Lederens retorik - Aarhus Universitet

au.dk

Lederens retorik - Aarhus Universitet

ENKELTFAG - NORDISK

SPROG OG LITTERATUR

LEDERENS RETORIK

efter- og AeddMnlseNNS

2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

2013/2014


LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG

OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION

Lederens retorik – troværdig og overbevisende kommunikation

Mange mennesker opfatter kommunikation som en integreret og vigtig del af

deres ledelsesmæssige arbejdsopgaver, men mangler måske viden om, hvordan

man kommunikerer troværdigt og overbevisende i alt lige fra medarbejderbladet

til krisesituationer. Dette forløb i retorik giver en introduktion til,

hvordan man rent praktisk kan gribe kommunikationsopgaver an på baggrund

af veletablerede teorier, modeller og metoder.

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere, som i forbindelse med ledelsesopgaver

oplever kommunikation som en vigtig del af deres arbejde – enten nu eller i

forbindelse med deres fremtidige jobsituation.

Dine egne erfaringer med kommunikation indgår aktivt i undervisningen, så

de cases, der skal arbejdes med på kurset, kommer fra dig og dine medkursister

selv. Kurset henvender sig til dig, der vil have praktiske færdigheder og et

teoretisk fundament inden for kommunikation – dybt forankret i din egen

hverdag.

Udbytte

Med udgangspunkt i dine praktiske erfaringer arbejder vi med at få skabt en

solid ramme om det håndværk, som god kommunikation er. Du vil opnå en

teoretisk og analytisk forståelse af kommunikation og vil træne dine evner i

både mundtlig og skriftlig kommunikation. Gennem arbejdet med mundtlig,

skriftlig og kompleks kommunikation bliver du i stand til at:

Forbedre mundtlige og skriftlige henvendelser

Kommunikere hensigtsmæssigt og overbevisende, både skriftligt og

mundtligt, i forskellige genrer og situationer

Bedømme en mundtlig eller skriftlig henvendelses hensigtsmæssighed

Analysere, vurdere og forbedre et kommunikationsprodukt

Forstå kriser og hvad der kan gøres ved dem kommunikativt

Give og modtage feedback.

Beskrivelse

Kurset er delt op i tre seminarer. Der arbejdes med en progression i kendskabet

til og anvendelsen af teorier, og ved hjælp af nogle gennemgående cases vil

der undervejs stilles stadigt højere krav til det praktiske og teoretiske arbejde.

Kurset omhandler mundtlig, skriftlig og kompleks retorik. Mange af de teorier,

der gennemgås, er anvendelige inden for alle tre områder, og de vil derfor

blive inddraget i hele forløbet, men med forskellig vægt og fokus.

1


Mundtlig retorik

– teoretisk forståelse og praktisk færdighed

Gennem arbejdet med mundtlig retorik får du en indføring i grundbegreber

inden for retorikken - læren om overbevisende kommunikation. Du skal opnå

praktisk kompetence i at tilrettelægge en mundtlig fremstilling, udvælge et

emne og disponere et indhold med hensyn til kommunikationssituationen. Du

skal ligeledes tilpasse sprog og argumentation i forhold til emne og målgruppe

og fremføre det tilrettelagte. Undervisningen fokuserer bl.a. på:

– Den retoriske situation

– Argumentation

– Appelformer

– Mundtlighed

Skriftlig retorik

- analyse og strategi

Gennem arbejdet med skriftlig retorik opnår du strategiske kompetencer i

skriftlig fremstilling. Via arbejde med cases og introduktioner til teorier om

skriftlig kommunikation opøves dine evner til at bedømme og forbedre skriftlige

henvendelsers hensigtsmæssighed ud fra kriterier om deres funktion i

kommunikationssituationen. Der suppleres med et kritisk perspektiv, der

blotlægger den skriftlige, retoriske handlings indlejring i en bredere social og

kulturel kontekst og fremhæver de konflikter og potentialer denne inlejring

indebærer.

Undervisningen fokuserer på:

– Metaforer og framing

– Genre

– Tekstdiagnostik

– Tekstkritik

Kompleks retorik

– multimodal retorik, narrativer, krisekommunikation

I arbejdet med kompleks retorik kombineres og udvides begreber og øvelser

fra mundtlig og skriftlig retorik, og disse videreføres ind i overvejelser over

komplekse kommunikationsformers virkemåder og funktioner.

Målet er at give dig metoder til at vurdere konkrete eksempler på komplekse

kommunikationsformer, og at sætte dig i stand til at behandle fx krisesituationer

hensigtsmæssigt ved hjælp af retoriske virkemidler.

Undervisningen fokuserer bl.a. på:

– Multimodal retorik

– Kriseteori og retoriske strategier

– Fortællingen

2


Undervisningsformer

Undervisningen løber over 3 gange 2 dage. Vi arbejder både med forelæsninger,

klasseundervisning og øvelsestimer. Du skal sætte tid af til praktiske øvelser

og læsning af teoretiske tekster mellem seminarerne.

Casebaseret undervisning

Du og dine medstuderendes egne erfaringer og problemstillinger inddrages i

undervisningen, så du vender tilbage til din arbejdsplads med konkrete inputs

og værktøjer, der kan bruges i dit daglige arbejde. Det betyder, at du kommer

til at arbejde med konkrete cases fra dit arbejdsliv og får lejlighed til at diskutere

og bearbejde både dine egne og en række beslægtede problematikker i

samspil med medstuderende og underviseren. Kombineret med undervisernes

egne forskningsbaserede cases skabes der et værdifuldt møde mellem forskningen

og din virkelighed. Selve udvælgelsen og forberedelsen af den enkelte

case er samtidig en vigtig del af læringsprocessen, da du i denne fase arbejder

både analytisk og reflekterende med din aktuelle situation.

Eksamen

Til prøven skal du løse en konkret kommunikationsopgave og begrunde løsningen

i en analyse af kommunikationssituationen på 3-5 sider. Løsningen af

kommunikationsopgaven og analysen skal afleveres en til to uger inden eksamen

og danner baggrund for en mundtlig eksamination.

Undervejs i forløbet har du naturligvis mulighed for at drøfte de nærmere omstændigheder

omkring prøven med din underviser.

Prøve: Valgfag b

Prøveform: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve. 30 min.

Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trins-skalaen

Vægtning: 15 ECTS-point.

60 ECTS-point svarer til et årsværk, dvs. en heltidsstuderendes arbejdsbelastning

på et år.

Første skridt mod en masteruddannelse?

Din prøve i Lederens retorik betyder ikke alene nye og praktisk anvendelige

kompetencer, men kan samtidig også være det første skridt på din vej mod en

masteruddannelse.

Som med vores øvrige kompetencegivende forløb har du mulighed for at lade

Lederens retorik indgå i en masteruddannelse som fleksibelt forløb. En masteruddannelse

som fleksibelt forløb, er en personligt tilrettelagt uddannelse

på kandidatniveau, som i et vist omfang rummer muligheden for at skræddersy

et individuelt uddannelsesforløb efter dine ønsker og behov.

Du kan få mere information om en masteruddannelse som fleksibelt forløb

hos Efter- og Videreuddannelse på Aarhus Universitet. Adressen finder du i

slutningen af denne fagbeskrivelse.

For at blive optaget på en masteruddannelse skal du opfylde adgangskravene

for den pågældende uddannelse - herunder bl.a. 2 års erhvervserfaring efter

adgangsgivende eksamen.

3


Praktiske oplysninger

Adgangskrav

Der er 18 studiepladser på kurset. For at blive optaget skal du have en humanistisk

universitetsbacheloruddannelse. Ansøgere med andre universitetsbacheloruddannelser

end humanistiske vil også kunne optages, såfremt der er

ledige pladser på kurset. Kan du dokumentere uddannelsesmæssige kompetencer

på et tilsvarende niveau, kan du optages efter en individuel og faglig

vurdering.

Eventuelle ledige pladser efter fristens udløb fordeles efter først til mølleprincippet.

Tid og sted for undervisningen

Undervisningen foregår på Aarhus Universitet som tre 2-dages seminarer:

1. seminar: ultimo februar 2014

2. seminar: ultimo marts 2014

3. seminar: ultimo april 2014

De endelige seminardatoer vil fremgå af Efter- og Videreuddannelses hjemmeside

i løbet af efteråret 2013.

Datoen for den mundtlige eksamination, som finder sted i juni 2014, fastsættes

kort efter kursusstart.

Du modtager nærmere information om lokaler, undervisningsplan og -tider i

god tid inden kursusstart.

Deltagerbetaling

Prisen for hele forløbet er 15.000 kr.

Deltagerbetalingen opkræves i rater forud for semesterstart. Betalingen dækker

omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i den periode, du er

optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere,

skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet

deltagerbetaling igen.

Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke

moms og omfatter ikke udgifter til undervisningsmaterialer.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen.

Aarhus Universitet tager derfor forbehold for eventuelle justeringer af

deltagerbetalingen.

4


Ansøgning og optagelse

Ansøgning om optagelse på Lederens retorik med studiestart i februar 2014

skal ske senest 15. november 2013.

Du søger om optagelse via et ansøgningsskema. Se link øverst på siden.

Sammen med ansøgningsskemaet skal du vedlægge kopi af eksamensbeviser,

en beskrivelse af anden uddannelse samt andre relevante kvalifikationer.

Alle dine bilag skal være mærket med dato, navn og CPR-nummer.

Ansøgningsskemaet skal du sende til:

Efter- og Videreuddannelse

Aarhus Universitet

Fredrik Nielsens Vej 5

Bygn. 1448

8000 Aarhus C

4 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du besked om,

hvorvidt du er optaget. Der kan i visse situationer, som fx stor søgning eller

særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, gå mere end 4 uger, før du

får svar.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets

behandling af ansøgningen.

Forbehold

Aarhus Universitet forbeholder sig retten til at afvise kvalificerede ansøgere

ved manglende kapacitet eller manglende lærerressourcer, samt til at aflyse et

modul eller hele uddannelsen, hvis der er for få kvalificerede ansøgere, utilstrækkelige

lærerressourcer, eller hvis der opstår andre særlige omstændigheder.

Afmelding

Hvis du ønsker at afmelde dig, skal du gøre det skriftligt til Efter- og Videreuddannelse.

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen

refunderet, hvis Efter- og Videreuddannelse har modtaget din

skriftlige afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre

og 1. februar ved undervisning i forårssemestre.

Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet sin

deltagerbetaling.

Specifikke, faglige spørgsmål

Har du specifikke spørgsmål om indholdet af uddannelsen kan du kontakte:

5


Sofie Venge Madsen

Studieadjunkt, cand. mag.

Center for retorik

Langelandsgade 139

8000 Aarhus C

Tlf. 8716 3091

E-mail: retshm@hum.au.dk

Har du spørgsmål angående administrationen af din undervisning og eksamen,

tilmelding, afmelding, reeksamen mm. skal du kontakte:

Studiecenter Arts

Tåsingegade 3

8000 Århus C

Bygn. 1442, stuen

Telefon: 87161026

E-mail: studiecenter.arts.aarhus@au.dk

Træffetid: alle hverdage kl. 10.00-14.00 (mails og telefoner besvares i åbningstiden)

Du kan få flere praktiske informationer om at være masterstuderende på hovedområdet

Arts her: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/evu/

Generelle spørgsmål

For generelle spørgsmål omkring optagelse på uddannelsen skal du kontakte

Efter- og videreuddannelse.

Efter- og Videreuddannelse ved Aarhus Universitet registrerer, vurderer og

indskriver ansøgere, opkræver deltagerbetaling og leverer dokumentation til

brug for SVU-administratorer, jobcentre og a-kasser.

Åbningstiderne i Efter- og Videreuddannelse finder du på www.au.dk/evu

Efter- og Videreuddannelse

Aarhus Universitet

Fredrik Nielsens Vej 5

Bygn. 1448

8000 Aarhus C

Tlf.: 8715 2805

E-mail: evu@au.dk

www.au.dk/evu

6


Regelgrundlag

Der er knyttet regler til udbud og gennemførelse af kompetencegivende efter-

og videreuddannelse:

Generelle regler:

Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven) nr. 695 af

22. juni 2011 med senere ændringer, § 5

Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. december 2009 om deltidsuddannelse

med senere ændringer.

Regler om uddannelse, adgang, undervisning og eksamen:

Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser

ved universiteter med senere ændringer (uddannelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved

universitetsuddannelser med senere ændringer, §§ 15-17 gælder ikke

for deltidsstuderende

Bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 om karakterskala og anden

bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterskalabekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 213 af 21. februar 2012 om adgang til kandidatuddannelser

ved universiteterne med senere ændringer (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Studieordningen for kandidatuddannelsen i dramaturgi (2007).

Studieordningen for kandidatuddannelsen i dramaturgi (2007) er tilgængelig

på:

http://www.au.dk/fakulteterinstituttermv/adm/registra/studieguide/studieo

rdning/hum/studienaevn/aest/

7


LIVSLANG LÆRING

– DET HANDLER OM

DINE KOMPETENCER

OG DIN KARRIERE

Med vores uddannelser kan du videreudvikle dine kompetencer og

styrke dine karrieremuligheder. Benyt vores uddannelsestilbud til at

holde dig ajour eller søge helt ny viden.

Aarhus Universitet er et universitet med mod på forandringer.

Det er forandring og nytænkning, der sikrer, at universitetet er

rustet til fremtidens udfordringer, og det er viljen og evnen til at

tænke nyt, der sikrer, at vi kan tilbyde efter- og videreuddannelse

af høj international standard. Uddannelse, der bidrager til

kompetenceudvikling, både hos dig som studerende, på din

arbejdsplads og i samfundet som helhed

ENKELTFAG - NORDISK

SPROG OG LITTERATUR

efter- og Videreuddannelse

2012/2013

Aarhus Universitet

Nordre Ringgade1

DK – 8000 Aarhus C

+ 45 8715 0000

au@au.dk

www.au.dk

More magazines by this user
Similar magazines