27.07.2013 Views

MØLHOLM KIRKE & SOGN

MØLHOLM KIRKE & SOGN

MØLHOLM KIRKE & SOGN

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MØLHOLM

KIRKE &

SOGN

44. årgang . Nr. 1 . 13. marts - 28. maj 2006


Påske er evigheden, der aldrig er langt

væk. Selv om den i sig selv er en evighed.

Påsken trækker med sine rødder

på fortidens urhistorie – din og min og

alle, der har været slaver af tid, sted,

stress, jag og magtens herskere.

Påsken er udfrielse. Udfrielse fra slaveblodets

bånd.

Påske er vandring. Vandring frem mod

det nye håb – frem mod mening, indhold,

fremtid.

Påske er stilstand og rastløshed og

usikkerhed. Fordi den er en proces,

hvor livet kommer på spil. Der må

ventes. I ørkenen – i Getsemane – i

borggården – ved graven.

Øjeblikket og evigheden

Evigheden er aldrig

langt væk

dagene tæller

ikke sig selv.

Hvordan skabe øjeblikket

om til nuet

når det for længst

er overstået

og nu tilhører den tid

der er forbi?

Jakob Brønnum i Vejen ud og vejen hjem, Unitas

Påske er gnisten. Den voldsomme, den

markante, den pludselige, den uventede

og den længe ventede.

Påske er fortid. Noget, der sket engang.

Og det, der er sket – betyder det noget?

Påske er betydning. Fordi det altid

handler om betydning, når et menneskes

liv er på spil.

Påske er fremtid. Fordi der tændes et

håb. Og aldrig må et menneskes liv lades

håbløs tilbage!

Påske er Gud. Gud, der greb ind i folkets

mørke i Egypten og i gravens

mørke påskemorgen.

Påske er nutid. Fordi vi NU ved, at

Gud greb ind, griber ind og vil gribe

ind. Det er i påskens nutid, at menneskets

liv rodfæstes. Det er i NU’et, vi

lever og skal leve. Selvom det korte

øjebliks NU faktisk allerede er fortid!

Så kort er NU’et. Og alligevel er det

evigheden, der er på spil.

Glædelig Påske

Erik Steen

“Jeg kalder til dagværk, jeg kalder til fest

Jeg byder velkommen hver kirkegæst

Jeg signer de levendes travle fjed,

og over de døde jeg ringer fred”.

(Digt på Mølholms kirkeklokke)


Et travlt forår står for døren i Mølholm

Sogn. Det er tiden for regnskabsafslutning

af året 2005 og budgetlægningen

for 2007. Udover disse tilbagevendende

opgaver har vi i Sognehuset fået ophængt

yderligere to højttalere i salen

ud mod Niels Skousvej, hvorved lydforholdene

i forbindelse med foredrag

o.a. skulle være betydeligt forbedret.

Der er også blevet ophængt yderligere

gardiner i salene til forbedret mørklægning

under film- og billedfremvisning.

Vi har gennem længere tid haft et ønske

om at få forbedret lysforholdene i

“forhallen” i Sognehuset. Det har tidligere

kunnet virke lidt skummelt dér i

vinterhalvåret. Vi synes selv, dette er

afhjulpet med de nye lamper i “kippen”

under loftet.

Skal jeg se ud over vores eget lille område,

kan jeg fortælle, at der i forbin-

Nyt

Nyt fra menighedsrådet

delse med kommunesammenlægningerne

med virkning fra 2007 af Kirkeministeriet

er nedsat en arbejdsgruppe,

som har fremlagt nogle forslag til

en ændret kirkelig struktur.

Det drejer sig blandt andet om fremtidens

provstigrænserne. For Ny Vejle

Kommunes vedkommende har arbejdsgruppen

stillet to forslag, et hovedforslag

og et alternativt.

Hovedforslaget lægger op til, at den

kirkelige enhed skal følge den kommunale.

Dette bevirker dog, at det

Provsti, der herved opstår, svarende til

Vejle Ny Kommune, bliver for stort,

og som følge heraf foreslåes delt i to

provstier. Hvorledes en sådan deling

skal ske, fordelt på sogne, skal naturligvis

diskuteres i løbet af høringsperioden,

som varer frem til den 1. april.

Det alternative forslag for Ny Vejle

Kommunes vedkommende opererer

med, at sognene i den nuværende Give

Kommune fortsat skal tilhøre Brande-

Grene Provsti.

Andet, som i forbindelse med ovenstående

diskuteres, er, hvordan der

lægges budget i et sogn, som ligger i

Vejle Ny Kommune, men stadig tilhører

Brande-Grene Provsti. Hvordan

med provstens ansættelsesforhold og

hans opgaver i fremtiden. Hvordan

med stiftsøvrighedens fremtidige opgaver

og varetagelsen af disse.

Som jeg her har antydet, er det en stor

og kompleks opgave, der er taget fat

på, og I kan læse mere om den på Kirkeministeriets

hjemmeside,

www.km.dk, hvor forslagene til strukturændringerne

er offentliggjort.

På menighedsrådets vegne

Hans Boesen

Cand. teol Anne-Marie Steensig er i foråret i praktik hos sognepræst Erik Steen Nielsen. Som

nyuddannet teolog, der ønsker ansættelse i Folkekirken, skal man uddannes 1/2 år på Pastoralseminariet.

Der findes et i København og et i Århus, ligesom universiteterne i begge byer rummer

teologi som 5-årigt studium. Anne-Marie Steensig er i praktik her i Mølholm sogn i fire

uger og vil i den periode prædike ved højmesser, deltage i sognemøder og præstens arbejde. Udover

de fire uger vil hun komme så meget som muligt i Mølholm kirke. Tag godt imod hende og

hjælp hende med at blive en god præst!

Tidl. sognepræst i Holbæk, Annette Lyster-Clausen er tilknyttet Mølholm kirke i foråret m.h.p.

konfirmandforberedelse for såvel juniorkonfirmander som 7. klasseskonfirmanderne. I den forbindelse

prædiker Annette Lyster-Clausen i Mølholm kirke søndag 2. april og har konfirmation

søndag 14. maj.


Ja, et af svarene er, at det kimer, fordi

Mølholm kirkes KIMELAUG er trådt i

funktion. Kimelauget er en samling af

yderst præsentable mænd med håndelaget

i orden. De mødes et par gange

om året og planlægger de kommende

kimninger, og deres arbejde er nøje reguleret

af den højtidelige “Skrå” – retningslinierne

for lauget. Til glæde for

såvel indbyggerne i Mølholm som for

kassereren kimer de ganske frivilligt.

10 års jubilæum kan Kimelauget fejre

til marts. Og nok er det lange rødder,

men intet at sammenligne med

klokkernes historie. Det fortælles,

at cymbeler, bjælder og småklokker

har været brugt langt tilbage i

tiden i forskellige kulturelle og religiøse

sammenhænge. I Egypten

forkyndtes Osirisfesten ved klokkespil;

der er fundet småklokker af

bronze i Assyrien; yppersterpræsterne

har båret småklokker af

guld i sømmen på kjortlen; Kybelepræsterne

i Athen brugte klokker,

og romerne kaldte sammen til de

offentlige forsamlinger med klokkeringning.

Anvendelsen af klokker har således

været oplagt for den kristne kirke,

men man ved dog intet om den

første tids praksis på klokkeområdet.

Først i det 6. årh. omtales klokker

i Frankernes Rige, og på Karl

den Stores tid (768 – 814) var kirkeklokkerne

ret almindelige.

Disse ældste klokker var ikke støbte

men smedede. Den støbte klokke

kan spores tilbage til Kina, hvor der er

fundet bronzeklokker helt tilbage til

1700 f. Kr! Klokkens vej til Europa er

gået gennem Indien, Ægypten og det

navnkundige Campania i Syditalien.

Deraf kommer det middelalderlige latinske

navn for klokken: Campana.

Den største klokke er Zarklokken, som

støbtes i Moskva 1733. Den vejer 180

ton. I Danmark hænger den største

klokke på 4 ton i Vor Frue Kirke i

København. Mølholm kirkes klokke

skønnes at veje ca. 1 ton.

Adskillige kirkeklokker er gennem ti-

“Ved I nu, hvorfor det kimer?”

dens løb blevet konfiskeret af diverse

magthavere og omstøbt til noget mere

hårdslående: kanonkugler. Den største

konfiskation i Danmark fandt sted i

forbindelse med Grevens Fejde i 1528-

29.

I Danmark begyndte man at bruge kirkeklokker

på et tidligt tidspunkt i missionshistorien.

Omkring 845 gav Kong

Horik 1. Ansgar lov til at lade en kirke

bygge i Hedeby. En præst måtte bosætte

sig på stedet, og de der ønskede

det, måtte lade sig kristne. Efterfølge-

ren, Kong Horik 2., lukkede i første

omgang kirken. Præsten måtte rejse

udenlands, og kristen gudsdyrkelse

blev forbudt. Men senere tillod han atter

“alt, hvad hans Formand havde tilladt

i sit Rige til Kristendommens Tarv.

Ja, han gav endog sit Samtykke til –

hvad der hidtil tyktes Hedningerne en

Skændsel – at der maatte være en

Klokke i Kirken”.

De daglige morgen- og aftenringninger

hører til blandt vore ældste ringetraditioner.

De har siden middelalderen

påmindet menigheden om at holde

andagt før det daglige arbejdets begyn-

delse og ved dets afslutning. Der er

ikke generelle bestemmelser om,

hvornår morgen- og aftenringning skal

finde sted, så tidspunkterne varierer

fra sogn til sogn og efter årstiderne.

I henhold til kirkeritualet af 1685 skal

der forud for de faste gudstjenester

ringes tre gange, med en halv times eller

et kvarters mellemrum. Har kirken

flere klokker, ringes i hvert fald ved

den sidste ringning med mere end én

klokke.

Ved andre gudstjenester ringes der i

overensstemmelse med lokal sædvane.

Det gælder også ringning

ved vielser, dødsfald og begravelser.

Næsten alle ringninger afsluttes

med 3 x 3 bedeslag, 3 for Gud,

3 for Jesus og 3 for Helligånden.

Ved begravelser, hvor der ringes

både før og efter, kommer bedeslagene

først efter den sidste ringning.

Kimning på kirkeklokkerne har siden

reformationen været brugt for

at markere højtid og fest. Den udføres

med to træhamre af hårdt

egetræ, der manuelt “hamres” mod

klokken. Det er dette arbejde, som

Kimelauget ved Mølholm kirke

udfører op til særlige gudstjenester

og på bestilling ved vielser. Kimningen

symboliserer glæde og bag

dens lette, hurtige klang og den indiviuelle

udførsel anes såvel den

mand, der kimer som århundreders

traditioner.

Fra Mølholm kirkes menighedsråd

skal der lyde en stor tak til alle, der ligesom

Kimelauget yder en stor, frivillig

indsats for det fælles projekt: at

være kirke i lokalområdet Mølholm!

Kimelauget laver en speciel festkimning

søndag 25. marts kl. 9 – 10. Efter

gudstjenesten er der åben hus ved

klokken, og der er lejlighed til at

“prøvekime”!

(Kan du for øvrigt gætte, hvor titlen:

“Ved I nu, hvorfor det kimer?”stammer

fra?)

Erik Steen


Påskeudstilling


Arrangementer

Torsdag 30. marts kl. 19.30

Lisbeth Smedegaard Andersen, forfatter, kunstkender og

fhv. sognepræst: Mytens forladte huse

“Mytens forladte huse.” Et lysbilledforedrag om dansk kirkekunst

siden 1945.

De danske kirker har ikke mindst i de senere år fået mange nye

udsmykninger, skabt af moderne danske billedkunstnere. Mange

af disse udsmykninger har givet anledning til store diskussioner

om kunstens rolle i kirkerummet, og det er stadig et emne, der kan sætte sindene

i oprør: “Hvorfor skal vi have nyt? Og hvorfor ser det netop sådan ud?”

Foredraget former sig som en gennemgang af den udvikling, der er sket inden for

kirkekunsten siden 2. Verdenskrig, ligesom der vil blive vist eksempler på markante

værker af vore mest kendte kirkekunstnere, herunder også nogle af de allernyeste

udsmykninger. I samarbejde med Kirkehøjskolen.

Entré incl. kaffebord: 30,- kr.

Torsdag 6. april kl. 14.30

Udflugtsforedrag om Ribe.

Ribes historie står den dag i dag

sprællevende i den gamle bykerne

og rummer en masse historie,

som bør fortælles. Det gør Richardt

Kværnø, Ribe på sin meget

vidende og ligefremme facon.

Entré incl. kaffebord: 30,- kr.

Sogneudflugt 30. maj

Ribe – Domkirken - Den gamle By -

Hotel Dagmar

Sådan lyder opskriften på Mølholm kirkes

sogneudflugt tirsdag 30. maj. Vi skal

se Ribe Domkirke og Sct. Catharinæ Kirke

og Kloster med guidet fortælling. Vi

skal spise middag og senere drikke kaffe

på Hotel Dagmar lige overfor Domkirken.

Vi giver mulighed for at vælge

spændende punkter om eftermiddagen.

Folder med tilmelding kan hentes på kirkekontoret

fra 15. marts eller på

http://www.molholm-kirke.dk. Billetter

købes og udleveres på kirkekontoret.

Musik i Mølholm Kirke

Lørdag den 15. april kl. 22.00, Påskenat.

Igen i år vil der være mulighed for at opleve påskenatsgudstjeneste i Mølholm

kirke.

Påskenat – der hvor mørket og lyset brydes – hvor langfredags død og

gravlæggelse fører frem til påskemorgens opstandelse, er blevet fejret siden kirkens

ældste tid.

I Mølholm kirke gennemspilles påskens drama i tekster, musik og salmer i en

næsten mørklagt kirke med kirkens Pigekor, organist og præst.

Denne musikandagt plejer hvert år at fylde kirken. Gratis entré.

Søndag den 23. april kl. 16.00

Akademisk Kor Aarhus synger dejlig musik af

Bach, Brahms og Reger under ledelse af Ole Fauerschou.

Koret er et ambitiøst klassisk kor med 34 sangere

i alderen 20-35 år, der alle har tilknytning til

musiklivet omkring Århus Universitet og Det

Jyske Musikkonservatorium. Koret har vundet en

lang række 1. priser ved internationale korkonkurrencer

og står nu foran en sommerturne i Kina. Entré: 30 kr.

Adresser

Kirkekontoret:

Niels Skousvej 13 A

Åben: Mandag-fredag kl. 10.00-12.30

samt torsdag kl. 16.00-18.00

Kordegn: Grethe Lang Jakobsen

tlf. 75 72 23 22 - fax 75 72 23 63.

E-mail: kirkekontor@molholm-kirke.dk

Sognehuset:

tlf. 75 83 65 89.

Køkken: lokal 12. Salen: lokal 72

Kirkegårdskontoret:

Åben hverdage 10-11 (undt. lørdag)

Kirken 75 83 65 89, lokal 11

E-mail: kirkegaard@molholm-kirke.dk

Præsterne:

Erik Steen Nielsen

Rønshovedvej 1, tlf. 75 82 39 04

E-mail: esn@molholm-kirke.dk

Træffes bedst tirsdag, torsdag og fredag

kl. 12-13, onsdag kl. 11-12, samt efter

aftale. Mandag er fridag

Finn Illum

Gl. Bjert 27, 6091 Bjert,

tlf. 75 82 34 28

E-mail: fi@molholm-kirke.dk

Træffes i Sognehuset hver tirsdag

kl. 11-12 tlf. 75 83 65 89, lokal 13

Mandag og fredag er fridage

Kirkegårdsleder:

Anders Hansen,

Baunholtvej 69, Ny Højen

Privat tlf. 75 86 31 33

Kirken: 75 83 65 89, lokal 11

E-mail: kirkegaard@molholm-kirke.dk

Kirketjener:

Søren Koldkjær Sørensen,

Blomstervænget 13,

Privat tlf. 75 82 69 16.

Kirken 75 83 65 89, lokal 12

E-mail: kirketjener@molholm-kirke.dk

Organist:

Vibeke Astner

Tlf. 75 83 65 89, lokal 71

E-mail: organist@molholm-kirke.dk

Sognemedhjælper:

Bodil Jølver

Privat tlf. 75 83 17 81

Kirken 75 72 23 22

sognemedhjaelper@molholm-kirke.dk

Kirkebladet:

Udgives af menighedsrådet

og laves af et kirkebladsudvalg.

Ansvarshavende redaktør:

Erik Steen Nielsen

www.molholm-kirke.dk

Forsiden:

Albert Bertelsen: Vinter


Archibalds

Begravelsesforretning

Anders Buhl Pedersen • Poul Pedersen

Medlem af Bedemændenes Landsforening

Telf.: 75 82 12 13

(Omstilling til privat)

Fredericiagade 3, 7100 Vejle

SVENDs BUSSER A/S

Tlf. 75 82 54 55

info@svends-busser.dk · www.svends-busser.dk

JESPER ROSENGAARD

Slagter- og pålægsforretning . Diner transportable

MØLHOLM . TELEFON 75 82 34 54

kwik spar

TRIANGLEN · 7100 VEJLE

TELEFON 75 82 06 81

CENTERFRISØREN

for hele familien

Vindinggaard Center 15 D

Tlf. 75 83 92 81

Man – ons 8 30

– 17;

tor 8 30

– 19; fre 8 30

– 13

Grejsdalens

Begravelsesforretning

v. Bente Lorenzen

tlf. 7572 3646

Bagergaarden

Vindingvej 103 · 7100 Vejle

Tlf. 75 85 85 70 · CVR-nr. 15248440

v/ Simon Møller Simonsen

Nørrebrogade 9 · Tlf. 75 82 07 25

info@boesens.dk · www.boesens.dk

Amtets

Begravelsesforretning

v/Susanne & Hans Boesen

Vardevej 31 · Fredericiavej 89 · 7100 Vejle

75 82 24 55

Alle aftaler kan træffes i Deres hjem

Døgnvagt alle ugens 7 dage. Tilknyttet Dansk Begravelsesopsparing

EL-INSTALLATION

DØGNVAGT

Fredericiavej 88 B, 7100 Vejle

Tlf. 7572 7545 Fax 7572 7565

www.kemp-lauritzen.dk

DanBolig, Vejle

Gert Stokkendal

Statsaut. ejendomsmægler

Dæmningen 64, 7100 Vejle

Tlf.: 7572 4444

Email: info@vejle.danbolig.dk

www.danbolig.dk


Marts 2006

Maj 2006

Gudstjenester i Mølholm Kirke

Søndag den 12. kl. 10 Sanne Sommer Indsamling: Sâcele

2. søndag i fasten Mark. 9, 14-29 Legestue

Tirsdag den 14. kl. 17 Erik Steen Nielsen

Spaghettigudstjeneste

Søndag den 19 kl. 10 Bodil Jølver Indsamling: Sâcele

3. søndag i fasten Johs. 8, 42-51 Legestue

Søndag den 26. kl. 10 Erik Steen Nielsen Indsamling: Sâcele

Midfaste – sommertid begynder

April 2006

Johs. 6, 24-35 Legestue

Søndag den 2. kl. 10 Annette Lyster-Clausen Sct. Nicolaitjenesten

Mariæ Bebudelsesdag Luk. 1, 46-55 Legestue

Tirsdag den 4. kl. 17 Finn Illum

Fyraftensandagt

Søndag den 9. kl. 10 Erik Steen Nielsen Legestue

Palmesøndag Mark. 14, 3-9

Torsdag den 13 kl. 19.30 Finn Illum

Skærtorsdag Johs. 13, 1-15

Fredag den 14 kl. 10 Erik Steen Nielsen Ingen altergang

Langfredag Luk. 23, 26-49

Lørdag den 15. kl. 22 Erik Steen Nielsen Musik, salmer og tekster

Påskelørdag Påskenat der skildrer påskens

musikgudstjeneste drama

Søndag den 16. kl. 10 Erik Steen Nielsen Indsamling:

Påskedag Matt. 28, 1-8 KFUM og KFUK

Legestue

Søndag den 17. kl. 10 Erik Steen Nielsen Indsamling: KFUM og KFUK

2. påskedag Johs. 20, 1-18 Legestue

Søndag den 23. kl. 10 Finn Illum Legestue

1. s.e.påske Johs. 21, 15-19

Tirsdag den 25. kl. 17 Erik Steen Nielsen

Spaghettigudstjeneste

Søndag den 30. kl. 10 Erik Steen Nielsen liturg. Indsamling: Folkekirkens

2.s.e.påske Anne-Marie Steensig, prædikant Ungdomskor

Johs. 10, 22-30 Legestue

Tirsdag den 2. maj kl. 17 Finn Illum

Fyraftensandagt

Lørdag den 6. kl. 10 Erik Steen Nielsen Mølholm 7. C

Konfirmation Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

Søndag den 7. kl. 10 Erik Steen Nielsen Mølholm 7. A

3. s.e.påske Konfirmation Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

Fredag den 12. kl. 10 Erik Steen Nielsen Legestue

Bededag Matt. 7, 7-14

Søndag den 14. kl. 10 Annette Lyster-Clausen Mølholm 7. B

4. s.e.påske Konfirmation Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

Søndag den 21. kl.10 Erik Steen Nielsen Legestue

5. s.e.påske Johs. 17, 1-11

Torsdag den 25. kl. 10 Finn Illum Indsamling: Folkekirkens Mission

Kristi Himmelfartsdag Luk. 24, 46-53 Legestue

Søndag den 28. kl. 10 Erik Steen Nielsen liturg. Legestue

6.s.e.påske Anne-Marie Steensig, prædikant

Johs. 17, 20-26

SCHWEITZER A/S

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!