Baneguide - Klubben

hostnordic.dk

Baneguide - Klubben

Signaturforklaring

Fairway

Ca. afstandsmarkering i baneguiden til midt green

Teested Rød: 100 m Gul: 150 m Hvid: 200 m

Greens

Ca. placering af

150 m plade

i fairway

100

GREEN

CENTRE

Præcis afstandsmarkering nedlagt i fairway til midt green

Rød hazard Gul hazard

Rough

150

GREEN

CENTRE

200

GREEN

CENTRE

Out of bounds

Bunker Græsbunker

Stier og grusveje Træer og buske Ringeklokke

Vand


LOKALE REGLER FOR FURESØ GOLFKLUB

1. Banemarkeringer:

• Hvide pæle Out of bounds

• Gule pæle/plader Vandhazard

• Røde pæle/plader Parallel vandhazard

• Blå pæle/plader Areal under reparation

• Blå pæle med sort top Areal under reparation

med spilleforbud

2. Alle gule, røde og blå pæle samt træer med støttepæl

og sten, som markerer 150 m til midtgreen, er ikkeflytbare

forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.

3. Den banenære asfaltkant af stien til venstre for hul P5

markerer out of boundsgrænsen.

4. Sten i bunkers er flytbare forhindringer.

Lempelse efter Regel 24-1.

5. Lempelse for gene på spillelinien fra sprinklerhoveder

tæt på green kan opnås jf. Tillæg 1, Afsnit B, pkt. 6 i

Regelbogen.

Straf for overtrædelse af disse lokale regler

Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag

6. For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig

oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der

alene måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat

runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at

angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil

(f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.), er dette

i strid med Regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret,

uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af

disse yderligere funktioner.

Godkendt af DGU januar 2011

Foto H.H.


Velkommen til Furesø Golfklub

“En traditionsrig klub i stadig fornyelse”

Nordsjællands spektakulære baneanlæg placeret i smukke

omgivelser midt imellem Birkerød og Farum i både Rudersdal

og Furesø Kommune. Klubben har gennem mange år arbejdet

på en kontinuerlig forbedringsstrategi baseret på kvalitet,

atmosfære og klubliv.

Der er hele 27 huller til din rådighed fordelt på 3 sløjfer med

9 huller: ”Hestkøbgaard”, ”Farum” og ”Parkvej”. Sløjferne

spilles som tre 18 hullers baner: Hestkøbgaard/Farum, Farum/

Parkvej og Parkvej/Hestkøbgaard.

Du er ikke afhængig af tidsbestilling, hvilket fungerer fint,

da der sjældent er ventetid ved de tre start teesteder.

Oplever du ventetid, skal der benyttes boldrende.

Helt specielle fordele

• Greenfee gælder for HELE dagen

(Du kan måske nå 27 eller 36 huller). Greenfee dækker

også anvendelse af vores Par 3 bane på dagen.

• Træningsbolde på Driving Range er inkluderet i greenfee.

Gæster er velkomne på hverdage efter kl. 7.00.

I weekender / helligdage efter kl. 11.00.

En gæst, der spiller med et medlem, opnår rabat på greenfee.

Ligeledes opnår gæster fra vore venskabsklubber rabat på

greenfee.

Som gæst i Furesø Golfklub anbefaler vi, at du også

• Besøger vor spændende og velassorterede proshop

• Aflægger vores atmosfærefyldte restaurant et besøg

• Benytter et eller flere af vore træningsarealer med green,

indspilsgreens og puttinggreens.

Velkommen til en herlig dag rig på oplevelser. Jeg håber, du vil

nyde dit golfspil og klubbens helt specielle stemning.

Med venlig golfhilsen - og på snarligt gensyn!

Lars Lindegren

Forretningsfører

Fotos: Alle fotos i denne baneguide mrk. H.H. er fotograferet af Hans-Henrik Tofft


Etiketteregler

Som gæst i FG beder vi dig om at respektere den etikette,

der er forbundet med golfspil, samt klubbens regler.

Vær især opmærksomhed på følgende:

Du bedes altid lægge tørv på plads og reparere dine nedslagsmærker

på greens.

Intet kan ødelægge glæden ved golf som langsomt spil.

Hold altid trit med gruppen foran. Hvis dette ikke er muligt,

skal du sørge for, at du lukker andre grupper igennem uden

forsinkelse.

Dit mål for en runde på 18 huller bør være max 3½ time for

en 3-bold. Det er nemt at opnå, selv for langsommere spillere

og kortslående, så længe alle spillere er klar til at slå, når det

er deres tur.

Sluk din mobiltelefon mens du er på banen og på øvelsesområder.

I klubhuset bedes du have din mobil på ”lydløs” og føre

mobilsamtaler med respekt for andre, med passende dæmpet

stemme.

Golf er et spil gennemsyret af tradition, en kendsgerning de

fleste golfspillere er klar over. Af respekt for dine medspillere,

bedes du overholde den slags traditioner. En del af denne

tradition er en vis dress code, og vi beder dig undgå løbeshorts,

træningsdragt og lignende.

Vi har en stor gruppe frivillige medlemmer tilknyttet baneservice.

De er der hovedsageligt for at sikre et jævnt flow på

banen, så alle spillere får en fornøjelig runde.

De vil også kontrollere, at hver gæst har et gyldigt greenfeebevis.

Sørg for, at din greenfee-tag er synlig. Selv om vi ikke

forventer der er behov for det, har baneservice på klubbens

bestyrelses vegne ret til at påtale enhver, som ikke overholder

ovenstående regler, og i alvorlige tilfælde ret til at bede en

person uden gyldigt spillebevis eller særlig uheldig opførsel

om at forlade banen.

Vi ser frem til dit besøg og ønsker dig en hyggelig dag i vores

klub.

Venlig hilsen

Peter W. Herskind

Bestyrelsesformand


The Etiquette of Golf

As a guest at FG, we kindly ask you to respect the etiquette

of golf, as well as the rules of the club.

In particular, we would like to draw your attention to the

following:

We kindly ask that you always replace divots and repair your

pitch marks on the greens.

Nothing ruins the enjoyment of golf as slow play. Please make

sure that you always keep up with the group in front. If this

is not possible, please make sure that you let other groups

through without delay.

Your goal should be no more than 3½ hours for a three-ball.

This is easily achieved, even for slower walkers and shorter

hitters, as long as all players are prepared to hit when it is

their turn.

Please turn off your mobile phone while on the course and on

the practice areas. In the club house, please have your mobile

on ‘silent’ and conduct any mobile conversations with respect

for others; remotely and in a suitably subdued voice.

Golf is a game steeped in tradition, a fact cherished by most

golfers. Out of respect for your fellow golfer, we kindly ask

that you comply with the traditions of the game. Part of

this tradition is a certain dress code. Please wear smart golf

clothes at all times. In particular, we ask you to please avoid

singlets, track shorts, track suits, and the like.

We have a large group of volunteer members in our course

service. They are essentially there to help the flow on the

course so all players experience an enjoyable round. They will

also check that every guest has a valid green-fee tag. Please

make sure that your green-fee tag is visible. While we never

expect it to be the case, the course service is authorized by

the club’s board to reprimand anyone failing to comply with

the above rules, and in severe cases to ask any offender to

leave the course.

We look forward to your visit and wish you a pleasant day in

our club.

Regards

Peter W. Herskind

Chairman of the Board


36

4

H1

PAR 4

UD 11

IND 12

305

290

275

265

1

219

204

189

179

2

15

3

89

71

Hestkøbgård sløjfen.

Herefter spilles

Farum sløjfen

NEXT TEE

187

172

157

147

Drive forbi træerne i højre side giver frit udsyn til green.

Indspil til green bliver ofte lidt kort pga. af højdeforskellen

mellem fairway og green. Green er plateauopdelt og falder

mod højre forkant på det lave plateau.


Hestkøbgård NATURGUIDE Hul 1

Hestkøbgård Hul 1

Dette hul domineres i venstre side af en beplantning

bestående af hovedsagligt bøg, eg og hassel. Vandhullet

i højre side, som deler H1 og H8, kaldes kirsebærhullet

på grund af de store, gamle fuglekirsebærtræer, som

omkranser hullet.

Vandhullet er forholdsvis dybt med stejle blålerskrænter.

Dette blåler blev tidligere brugt i en teglproduktion, som

foregik på Hestkøbgård. Her blev der bl.a. produceret

kakler til fajanceovne. Den teglovn, der blev brugt til

produktionen, blev i 1995 fundet på den nuværende

driving range og er beskrevet i Hørsholm Egnsmuseums

årsbog fra 1995.

Foto H.H.


20

4

1

127

111

90

82

3

H2

PAR 3

UD 17

IND 18

142

126

105

97

36

2

Green falder mere mod søen, end det måske ser ud til.


NATURGUIDE

Hestkøbgård Hul 2

Lige bag green findes en mindre beplantning af hasselbuske.

Foran green ligger en mindre sø, som blev udgravet

ved anlæggelsen af banen i 1976. Der er vand

i søen hele året, og masser af grønne frøer kvækker i

kor, hvilket tyder på god trivsel blandt den fine bestand

af vandplanter, så som gul iris og vandpileurt. Den lille

sø er omkranset af et mindre pileflethegn, som hjælper

med at holde på brinkerne.


33

3

2

292

281

226

H3

PAR 5

UD 1

IND 2

508

497

442

373

4

1

19

42

102

216

278

142

157 230

219

164

95

Indspil fra venstre side af fairway giver bedste indgang til

green, som falder mod forkanten og mod søen.

69


NATURGUIDE

Hestkøbgård Hul 3

På dette hul kan den morgenduelige se harer jagte

hinanden. Langt fremme i søen til højre for green er der

ofte en del gråænder og grønbenet rørhøne. Men der er

også set troldænder og hvinænder. Er man rigtig heldig,

kan man se isfuglen stryge henover vandoverfladen på

udkig efter en fisk i vandet.

I den lille lund inden vandhullet er der opsat bistader,

som producerer en fin honning. Bierne bruger den

varierede rough til at samle nektar og pollen.

Foto H.H.


27

H4

PAR 4

UD 5

IND 6

375

330

330

290

1

265

225

225

185

205

165

165

125

3

4

28

2

165

112

Drive mod midten af fairway og ikke mod dogleg i højre.

Green falder kraftigt fra bagkanten mod højre forkant.

62


NATURGUIDE

Hestkøbgård Hul 1

Hestkøbgård Hul 4

Dette hul er kåret som et af de bedste par 4 huller i

Danmark. Det udmærker sig med flot gammel beplantning

og en hel del vand. Den snævre passage op mod

green rammes flot ind af gamle ege-, birke- og elletræer.

Passagen er en gammel mose, hvor der tidligere blev

gravet tørv. I beplantningen i venstre side af passagen

findes en lille biotop, hvor væltede træer får lov at ligge

til gavn for insekter og fugle. Her ses ofte fugle som stor

flagspætte, gærdesmutte og spætmejse.

Foto H.H.


17

1

2

3

H5

PAR 3

UD 13

IND 14

174

147

121

121

4

152

125

99

99

30

65

De største problemer ligger i vandet omkring green.

Green er uden de store fald, bortset fra forreste højre del,

som falder mod vandet.


NATURGUIDE

Hestkøbgård Hul 1

Hestkøbgård Hul 5

Den lille sø, man skal slå over for at komme på green,

har fra gammel tid været forbundet med passagen

på hul 4. Den er en udgravet tørvemose, som for 10-

11.000 år siden blev dannet af en dødisblok. Det hjørne

af mosen, der vender ud mod hul 4, er meget dybt. Midt

i mosen ligger en lille ø af flydedynd. Her vokser calla

palustris, digitalis og brandbæger. På øen er der fred og

ro til de mindre dyr, og der er set mink, ilder samt lækat

i udkanten af vandhullet. Det sker, at fasaner finder

natlogi i birketræerne. Surt, sagde ræven om øen!


26

3

H6

PAR 5

UD 3

IND 4

496

481

481

380

4

29

240

225

225

124

1

2

81

218

142

Drivet skal være ligeud. Der er 3 ”blinde fairwaybunkere”

60-100 meter før green. Læg op, hvis du ikke er sikker på

carry. Greenbunkerne i venstre og højre side ses dårligt fra

fairway.

65

88

Klokke


NATURGUIDE

Hestkøbgård Hul 1

Hestkøbgård Hul 6

Den lange række af gamle egetræer, som markerer outof-bounds

i venstre side, er samtidig kommuneskellet.

Skellet og beplantningen fortsætter hele vejen gennem

banen. Der er hængt en del stærekasser op i træerne

i skellet. Stæren lever nemlig af insekter og orme, og

dens livret er stankelbenslarver. Stankelbenslarver kan

være særdeles skadelige for græs, og stæren hjælper os

på en naturlig måde aktivt til at kontrollere bestanden af

skadelige stankelbenslarver.


21

2

H7

PAR 4

UD 7

IND 8

370

360

330

325

4

202

192

162

157

27

3

1

46

168

Hvis du ikke når bakken i drivet, skal du gå frem og

orientere dig, så du kan undgå at slå i rosenhæk,

fairway- og greenbunkere.

64


Hestkøbgård Hul 1

NATURGUIDE

Hestkøbgård Hul 7

Den lange Rosa rugosa beplantning i venstre side af

hullet er i vinterperioden en sand fourageringsplads for

bl.a. gulspurv og andre frøædere, som trives på hybenbuskene.

Bevoksningen fungerer som spredningskorridor for små

dyr mellem det åbne landskab og parken.

Foto H.H.


29

1 4

3

250

240

227

207

174

164

151

131

H8

PAR 4

UD 9

IND 10

308

298

285

265

2

16

50

58 klokke

134

Fairway

end

210

200

187

167

Slå ikke drivet kort i venstre. Indspil til green bringer nemt

greenbunkere og parken (parallel vandhazard) i spil.

Green falder mod bunkerne. Benyt stien til venstre gennem

den lille skov for at komme til H9.


NATURGUIDE

Hestkøbgård Hul 1

Hestkøbgård Hul 8

I starten af 80erne blev der plantet små 80-120 cm

store ege- og bøgetræer som hazard i dogleg’et.

Beplantningen er tænkt som en fremtidig løvtræslund

med færre mere solitære træer og med en skovbundslignende

undervegetation.

Der bliver løbende foretaget udtyndning i beplantningen

for at opnå dette mål.

Foto H.H.


24

2

157

110

110

87

H9

PAR 3

UD 15

IND 16

180

133

133

110

27

4

3

1

NEXT TEE

Problemerne ligger i bunkerne til siderne og kort af green.

Katastroferne ligger i bunkeren bag ved green.

Green falder kraftigt fra bagkanten mod forkanten.


NATURGUIDE

Hestkøbgård Hul 1

Hestkøbgård Hul 9

Dette korte par-3 hul er beplantet med blandet løvskov

fra starten af 80erne. Området er ligesom den lille lund

på hul 8 tænkt som fremtidige solitærtræer af eg. Efter

sigende kan et stort gammelt egetræ huse ca. 500

dyrearter fra rod til top. Et enkelt gammelt valnøddetræ

i vandhullet ved siden af green huser en allikefamilie i

sin hule stamme.

Foto H.H.


www.sirius.as

SHINING MOMENTS


36

1

F1

PAR 5

UD 1

IND 2

490

475

475

396

2

252

237

237

158

32

4

3

Fairway end

Farum sløjfen.

Herefter spilles

Parkvej sløjfen

85

45

36

202

238

198

183

183

104

Hvis du ikke når bakken i drivet, skal du gå frem og orientere

dig, for ellers kan højre sides rough og vandhullet i

venstre side være en grim overraskelse. Kontroller flagplaceringen.

Den er vigtig for dit indspil.


NATURGUIDE

Hestkøbgård Hul 1

Farum Hul 1

Rough kendetegner landskabet på hul 1 med en rig

flora særlig rundt om vandhullet i venstre side.

Alle vandhullerne er forbundne og løber fra Hesselbækrenden

ud i Furesøen. Vandhullet foran green har

en bevoksning af tagrør og stor dunhammer.

Fra green mod øst ligger Nordvanggårdsparken med

græssende kreaturer og i perioder også canadagæs.


36

F2

PAR 5

UD 3

IND 4

495

450

431

371

2

1

244

199

180

120

3

4

25

251

117

234

189

170

110

Drive mod eller til venstre for 150-meter-stenen ved lunden.

indspil fra venstre side af fairway er bedst.

Bag green lurer en tæt bevoksning.

63

90

165


NATURGUIDE

Hestkøbgård Hul 1

Farum Hul 2

Skellet ind mod Planteskolen Hesselbækgård huser

mange forskellige sangfugle, og vandhullet i venstre

side er et eldorado for frøer, da hullet er fri for fisk. I

komposteringsbunkerne bag green lever den meget

imponerende næsehornsbille, der med sine enorme

larver bidrager til komposteringsprocessen.


23

3

1

128

128

112

112

F3

PAR 3

UD 17

IND 18

141

141

125

125

37

4

2

Kontroller vinden. Farlig bunker foran green har meget stejl

forkant. Der er kun 10-15 meter fra greens bagkant til out

of bounds.


NATURGUIDE

Hestkøbgård Hul 1

Farum Hul 3

I skellet ind mod campingpladsen vokser balsampoppel.

Under løvspring om foråret udsender poppelen en

kraftig, sød balsamduft fra sine nyudfoldede, gulliggrønne

blade. I den næsten skjulte sø til venstre for

green kan man opleve redebyggende fiskehejrer oppe

i træerne rundt om søen.


29

1

268

255

246

216

F4

PAR 4

UD 11

IND 12

338

325

316

286

28

4

2

3

70

124

148

Drive mod venstre side af fairway. Ved siden af bunkeren

er ideelt. Der er ofte tung semirough i højre side ud for

lunden.

190

177

168

138


NATURGUIDE

Hestkøbgård Hul 1

Farum Hul 4

Vandhullet foran green er bevokset med flere arter af pil.

Hullet tørrer ud om sommeren, og der er derfor ingen

fisk i søen. Det betyder, at søen er en herlig yngleplads

for især stor vandsalamander og grøn frø. Både frøer og

salamander bruger pilestødene som skjulested.


17

1

3

297

260

185

185

233

196

121

121

F5

PAR 4

UD 9

IND 10

377

340

265

265

4

31

2

80

127

136

241

204

129

129

192

155

80

80

Der er bedst adgang til green fra højre side, men pas på de

2 fairwaybunkere i højre side og den blinde fairwaybunker

under træet på knolden til venstre.


NATURGUIDE

Hestkøbgård Hul 1

Farum Hul 5

Hvis man er heldig, kan man specielt i skumringen

opleve lækatten i undervegetationen i beplantningen til

højre for green. Lækatten er et lille hurtigt mårdyr. Om

sommeren er dens pels gulbrun på ryggen og hvid på

bugen. Halen er brun og ender i en sort spids.

I november og december fælder lækatten sommerpelsen,

og frem vokser en helt hvid vinterdragt med en sort

halespids. Den sorte halespids er lækattens kendetegn

sammenlignet med andre mårdyr. Lækatten lever

hovedsagligt af mus og mosegrise.


35

F6

PAR 4

UD 5

IND 6

420

385

340

340

4

1

238

203

158

158

3

13

2

182

207

104

Drive mod plateauet mellem de 2 fairwaybunkere.

Vælg derefter et langt slag over søen - eller spil venstre

om søen?

316

281

236

236

213

178

133

133


NATURGUIDE

Hestkøbgård Hul 1

Farum Hul 6

I venstre side ses en bevoksning af egetræer kantet med

røn. Rønnen er busket på grund af råbukkens fejning

med hornene. Beplantningen er tænkt som en fremtidig

løvsal med naturlig flora som undervegetation.

Vandhullet før green er omkranset af store piletræer på

retur samt rødel. Her ruger blishøns, grønbenet rørhøne

og gråænder. I det lave vand vokser stargræsser og

enkelte åkander.

Foto H.H.


220

215

170

170

F7

PAR 4

UD 13

IND 14

295

290

245

245

120

3 1

Bemærk flagplacering! Står flaget i venstre side af green,

skal drivet godt forbi fairwaybunkerne i venstre side.

Green hælder voldsomt, så slag over green er en katastrofe.

17

4

100

35

195

190

145

145

2


NATURGUIDE

Hestkøbgård Hul 1

Farum Hul 7

De store træer i venstre side er resterne af et gammelt

sogneskel mellem Bistrup og Birkerød sogne.

I dag er det kommuneskellet mellem Rudersdal og

Furesø kommuner. Skellet domineres af et meget stort

bøgetræ, der fanger mange bolde, hvis man forsøger at

nå green i drivet. Den sammenhængende beplantning

med høje træer og buske udgør en væsentlig spredningskorridor

i landskabet.

Her hersker egernet, og i lunden bag green finder man

områdets største forekomst af skov-hullæbe orkideen i

flere varianter. Skov-hullæbe er en af Danmarks almindeligste

orkideer, men den er fredet som alle andre orkideer

og må derfor ikke plukkes eller graves op.


31

2

4

3

F8

PAR 3

UD 15

IND 16

200

190

160

150

29

165

155

125

115

1

45

Uanset flagplacering giver tee-slag mod venstre side af

green ofte det bedste resultat.

175

165

135

125


NATURGUIDE

Hestkøbgård Hul 1

Farum Hul 8

I højre side under de store gamle egetræer er der en

tæt undervegetation af slåen. Slåenbuskene udgør et

godt skjul for småfugle og er en af de første buske,

der blomstrer om foråret til glæde for bier og andre

insekter. De hvide tætsiddende blomster udvikler sig til

blåsorte stenfrugter. De er sure og bitre, men smagen

bliver bedre efter at de har fået frost. De kan bruges til

kryddersnaps, og fuglene elsker dem.


207

202

177

172

F9

PAR 4

UD 7

IND 8

355

350

325

320

22

2

3

1

4

Det bedste drive er over træerne eller et draw, der passerer

højre om træerne. Mange slår 2-slaget hen foran søen.

115

34

136

14

184


NATURGUIDE

Hestkøbgård Hul 1

Farum Hul 9

Vandhullet foran green er rigt på fisk, så som karusser

og løjer. Der er også en rig forekomst af ferskvandsmuslinger.

Muslingerne er med til, på en naturlig måde, at holde

vandkvaliteten oppe, fordi de filtrerer vandet og lever

af de mikroskopiske alger, der bliver siet fra. For at

muslingerne skal kunne formere sig, skal der være fisk

i vandet.

Fisken fungerer i en periode som udrugningsstation for

muslingelarverne, som lever som en parasit på fisken,

inden den bliver fejet af, for så at sætte sig i bunddyndet.

Foto H.H.


28

2

P1

PAR 5

UD 3

IND 4

523

494

380

380

3

4

308

279

165

165

1

19

80

215

Parkvej sløjfen.

Herefter spilles

Hestkøbgård sløjfen

135

Drive mod venstre side af fairway. Bedste indspil er fra

venstre side af fairway - men pas på søen i venstre side.

Green er noget hvælvet og bolden ruller nemt af.

55

190

261

262

233

119

119


NATURGUIDE

Hestkøbgård Hul 1

Parkvej Hul 1

Roughen på P1 har en rig flora med mange forskellige

arter. Her kan nævnes bl.a. alm. røllike, alm. kællingetand,

kodriver og knopurt. Den rige flora tiltrækker bl.a. en del

forskellige sommerfugle og sværmere. Her kan nævnes

almindelig blåfugl, græsrandøje, tidselsommerfugl, admiralen

og dagpåfugleøje.

Foto: Ib Fagerlund


4

41

P2

PAR 4

UD 5

IND 6

395

342

342

297

1

275

222

222

177

2 3

16

120

114

201

148

148

103

163

110

110

65

Et lusket ”risk-reward” hul. Jo mere, du tør krydse søen i

drivet, desto kortere bliver der til green. Indspil fra venstre

side af fairway er dog bedst og kan være nærmest umuligt

fra højre side.

55

79


NATURGUIDE

Hestkøbgård Hul 1

Parkvej Hul 2

Stien, man krydser fra P1 til P2, er en gammel markvej,

der blev brugt i landbrugsdriften. Stien fungerer nu

som offentlig sti. I middelalderen eksisterede der en

vandringssti over arealet, hvilket fundet af mønter,

knapper og andet metal fra den tid vidner om. Fundet af

pilespidser og flintøkser betyder, at området har været

beboet allerede i stenalderen.


29

3

P3

PAR 3

UD 15

IND 16

145

145

135

135

1

135

135

125

125

21

2

4

38

Stor greenbunker strækker sig foran og højre om green.

På venstre side er der en ikke synlig greenbunker.

Slå mod venstre side af green.

140

140

130

130

125

125

115

115


NATURGUIDE

Hestkøbgård Hul 1

Parkvej Hul 3

Roughen, som omkredser hullet, domineres af selvsåede

urter. Om efteråret og vinteren kan man ofte opleve

stillitser fouragere på frø fra agertidsel. Stillitsen er en

af Danmarks mest farvestrålende fugle. Den har et rødt

ansigt og hovedet er sort og hvidt. Vingerne er sorte

med brede gule vingebånd. Kaldet er et karakteristisk

”stikelitt” eller ”stik-lits”, som man tydeligt kan høre,

når man om efteråret oplever dem i små flokke.


25

1

223

223

188

188

198

198

163

163

P4

PAR 4

UD 7

IND 8

337

337

302

302

26

4

2

3

91

124

De 2 fairwaybunkere i venstre side kan ikke ses fra teestedet

- men de kan nås i drivet.

37

114

91

FRA BRØND


NATURGUIDE

Hestkøbgård Hul 1

Parkvej Hul 4

Det mest karakteristiske ved dette hul rent naturmæssigt

er det store gamle egetræ, som står næsten oppe ved

green. Træet bærer tydeligt præg af at have fået en

hård medfart i perioden med landbrugsdrift. Men trods

sine krogede døde grene er det - som et af de få store

solitære træer på Parkvej sløjfen - med til at give området

karakter.

Foto H.H.


22

2

148

133

115

115

P5

PAR 3

UD 17

IND 18

155

140

122

122

30

4

1

3

40

Problemerne ligger kort af green, som falder overraskende

meget fra bagkant mod forkant.


NATURGUIDE

Hestkøbgård Hul 1

Parkvej Hul 5

Mod nord-vest. Alléen var oprindeligt hovedadgangsvejen

til Hestkøbgård fra Birkerød by og stationen.

Beplantningen i alléen domineres af hestekastanje samt

storbladet lind, som tilsammen danner en flot ramme

og indgangsvej.

Når træerne blomstrer, høres den intense summen af

nektarsøgende insekter, og en dejlig duft af lindens

blomst spredes over arealet. Om aftenen og om natten

kan man høre uglen tude.

Foto H.H.


171

171

171

126

P6

PAR 4

UD 11

IND 12

290

290

290

245

60

85

Drive ud mod dogleg til højre for den højtliggende bunker

i venstre side af fairway. Der er en blind fairway-bunker i

højre side, og et langt drive kan gå gennem dogleg og ende

i rough.

30

3

2

1

Fairway end

4

13

118

213

193

193

193

148


NATURGUIDE

Hestkøbgård Hul 1

Parkvej Hul 6

Naturen i dette område præges af overdrev med et

blikfang mod det store egetræ i udkanten af dogleg.

Træet har en mærkelig sammenvokset stamme og er i

stille retur, da store grene brydes ved stærk blæst. Nogle

vil måske tænke: Er det ikke? Jo - træet er kendt fra en

tegning til Sparekassernes tidligere logo.

Foto H.H.


30

1

P7

PAR 4

UD 9

IND 10

309

309

286

286

20

4

199

199

176

176

179

179

156

156

3

2

103

110

130

Drive mod fairwaybunkerens højre side. Fairway falder en

del mod søen. Greenbunkere foran og til venstre ses ikke

fra fairway.

35

57

252

252

229

229

145

145

122

122


NATURGUIDE

Hestkøbgård Hul 1

Parkvej Hul 7

Ofte ses store flokke af fugle som råger, krager, alliker,

måger, stære samlet fouragere på græsturfens insekter

og larver. I søen i højre side er der masser af grønne

frøer, der i forsommeren gør sig lydeligt bemærket i de

lune sommeraftener. Fugle og frøer er således et led i

fødekæden, som hjælper med at holde bestanden af

skadelige insekter nede på et naturligt niveau.

Foto: Ib Fagerlund


4

28

P8

PAR 3

UD 13

IND 14

135

135

122

122

2

3

1

16

131

131

118

118 100

100

87

87

Tee-slag mod midten af green er altid godt, også når flaget

står på det høje plateau i højre side af green.


NATURGUIDE

Hestkøbgård Hul 1

Parkvej Hul 8

Bevoksningen i skellet domineres af slåen samt dejlige

brombær til glæde for insekter og fugle samt mange

golfspillere. Bag green findes et tilplantet gravet hul.

Her giver en blandet bevoksning af hyben, slåen og vilde

æbler om vinteren føde til dyrene. Hullet fungerer på

den måde som et refugium i det åbne landskab.


3

4

1

2

44

240

240

170

170

P9

PAR 5

UD 1

IND 2

500

500

430

430

9

260

75

88

185

293

267

267

197

197

207

207

137

137

Drive mod venstre fairwaybunker, så du undgår højre bunker,

som ikke kan ses. Pas på den ikke synlige vandhazard

i rough til venstre for drivets landingsområde. Indspil fra

venstre side af fairway er nemmest, uanset flagposition.

85


NATURGUIDE

Hestkøbgård Hul 1

Parkvej Hul 9

Da man anlagde banen, fandt man flere steder kogeøer

fra stenalderen. Kogeøerne består af kvadratmeter

store flade stenbelægninger, som ligger nede under

pløjelaget. På disse flader tilberedtes maden med hjælp

af de varme sten.

Omgivelserne domineres af en blomsterrig rough. Man

kan nyde synet af mange forskellige sommerfuglearter.

Bag greenen ned mod vandhullet kan man være heldig

at støde på den imponerende sommerfugleart

sorgmantel.


Nykredit er en bank

i Birkerød

Kom ind og få et nyt perspektiv på, hvordan du får

mest muligt ud af din bank og din formue.

Hovedgaden 2-4

3460 Birkerød

Telefon 44 55 44 59


Our business

is global

tramp

shipping

www.ds-norden.com


Furesø

Golfklub

Sekretariat Tlf. 45 81 74 44

Hjertestarter Tlf. 31 27 39 99

Pro Shop Tlf. 20 89 45 81

Restaurant Tlf. 45 81 32 14

kontor@fggolf.dk • www.fggolf.dk

Hestkøbgård • Hestkøb Vænge 4 • 3460 Birkerød

Foto: Hans-Henrik Tofft

Similar magazines