Direktørkontrakt 2009

eogs.dk

Direktørkontrakt 2009

1/9

Direktørkontrakt 2009

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, marts 2009


Erhvervs- og Selskabsstyrelsens direktørkontrakt for 2009

Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets

kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens resultatkontrakten fokuserer på styrelsens eksterne

resultater er direktørkontrakten målrettet de interne resultater. På denne måde understøtter

direktørkontrakten arbejdet mod vores mission og vision. Direktørkontrakten afspejler

ministeriets værdier i dette arbejde. De fem værdier er:

Vores resultater gør en forskel

Vi løser vores opgaver målrettet og resultatorienteret. Vi er stolte over at være et

ministerium af central betydning for virksomheder, borgere og den fremtidige vækst.

Vi har fokus på kvalitet

Vi er en troværdig samarbejdspartner og myndighed, der sætter en ære i at levere

løsninger af høj faglig kvalitet. Vi udvikler løbende vores kompetencer for at sikre, at vi er

fagligt førende.

Vi lytter til alle og tænker på tværs

Vi samarbejder på tværs og tænker i helheder. Vi deler vores viden - og respekterer

andres synspunkter.

Vi viser handlekraft

Vi har mod til at tænke stort og nyt - og finder løsninger, der virker i dagligdagen. Initiativ,

engagement og viden er en forudsætning herfor.

Vi skaber sammen en god arbejdsplads

Vi brænder for det vi laver. Vi løfter bedst i flok - men tager hensyn til den enkeltes behov

og ønsker.

Direktørkontrakten er struktureret omkring: 1. Styrelsens organisatoriske mål, 2. Mål for

styrelsens effektivisering og 3. Direktørens personlige mål. Under hvert område findes mål, der

er fælles for hele koncernen og mål, der er specifikke for styrelsen.

1. Styrelsens organisatoriske mål

Økonomi- og Erhvervsministeriet skal fortsat være en attraktiv arbejdsplads. Tiltrækning,

udvikling og fastholdelse af dygtige ledere og medarbejderne er en forudsætning for at vi kan nå

vores årlige resultatmål. Økonomi- og Erhvervsministeriet har derfor formuleret 11 principper

for god ledelse, ligesom vi bl.a. prioriterer at der er sammenhæng mellem privatliv og arbejdsliv

samt at medarbejderne oplever gode udviklingsmuligheder.

Principper for god ledelse

Økonomi- og Erhvervsministeriet har formuleret 11 principper for god ledelse. Principperne skal

fremme den ledelsesadfærd, der danner grundlag for opnåelsen af resultater, der gør en forskel –

også på lang sigt.

Fælles resultatmål i koncernen

1.1. Direktøren skal sikre, at principperne for god ledelse efterleves i styrelsen

Den samlede chefgruppe opnår en gennemsnitlig score på 4,9 på spørgsmålene for de 11

principper for god ledelse i ledelsesevalueringen 2009. Den gennemsnitlige score i 2008

evalueringen var 4,8.

2/9


Balance mellem privatliv og arbejdsliv

Der stilles store krav til Økonomi- og Erhvervsministeriets medarbejdere. For at der kan være

balance mellem privatliv og arbejdsliv, lægger vi vægt på, at Økonomi- og Erhvervsministeriet

er en fleksibel arbejdsplads. Vi har et fælles ansvar. Derfor skal både ledere og medarbejdere

være opmærksomme på sig selv og hinanden og løbende afstemme forventninger i forhold til

arbejdsindhold, mængde og arbejdsvilkår.

Fælles resultatmål i koncernen

1.2. Direktøren skal sikre, at flere medarbejdere oplever, at der er balance mellem

arbejdsliv og privatliv

Styrelsen vil i løbet af året sætte emnet i fokus i forbindelse med afholdelse af

personalekonference, center-seminarer eller/og gå hjem-møder. Endvidere vil man følge

op på målet på chefmøder i løbet af året.

Bedre integration af etniske minoriteter

Det er regeringens mål, at opnå en bedre integration af etniske minoriteter i det danske samfund.

Økonomi- og Erhvervsministeriet skal bidrage hertil ved at øge andelen af etniske minoriteter i

den samlede medarbejderskare.

Fælles resultatmål i koncernen

1.3. Direktøren skal medvirke til en bedre integration af etniske minoriteter

Andelen af etniske minoriteter af den samlede medarbejderskare skal stige med mindst 10

procent – dog minimum med én person – eller udgøre mindst 6 procent af medarbejderne.

Fastholdelse og bedre match

I Økonomi- og Erhvervsministeriet fokuserer vi på den enkeltes behov og karriereønsker. Det

betyder, at både ledere og medarbejdere skal kende karrieremulighederne på tværs af koncernen.

Samtidig skal både ledere og medarbejdere bidrage til, at medarbejderne fortsat har udfordrende

og spændende opgaver. Det sikrer, at medarbejderne bliver ved med at udvikle sig, og at

Økonomi- og Erhvervsministeriet beholder dygtige medarbejdere i koncernen.

Resultatmål i styrelsen

1.4 Direktøren skal sikre, at medarbejdere fastholdes.

Den årlige personaleomsætning er uændret eller lavere i 2009 end i 2008.

Klare tilbagemeldinger og udfordrende opgaver

Dygtige medarbejdere er en forudsætning for, at ministeriets opgaver løses med en

tilfredsstillende kvalitet. Vi har en fælles kompetenceudviklingsstrategi, der skal sikre, at

kompetenceudviklingen understøtter den faglige opgaveløsning samtidig med, at vi sørger for

gode udviklingsmuligheder for hver enkelt. For at sikre løbende udvikling, har vi ligeledes fokus

på at alle medarbejdere får klare tilbagemeldinger.

3/9


Resultatmål i styrelsen

1.5. Direktøren skal sikre, at flere medarbejdere oplever, at de får klare

tilbagemeldinger.

På de to spørgsmål angående tilbagemeldinger i ledelsesevalueringen er andelen af

positive besvarelser 3 procentpoint større i 2009 i forhold til 2008.

2. Mål for styrelsens effektivisering

I Økonomi- og Erhvervsministeriet sætter vi fokus på at finde effektive løsninger og løbende

forbedringer. I årets direktørkontrakt er der særligt fokus på indsatsen i forhold til indkøb,

styrkelse af økonomistyringen og på at sænke energiforbruget.

Optimering af indkøb

Økonomi- og Erhvervsministeriet har fokus på effektiviseringspotentialet ved at anvende fælles

indkøbsaftaler. Det gælder fx det statslige indkøbsprogram for standardvarer, der indkøbes af alle

institutioner på tværs af fagområder, eller mere specifikke flerinstitutionelle aftaler, der omfatter

varer, som ligger ud over det sædvanlige, og dermed ikke kan rekvireres via det statslige

indkøbsprogram.

Fælles resultatmål i koncernen

2.1. Direktøren skal sikre, at styrelsen køber optimalt ind, herunder at styrelsen i så

høj grad som mulig benytter de flerinstitutionelle indkøbsaftaler.

Compliance på minimum 92 procent på hver af Finansministeriets SKAL-aftaler.

Styrket økonomistyring

God økonomistyring bidrager til en effektiv udnyttelse af ressourcerne. Og god økonomistyring

sikrer viden om hvad ressourcerne bruges til. Derfor arbejder vi i Økonomi- og

Erhvervsministeriet med at videreudvikle og optimere den løbende økonomistyring og

rapportering.

Fælles resultatmål i koncernen

2.2. Direktøren skal sikre, at styrelsens økonomistyring løbende optimeres og

økonomirapporteringerne er pålidelige.

A) Årets forventede lønsumsforbrug ved rammeredegørelse II afviger højst 5 procent fra

årets faktiske forbrug.

B) De kvartalsvise regnskabserklæringer er samlet set for 2009 i al væsentlighed

retvisende og fyldestgørende.

Fodnote A: Forbruget korrigeres for efterfølgende ændrede aktivitetsmæssige forudsætninger, herunder i form af aktstykker mv.

Fodnote B: Opgørelsen foretages samlet for hele året. Der lægges vægt på, at regnskabserklæringerne er pålidelige, relevante og

fyldestgørende.

Lavere energiforbrug

Staten har en stor udfordring på energiområdet. Økonomi- og Erhvervsministeriet bidrager til at

statens samlede energiforbrug nedsættes. Derfor udarbejder styrelserne klimahandlingsplaner for

derigennem at sænke elforbruget.

4/9


Fælles resultatmål i koncernen

2.3. Direktøren skal sikre, at styrelsens energiforbrug nedbringes.

Der udarbejdes en opdateret klimahandlingsplan for styrelsen, og der gennemføres mindst

tre konkrete tiltag, med henblik på at reducere energiforbruget.

3. Direktørens personlige mål

Direktørens personlige mål omfatter direktørens ansvar for opfyldelsen af målene i

arbejdsprogrammet.

Styrelsens mål i arbejdsprogrammet

I Økonomi- og Erhvervsministeriet arbejder vi målrettet mod ministeriets vision.

Arbejdsprogrammet sætter de strategiske målsætninger og de årlige resultatmål, såvel

styrelsesspecifikke mål som fælles mål i koncernen.

Fælles resultatmål i koncernen

3.1. Direktøren skal sikre, at styrelsen aktivt bidrager til opfyldelsen af styrelsens

mål i arbejdsprogrammet.

Måles via styrelsesspecifikke mål:

• På baggrund af selskabskommissionens arbejde skal der gennemføres en

modernisering af selskabsloven, så den er enkel, klar og effektiv og kan måle sig

med de bedste i verden.

• Der skal følges op på Komitéen for god Selskabsledelses kommende anbefalinger

for større mangfoldighed i bestyrelserne, herunder hvordan andelen af kvinder kan

øges.

• Arbejdet med at reducere de administrative byrder intensiveres.

• For at gøre det enklere at etablere virksomheder på fødevareområdet, skal de

nuværende tre næringsbreve samles til ét næringsbrev hos én myndighed.

• For at forenkle brugen af Virk.dk påbegyndes udviklingen af virksomhedernes egen

personlige side ”mit Virk”. I 2009 skal 50 pct. af virksomhedernes indberetninger

foretages digitalt via Virk.dk.

• Erhvervs- og Selskabsstyrelsens måling af kvaliteten i selskabsregistreringen tager

udgangspunkt i antallet af fejlregistreringer. Her ses på de fejl, der bliver anmeldt af

kunder og andre dele af omverdenen i forhold til antallet af registreringer. Der må

maksimalt være 2 pct. fejlregistreringer.

5/9


Formalia og påtegning

1. Direktørkontrakten er gældende for perioden 1. januar 2009 til og med 31. december 2009.

2. Kontrakten er indgået som supplement til [Styrelse]’s resultatkontrakt for 2009, og der

henvises til denne for mål og krav vedrørende styrelsens konkrete faglige produktion.

3. Kontrakten er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i Finansministeriets

publikation ”Effektiv opgavevaretagelse i staten”, principperne for god ledelse og Økonomi- og

Erhvervsministeriets interne arbejdsprogram.

4. Principperne for vurderingen af årets resultater fremgår af Økonomi- og Erhvervsministeriets

”Vejledning til resultatkontrakter for 2009” og principperne for tildelingen af resultatløn til

direktøren fremgår af Økonomi- og Erhvervsministeriets ”Vejledning til direktørkontrakter for

2009”.

6/9


Scorebog for målene i direktørkontrakten

Nr. Resultatmål

1.1.* Principper for god ledelse 11

Vægt

i procent

Delvist opfyldt

(50 point)

Scoren er den

samme som i 2008

1.2.* Balance mellem privatliv og arbejdsliv 11 Et delmål er opfyldt

1.3.* Bedre integration af etniske minoriteter 11

Andelen er den

samme som i 2008

7/9

Opfyldt

(100 point)

Målet er opfyldt

Begge delmål er

opfyldt

Målet er opfyldt

1.4. Fastholdelse 11 - Målet er opfyldt

1.5. Klare tilbagemeldinger 11

Andelen er den

samme som i 2008

Målet er opfyldt

2.1.* Optimering af indkøb 11 - Målet er opfyldt

2.2.* Styrket økonomistyring 11 Et delmål er opfyldt

Begge delmål er

opfyldt

2.3.* Lavere energiforbrug 11 Et delmål er opfyldt

Begge delmål er

opfyldt

3.1.* Styrelsens mål i arbejdsprogrammet 12

Mindst 4 af EogS’

mål i AP er opfyldte

Alle EogS’ mål i AP

er opfyldte

* koncernfælles mål


Scorebog for målene i resultatkontrakten for 2009

Vægt i

pct.

8/9

Delvist opfyldt

(50 point)

Produktgruppe 1 – Registrering, rådgivning mv.

Alle virksomheder, rådgivere og borgere kan i 2012 indberette oplysninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen via

selvbetjeningsløsninger på virk.dk.

1

Produkt: Registrering

Resultatmål: Vi skal sikre at selvbetjeningsløsningerne er attraktive for

brugerne. Endvidere skal vi sikre en høj kvalitet af styrelsens registreringer,

hvad enten de hidrører fra digitale eller manuelle indberetninger.

4 pct.

1 delmål er

opfyldt

Produktgruppe 2 – Virksomhedsoplysninger

Det centrale virksomhedsregister (CVR) skal blive et anerkendt og hyppigt anvendt redskab i myndighedernes

udøvelse af myndighedsopgaver.

Opfyldt

(100 point)

Alle 3 delmål

er opfyldte

Produkt: P-enheder

Delmålet er

2

12 pct.

Resultatmål: Fastlæggelse af retningslinier for p-enheder og information

opfyldt

Produktgruppe 3 – Kontrol, tilsyn og tilskud

Vi skal sikre, at betingelserne for udøvelse af erhvervsvirksomhed indenfor styrelsens områder er opfyldt og sikre

gennemsigtighed. Dette skal vi gøre gennem retvisende kontrol og tilsyn. Endvidere skal vi sikre, at administrationen af

tilskudsordninger er smidig og korrekt gennem hurtig sagsbehandling og korrekt udbetaling af tilskud

3

Produkt: Undersøgelsesinstitut på revisorområdet

Resultatmål: Effektivt tilsyn, der indebærer, at EogS iværksætter og

gennemfører undersøgelse, hvis der er risiko for, at en revisor eller en

revisionsvirksomhed har overtrådt eller vil overtræde revisorlovgivningen.

8 pct.

1 delmål er

opfyldt

Begge delmål

er opfyldte

Produktgruppe 4 – Virksomhedsudvikling

Vi skal præge virksomhedsudviklingen i Danmark i tæt dialog med erhvervslivet. Vi skal udvikle redskaber, der kan

hjælpe erhvervslivet til en helhedsorienteret virksomhedsudvikling med vækstpotentiale – vi skal herunder styrke

danske virksomheders konkurrenceevne gennem strategisk brug af Corporate Social Responsibility (CSR).

4

Produkt: Samfundsansvar.dk samt branchekampagne om forretningsdrevet

CSR

Resultatmål: EogS vil i 2009 lancerere en revideret udgave af

samfundsansvar.dk samt påbegynde gennemførelsen af

branchekampagner, som kan give inspiration til arbejdet med

samfundsansvar i udvalgte brancher.

8 pct.

1 delmål er

opfyldt

Begge delmål

er opfyldte

Produktgruppe 5 – Regeludvikling og –implementering

Ved folketingsåret 2009/2010 er en gennemgribende reform af selskabsreguleringen med henblik på modernisering og

forenkling klar til vedtagelse. Reformen skal sikre en let og forståelig selskabsret – med få enkle og kvalificerede regler,

der er nemme at efterleve og med til at sikre EU's bedste rammevilkår.

5

6

Produkt: Lovforslag om modernisering af selskabsretten

Resultatmål: Bidrage til vedtagelsen af en enkel, klar og effektiv regulering.

Produkt: Lovarbejde i forbindelse med næringsbasen

Resultatmål: Bidrag til effektiv implementering af ny lov vedr. udstedelse af

næringsbrev.

Produkt: Anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse om større

mangfoldighed i bestyrelserne

7

Resultatmål: Opfølgning på anbefalingerne fra Nørby-udvalget vedr.

kønsmæssig sammensætning af bestyrelserne.

Produktgruppe 6 – Bedre national erhvervsregulering

12 pct.

12 pct.

12 pct.

1 delmål er

opfyldt

Alle 3 delmål

er opfyldte

Delmålet er

opfyldt

Delmålet er

opfyldt


Danske virksomhedernes administrative byrder skal være blandt de laveste i EU. Byrderne skal reduceres med op til

25 pct. i 2010 i forhold til 2001.

8

Produkt: Administrative lettelser

Resultatmål: EogS vil i 2009 fortsætte og forstærke indsatsen for at nå

målsætningen om en reduktion af virksomhedernes administrative byrder

med op til 25 pct. i 2010 i forhold til 2001

12 pct.

9/9

1 delmål er

opfyldt

Produktgruppe 7 – Bedre international erhvervsregulering

I 2012 skal de administrative byrder på EU-niveau været reduceret med 25 pct. EogS vil arbejde aktivt for at

målsætningen bidrager til at byrderne lettes til gavn for danske virksomheder.

9

Produkt: EU-regulering

Resultatmål: EogS vil i 2009 fortsætte arbejdet med at begrænse

administrative byrder som følge af EU-regulering.

8 pct.

1 delmål er

opfyldt

Produktgruppe 8 – Tværgående digitalisering - Erhvervsportalen virk.dk

I 2011 skal 90 pct. af virksomhedernes kommunikation med det offentlige foregå digitalt og målet om fuld digital

kommunikation mellem virksomheder og det offentlige skal være nået i 2012.

10

Produkt: Virk.dk

Resultatmål: EogS ønsker at sikre en fortsat stigende brug af

erhvervsportalen Virk.dk.

12 pct.

2 delmål er

opfyldt

Alle 3 delmål

er opfyldte

Alle 3 delmål

er opfyldte

Alle 4 delmål

er opfyldte

More magazines by this user
Similar magazines