Gladsaxe nedsætter CO2-udledning - Gladsaxe Kommune

planer.gladsaxe.dk

Gladsaxe nedsætter CO2-udledning - Gladsaxe Kommune

CO2-handlingsplanen er bygget op om fem indsatsområder, hvor der for hvert område præsenteres

initiativer, som Gladsaxe Kommune vil sætte i gang – samt forslag til nye aktiviteter,

som vil kunne indgå i indsatsen på længere sigt. Afsættet er en opgørelse over den samlede

CO2-udledning i Gladsaxe – samt beregninger af, hvordan udledningen fordeler sig på de

fem indsatsområder – og af potentialet for at reducere CO2-belastningen på de enkelte områder.

Beregningsmæssige forudsætninger for planen

Opgørelsen af den samlede CO2-udledning fra Gladsaxe er udarbejdet ved hjælp af avancerede

modelberegninger udarbejdet at Kommunernes Landsforening, også kaldet ”KLs CO2beregner”.

Opgørelsen er beregnet for 2007, fordi senere data fra blandt andre energiselskaber

ikke var til rådighed på tidspunktet for beregningen (april 2009). Der er regnet i faktiske

tal.

Data for forbruget af el, fjernvarme og naturgas er indhentet fra DONGenergy, Gladsaxe

Fjernvarme og HNG. Olieforbruget er skønnet ud fra Energistyrelsens nationale statistik. Udledning

af methan og lattergas er baseret på oplysninger fra Miljøstyrelsen database ISAG

(affaldsdeponi) og oplysninger fra Lynetten og Mølleåværket (spildevandsbehandling). Lattergas

og methan udledningerne er omregnet til CO2-belastning på baggrund af omregningsfaktorer

fra Det Internationale Klimaforskningspanel (IPCC).

Vurderingen af potentialer for CO2-reduktioner i Gladsaxe er baseret på rapporten "Idekatalog

over CO2-reduktioner i Gladsaxe Kommune", august 2009, samt tekniske baggrundsrapporter

om boliger, erhverv og trafik i kommunen. Idekataloget kan hentes på

www.gladsaxe.dk

Der er udarbejdet en oversigt i tilknytning til CO2-handlingsplanen, som nærmere beskriver

de tiltag og forslag til nye aktiviteter, som vil kunne bidrage til at vi når i mål. Oversigten indgår

i handlingsplanen som bilag 1.

Vi har vurderet, at CO2-handlingsplanen er omfattet af Lov om Miljøvurdering af Planer og

Programmer. Derfor er der udarbejdet en miljøvurdering af CO2-handlingsplanen. Miljøvurderingen

indgår som bilag 2.

J. nr. 13.03.00P16 4

Sag: 2010/00743 004

More magazines by this user
Similar magazines