = Langhårsklubben

DVK = Dansk Vizsla Klub

DDPK = Dansk Drentsche Patrijshond

Klub

Apporteringsprøve Sjælland. DWK,

DVK, LHK, GDH, DDPK

Tid: Søndag d. 1. August 2010 kl. 9.00

Anmeldelsesfrist: Tirsdag d. 20. Juli 2010

Mødested: Parkeringspladsen på Parcelgårdsvej,

4200 Slagelse, v. Antvorskovs

Kasernes øvelsesområde (kørselsanvisning

sendes pr. mail)

Prøveleder: Anders Hansen, Vollerupvej 12,

4200 Slagelse, tlf. 58 54 02 45/ 20 95 43 11

Email: rikkeoganders@os.dk

Betaling: På konto reg. 5356 konto nr.

2614680

Apporteringsprøve Midtjylland. DWK,

DVK, LHK, GDH, DDPK

Tid: Søndag den 20. juni 2010 kl. 9.30

Anmeldelsesfrist: Fredag den 11. juni 2010

Mødested: ”Statoil” Ejstrupholm

Prøveleder: Niels Nygård, Nygade 7, Blåhøj,

7330 Brande, tlf. 75 34 53 55 / 40 34

53 55

Apporteringsprøve Nordjylland. DWK,

DVK, LHK, GDH, DDPK

OBS OBS OBS

Den tidligere annoncerede prøve d. 31. Juli

ved Brønderslev er AFLYST og erstattes af

nedenstående prøve.

Tid: 1. August 2010 kl. 9.00

Anmeldelsesfrist: Mandag d. 26. Juli

Mødested: Ny Høstermarkvej 28 – 30, 9280

Storvorde (Mou Jagtforenings klubhus)

Prøveleder: Jesper Klausen, Kærholmvej 16,

9280 Storvorde, tlf. 98 31 04 40

E-mail: klausenmou@vip.cypercity.dk

Fælles for alle prøverne:

Gebyr: 225,- kr. sendes sammen med tilmeldingen

til prøvelederen på DJU- anmeldelsesblanket.

Anmeldelsesblanketten er ofte i Jagthunden

eller kan hentes på DJU’s hjemmeside www.

danskjagthundeudvalg.dk

Husk! Resultatbogen skal medbringes på

dagen.

Der dømmes efter DJU’s regler.

På de 5 klubbers vegne Klaus Jensen

De 5 engelske stående jagthunde racer

&

Frijsenborg Explorer 21. og 22.8.201

De engelske specialklubber forventer en stor

opbakning blandt alle vores medlemmer til

dette arrangement. Det er jo ingen hemmelighed

at det årlige hvalpetillæg, de sidste 20 år,

for fl ere af racernes vedkommende, er næsten

halveret. Skal vi bevare blot nogle af de gode

danske avlslinier i fremtiden, er tiden nu moden

til at vi vender blikket udad og i fællesskab

samarbejder omkring spændende tiltag, der

målrettet promoverer de engelske stående

jagthunde, overfor de danske jægere.

Vi ved alle, at for mange jægere er det

en stor og helt unik oplevelse, at jage over

en godt dresseret engelsk hund i det åbne

landskab.

De mange fordomme om at engelske hunde:

”løber over 7 kirkesogne”, ”er svære at dressere”,

”duer ikke til at apportere”, kan ikke

bruges til almindelig jagt”, ved vi i klubberne

udmærket ikke passer.

Det er derfor vores fælles opgave, på en

overbevisende måde, at gøre disse påstande

til skamme, ved at vise vore hunde frem på

jagter, i jagtforeninger, på prøver og skuer.

Frijsenborg Explorer er en kæmpestor mulighed

for at vise vore engelske racer frem på

optimal vis.

Klubberne har i samarbejde lavet en stand på

Frijsenborg, som forventes at være besøgt af

ca. 10.000 i løbet af weekenden.

Vi vil gennem hele weekenden bl.a. lave

apport opvisninger, demonstrere markjagten,

specielt søget, den gode kontakt og standen

vil vi fokusere på.

Samtidig har vi nogle fantastiske tilbud til

vores medlemmer, hvoraf kan nævnes:

Lørdag den 21.8 afholder vi, anerkendt apporteringsprøve,

en stor skydekonkurrence på

en super sportingbane. Om aftenen laver vi en

stor fest for alle medlemmerne i de 5 klubber,

fl ot buffet, samt underholdning m.m..

Søndag den 22.8 afholder vi en stor anerkendt

udstilling for alle 5 racer. Dommere er

2 af vore mest velanskrevne udstillings dommere

med ”jagtforstand”, Gunnar Jensen og

Erik Petersen.

Denne dag er der også mulighed for at stille

på apporteringsprøve.

Bak derfor arrangementet op, sæt allerede nu

plads af i kalenderen. Der er naturligvis mulighed

for at opstille telt, campingvogn, m.m., fra

fredag den 20.8.2010.

BEMÆRK! Blandt de første 100 hunde, der

tilmeldes af de engelske klubbers medlemmer

til udstilling og/eller apport, trækker vi, med

sponsor hjælp fra Beretta, (www.normark.dk)

lod om en helt ny Beretta Silver Pigeon, et fl ot

og perfekt gevær til markjagt. Værdi ca. kr.

15.000. Geværet overrækkes under festmiddagen

lørdag aften.

Tilmelding kan ske fra den 15. juni hvor Jagthunden

udkommer, med tilmeldingsskemaet,

som på denne dato også vil være tilgængelig

til download, på de engelske klubbers hjemmesider.

Ønsker nogle at yde en ekstra indsats og

tilbyde sin hjælp i weekenden, så hold jer

endelig ikke tilbage, kontakt straks jeres specialklubber

eller skriv på e-mail: engelske5@

gmail.com, så hører i hurtigt fra os.

Vi håber meget at vi ses i denne forhåbentlig

strålende august weekend.

Med venlig hilsen

Markedsføringsudvalget for de

engelske stående jagthunde

Tilmeldingsblanket på næste side.


På tur med gris og harer Tekst og foto: Rune Riishøj

Endeligt skulle marktræningen i gang. Vi

havde glædet os som gale. Nej, vi er ikke på

vej til Norge på rypejagt, men på vej mod

det vestsjællandske. Mere skal der såmænd

ikke til at glæde tre underdanige jyder. Som

den ene så fantastik fi k det udtrykt – der er

ikke noget som kvinder, der kan ødelægge

en god jagtdag eller en god omgang hundetræning.

Men det her var herreweekend. Rigeligt

med hundetræning, hundesnak, whiskey og

metangas, bedre bliver det ikke..to Münsterländere

og en grisehund/silkeabe (ruhåret

hønsehund) og massere af hundetræning.

Inden jeg bliver henrettet, var det førerens

helt egne udtryk for hans egen hund. Grisen,

som den endte med at komme til at hedde,

gav anledning til mange herlige timer. Udover

at have mange spændende adfærdsdetaljer,

som fl ere hundepsykologer formentlig

kunne skrive fl ere afhandlinger om, var den

til trods komplet lydig og med et herligt

søgsoplæg.

Fredag formiddag startede med en tur på

marken, grisen havde problemer med at

komme igennem den jysk sne og dukkede

desværre derfor først op fredag aften sammen

med whiskeyen.

Fredag eftermiddag gik med teoriundervisning

”inden unghunden skal på marken” hos

Hilmers hundeskole. Et kursus der absolut

kan anbefales. Fyldt med viden glædede vi

os til at få afprøvet det i praksis.

Unghundene skulle lørdag rigtig på marken

– to dage i starten af marts med næsten

snefrie marker omkring Dalmose kan det

blive bedre? Hans Loose, manden der altid

er klar med en hjælpende hånd, havde lagt

fantastiske terræner til og alt hans viden

gennem mange år.

Desværre var rapsen rimeligt medtaget af

vinteren og det bevirkede at hønsene var

meget ”lette” og harerne gik langt tid før vikom. Men hvad betød det, når vi nu rigtig

kunne komme til at træne søgsoplægget og

fuglene var der jo, og harefoden forblev på

marken som provokation.

I løbet af de tre dage på marken havde

vi ikke nogen rigtige fuglesituationer,

hundene mærkede dem for sent, alt i alt på

de tre dage så vi nok omkring 30 par høns,

men uanset havde vi en ganske uovertruffen

weekend med John Hansens teori i

baghovedet og Hans Looses mangeårige

erfaring, fi k vi en uforglemmelig weekend

med mange oplevelser og erfaringer rigere.

En stor tak til Hans og John for Jeres

hjælp.

Det er stort, når de erfarne kræfter bruger

tid og viden på de unge. Det er meget

prisværdigt!

27


FJD´s nordjyske prøve for kontinentale hunde

Den 5/4 havde jeg for første gang æren af at

være prøveleder på Fjd`s nordjydske markprøve

for kontinentale hunde.

Som alle ved blev det en hård vinter, og

den dato som vi havde sat os på, (13/3),

kunne ikke lade sig gøre, der var stadigt en

28

Autoboxe

fås i standardmål eller

skræddersyet til bilen

PROFILTEKNIK ApS

Energivej 3 · 6870 Ølgod

Tlf. 75 24 61 11

Fax 75 24 64 80

e-mail: hakon@hakon-profil.dk

www.hakon-profil.dk

halv meter sne overalt. Så det blev hurtigt

fastslået at skulle der være prøve så måtte

den fl yttes. Jeg skulle lige hilse at sige, at

det er ikke noget man gør på en enkelt aften.

Der skulle ringes og skrives til alle hundeførere,

og ikke mindst Fjd`s sekretær Bent

HUNDEGÅRDE

DANSK KVALITETS HÅNDVÆRK

Vedligeholdelsesfri · varmgalvaniseret · Super kvalitet

10 års garanti for gennemtæring

Olsen som skulle koordinere med de andre

organisationer.

Ved fælles hjælp (og tak for det), lykkedes

det at fi nde en dag, endda en DJ. dato at

afholde vores prøve på.

Vi endte med at have tre fulde hold, fandt

tre gode terræner med masser af vildt, ( 46

gange fugl og 31 stykker andet vildt), et fantastisk

vejr, supergode terrænledere og gode

positive dommere, alt i alt super betingelser

for at dele nogle præmier ud.

MEN: det eneste, vi ikke havde med på

dagen var heldet, næsten ingenting ville

lykkes, hundene kunne ikke mærke fuglene

og de enkelte, som kunne, var måske ikke

ordentligt i dressur, for vi endte med at have

en 1. præmie og 3 andre præmier. Sådan kan

det gå, jeg håber på bedre held næste år.

Tak til alle hjælpere og alle hundeførere og

dommere, og tillykke til de hundeførere som

trods alt fi k en præmie.

Ole Andersen


Er du jæger og har behov for

træning og jagt med din hønsehund,

så læs her:

Store markarealer med roer

eller anden bunddække. Gode

og stærke vildtbestande. Fri

afskydning.

Op til 10 jægere med egne

hunde - eendagesjagt:

10.000,- kr.

5 min. fra motorvejsafkørsel nr.

46 - Sakskøbing.

Kontakt Keld Rasmussen,

Nystedvej 63, 4990 Sakskøbing.

Tlf. 54779041 og 51764507.

E-mail: Bodilkeld63@gmail.com


Dansk Ruhår Klub

Generalforsamling 2010

Klubredaktør:

Lars Hansen, Udbyhøjvej 597, Knejsted, 8970

Havndal, tlf. 2030 1420

e-mail: jagthunden@ruhaar.dk

Formand:

Torben Mørup, Danmarksgade 27, 1, 6700 Esbjerg,

tlf: 7513 98 69 - 2138 7515

E-mail: formand@ruhaar.dk

Kasserer:

Søren Hecht Petersen, Skovvænget 34, 2970

Hørsholm, tlf. 2049 4839,

e-mail: kasserer@ruhaar.dk

Hvalpeformidling:

Vest for St.bælt: Knud Risager, tlf. 8639 4247

e-mail: hvalpe-vest@ruhaar.dk

Øst for St.bælt: Ebbe Madsen, 4649 6150

e-mail: hvalpe-oest@ruhaar.dk

Flemming Thune-Stephensen fi k HI-nålen på årets

generalforsamling.

Børge Hansen fi k HI-nålen på årets generalforsamling.

Beslutningsreferat fra Dansk Ruhår Klubs

ordinære generalforsamling for året 2009

afholdt i Ferritslev forsamlingshus søndag

den 18. april 2010

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af tre stemmetællere

3. Afl æggelse af årsberetningen

4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret

årsregnskab for 2008

5. Valg af bestyrelse og to suppleanter

6. Valg af to revisorer og en suppleant

7. Valg af medlem til FJD

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Børge Hansen blev valgt som dirigent.

2. Valg af tre stemmetællere

Karl-Åge Hansen, Flemming Thune-Stephensen

og Keld Navntoft blev valgt.

3. Afl æggelse af årsberetning

Formand Torben Mørup afl agde årsberetningen.

4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret

årsregnskab for 2009

Regnskabet blev gennemgået af kasserer

Søren Hecht og godkendt af generalforsamlingen.

5. Valg af bestyrelse og to suppleanter

Kasserer: Genvalg til Søren Hecht Petersen

uden modkandidater.

Bestyrelsesmedlemmer: Genvalg til

Annette Laursen og Eline Noiesen uden

modkandidater.

Bestyrelsessuppleanter: Genvalg til Kirstein

Henriksen og Keld Toft uden modkandidater.

6. Valg af to revisorer og en suppleant

Ebbe Madsen og Karl-Åge Hansen blev

genvalgt som revisorer uden modkandidater.

Ib Larsen blev genvalgt som revisorsupple-

www.ruhaar.dk

ant uden modkandidat.

7. Valg til FJD

Formand Torben Mørup blev valgt uden

modkandidat.

8. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

HI-nålen

Flemming Thune-Stephensen og Børge

Hansen fi k begge tildelt HI-nålen af sølv.

Æresmedlem

Sven-Otto Hansen blev æresmedlem i

Dansk Ruhår Klub.

Formanden på talerstolen.

Sven-Otto Hansen blev på generalforsamlingen udnævnt

til æresmedlem i Dansk Ruhår Klub.

29


DRK hovedprøve 2010

Igen i år var klubbens Forårs prøve lagt i

Vejle – Juelsminde området, vi havde i lang

tid spejdet gennem snedriver og koldt vejr

efter fugle og en ”lille klat ” bar mark at

træne på så alle var vel meget spændt på om

der kom ret mange deltager.

Men da Prøveleder Vitter (Vibeke Gude)

sammen med hendes tro stab af dygtige

hjælper med sædvanlig præcision bød

velkommen var der tilmeldt rigtige mange

dygtige hunde, og der var pænt med fugle på

terræner så bortset fra aftalen med vejrguderne

som drillede lidt den ene dag havde

de igen i år formået at tilrettelægge en fl ot

Forårs prøve.

Kunne hundene nu fi nde fugl og ikke

Udtagelse til Racedyst:

Udtagelse til racedyst for

Sjælland,Lolland og Falster Lørdag

03.07.10

Mødested Hedehusene Fløng skydebane

vest, Hovedgaden 610 c., 2640Hedehusene.

Se under område 11 for yderlig information.

Udtagelse til den ”Jyske Racedyst”.

Afholdes igen i år ved DJ´s anerkendte apporteringsprøve

ved

Egeris d. 26/6.

Se under område 4 for yderlig information.

30

mindst behandle dem…. Foråret havde jo

kun varet ca. 14 dage og meget træning var

det jo ikke blevet til.

Her må jeg straks sige, vi er ganske godt

kørende med gode hunde der arbejder fl ot

og kan fi nde fugl, jeg så både Unghunde der

trods dårligt vejr viste ganske stor jagtlyst

og også fandt fugl samt mange velgående

vinder klasse hunde som også viste meget

fl ot mark arbejde.

Jeg vil her benytte lejligheden til at takke

Prøvelederen og hendes tro stab af hjælper

for en vel tilrettelagt prøve, man føler sig

meget velkommen i jeres selskab

Lars Hansen

Racedyst søndag d. 25. juli, kl. 09,00

For DKK stambogsførte jagthunde, efter

DjU regler

Vest: Tilmelding til Anette Rasmussen,

Skyggevej 81, 7445 Engesvang

Tlf.: 86 86 42 60

Dommere: 3 jokere

Øst: - Hagested Gislinge Jagtforening

Tilmelding til: Bjørn Ovesen, Holløsevej 9,

4420 Regstrup Tlf.: 59 18 37 55.

Eller - autobamsen@mail.dk – Tilmelding

først godkendt ved retursvar.

Konto nr.: 3562 3562068198

Dommere: Søren Stærkær, 2 joker

Tilmelding på specialklubbens

Vinderne fra vinderklasse 1 lørdag.

Vinderne fra vinderklasse 2 søndag.

Vinderne fra vinderklasse 3 søndag.

Unghunde med 1. præmie.

Ro i opfl ugt. Morgenparole. Tilskuerne følger ivrigt afprøvningen.

tilmeldingsformularer.,Medbring : stambog/

prøvebog og opdateret vacinationskort

Hver race må tilmelde 3 hunde + 1 reserve

Pris: 200,00 kr pr. hund. Betales ved tilmelding


Dansk Ruhår Klub`s Schweissprøver 2010

Rold Skov søndag 13 juni kl. 08.30

400m 3t (Max 15 hunde)

Kun 2 med rapport.

Tilmeldingsfrist: Tirsdag 1 Juni.

Mødested: Buderupholmvej 9520 Skørping.

Store p-plads mellem Skørping og Støvring

Nordjydske prøve søndag 01 august

400 m / 3t max 14 hunde

400 m/ 20t max 7 hunde.

Tilmeldingsfrist: 16.07.2010

Mødested: Knasborgvej i Ålbæk, der skiltes

Gludsted Plantage Lørdag 14 Aug

400 meter / 3 t (Max 16 hunde)

400 meter / 20 t (Max 6 hunde)

Tilmeldingsfrist: Fredag 30 Juli

Ranbøl Onsdag 25 Aug.

1000 meter / 40 t (Max 4 hunde)

Tilmeldingsfrist: Mandag 09 Aug

DRKs udstilling i Vingsted

Dansk Ruhår Klub afholder certifi katudstilling

lørdag d. 31/7-2010 ved Vingstedcentret,

Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.

Udstillingen afholdes efter DKK’s udstillingsregler.

Hundene skal møde mellem

kl. 9.00 og kl. 10.00. Bedømmelsen starter

kl.10.00, og udstilleren er selv ansvarlig

for, at hunden er rettidigt i ringen. Middagspause

mellem kl. 12.00 – 13.00. Afslutning

og præmieoverrækkelse forventes omkring

kl. 15.30.

Resultatet skrives ikke i resultatbøgerne jf

tidligere beslutning, den udleverede kritik

tjener som dokumentation.

Unghundetest: Har du deltaget i DRK’s

unghundetest i 2009, eller har du tilmeldt

og betalt for en komplet test (dvs. mark-

sporarbejde i foråret, og vandarbejde senere

på året.) i 2010, så er gebyret til Vingstedudstillingen

inkluderet. Skriv en bemærkning

om det på tilmeldingsblanketten

Tilmeldingsblanketter sendes til Annette

Laursen, Hærvejen 20, 7183 Randbøl, tlf.

7588 3123 - 2175 9848. Gebyr kan indsættes

på 7681-0001460245 (HUSK at angive

hvem indbetaleren er) eller sendes på en

check sammen med tilmeldingen.

Tilmeldingsfristen er mandag d.12/7-2010.

Der sendes ikke bekræftelse på deltagelse

tilbage. DJU´s tilmeldingsblanket skal

anvendes. Der skal påføres, hvilken klasse

hunden skal fremføres i og kun én hund pr.

blanket. Hundens ejer skal være medlem af

DRK eller tilsvarende udenlandsk organisation.

Prøveleder:

Keld Navntoft Hedevej 24, 9560 Hadsund

9857 3681 - 6016 3681

mail: omr3@ruhaar.dk

Gebyr på konto: 7230-0001284534

Prøveleder:

Jan Jensen

Krogen 8, 9900 Frederikshavn

9842 9743 – 2886 1948

Gebyr på konto: 9070 1622385526

Prøveleder:

Peter Jensen, Mosevænget 8 7160 Tørring

7580 1814 – 2527 3375

Prøveleder:

Annette Laursen, Hærvejen 20 7183 Randbøl

7588 3123 – 2175 9848

Gebyr på konto:

7681-0001460245

Udstillingsgebyret er følgende:

Hvalpeklasse kr. 250 (ingen rabat)

Øvrige klasser kr. 365

2. hund med samme ejer kr. 320

3.hund og efterfølgende med samme ejer

kr. 275

Opdræt- og avlsklasse tilmelding gratis

Følgende dommere er inviteret:

Hanner & BIR: Henning Bergmann, DE

Tæver: Knud V. Jensen

Reserve (juniorer): Sven-Otto Hansen

Udstillingsleder er Torben Mørup, tlf. 7513

98 69 - 2138 7515.

Udstillings- og salgsboder kan opstilles

efter forudgående aftale med klubbens

kasserer og mod indbetaling af standleje.

Kontakt Søren Hecht på kasserer@ruhaar.

dk eller 2049 4839.

Husk alle hunde skal være vaccineret senest

14 dage inden udstillingen. Er hunden

over 2 år, skal den være revaccineret.

Champion-fremvisning:

Hunde, der opnåede brugs-, jagt- spor og

eksteriørchampionater i 2009, vil blive

inviteret til en særlig præsentation. Præsentationen

starter kl. 13.00.

Følgende er inviteret:

DKJCH Barmosen`s C. Nynne, Bo Christensen,

Vordingborg

DKJCH Birkemosen`s Marcus, Johan Sandersen,

Ribe

DKCH Bjørnbæks Zacco, Michael Haller,

Hjørring

Informationer fra bestyrelsesmøde

i Dansk Ruhår Klub den 18. april 2010 i

Ferritslev

Deltagere: Torben Mørup (TM), Lars

Hansen (LH), Søren Hecht Petersen (SHP),

Eline Noiesen (EN)(ref.).

Afbud: Annette Laursen (AL),

Generalforsamlingen

En del af mødet gik med at gennemgå den

forestående generalforsamling.

Ræveslæbsprøve som krav for optagelse i

avlsregister.

På kontaktmandsmødet i februar 2010 var

der stor enighed blandt deltagerne om, at

dokumentation for at hunden vil apportere

ræv, burde være et krav til optagelse i avlsregisteret.

Af de 156 ruhår, der dags dato er optaget

i klubbens avlsregister, har 132 dokumenteret

på prøver, at de vil apportere ræv. De

resterende 24 hunde har ingen dokumenta-

DKJCH Bommelunds Kura, Orla Didriksen,

Rødding

DKCH Bommelunds Nimbus, Jens O.

Pedersen, Rønde

DKJCH, DKBRCH, Bøgeskoven´s Gus,

Per Ivanhoe, Vejle

DKJCH Bøgeskoven`s Mikru, Lars Mikaelsen,

Børkop

DKJCH Duusernes Githa, Jørgen Duus,

Vojens

DKJCH Dyrvig`s Lola, Peter Jensen, Tørring

DKJCH Havreballegaard Ghana, Hanne

Buhr, Ringe

DKJCH Hjortlund`s Minna, Jonas Klattrup,

Hals

DKJCH Hjortlund`s Olivia, Jens Velling,

Grindsted

DKJCH Hjortlund`s Tess, Ole Mogensen,

Bogense

DKJCH Katholt`s D. Ida, Eline Noiesen,

Skovlunde

DKJCH Kobborgs Hamilton, N.O.

Strandby, Esbjerg

DKSCH Lilleheden`s B. Wilma. Jørgen

Jensen, Hirtshals

DKCH, INTCH, Sandbaronens Håkon,

Brian Rou, Randers

DKJCH Springbjerglunds Virak, Annette

Laursen, Randbøl

DKJCH Sølvrævens Nano, Ole Sørensen,

Videbæk

DKCH Vallumsøens Ilot, Christian Holm,

Ryomgård

DKJCH Østervangen`s Aja, Tommy Hougaard,

Allingåbro

DRK`s bestyrelse håber, at mange ejere af

inviterede hunde vil benytte denne lejlighed

til at fremvise deres hunde for alle interesserede.

31


tion, men nogle af dem kan have deltaget

på prøver, hvor de har apporteret ræv, men

dette fremgår ikke tydeligt af resultatlisten i

avlsregisteret (det er fx hunde, der har fået 0

på fuldbrugsprøve)

Baseret på ovenstående tal ser det ikke ud

til, at den ruhårede hønsehund har problemer

med at ville apportere ræv. Bestyrelsen

har diskuteret, om det så er nødvendigt med

endnu et adgangskrav til avlsregisteret. Der

var enighed i bestyrelsen om, at kravet er

væsentligt for i konkurrencen med de andre

racer at kunne synliggøre, at ruhåren vil

apportere ræv.

Det blev besluttet, at fra 1. juni 2010 er

bestået ræveslæb/-apportering et krav til

optagelse i avlsregisteret. Dokumentationen

kan opnås på anerkendt ræveslæbsprøve,

bestået ræveslæbet på fuldbrugsprøve eller

bestået ræveapporteringen på den udvidede

apporteringsprøve. De to sidstnævnte prøver

behøver ikke at være beståede i helhed.

Det vil sige, at man kan have fået 0 på den

pågældende fuldbrugsprøve, blot skal man

med diplomet kunne dokumentere, at selve

disciplinen ræveslæb er bestået.

Dommeraspiranter

5 medlemmer af klubben skal deltage i forkurset

til markprøvedommer-uddannelsen.

Områdenavne

De nuværende områdenavne „Område 1“,

„Område 2“, etc. er uhensigtsmæssige, fordi

de ikke siger noget som helst om, hvor i

landet området ligger. Kontaktfolkene vil

derfor blive bedt om at give deres område

en bybetegnelse.

FJD-udstillingen i Vissenbjerg den 13.

juni.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at

tilmelde deres hunde til FJD-udstillingen i

Vissenbjerg den 13. juni 2010.

Evaluering af Hovedprøven

Afviklingen af Hovedprøven forløb særdeles

godt, og bestyrelsen retter en stor tak

til prøveleder Vibeke Gude og alle hendes

hjælpere.

Foto: Kim Henriksen

32

Dansk Ruhår Klubs områder

adresser og aktiviteter

OMRÅDE 1

Kontaktperson: Jørgen Jensen, Lilleheden Skovvej

100, 9850 Hirtshals. Tlf. 98971178 - 21618355

E-mail: omr1@ruhaar.dk

Spørgsmål vedr. schweiss. Kontakt Jan Jensen tlf.

9842 9743 mobil 2886 1948, eller Ivan Jørgensen

mobil 4079 8107

Familiedag 20. juni Hjallerup

Sæt kryds i kalenderen og mød op til en hyggelig

dag med ruhåren

Ræveslæbsprøve 20 juni

Tilmelding Jesper Kjærulff på tlf. 98 25 44 91

Ræveslæbstræning Kontakt Jesper Kjærulff på tlf.

98 25 44 91

OMRÅDE 2

Kontaktperson: Kaj Verner Nielsen, Irupvej 5, 7755

Snedsted. Tlf. 9793 6119 / 27646127

E-mail: omr2@ruhaar.dk

Anerkendt ræveslæbsprøve fredag den 27/8 –

2010 kl. 17.00

OMRÅDE 3

Kontaktperson: Keld Navntoft, Hedevej 24, 9560

Hadsund. Tlf. 98573681 - 40840254

E-mail: omr3@ruhaar.dk

August

Ræveslæbstræning i Hadsund

Dato: 2/8-9/8-16/8-23/8 Tilmelding: Jan Bartholomæussen

på 20837881

Ræveslæbstræning i Urhøj Plantage

Dato: 4/8-11/8-18/8 Tilmelding: Egon W Svenstrup

på tlf. 98-673330

Anderkendt rævelæbsprøve i Urhøj Plantage

Dato: 25-08 kl.18.00

Mødested: Urhøj Plantage Anmeldelsesblanket :

Sendes sammen med 125,- kr. til Egon Svenstrup

Vægtergade 1A 9670 Løgstør ,Senest tilmelding

18/8

Marktræning omkring Hadsund Dato: 21-08 kl.

9.30

Mødested: oplyses ved tilmelding til Jan Bartholomæussen

på 20837881

Marktræning omkring Støvring Dato: 22- 08

kl.9.30

Mødested: oplyses ved tilmelding til Thorbjørn

Skovrup på 30423048

Ønskes

Unghundetræning kontakt da Thorbjørn på

30423048

Fuldbrugstræning kontakt Carsten Jakobsen på

20270370

Ønskes anden træning kontakt en i styregruppen

OMRÅDE 4

Kontaktperson: Annette Rasmussen, Skyggevej 81,

7442 Engesvang

Tlf.: 8686 4260 - 2781 2528 e-mail: omr4@ruhaar.

dk

Schweissprøve:

I samarbejde med Korthårsklubben afholdes der

anerkendt schweissprøve ved Klausie Plantage

følgende datoer kl. 9.00 2. Maj og 18 Juli (3T/400m

- 20T/400m - 20T/1000m - 40T/1000m)

Arrangør: Korthårsklubben. Prøveleder: Ebbe

Brunsgaard, Gejlvej 1 - Torsted, 6980 Tim.

Tlf: 9733 3335.Pris og tilmeldingsfrist: Se annonce

for prøven eller kontakt prøveleder.

Slæb og Apporterings træning:

Instruktør: Bjørn Barslund Træningssted: Omkring

Ikast, men endnu ikke fastlagt.

Træningsstart d. 9/6 - 16/6 - 23/6 - 30/6 - 7/7 - 14/7

- 21/7 - 28/7

Afslutning med lokalprøve fredag d. 30/7 kl. 18.00.

Tilmelding til: Bjørn Barslund, tlf: 2121 1366 senest

2/6 Alle hunde SKAL ved træningsstart kunne

grundlæggende apportering fra land og vand, af

fugle/hår vildt.

Unghunde træning:

Der arrangeres undhundetræning følgende datoer:

lørdage d. 12/6og 26/6, 7/8 og 14/8.

Træningen er kun åben for hunde som vil gennemføre

DRK´s unghundeprøve.

Tilmelding til Kjeld Toft, tlf: 9719 6182/ 4040

6182, senest d. 31/5. Pris: kr. 200,- kr. Max. 12

hunde. Mødested: Arnborg brugs kl. 13.00.

Udtagelse til den ”Jyske Racedyst”.

Afholdes igen i år ved DJ´s anerkendte apporteringsprøve

ved Egeris d. 26/6. MØD OP - MØD OP

Tilmelding på anerkendt anmeldelsesblanket sendes

til Prøvelederen: Torben Haugaard, Herborgvej 3,

6920 Videbæk. Tlf: 9717 8312 / 2246 2555. Pris og

tilmeldingsfrist: Se DJ’s annonce for Prøven.

Fuldbrugstræning:

Hver mandag fra den 14. Juni frem til 13. Sept.

Arrangeres der træning i samarbejde med KHK.

Pris for deltagelsen a´conto kr. 200,- kr. som betales

første gang. Vildt betales derudover.

Hunden skal være kvalifi ceret til fuldbrugsPrøve.

(1.pr. 3T Schweiss, 1 pr. mark å/kl. )

Tilmelding: Ole Sørensen, tlf: 4056 5626 senest

6. juni.

Slæb og Apporterings træning:

I samarbejde med KHK arrangeres VSA træning

som starter onsdag d. 16/6 kl. 18.30 ved Pumpestation

nord i Stauning. Herefter træning hver

onsdag frem til prøven i Stauning primo august.

Pris for deltagelse kr. 350,- som afregnes første

gang. Tilmelding til: Benny Green Jørgensen tlf.

2073 7356 senest d. 11/6. Max: 20 deltagere.

Efterårsmarkprøve: (kun for ruhår)

Markprøve (ikke anerkendt) afholdes lørdag d. 28/8

omkring Vildbjerg. Mødetid kl. 8.00 Mødested:

Smækbjergvej 1, 7480 Vildbjerg. Pris: 170,- kr.

incl. Morgenkaffen.

Tilmelding senest d. 25/8 på anmeldelsesblanket

til Torben Haugaard, Herborgvej 3, 6920 Videbæk.

Tlf.: 9717 8312/ 2246 2555.

Ræveslæbs prøve med diplom i Dejbjerg:

Arrangeres af KHK i Dejbjerg d. 15/10. Mødessted

ved Bundsbækvej 4, Dejbjerg 6900 Skjern kl. 16.00

Tilmelding på anerkendt anmeldelsesblanket,

vedlagt check på kr. 125,- sendes til: Steen Jensen,

Kildebakken 45 6940 Lem, tlf: 9734 1601. Anmeldingsfrist:

d. 8/10.

Områdemøde:

Områdemødet 2010 i omr. 4, bliver d. 3.11. kl.

19.30 i Egeris Hytten, ved Egeris. Se nærmere annonce

i Jagthunden senere på året, eller på område

4. hjemmeside, under ruhårsklubben.

OMRÅDE 5

Kontaktperson: Peter Jensen, Mosevænget 8, 7160

Tørring. Tlf. 75801814 - 25273375

E-mail: omr5@ruhaar.dk


Ræveslæbstræning

Tirsdag den 15.6 kl. 19.00 Mødested: Gludsted

Plantage

Ræveslæbsprøve med diplom

Fredag den 25.6 kl. 17.30 Mødested: Gludsted

Plantage Pris 150,- kr.

Apportering

Onsdag den 9.6 kl. 18.30 og følgende onsdage. I alt

5 gange.

Mødested: Hedelundsvej, Nim, 8740 Bræstrup. Pris

250,- kr.

Slæb og apportering

Onsdag den 9.6 kl. 19.00 og følgende onsdage. I alt

5 gange.

Mødested: Hedelundsvej, Nim, 8740 Bræstrup. Pris

250,- kr.

Afslutning på apportering og slæb og apportering

Lørdag den 3.7 kl. 10.00

OMRÅDE 6

Kontaktperson: Christian Harbo, Sct. Kjeldsvej 1,

Ålum, 8900 Randers. Tlf. 86466116 – 40259116

(tlf.tid 17-19) E-mail: omr6@ruhaar.dk

Sommerarrangement Lørdag 26 Juni 2010

Igen i år afholder vi en hyggelig dag, tag familien

med til en god oplevelse...

Der vil blive arrangeret en hyggelig bus tur til

Verdensudstillingen i Herning hvor vi vil tilbringe

nogle timer sammen med at se på hunde. Der er

afgang fra Ø. Bjerregrav kl. 09.00 (Mødested

kommer). Hvis man ikke kan/vil deltage i turen til

Herning er man velkommen til grill hos Morten Juul

(Adr. kommer) fra kl. 15.00.

Hvad koster det........ selve busturen er gratis og

betalt af omr. 6, indgangen skal man selv betale,

hvilket er 75 kr., vi arbejder pt. på at få noget grupperabat

hos DKK

Hvad skal du medbringe ? Dit gode humør og egen

mad til grillen...

Der vil være gratis øl, vand og lidt brød under bus

turen og det samme om aftenen til grillen hvor vi

også har rødvin klar.

Vi skal have mindst 10 tilmeldinger for at busturen

bliver til noget og det samme til grill arr. om aftenen.

Vel mødt til en hyggelig dag.

Yderlig oplysning og tilmelding ved Tue Iversen.

Ræveslæbs- og fuldbrugstræning på Flyvestaion

Tirstrup på følgende dage.

Søn. 26. Juli kl 09.00

Søn. 01 Aug kl. 09.00

Søn. 08 Aug kl. 09.00

Mødested v/Gammel hoved indgang. HJV område

på Grenåvej.

Det koster 25,- pr. gang for al træning.

Vi træner ræveslæb, og skovfagene til fuldbrugsprøven

og forventer, at alle hunde kan apportere rimeligt.

Vi aftaler under forløbet 3-4 dage/aftener hvor

vi har vandarbejde i Bj.grav mose med dirigering og

apportering i forskellige vandhuller.

Anerkendt Ræveslæbsprøve Søndag 15 Aug

.Flyvestation Tirstrup start kl. 09.00

Tilmelding sendes til Prøveleder Lars Hansen,

Udbyhøjvej 597 Knejsted 8970 Havndal senest

modtaget Mandag 09 Aug. Gebyr 125,-

Der er mulighed for Fuldbrugstræning samme dag.

Info:

Almindelig jagthunde dressur og apportering i

samarbejde med Djursland jagthundeklub, Jagthundeklubben

1970 og Hammershøj jagtforening,

kontakt en fra udvalget så hjælper vi med kontakt til

trænings områderne.

OMRÅDE 7

Kontaktperson: Bo B. Jensen, Sletten 91, 6800

Varde Telefon: 7522 4620 - 2947 2447

E-mail: omr7@ruhaar.dk

Markprøvetræning: 21. august 2010 – pris 175 kr.

– tilmelding til HC Clausen 7526 9155/2670 3356.

Mødested HC’s Auto Hostrup. Nye medlemmer er

meget velkomne.

Lokal markprøve: 29. august 2010 – pris 200 kr.

ungehunde – og åbenklasse – Tilmelding HC Clausen

7526 9155/2670 3356. Mødested HC’s Auto

Hostrup.

OMRÅDE 8

Kontaktperson: Jørgen Duus, Simmersted Byvej

12, Simmersted, 6500 Vojens. Tlf. 74506263 –

21624612 E-mail: omr8@ruhaar.dk

Apporteringsprøve – anerkendt – tirsdag d. 15.

juni kl. 1700 i Ragebøl mose, 6400 Sønderborg.

Tilmelding på DJU blanket til Stella Elneff, Sandmarken

9, Nybøl, 6400 Sønderborg,

tlf. 74468371.

Husk stamborg/resultatbog. Pris kr. 200,- Der kan

under prøven købes pølser, øl og vand.

Trimmekursus NY

Efter fl ere opfordringer holder vi et trimmekursus

tirsdag den 29. juni 2010 kl. 1830.

Kurset holdes på Tørning Mølle, Hammelev, 6500

Vojens.

Pris kr. 50,- Tilmelding til Jørgen Duus, tlf.

21624612 eller mail jk.duus@mail.dk

Marktræning for unghunde i august.

Der trænes onsdagene d. 4.8., 11.8. og 18.8. Alle

dage kl. 1800. Den 4.8. i Løgumkloster og de 2

andre dage i Simmersted. Nærmere vedr. mødested

ved tilmelding, som skal ske til Jørgen Duus på mail

eller tlf. 21624612 – 74506263.

Marktræning i Bajstrup lørdag d. 21. aug. kl.

0900 hos Johannes Nielsen, Bajstrup Østermark 20,

Bajstrup, 6360 Tinglev, tlf. 74643958.

Tilmelding til Johannes senest torsdag d. 19. aug.

Der kan tilmeldes i unghunde og åben klasse. Pris

pr. hund kr. 175,- Efter træningen kan der købes

pølser, øl og vand.

OMRÅDE 9

Kontaktperson: Jens Abildgård, Krusbjergvej 1C,

6870 Ølgod. Tlf. 75323556 - 40284222

E-mail: omr9@ruhaar.dk

Marktræning i Roemarker i august

Der vil blive arrangeret marktræning i roemarkerne

omkring Grindsted. Dato oplyses senere. Tilmelding

til Jens Abildgård, tlf. 40-284222

OMRÅDE 10

Kontaktperson: Jørgen Madsen, Stat-ene-vej 5,

Fraugde. 5220 Odense SØ

Tlf. 6597 2215 - 23 29 7959 E-mail: omr10@

ruhaar.dk

Dressurafslutning.

Lokal prøve, hvor bla. hundenes dressurniveau

bedømmes. Åbenklasse og Unghunde. Vi starter

med fælles morgenmad kl. 08.00, og afslutter med

spisning af medbragte madpakker og kritik af vores

hunde. Lør d. 19.06.10 kl . 08.00 Svennekærgård, v.

Højstrup, Vibelundvej, 5200 Odense V

Tilmelding til Jørgen Madsen 65 97 22 15 / 23 29

79 59 eller omr10@ruhaar.dk

Udtagelse til Racedyst.

Kombineret med anerkendt apporteringsprøve.

Prøven er i samarbejde med Korthårs Klubben.

Søndag d. 27.06.10 kl. 09.00. Sortenkær. Sortenkærvej

24, 5492 Vissenbjerg.

Tilmeldingblanket til Jørgen Madsen – senest d.

20.06.10. 65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller omr10@

ruhaar.dk

Slæb- og Apporterings træning. Åbenklasse &

Unghunde.Nu er grunddressuren nogenlunde på

plads. Øvelsernes og disciplinernes sværhedsgrader

øges. Der arbejdes med de discipliner, der indgår

i ”Slæb og Apporteringsprøven”.Ræv vil af og til

indgå som apporterings- / slæb-emne.

Der er ikke krav om, at den enkelte hundefører til

sidst tilmelder sig ”Slæb og apporteringsprøven”

Pris : Åbenklasse : 300 kr. Unghunde : 250 kr. Onsdag

d. 30.06.10 – i alt 8 onsdage. Kl 19

Højstrup, Vibelundvej, 5200 Odense V

Tilmelding til Jørgen Madsen 65 97 22 15 / 23 29

79 59 eller omr10@ruhaar.dk

Hvalpemotivation

Begyndertræning for hvalpe / unghunde i aldersklassen

2 – 12 mdr.

- Mild opstart af grunddressur.

- Tips og tricks fra trænerens værktøjskasse.

- Opstart af sporarbejde (vi starter m. foderslæb).

- Samvær med andre hundeførere (m. samme problemer

som en selv).

- Socialt samvær for unghundene (de bliver pludselig

en del af en fl ok)

Kurset er i samarbejde m. Korthårs Klubben.

Lørdag d. 24.07.10 – i alt 5 lørdage.

Kl. 09.30 – 11.30 Pris : 150 kr. Højstrup, Vibelundvej,

5200 Odense V

Tilmelding til Jørgen Madsen 65 97 22 15 / 23 29

79 59 eller omr10@ruhaar.dk

Foto: Jens Velling.

Markprøvetræning.

Udvalgte dage i august

Pris :Medlem af DRK – Område 10 : 50 kr. pr.

aften.

Ikke medlem af DRK – Område 10 : 150 kr. pr.

aften.

Mødested og tid oplyses v. tilmelding. Hvis en

aften er overtegnet, har Ruhår fortrinsret til disse

33


træningsaftener.

Tilmelding til Jørgen Madsen 65 97 22 15 / 23 29

79 59 eller omr10@ruhaar.dk

Ræveslæb : Anerkendt ræveslæbsprøve.

Prøven er i samarbejde m. Korthårklubben. Mødested:

Motorvejsafkørsel nr. 47 (Langeskov)

Torsdag 05.08.10 kl. 18.00. Husk madpakke.

Tilmelding til Jørgen Madsen – senest d. 29.07.10.

65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller omr10@ruhaar.dk

Familiedag Søndag d. 22.08.10 kl. 14.00.

Inviter familie og venner til en hundedag, hvor vi

viser, hvad vores hunde har arbejdet med i løbet af

året Pris : 75 kr. – børn u/ 12 år gratis.

Klubhuset Udlodgyden v. Phønix. (Blind vej fra

Udlodgyden – tæt på Ørbækvej )

Tarup-Davinde I/S

Tilmelding til Jørgen Madsen – senest d. 15.08.10.

65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller omr10@ruhaar.dk

Bubbelprøven

Vinderklassetræning – lokal prøve udelukkende for

Ruhår. Adgangskrav : Bestået ”Slæb og Apporteringsprøve”

samt deltaget på anerkendt markprøve.

Max. 10 hunde. Der uddeles pokal til 1. - 2. - 3.

vinder.

Lørdag d. 18.09.10 kl. 09.00. Pris : 150 kr. Mødested

– Ravnholt.

Tilmelding til Jørgen Madsen – senest d. 11.09.10.

65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller omr10@ruhaar.dk

Marktræning for unghunde med fældning af fugl.

Søndag d. 19.09.10 kl. 09.00.træning for unghunde

10 – 24 mdr. Max. 10 hunde.

Pris : 150 kr. Mødested – Ravnholt.

Tilmelding til Jørgen Madsen – senest d. 12.09.10.

65 97 22 15 / 23 29 79 59 eller omr10@ruhaar.dk

Debataften.

Debat om året, der gik. Og hvad skal der ske til

næste år.

Område 10’s mest vindende Ruhår kåres (fra DM

2009 til DM 2010).

Onsdag d. 27.10.10 kl. 19.00. Fraugde Fritidscenter,

Stat-ene-vej 18, Fraugde, 5220 Odense SØ

Tilmelding til Jørgen Madsen65 97 22 15 / 23 29

79 59 eller omr10@ruhaar.dk

OMRÅDE 11

Kontaktperson: Finn Storm Jensen, Bygaden 11,

2625 Vallensbæk. Tlf. 43629014 - 20725341

E-mail: omr11@ruhaar.dk

Udtagelse til racedyst for Sjælland,Lolland og

Falster Lørdag 03.07.10

Mødested Hedehusene Fløng skydebane vest, Hovedgaden

610 c., 2640Hedehusene.

Der udtages 3 ruhår samt 1 reserve til deltagelse

i den Sjællandske racedyst, som afholdes søndag

d.25.07.10.I lighed med sidste år mødes vi til fælles

morgenbord kkl.9.00.

Efter prøvens afslutning er der som sidste år hyggeligt

samvær omkring grillen.

34

Tilmelding til Finn Storm Jensen senest d.28.06.10,

på telf.43629014-20725341.

OMRÅDE 12

Kontaktperson: Kurt Drasbek Sørensen, Strandhaven

6, 3060 Espergærde. Tlf. 49170208

E-mail: omr12@ruhaar.dk

Slæb og apportering.

Start juni.Sted og tid opgives ved tilmelding.

Pris 250 kr. for 8 gange, eller 50 kr. pr. gang.Tilmelding

: Kurt Drasbek, 49170208.

Mail : omr12@ruhaar.dk

Fuldbrugsprøvetræning.

Start juli. Pris 200 kr. Sted og tid opgives ved

tilmelding.

Tilmelding : Kurt Drasbek, 49170208. Mail :

omr12@ruhaar.dk

Apporteringsprøve. Søndag den 1. august kl. 9.00.

Teglstrup Hegn ved Helsingør.

Du kan tilmelde dig til både alm. og udvidet prøve.

Pris 200,- pr. prøve.

Der er præmie til alle med max point. Vi skal uddele

7 pokaler.

Bedste hund, bedste stående hund, bedste ruhår,

bedste stående unghund, og bedste ikke stående

unghund., samt bedste hund på udvidet prøve og

bedste unghund.

Tilmelding : Kurt Drasbek, 49170208 eller omr12@

ruhaar.dk

Markprøvetræning. Sidst i august eller start

september.

Der bliver 2 dage med træning på marken med 10

hunde pr. gang.

Unghunde bliver så vidt muligt samlet på første

træningsdag.

Der kan tilmeldes andre racer end ruhår, såfremt der

ikke er fuld hold af ruhår.

Sted og tid opgives ved tilmelding.Pris pr. dag. kr.

150.-

Tilmelding : Kurt Drasbek, 49170208.Mail :

omr12@ruhaar.dk

OMRÅDE 13

Kontaktperson: Holger Uth Nielsen, Skælskør Landevej

10A, 4200 Slagelse. Tlf. 58584243

Jørn Torp, Liselundvej 8, 4200 Slagelse. Tlf.

58501133

E-mail: omr13@ruhaar.dk

Apporteringstræning

Vand og slæb og udvidet apporteringstræning med

instruktion tilbydes på terrænet ved Kongskilde,

Sorø fra torsdag den 6. maj 2010 fra kl. 18.30.

Træningen er målrettet både øvede og ikke øvede

hunde. Træningen kører over 8 torsdage. Pris kr.

200. Henvendelse til Tom Keinicke tlf: 2092 8410

Efterfølgerfølgende vil der være mulighed for at

benytte terrænet alle torsdage fra kl. 18.00 til kl.

20.00 til udgangen af august. Der skal dog tages

hensyn til, at andre også kan færdes på terrænet.

Der tilbydes ligeledes træningsmulighed på militærets

terræn ved Parcelgårdsvej i Slagelse hver

tirsdag i maj, juni og juli i tidsrummet fra kl. 19.00

til kl. 20.30. Her skal man selv medbringe apporteringsemner

med videre. Henvendelse Holger Uth

tlf.: 2081 0407

Marktræning

Der vil i efteråret blive afviklet 2 til 3 markprøvetræningsdage

primært for områdets medlemmer

med hunde i ungdoms og åben klasse. Mere herom

senere.

For yderligere oplysninger henvendelse til Holger

Uth tlf.: 2081 0407

OMRÅDE 14

Kontaktperson: Kim Nielsen, Sundby Alle 76, 4800

Nykøbing F. Tlf. 54826843 - 21756843

E-mail: omr14@ruhaar.dk

VSA-træning på fl g. dage kl. 19.00:

15. Juni Borremosen, Listrupvej 1, Nykøbing F.

22. Juni Borremosen, Listrupvej 1, Nykøbing F.

29. Juni Bursø Grusgrav v/ Maribo

06. Juli Bursø Grusgrav v/ Maribo

13. Juli Reersø v/ Sakskøbing

20. Juli Reersø v/ Sakskøbing

27. Juli Bøgesø v/ Mogenstrup

03. August Bøgesø v/ Mogenstrup

07. August afslutning på Corselitze

Markprøvetræning: Se DRK’s hjemmeside eller

Jagthunden

Efterårsmarkprøve Lørdag d. 28. August 2010 kl.

8.00

Mødested i Klubhuset på Kohaven, 4800 Nykøbing

F. Pris. Kr. 200, max 24 hunde

Tilmelding til Kim Nielsen 21756843 eller Jesper

Hansen 28563526

OMRÅDE 15

Kontaktperson: Jesper Sommer Nielsen, Sandløkkegade

14, 3790 Hasle. Tlf. 2030 4735

E-mail: omr15@ruhaar.dk

Racedyst d. 21.8.2010

Mødested: Jydegård Tilmeldingsfrist: Kommer

senere.

Prøveleder: Maike Fiil.


Korthaarklubben

Giveprøven 2010 –

med flot tilslutning!

Klubredaktør:

Jakob Bislev, Danagården 43, 9230 Svenstrup J.

Mob: 51 90 28 81

klubredaktor@korthaarklubben.dk

Formand:

Hans Martin Christensen, Muskatvænget 17,

6360 Tinglev

Tlf: 7464 4721 , Mob: 2571 9148

formand@korthaarklubben.dk

Kasserer:

Ellen Jørgensen, Sønderkær 157, 7190 Billund

Tlf: 7533 1760

kasserer@korthaarklubben.dk

Webmaster:

Birte Johansen, Degnsøvej 11, V. Velling, 8860

Ulstrup

Tlf: 8646 6422, Mob: 5129 7022

web@korthaarklubben.dk

Hvalpeformidling:

John Christensen, Rishøjgårdsvej 16, Gundsømagle,

4000 Roskilde

Tlf. 46 73 03 64

Erik Petermann, Søndergade 44, 6670 Holsted

Tlf. 75 39 33 38

Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28

9370 Hals

Tlf. 98 25 20 68 / 61 38 65 27

Avlsvejledning

Niels Korsbæk Nielsen, Kettrupvej 92, 9690

Fjerritslev

Tlf. 98 21 20 63

John Christensen, Rishøjgårdsvej 16, Gundsømagle,

4000 Roskilde

Tlf. 46 73 03 64

Bestyrelsen v./Hans Martin Christensen

avlsvejleder@korthaarklubben.dk (modtages af

alle 3 avlsvejledere

Korthaarklubbens Schweissprøve

ved Torsted

Afholdes søndag 18. juli kl. 9.00 - mødestedet

er Sdr. Klausig Plantages Jagthytte

3 timer/400 m

20 timer/400 m

20 timer/1000 m.

40 timer/1000 m

Tilmeldingsfrist: 5. juli

Prøveleder:

Ebbe Brunsgård, Gejlvej 1, 6980 Tim

Tlf: 97 33 33 35

Indbetaling af indskud kan ske til konto

7670-2804172

En veloplagt ny prøveleder, Kristian Møberg,

var ved rorpinden på den traditionsrige

Giveprøve og satte sit eget faste og venlige

præg på afviklingen af to prøvedage - lørdag

den 10. april og søndag den 11. april. Dejligt

at der til stadighed fi ndes personer med den

rette korpsånd i dette for klubben næsten

historiske område. Personer der uegennyttigt

påtager sig og kan lede en stor markprøve

og skabe den rigtige stemning i fællesskabet.

Og det blev en rigtig god prøve med fi n

tilslutning. Lørdagens prøve bestod af

unghundeklasse med 33 deltagere og 47

deltagende åbenklassehunde.

Prøvedagen var tilsmilet af et fl ot solskinsvejr

med let vind. Spændende var det

dog for alle, hvorvidt vildttilgangen ville

være præget af den lange vinterperiode og

de store snemængder. Måske var der lidt

færre fasaner i nogle af de kendte og gode

sivområder. Dette skyldtes måske, at de

vanligt fugtige områder var knastørre og

næppe virkede så tiltrækkende på fasanerne?

Staben af terrænledere var imidlertid

velforberedte, og ydede en fl ot indsats for at

hundene skulle få chance for fugletagning.

Velforberedte og særdeles velgående hunde

kvitterede for dette med en præmieringsprocent

tæt på 30.

Festmiddagen kl. 18.30 på Sognegården

samlede det fl otte antal af 90 personer. Efter

vanligt mønster, - en varm velkomst, - tak

til de der arbejder i kulissen på at afvikle

prøvearrangementet, - dommerkritik af præmierede

hunde, - pokaluddeling .......

Formand, Hans Martin Christensen, tog herefter

ordet: - At være 25 årsjubilar er noget

www.korthaarklubben.dk

særligt. 25 år i en forening i ubrudt årsrække

opleves vel færre og færre gange i vor let

forjagede liv.

Formanden glædede sig over, at Korthaarklubben

hvert år kan mønstre et fl ot antal

jubilarer. - Vi markerer det, og vi fejrer

det. Herefter talt han direkte til den enkelte

jubilar, så festmiddagens deltagere fi k et

tydeligt billede af medlemmets tilknytning

til klubben og racen. Overrakte herefter 25

årsnålen til alle fremmødte jubilarer.

Den planlagte del af arrangementet ebbede

herefter ud, men den resterende del indeholder

også traditioner på overnatningssteder,

der for nogle beskriver årelang tilbagevenden

til de samme destinationer; kro, vandrehjem,

bondegårdsovernatning eller hos en

god korthårsven...

Klar til søndagens vinderklasseafprøvning?

35


Morgensamling.

Søndag den 11. april – tid til vinderklasserne

med 54 vinderklassehunde fordelt på

to hold.

Formiddagens afprøvning hviler på en kvalitetsvurdering

af hundene. Tilbagemeldingen

fra dommerpanelet lød på meget velgående

hunde med god dressur. Nogle havde måttet

kæmpe for den nødvendige livline for at

fortsætte om eftermiddagen, - en fugletagning.

Vinderklasse A: Dommere: Martin Bjørn

Hemme, Hans Jørgen Mogensen, Erling

Petersen voterede, at 10 hunde - alle fejlfrie

– kunne fortsætte i eftermiddagens konkurrencevurdering

om vinderplaceringer.

Bemærkelsesværdigt var alle 10 hunde af

hankøn.

Vinderklasse B: Dommere Jørgen Christensen,

Vagn Jensen, Kim Schrøder. Her kunne

6 fejlfrie hunde fortsætte samt 4 hunde med

en enkelt fejl.

Med så mange fejlfri hunde blev det en

dag, hvor det var de helt små marginaler, der

skilte hundene fra hinanden, hvilket også

viste sig ved at der til slut blev uddelt i alt 8

x HP på de to prøver. Et stort tillykke til de

heldige og dygtige.

Niels Korsbæk Nielsen

Dommerarbejde.

36

Resultater fra Giveprøven

Lørdag: Unghunde- og åbenklasse

Bedste unge han

Søborggård’s Remus DK12520/2008

E & F: Svend Arent Jørgensen, Billund

Bedste unge tæve

Nørreøxe’s Senta DK101481/2008

E & F: Leif Jørgensen, Holsted

Bedste førstegangshundefører i ungdomsklassen

Maddie DK22103/2008

E & F: Peter T. Madsen, Virum

Bedste åben klasse

Stenholthus’ Holly DK08657/2007

E & F: Teddy Pedersen, Fredensborg

2.bedste åben klasse

Henriksen’s Agassi DK02108/2007

E & F: Benno Klitgaard, Harndrup

Søndag: Vinderklasse

Klubmester

Trille 17839/2003

E & F: Uffe Jacobsen, Ringkøbing

Vinderklasse 1A

1.vinder HP CACIT

Østedgaard’s Malte 20760/2006

E & F: Jens Arne Hald, Støvring

2.vinder HP

Bislevs Ax 0916/2006

E & F: Karl Georg Kristensen, Hals

3.vinder HP

Tirsbæk Kejser DK04743/2007

E & F: Heine T. Jørgensen, Sdr. Omme

4.vinder HP

Halsbondens Reagan 16597/2006

E & F: Erling Jensen, Grindsted

5.vinder HP

Bakkevængets H. Trolle DK11836/2007

E & F: Allan Grundahl, Solrød Strand

6.vinder HP

Skovbyboen Sillas (Futte) 20285/2006

E & F: Gorm Henriksen, Ringkøbing

1. vinderen til venstre.


Vinderklasse 1B

1.vinder HP CACIT

Trille 17839/2003

E & F: Uffe Jacobsen, Ringkøbing

2.vinder HP

Tirsbæk Freja DK04740/2007

E & F: Peter Tindbæk, Grindsted

3.vinder

Bislevs Amin 09317/06

E & F: Per Morville Jensen, Dronninglund

4.vinder

Nordboen Solo 18862/2003

E & F: Frederik Tamer, Skævinge

5.vinder

Trille 15527/2005

E & F: Claus Bælum, Køge

6.vinder

Freja A06613 06758/2006

E & F: Thorkil Nielsen, Grindsted

1. vinderen til højre.

25 års jubilarer 2010

Hanne Hansen, Fåborg

Allis Kiholm, Agerskov

Kurt Grün, Tårs

Ole Egmose, Rudkøbing

Aage Lessmann, Grindsted

Ole Jørgensen, Nørre Asminderup

Torben Grænge Hansen, Nakskov

Bent Hesthaven, Læsø

Christian Richard Svendsen, Vejle

Ove Rudbeck, Ribe

Normann Mortensen, Kolding

De fremmødte 25 års jubilarer.

Korthårsderby - reportage de første derbyprøver

Derby prøven i Sønderjylland

Den 28 marts 2010 lykkedes det så endelig

at få arrangeret en Derby prøve efter tyske

regler, ja der blev sågar afholdt 2 stk. – en

på Sjælland med 4 deltagere og en i Sønderjylland

med 8 deltagere. Reglerne havde vi

med stor hjælp fra den tyske dommer Jørn

Jensen i Süderlygüm fået oversat til dansk,

og der var i forvejen afholdt et dommerseminar,

hvor Jørn Jensen informerede vores

dommere.

En Derbyprøve er en avlsprøve, der bliver

holdt om foråret for helt unge hunde, og

hundene må aldersmæssigt ikke have

passeret 1. oktober 2 gange. Prøvet bliver

Næse, søg, stand og førlighed samt arbejdsglæde

og lydighed. Hundene bliver afprøvet

enkeltvis, og ikke som vi er vant til parvis.

Dette kræver, at hunden skal vise, om den

selvstændig kan lægge et søg op, og vil gå

på jagt for sin fører.

I Tyskland lægges der stor vægt på Derby

prøven, og den er her et vigtigt redskab i

avlen, her må for eksempel en hund der

ikke har bestået Derby prøven ikke bruges i

avlen. Det, der også adskiller Derby prøven

fra vores øvrige prøveformer, er, at man

hele tiden bedømmer det positive i hundens

præstation, og at hunden efter at have lavet

en fejl, får mulighed for at forbedre dette,

og derfor ikke er sendt hjem med et 0 på

grund af fejlen. Også hundens redaktion

på hårvildt bliver bedømt, og da det jo er

jagthunde, bliver det bedømt positivt.

Det er klubbens mål at få Derby prøven anerkendt

hos DKK, og at få vore opdrættere

til at bruge den som et redskab i planlægningen

af avlen. Skulle det ikke lykkes at

få denne prøve anerkendt, mener jeg stadig,

at vi skal bruge den internt i klubben, og da

vi efterhånden har mange dommere der er

faldet for 70 års reglen, kunne det jo være

her, at de kunne fortsætte deres dommergerning

og lade deres store erfaring komme

andre til gode.

Den sønderjyske prøve var opdelt i 2 hold

med 4 hunde på hvert, samt 3 dommere til

hvert hold. Hvis prøven afholdes på særligt

vildtrige terræner kan antallet af deltagere

godt være 6 på hvert hold. På det ene hold

var der 4 kuldsøskende – 2 hanner og 2

tæver – 13 mdr. gamle, og det var meget

påfaldende med den store forskel, der var

mellem hanner og tæver. Hvor hannerne

langt fra havde udviklet de jagtlige egenskaber,

var tæverne til gengæld langt i deres

udvikling, og fl ere af dem gik på marken

som en åbenklasse hund. Yngste hund var 9

mdr. og ældste 17 mdr. Det lykkedes på den

sønderjyske prøve at få alle hunde præmieret,

med 6 stk. 1.præmier, 1 stk. 2. præmie

og 1 stk. 3. præmie.

Jeg tror, alle deltagere fi k noget positivt

med hjem fra denne prøve, hvor dommerne

også var gode til at informere hundeførerne,

hvad der evt. kunne gøres bedre, så jeg håber,

at vi til næste forår kan afholde endnu

et derby, som på det tidspunkt er anerkendt.

Jeg vil gerne til slut takke dem som stillede

deres terræner til rådighed, og håber vi evt.

kan komme igen næste år.

Hans Martin Christensen

Formand for Korthaarklubben

37


Deltagere på den sønderjyske prøve:

Nordboen Emma ejer Allan Bredsgård – 1.

præmie

Nordboen Ebbe ejer Vivian Kliver – 1.

præmie

Nordboen Etna ejer Jørn Rasmussen – 1.

præmie

Nordboen Eddie ejer Karl Zornow – 2.

præmie

Stenholdthus`s Ronja ejer Laila Bilberg – 1.

præmie

Ebbe Von Osterberg ejer Mikkel Petersen –

1. præmie

Qvars Von Der Madlage ejer Martin Bjørn

Hemme – 1. præmie

Gomard`s Haya ejer Lene Sørensen – 2.

præmie

Derby prøven på Sjælland

Prøven på Sjælland den 28. marts forløb

på bedste vis på trods af diverse begynderusikkerheder

omkring, hvad denne prøve nu

var for noget. Prøveleder Kim Staal havde

allieret sig med Leif Anker, som efterhånden

har fået samlet et pænt terræn, han må træne

på, lige omkring hvor han bor syd for Ringsted.

Dette betød, at vi kunne gå direkte ud

i marken fra mødestedet. Som meddommere

havde vi bedt Uffe Bech, der selv har deltaget

på mange tyske prøver som hundefører,

samt Heine T. Jørgensen og Rene Jørgensen

om at dømme på dage. Heine har tidligere

ført hund netop på Derby, og vi har været i

Tyskland og set på fl ere prøver.

Tænderne kontrolleres.

Så gik vi i gang. Vi valgte at starte med

at bedømme exteriør. Dette er ikke en reel

udstilling men blot en bedømmelse af øjne,

tandsæt og for hanhundenes vedkommende

om testikler er på plads – kort sagt ligner

det en korthår og er der graverende fejl som

f.eks. tandfejl? Dette noteres i skemaet, men

det er vigtigt at huske, at dette ikke erstatter

egentlig exteriørbedømmelse. Desuden

bliver hundene hele dagen igennem set an,

hvor man observerer, hvordan hunden forholder

sig – om den piber, er meget urolig

eller aggressiv, og om den kan forholde

sig rolig, når man holder en pause. En lidt

anden tilgangsvinkel end vi er vant til, hvor

vi normalt er fredet, når hunden er i snor.

Herefter gik vi i marken. Hundene afprø-

38

Der diskuteres livligt om hundenes præstationer.

ves enkeltvis, og den skal så vidt muligt

selvstændigt arbejde uden for megen indgriben

fra førerens side. Her skal man som

dommer virkeligt være med, og registrere

alt hvad hunden foretager sig. Det kan

eksempelvis være, at der er lettet en fugl

fra et område kort forinden. Så skal man

observere, om hunden viser interesse på det

pågældende sted, eller om den ikke reagerer

på den fært overhovedet. Hvordan forholder

den sig til en springende hare – forfølges

den, kort eller langt, med eller uden hals?

Viser hunden anlæg til at tage stand og tager

den fast stand, hvis muligheden opstår? Der

er således mange ting at tage hensyn til, men

fællesnævneren for dem alle er, at de skal

være jagtlige relevante. Altså noget vi kan

bruge til en jagthund og til eventuel senere

avl.

Efter hvert slip evalueres hunden af dommerne,

og det skal være et enigt dommerpanel

– en anden vigtig detalje. Så der bliver

debatteret lidt omkring de situationer, der

er opstået. For bedømmelsen er det et godt

princip, da ting jo sjældent er sort eller

hvidt, og selv om det er ressourcekrævende

med tre dommere, er det nok det hele værd

på længere sigt.

Vi fi k afprøvet alle hunde, og alle havde

chancer for fugl, enten agerhøns eller

fasaner fl ere gange. Det er et andet grundprincip

i det tyske system, at man afprøver,

til alle muligheder er udtømt. Det er i sagens

natur yderst vigtigt også for denne prøve,

at hunden tager stand. Vi havde en enkelt,

som denne dag ikke var så villig til dette.

Derfor blev vi ved med at prøve, om det dog

ikke skulle kunne lade sig gøre. Desværre

ville det ikke lykkedes, og vi måtte stoppe.

Havde det været i Tyskland, ville man nok

have fortsat endnu længere, også selv om

prøven skulle slutte på et bestemt tidspunkt.

Her afprøves hundene, indtil dommerne

mener, at de er færdigbedømte og så må

afslutningen eventuelt vente – sådan er det!

Alt sammen for at hunden får så korrekt en

bedømmelse som muligt med jagt og eventuel

senere avl for øje.

Afslutningen blev afholdt hjemme hos

Leif, og alle synes de havde haft en god dag

– det sagde de i hvert fald.

Jeg er ikke i tvivl om, at dette er en prøve,

som vi kan bruge til noget i fremtiden. Alle

kan deltage, og det er bestemt ikke en prøve

for specialister. Det kunne jo være, at nye

hundeejere blev så bidt af det, at de blev

hængende i systemet. Der er jo ikke for

stor tilgang af nye hundeførere i forvejen,

og skulle det være en sidegevinst – er den

særdeles velkommen.

Der er også et initiativ i gang i FJD med at

få stablet en VJP (Verbrauchs Jugend Prüfung)

på benene. Denne udelukker ikke, at

vi kan lave en Derby prøve i korthårs-regi.

De bedømmes og er stort set ens, bortset fra

at i VJP er harespor obligatorisk, det er det

ikke i Derby. Dette initiativ støtter vi i Korthaarklubben

100 pct. op om, og deltager

naturligvis i arbejdsgruppen omkring denne

prøve.

Prøven var slut. Alle betænkeligheder blev

manet til jorden, og det var en rigtig god

prøve at dømme. Jeg vil benytte lejligheden

til at sige tak til hundeførere, mine meddommere

Leif Anker og Kim Staal for en

inspirerende og lærerig dag, som foregik i

en positiv og god stemning.

Anders Wanstrup

Deltagere på den Sjællandske Derby

prøve:

Chris ejer Leif Anker Jensen – 1. præmie

Korffs Puk ejer Carl Kristian Thomsen – 1.

præmie

Nordboen Enya ejer Peter Tordgaard – 0.

præmie

Heinerups King ejer Hans Jørgensen – 2.

præmie


Korthaarklubbens udstilling

i Vingsted

I samarbejde med Dansk Ruhårklub og

Münsterlænderklubben afholder Korthaarklubben

certifi katudstilling i Vingstedcentret

( Vingstedskovvej 2, Vingsted,

7182 Bredsten) lørdag den 31.juli 2010.

Dommere

Hanner samt BIR og BIM: Flemming

Konnerup.

Tæver: Erik Petersen.

Unghunde Hanner og Tæver: Dommer

endnu ikke på plads.

Udstillingen afholdes efter DKKs udstillingsregler,

og er åben for alle medlemmer.

Hundene indskrives fra kl. 9.30.

Udstillingen åbner med bedømmelse kl.

10.00.

Middagspause fra 12-13.

Afslutning og præmieoverrækkelse ca.

kl. 15.00. Resultatbøger udleveres efter

afslutning.

Tilmeldingsfrist er senest den 23. juli.

Tilmeldingsblanket sendes til prøveleder

Hans Martin Christensen, Muskatvænget

17, 6360 Tinglev. Der sendes ikke

bekræftelse på tilmelding.

Der kan tilmeldes i Juniorklasse, Åbenklasse

og Brugsklasse. Endvidere kan der

tilmeldes Champion-, Avls- og Opdrætsklasse.

Udstillingsgebyr er 365 kr. pr. hund. Ved

2 hunde med samme ejer: 320 kr. pr.

hund. Avls og opdrætsklasse er gratis.

Husk: Alle hunde skal være vaccineret

senest 14. dage inden udstilling. Er hunden

over 2 år, skal den være revaccineret.

Hans Martin Christensen

Udstillingsleder

Aktivgrupperne

Aktivgruppen Vendsyssel

Familiedag – d. 3. juli

I år er det Aktivgruppen Aalborg, der afholder familiedagen.

Vi håber meget, at I vil støtte op omkring

denne hyggelige dag. Hold øje med Aktivgruppen

Aalborgs annoncering vedrørende tid og sted. Har

du lyst til at deltage på prøven, men er i tvivl om

regler og krav m.m., så kontakt endelig en af os i

bestyrelsen, så vi kan få en dialog om tingene.

Slæb og apporteringstræning

Afholdes d. 20. juli, 27. juli og 3. august kl. 18.30

Vi starter på Vrå Mørtelværk, Sønder Vråvej, Vrå,

Pris pr gang. 25,- kr.

Aktivgruppen Aalborg

Familiedag i Aktivgrupperne Aalborg og Vendsyssel.

Dato: lørdag den 3.juli.

Vær med til en hyggelig dag med din korthårede

hønsehund. I år afvikles den fælles familiedag i de

skønne omgivelser hos Marianne og Karl Georg

Kristensen, Skovgårdsvej 28 i Hals. Alle fra de to

Aktivområder inviteres til fælles morgenkaffe kl.

9.00 – gratis! Senere fortæring: Her medbringer du

selv alt, hvad hjertet begærer. Vi har tændt op under

grillen, som du frit kan benytte.

Der afvikles DJU´s anerkendte apporteringsprøve.

Senere er der mulighed for at være med på

Ræveslæbsprøve. Anmeldelse på anmeldeblanket

til Villy Andersen, Gl . Kongevej 16, Halvrimmen,

9460 Brovst. Håber du vil være i god tid med

anmeldelsen til prøverne, det gør det lettere for

alle parter, - senest den 26. juni. Prøvegebyr: 225

kr. for anerkendt apporteringsprøve og 150 kr. for

ræveslæbsprøve. Vedlægges anmeldelsen.

Og så fi nder vi helt sikkert på noget, hvis der er tid

til overs!!!

Har du en korthåret hønsehund, er dette adgangsbevis

nok. Det er helt fi nt, at du møder op med

hunden uden at deltage i de anerkendte prøver, - du

vil få udbytte af samværet alligevel…

Vandtræning – Apporteringstræning - Slæbtræning.

Sted: Vestvej nr 1.- Søerne ved Langholt.

Datoer: Vi træner tre onsdage i træk: Den 28. juli,

4.august, 11. august alle dage med starttidspunkt kl.

18.30. Aktivgruppen sørger for det fornødne antal

forskellige apportemner til hver træningsaften. Kom

og vær med.

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland

Vand- og slæbtræning

Onsdag den 16. juni 2010 (vil køre hver onsdag

frem til vand- og slæbsprøven i Stauning / Dejbjerg

primo august 2010). Mødested: Pumpestation

nord, Stauning. Tid: kl. 18.30. Tilmelding til: Orla

Christensen (tlf. 97 34 11 20) – senest den 11. juni

Pokalvindere FJD-prøver

Pga. af årets hårde vintervejr lykkedes det

kun at få uddelt korthaarklubbens FJD pokaler

på en enkelt af forårets FJD-markprøver.

Sydsjællandske prøve ved Vordingborg

(afholdt 13/3 - 2010)

Bedste korthår i unghundeklasse

Maddie DK22103/2008

E & F: Peter T. Madsen, Virum

Bedste korthår i åbenklasse

Nordboens Solo 18862/2003

E & F: Frederik Tamer, Skævinge

2010. Max. 20 deltagere. Gebyr: kr. 350,- (afregnes

første gang).

Fuldbrugstræning

Mandag den 14. juni 2010 og følgende mandage

frem til den første fuldbrugsprøve i september.

Mødested: Hundeskoven, Ringkøbing. Tid: kl.

18.30. Tilmelding til: Uffe Jacobsen (tlf. 97 33 50

32) – senest den 7. juni 2010. Max: 12 deltagere.

Deltagergebyr: kr. 200,- (betales ved første træningsdag)

dertil kommer afregning af vildt.

Schweissprøve

Korthårsklubben afholder anerkendt (3 timer / 400

m.), (20 timer / 400 m.), (20 timer / 1000 m.) og (40

timer / 1000 m) schweissprøve i Torsted. Søndag

den 18. juli 2010 kl. 9.00. Mødested: Jagthytten

Sdr. Klausie. Tilmeldingsblanket + deltagergebyr

skal sendes til prøveleder: Ebbe Brunsgaard,

Gejlvej 1, 6980 Tim (tlf. 97 33 33 35) – senest den

10. juli 2010. Kan eventuelt indsættes på konto

nr. 7670-2804172, husk angivelse af stambogsnr.

Hunden skal være DKK stambogsført.

Ræveslæbsprøve den 20. april 2010

4 point - Linda 09060/2008, Ejer: Ventzislav S.

Valtchinov, Tarm

Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland

Schweissprøve den 25.04..2010

Så er vores anerkendte schweissprøve ved Rugbjerg

godt overstået. Der var tilmeldt 10 hunde 7 korthaar

og 3 ruhaar, JA JA gæt i bare for de bestod nemlig

alle sammen, det var rigtig fl ot. Ikke alle hunde

havde været lige heldige med deres fører, nogle

få mente de bedre kendte sporet end hunden, men

det viser præmiegraden jo også. Men tusind tak for

en rigtig dejlig dag i høj solskin og med masser af

godt humør. GODT KLARET, OG ET STORT TIL-

LYKKE TIL JER ALLE.

Hilsen Mogens Tastesen og Allis Kiholm.

1. præmie på 400m/20t

Bessie 10206/2006

Svend E. Paulsen, Vojens

1. præmie på 400m/3t + Pokalvinder

Græsdalen Rich (Mons) 05487/2009, Rolf Mikkelsen,

Bjerringbro

1. præmie på 400m/3t

Alli 06759/2006, Andreas Nielsen, Rejsby

Maddie. Nordboens Solo.

39


1. præmie på 400m/3t

Bakkevænget´s H. Balder 11837/2007, Chr. Hansen,

Broager

2. præmie på 400m/3t og 2. præmie frirapp.

Rie von der Jydebek 01479/2009, Uffe Jacobsen,

Rødkærsbro

2. præmie på 400m/3t

Hals Bonden´s Cæsar 07323/2005, Erling Lythje,

Vollerup

3. præmie på 400m/3t

Hals Bonden´s Enzo 11364/2009, Dennis Olsen,

Skævinge

Aktivgruppernes kontaktpersoner

Aktivgruppen Vendsyssel

Birger Pedersen, Abildgårdsvej 175, 9740 Jerslev J,

tlf. 20234049

e-mail: vendsyssel@korthaarklubben.dk

Se mere på www.korthaarpaatoppen.dk

Aktivgruppen Aalborg

Kontaktperson Bjarne Jakobsen, Bragenholtvej 50,

Langholt, 9310 Vodskov, tlf. 98257538 / 20289469

e-mail: aalborg@korthaarklubben.dk

Se mere på www.aktivgruppenaalborg.dk

Aktivgruppen Aarhus og omegn: Opdelt i 5

mindre områder:

Korthårens fremtid – en kommentar

Her i det nordjyske var vinteren længe om

at slippe sit tag, hvilket gjorde det næsten

umuligt at komme ud og træne med

hundene. I stedet havde jeg god tid til at

fi losofere lidt over ”rigets tilstand” i Korthaarklubben…

Når man ser tilbage på 2009 er der helt

sikkert en masse ting, som man kan glæde

sig over på korthårens vegne, men særligt en

ting får for mange alligevel året til at stå i et

lidt trist lys – nemlig det dårligste hvalpetal

i mands minde - ja jeg har fl ere gange hørt

ordet ”katastrofalt” nævnt…

Det rejser naturligt spørgsmålet, om hvad

vi kan gøre for at stoppe tilbagegangen. På

årets generelforsamling blev der talt meget

om nye prøveformer, og at racen i højere

grad skal profi leres. De nye prøveformer

(derbyprøve og mesterskabsprøve i apporte-

40

Område 1 Djursland

Kontaktperson Mogens Andersen, Bønnerupvej 13,

Bønnerup, 8585 Glesborg, tlf. 61741706

e-mail: aarhus-omraade1@korthaarklubben.dk

Område 2 Viborg og omegn

Kontaktpersoner Morten Bruhn Bertelsen, Sejrshøje

9, 8831 Løgstrup, tlf. 87260033.

Henning Øksnebjerg, Løgstørvej 42, 8831 Løgstrup,

tlf. 86642104

e-mail: aarhus-omraade2@korthaarklubben.dk

Område 3 Silkeborg og syd for A 15

Uffe Søndergaard, Højbjerghuse 34, 8840 Rødkærsbro,

tlf. 86658856

e-mail: aarhus-omraade3@korthaarklubben.dk

Område 4 Trekanten/Midt

Kontaktperson Jan Rasmussen, Nymarksvej 180,

7000 Fredericia, tlf. 75921809 / 21269308

e-mail: aarhus-omraade4@korthaarklubben.dk

Område 5 Aarhus og omegn

Kontaktperson, John Pedersen, Ørnelunden 24,

8520 Lystrup, tlf. 86223058

e-mail: aarhus-omraade5@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Midt- og Vestjylland

Kontaktperson Steen Jensen, Kildebakken 45, 6940

Lem St., tlf. 97341601

e-mail: midtogvestjylland@korthaarklubben.dk

ring) og ambitionerne om at vise racen frem

er for mig at se alle spændende og prisværdige

initiativer, men hvis jeg skal være helt

ærlig, så tror jeg ikke, at nye prøveformer

eller reklamefremstød på jagttegnshold eller

diverse messer kan sikre korthåren fornyet

fremgang.

For mig at se er korthårens (og den stående

hunds) fremtid uløseligt forbundet med

agerhønen – den lille magiske markfugl som

har det så svært i disse år. For det er vel på

en hønsejagt, at det for alvor giver mening,

at man har valgt en stående hund? I hvert

fald tror jeg, at det er sådan, at den gennemsnitlige

danske jæger tænker – for hvorfor

skal han vælge en stortgående hund, der kan

stivne, når den fi nder et stykke fuglevildt,

hvis der på de åbne marker ikke er noget

fuglevildt at fi nde? Uden denne trumf står

man i hvert fald noget svagere i diskussionen,

når man forsøger at overbevise en

kommende hundeejer, om at vedkommende

skal vælge en stående hund i stedet for en

labrador, fi eld trial eller lign (selvom vi

korthårsfolk selvfølgelig til enhver tid vil

hævde, at en korthår kan bruges til alle

former for jagt, og kan løse de forskellige

opgaver en dansk jagt kan byde på…).

Betyder det så, at det hele kan være lige

meget, og at vi bare skal rulle om på ryggen

ligge os til at dø? Nej naturligvis ikke. For

det første tror jeg under alle omstændigheder,

at korthåren langt ind i fremtiden vil

spille en rolle for os entusiaster. For det andet

er der heldigvis stadig en stor skare, som

kæmper den stående hunds og agerhønens

sag, og der er landet over iværksat mange

gode initiativer for at komme agerhønen til

undsætning, så jeg mener, at man med en

Aktivgruppen Syd- og Sønderjylland

Kontaktperson Ingvard Jensen, Kløjsvej 3, V. Vedsted,

6760 Ribe, tlf. 75445845

e-mail: sonderjylland@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Fyn

Kontaktperson Lisbeth Nielsen, Hagenborgvej 1,

5871 Frørup, tlf. 21458403

e-mail: fyn@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Københavnsområdet:

Kontaktperson Allan Grundahl, Traneholmvej 3,

2680 Solrød Strand, tlf. 43999743 / 26305500

e-mail: kobenhavn@korthaarklubben.dk

Studiekredsen af 1968

Kontaktperson John Christensen, Rishøjgårdsvej 16,

Gundsømagle, 4000 Roskilde,

tlf. 46730364

e-mail: studiekredsen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Storstrømmen

Kontaktperson Jesper Hansen, Stovbyvej 58, 4872

Idestrup, tlf. 54174037

e-mail: storstrommen@korthaarklubben.dk

Aktivgruppen Bornholm

Kontaktperson Christian Grønbjerg, Lærkevej 10,

3782 Klemensker, tlf. 56966626

e-mail: bornholm@korthaarklubben.dk

vis optimisme kan håbe på, at agerhønens

betydning som jagtobjekt igen vil stige for

den almindelige jæger.

Men hvad gør vi så, mens vi venter på

(og drømmer om), at vi får hjælp af fornyet

fremgang for agerhønen. Et mere realistisk

forhold til vores races størrelse kunne måske

være gavnlig - og et fokus på kvalitet frem

for kvantitet. Måske bør man holde op med

at fokusere så meget på, hvor mange vi er,

og i stedet bruge energien på hvor gode vi

er… Det betyder ikke, at vi skal stoppe med

at forsøge at promovere vores dejlige race,

men måske skal vi holde op med at se det

som et nederlag, når vi sammen med de

øvrige stående hunde oplever faldende hvalpetal.

Lad os i stedet bruge vores kræfter på

at gøre korthåren til en endnu bedre allround

jagthund, samtidig med at vi naturligvis

yder vores til ”redningsaktion agerhøne”.

Og hvordan skaber vi så en bedre allround

jagthund? Ja det tror jeg desværre ikke, at

der fi ndes noget entydigt svar på, og om

f.eks. de nye prøveformer indeholder en del

af svaret, skal jeg ikke kunne svare på. Derfor

vil jeg blot pointere, at det i hvert fald

er farligt, hvis vi måler nye tiltags succes i

forhold til udviklingen i hvalpetallet.

Jeg har således ikke alle svarene, men håber

her at have stillet nogle af spørgsmålene,

så vi kan få gang i debatten om korthårens

fremtid. Lad dette være en opfordring til, at

disse sider kan danne ramme om en debat

om, hvordan vi skaber en højere kvalitet hos

vores race. Lad os få de gode ideer frem i

lyset, så vi sikrer den bedst mulige fremtid

for vores fælles passion, korthåren.

Jakob Bislev


Dansk Münsterländer Klub

Klubredaktør:

Pia Nielsen, Slettenvej 12, 8586 Ørum Djurs

Tlf. 86 33 91 76

E-mail: hundeweb@gmail.com

Webmaster:

Johannes Mørch, Pindstrupvej 19, Hedeskov

8410 Rønde

Tlf. 86 33 93 78

E-mail: web.dmk@mail.dk

Formand:

Henrik Raae Andersen, Lunderødvej 82, Marup,

4340 Tølløse

Tlf. 59 18 66 65,

E-mail: elverdams@adslhome.dk

Næstformand:

Peter Ringgaard , Solbakken 12, Ræhr,

7730 Hanstholm

Tlf. 97 96 51 14,

E-mail: aasepeter@privat.dk

Kasserer / Ind og udmeldelser:

Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense.

Tlf. 64 44 11 45, mobil. 22 61 82 79

E-mail: erik.lillesoe@privat.dk

Avlsvejledning:

Gunnar Bertelsen, H. C. Andersensvej 10,

7000 Fredericia.

Tlf. 75 92 82 09.

helgun@os.dk

Palle Jørgensen, Illebøllevej 38, 5900 Rudkøbing.

Tlf. 62 57 17 44 og 61 71 59 44.

Tina-palle@mail.tele.dk

Groser, hvalpeformidling/Avlsvejleder:

Jan Nielsen, Kobjergvej 1b, 7190 Billund

Tlf. 76 71 90 76

Grosser, kartotek og kasserer:

Heinrich Andersen, Holstebrovej 117, 6980 Tim

Tlf. 97 33 39 36

Fælles mailadresse til alle DMK’s medier:

dmk@fl aadevej.dk

Send gode billeder af træning

prøver og jagt til den nye

klubredaktør.

www.dmk-online.dk

DMK’s forårsmarkprøve

DMK Vinderklasse; De 4 placerede hunde var:

1. vinder DM09 DKBRCH DKCH Fuglevangs Heiki med fører John Hilmer Hansen

2. vinder Horsia’s I-Liva med fører Peter Lykke Thomsen, 3. vinder DKJCH Horsia’s Miki med fører Hans Lau

Jensen. 4. vinder Fall Brook Run’s Bente med fører Jimmi Larsen

Det hele startede da forhenværende klimaminister

Connie Hedegaard glemte at

invitere ”vejret” med til klimatopmødet, og

vejret derfor havde glemt alt om den globale

opvarmning og forhøjet C02 udslip. Indtil

starten af marts, var det meste af det danske

land dækket af sne, og det forhindrede

formentlig en stor andel af DMK folket i at

træne, og få gjort hundene klar på marken til

at kunne stille på årets prøve.

Det var derfor lidt en skam at kun 25

ekvipager deltog i kvalitetsklasserne om lørdagen

og kun 14 havde tilmeldt sig vinderklasse.

Prøveledelsen havde skaffet prima

terræner til afvikling hovedprøven. Set med

jyske øjne var det verdensklasse terræner.

Sammenlagt om lørdagen blev der talt omkring

60 par høns, en del fasaner og rigtig,

rigtig, mange harer og råvildt. Om søndagen

blev der talt ca. 25 par høns, en del fasaner

og igen meget hårvildt.

Uanfægtet antallet af deltagere, var

der højt humør dagene igennem, med en

virkelig veltilrettelagt prøve. Der skal lyde

en stor tak til Christian N. Hansen, Hans

Loose, Jesper Hansen, Ole Tranbjerg og

John Holm. Prøveledelsen var ikke skyld i

de manglende præmieringer, færtforholdene

var bare ikke som de andre velkendte forår,

og hundene havde rigtig svært ved at magte

fuglene. Der blev ”kun” udløst en 2. præmie

i åbenklasse om lørdagen til Borremosens

Eris og Jeanne Thamsen. I vinderklassen

blev 4 hunde placeret, hvor Fuglevangs

Heiki og John H. Hansen vandt deres femte

vinderklasse.

Med de prima terræner, kunne DMK’s

medlemmer og bestyrelse måske overveje

at fl ytte forårsprøven fast til Sjælland. Ja,

der er meget hårvildt, men fornøjelsen ved

at gå til prøve på vildtrige terræner overstiger

klart hårvildtets udfordringer. Som H.

Hansen rigtigt sagde, hvis vi bliver inviteret

på agerhønsejagt, siger vi så nej hvis der er

meget hårvildt? Som modvægt til hårvildtet,

kunne vi måske overveje at lave fællestræning

på tværs af områderne, på arealer hvor

der er mange harer. Bare et forslag.

John Hilmer.

2 præmie Åben Klasse, Borremosens Eris og Jeanne

Thamsen

41


Aktivistdag

Aktivistmøde, fordragsholder

Irene Jarnved afprøver teori i

praksis.

Søndag d. 18. april afholdte Aktivistudvalget

en aktivistdag, hvor vi afholdt møde

om formiddagen og havde Irene Jarnved,

adfærdsforsker som foredragsholder om

eftermiddagen.

Aktivistudvalget er lige nu reduceret til en

mand, John Hilmer, da Christian N. Hansen

ikke ønskede at fortsætte i udvalget, bl.a.

grundet nyt job.

På formiddagens møde havde vi en runde,

hvor alle deltagende områder fortalte om

deres aktiviteter, og der blev udvekslet gode

erfaringer områderne imellem.

Der blev også sammensat et egentlig uddannelsesprogram,

som nu skal sammensættes

til en egentlig diplomuddannelse, således

vores medlemmer får endnu bedre instruktører

ude i områderne, forhåbentlig til stor

gavn for vores race.

Kurset henvender sig ikke kun til nuværende

aktivister, men også til kommende

aktivister, men kunne du tænke dig at høre

42

nærmere, så kontakt dit lokale aktivistområde

og hør nærmere om mulighederne.

Om eftermiddagen præsenterede Irene

Jarnved et spændende indslag om apportering

og stresshåndtering, og hvordan vores

hunde reagerer, men ikke mindst hvordan

vi tager hånd om de forskellige situationer.

Det gav vist stof til eftertanke, da nogle

af metoderne ligger et pænt stykke fra det

de fl este vist bruger, men jeg er overbevist

om at alle fi k noget brugbart med hjem til

området. Sidst på dagen gik vi i marken og

Irene viste nogle af øvelserne i praksis - og

ja, det virker.

Den nye uddannelse vil grundlæggende indeholde

emner om hundens adfærd, hundens

psykologi, konfl ikthåndtering, etc. og om instruktørernes

præsentation af træningsøvelser,

styring, lederskab og kommunikation.

Alt i alt en rigtig god dag.

På Aktivistudvalgets vegne

John Hilmer.

DMK Schweissprøve i Kongelunden den 17-4-2010

3 timers / 400 meter dråbeudlæg:

Jewel, 09709/2009. E+F: Steen Thomsen

1. Pr. Prøvens bedste hund, Pokal

Gisla, 12240/2009. E+F: Per Skalshøi

2. Pr.

3 timers / 400 meter færtsko:

Horsias Ivan, 21876/2003. E+F: Jesper

Ibsen

3. Pr.

Schweissprøver

DMK´s schweissprøve på Bornholm

Søndag den 8. august 2010, kl. 9,00

Anmeldelsesfrist senest den 19. juli 2010.

Regelsæt: Prøven afholdes efter: DKK’s

Schweisshundeudvalgs schweissprøveregler

gældende fra 1. januar 2009.

Tilmelding: Skal ske på DKK anmeldelsesblanket,

som kan rekvireres hos prøvelederen

eller hentes på DKK’s hjemmeside. Anmeldelsesblanketten

skal udfyldes tydeligt,

ellers vil anmeldelsen ikke blive accepteret.

Tilmelding sendes til prøveleder. Gebyr

vedlægges i check eller indsættes på bankkonto:

4720 0012207107. Ved overførsel til

bankkonto skal hundens stambogsnavn eller

tilsvarende nem identifi kation anføres.

Prøveleder udsender bekræftelse til prøvedeltagerne

senest ca. 1 uge før prøven.

Spor: Der kan tilmeldes til 400m/3timer og

400m/20timer spor.

Terræn: Almindingen.

Mødested: Bastemosen ved udkigstårnet.

Deltagere: Maksimum 7 hunde. Medlemmer

af DMK har fortrinsret, men andre kan

optages i det omfang der er plads.

Dommer: Paul Baunkjær

Prøveleder: Niels Kraemer, Blykobbevej

39, 3700 Rønne. Tlf: 44 98 93 05 / 20 70 85

75 Mail: nik@bornholmstrafi kken.dk

Schweissprøve i Thy

400 m/3 timer og 400 m/20 timer

Lørdag den 7-8-2010 i Østerild Plantage.

Mødested (Maskinhuset), Tovsigvej 1

Tilmelding sendes til prøveleder

Peter Ringgaard, Solbakken 12 Ræhr, 7730

Hanstholm. Telefon. 97 965 114 eller 40 478

422

Sidste frist for tilmelding er d 18-7-10 med

posten.

Gebyr vedlægges anmeldelsen i check. Eller

beløbet kan indbetales på bankkonto

9083 0001716727

OBS! Som anmeldelsesblanket kan kun anvendes

DKK’s Schweiss tilmeldingsblanket,

som fås hos prøvelederen eller på DKK’s

hjemmesideunder ”AKTIVITETER”. Blanketten

skal udfyldes tydeligt. Der henvises

til DMK/DKK’s hjemmeside omkring

schweissprøveregler.

Husk at medbringe stambog/resultatbog på

prøvedagen.

Hver deltager modtager bekræftelse og kørselsvejledning

den sidste uge før prøven.

På prøven vil Dansk Münsterländer Klubs

medlemmer blive prioriteret, men anmeldelser

fra andre hunderacer bliver accepteret og

optaget i det omfang der er plads.

Der tages forbehold for eventuel ændring af

prøvegebyr.

Med venlig hilsen Prøveleder Peter Ringgaard

Prøvegebyr:

400m/3timer: kr. 400,00. 400m/20timer:

kr. 450,00. Rapportering: kr. 100,00


Dansk Münsterländer Klubs Schweiss prøve ved Horsens

i Bjerge og Rold skovparter. Lørdag d. 17. april 2010.

Tak til hundeførere, hjælpere og dommer for

en god dag i skoven.

Desværre var bøgen ikke sprunget ud i år,

dels på grund af den kolde vinter, samt at

prøven var rykket noget frem på grund af

skovdistriktets ønske om ro i ynglesæsonen.

Ovenstående resultater må være tilfredsstillende

ud fra de præstationer som blev vist.

Når det er sagt er dog intet til hinder for at

alle hunde kan få 1. præmie.

Undskyldningen kan være at vinteren som

sagt har været hård og lang, men netop det

faktum, at vi ikke har kunnet gå på marken,

så burde der have været tid til at træne

schweiss arbejdet.

En hund kan sagtens gå schweiss selvom

det fryser 5 til 10 grader. Schweiss træning

kan også foregå hele året, altså ingen

undskyldning for at hundene ikke kan være

forberedte til en schweiss prøve. Schweiss

arbejdet har ofte fået skyld for at vores hundes

næser vil være i jorden på markarbejdet,

det er helt klart noget udokumenteret pladder.

En hunds næse er, hvor den skal være

i forhold til vind og færtforhold, det skal vi

ikke kloge os i.

Igennem de ca. 29 år jeg har beskæftiget

mig med schweiss hunde arbejdet, herunder

over 22 år som prøveleder, har jeg set adskillige

hunde på spor, og hvad er det så, der

går galt når en hund ikke får sin 1. præmie?

Hund og fører har ikke arbejdet nok sammen

på opgaven, hvorfor hundeføreren ikke

formår at læse sin hund. Alle hunde kan gå

spor, det er førerens evne til at læse hunden,

der går galt, hvorfor føreren også alt for ofte

trække hunden af sporet, og forstyrre dens

arbejde på sporet.

Hunden går på afl edningsfært fordi føreren

ikke kan læse hunden, og lader den gå på

den meget mere spændende afl edning, den

skal blive ved sin opgave, nemlig på sporet.

Vis aldrig hunden et spor uden der er

schweiss, du ved ikke, om du sætter hunden

på et spor af afl edningsfært. Tre ting er basis

i schweiss arbejdet: stol på din hund, hunden

skal fi nde sporet, men du skal bestemme

tempoet, farten.

Alle vore kontinentalt stående hunde er

fantastiske sporhunde, men har nok den

svaghed i forhold til andre specialracer, at de

går med for høj fart på sporet. Derfor er det

vigtigt, at vi afpasser hundens fart og det gøres

ved at holde fast i linen. Ingen Münsterländer

har kræfter til at slæbe en hundefører

400 m igennem et spor, altså tag det roligt

og sikkert. Schweiss arbejde foregår i første

lav gear, altså roligt.

Det fascinerende ved schweiss arbejde er

samarbejde mellem hund og fører, men jo

også den svære kunst. God fornøjelse og på

gensyn.

Jens Foldager

400 meter / 3 timer

Høgstoft Cassie 05498/2008

E+F: Mikael Svendsen, Hurup

1. præmie + pokal for bedste hund

Fuglevangs Jeff 09704/2009

E+F: John Haderslev, Mariager

1. præmie

Chivas 18672/2006

E+F: Mona Madsen, Tjæreborg

1. præmie

Chip 20105/2007

E+F: Freddy Pedersen, Kolding

1. præmie

Hedeskov´s Emma 02916/2008

E+F: Sussie Mattsson, Ejby

1. præmie på spor + 0. præmie på bringsel

Hedeskov´s Eddie 02917/2008

E+F: Jan Lundquist Larsen, Nibe

2. præmie

Sheela (Gravhund/ Bostonterrier)

E+F: Susan H. Søgaard, Gelsted

2. præmie

Vesthimmerlands Aya 12567/2006

E+F: Kenneth Jensen, Stoholm

3. præmie

Vesthimmerlands Cille 12562/2006

E+F: Jens Ole Salling, Kjellerup

3. præmie

Freja 02671/2007

E+F: Tage S. Nielsen, Ans

3. præmie

Hedeskov´s Guffe 09329/2009

E: Jette Andersen, Horsens F: Thorkil Andersen,

Horsens

3. præmie.

Aktiviteter i DMK-områderne:

Område Bornholm:

Følgende aktiviteter er planlagt:

19-6-2010. Udvidet apporteringsprøve.

7-8-2010. DJU apporteringsprøve + S&A prøve.

21-8-2010. Racedyst.

4-9-2010. Markprøve DJ.

5-9-2010. Markprøve FJD.

Kontaktperson: Niels Kraemer, Blykobbervej 37,

3700 Rønne, Tlf. 44 98 93 05 / 20 70 85 75, Email:

nik@bornholmstrafi kken.dk

Område København:

Hvalpe- og unghundetræning:

Første træningsdag er onsdag den 4. august kl.

17.30. Sted: Lige først på Korsdalsvej fra Roskildevej

i Rødovre (ved den gamle rideskole). Kom

venligst i god tid for indskrivning. De efterfølgende

syv onsdage begynder vi kl. 18.00.

Kurset strækker sig over 8 onsdage. Sidste træningsdag

den, 22. september. Gebyr for medlemmer

er 300 kr. Gebyr for ikke-medlemmer er 350

kr.

Der betales første gang og alle skal huske at

medbringe en gyldig vaccinationsattest og forsikringsbevis

Kontaktperson: Ulrik Bach Pedersen, Bregnevej 8,

Himlingøje, 4652 Hårlev, Tlf. 56 57 02 56 / 20 20

58 55, E-mail: ubp@pedersen.mail.dk

Område Roskilde Hvalsø:

Hvalpekursus:

Tirsdag den 10. august 2010 kl.18.30 Kurset kører

over 5 gange med sidste gang tirsdag den 7. september

2010. Max. deltager antal er 20 hunde

Pris: 175 kr.

Der fortrinsret for medlemmer af Hvalsø Osted

Jagtforening og Dansk Münsterländer Klub.

Tilmelding foregår KUN via hjemmesiden http://

www.vestergaard.at her klikkes på tilmelding.

Kontaktperson: Christian Nøhr Hansen, Hyldebjerg

23, 4330 Hvalsø, Tlf. 23 30 36 87 / 46 37 36

87, E-mail: cnh@post.tele.dk

Område Storstrøm:

Sommertræning:

Starter Onsdag d. 4. august 2010, kl. 19.00, og

strækker sig over 4 gange.

Sidste træningsdag er onsdag d. 25. August 2010.

Kursusgebyr er 200,- kr.

Mødested: P-plads på Vallebovej, 4760 Vordingborg.

Kontaktperson: Niels-Henrik Christiansen, Fensmarkvej

21, 4160 Herlufmagle, Tlf. 55 54 85 27

/ 20 24 01 45, E-mail: kragh.christiansen@mail.

tele.dk

Område Fyn:

Hvalpemotivation:

Start d. 18.08.10 kl. 18.30 ved Dalum gård.

Kurset kører over 5 gange og er for hunde af alle

racer (- Muskel hunde) Pris 200,- kr. Min. 5 hunde

Tilmelding til Lars Thunberg 22 11 21 44

Kontaktperson: Lars Thunberg, Bønderskovvej 1,

5550 Langeskov, Tlf. 22 11 21 44, E-mail: larsthunberg@mail.dk

Område Nordsjælland:

Juni 2010 Slæb og apporteringstræning.

Dette kursusforløb er forbeholdt de deltagere,

der ønsker at deltage i årets kommende slæb og

apporteringsprøver og eller årets udvidede apporteringsprøver.

Er der plads vil der også kunne

deltages uanset senere prøvedeltagelse. Dog er det

en forudsætning, at din hund har et rimeligt niveau.

For sporinteresserede kan vi i øvrigt henvise til

årets apporteringskursus og evt. schweisskursus.

Kurset strækker sig over 8 gange, 1x ugentligt.

43


(Dato og sted fast sættes senere.)

Pris: 250 kr. eller 50 kr. pr. Gang

Tilmelding: Niels Laugesen nll@bygfs.dk mob:

31223069 eller Jan Heimann jh@dynamicsolutions.dk

20.06-2010 Anerkendt udvidet apporteringsprøve

Sted: Teglstrup hegn i Helsingør

Alle registrerede hunde kan deltage

Pris: 300 kr. (kan indbetales på kontonr. 2259-

0270500579)

Tilmelding på DJU tilmeldingsblanket (fi ndes på

DMK’s hjemmeside)

Tilmeldingen sendes til: Kurt Drasbæk, Strandhaven

6, 3060 Espergærde. Eller på mail til :

drasbæk@post10.tele.dk

Prøveleder: Kurt Drasbæk

Dommere annonceres i jæger.

Juli 2010 Fuldbrugsprøvetræning.

Dette er IKKE et kursus. Vi træner sammen og

hjælper hinanden 1 gang ugentligt.

Pris 200kr. (til dækning af udgifter til vildt mm.)

Tilmelding: Niels Laugesen nll@bygfs.dk mob:

31223069

Deltagelse i træningen er forbeholdt hunde der har

kvalifi ceret sig til fuldbrugsprøven. Er der plads,

vil også hunde der næsten har kvalifi ceret sig

kunne deltage.

01.08-2010 Apporteringsprøve

Der er både en udvidet og en alm. prøve (DJU)

Prøven stambogsføres ikke, så det er her du, kan

deltage for at få prøveerfaring og en hyggelig dag

med andre førere på alle niveauer.

Kontaktperson: Niels Laugesen, Gefi onsvej 78,

3000 Helsingør, Tlf. 31 22 30 69 Fax. 49 21 20 31,

E-mail: nll@bygfs.dk

Område Herning:

Vand, slæb og apporteringstræning:

Tirsdage kl. 19.00. D. 20/7. d. 27/7. d. 3/8. d. 10/8.

HUSK:

DJU apporteringsprøve med udtagelse til racedyst.

Egeris d. 26/6

Kontaktperson: Jytte Thomsen, P.O. Pedersensvej

5, 7500 Holstebro, Tlf. 97 42 92 96/20 30 92 96,

E-mail: egt@webspeed.dk

Område Holstebro:

Tirsdag d. 3. august starter vi op igen.

Mødested: Syd terrænet.

Der trænes på følgende datoer: 3/8, 5/8, 10/8, 12/8,

17/8, 19/8, 24/8 og 26/8.

Der trænes i hvalpe, unghunde, klasse 1 de øvede,

klasse 2 de meget øvede samt slæb og apportering.

Marktræning:

For de der fi k blod på tanden er der marktræning

på følgende datoer i August:8, 15, 22 og 29.

Kontaktperson: Lars Elkjær Larsen, Algade 7,

Grønbjerg, 6971 Spjald, Tlf. 25 17 07 19, E-mail:

laelk@ap-company.eu

Apporteringstræningen er i fuld gang.

44

Certifikatudstilling i Vingsted

Lørdag den 31. juli 2010

I samarbejde med Dansk Ruhår klub og Korthårklubben, afholder Dansk Münsterländer

Klub Certifi katudstilling på Vingstedcentrets udendørsareal ved Vejle lørdag

den 31. juli 2010.

Adressen er: Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, Vingsted, 7182 Bredsten.

Udstillingen er åben for alle klubbens medlemmer og afholdes efter DKK’s udstillingsregler.

Som dommer har vi inviteret: Ivar Tang.

Hundene indskrives fra kl. 9.30. Fra kl. 9.00 er der adgang til området, og selve

bedømmelsen starter kl. 10.00. Der vil være afslutning og præmieoverrækkelse efter

sidste hund er færdigbedømt.

Klubben vil være vært med rundstykker og en ”lille en”, så send venligst en mail hvor

mange i kommer, ved tilmeldingen eller kort før udstillingen.

Anmeldelsesfrist: 10. juli 2010 Online, med post eller med e-mail.

Der er 2 måder man kan tilmelde sig på: Man kan tilmelde og betale Online

via hjemmesiden www.hundeweb.dk, dette er den hurtigste, billigste og mest sikre

måde.

Så er priserne følgende:

1. hund (samme ejer): DKK 330,-

2. hund (samme ejer): DKK 285,-

3. hund (samme ejer): DKK 245,-

Hvalpeklasse: DKK 225,-

Udenfor bedømmelse: DKK 115,-

Eller man kan udfylde og sende anmeldelsesblanket.

Ved tilmelding på anmeldelsesblanket er udstillingsgebyrerne følgende: (som anmeldelsesblanket

anvendes DKK’s anmeldelsesblanket til udstilling eller DJU’s blanket

som med jævne mellemrum er indsat i ”Jagthunden”, eller fi nd den på www.dmkonline.dk)

1. hund (samme ejer): DKK 365,-

2. hund (samme ejer): DKK 320,-

3. hund (samme ejer): DKK 275,-

Hvalpeklasse: DKK 250,-

Udenfor bedømmelse: DKK 135,-

Anmeldelsesblanketten sendes til udstillingsleder:

Eva N. Bruhn, Lykkegårdsvej 4, Veerst, 6600 Vejen, ejbruhn@jubii.dk, 75 55 51 94

Beløbet vedlægges i check eller indsættes på reg. Nr. 7040 konto nr. 1139830

(HUSK navn)

Husk stambogsnummer og evt. ejerskifteforhold skal være i orden før anmeldelse.

Har du problemer med udfyldelse af blanketten, så send oplysningerne på en mail.

På selve udstillingsdagen medbringes resultatbog (husk at rekvirere denne i god tid

hos FJD, se opslag i ”Jagthunden”), stambog og vaccinationsattest.

Klasserne er følgende:

Championkl.(fra 15 mdr.), Brugskl (fra 15 mdr.), Åbenkl. (fra 15 mdr.), Juniorkl. (9-18

mdr.), Mellemkl. (15-24 mdr.), Hvalpekl. (6-9 mdr.), Veterankl. (fra 8 år), Udenfor

bedømmelse (fra 3 mdr.), Avlskl. & Opdrætkl.

Vi håber på stor tilslutning. – vel mødt i Vingsted

Der er cafeteria i Vingsted centret.

DKK udstilling Hillerød 2/5 2010

Brugsklase:

Bonjami’s F. Røskva 05852/2007, Ejer og

Fører Morten Vestergaard

Excellent, 1.vinder, BIR, Certifi kat, CACIB

Juniorklasse

Fuglevang’s Kiki DK09224/2009, Ejer og

fører Kenneth Hansen

Very good

Bonjami’s F. Røskva


Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

www.gdh.dk

Vejen mod DM-deltagelse

Klubredaktør:

Anny Kure, Tværgade 7, 7830 Vinderup. 29 69

62 01

gdhblad@gmail.com

Formand:

Frank Elmer, Karl Andersensvej 1, Holtug,

4660 Store Heddinge, 56 50 01 76,

30 25 11 76

FEL@as3.dk

Kasserer:

Kim Klode, Stenholtvej 14, 7442 Engesvang, 86

81 30 75,

86 81 60 11 (arb.), 40 16 61 60 (ofte slukket)

kim@klode.dk

Sekretrær, næstfmd. (+ udenlandske kontakter):

Henrik Frost Rasmussen, Bøgeløkken 5,

3700 Rønne

56 94 19 31, 21 26 09 31

frost_rasmussen@mail.tele.dk

Aktivitetsområdet:

Bente Andersen, Lundvej 10, 7830 Vinderup, tlf.

97461050

Prøveansvarlig (+ FJD, Klub5 og DJU kontakt):

Kenth Lange, 65 96 77 47

kmlange@mail.dk

Udstillingsansvarlig:

Anny Kure,

Avlsrådet:

Jesper Pedersen, tlf. 56 28 99 75,

mobilnr. 20 43 35 52

Søren Boup Jensen, 23 72 85 19

Rene Hansen, 86 87 77 78, 60 67 77 76

Lisbeth Strunck 96 10 21 28

Web-master:

Charlotte Scheuer,

57 52 77 10, 24 23 86 78

charlotte.scheuer@dgs.dk

Mingus og jeg var for første gang på vinderklasse

prøve Skærtorsdag i 5 klub regi.

Vi var med over middag, men på dagen var

Mingus ikke for fugl.

Fredag den 9. april var vi tilmeldt i Nørager.

Om formiddagen var Mingus ude i 2

slip.

I første slip fi k han meget hurtigt stand for

fugl og havde en perfekt situation. I andet

slip havde han en sekundering og lidt senere

fi k Mingus stand og havde også her en

perfekt situation. Mingus var den eneste fra

vores hold, der kom med over middag som

A hund, og 2 andre hunde kom med som B

hunde. Der var 6 hunde fra det andet hold,

der kom med som A hunde over middag

Jeg blev lidt betænkelig, da jeg så, hvor vi

skulle gå om eftermiddagen. Ude i en stor

eng hvor der var vand, blødt og en masse

tuer mm. Mingus har aldrig prøvet sådan

et terræn før, og hvordan skulle jeg klare

at gå der. Det var noget af en opgave. Men

Mingus klarede det meget fi nt. Efter noget

tid tog han en fl ot stand, men det tog noget

tid inden dommeren og jeg kom hen til

ham. Han avancerede godt, men kan ikke

fi nde fuglen, en fasan der er løbet. Men vi

får kobleordre. Hunden der kom ud efter

Mingus havde tre tomme stande uden at få

fasanen på vingerne

I næste slip i samme eng går Mingus stadig

godt. Lidt senere ser jeg nogle småfugle

lette ca. 30 m ude. Lidt efter opnår Mingus

stand, hvor disse fugle var lettet fra, så jeg

var meget i tvivl om, det var færden fra

disse fugle han havde i næsen.

De vindende hunde i Nørager. Mingus ses sommer nr. 2 fra venstre.

Jeg tager chancen og melder standen til

dommeren.

Mingus havde ret og rejser på ordre præcist

en fasan. (Hvad kan man lære af det. Jo stol

altid på din hund).

Når man er med over middag i vinderklasse

er det meget positivt, at man får en

god situation, men også om de andre hunde

laver fejl, som dermed trækker dem ned i

placeringen.

Når prøven er slut mødes man et sted til

præmieoverrækkelse. Dommerne skal lige

have de sidste ting på plads for at placere

hundene, så man venter spændt på om man

bliver placeret? Og om evt. hvilken placering

man får.

Mingus blev 2. vinder med HP. og dermed

udtaget til DM Forårs mesterskabsprøven

den14 april.

Som hundefører er man lidt stolt af at være

udtaget og være med til sådan en prøve sammen

med 29

andre hundefører. Der er kun 6 hunde der

kan opnå en placering på prøven. Så man

tager spændt af sted.

Mingus gik rigtigt godt i de tre slip om formiddagen,

men fandt desværre ingen fugle.

Og da de på de andre hold havde haft godt

med fugle kom Mingus ikke med over middag,

men vi havde en god dag, hvor Mingus

blev rost for sin gode jagtlyst.

Med venlig hilsen

Mingus & Gunnar.

45


46

GDH og World Dog Show

Dansk Kennel Klub står i år som arrangører

af World Dog Show, som er en stor

4 dages udstilling for hunde af alle racer.

Udstillingen forventes at trække op mod

30.000 hunde til udstilling i Danmark.

Dette giver os en enestående mulighed

for, at vise vores hunde frem for et meget

stort og verdensomspændende publikum.

Udstillingen foregår for Gamle Danske

Hønsehunde lørdag den 26. juni 2010 i

messecenter Herning, Om lørdagen, hvor

GDH skal udstilles, vil de alle øvrige stående

jagthunderacer også blive udstillet.

Hvis du ikke har meldt din hund til, så

slå vejen forbi Herning, til en storslået

hundeoplevelse. Anmeldelsesfristen for

deltagelse er desværre udløbet nu, men

det kan også være en stor og lærerig

oplevelse at deltage som tilskuer.

DKK-udstilling i Hillerød

Det var et dejligt vejr og der var mødt

9 Gammel Dansk Hønsehund op til

bedømmelse hos dommer Dan Ericsson

fra Sverige.

Dagens vinder i Racen blev Tilde DK

19375/2007 som er opdrættet og ejet af

Annette B Jensen, Nr. Alslev.

Tilde blev endvidere nr. 3 i den store

ring i gruppe 7, dvs. i gruppen af stående

jagthunde.

World Dog Show og familiedag

Klubben har valgt at supplere udstillingsdagen

op med en familiedag/aften. Det

betyder, at vi mødes til fællesspisning efter

udstillingen hos Kim Klode, Stenholtvej

14 i Engesvang lidt nord for A15 mellem

Silkeborg og Ikast.

For de medlemmer af klubben, der ikke

deltager på udstillingen, eller ikke har lyst

til at bruge hele dagen på udstillingen, vil

der i løbet af dagen blive arrangeret forskellige

aktiviteter hos Kim. Disse aktiviteter

afhænger af antallet af deltagere, samt hvad

de enkelte er interesseret i at prøve.

Dagens program vil være som følger (ca.

tider):

12.00 Ankomst og indretning/evt. opstilling

af campingvogn/telt

12.30 Velkomst og indtagelse af egen medbragt

frokost

13.15 Diverse arrangementer - f.eks. hinterbane,

apportering af duer og/eller kanin,

schweissspor.

15.00 Kaffepause

Herefter fortsættes med forskellige aktiviteter,

eller man kan køre til Herning, for at

overvære dagens gruppefi naler.

17.30 Grillen tændes

18.30 Spisning af eget medbragt grillmad

(klubben sørger for grill og kul samt salat/

kartoffelsalat)

Der vil være mulighed for ankomst fredag

med overnatning i medbragt campingvogn/

telt.

Det skal bemærkes, at vi kun råder over et

privat toilet (1 stk.) - så brug af naturen som

toilet kan anbefales.

Vi håber, at rigtigt mange medlemmer

fra hele landet vil bakke op om dette arrangement,

og ser frem til at se jer til en

dejlig dag og aften med fokus på hunde og

samvær.

Tilmelding bedst pr. email til kim@klode.

dk og hvis dette ikke er muligt så på tlf.

86813075.

Tilmeldingsfrist til arrangementet hos Kim

er den 20. juni – enkelte overskridelser af

tilmeldingsfristen accepteres. Oplys ved tilmelding

hvor mange der kommer, hvilke aktiviteter

man evt. kunne tænke sig at deltage

i samt om overnatning ønskes. Prisen for

arrangementet vil være kr. 100 pr. familie.


Langhårsklubben

Hovedprøven 2010

Klubredaktør:

Henning Juul, Ellekrattet 25, 4800 Nykøbing F.

Tlf. 60 94 16 58, ju-bir@mail.dk

Formand:

Bent Hansen, Fyrrevænget 9, 3630 Jægerspris

Tlf 47503250, Mob 24633219

bent.blik@mail.dk

Næstformand:

Jens Chr. Jensen, Nørregade 52, 5592 Ejby

Tlf. 51921601

jensjensen1003@hotmail.dk

Kasserer:

Just Mikkelsen, Hammelev Bygade 9 ,

6500 Vojens

Tlf 74507485, Mob 29263985

justm@webspeed.dk

Sekretær:

Kim Lybker, Gosmervej 98, Halling, 8300 Odder

Tlf. 86556754

lybker@mail.dk

5-klub og FJD:

Carsten Lundhøj, Arnkilmaj 21, Kær,

6400 Sønderborg

Tlf 74433268, Mob 20202676

lundhoj@bbsyd.dk

Niels Grønbæk, Grimstrupvej 12, 7480 Vildbjerg

Tlf. 97131413

moseholm@mail.mira.dk

Leif Hansen, Skødstrupvej 13, 9550 Mariager

Tlf. 21920148

leif.hansen@ps.km.dk

Jens Chr. Jensen, Nørregade 52, 5592 Ejby

Tlf. 51 92 16 01

jensjensen1003@hotmail.dk

Avlsudvalg:

Carsten Lundhøj, Tlf 74433268, Mob 20202676

lundhoj@bbsyd.dk

Hvalpeformidler:

Henning Juul

60941658, Ju-bir@mail.dk

FAMILIEDAG

Familiedag på Sjælland afholdes den 21.

august i Dianalund. Hold øje med hjemmesiden.

FULDBRUGSPRØVE - TRÆNING

Langhårsklubben afholder fuldbrugsprøve

træningsdag lørdag den 14. august kl.: 09:00

ved Åbenrå.

Find yderligere oplysninger på Langhårsklubbens

hjemmeside.

Årets præmierede hunde på hovedprøven. Samlede resultater kan se på hjemmesiden.

Igen i år var arealerne rundt Roager rammen

for Langhårsklubbens hovedprøve. Påskelørdag

den 3. april var datoen, vejret var fi nt,

der var gode vindforhold, passende temperatur

og terrænerne var særdeles velbesat med

vildt – så hvad kan man egentlig ønske sig

mere?

Deltager antallet var i år 22, med en fordeling

på 3 unghunde, 15 åbenklasse hunde og

4 vinderklasse hunde og selv om forholdene

var særdeles gode, måtte nogle selvfølgelig

Vigtigt! Apporteringsprøver!

Den annoncerede apporteringsprøve i

Nordjylland den 31. juli afholdes ikke, men

erstattes af følgende:

Apporterings-prøve i kreds Nord

Bliver afholdt den 1. august 2010 kl. 9.00

Mødested Mou Jagtforenings klubhus

Marktræning - Sjælland

www.langhaarsklubben.dk

rejse hjem, uden at opnå præmiering/placering.

En stor tak skal lyde til jagthundefolkene

i Roager, som velvilligt har skaffet os dette

dejlige markprøveterræn igennem fl ere år

og en tak i særdeleshed skal lyde til Anni og

Johan Sandersen, som stillede deres fl otte

garage til rådighed, ligesom Anni opvartede

os hele dagen.

Også en stor tak til Hanne og Just Mikkelsen,

for veludført prøveleder gerning.

Ny Høstermarkvej 28-30, 9280 Storvorde

Sidste tilmelding den 26. juli

Der kan købes øl/vand kaffe og pølser på

dagen.

Kontakt og tilmelding til:

Jesper Klausen, Kærholmvej 16

Mou - 9280 Storvorde

Tlf. 98 31 04 40

Lørdag den 13. marts 2010 afholdt Kreds Sjælland markprøvetræning på arealerne omkring

Sønderby ved Skibby. Der var tilmeldt 10 hunde, men 2 blev forhindret i at deltage på dagen.

Aage Stenhøj Jørgensen var instruktør og alle gav udtryk for at have haft en god dag.

Johan Svensson. Foto: Ida Thyssen.

47


48

Dansk Weimaraner Klub

Dansk Weimaraner Klubs

forårsmarkprøve 2010

Klubredaktør:

Brian Visby Hansen, Møllebakken 48, 5560

Aarup. Tlf. 22326109

formand@weimaraner.dk

Formand:

Brian Visby Hansen, Møllebakken 48, 5560

Aarup. Tlf. 22 32 61 09

formand@weimaraner.dk

Sekretær:

Helle Fritzbøger, Kongens Vænge 181, 3400 Hillerød.

Tlf. 48 26 81 15

sekretaer@weimaraner.dk

Kasserer:

Jesper Kjelds, Hesselbjergvej 2, 3200 Helsinge

Tlf. 48 70 89 00

kasserer@weimaraner.dk

Hvalpeanviser:

Karen Sylvest Hansen,Fruerlundvej 1, Vinderslev,

8620 Kjellerup.

Tlf. 86 88 83 32

hvalpeanviser@weimaraner.dk

Schweissprøver foråret 2010

I løbet af foråret er det blevet til fi re

præmieringer for weimaranere på schweissprøver

rundt om i landet.

Jægersborg De Lune og Hanne Møller

Hansen opnåede 1. pr. på 3 timer 400

meter schweiss i forbindelse med prøven i

Kongelunde.

Weim-Bo’s Becka og Martin Steiner fi k en

fl ot 1. pr. på 20 timer 400 meter schweiss

i forbindelse med 5-klub schweissprøven i

Toftlund.

Hanne Bro Hansen og Huntess Astro, fi k

en 1. pr. på 3 timer 400 meter schweiss, og

ligeledes opnåede Hanne Bro Hansen og

After Bella’s Tessa en 2. pr. på 20 timer

1000 meter schweiss i forbindelse med

schweissprøven i Torsted.

Stort tillykke til alle hunde og fører.

Foråret havde i år ladet vente på sig, og

dette kunne godt være årsagen til at der i år

ikke var tilmeldt så mange weimaranerer

på DWK’s forårsmarkprøve. I skrivende

stund er det kun cirka 3 uger siden at sneen

forsvandt fra markerne rundt omkring, og

træningsmulighederne havde været begrænsede.

Der var 17 hunde tilmeldt til prøven, og

en enkelt havde været nødsaget til at melde

afbud dagen forinden, grundet løbetid. Vi

havde igen i år været så heldige at Karl Åge

Hansen og Povl Bjarne Jensen ville ligge

terræn til vores forårsmarkprøve, og lede os

igennem terrænerne hele dagen.

Vi havde sat hinanden stævne i Ferritslev

fritidshus, hvor der var dækket op til morgenmad

og indskrivning. Efter en omgang

morgenmad og lidt ventetid på den sidste

dommer, som havde forregnet sig i søvnmængden

og tidsplanen, var vi klar til kort

velkomst og derefter afgang til marken.

Vi var fordelt på to hold, hvor hold 1 bestod

af 7 unghunde og 2 vinderklasse hunde,

og hold 2 bestod af 7 åbenklasse hunde.

Alle var lidt spændte da vi forlod Ferritslev

for at køre til terrænerne, idet der aftenen

og natten inden prøven var faldet ca. 50

mm. regn, så det var spændende at se hvilke

indfl ydelse dette havde haft på markerne og

ikke mindst fuglene.

Men som dagen gik, måtte vi sande at det

www.weimaraner.dk

var dejlige terræner igen engang, som vi

blev ført over, og der kunne ikke klages over

mængden af fugle, så dette arbejde havde

vores terrænledere gjort til UG. I løbet af

dagen var vi nok fl ere hundefører, som gik

og drømte om en udvidelse af jagtsæsonen

på haren, så vi ikke var nødsaget til at møde

så mange af dem på markprøver.

Frokosten blev indtaget i græsrabatten,

hvor det mindede om forårsstemning, når

blot beklædningen var til det. Snakken gik

livligt under pausen, med hvad vi forskellige

havde oplevet under afprøvningerne.

Efter dagens sidste afprøvning kunne det

konstateres at der var opnået tre præmieringer

blandt de tilmeldte hunde, begge

vinderklasse hunde var udgået. Der var

opnået to 1.pr i unghunde klassen, idet Dan

Vestergaard og Garbus Wilma havde fået en,

og ligeledes havde Thornvig’s Dagur

De præmierede hunde.


Godt med noget til at dulme nerverne.

og Brian Visby Hansen opnået en 1.pr. I

åbenklasse var der blevet uddelt 2.pr. til

Sønderskoven’s Don Chang le Rapide med

Flemming Frederiksen.

Der var nu sat stævne imellem de to unghunde,

som skulle dyste om prøvens bedste

hund, og her kom vi ud på et dejligt terræn,

som bestod af brak. De to hunde var knap

nok sluppet, inden at de løb hovedkulds ind

i det første par agerhøns. Efter afslutningen

af matchningen var det Dan Vestergaard

og Garbus Wilma, som havde trukket det

længste strå, og Garbus Wilma, blev dermed

prøvens bedste unghund, og ligeledes prøvens

bedste hund.

Vi satte nu alle næsen retur til Ferritslev

fritidshus, hvor der ventede kaffe og kage.

Dommerne kom her med kritikker over alle

deltagende hunde på prøven. Karen Sylvest

Hansen og Thornvig’s Janka modtog førerpokalen,

for deres samarbejde i marken.

Stort tillykke til alle fører og hunde.

Så fortælles der historier.

Dansk Weimaraner Klubs generalforsamling 2010

I forlængelse af forårsmarkprøven blev

Dansk Weimaraner Klubs generalforsamling

2010 afholdt i Ferritslev Fritidshus.

I forbindelse med generalforsamlingen

stoppede der tre medlemmer af bestyrelsen,

og dette var kasserer, Tyge Overbye, prøveleder

Dan Siig Svendsen og udstillingsleder,

Gitte Marie Kjærgaard. De skal alle tre have

stor tak for det arbejde, som de har lagt i

klubben igennem de sidste mange år.

Der blev valgt tre nye medlemmer til

bestyrelsen, og det var Jesper Kjelds, som

blev valgt til ny kasserer for klubben, og to

nye bestyrelsesmedlemmer, Dan Vestergaard

og Anne Merethe Hedegaard. Stort tillykke

med valget og velkommen i bestyrelsen.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret

sig med Brian Visby Hansen som formand

Generalforsamlingen er godt i gang.

Uddeling af pokaler på generalforsamlingen

og Jesper Kjelds som ny kasserer, disse

valgt på generalforsamling til posterne.

Helle Fritzbøger fortsætter som sekretær, og

Dan Vestergaard og Anne Merethe Hedegaard

indtræder i bestyrelsen som bestyrelsesmedlemmer.

Den nye bestyrelse har valgt at konstituere

sig uden fast prøveleder og udstillingsleder,

idet vi mener at vi opnår større frihed til

udførelse af opgaverne. Når det er endeligt

faldet på plads, hvilke opgaver de forskellige

medlemmer af bestyrelsen får, bliver

dette annonceret på Dansk Weimaraner

Klubs hjemmeside.

Håber at alle medlemmer byder dem velkommen

og giver dem plads til at falde til,

med deres nye opgaver.

I forbindelse med generalforsamlingen blev der traditionen tro, uddelt Jagtpokalen og

VSA pokalerne øst og vest.

Bjarne Nürnberg og Kanzigården’s Basco modtog VSA pokalen vest, for bestået i

Tønder med 30 point.

Annemarie Larsen og Hot Shoot’s Hi Yoda modtog VSA pokalen øst, for bestået i

Stenlille med 28 point.

Annemarie Larsen og Hot Shoot’s Hi Yoda blev ligeledes vinder af Jagtpokalen med

48 point, og kan derfor kalde sig KLBV09.

Stort tillykke til de præmierede fører og hunde.

Præmieringer foråret 2010

På markprøver i løbet af foråret er der blevet uddelt 3 stk. 1.pr. og 1 stk. IFF i unghundeklassen

til weimaranere, og der er blevet uddelt 3 stk. 2.pr. i åbenklasse, og et stk.

IFF ligeledes i åbenklasse. Dansk Weimaraner Klub ønsker alle præmierede tillykke

med resultaterne. For yderligere informationer henvises til klubbens hjemmeside.

49


50

Dansk Vizsla Klub

Talent Pokalen

Klubredaktør Jagthunden og Vizsla Nyt:

Randi G. Jespersen, Brådervej 10, 3500 Værløse

Tlf. 44 48 17 25

e-mail: penny.vizsla@webspeed.dk

Formand:

Knud Føhns, Valmuehaven 19, 6950 Ringkøbing

Tlf. 97 32 52 16

e-mail: kf@danskvizslaklub.dk

Næstformand & Sekretær:

Lone Stausgaard, Skeltoftevej 92, 2800 Kgs.

Lyngby

Tlf. 28 43 74 75

e-mail: stausgaard@live.dk

Kasserer:

Nanna Brændgaard, Humlekrogen 18, 5690 Tommerup,

tlf. 64 75 17 43.

e-mail: knissen@post10.tele.dk

Hvalpeformidler:

Helle Drost, Skolevej 69, 4900 Nakskov

Tlf. 51 22 02 88

e-mail: helledrost@hotmail.com

Hjemmeside:

Helle Drost, Skolevej 69, 4900 Nakskov

Tlf. 51 22 02 88

e-mail: helledrost@hotmail.com

Hjemmeside Support

Marlene Birkebæk

apport@falkirks.dk

Prøveresultater

Dansk Vizslaklubs forårsmarkprøve,

Næstved, 21. marts 2010.

Humlekrogen´s Eddie. 22803/2005. Fører:

Dennis Mørk. 1.vinder og pokal

Qvisttoft Flik-Flak. 10773/2005. Fører:

Knud Føhns. 2.vinder

Hasse. 10946/2004. Fører: Lars Bonnesen.

3. vinder

Couscous. DK18832/2008. Fører: Anders

Pedersen. Tallentpokalen

5 klub vinderprøve, Stouby, 1. april 2010

Qvisttoft Flik-Flak, 10773/2005. Fører:

Knud Føhns. 2. vinder VK

DJ markprøve, Skive, 2. april 2010

Arletta z Kulive Hory. 18325/07. Fører: Erik

Spanggård. 1.præmie ÅK

FJD markprøve, Vordingborg, 13. marts 2010

Humlekrogens Annebell. 08959/2001. Fører: Anne

Secher. 3. præmie ÅK

Motivation for pokalen

Denne pokal er udsat af Lars Bonnesen,

Næstved – 2010.

Efter selv at have deltaget i markprøver i

en del år, og fundet det meget spændende

og interresant, har jeg længe haft lyst til at

udstede en pokal som bliver uddelt til en

lovende hund og dens fører.

Mange gange har jeg været på prøve, hvor

den bedste hund ikke nødvendigvis har været

præmieret, men hvor man alligevel har

kunnet se, at det var en kvalitetshund og at

føreren har været rigtig dygtig til at opdrage

hunden og få samspillet mellem hund og

fører til at fungere optimalt.

På nogle prøver har jeg også oplevet at

hunde er blevet præmieret, hvor hunden har

været meget selvstændig og det måske har

været mere held end et udtryk for et godt

samarbejde mellem hund og fører at udfaldet

af prøven blev som det blev.

Selvom man måske

ikke har det nødvendige

held på dagen,

syntes jeg at det er

vigtigt for Vizsla

Klubben at anerkende

det store arbejde det

kræver at træne og få

det optimale ud af en

markprøve hund og

ikke mindst at kunne

udvælge sig den rigtige

hvalp med de rigtige

gener. Jeg mener at det

er vigtigt at huske på,

at Vizslaen er en

jagthund og at dette

børe være det vigtige

i avlen.

Kriterier for tildeling

af pokalen

Pokalen er en vandrepokal

som bliver

uddelt i forbindelse

med klubbens forårs-

markprøve. Pokalen

tildeles til en hund og

dens fører i enten

unghund eller åben

klasse. Det tilstræbes

at pokalen bliver givet

til en ekvipage hvor

hunden ikke nødvendigvis

bliver præmieret,

men som igennem

dagen, viser dommerne

at den har kvalitet som

www.danskvizslaklub.dk

markprøvehund, format, den er lydig og i

godt kontakt med sin fører, samt at hund og

fører er et ’team’.

Det er dommerne på prøven som vælger

den ekvipage (hund og fører), som de mener

bedst opfylder disse krav.

Modtageren af pokalen skal selv sørge for

at den bliver indgraveret med navn på hunden,

navn på fører og årstal. Det tilstræbes

at indgravering er med samme størrelse

bogstaver og tal som de forrige år.

Pokalen tilhøre DVK, dog vil en fører som

vinder pokalen 3 gange, kunne beholde

denne som ejendom.

Modtageren af pokalen skal sikre at pokalen

bliver afl everet til DVK inden afholdelsen

af forårsmarkprøven i ren og pæn stand.

Med venlig hilsen

Lars Bonnesen

Næstved.


Dansk Drentsche Patrijshond Klub

DDPK forårs markprøve

Klubredaktør:

Johanna Jongstra, Bjarupgårdvej 14A, 8600

Silkeborg. Telf. 20 61 62 92

redaktor@drenteklub.dk

Formand:

Klaus Jensen, Bjarupgårdvej 20, 8600 Silkeborg.

Telf. 86 84 12 94

formand@drenteklub.dk

Hvalpeformidling:

Sandie Rosenberg og Morten Overgaard, Sdr.

Borremosevej 4, 9600 Års. Telf. 25 37 29 61 og

21 78 14 68

hvalpeformidler@drenteklub.dk

Kasserer:

Gitte Becher, Brusensvej 4, 7500 Holstebro. Telf.

97 41 39 27

gittebecher@tdcadsl.dk

Aktiviteter

Hundetræning, lørdag den 10. juli 2010

- 13:00 - Svømning i indendørs bassin

- 13:00 - Hvalpe / unghundetræning.

- 13:00 - Schweisstræning.

- 13:00 - Apporterings-, vand-, kaninslæbtræning.

- 17:00 - Afslutning på træning.

Tilmelding: ring til Johanna på tlf. 20 61

62 92 eller skriv til jongstra@privat.dk

Der er lagt op til en hyggetræning i sommerferien

med lidt spisning om aften.

Hundetræning, lørdag den 14. august

2010

- 11:00 til 13:00 - Svømning i indendørs

bassin

- 13:00 - Hvalpe / unghundetræning.

- 13:00 - Apporteringstræning

- 13:00 - Schweisstræning.

- 13:00 - Marktræning.

- 16:00 - Afslutning

Tilmelding: ring til Johanna på tlf. 20 61

62 92 eller skriv til jongstra@privat.dk

Familieweekenden

Afholdes d. 28. - 29. august 2010 hos

Jesper Langfeldt, Gestelevlundevej 31,

5750 Ringe.

I det næste nummer af jagthunden vil der

komme et program af weekends aktiviteter.

Det var som sædvanlig en dejlig dag til

klubbens markprøve, som startede på Fynsland

ovre hos Allan og Fie. Der var allerede

fra morgenstunden, en god varme, nogle

steder næsten for varmt. Men så kunne det

altid bruges som undskyldning, for et par

mislykkede situationer :o)...

Hold 1 blev ført gennem terrænet af Allan’s

bror Brian, og Dommer Ole Hildebrandt.

Allerede i de første slip, så vi

agerhøns, desværre ikke gode situationer.

Men der var godt med fugle på terrænet.

Hold 1 gik vekslende i juletræskultur, rapsmark

og græsmark. Der var både unghunde

og åbenklasse på holdet. På hold 1 blev der

set fugle 12 gange. Der blev også set en

bette hare, som Dixie på bogstaveligste vis,

jagede til næste kirkesogn. Så det var meget

velfortjent at Dixie, modtog/vandt den nye

pris - årets haretur 2010. (heldigvis vendte

Dixie hjem) Bent Nielsen var nyt indenfor

markprøve, det var hans første gang han var

til prøve med Chelsea. Han gjorde en godt

stykke arbejd og blev derfor belønnet med

opmuntringspokal. Og så var der desværre

ikke fl ere som var blevet belønnet eller

præmieret på hold 1.

Hold 2, blev ført gennem terrænet af Allan

Kristensen og havde Bjarne Nürnberg som

www.drenteklub.dk

Her er alle de præmierede hunde samt deres fører. Fra venstre, Rikke & Dixie, Bent & Chelsea, Henning & Tessa,

Allan & Oscar, Baiba & Eros.

Apporteringsprøven

DDPK apporteringsprøve afholdes lørdag

den 28. august 2010 hos Jesper Langfeldt i

forbindelse med familieweekend. Tilmelding

til apporteringsprøven skal sendes til

prøveleder.

Der dystes om KFJs apporteringspokal.

Apporteringsprøven foregår efter Fælles

Markprøve Regler, dvs. apportering af 1

udlagt kanin, apportering af 2 for hunden

synlig udkastede duer på land, samt appor-

dommer.

Her var det lidt bedre med præmieringerne.

:o). Dette hold gik også vekslende i

juletræskultur, rapsmark og græsmark. Som

hørt var det godt hundearbejde og at Bjarne

kunne se mange jagtglæde unghunde som

skulle nok vise sig i fremtiden.

Og så kom det for første gang i historien,

at vores vinderklasse pokal kom til uddeling,

den heldige vinder var Allan med hans

hund Oscar. Tillykke til jer to. Tak til alle

hundefører for en dejlig dag i marken. Som

det ses af billedet, havde solen godt fat :o)

Vi vil på vegne af alle deltagerne gerne sige

tusind tak til Allan & Fie for jeres gæstfrihed

og for en veltilrettelagt prøve.

Der skal lyde et stort tillykke til:

- Årets Haretur 2010 (ny præmiering) - Mosehøjs

Bufri Dixie, e/f: Rikke Hansen

- Opmuntringspokalen - Bjergvejens Chelsea,

e/f: Bent Nielsen

- Unghundepokalen - Mosehøjs Bufri Eros

1. præmie, e:Johanna/f:Baiba

- Åbenklassepokalen - Lillebrusens Tessa,

e/f: Henning Wilstrup

- Vinderklassepokalen (første gang på

vores prøve) - Lillebrusens Oscar e/f: Allan

Kristensen

tering af 1 synlig udkastet due/and i vand.

Der er diplom til alle beståede hunde.

Tilmelding til apporteringsprøven foregår

ved fremsendelse af DJU’s anmeldelsesblanket

senest 14. august 2010 til prøveleder

Jesper Langfeldt, Gestelevlundevej 31,

5750 Ringe. DJU anmeldelses-blanketten

har været indsat i ”Jagthunden”, eller den

kan hentes på DJU´s hjemmeside, www.

danskjagthundeudvalg.dk

51


5-klubs schweissprøve

i Lindet statsskov distrikt Sønderjylland

Det var en god dag for alle og en veltilrettelagt

prøve, som sædvanlig. Det var dog

lidt sløjt med Drente tilmeldinger, vi var

kun tre hundefører, desværre måtte Bente

trække sig fra prøven på grund af, at hendes

ryg ikke havde det så godt. Så derfor

gik jeg med begge to af vores hunde.

Palle og hans hund Patrick gik et godt

spor, dog med store udslag til begge sider,

men kom igennem uden hjælp, så Palle fi k

sporpokalen for bedste schweissspor med

en 2. præmie Jeg skulle starte med Tessa,

hun startede godt ud, indtil der var gået

120 m. så var det som om koncentrationen

slap op, vi kom desværre ikke igennem,

bare ærgerligt. Blinkie skulle starte lige

bag efter, så jeg var glad for at dommeren

spurgte, om jeg lige ville have en pause

inden vi skulle gå igen, det ville jeg godt,

så skuffelsen kunne komme på afstand. Så

kunne de vist også få slukket vores tørst.

Blinkie gik godt, han startede stille op

men gik koncentreret, ind til 2.knæk hvor

der var afl edning i form af dyrespor på,

som vi brugte meget energi på, vi fandt

dog ikke selv knækket, så vi blev sat på

igen. Jeg var lidt bekymret, om han skulle

være gået død ved det knæk, men vi kom

dog hen til skindet, og der blev blæst for

Blinkie og jeg, det var kanon., Blinkie

fi k lov til at bære skindet hjem til bilen,

det var han svært stolt af. Jeg fi k så en 2.

præmie med Blinkie for dagens arbejd.

Det var vores lille hilsen fra Toftlund, med

ønske om at se fl ere Drenter næste år.

Bente og Henning Wilstrup, Kennel

Vindhøjs .

Klubvinder & Årets unghundetitel

Den indstiftede offi cielle titel Klubvinder

vil blive uddelt på familiedagen. Hvis du

mener at din drente har opnået resultater i

2009, der gør, at den kan komme i betragtning,

udfylder du pointberegningsskema,

som du fi nder på klubbens hjemmeside.

Det sammen gælder for unghunde, hvor

alle resultater fra dens første 2 års levetid

indsamles. Se på vores hjemmeside hvordan

du kan komme i betragtning til disse

2 titler. Det udfyldte skema skal sendes

så det er klubbens pokalforvalter, Morten

Overgård Sdr, Borremosevej 4, 9600 Års, i

hænde senest 14. august 2010.

52

Portræt af……

Vil være en ny måde at præsentere mange af

vores frivillige hjælper indenfor drenteklubben.

Mennesker bag opgaven. Fortælle lidt

om hvad vi gå at laver for klubben og hvordan

vores drente er en del af vores hverdag.

En ny måde at få indsigt på hvem vi er og

når vi så møder disse frivillige hjælper kan

vi genkende dem og få en snak med dem,

som en af vores egne. Håber i vil tage godt

imod dette emne. Denne gang er det Tommy

Neesgaard.

Her deltage Tommy med Amaroq på vores årlige apporteringsprøve.

Portræt af en medarrangør af FJDudstillingen

I DDPK regi, er jeg frivillig medarrangør

af FJD-udstillingen i Vissenbjerg. Jeg blev i

det tidligere forår 2007 kontaktet af formand

Klaus, som fortalte at klubben manglede en

repræsentant til planlægning af Vissenbjergudstillingen.

Klaus synes det var nærliggende

at jeg påtog mig denne opgave, da jeg

bor på Fyn ved Kerteminde, og derfor ikke

har så langt til planlægningsmøderne. Jeg

var lidt skeptisk i.f.t. at påtage mig denne

opgave, for selv om jeg igennem de sidste

10 år har haft jagthunde, havde jeg aldrig før

deltaget eller sågar være på en hundeudstilling.

Men Klaus forsikrede mig om, at jeg

bare kunne spørge om hjælp og vejledning,

så skulle det nok gå. Jeg blev overtalt, og

har nu siden udstilling i 2007 været klubbens

repræsentant. Opgaverne er især den

praktiske planlægning og afvikling af udstillingen,

men også det at få lavet aftaler med

Dommer og Ringssekretær tager lidt tid.

Omkring dommervalg, og især hollandsk

dommer, har jeg tæt samarbejde med Klaus.

Som ved alle fritidsinteresser, er det vigtigt

at der er frivillige som gør en indsats. Jeg

nyder godt af DDPKs forskellige arrangementer,

hvor bestyrelse og andre frivillige

gør en stor indsats, derfor påtager jeg mig

også gerne planlægningen af Vissenbjergudstilling.

Tidsforbruget til planlægningen

af udstillingen er ikke så stort. Repræsentanter

fra alle klubber mødes ca. 4 gange om

året, til aftensmøder, og i den weekend der

er udstilling bruges lørdag til opsætning af

ringene og klargøring af pladsen, og efter

udstillingen søndag, skal der ryddes op og

pakkes ned. Jeg har været medlem af DDPK

siden jeg i december 2006 hentede min

første drente, men fordi en af opgaverne ved

at være i planlægningsgruppen er oprydning

efter udstillingen, har jeg endnu ikke deltaget

i en generalforsamling. Lidt ærgerligt,

da jeg også mener det er vigtigt at komme til

klubbens GF for at få indfl ydelse og bakke

bestyrelsen op i deres arbejde.

Lidt om mig selv: Jeg bor på en ejendom

lidt ude på landet, Rynkeby ved Kerteminde.

Her er god plads til familien med hunde, en

stor have og en lille sø. Familien består af

min kone Eva, Mig og fi re døtre. De tre af

døtrene er ”fl øjet hjemmefra” i løbet af de

sidste 2 år, så nu er husstanden indskrænket

til 3 + 1 (udvekslingsstudent) samt selvfølgelig

Amaroq, som vores Drente hedder. I

2006, fi k min meget nære jagtkammerat,

en Golden Retriever (Halley) konstateret

epilepsi, hvilket blev starten til arbejdet med

en stående hund. Da dyrlægen ikke kunne

sige hvordan prognosen ville være med

udviklingen af epilepsi hos hunden, blev

det besluttet at vi nu skulle have to hunde.

Jeg har i fl ere år gået på jagt sammen med

jægere som har stående hunde, og været

fascineret af hundenes markarbejde. Jeg

søgte oplysninger på nettet, og faldt over

Drenten, hvor jeg især lagde mærke til

beskrivelser om, at det er en stående hund

som hele tiden er i kontakt med føreren, og

ikke løber alt for langt væk! Egenskaber

som jeg synes er vigtig ved jagtudøvelsen.

Og selvfølgelig faldt jeg for den fl otte hund.

Der var en enkelt hvalp tilbage i et kuld

hos kennel Lillebrusen, hvor vi i december

2006 hentede Amaroq. En fl ot han, som er

blevet beundret af mange. I december 2009,

måtte vi desværre sige farvel til Halley, da

epilepsien udviklede sig, og Amaroq er nu

alene hund, men lige nu hvor jeg sidder og

skriver denne artikel, glæder jeg mig til om

4 uger, hvor jeg skal have en parringshvalp

efter Amaroq.

Jeg glæder mig til arbejdet med hvalpe

igen, og glæder mig især over at Amaroq

får legekammerater i huset. Jeg har aldrig

fortrudt skiftet til stående hund, selv om der

skal arbejdes lidt mere med apporterings- og

vandarbejdet. Vores familie er især glad for

Drentens sociale adfærd, hvor den fungerer

perfekt som en familiehund, og når vi er

udenfor, på gåtur og løbetur, er Amaroq en

trofast følgesvend. Jeg er især glad for dens

fi ne jagtinstinkter hvilket gør racen til en

perfekt hund for os. Det er dejligt at være

frivillig og repræsenterer Drentsche Patrijshond

på netop FJD-udstilling i Vissenbjerg.

På trods af at vi er en af de mindste klubber,

har Drenten på denne udstilling en af de

ringe hvor der udstilles fl est hunde. Rigtig

fl ot, lad os blive ved med at være det, og

mød talstærkt frem. Tommy Neesgaard


Dansk Breton Klub

Markprøve - agerhøns

Klubredaktør og formand:

Søren Stenhøj, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød

Tlf. 4824 7030 / 2025 7430, ssj@gribskovens.dk

Kasserer:

Lissi Rasmussen, Rørdalen 5,

4690 Haslev. Tlf. 2344 5604,

lissi@breton.dk.

Reg.nr: 0575, Konto nr. 3701503031

Sekretær:

Peer Bæch-Laursen, Hejrevej 9,

7430 Ikast. 2022 8566 eller 9725 0659,

jonna-peer@mvb.net

Bestyrelsesmedlemmer:

Allan Folmer Hansen

Silkeborgvej 80, 8680 Ry

Tlf. 8689 1917 / 2613 6071

allenfolmerhansen1@hansen.mail.dk

Poul Vestervang, Køgevej 58, St. Tårnby,

4652 Hårlev. Tlf. 5626 6651.

stevnsaaens@mail.tele.dk

Torben Andreasen, Jydekrogen 1, Føns,

5580 Nr. Åby. Tlf. 6442 3353/2048 8690

mtal@mail.tdcadsl.dk

Avlsrådsformand:

Winnie Larsen, Fredsted Skovvej 7, 6040 Egtved.

Tlf: 7586 3703,

beuchert@larsen.mail.dk

Hjemmeside/Bretons´:

Lene Mortensen, Gribskovvej 19, 3400 Hillerød

Tlf. 48247030, lemo@gribskovens.dk

Bretonvin – fortsat fl ere

fl asker på lager

Så er roserne begyndt at strømme ind. Det

drejer sig om den nye breton-vin, hvor første

sending blev delt ud med rund hånd på årets

hovedprøve.

Næste større udskibning forventes at

foregå på klubbens apporteringsprøver i

det ganske land. Bestyrelsen vil forsøge at

placere lidt fl asker rundt om landet, men

ellers skal vinen fortsat bestilles hos Torben

Andreasen på telefon 6442 3353 / 2048

8690 eller på e-mail ta@aquila.dk.

Vinen koster kr. 500,00 for en kasse med

6 fl asker.

Betaling skal ske på klubben bankkontonummer

Reg.nr: 1551, Konto nr.

3701503031

Bestyrelsen

I påsken holdt Dansk Breton Klub hovedprøve,

og vi var blevet bedt om at fi nde

terræn til om fredagen.

Allerede først i januar måned, blev vi spurgt

om terræn, så vi havde masse af tid til at

fi nde egnede terræner. Vi brugte meget tid

på at køre rundt og se efter agerhøns i sneen,

og vi mente, at vi havde en rimelig bestand,

så vi kunne fi nde noget godt terræn til prøven,

men markernes beskaffenhed var ikke

til at se, for der lå sne i store mængder, så vi

måtte bare vente til sneen forsvandt.

Da sneen midt i marts begyndte at forsvinde,

kunne vi begynde at kontakte de

forskellige lodsejere, for at høre omkring lån

af deres marker. Vi ledte selvfølgelig efter

de bedst egnede marker i området. Alle var

velvillige, men pga. den meget sne, havde vi

ikke haft mulighed for at træne på alle terrænerne,

og vidste derfor ikke, hvor mange

fugle der reelt var.

Dagen begyndte at oprinde, og vi var

dagligt ude for at se på terrænerne. Var bønderne

begyndt at pløje? var der kørt gylle

ud? Kunne vi lige lokalisere et par høns

mere ? Da Allan Nissen 2 dage inden prøven

fortalte, at de måtte fi nde nyt terræn pga.

gylle – var vi mindre end 10 min. efter ude i

bilen, skulle lige se……

Men om morgenen langfredag, var vi klar

– nu kunne de bare komme og det måtte

bære eller briste. Vi havde en god fornemmelse

i maven. Alle hundefører ankom, og

efter en kort velkomst, og instruktioner om

hvordan man måtte færdes i terrænet, startede

vi markprøven op på vores eget jagtterræn.

Allerede på første mark var der et par

agerhøns, på næste mark var der 3 par og en

www.breton.dk

single. Dagen startede godt og hele dagen

fortsatte den med mange høns og fasaner.

En enkel rapsmark, hvor vi havde forventet

og set 1 par høns, var der ikke mindre end 5

par høns.

I løbet af dagen så vi 18 par høns, 5 singler

og 3 fasaner på ca. 300 ha. Vi nåede ikke at

bruge alt terrænet som vi havde lånt, og på

det uafsøgte terræn, vidste vi også, at der lå

fl ere par høns.

For bare 10 år siden, så vi ikke ret mange

agerhøns i området, vi og et par andre i

området har i fl ere år, hjulpet agerhønen,

ved ikke blot udsætning, men også ved

fodring rundt i terrænet (vi alene har fodret

med 5 tons korn i år), samt de senere år en

kraftig regulering af krager og skader, og i

dag ser vi en stor fl ot og fl yvestærk bestand

i området.

På prøven havde vi inviteret fl ere nye hundeførere

med fra lokalområdet som tilskuer,

og fl ere tilmeldte sig allerede dagen efter til

markprøvetræning oppe hos Thomas.

Efter prøven blev vi anmodet om at lægge

noget af vores jagtterræn til den kommende

Dansk Jagthunde Derby, ligesom Dansk

Gordon Setter Klub næste år ønsker at

komme op til os, for at afholde en prøve.

Vores hjerter banker for de stående hunde,

og for os er der ikke noget skønnere end en

hund i stand – neglende en agerhøne eller

en stor gammel kok, hundens avance og

herefter nedlæggelse af vildtet – sådan en

dag er perfekt, og vi hjælper gerne naturen

til at give os de oplevelser.

Hilsen

Jan og Winnie

53


Dansk Breton Klub 2009 - den korte version

Medlemmer og indfl ydelse

Ved indgangen til året 2009 havde Dansk

Breton Klub 621 medlemmer fordelt på 307

enkeltmedlemmer, 302 husstandsmedlemmer

og 12 B-medlemmer

Avl og hvalpetillæg

Der er i 2009 stambogsført 140 breton´s.

Heraf er de 133 hvalpe født i Danmark.

Der er importeret 7 hunde i 2009 mod 27

(?) i 2008. Klubben ligger fortsat godt til

antalsmæssigt.

Hvalpetillægget ligger tæt på 150 hvalpe

om året. Ved årets udgang var der 18 godkendte

avlshanner på hanhundelisten.

Bestyrelsen ser frem til, at klubben efter

årets generalforsamling iværksætter et

grundigt analysearbejde, idet bestyrelsen

anser det for naturligt og nødvendigt, at

DBK op til sit 50 års jubilæum analyserer

og giver et bud på de næste mange års

avlsarbejde i Danmark.

Avlsrådet suplerede beretningen.

Markprøver

Bretons i Danmark skal fortsat kunne matche

pointere og settere. Gør vi så det ?

Efter DM i 2004, hvor Bretons blev placeret

med 4 hunde, troede fl ere, at Bretons

endegyldigt var med i den absolutte top.

Nogen er efterfølgende blevet skuffet, men

koldt og kynisk må det konstateres, at der

ikke er grund til dette.

Præmieringsprocenten i kvalitetsklasserne

– ungdom, åben og brugsklasse - er på 27,4

%, hvilket er tilfredsstillende.

Klubbens forårsvinderklasse blev afholdt

på en svær dag. Det lykkedes alligevel

at placere 6 hunde. Tillykke til 1. vinder

PVN´s Alfs v. Aksel Spangsbjerg.

3 breton´s placerede sig på DKK´s

forårsvinderklasser, og én breton – PVN´s

Victor v. Knud Johansen – blev 3. vinder på

DKK´s forårsmesterskab.

På Derbyet overgik én breton – Gribskovens

Faru v. Søren Stenhøj - ud af 4 bretons

til 2. dagen med 1 B sammen med 11 andre

hunde. Faru forblev uplaceret.

På klubbens egen blev 1. vinder Syrach og

2. vinder Malthe – begge v. Jan Nielsen. Ud

over Syrach kvalifi cerede følgende hunde

sig på de fælles vinderklasseprøver til

DM: Langvads Viro v. Verner Kristiansen,

Stenhøj Noah v. Jens Stenhøj Jørgensen,

Malthe v. Jan Nielsen og Vitesse v. Torben

Andreasen. Alle forblev uplaceret, men fl ot

med 5 deltagende hunde på DM.

På Hubertusprøven blev Mick v. Karsten

Thomsen blev 1. vinder og Danmark Van

Het v. Asger Bak blev 2. vinder. Hverken

Mick eller suppleanten Thingmanns Miro

formåede at komme helt til tops ved de

engelske racers lokale DM.

54

2009 har været et tilfredsstillende sportsligt

år.

Apportering

Mange ejere af bretons har taget handsken

op i forhold til at få hunden til at bestå

DJU´s apporteringsprøve. I 2009 har fl ere

bretons bestået DJ´s udvidede apporteringsprøve.

En prøve, som domineres af

kontinentale hunde og labradors.

Udstillinger

Der har i året været afholdt 2 udstillinger i

klubregi. Den traditionelle FJD-udstilling i

Vissenbjerg og DBK´s udstilling i Aulum.

Der stillede 22 bretons op på FJDudstillingen.

Fordelingen var 2 Excellent,

9 Very Good, 9 Goood, 1 suiffi cient og 1

SL. Tillykke til Midtvejs Corazon v. Hans

Henrik Grand, som blev udstillingschampignon

denne dag. Der stillede 21 bretons

op i Aulum. Fordelingen var 5 Excellent,

10 Very Good og 6 Good.

Poul Valdemar Nielsen vandt for andet år i

træk Louarn-pokalen som bedste opdrætter

DBK internt

Kort tid efter generalforsamlingen trak Jan

Nielsen sig fra bestyrelsen. Torben Andreasen

fra Fyn trådte ind i stedet.

Poul Vestrevang blev formand for DJU.

Efter samråd med bestyrelsen valgte Poul

at træde tilbage som formand for DBK og

fortsætte som menigt bestyrelsesmedlem,

og bestyrelsen konstituerede Søren Stenhøj

som formand.

Klubben i øvrigt

Bladet Bretons´ udkommer nu 3 gange.

Jagthunden kommer ind ad brevsprækken 6

gange om året og supplerer på bedste vis.

Hjemmesiden er godt besøgt. Udvidelsen

af antallet af administratorer (skribenter

med direkte adgang) har forbedret informationshastigheden

betydeligt, og hjemmesiden

er stort set altid ajour.

Økonomien skal styrkes, at det skal ske

gennem en mindre kontingentforhøjelse,

bedre styring af klubbens omkostninger,

salg af vin og indgåelse af sponsorater.

Afslutning

Der er 3 ½ år til klubbens 50 års jubilæum,

så der er mange spændende udfordringer

rundt om hjørnet. Der skal formuleres gode

og fornuftige pejlemærker for avlen med

bretons i Danmark for de næste mange år.

Som et lille forskud på festlighederne har

bestyrelsen lanceret en bretonvin. Klubben

har samtidig indgået en sponsoraftale med

Royal Canin.

Beretningen i sin fulde længde fi ndes på

hjemmesiden

Forslag

Generalforsamlingen godkendte en præcisering

af de gældende retningslinier for

avl. Bestyrelse og avlsråd skal iværksætte

udarbejdelse af en hanldlingsplan/pejlemærker

for avl med bretons.

Nye i bestyrelsen.

Søren Stenhøj blev valgt til formand. Poul

Vestervang blev valgt som menigt medlem.

Allan Nissen udtrådte af bestyrelsen. Allan

Folmer Hansen indtrådte. Claus Raahauge

og Asger Bak blev valgt som suppleanter.

Ellers ingen ændringer.

Aktiviteter

Sjællandske apporteringsprøve

Klubbens apporteringsprøve på Sjælland afholdes

søndag den 8. august 2010, Bøgebakkevej

(følg skiltningen), Alsønderup, 3400

Hillerød. Mødetid er kl. 09.00.

Der kan tilmeldes til A-prøven (DJU´s

anerkendte apporteringsprøve) og B-prøven.

B-prøven er kun for breton´s, der tidligere

har bestået A-prøven.

Pris kr. 225,00. Inbetaling kan ske på reg.

nr. 2361 konto 549 535 2872.

Tilmelding skal ske senest mandag den

2. august ved brug af DJU´s tilmeldingsblanket.

Denne sendes til Claus Nielsen,

Poppelvej 4, 3400 Hillerød.

Har du spørgsmål kan du kontakte Claus

Nielsen på 4826 2642 eller 4059 7074

Fynske apporteringsprøve

Klubbens apporteringsprøve på Fyn afholdes

lørdag den 14. august 2010. Mødested:

Nordøst Fyns Jagthunde Klubs terræn,

Nonnebostien, 5550 Langeskov. Mødetid er

kl. 09.00.

Der kan tilmeldes til A-prøven (DJU´s

anerkendte apporteringsprøve) og B-prøven.

B-prøven er kun for breton´s, der tidligere

har bestået A-prøven.

Pris kr. 225,00

Tilmelding skal ske senest onsdag den 11.

august ved brug af DJU´s tilmeldingsblan-


ket. Denne sendes til Frede Nielsen, Mesterrækken

.33, 5350 Rynkeby.

Har du spørgsmål kan du kontakte Frede

Nielsen på 4042 1901.

Invitation til den Jyske Apporteringsprøve

Prøven afholdes lørdag den 31. juli 2010.

Mødested: Dokkedalvej 46, Mou, 9280

Storvorde.

Prøven starter kl. 8.00 med morgenkaffe,

hvorefter apporteringsdisciplinerne starter

senest kl. 9.00.

Der kan tilmeldes til A-prøven (DJU´s

anerkendte apporteringsprøve) og B-prøven.

B-prøven er kun for breton´s, der tidligere

har bestået A-prøven.

Gebyr for apporteringsprøve: kr. 225,00

DJU´s anmeldelsesblanket sendes sammen

med betaling – senest den15. juli– til

Anni & Jens Hansen, Nørrevej 14, 9970

Strandby, gerne på mail:jensanni@hansen.

mail.dk. Gebyr kan indsættes på regnr. 9190

kontonr. 1335736113 – husk at skrive navn

på indbetaler.

Har du spørgsmål kan du ringe til Anni og

Jens på 9848 2253 – 5126 3626

”At føre hund” ved Jan Nielsen, region Midtjylland

Søndag d.18 april mødtes nye og nyere hundeejere

ved Harry Jensen til morgenkaffe

kl. 9.00. Anledningen var det annoncerede

kursus og unghundetræf i kunsten at føre

hund. Som instruktør var indforskrevet Jan

Nielsen, der få dage forinden var blevet

Forårsmester med Malthe. Jan har igennem

mange år været en stor hjælp med gode råd

for mangen en ny hundefører.

Baggrunden for netop at vælge Jan var,

at han om nogen, altid har stået for, at vore

hundes søgsoplæg altid kan blive bedre, hvis

vi førere, vel og mærke vil arbejde mere

målrettet med at støtte hunden i dens arbejde

i marken.

Efter morgenkaffe og brød, startede dagen

med et velforberedt mundtligt oplæg.

De tre grundpiller i at få en jagthund med et

godt søg er:

• Grunddressur med masser at kontaktøvelser

• Dæk lydighed

• Hvordan vi bevæger os med hunden i

marken.

Grunddressuren er som altid: Hjemkald,

sit, en fast plads i kurven, en velfungerende

”nej” – kommando ect. Men med ekstra fokus

på, at understøtte hvalpens lyst og evne

til kontakt søgning. Masser af kontaktøvelser

hvor godbidder i starten er belønningen,

eksempelvis hver gang den søger sin ejeres

blik. Efterhånden som kontakten automatiseres

nedtrappes godbidderne. Der skal hele

tiden under grunddressur og senere lydighed

og apportering fokuseres på hundens

kontaktsøgning. Det er den vi skal bruge når

vi ved 10 – 12 mdr. alderen begynder på at

tage hunden med i marken.

Lydighed og herunder dæk lydigheden skal

være solidt grundfæstet inden man slipper

sin hund i marken. Når unghunden begynder

i marken vil mange opleve, at lydigheden

svinder ind. Det betyder blot, at der stadigvæk

skal arbejdes med lydighed sideløbende

med marktræningen og pudsigt nok med

masser af dæklydighed, dæklydighed og

atter dæklydighed.

En unghund slippes altid alene i så ret

modvind som muligt. Man stiller sig med

Dette foto er taget i forbindelse med den anden artikel om den nye og den rutinerede.

ryggen op i vinden og foran hunden. Så

viser man tydelig med hele armen og kroppen,

hvad vej vi ønsker hunden skal løbe og

sender den af sted. Vær omhyggelig med at

hunden faktisk løber i den ønskede retning

inden den laver sin første vending.

I starten skal man ikke fokusere på kovendinger

og bredden i søget, men hele tiden

bevæge os i den retning vi ønsker hunden

skal løbe.

Når vi ønsker at hunden skal vende, drejer

vi blot kroppen i modsat retning, og med

øjnene i nakken og på hunden, bevæger vi

os modsat med armen strakt ud, så hunden

tydeligt kan se hvad vi ønsker af den.

Hver gang hunden ser på os opmuntre vi

den med et lille tegn eller lyd, således at

den føromtalte kontakt også etableres og

vedligeholdes ude i marken.

Hver gang hunden passere os, opmuntre vi

den i et venligt tonefald. Rigtig ofte opleves

førere, der af dårlig vane, lyder som om de

er vrede når de kommunikere med hunden i

marken. Vi oplevede senere på dagen hvordan

kontakten udbygges og virker animerende

på hunden vha. venlig opmuntring og

kommunikation med hunden.

Vær hele tiden opmærksom på din hund, så

du kan opmuntre hver eneste lille kontakt

den laver med dig.

Årets Kaldaskerfest – Nordjylland

Alle interesserede inviteres til Kaldaskerfest

i forlængelse af den jyske apporteringsprøve

lørdag den 31. juli. Apporteringsprøven

afholdes som bekendt i Mou

Alle medlemmer af DBK er velkomne -

jyske medlemmer har ”mødepligt”. Følg

med på DBK´s hjemmeside. Men som sagt:

reserver allerede nu dagen til evt. apporteringsprøve

OG aftenen til Årets Kaldaskerfest.

Tilmelding til Anni Hansen, mobil 5154

2494 eller mail jensanni@hansen.mail.dk.

Et andet godt råd: Gå altid med fl øjten i

munden, så du er 100% parat til at fl øjte den

dæk ved evt. hare eller andet – det er splitsekunder

der kan afgøre om du får stoppet

hunden eller ej.

De første mange gange en unghund er i

marken, vil der ikke være meget søg, fart og

stil over den. Tag det roligt, slap af og nyd

din hun, mens du hele tiden tænker i kontakt

og positiv opmuntring. Stille og roligt kommer

der fart og bredde på.

Undgå for smalle marker med hegn de

første mange gange for at undgå for megen

indblanding hver gang den nærmer sig hegn

og skel.

Ofte vil en unghund følge op på alle typer

fært, ikke mindst småfugle, og søget vil

virke rodet og lettere planløst. Tag det roligt

og glæd dig over, at din hund faktisk bruger

sin næse. Med tiden lære den hvilken fært

den skal fokusere på, og søget vil automatisk

bedres.

Når jagtlysten vokser kommer der automatisk

mere fart, intensitet og selvstændighed

over hunden. Nogle gange lidt rigelig og

voldsomt, så søget bliver åbent og fremadrettet.

Så kan det være på tide at trække

hunden lidt hjem igen.

Bestem dig for hvor langt til siden din hund

max. må gå og vend den med et fl øjte signal.

55


Alternativ fl øjter du dæk og sender den i

modsat retning. Hvis din hund ikke reagere

må du løbe ud til den, trække den tilbage

i nakkeskindet og tage en lille udviklingssamtale

med den. Så starten du den igen på

samme måde – helt tæt på - indtil der igen er

kontakt fra hundens side. Vær opmærksom

på, at når hunden begynder at tabe lysten

og miste gnisten, under et sådant forløb, så

skal den have lov til at løbe lidt mere frit og

selvstændigt igen.

Kort opsummering:

Vær tydelig med dit kropssprog og bevæg

dig sidelæns sammen med hunden for ikke,

at presse den fremad i søget.

Vær opmærksom på hver eneste kontakt

fra hundens side og støt den i dette.

Jacques med fast stand for sine første parhøns.J

Efter dette grundige oplæg gik vi så alle i

marken med hundene.

Hundene blev sluppet parvis og Jan gik med

helt oppe ved førerne og guidede dem gennem

slippet.

Efter hvert slip gennemgik Jan hvad der

var sket, hvordan hundene gik, hvad der

var blevet sagt til de enkelte fører og hvilke

fokus punkter de skulle huske på fremover.

Hele tiden blev praksis på fornemmeste vis

sammenkoblet med teorien fra tidligere.

På en del marker gik vi i skrå sidevind

hvilket gav anledning til praktisk gennemgang

af, hvordan vi skal slippe hunden ud

under vinder og placere os det rigtige sted i

marken. Lidt svært at gengive i referat men

nyttigt at have erfaret i praksis.

Efter små tre timer var hunde, førere og ikke

mindst, Jan, godt brugte.

Tilbage til Harry til sen frokost og en

afrunding på en super lærerig dag.

Til sidst en stor tak til Harry og Birthe

for husly, morgenbord og terræner, til

Thomas Kristensen for et fremragende og

nytænkende initiativ og ikke mindst til Jan

Nielsen for en særdeles udbytterig søndag

sidst på forårssæsonen.

Allan Folmer HHan

Hansen an anse se sen

56

Den nye og den rutinerede hundefører mødes til fælles marktræning

Den 28. marts 2009 var dagen, hvor et kuld

bretonhvalpe kom til verden hos Torben

Andreasen, Kennel Fønsvig. Blandt de dejlige

hunde var Fønsvigs Djazz, som skulle

eksporteres til Sjælland, nærmere bestemt

Arnakke ved Holbæk, hvor Jimmy Kendra

(den nye hundefører) bor. Der havde været

mange forberedelser - både hus og have var

gjort hundeklar, og det meste af litteraturen

omkring træning af stående hund var gennemgået

- alligevel var alt nyt, men meget

sjovt og spændende! Heldigvis har jeg haft

en hotline til Torben, hvilket har været en

kæmpe hjælp – TAK for det!

Nu er Djazz 13 måneder gammel, og er

blevet en stor dreng, som efterhånden har

fået en del erfaring på marken. Jeg har en

plads i et jagtkonsortium nær Holbæk, hvor

vi har omkring 100 HA frijagt, som består

af ”kedelige” marker, hvor ingen kommer,

da der ikke er nogle fugle, fi k jeg af

vide for et par år siden. Dog er der ingen,

som har forsøgt sig med stående hunde på

området.

I begyndelsen trænede jeg alene og blev

noget overrasket over, at Djazz fandt det

ene par høns efter det andet, hvilket var en

stor oplevelse for en ny hundefører. Dog

havde jeg tusind spørgsmål i mit hoved -

om vind, terræn, stand osv. - og ikke mindst

hvordan hunden reagerer, når den slippes

med en makker. Konklusionen var klar –

jeg havde brug for en erfaren hundefører,

som havde lyst og mod på marktræning og

ikke boede på Fyn eller i det jyske.

Tidligere deltog vi i DBK’s lydighedstræning

med svingende resultater, men jeg

havde da fået et par telefonnumre til ligesindet

hundefolk, så blandt lommeuld og

andre spændende ting fandt jeg nummeret

til Allan Rasmussen (den rutineret hundefører).

Beslutningen var taget – jeg ringer til

Allan. Da han tog røret, gik jeg til sagen

med det samme: ”Jeg har et tilbud til dig”.

Der blev helt stille i røret… Senere har jeg

fået at vide, at han tænkte: ”Vil han sælge

sin hund eller hvad tænker han på???”

Efter lidt snak frem og tilbage fi k jeg

lokket ham til terrænet sammen med hans

kun lidt ældre breton, Jacques, som havde

til gode at få stand for høns. Vi begyndte

den første aften med at slippe Jacques et

sted, hvor jeg viste, at der lå et par høns,

og inden længe havde Allan opnået sit mål

med træningen. Som aftenen skred frem,

fandt vi tilsammen 16 par høns, så Allan

og jeg var glade, mens Djazz og Jacques

var trætte. Vi blev dog enige om, at der var

et lille smil på deres læber. De ”kedelige”

marker viste sig at være lidt mere interessante,

end jeg tidligere havde fået at vide.

Efterfølgende har vi trænet sammen en

del gange, hvor hundene har konkurreret

om fuglene, hvilket har været sjovt, hyggeligt

og ikke mindst lærerigt for alle. Engelsk

Setteren Jeppe har også vist de unge,

hvordan DET skal gøres. Jeg har taget mig

selv i at sige ting som ”en fl ot langstrakt

galop” og ”perfekt fugletagning” – ord og

betydninger, som for et år siden ikke fandtes

i min verden. Underligt som tingene kan

ændre sig!!

Nu har jeg fået fl ere marker til min rådighed

for marktræning og haft fornøjelsen af

at have andre fra mit nye netværk gennem

DBK på besøg til træning, hvilket alt sammen

har været gode timer på marken.

Jeg ser frem til efterårets herlige tid på

markene sammen med Djazz og forhåbentlig

hans kammerater fra forårets træningsture.

Spørgsmålet er, om man føler sig velkommen

som ny hundefører i Dansk Breton

klub? Svaret er: Jeg gør, og jeg er sikker

på, at andre vil gøre det samme!

Jimmy Kendra

www.123hjemmeside.dk/hundogkat


Dansk Pointer Klub

Hovedprøven 2010

Klubredaktør Jagthunden:

Lars Bæk-Nielsen, Siltoftevej 8, 6280 Højer

Tlf. + 45 87 74 06 86, Mob. +45 29 21 49 86

E-mail pointer@virkholm.dk

Formand:

Flemming Fuglede Jørgensen, Trudslevvej 58,

9480 Løkken

Tlf. +45 98 88 30 03, Mob. + 45 20 30 00 03

E-mail borupgaard@mail.tele.dk

Kasserer:

Anne-Marie Petersen, Viemevej 4, 5471 Søndersø

Tlf. +45 63 83 50 00, Mob. +45 20 48 52 92

E-mail branebjerg@tdcadsl.dk

Hvalpeformidling:

Jørgen Gordon Andersen, Flyvesandsvej 6, 5450

Otterup

Tlf. +45 64 87 10 30

E-mail jgordon@dlgmail.dk

Apporteringsprøver

Nordjylland

Søndag d. 27. juli afholder Dansk Pointer Klub apporteringsprøve

hos Flemming Fuglede Jørgensen

på Borupgaard. Der er mødested på Borupgaard,

Trudslevvej, 9480 Løkken

Mødetidspunkt er klokken 10.00. Dommer Allan

Nissen

Tilmelding på DJU`s anmeldelsesblanket til Flemming

Fuglede Jørgensen, senest tirsdag den 22.juli.

Djursland

Lørdag d.28. august kl. 9.00. afholdes der anerkendt

apporteringsprøve. Mødested Attrupvej 3.

Tilmelding senest tirsdag d. 24. august til:

Martin Mortensen Ahornvej 4. 8550 Ryomgård på

anerkendt anmeldelsesblanket. Tlf. 86 39 50 45

Ribe

Søndag, den 1. August. kl. 0900-Ved Jægergården,

Skydebanevej Ribe. Alle racer er velkomne -også

ikke stambogførte hunde.

Tilmelding på DJU-blanket til prøveleder:

Kruse Meier, Jedsted Klostervej 71, 6771 Gredstedbro.

Pris: 200,- kr. Senest den 28. juli

Arrangør: Dansk Pointerklub.

Evt. yderligere oplysninger: 30638106

Fyn

DPKs. Fynske Apporteringsprøve & udtagelse til

racedyst afholdes lørdag d.10. juli 2010. kl. 9.00

Hos Karen og Svend Buchhave, Ståbyvej 13, 5672

Broby

Tilmeldelse samme sted tlf. 50 58 07 94

Helst inden d. 8/7 2010

Apporteringsprøven er åben for alle racer.

I den sidste weekend i marts dannede

Vildbjerg Fritidscenter rammen om Dansk

Pointer Klubs hovedprøve 2010. En stor og

vellykket begivenhed, som trods en streng

og hård vinter, forløb virkelig godt. Primus

motor i området, Knud Overgaard, og hans

mange dygtige hjælpere havde gjort en

meget stor indsats for at bidrage til dette

arrangement. Alle implicerede omkring

prøven, havde forud haft bange anelser.

Den værste vinter i en lang årrække, havde

fået panderynkerne frem hos terrængiverne.

Hvordan vil det efter 3 måneder med hård

frost og sne, se ud med bestanden småvildt?

Heldigvis har det store arbejde med fodring

og vildtpleje gennem vinteren båret frugt. Vi

så gennem alle 3 dage mange agerhøns på

terrænerne – det var rigtig godt!!

Der var til prøven i år ikke tilmeldt så

mange hunde som sædvanligt. Flere havde

ikke nået at få deres unge hunde i orden,

og vore udenlandske venner mødte ikke så

talstærkt frem som i de foregående år. Alligevel

var der 5 hold hunde fredag, 3 hold

+ UKK om lørdagen, samt imponerende 46

Matchning i åben klasse.

www.pointerklub.dk

hunde i vinderklassen om søndagen.

Der var gennem de 3 dage mange velgående

hunde, og der var en god præmieringsprocent.

Udførlige resultater kan ses på den

fælles resultatside, men nedenfor bringes

vinderne i de forskellige klasser:

Unghundeklassen blev vundet af Fugledes

Nadja - e/f Keld Nielsen

Åben klasse vandt den hollandske ekvipage

Dansk Dynasti Anne - e/f Jan van Haren.

Placeringer i UKK var med Mørups Britta

- e/f Hugo Nielsen som 1.UKK, Flemming

Fuglede Jørgensen blev 2.UKK med Fugledes

Malout og 3.UKK med Fugledes Kitty.

I vinderklassen blev Fugledes Extra - e/f

Flemming Sørensen, 1.vinder med Cacit.

De øvrige placeringer var som følger:

2.vinder Spurvfugldalens Jan, e/f Carlo

Nørtoft

3.vinder Zaro, e/f Erik Aarø

4.vinder Hesselhøjs Disco, e/f Henning

Hansen

5.vinder Spurvfugldalens Katja, Alfred

Vemmelund

6.vinder Packo, e/f Mogens Pedersen

57


Klubbens fornemste trofæ, Sølvpisken,

blev tildelt Erik Aarø, for hans store arbejde

med og gode dressur af pointeren gennem

mange år.

Under fredagens generalforsamling var

der nyvalg til bestyrelsen. Joakim Skovgaard

havde pga arbejde i udlandet valgt

at træde ud af bestyrelsen. I hans sted blev

valgt Kruse Meier.

N.P.Olsen blev ligeledes under generalforsamlingen

tildelt fortjenstmedaljen i sølv og

Børge Sommer blev udnævnt til æresmedlem

af Dansk Pointer Klub.

Lørdag aften stod i festmiddagens tegn –

igen en meget hyggelig og stilfuld begivenhed.

Under middagen fi k Knud Overgaard

og Erik Pedersen overrakt en erkendelighed

fra Dansk Pointer Klub. Som en påskønnelse

af deres meget store arbejde for hundesporten

i almindelighed og pointerklubben

i særdeleshed, fi k de under stor applaus

overrakt klubbens pointernål. Mattes kande

blev, efter en fl ot tale af Bent Olsen, uddelt

til Annette Lorenzen.

Øvrige hædersbevisninger kan læse i referatet

fra prøven på klubbens hjemmeside

www.pointerklub.dk

Endnu engang TAK til alle der bakkede op

omkring dette store arrangement.

/FS

Under prøven blev der på 16 terræner observeret 173

par og 14 single høns. Foto: Alex Nissen.

Skovprøven 2010

Som det har været tilfældet gennem de

seneste år, blev der igen i 2010 afholdt en

skovprøve i Skagen Klitplantage. Ingemann

Albrecktsen havde velvilligt stillet et godt

terræn til rådighed og ligeledes gjort det

praktisk forarbejde omkring prøven.

I modsætning til tidligere år, så var prøven

i år autoriseret som prøve. Det var dermed

den første anerkendte skovprøve i Danmark.

Et godt tiltag, som forhåbentlig gør

det endnu mere attraktivt at stille på denne

relevante prøve.

På denne første anerkendte prøve, var der èn

præmiering. Denne tilfaldt en pointer, idet

Fugledes Black Joker, e/f Jes Krag, opnåede

en fornem 1.præmie på prøven. Joker er et

godt bevis på at en højtmeriteret markprøvehund

også kan anvendes til jagt i skoven

– godt gået!!

/FS

58

Huggo Nielsen, vinder af UKK. En meget glad hollænder.

Erik Aarø blev tildelt sølvpisken.

Apporteringstræning for alle racer.

Med henblik på Dansk Pointer Klubs apporteringsprøve på

Djursland,

starter vi apporteringstræningen tirsdag d 22. og d. 29. juni

kl. 19.00.

Fortsætter træningen kl. 18.30. tirsdag d. 3 – 10 – 17 - 24.

august.

Tilmeldingspris er 140 kr. inkl. Kanin. Duer kan købes på

banen til en pris a` 20 kr. pr stk.

Har man selv mulighed for at skaffe duer gør man det.

Vi mødes for enden af Industrivej i Ryomgård på vej til

engen.

Husk familieweekenden

Dansk Pointerklubs Familie-Weekend 19.-20. juni 2010.

Se program og tilmeldingsskema på vores hjemmeside.

/Kruse.


Apportering på Sjælland

14 gange apporttræning og tre prøver på

Sjælland!

Gordonsetterne på sjælland har i samarbejde

med irsksetterne og pointerne som

sædvanlig planlagt og organiseret apporteringstræning

på Sjælland. Vi træner på

de velkendte baner ved Hagested Gislinge

Jagtforening hele 14 gange i løbet af foråret

og hen over sommeren. Klubberne afholder

undervejs og i slutningen af træningen hver

sin apporteringsprøve, så mulighederne for

at bestå DJU anerkendte prøve er til stede.

Vi har bestræbt os på at skrue træningen

sammen således at der er noget for en hver

smag og pengepung. Hvad angår apporteringstræning

er der lagt op til at man træner

selv og hjælper hinanden som vi plejer – og

i år har vi entreret med en meget erfaren

mand ud i apporteringen idet Niels Erik

Krüger vil tage hånd om nybegynderne.

Christina Bak tilbyder i lighed med sidste år

ringtræning i starten af hver træningsaften,

- dog kun de første 8 gange vi træner. Pris

for de første 10 apporteringstræningsdage

er som følger:

60 kr. pr hund – hvis man vælger at tage

en dag ad gangen

Vælger man at tegne sig for alle 10 træningssessioner

koster det 500 kroner for

den første hund.

For hver ekstra hund derefter med samme

Bent Olsen, 70 år

Ja den er god nok…. Klubentertainer,

tidligere bestyrelsesmedlem og sekretær i

Dansk Pointer Klub, og nuværende sekretær

i FJD, Bent Olsen, runder den 27.juni 2010

et skarpt hjørne. Denne aktive og vellidte

sønderjyde fylder 70 år.

Bent har gennem en lang årrække haft

pointeren som sin foretrukne race, og Bent

har altid ydet en stor indsats for Dansk Pointer

Klub. Bent har i en 9-årig periode siddet

i klubbens bestyrelse, hvor Bent varetog

opgaven som sekretær, og var dermed det

organisatoriske omdrejningspunkt i forbindelse

med klubbens store arrangementer.

Selvom Bent i 2003 gik ud af bestyrelsen,

yder han fortsat et stort stykke arbejde for

hundesporten i almindelighed og pointerklubben

i særdeleshed. Bent er altid villig til

at give en hjælpende hånd! Han arrangerer

hvert forår træningsture, hjælper når der afholdes

familiedage, specielt omkring Ribe,

og Bent bakker også altid op omkring den

sydlige apporteringsprøve i DPK regi`. Bent

har i mange år været med i arbejdsgruppen

omkring klubbens årbog og ved vores

hovedprøver er Bent klubbens foretrukne

entertainer, hvilket bedst kommer til udtryk

når han på ”klingende synnejysk” holder

damernes tale og efterfølgende uddeler Mattes

Kande.

fører koster det 250 kroner

Tager man i mod ringtræningstilbuddet

koster det 50 kroner

Prisen for træningen i juli annonceres

senere.

Samtlige træningsdatoer ses nedenfor.

Tilmelding til træningen skal ske til

John Bak på telefon: 21496551

Villy Loven på telefon: 40100331

Jan Lorentsen på telefon: 20147048

Som de øvrige år afholder klubberne hver

sin apporteringsprøve, hvor racernes repræsentanter

til Sjællandske racedyst udtages.

Prøverne afholdes som følger:

Dansk Gordonsetter Klub afholder apporteringsprøve,

søndag d. 27/6 kl. 10:00

Sted: Hagested Gislinge Jagtforening

Tilmeldingsgebyr: 225 kr.

Prøveleder: Ásgeir Páll Júlíusson, apj@

sterna.dk

På prøven uddeles klubbens sjællandske apporteringspokaler

og racens repræsentanter

til sjællandske racedyst udtages.

Dansk Pointer Klub afholder apporteringsprøve,

søndag d. 27/6 kl. 13:00

Sted: Hagested Gislinge Jagtforening

Tilmeldingsgebyr: 225 kr.

Prøveleder: Villy Loven loven@pc.dk

På prøven uddeles klubbens sjællandske apporteringspokaler

og racens repræsentanter

til sjællandske racedyst udtages.

Dansk Irsk setter klub udtager ligeledes

racens repræsentanter på de to ovennævnte

Organisatorisk har Bent genoptaget sekretærjobbet.

Siden 2008 har Bent været en

fl ittig sekretær i FJD, hvor hans ihærdighed

og engagement er uvurderlig.

Fælles for alt hvad Bent begiver sig til er,

at opgaverne bliver løst på bedste vis og

samtidig gør han altid, hvad han føler er i

medlemmernes interesse..

Bent har også gennem en lang årrække

fungeret som markprøvedommer, og Bent

har gennem årene dømt mange fornemme

prøver både i Danmark og Sverige. Bent

har altid sat pris på stilrene hunde med stor

jagtlyst og gode vildtfi ndeevner. Hans kritikker

har altid været lunefulde og dette har

bevirket, at der på Bents hold altid hersker

en god stemning.

Som hundefører har vi, specielt i de seneste

år, ofte set Bent med helt fremme på de

store prøver. Sammen med Villestoftes Mie

har de som team opnået mange fl otte placeringer

på markprøverne. Mie blev 3.UKK

på hovedprøven i 2006, og i vinderklasserne

placerede hun sig ved DM i 2008 som 5.vinder

og vandt sidste efterår på fornemste vis

klubbens vinderklasse med cacit.

Som en anerkendelse af Bents store indsats,

modtog han således også i 2004 Dansk

Pointer Klubs fortjenestmedalje i sølv

Kære Bent! Med ønsket om at du fremover

får mange gode år, ønsker Dansk Pointer

prøver. Stiller den samme Irsk setter på

begge prøver er det den første prøve der er

tællende til udtagelsen.

Dansk Irsk Setter Klub afholder apporteringsprøve,

lørdag den 31/7

Sted: Hagested Gislinge Jagtforening

Tilmeldingsgebyr: 225 kr.

Prøveleder: Jan Lorentsen, fk@bellacenter.

dk

På prøven uddeles Dansk Irsk setter klubs

apporteringspokaler

Datoerne for træning og prøver:

Mandag d. 3/5 kl. 18:30

Mandag d.103/5 kl. 18:30

Mandag d. 17/5 kl. 18:30

Lørdag d. 22/5 kl. 10:00

Torsdag d. 27/5 kl.18:30

Torsdag d.3/6 kl. 18:30

Lørdag d. 5/6 kl. 10:00

Torsdag d. 10/6 kl. 18:30

Onsdag d. 16/6 kl. 18:30

Mandag d. 21/6 kl. 18:30

Søndag den 28/6 kl. 10:00 afholder DGSK

sin sjællandske apporteringsprøve

Søndag den 28/6 kl. 13:00 afholder DPK

sin sjællandske apporteringsprøve

Onsdag d. 7/7 kl. 18:30

Onsdag d. 14/7 kl.: 18:30

Onsdag d. 21/7 kl.: 18:30

Onsdag d. 28/7 kl.: 18:30

Lørdag den 31/7 afholder DISK sin sjællandske

apporteringsprøve. Tidspunktet

annonceres ved senere lejlighed.

Klub dig hjerteligt tillykke med den runde

fødselsdag.

Pbv

Flemming Sørensen

Fødselaren i aktion under hovedprøven.

59


Fælles vinderklasser i foråret

To pointerfolk klar til matchning.

Dansk Kennel Klub har i foråret afholdt 4

fælles vinderklasser forud for den afsluttende

mesterskabsprøve ved Holbæk den

15.april.

Dansk Jagthunde Derby 2010

Et af Dansk hundesports største og mest

presigefyldte arrangementer, Dansk

Jagthunde Derby, brød en næsten 80 årig

tradition her i 2010. Siden 1932 er Derbyet

blevet afholdt om efteråret, over hele landet

har vi helt op i tredserne og halvfjerdserne,

været begunstiget af et afvekslende og rigt

efterårs kulturlandskab, med store stub, roe,

græs og frøgræsmarker, hvor det har været

muligt for hundene at vise søg, fart, stil og

fuglearbejde.

I de senere år har udviklingen i landbrugsstrukturen,

været hård ved markvildtet,

roemarkerne er stort set forsvundet, bortset

fra Lolland og Falster, stubmarkerne bliver

hurtigt pløjet og tilsået med vintersæd. Det

har betydet at mange store emner, ikke har

haft chancer for at fi nde fugl på førstedagen,

og det betyder normalt farvel og tak.

Ledende folk begynder nu at lufte tanken,

om at lave en tre årig forsøgsperiode, hvor

Derbyet afholdes om foråret, fortrinsvis

på parhøns i de store raps og vinterhvede

marker. Det er en kontroversiel forslag, så

naturligvis var ikke alle varme på ideen.

Derbyudvalget vover alligevel pelsen, og

det første forårsderby skulle løbe af stablen

midt i marts i Nordjylland. Desværre kommer

kong vinter i vejen med en slæde, og

det allermest i netop Nordjylland, hvor

mange agerhønsefl okke må bukke under i

de kolosale mængder af sne, det er fysisk

og etisk umuligt at afholde Derbyet som

planlagt, og i Pointerklubben hælder man

mest til at udsætte forårspremieren til 2011,

og så fl ytte 2010 Derbyet til efteråret.

60

Pointeren har i dette forår haft stor succes

på kvalifi kationsprøverne. Således vandt

pointerne 3 af de 4 vinderklasser ved

henholdsvis Fugledes Dirch – Flemming

Fuglede, Fugledes Flash – Allan Diederichsen

og Fugledes Juvel – Flemming Fuglede.

Alle prøverne blev vundet med Cacit!!

Udover de ovenfor nævnte vindere blev

følgende hunde placeret på de fælles vinderklasser:

Astrups Dirty Dancer – Alex Nissen

Rushligth Asco – Kjell Engberget

Packo – Mogens Pedersen

Boelsgaards Paw – Jørgen Gordon Andersen

Niholys Chang – Thomas Klit

Jo-Kells Atlas – Bjerke Andersson

Henningknauses Pascal – Frede Aude

Hesselhøjs Disco – Henning Hansen

Det var derfor med meget store forventninger

pointerfolket den 15.april drog til

Mesterskabsprøven ved Tuse Næs

. Formiddagens afprøvninger foregik på helt

fantastiske terræner, velbesatte med alle former

for småvildt. Der var til middag skudt

over mange af de startende hunde, og det

Et fl ertal i Derbyudvalget beslutter imidlertid,

at Derbyet skal holdes i foråret, og

Erling Clausen påtager sig med kort varsel

opgaven at være prøveleder, og prøven bliver

afholdt i det sydlige Jylland, med Ribe

som standkvarter.

Det blev en fantastisk oplevelse, langt ud

over det man i sin vildeste fantasi kunne

drømme om. Det er imponerende at Erling

og Gert Clausen og deres rutinerede terrænledere,

med så kort varsel er i stand til

at stable så fl ot et arrangement på benene.

Pointerne satte sig igen på tronen, hvor

Vildtmandens Waldemar med Jens Rasmussen

som opdrætter ejer og fører i overlegen

stil blev 1. vinder. Jeg mindes ikke nogen

sinde at have oplevet en Derbyvinder med

så stort et format. Og afslutningen!!- Ja det

skal opleves det kan ikke forklares med ord.

1. vinder P Vildtmandens Waldemar – ejer:

Jens Rasmussen

2. vinder ES Senjas Nice – ejer: Erling

Clausen

3. vinder ES Lammefjordens Lady – ejer:

Asger Mogensen

4. vinder GS Vinterdalens Tillaaens – ejer:

Erik Pedersen

5. vinder P Mørups Britta – ejer: Hugo

Nilsen

6. vinder P Matresse Ylva – ejer: Jan

Espersen

• Vi så en Stjerne blive presset til det

yderste, og måtte kapitulere.

• Vi så Settere i fl ere varianter med

stil,der fi k en til at drømme om gamle

dage.

• Vi så at Stjernen var i stand til at

var derfor et stærkt selskab som gik videre

til 2.heat. 4 pointere var med i hatten – det

var Spurvfugldalens Jan, Fugledes Juvel,

Spurvfugldalens Katja og Fugledes Extra.

Under afprøvningerne i 2.heat gik det ikke

lige pointerens vej, og således var det kun

Fugledes Juvel der blev placeret. Juvel præsterede

bla. en fl ot fugletagning i matchningen

og sluttede dagen som 3.vinder.

Tillykke til alle placerede hunde på forårets

afsluttende prøve.

/FS

Frokosthygge.

kæmpe sig tilbage.

• Vi så Drama med fugl, hvor hundene

selv fi k lov at afgøre placeringerne.

• Vi så et Dommerteam der havde evner,

mod og overblik til at styre dette

drama.

• Vi så en gammel mand, hvis ben er

slidt op ved hårdt arbejde, og mange timer

i felten med sine pointere, kæmpe

sig op til Stjernen over dem alle.

• Vi så voksne mænd med våde øjne,

hylde den gamle mand og hans fantastiske

Waldemar.

Sådan kan det gøres, når alt går op i en

højere enhed.

Tak for en fantastisk dag.

Carlo Nørtoft Thomsen


Engelsk Setter Klub i Danmark

Klubredaktør:

Marianne Weichenfeld Frostvej 13 A, Egense, 9280

Storevorde. Tlf.: 98 16 04 03/40 56 49 69

Email: engelsksetterklub@gmail.com

Formand:

Erling Clausen, Stratvej 11, 6740 Bramming.

Tlf. 75 17 36 05, mob.23 34 06 35

Email: minna.clausen@get2net.dk

Næstformand:

Tage Skov, Klintholmvej 4, 7400 Herning

Tlf: 97 26 93 37,

Email: tskov@privat.dk

Kasserer:

Peer Vinding Clausen, Ravnsøvej 6, 7200 Grindsted

Tlf.: arb. 75 31 02 11. Privat: 75 31 02 21. Mob. 40

55 27 23

Email: pvc@vindingetco.dk

Sekretær:

Lars Nielsen, Udsigten 13, 5560 Aarup

Tlf. 64 43 27 47, mob. 21 64 51 88

Email: ln@nof.dk

Hvalpeformidling:

Ulrik Knaack Nielsen, Alstedvej 71, 4173 Fjenneslev.

Tlf.: 54648666. Mob.: 27 26 86 66

Email: post@alstedlund.dk

Webmaster:

Poul Aagaard Sørensen, Baldersvej 26, 7800 Skive.

Tlf.: 97 52 36 86, Mob.: 28 67 81 90

Email: asbak@youmail.dk

I bestyrelsen:

Øystein Grandorf, Engsvinget 35, 3400 Hillerød

Tlf. 72 32 23 12,

Email: oygr@hillerod.dk

Ekstraordinær

Generalforsamling

Som aftalt på ESK’s generalforsamling i

Køge skal der vedrørende de nye vedtægtsændringer

afholdes ekstraordinær

generalforsamling på Fyn i forbindelse

med FJD udstillingen d. 13.juni. Tidspunkt

umiddelbart efter udstillingen.

www.engelsksetterklub.dk

Foråret for den Engelske setter

UKK på hovedprøven.

Forårsprøverne er overstået, dog med knap

så stor succes som sidste år for den Engelske

setter.

Det har været en meget turbulent forår på

grund af den lange og hårde vinter med

mange afl ysninger og fl ytninger af prøver,

dette resulterede til sidst i et meget sammen

presset program.

På kvalitetsprøverne har der været en pæn

procentdel af præmieringer til vores race, i

særdeleshed i ungdomsklasserne.

På forårets DKK vinderklasser besatte vi

1. pladsen på 1 af prøverne, på Sjælland ved

Senja´s Tiana v/ Per Olsson.

På den afsluttende Forårs Mesterskab besatte

Siv v/ Thomas Klit 2. pladsen, Bjerndrups

Blanco v/ Jette Clausen 5. pladsen og

Ronto del Zagnis v/ Poul Valdemar Nielsen

6. pladsen.

ESKs hovedprøve

Hovedprøven blev afviklet med Køge Vandrerhjem

som standkvarter og på terræner

omkring Haslev, med Asger Stein som prøveleder

og Ove Jensen som ansvarlig for terrænerne.

Som sædvanlig, når vi er på disse

kanter, er terrænerne helt perfekte og meget

god besat med fugle. Dog viste det sig at

hundene havde det svært ved at klare disse

Stefan Clausen 1. præmien er i hus sammen med Bob

og Harris

mange fugle, men dette på trods blev der uddelt

9 x 1. præmier i ungdomsklasserne og 4

x 2. præmier. 1 x 1. præmie i åbenklasse og

2 x 2. præmier. Vinder af ungdomsklassen

blev Senjas Opus v/ Erling Clausen, bedste

tæve blev Heegårds Britt v / Ove Jensen.

Åben klasse blev vundet af Senjas Grevinde

Sus v / Asger Stein.

Til vinderklassen var der i år tilmeldt ikke

mindre end 39 hunde, Til 2. dagens afprøvninger

overgik i alt 10 hunde. Som sluttede

med Heegårds Lill v/ Jørgen Heegård som

1. vinder, 2. vinder Senjas Zeibas v/ Jan

Andreasen, 3. vinder Siv. V / Thomas Klit,

4. vinder Bjerndrups Blanco v / Sv. Åge

Vad og 5. vinder Ronto Del Zagnis v / Poul

Valdemar Nielsen. Sv. Åge Vad modtog

Engelsk Setter Klubs hædershorn.

12 hunde stillede til start søndag morgen i

UKK. Her så vi mange stort og fl ot gående

unghunde, dette lover godt for fremtiden. 1.

vinder blev Bob v / Harris Jensen, 2. vinder

Senjas Nitte v / Aksel Nielsen, 3. vinder

Heegårds Atene v / Jan Christensen, 4.

vinder Heegårds Britt v / Ove Jensen og 5.

vinder Senjas Opus v / Erling Clausen.

Under festmiddagen blev der udelt 2 sølvblanquetter

til Børge Holm og Ingemann

Albrechtsen.

1. vinder ESK,s vinderklasse 2010.

61


Asger Mogensen klar til slip.

Derbyet

For første gang i Derbyets historie skulle

den afvikles som en forårsprøve. Prøven

var oprindelig planlagt il den. 19. og 20.

marts i Nordjylland ved Dronninglund, men

på grund af den lange og hårde vinter blev

den fl yttet frem til den 16. og 17. april. Poul

Rasmussen og hans hjælpere måtte desværre

sande at vinteren havde været meget hård

ved vildtbestanden i Nordjylland, derfor

fl yttede man Derbyet syd på til Ribe egnen.

Til start stillede 64 hunde som blev fordelt

på 6 hold. Efter 1. dagens afprøvninger var

der skudt over 19 hunde, heraf gik de 13

videre til 2. dagens afprøvninger. Af de 13

var der 3 engelske setter, Østkystens Virgil v

/ Øystein Grandorf, Lammefjordens Lady v

/ Asger Mogensen og Senjas Nice v / Erling

Clausen. Desværre blev Virgil sat af lige

uden for placeringerne, men Lady besatte en

fl ot 3. plads og Nice 2. pladsen.

Engelsk Setter klub ønsker alle præmierede

og placerede hunde tillykke.

Erling Clausen

Før fi naleslippet.

62

Apporteringsprøver

Apporteringsprøve Fyn/Sønderjylland

ESK afholder apporteringsprøve på Fyn

lørdag d. 17 juli.

Sted. Hos Svend Buckhave, Ståbyvej 13,

5672 Broby

Tid. Kl. 9.00.

Tilmelding. Lars Nielsen, Udsigten 13,

5560 Aarup, Tlf. 64 43 27 47 - 21 64 51 88

Der vil på dagen også være udtagelse til

den Fynske racedyst.

ESK apporteringsprøve på Sjælland

Traditionen tro afholder Engelsk Setter

Klub deres anerkendte apporteringsprøve

i Kr. Stillinge. I år bliver prøven afholdt

søndag den 18. juli kl. 10 på Kr. Stillinge

Jagtforenings skydebanearealer, hvortil der

vil være skiltet fra Bildsøvej 211. Prøven

er naturligvis åben for alle DKK stambogsførte

hunde og koster 200 kr./hund.

Vi afholder samtidig en uoffi ciel apporteringsprøve,

som foregår på samme vilkår

som den autoriserede prøve. Her kan du få

testet din urutinerede unghund eller få støvet

den gamle jagthund af for en fl ad 50’er.

Tilmelding til denne prøve kan foregå på

dagen.

Foto: Alex Nissen.

På prøvedagen vil der foregå en bedømmelse

af hunde som endnu ikke er stillet på

udstilling. Medbring din unge og lovende

hvalp/unghund og hør hvordan en kvalifi -

ceret udstillingsdommer vurderer den.

Der vil blive afholdt en træningsdag for

hunde som er tilmeldt prøven, så både

hunde og førere er bekendt med banen.

Træningen foregår fredag den 16. juli fra

kl. 18 og tilmelding foregår direkte til

terrænleder Børge Holm på tlf. 27418490

senest to dage før. Træningen koster 20 kr./

hund.

Der skal anvendes FJD’s tilmeldingsblanketter

til den anerkendte prøve og

tilmelding skal være prøvelederen i hænde,

senest tirsdag den 13. juli.

Prøveleder: Ulrik Nielsen, Alstedvej 71,

4173 Fjenneslev

Tlf. 27268666

Knud Overgård fylder 70 år

Knud Overgaard på DM-09.

Den. 23. juni 2010 fylder en kendt og markant

medlem af Engelsk Setter Klub, Knud

Overgård 70 år.

Knud har været den store drivkraft i forbindelse

med et utal af prøver som er blevet

arrangeret for Jægerforbundet, DKK, FJD,

Dansk Jagthunde Derby, Danmarksmesterskabet

samt ESK´s hovedprøver. Når prøver

af en eller anden grund er blevet afl yst et

andet sted i Danmark, har Knud sprunget

til med meget kort varsel, og formået i en

håndvending at skaffe terrænner, terrænleder

og hjælpere. Dette skyldes nok et stort

organisatoriske talent samt et godt sammenhold

mellem ham og terrænlederne på

egnen. De prøver som Knud har arrangeret,

er kendt for at være afholdt med stor præcision

og til alles store tilfredshed.

Knud har fungeret som markprøvedommer

i mange år, han har dømt mange store

prøver over hele landet og i udlandet. I hans

bedømmelse har han altid lagt meget stor

vægt på effektiviteten af hundenes arbejde

og bedømt ud fra de jagtlige egenskaber.

Som opdrætter har Knud også opnået stor

anerkendelse. Hunde fra Kennel Sikas har

altid været effektive hunde, hvilket Knud

vægter meget højt. Knud har ført mange

gode hunde på markprøver, og ført dem

frem til et utal af store resultater. Kendetegnet

ved Knuds hunde, er at de skal kunne

bruges til praktisk jagt, ellers har det ikke

nogen værdi i forbindelse med hundesporten.

Af hunde han har ført til tops, kan

nævnes Kaspar som i 1982 vandt Mesterskabsprøven

og blev placeret på Danmarksmesterskabet

samme år. Snert.

Knud er også den store primos motor i

agerhønseprojektet omkring Hernin og var

en af drivkræfterne bag agerhønefi lmen.

Gennem de seneste år har nye oplevelser

med den engelske setter stået højt i Knuds

hjerte. Han har fl ere gange draget i Fjeldet

på rypejagt…………….

Engelsk Setter Klub i Danmark ønsker

dig hjertelig tillykke med fødselsdagen og

ønsker dig mange gode aktive år fremover,

vi glæder os til at se dig med hund rundt om

på prøverne og glæder os til at møde frem

på de prøver du arrangerer.

Erling Clausen


ESK Sommertræf

den 3. og 4. juli

Familie weekenden i Herning (Gilmosegård)

vil i år foregå i 3.og 4. juli.

Det foreløbige program :

Lørdag den. 3 juli

8.15 Morgenmad.- Kaffe og rundstykker kan

købes i klubhuset.

9.30 Start på anerkendt udstilling for engelske

settere med Ivar Tang som dommer.

12.00 Frokostpause

13.00 Anerkendt apporteringsprøve ( alle

racer er velkomne)

14.00 Uoffi ciel eksteriørbedømmelse af

hvalpe og unghunde.

15.00 Andre aktiviteter for børn og voksne.

18.00 Spisning : Jan Andreasen vil sørge for

at grisen er grillet.Menu : Helstegt pattegris

med div. tilbehør

20.00 Hyggeaften, socialt samvær.

Søndag den. 4 juli

8.15 Morgenmad - Kaffe og rundstykker kan

købes i klubhuset.

9.00 Anerkendt apporteringsprøve ( alle

racer er velkomne )

Sideløbende med apporteringsprøven er

der udtagelse til racedysten, hvor alle eng.

settere med bestået apporteringsprøve kan

deltage. Der skal herfra lyde en opfordring

til alle, som har en god apportør til at deltage

i denne udtagelsesprøve.

13.00 Frokost og afslutning.

Anmeldelsesblanketter til udstilling og

apporteringprøverne sendes til : Tage Skov

Klintholmvej 4, 7400 Herning Tlf. 97

Klitapportering hos Ingemann.

Klitapporteringen er fastsat til lørdag den

7. august.

Det foregår ved Uggerby Strand. Vi mødes

ved Uggerby Bådehus, som ligger helt ned

til stranden. Her kan man komme frem

med campingvogne uden problemer. Der er

jo en del, der kommer aftenen før.

Mødetid lørdag er kl.0930.

Vi starter med apportering, og derefter

tænder vi grillen. Jeg sørger for lidt udvalgt

skidtfi sk, som tidligere år.

Tilmelding til Ingemann Albrechtsen tlf.

98975121 eller 23276298.

269337 el.21285651 senest den 25. juni.

Gebyr udstilling: 365,- kr. for den første,

320,- for nr. 2 og 275,- for nr. 3. Apportering:

225,-. Til racedystudtagelsen er

telefonisk tilmelding ok.

Øl, vin og vand kan købes til rimelige priser.

Derudover kan der under hele arr. købes

is og pølser. Der opfordres til, at man køber

sine drikkevarer i kiosken.Det garanteres at

overskudet går ubeskåret til den engelske

setters fremme. Det er et meget naturskønt

område. I klubhuset er der adgang til toilet

med bruser og håndvask.

Bestyrelsen har konstitueret sig

Ved sidste bestyrelsesmøde har bestyrelsen

konstitueret sig som nedenstående:.

Formand. Erling Clausen

Næstformand. Tage Skov

Sekretær. Lars Nielsen

Kasser Peer V. Clausen

Avls og registreringsudvalg.Ulrik

Nielsen,Øystein Grandorf, Erling Clausen

PR.udvalg. Poul Sørensen,Tage Skov

Pokalforvaltning Hans Peter og Astrid

Clausen

Hyggestund på hovedprøven.

Foto: Alex Nissen.

Der må overnattes i campingvogn, telt eller

på madras i klubhuset. Det er også muligt at

indlogere sig på vandrehjemmet i Herning,

ca. 3 km. fra klubhuset. Vandrehjemmets tlf.

97123144.

Man er velkommen til at komme allerede

fredag aften, hvis man har lyst til det, - der

er normalt selvbestaltet grillaften og hvad

dertil hører.

Udover anmeldelser, vil vi gerne have meddelelse

om deltagelse i spisning lørdag, og

hvor mange der kommer og overnatter. Ring

til : Tage 97 269337 el. 21285651. Poul

Aagaard Sørensen 97523686 el. 27648190.

Hjemmeside. Poul Sørensen

Redaktør Jagthunden Marianne Weichenfeld

Hvalpeformidling Ulrik Nielsen

DKK rep. Øystein Grandorf

Derby udvalg Asger Stein

FJD udstilling Anders Varming

Redaktionsudvalg. Tage Skov,Ulrik

Nielsen,Marianne Weichenfeld

Skovprøveudvalg. Tage Skov

Hubertusudvalg Erlig Clausen

63


64

Dansk Gordon Setter Klub

Klubredaktør:

John Bak, Østrupvej 8, DK 4400 Kalundborg

Tlf. 21 49 65 51

e-mail : kennel@aeblevangen.com

Formand:

Anton Dahl, Vesterskovvej 34, DK 6091 Bjert

Tlf. 22 74 80 40

e-mail : antondahl@tdcadsl.dk

Kasserer:

Lauge Larsen, Vanløsevej 8, DK 4370 Store

Merløse

Tlf. 23 63 42 45

e-mail : lauge.stiig.larsen@papyrus.com

Hvalpe-formidling:

Anton Dahl, Tlf. 22 74 80 40

e-mail : antondahl@tdcadsl.dk

Apporteringsprøve Jylland

Dansk Gordon Setter Klub afholder

anerkendt DJU apporteringsprøve lørdag

den 3. juli 2010 – Åben for alle racer -

med udtagelse til racedysten den 25.juli.

DGSK afholder aut. apporteringsprøve

ved Kolding området den 3. juli 2010.

Mødetid er kl. 9,00 til morgenkaffe hos

prøveleder Anton Dahl, Vesterskovvej

34, 6091 Bjert, tlf. 22 74 80 40. Dommer

er Allan Diderichsen. Venligst fremsend

oplysninger til prøvelederen, pr. post

eller e-mail, antondahl@tdcadsl.dk, om

hundens navn, DKK stambogsnr., race,

køn, samt ejer og fører.

Senest tilmelding torsdag den 1. juli.

Startgebyr pr. hund er kr. 225,00 som

skal vedlægges i check eller sættes ind

på 2470 – 8803 009 763, mærk indbetalingen

med hundenavnet. For Gordon

settere er prøven samtidig udtagelse til

racedysten, som afholdes den 25. juli,

ved Klostermarken i Viborg, men alle

racer er særdeles velkomne.

Hovedprøven 2010

DGSK’s Hovedprøve 2010 blev afholdt

i weekenden 9.-11. april 2010, på meget

velegnede terrænner omkring Tuse Næs,

Kundby, Lammefjorden og Trønninge. Ialt

startede knap 100 hunde i kvalitetsklasserne,

8 hunde i UKK og 19 hunde i Vinderklassen.5

unghunde opnåede 1. præmie på hovedprøven

og da matchingen var omme stod

Anton Dahl og Østjyllands RB Mal (Scot)

som vinder af ungdomsklassen 2010.

4 hunde opnåede 1. pr. i åben klasse som

blev vundet af Nr. Løgums Carloo v/Gorm

Pedersen.

8 hunde var tilmeldt i unghundekonkurrenceklassen.Slåttbuas

Tikka v/Henrik Gejl

Christensen belv rangeret som 1. vinder efterfulgt

af Østjyllands Fie v/Søren Brøndum

Thygesen.

I Vinderklassen deltog 19 hunde. 5 af disse

blev rangeret som følger:

Scot og Anton.

1. vinder Nymarkens Jingo v/Michael Strømberg

2. vinder Nr. Løgums Diva af 5 Mai v/Peter Rafaelsen

3. vinder Nymarkens Hopper v/Lauge Larsen

Carlo og Gorm.

Vindere i UKK.

www.dgsk.dk

4. Vinder Åens Gangster v/Kent Hvirring - Erik Petersen

5. vinder Åens Razz v/Linda Clemmesen


Forårs DM

Nr.Løgums Diva af 5. Maj 2007 v/Peter

Rafaelsen 4. Vinder med HP på DKK´s

Mesterskabsprøve. Dette var Diva´s 2.

vinderklasse placering, inden hun bliver 2

år. DGSK ønsker ejer, fører og opdrætter

tillykke.

Diva og Peter.

Dansk Jagthunde Derby

Vinterdalens Tillaaen v/ Erik Petersen 4.

Vinder Dansk Jagthundederby 2010. DGSK

ønsker ejer, fører og opdrætter tillykke.

Tillie og Erik.

Ny Nordisk Champion

Åens Xl-Paw ved Knud Petersen kan i dag

føje en ny titel til sit generalieblad, idet han

i dag d.21.03.2010 på den internationale udstilling

i Malmø blev Svensk Champion og

dermed kan smykke sig med titlen:“Nordisk

Champion“.

DGSK

ønsker

opdrætter

Kennel Åens

v/Erik Petersen

og ejer

og fører

Knud Petersen

- æresmedlem

af

DGSK -

hjertelig

tillykke!

DGSK Klub & familiedage - fredag den 13. august til søndag den 15. august 2010

DGSK inviterer alle interesserede,

til hyggelige klubdage, hvor det

sociale samvær med hele familien

og ligesindede sættes i højsædet.

Klubdagene afholdes på Uge

Camping og Lystfi skeri, Åbenråvej

95, 6360 Tinglev, tlf. 74 64 44

98, www.uge-lystfi skeri.dk, hos

hvem der direkte kan bestilles værelser,

hytter og campingpladser.

Der er masser af aktiviteter på

campingpladsen, som er af høj

standard, til både børn og voksne.

Programmet ser foreløbig således

ud: (Men ret til ændringer forbeholdes)

Fredag 13.8.10, Kl.? Ankomst i

løbet af dagen.

Kl. 17.00. Hvad skal der til for

at begå sig på markprøver og

specielt i vinderklasser v. Erling

Clausen (i festteltet).

Kl. 19.30. Fælles grill i pladsens

festtelt – medbring selv grillmad.

Lørdag 14.8.10,

Kl. 08.00. Morgenmad.

Kl. 09.30. Udstilling – Dommer

Peter Hoyer, Sverige.

Kl. 13.00. Frokost. (lækre grillpøl

ser kan købes)

Kl. 15.00. Aut Apporteringsprøve.

Kåring af klubmesteren 2010.

Kl. 19.30. Sommerfest – grillet

gris. (Vi har reserveret festsalen)

Søndag 15.8.10,

Kl. 08,30. Morgenmad.

Kl. 10.00. Apporteringsprøve.

(Hvis der er hunde nok)

Herefter lerdueskydning, hvori

også indgår klubmesterskab. Instruktion

kan gives.

For interesserede er der trimmekursus

med Christina Bak.

Afgang hjemad - Husk de gode

indkøbsmuligheder i Tyskland,

tager ca. 15-20 minutter at køre til

grænsen.

NAVN: A Pris Antal I alt

Morgenmad Lørdag 14.8.10 voksen 60,00

Morgenmad Lørdag 14.8.10 børn 30,00

Festmiddag Lørdag 14.8.10 voksen 130,00

Festmiddag Lørdag 14.8.10 børn 65,00

(Helstegt gris med flødekartofler & salat) ---------------

Morgenmad Søndag 15.8.10 voksen 60,00

Morgenmad Søndag 15.8.10 børn 30,00

Apporteringsprøve Lørdag 14.8.10 225,00

Apporteringsprøve Søndag 15.8.10 225,00

Udstilling Hvalpeklasse: 6-9 måneder 240,00

Udstilling Alle klasser 365,00

Totalt vedlagt/indsat i alt.

Tilmelding af hunde

Hundens navn

DKK nr. Fødselsdato Køn Udstilling

Klasse

Hundens ejer:

Navn Vej Postnr. By Tlf.

Underskrift: _______________________________________ Dato:___________2010

Apporteringsprøve - Sjælland

Dansk Gordonsetter Klub afholder apporteringsprøve

Søndag d. 27/6 kl. 10:00

Sted: Hagested Gislinge Jagtforening, Tuse

Enghave, 4300 Holbæk

Tilmeldingsgebyr: 225 kr. På prøven uddeles

klubbens sjællandske apporteringspoka

Apport

prøve

ler og racens repræsentanter til sjællandske

racedyst udtages.

Tilmelding til prøvelederen : Ásgeir Páll

Júlíusson, Øvej 17, 4100 Ringsted, , apj@

sterna.dk. Senest d. 21/6-2010.

65


Klubredaktør:

Palle Krag, Venusvej 36, 7100 Vejle.

Telf. 75834009, E-mail: hannekrag@ofi r.dk

Formand & hvalpeformidling:

Flemming Vilslev, Tjæreborg Stationsvej 15,

6731 Tjæreborg.

Telf. 75175200 - 40384693, E-mail:

fl emming.v@esenet.dk

66

Dansk Irsksetter Klub

Kasserer:

Erling Juul, Fasanvej 15, Gershøj, 4070 Kirke

Hyllinge.

Telf. 46404587 - 24647270, E-mail: juuls@mail.

dk

Tre generationer på sejrspodiet

Det må siges at hører til sjældenheder, at

der er 3 generationer placeret på samme

vinderklasse.

Denne mærkelige oplevelse havde deltagerne

i DISKs vinderklasse søndag.

Bedstemoderen DKJCH Tilde

02064/200, ejer og fører Ole Schmidt,

blev placeret som 5. vinder, efter at 27

tilmeldte hunde var startet afprøvningerne

tidligt søndag.

Moderen DKBRCH, DKJCH, SVJCH

Lohmann´s Jaffa 06083/2005, blev 1.

vinder, m/CACIT, og Jaffas datter Settermosen

Alba 07561/2007, blev 3. vinder.

Jaffa og Alba er ejet og føret af Frank

Krøyer. Alle tre hunde har en meget lang

præmieliste, yngste skud på stammen

Alba, selvfølgelig den korteste, men det

erindres dog, at den blev 6. vinder på

Derbyet 2009.

DISK ønsker tillykke til opdrættere og

ejere.

Fra venstre ses Alba, Jaffa, og Tilde.

www.irsksetterklubben.dk

Generalforsamlingen 2010

Formanden takker Jan. Jørgen og Palle.

Kort resume

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen

2010, som dirigent foreslog bestyrelsen

Palle Krag, som med sikker hånd

styrede den igennem hele forløbet.

Formanden afl agde beretning, og kom

bl.a. ind på de mange gode resultater der

var blevet opnået i 2009. Årbogen fi ndes

ikke længere i papirudgave, men kan ses

på hjemmesiden. Økonomien ser bedre ud i

2009, dog har vi endnu ikke fået elimineret

underskuddet fra 2008, men ved at køre en

stram økonomi skal vi nok komme ovenpå

igen.

Der blev stillet forslag om at ændre antallet

af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5, forslaget

blev nedstemt af generalforsamlingen.

Der blev fra avlsvejledningen stillet forslag

om at nedlægge denne, med den begrun-

Søndagens Vinderklasse.

Til Vinderklassen søndag ved der meldt 27

hunde til start.

Det skulle vise sig svært for hundene, på

trods af, at der var mange fugle på de anviste

terræner.

Da de tre hold mødtes til frokost, godt

og vel middag, var der hun skudt over 5

hunde.

Askedalen`s Bonni, Lohmann´s Jaffa,

Tilde, Settermosens Alba og Kragereden

Debbi.

Til 2. heat og matchning kom følgende

hunde med. Bonni 1A, Jaffa 1A, Tilde

2A, Debbi 2A, Alba 2A, Chiss og Unika

begge uden for kategori. Efter 2. heat udgik

Chiss og Unika, og følgende placering blev

afslutningen på dagen.

Bedste hund åben klasse.

Til matchningen om bedste hun i åben klasse var

der to hunde, med 1. præmie efter fredagen og

lørdagens afprøvning. Unika med ejer og fører Kim

Jacobsen og Messi ved Per Pedersen.

Her bliver Unika bedste hund, og vinder pokalerne.

DISK ønsker tillykke.

DISK 27.03.10 bedste hund AK

delse, at vore medlemmer ikke benytter den,

generalforsamlingen stemte for en nedlæggelse

af avlsvejledningen.

Under valg til bestyrelsen ønskede Jan

Carlsen ikke genvalg, i stedet blev Tom Juhl

valgt sammen med Per Pedersen og Erik

Rimmen der begge blev genvalgt.

Under eventuelt ønskede klubben at hædre

nogle personer. Jan Carlsen for mange års

arbejde i bestyrelsen, bl.a. den store post

med at lave årbogen. Jørgen Jensen, vor

hæderkronede tidligere formand blev udnævnt

til æresmedlem, og Palle Krag, som i

en menneskealder har været stærkt involveret

i både bestyrelsen, avlsvejledningen,

prøveleder og redaktør for klubbens sider i

Jagthunden, fi k tildelt klubbens fornemste

anerkendelse, nemlig guldnålen.

1. vinder med Cacit Jaffa ført af Frank

Krøyer.

2. vinder med HP Bonni ført af Ulrik

Kjærsgård.

3. vinder Alba ført af Frank Krøyer.

4. Vinder Debbi ført af John Skovgård.

5. vinder Tilde ført af Ole Schmidt.

DISK ønsker tillykke.

Frank Krøyer på venstre fl øj med 1. – 3. vinder.


Jaffas præmieliste

Lohmann´s Jaffa 06083/2005 har som den

første Danske Irsk Setter opnået titlen:

Int. FTCH, DKBRCH, DKJCH, SVJCH.

Far: Lohmann’s Dietze VDH/DPSZ 62/98,

Mor: Tilde 02064/2000. Jaffa er ejet og

ført af Frank Krøyer. Jaffas resultatliste er

fantastisk.

Kvalitetsklasser:

8 stk. 1 pr. UK, 1 stk. 2 pr. UK, 2 stk. 1 pr.

ÅK, 2 stk. 1 pr. BK

Vinderklasser:

2 Vinder DJ efterårs Vinderklasse 2007

2 Vinder Södre fuglehunde klub forår 2008

m/ res. CACIT 2008, 3 Vinder DKK Internationale

forårs vinderklasse 2008,

1 Vinder DJ efterårs vinderklasse m./

CACIT 2008, 1 Vinder DISK Efterårs Vinderklasse

2008, 6 Vinder Danmarksmesterskabet

2008, 1 Vinder DKK internationale

forårs vinderklasse 2009, 2 Vinder DKK

Mesterskabs prøve/ forårs DM 2009

2 Vinder DISK Efterårs vinderklasse 2009

1 Vinder Södre fuglehunde klubs Efterårs

vinderklasse m. Cert + HP 2009

1 Vinder DISK Vinderklasse forår 2010 m.

CACIT, 1 Vinder Södre fuglehunde klub

forår 2010 m. CACIT

Championater og Titler:

International Field Trial Champion, Dansk

Jagt Champion, Dansk Brugs Champion,

Svensk Jagt Champion, Årets Unghund

2006, Årets Elitehund 2007, Årets Irsksetter

2008, Årets Irsksetter 2009

Udstilling:

Exellence m. cert.

Frank og Jaffa, Sverige 2010.

Apportering Fyn.

Der afholdes apporteringstræning på Fyn

hos Helge Knudsen, startende torsdag

den 27. maj 2010 kl. 19,00, på hjørnet af

Radbyvej / Hovgyden Nr. Søby.

Anerkendt apporteringsprøve afholdes den

04.07.2010. Mødested: Radbyvej 27, 5792

Årslev, kl. 9,00. Tilmelding nødvendig.

Helges telefon: 65901831

Dona 2. vinder i Hornsherred

Torben Reese blev igen i år placeret på

DKKs forårsvinderklasse, med Dona

01563/2004.

Det er 4. år i træk, at ekvipagen kvalifi cerer

sig til Kennel Klubbens Mesterskabsprøve.

I 2007 blev Dona 3. vinder på

DKKs vinderklasse i Hornsherred.

I 2008 blev det til 1. vinder på DISKs hovedprøve

på Tuse Næs, og efterfølgende 6.

vinder på DKKs Mesterskabsprøve.

I 2009 blev Dona 1. vinder på DKKs

Internationale vinderklasse i Hornsherred,

og 2. vinder på DISKs vinderklasse ved

Tjæreborg.

I 2010 blev det til en 2. vinder placering, på

DKKs vinderklasse i Hornsherred.

Torben og Dona må siges, at have et særligt

godt forhold til Hornsherred. DISK ønsker

tillykke.

Rød Hvid IS præmieret i UK.

Det er sjældent, vi ser en Rød/Hvid Irsk Setter

stille til start på markprøve.

Det var imidlertid tilfældet lørdag på

DISKs hovedprøve, hvor Snørypa´s Rusty

11622/2009, stillede til start i ungdomsklasse,

med en 2. præmie som resultat.

Sidst en Rød/hvid blev præmieret i Danmark,

var det Astarte Tara, også ejer og ført

ag Niels Peter Sørensen der i 1997, fi k en 2.

præmie i åben klasse.

DISK ønsker tillykke.

Rusty April 2010.

SISKs 100 års jubilæum.

”Under den Svenske Kennelklubs hundeudstilling

i år 1910, forsamledes en del

venner af den Irske Setter, og derefter

besluttede De, at danne en specialklub, i

samarbejde med den Svenske Kennelklub,

med det formål, at udbrede kendskabet til,

og bringe en mere generel interesse for

denne hund. De blev overdraget opgaven,

som midlertidig bestyrelse, og tilrettelæggelsen

af klubben”

Siden da er der sket meget, og i 2010

fylder klubben 100 år. Da SISK blev

grundlagt, var jagt over stående hund en

spændende fritidsaktivitet for de rige, ikke

noget for menigmand. Men i dag er jagt

for alle interesserede, takket være de store

områder, der nu er tilgængelige på statslig

jord i fjeldet og i skoven. Denne ændring

i tiden har SISK forvaltet godt, ved at

holde fast i målsætningen, som gennem de

hundrede år har været det samme. Nemlig,

fremme avlen af typiske irske settere med

særlig vægt på jagt egenskaber.

JUBILÆUMSPRØVE.

Jubilæumsåret fejres med en række

arrangementer såsom udstillinger, felt

og fjeld træning samt jubilæums træf

for medlemmer. Højdepunktet vil være

jubilæumsprøven den 23-26. september,

i det østlige Skåne, ved Kristianstad. Ud

over de almindelige markprøver, afholdes

der en landskamp med hunde fra Norden

og Irland. I alt deltager seks hold, og der

er chance for at se nogle af de bedste

Irske settere fra Sverige, Norge, Danmark,

Finland og Irland.

Samtidig med prøven afholdes der en international

udstilling der dømmes af Terry

O´Leary fra Irland. Selvfølgelig vel der

være en stor jubilæums middag den 25.

JUBILÆUMSBOG.

Når vi fejre vores 100 års jubilæum vil vi

også hædre alle De mennesker og hunde,

som har gjort at klubben har overlevet

i alle disse år. Nogle af disse kan man

læse om i vår fi ne Jubilæumsbog, som

forventes at blive afsluttet og trykt i dette

forår. Bogen vil være til salg ved klubbens

arrangementer i løbet af året.

Læs mere om jubilæumsåret og vore

forskellige aktiviteter i løbet af ”100 året”

på vores hjemmeside. www.sisk-setter.se

Marita Andersson.

67


En oplevelse

Året 2010 med hunde sporten, har indtil nu

været en for mig utrolig oplevelse.

Glæden ved, at træne sin første ”markprøve”

hund op til en markprøve, har været helt

fantastisk. De mange timer, der er brugt

på træning sammen med sin hund og ikke

mindst sin gode trænings kammerat, giver

så mange gode timer, frisk luft og en god

måde at stresse af på. Derfor var skuffelsen

ikke mindre, da Tess kom i løbetid lige op til

start af markprøverne, ja selv hovedprøven

kunne vi ikke komme med til (tag lige en

tudekiks).

Men derfor var spændingen ikke mindre,

da dagen kom, hvor vi stillede op for første

gang: Et Slip, en Hund, en 1. Præmie, for

f….. en god fornemmelse, da skuddet lød.

Jeg husker, da jeg kørte hjem, at denne

fornemmelse skulle jeg gemme, og så give

videre i tekst til Palle Krag.

Som nyt bestyrelsesmedlem, vil jeg gerne

sige tak til valget. Jeg kender ikke jer alle

sammen, som er medlem af Dansk Irsk Setter

Klub. Det er dog med glæde, at være en

del, af en spredt skare mennesker med den

samme store interesse, som er så imødekommende

og hyggelige. Jeg oplever og har en

fornemmelse af, at vi alle har en fælles interesse

i vores Irske Setter. Vi er indimellem

konkurrenter på marken, men samtidig kan

vi glæde os over hinandens gode resultater -

det viser overskud.

Mvh. Tom B. Juhl.

Tom Juhl bydes velkommen i bestyrelsen.

68

DISK-udstilling

Ved DISKs udstilling fredag den 26 marts

blev der udstillet 20 hunde.

Bedste hund på udstillingen blev Kiwilines

Citrus 23647/2007, ejet og ført af Jan

Lorentsen.

Bedste hund i modsat køn blev Klippeøens

Donna 14772/2004, ejet og ført af Gunnar

Jensen.

Alle hunde blev kyndigt bedømt med god

argumentation af dommer Erling Kjær

Pedersen.

Tillykke til vinderne.

Agerhøns på Østfyn

I forbindelse med Dansk Irsksetter-Klubs

hovedprøve på Østfyn, med standkvarter i

Kerteminde, er der foretaget en optælling af

vildt, agerhøns, fasaner, harer og råvildt.

Det er jo nemt nok at tælle agerhøns

og andet vildt, men hvor stort et område

har hundene afsøgt, det er straks et andet

spørgsmål. Det har jeg så stillet til Frede

Nielsen, der deltog som både dommer og

terrænleder, på vores hovedprøve. Frede

udtaler:

Når jeg spørger efter terræn til en forårsprøve,

regner jeg med omkring 75 – 100

tdl. land pr. hund, for at være sikker på at

have nok, og ikke stå og mangle sidst på

dagen. En meget afgørende faktor er, hvor

mange fugle der er, og hvor lydige hundene

er over for hårvildt.

Jeg vil tro, det hold som jeg har om lørda-

Ingen UKK

Freja 16870/2008 ejet og ført af Per Christophersen,

opnåede den 21 marts i år 1.

præmie i unghunde klasse på Tuse Næs. Da

ingen andre unghunde opnåede 1. præmie,

før efter DISKs hovedprøve, kunne der ikke

afvikles unghunde konkurrence klasse i år.

Tillykke til Per.

Freja – Per Christophersen

gen har brugt omkring 7-800 tønder land,

som svare til ca. 350 – 400 ha. eller en halv

gang mere terræn, end der er på Biskopstorp,

der var en del af prøve terrænet. Hvis

du ganger det op med 3 hold fredag, lørdag

og sætter søndags vinderklasse til 2 hele

hold, altså 8 hold i alt, bliver det godt 3000

ha. land, der er afsøgt af hundene.

Der blev på alle tre prøvedage samlet set

i alt 77 par agerhøns, 15 stk. singlehøns,

28 fasaner, 95 harer, og 40 stk. råvildt. Det

terræn hvor agerhønsene lå tættest var omkring

Skellerup og Såderup. Der var et hold

hele lørdag og søndag formiddag, og der

blev talt 32 par og 9 enlige agerhøns.

DISKs vil gerne takke markprøveudvalget

og alle, der har hjulpet til ved prøven, for

deres store indsats.

Palle Krag.


Med nakken tilbage i bøgeskoven

For de fl este jægere er maj ensbetydende

med bukkejagt. Men for nogle er maj også

andet og mere end bukkejagt. De får hold

i nakken, når de bevæger sig rundt i den

nyudsprungne bøgeskov for at kigge de

store, fl yvefærdig rågeunger ud. De deltager

nemlig i den årlige regulering af rågebestanden,

som sine steder godt kan være en plage

i omkringliggende byområder.

Jeg befi nder mig i en bøgeskov et sted i

Jylland. Jeg er på rågejagt eller regulering,

som det hedder på korrekt forvaltningssprog.

Skoven, en mindre bøgeskov, huser

en ganske stor rågekolon, som er en stor

plage for beboerne i de omkringliggende

landsbyer. Derfor ser myndighederne gerne,

at der bortskydes et ikke ubetydeligt antal

rågeunger.

De deltagende jægere bliver fordelt rundt

om i skoven med følgende bemærkninger:

- I kan hygge jer, som I har lyst. I må ikke

skyde i retning af landsbyen, og ellers er der

frokost kl. 13.

Så fordeler vi os, og begynder at lægge

nakken i de rigtige folder og stirre op i det

grønne fl immer af bøgeblade og sollys. Det

er ikke så let at kigge rågeungerne ud, men

pludselig får man øje på et par stykker mellem

de vajende grene. Salonrifl en kommer

til skulderen, trådkorset fi nder rågeungen,

der lyder et lille plaf, og den første fugl

tumler til jorden.

Så let går det nu ikke hver gang. De høje

bøgetræer er ensbetydende med en ret stor

skudafstand, og grenen, som ungen sidder

på, skal ikke bevæge sig ret meget, før skud-

Medens de fl este jæger er grebet af

bukkejagten, lister en lille fl ok omkring

i majskoven efter sorte fugle.

Tekst og foto: Flemming Østergaard

det ryger forbi. Det plaffer lystigt rundt om,

og fugle falder til jorden. De fl este dødskudte,

fordi en cal. 22 trods alt er et kraftigt

våben i forhold til fuglens størrelse. Skulle

en enkelt ikke være død i knaldet, får man

den afl ivet med det samme.

De jægere, der er med denne majdag, lister

omkring og forsøger at få nedlagt så mange

rågeunger som muligt, men det hele foregår

i en afslappet atmosfære, hvor der er tid

til at sætte sig og tænde piben eller få en

hyggesnak med nogle af de andre, når man

mødes.

Det er tydeligt at se, at der er stor forskel

på deltagernes evne til at kigge rågerne ud

og håndtere den lille riffel. Nogle får kun et

par enkelte i løbet af formiddagen, medens

andre hurtigt får samlet sig en ganske stor

bunke. De rutinerede skiller sig ud fra novicerne.

Nogle kan man endog kalde for

salonrifl ens mestre.

Da klokken nærmer sig 13, begynder vi så

småt at sive ud af skoven med udbyttet af

formiddagens anstrengelser. Da de bliver

lagt op, er der en anseelig del, og selv om

der er tale om regulering af såkaldt skadevoldende

vildt, så æres de nedlagte fugle

alligevel med parade og hornblæsning.

Når disse linjer læses, er det for sent at

prøve lykken i bøgeskoven i år, men synes

du denne artikel fænger blot lidt, så var det

måske en idé at melde dig til det kommunale

reguleringskorps eller tage kontakt til

en lodsejer, som er plaget af råger.

Som sidegevinst får du en pose fugle, som

fi nt kan anvendes til apporteringstræning.

Du kan også putte dem i gryden. På næste

side fi nder du en opskrift på rågeunger.

God fornøjelse og velbekomme.

Rågeunger kan fi nt anved til apportewring, men de kan

også puttes i gryden.

69


Rågesouvlaki

(Råger på spid).

Tekst og Foto: Bent Olsen

Maj måned er ensbetydende med regulering

ar råger, så kender man jægere, der deltager i

en sådan regulering, er muligheden for at få en

portion rågeunger stor. Jeg besøgte jægerne fra

Ribe Jagtforening den første morgen, de var

ude. Det resulterede i otte pæne unge.

Nu var gode råd jo dyre. Kan de tilberedes

anderledes end den traditionelle, med fl øde,

bacon og så videre? Jeg fandt en gammel

kogebog fra dengang, man skrev råger med to

aer. Men her stod bare: Raager tilberedes som

agerhøns. Det mindede mig om, at jeg sidste år

prøvede agerhøns på grillen med godt resultat.

Så her var ideen.

Eftersom det kun er brystkødet man bruger på

rågeungerne, måtte jeg gå anderledes til værks.

Kødet fra otte unger er lige nok til 2 personer.

Desuden skal der bruges 1 mellemstort løg,

en rød peber, 10 – 12 champignon og 2 pakker

bacon. Som tilbehør: ½ spidskål, en stor

bagekartoffel, 6 hvide og et halvt bundt grønne

asparges, lidt agurker, tomater evt. et par radiser,

samt olivenolie, soja, salt og peber.

Sådan gør Du: Flå brystskindet af rågerne og

skær brystet af, gem hjertet. Skær kødet fra

brystbenet. Læg bacon om kødet. Sæt skiftevis

kød med bacon, løg, peber og champignon på

spid, pensel spiddene med olie tilsat en smule

soja, slut af med salt og friskkværnet peber.

Lad spiddene hvile, mens grillen bliver klar.

Snit spidskålen meget fi nt og kog den med

lidt salt, hæld vandet fra og lad den stå i

gryden. Skræl de hvide asparges og kog dem

sammen med de grønne. Tag de hvide op lige

før de er møre og læg dem på et stykke folie.

Lad de grønne koge lidt længere.

Bagekartofl en sættes i mikroovnen i 5 min,

eller til den er næsten mør og del den i to.

De grønne asparges blendes med ca. ½ dl.

olie tilsæt salt og peber, og ved du hvor der

fi ndes skovsyre, så tilsæt ca. 4-5 blade inden

du blender. Sovsen varmes i mikroovnen lige

før anretning.

De hvide asparges og kartofl en kommer på

grillen lige når spiddene er næsten klar.

Resterne af bacon svitses sammen med rågehjerterne

på en dyb pande, kålen tilsættes og,

smages til med en smule soja og salt og peber.

Spiddene brunes over direkte gløder, herefter

lægges de væk fra gløderne og låget lægges på

grillen. Efter 20 – 25 min. er kødet mørt.

Det hele anrettes pænt på en stor tallerken.

Hertil serveres en god kraftig rødvin.

Velbekomme.

70

Fasaner og agerhøns

samt konsulentbistand

Skytte Ole Uhrskov. Tilf.: 61 78 18 59

www.vildtfyn.dk

SL VILDT

Fasaner/Agerhøns/Rødben

Bestillinger modtages på æg

og kyllinger. Høner sælges

fra medio juni.

Registreret og blodprøvet

www.slvildt.dk

Tlf. 86 86 13 82 - 20 61 85 28

KÆLEDYRS-

KREMATORIET

www.dyrekrematorie.dk

RANDBØL: 75 88 01 23

Ruhårshvalpe

Født d.31.3.2010

Far: Frøjkbæks Zippo

Mor: Gørklintgårds Mia

Begge forældre: HD status

A, højt index og von Willebrandtfrie.

Vi mailer gerne billeder.

jr.holsted@mail.dk

Jørgen Ravn tlf. 20444816 /

75392016.


Resultatbog

Ønsker du en resultatbog til din

hund, skal den bestilles i god tid

inden dens første prøve eller udstilling.

Kopier af DKK´s ejerforholdsattest

(ikke stambog) og Dansk Hunderegisters

registreringsattest sendes

til: Kirse Overgaard, Søbreden 47,

st.tv. 2820 Gentofte. Mrk. Resultatbog.

Tlf.: 3965 4790 - Mobil: 2710 4797

Resultatbogen koster 50 kr. Beløbet

vedlægges i check, eller overføres

via netbank til konto 0225-

0016792667.

Dansk Jagthunde Derby 2011

Husk at tilmelde din hund, der er født i

2009 til Derby i 2011, inden den er et år

gammel, ellers er det for sent.

Bemærk, aldersgrænsen skal overholdes.

Første rate til Derby 2011 er 200 kr.

Anmeldelsesblanketter fås hos sekretæren,

og kun disse kan benyttes. Blanketten skal

være udfyldt korrekt.

Yderligere information kan hentes på

www.jagthundederby.dk

Anmeldelsesblanketter kan bestilles hverdage

mellem 18.00 og 19.30. Kan også

rekvireres pr. mail. steinfam@post.tele.dk.

husk at opgive, navn, adresse og telefonnr.

Derbyudvalgets kontor: Ved Gadekæret

21, Hørup, 3550 Slangerup. Tlf. 47 38 10

Duelundvej 7, 8620 Kjellerup. Tlf. 8688 3213. Mobil: 4018 3213

www.midtjyskvildtfarm.com


72

PP Danmark

Magasinpost UMM

ld nr: 42438

More magazines by this user
Similar magazines