to@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbu - Hvad er ...

akkrediteringsraadet.dk

to@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbu - Hvad er ...

Professionshøjskolen UC Nordjylland

Att.: Troels Overvad

Sendt pr. e-mail:

to@eucnordvest.dk

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden

for finansområdet

Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 23. maj 2011 behandlet anmodning om

akkreditering af det eksisterende udbud i Thisted af erhvervsakademiuddannelsen

inden for finansområdet.

Akkrediteringsrådet akkrediterer uddannelser og udbud af uddannelser efter Undervisningsministerens

beslutning, jf. § 15 i Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og § 12, stk. 1 i

lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående

uddannelser.

Udbuddet er akkrediteret positivt, jf. § 13, stk. 2, 1. pkt. i Bekendtgørelse nr. 684

af 27. juni 2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser

og professionsbacheloruddannelser m.v. Afgørelsen er truffet på baggrund af

vedlagte akkrediteringsrapport, udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for

udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Undervisningsministeriet vil meddele ansøger endelig beslutning om, hvorvidt

udbuddet kan opretholdes. Godkendelse kan kun gives, hvis Akkrediteringsrådet

har akkrediteret udbuddet positivt, jf. § 14 i Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser

og professionsbacheloruddannelser med senere ændringer.

Med venlig hilsen

Søren Barlebo Rasmussen Sami Stephan Boutaiba

Formand Rådssekretariatsleder

Akkrediteringsrådet

Bilag:

Kopi af akkrediteringsrapport

Enslydende brev er sendt til Undervisningsministeriet

Akkrediteringsrådet

6. juni 2011

ACE Denmark -

Akkrediteringsinstitutionen

Studiestræde 5

1455 København K

Telefon 3392 6900

Telefax 3392 6901

E-post

Netsted www.acedenmark.dk

CVR-nr. 30603907

Sagsbehandler

Allan Hermansen

Telefon 7231 8810

Telefax 4131 9297

E-post allh@acedenmark.dk

Sagsnr. 11-110538

Dok nr. 1873417

Side 1/1


Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland

i Thisted

Akkreditering af eksisterende udbudssted

Indstilling til Akkrediteringsrådet

Maj 2011

Journalnummer: 2010-199

DANMARKS

EVALUERINGSINSTITUT


Erhvervsakademiuddannelse inden for

finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen

UC Nordjylland i Thisted

© 2011 Danmarks Evalueringsinstitut

Citat med kildeangivelse er tilladt

Bemærk:

EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns

anbefalinger, dvs. at der som hovedregel

ikke sættes komma foran ledsætninger.

Publikationer er kun udgivet i elektronisk

form på: www.eva.dk


Indhold

1 Indstilling 4

2 Indledning 5

3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet 8

4 Vurdering af de enkelte kriterier 11


1 Indstilling

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført

en akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen U C Nordjyllands udbud af erhvervsakademiuddannelsen

inden for finansområdet (finansøkonom AK) i Thisted.

EVA indstiller udbudsstedet til:

Positiv akkreditering

EVA’s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om kriterierne for relevans og kvalitet

samlet set er opfyldt.

Opfyldte kriterier

Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet opfylder kriterierne om:

• Beskæftigelse (kriterium 1)

• Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2)

• Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3)

• Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4)

• Læringsudbytte (kriterium 6)

• Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7)

• Undervisere (kriterium 8)

• Praktik (kriterium 9)

• Faciliteter og ressourcer (kriterium 11)

• Internationalisering (kriterium 12)

• Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14)

• Gennemførelse (kriterium 15)

• Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16)

• Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17).

Delvist opfyldte kriterier

Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet delvist opfylder kriterierne om:

• Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) fordi der ikke i tilstrækkelig grad

indhentes ny relevant forskningsviden til udbudsstedet

• Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) fordi udbudsstedet ikke i tilstrækkeligt omfang kvalitetssikrer

praktikken

• Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) fordi udbudsstedet ikke i tilstrækkeligt

omfang kvalitetssikrer praktik i udlandet.

Mere information

Ekspertpanelets vurderinger af om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I

rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige

vurderingsproces.

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

4


2 Indledning

Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA’s) akkrediteringsvurdering

af Professionshøjskolen U C Nordjyllands eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

inden for finansområdet (finansøkonom AK) i Thisted.

Rapportens formål i akkrediteringsprocessen

Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering,

betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbudsstedet. Se sidst i dette

afsnit hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette.

Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren

træffer herefter beslutning om endelig godkendelse. Godkendelse gives til en

institutions udbud af en uddannelse, uden binding til geografiske steder, men under forudsætning

af at alle de udbudssteder hvor institutionen udbyder uddannelsen, er blevet positivt akkrediteret

af Akkrediteringsrådet.

Den faglige vurdering

En akkrediteringsvurdering er en faglig vurdering af om et udbudssted lever op til foruddefinerede

kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier

for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse.

EVA har nedsat et panel af eksterne eksperter til at foretage de faglige vurderinger af udbudsstedet.

Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder

(se afsnittet om organisering nedenfor).

Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale.

Det består dels af professionshøjskolens skriftlige redegørelse og bilag, dels af

de oplysninger som ekspertpanelet og EVA har fået under besøget på udbudsstedet.

I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbudsstedet, og der er for hvert af disse kriterier

fastsat en vejledende grænseværdi for hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af finansøkonomuddannelsen.

De vejledende grænseværdier er fastlagt på baggrund af datamateriale der er opgjort

ens på alle udbudsstederne. Der gælder de samme vejledende grænseværdier for alle steder hvor

uddannelsen udbydes.

Hvis et eller flere af udbudsstedets nøgletal ligger over de vejledende grænseværdier, har institutionen

haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold som institutionen mener har indflydelse

på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende oplysninger, er den indgået i

ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen

af det enkelte kriterium i kapitel 4.

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

5


Mål for læringsudbytte

Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte som aktuelt

gælder for uddannelsen, og som er fastlagt i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse

inden for finansområdet (finansøkonom AK) (BEK nr. 697 af 3.7.2009).

Organisering

Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har:

• Fagspecifik viden og erfaring

• Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring

• Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv

• Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder.

Se www.eva.dk for en uddybning af de krav EVA stiller til eksperternes kompetencer.

Medlemmerne af ekspertpanelet er:

• Kaj Svarrer, cand.merc. i finansiering, ekstern lektor på HA og cand.merc.aud.-uddannelsen i

finansiering og investeringsplanlægning ved Syddansk Universitet. Varetager derudover arbejdet

som timelærer ved Erhvervsakademi SydVest og som adjunkt på Varde Gymnasium og HF.

Tidligere souschef i Finansrådet, ekstern lektor ved Copenhagen Business School og underviser

hos Maersk i investeringsplanlægning. Desuden tidligere næstformand i censorformandsskabet

for de finansielle uddannelser

• Jørgen Sander, cand.merc. i international økonomi, pædagogikum og uddannet pædagogikumvejleder,

lektor og konsulent i pædagogik og udvikling ved Copenhagen Business Academy.

Arbejder desuden som coach og instruktør i cooperative learning. Fungerer derudover

som censor ved Nationalt Center for Erhvervspædagogik, på alle merkantile erhvervsakademiuddannelser

og på flere akademiuddannelser hvor han også er hovedopgavevejleder. Stor erfaring

med undervisning og udvikling af uddannelser, bl.a. flere merkantile erhvervsakademiuddannelser.

Forfatter til flere lærebøger i international økonomi

• Karen Lund, finansøkonom fra Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense i 2011. Har under sin

studietid været medlem af De Studerendes Råd og studierådet

• Søren Petersen, bankuddannet, HD i organisation og ledelse, uddannelseskonsulent i Finansforbundet.

Medlem af European Financial Planning Association. Har deltaget i udvalgsarbejde

og arbejdsgrupper i forbindelse med etableringen af det sammenhængende system af finansielle

uddannelser i den offentlige sektor. Har herunder deltaget i det forberedende udvalgsarbejde

ved etableringen af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet og professionsbacheloruddannelsen

i finans.

Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere eksperters

habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt.

Evalueringskonsulent Martin Sørensen fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for

akkrediteringsvurderingen. Specialkonsulent Inge Enroth har haft det overordnede projektansvar,

bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA’s øvrige akkrediteringsvurderinger

af eksisterende uddannelsesudbud.

Metode og proces

Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og

på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse.

Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor:

• Selvevaluering (redegørelse og bilag)

• Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel

• Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

6


• Offentliggørelse af en rapport.

EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og

tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på

baggrund af.

Processen er forløbet sådan:

• Institutionen har været inviteret til EVA’s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven.

• Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA’s skriftlige

vejledning fra december 2009 som findes på www.eva.dk.

• Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende

oplysninger ved tvivlsspørgsmål.

• Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet.

• EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger.

Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet.

• Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i

øvrigt kommentere akkrediteringen.

• EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort

rapporten på www.eva.dk.

Det siger bekendtgørelsen

I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser

og professionsbacheloruddannelser mv. står der:

§ 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte udbud

af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af de kriterier,

der fremgår af bilag 3.

§ 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets

afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt

udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering.

Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel

vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er opfyldt.

Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel

vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set ikke er

opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. § 15, stk.

1.

§ 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer

afgørelse om akkreditering efter § 1.

§ 13. Grundlaget for rådets afgørelse efter § 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel

3.

§ 14. Rådet kvalitetssikrer EVA’s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt

med hensyn til:

1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser

og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og

2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans

og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent.

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

7


3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet

Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet

Dette afsnit indeholder institutionens egen præsentation af udbudsstedet taget direkte fra institutionens

redegørelse. EVA har forbeholdt sig ret til at forkorte teksten. Ekspertpanelets vurdering

af uddannelsen findes i rapportens kapitel 4.

Adresse

Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse:

Finansøkonomuddannelsen i Thisted

Lerpyttervej 52

7700 Thisted

Studiets struktur

Formålet med uddannelsen er jf. studieordningen ”at kvalificere den uddannede til selvstændigt

at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og realisere opgaver inden for finansiering,

kapitalanvendelse, forsikring, ejendomshandel og ejendomsadministration”. De færdige

dimittender kan søge ansættelse i private og offentlige virksomheder, men langt de fleste får ansættelse

i private virksomheder typisk inden for penge- og realkreditinstitut; ejendomsmægler;

ejendomsadministration; økonomiafdeling/revision.

Uddannelsen er normeret til to studenterårsværk eller 120 ECTS. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes

arbejde i et år. Arbejdsbelastningen omfatter skemalagt undervisning, undervisningsforberedelse,

skriftlige afleveringer, projektarbejde, udarbejdelse af mundtlige præsentationer,

øvrige aktiviteter i forbindelse med undervisningen, studietur, praktik samt forberedelse og

deltagelse i eksaminer.

Uddannelsen er opdelt i semestre, som hver især er tematiseret. Første semester er således en

introduktion til finansielle produkter samt basisfag, hvor den studerende tilegner sig basisviden

og grundlæggende værktøjer inden for den finansielle sektor. På andet semester arbejder den

studerende på to niveauer, idet der arbejdes med forståelse af den finansielle sektor i samfundet

og med privatkunderådgivning. På tredje semester videreføres privatkunderådgivning til erhvervskunderådgivning,

og semestret afsluttes med finansielle virksomheders strategi.

Tema 1

1. semester

Introduktion til

finansiel virksomhed

og

metode samt

basisfag

Tema 2

1. semester

Den finansielle

sektor og

finansielle

produkter

Tema 3

2. semester

Den finansielle

sektor og

samfundet

Tema 4

2. semester

Privat kunderådgivning

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

Tema 5

3. semester

Tema 6

3. semester

Erhvervskunderådgivning Finansielle

virksomheder

8


Uddannelsens 4. semester består af specialisering, praktikophold samt afsluttende hoved-opgave.

De centrale fagområder

På finansøkonomuddannelsens første tre semestre undervises der i følgende centrale fagområder:

Finansielle virksomheder og markeder samt markedsføring

Faget indgår på alle tre semestre og vægter i alt 22 ECTS

Erhvervsjura

Faget indgår på alle tre semestre og vægter i alt 12 ECTS

Statistik

Faget indgår på første og andet semester og vægter i alt 11 ECTS

Kunde- og samarbejdsrelationer

Faget indgår på alle tre semestre og vægter i alt 8 ECTS

Ledelse og kommunikation

Faget indgår på første og tredje semester og vægter i alt 5 ECTS

Studiet indeholder desuden tre centrale økonomiske fagområder, nemlig:

Erhvervsøkonomi

Faget indgår på alle tre semestre og vægter i alt 15 ECTS

Global økonomi

Faget indgår på alle tre semestre og vægter i alt 10 ECTS

Privatøkonomi

Faget indgår på andet semester og vægter i alt 7 ECTS

Antal studerende og undervisere på uddannelsen på udbudsstedet

Antal indskrevne studerende aktuelt: 54

Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år

Dato og årstal Antal optagne studerende

1. oktober 2009 30

1. oktober 2010 30

Antal undervisere og årsværk

Antal undervisere 11

Antal årsværk 2,5

De centrale praktiksteder

Der har endnu ikke været studerende fra finansøkonomuddannelsen i Thisted i praktik, men de

forventes primært at finde praktikophold i private finansielle virksomheder i udbuddets naturlige

geografiske dækningsområde, men det forventes dog også, at der vil være studerende, der får

praktikophold i den øvrige del af Nordjylland samt uden for regionen. Baseret på UCN’s erfaringer

har størstedelen af de studerende traditionelt fået praktikplads inden for penge- og realkreditinstitutter

efterfulgt af praktikophold hos ejendomsmæglere/ejendomsadministratorer. Revision

og økonomiafdelinger i primært private virksomheder tager ligeledes studerende i praktik.

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

9


Øvrige oplysninger

Udbuddet af finansøkonomuddannelsen i Thisted er påbegyndt i september 2009 (udlagt fra Professionshøjskolen

University College Nordjylland). Finansøkonomuddannelsen har således endnu

ikke haft fuldt gennemløb.

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

10


4 Vurdering af de enkelte kriterier

Kriterium 1: Beskæftigelse

”Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de

deltager i videre uddannelse.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant

beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for

det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet konstaterer at 30 % af udbudsstedets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens

er ikke over den vejledende maksimumgrænse på 31 % som er fastsat i forbindelse

med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse

gælder for alle udbud af uddannelsen.

Det skal bemærkes at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om hvorvidt de enkelte udbudssteders

dimittender er i relevant beskæftigelse, hvorfor denne dimension ikke er indgået i

vurderingen.

Desuden skal det bemærkes at uddannelsen til finansøkonom i Thisted endnu ikke har haft fuldt

gennemløb og derfor ikke har nogen dimittender, og at ledighedstallet for institutionens andet

udbudssted i Ålborg dermed er lagt til grund for vurderingen af uddannelsen i Thisted.

Dokumentation:

Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra erhvervsakademiuddannelsen inden

for finansområdet (finansøkonom AK) baseret på data fra det nationale netværk for finansøkonomuddannelser,

2011.

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

11


Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt

”Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere:

• at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for

udbuddet

• at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer at der er kontakt med et felt af aftagere og dimittender som er repræsentativt

for uddannelsen på udbudsstedet. Aftagerfeltet består af den finansielle sektor, herunder

banker, ejendomsmæglere, realkreditinstitutioner, forsikringsvirksomhed, liv og pensionsvirksomhed,

ejendomsadministration og private virksomheder med økonomifunktioner. Endelig fortsætter

en del af uddannelsens dimittender i videre uddannelse inden for den finansielle sektor, fx

professionsbacheloruddannelsen i finans og HD, 2. del.

På nationalt plan har udbudsstedet kontakt med landsnetværket for finansøkonomuddannelsen

hvor brancheorganisationer og alle institutioner der udbyder finansøkonomuddannelsen, mødes

to gange årligt og drøfter tværgående emner af relevans for uddannelsen. Fx drøftes beskæftigelsessituationen

og status på praktikpladser, ligesom landsnetværket også diskuterer kvalitet i uddannelsen

og frafald. Det fremgår af den nationale studieordning at landsnetværket for finansøkonomuddannelsen

foretager justeringer i studieordningens fællesdel på baggrund af institutionernes

evalueringer og tilbagemeldinger fra deltagerne i landsnetværket.

Desuden mødes Koordinationsgruppen for videregående finansielle uddannelser tre gange årligt

og diskuterer forskellige emner af relevans for finansøkonomuddannelsen. Det kan fx være uddannelsespolitiske

emner, optag, frafald, karakterer, praktik og eksaminer på uddannelsen. Koordinationsgruppen

for de videregående uddannelser består af repræsentanter for universiteterne,

brancheorganisationerne, Undervisningsministeriet og to af de erhvervsakademier der udbyder

finansøkonomuddannelsen. Koordinationsgruppen drøfter problemstillinger i forhold til de finansielle

uddannelser og spiller en central rolle i samarbejdet på tværs af uddannelser og brancher.

De to udbydere af finansøkonomuddannelsen deltager i både landsnetværket og koordinationsgruppen,

hvilket er med til at sikre sammenhæng i arbejdet mellem de to netværk.

På regionalt niveau har udbudsstedet bl.a. et advisory board hvor lokale aftagere/virksomheder

der er relevante for uddannelsen, er repræsenteret. Der holdes minimum to årlige møder i dette

advisory board. Derudover deltager uddannelseslederen og flere af underviserne i netværksgrupper

med kursuscentrets kernekunder, dvs. ca. 130 virksomheder.

Ekspertpanelet vurderer at der gennem de nationale og de regionale fora tilgår udbudsstedet

viden fra aftagerne som giver ledelsen et grundlag for at træffe de nødvendige beslutninger og

dermed er med til at sikre udbudsstedets fortsatte relevans.

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

12


Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedets kontakt med dimittenderne er tilfredsstillende. Hvert

halve år udarbejdes der en national beskæftigelsesundersøgelse for finansøkonomer. Den nationale

undersøgelse giver oplysninger om udbudsstedets egne dimittender i forhold til hvor stor en

andel af dimittenderne der er i job, i heltidsbeskæftigelse og anden beskæftigelse eller ledige,

ligesom der også er oversigter over dimittendernes status på landsplan. Beskæftigelsesundersøgelsen

viser hvilke hovedarbejdsområder de uddannede finansøkonomer på landsplan finder ansættelse

inden for. Det drejer sig primært om penge- og realkreditinstitutter, ejendomsmæglervirksomhed

og revision.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 2 og følgende bilag:

Bilag 03: Behovsundersøgelse

Bilag 08: Virksomhedsbesøg/gæsteundervisere diverse årgange 2007-2010.

Bilag 09: Advisory Board 2009-2010

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

13


Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering

”Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder,

udbuddet retter sig mod.

Uddybning:

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de

relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er

tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde

og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med

eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i

netværk mv.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer at institutionen på tilfredsstillende vis redegør for aktiviteter der bidrager

med relevant viden fra beskæftigelsesområdet. I forbindelse med etableringen af udbudsstedet i

Thisted foretog uddannelseslederen en behovsundersøgelse blandt aftagervirksomhederne.

Kontakten til beskæftigelsesområderne sikres til dagligt via forskellige kanaler. Uddannelseslederen

og underviserne får viden om aftagerne via deres tætte kontakt til udbudsstedet i Aalborg. Fx

sidder der repræsentanter for aftagerne i uddannelsesudvalget i Aalborg, og denne viden tilgår

udbudsstedet i Thisted via videndeling mellem uddannelseslederen i Thisted og studielederen i

Aalborg. Desuden har nogle af underviserne på udbudsstedet beskæftigelse i erhvervet. En underviser

arbejder eksempelvis i en bank i nærområdet.

Under besøget fremgik det at udbudsstedets uddannelsesleder besøger en lang række relevante

virksomheder hvorved der tilgår udbudsstedet relevant viden. Derudover benytter udbudsstedet

gæsteforelæsere, bl.a. har en repræsentant for Sparekassen Thy holdt et oplæg.

Udbudsstedet sikrer at den viden som tilgår enten uddannelseslederen eller en eller flere af underviserne,

deles med de relevante parter. Hver tredje uge holdes afdelingsmøder. På afdelingsmøderne

er videndeling et fast punkt på dagsordnen, hvilket ekspertpanelet finder positivt.

I interview med de studerende under besøget bekræftede de studerende at underviserne er opdaterede

med den nyeste viden i branchen både lokalt og nationalt. Ekspertpanelet vurderer at

dette er en yderligere indikation på at der i tilstrækkelig grad tilgår udbudsstedet viden fra de

relevante beskæftigelsesområder.

Dokumentation:

nstitutionens redegørelse for kriterium 3, interview med de studerende under institutionsbesøg

og følgende bilag:

Bilag 10: Finansøkonomerne i den finansielle sektor.

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

14


Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession

”Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant

for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater

fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som

kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og

udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for

og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer at underviserne på udbudsstedet får tilstrækkelig viden om udviklingsarbejde

som er relevant for beskæftigelsesområderne og kan bidrage til at styrke de studerendes

kompetencer til at løse problemer i praksis.

Ekspertpanelet peger på at forsøgs- og udviklingsvirksomhed i langt overvejende grad foregår i

brancheforeningerne og i de store private virksomheder i de brancher som finansøkonomuddannelsen

er rettet imod. Der er tale om meget konkurrenceudsatte brancher, og der er ikke tradition

for at indgå i bredere samarbejder eller videndele om udvikling af nye produkter eller metoder.

Ekspertpanelet anerkender derfor at udbydere af finansøkonomuddannelsen har vanskelige

vilkår for at indgå i udviklingssamarbejder med fx virksomheder.

Underviserne på finansøkonomuddannelsen i Thisted er dog i tilstrækkelig grad sikret viden om

resultaterne af det udviklingsarbejde der finder sted. To undervisere arbejder fx i erhvervet hvorved

de får ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Derudover får underviserne viden om nye

udviklingsprojekter, såsom Grøn boligrådgivning og Digitale dage, via deres kontakt til undervisere

udbudsstedet i Aalborg. Derudover fremgik det af interview med underviserne under besøget

at de orienterer sig bredt for hele tiden at være opdateret om nye tendenser inden for fx forsøgs-

og udviklingsarbejde.

Ekspertpanelet anerkender at der er tale om et nyt udbudssted, men finder det problematisk hvis

udbudsstedet ikke tager initiativ til at finde ud af hvordan det kan komme til at indgå i relevante

udviklingsprojekter. At institutionerne har vanskelige vilkår som skitseret ovenfor, gør det ikke

mindre, men snarere mere nødvendigt for uddannelsesinstitutionerne at tænke i nye baner og

overveje hvordan de kan komme til at arbejde med relevante udviklingsprojekter så de i højere

grad selv kan være med til at sikre uddannelsens udviklingsbasering. I akkrediteringssammenhæng

er der dog ikke noget specifikt krav om at det skal være institutionen selv der udfører relevant

udviklingsarbejde for alle de uddannelser som institutionen udbyder, blot at der tilgår underviserne

den nødvendige viden. Derfor har denne betragtning ikke været udslagsgivende i vurderingen

af kriteriet.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 4, supplerende oplysninger og følgende bilag:

Bilag 11: Innovation – en model over den kreative proces

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

15


Bilag 12: Innovation Cup 2007 - program studerende

Bilag 13: Innovation CUP 2007 – program undervisere.

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

16


Kriterium 5: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden

”Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets

fagområder.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet ny relevant forskningsviden,

som kan bidrage til at kvalificere erhvervs- eller professionsudøvelse i praksis. Dette

kan fx ske gennem undervisernes deltagelse i konferencer, netværk og andet, ved eksterne oplæg

for de studerende, eller ved at viden fra institutionens samarbejde og videnudveksling med forskningsinstitutioner

tilgår udbuddet.”

Vurdering:

Kriteriet er delvist opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Samlet set

Ekspertpanelet vurderer at underviserne henter ny relevant forskningsviden, men den viden er

ikke tilstrækkelig til at uddannelsen på udbudsstedet i tilfredsstillende grad kan siges at være baseret

på ny forskningsviden. Derfor er kriteriet kun vurderet som delvist opfyldt.

Uddybning

Ekspertpanelet vurderer at der i begrænset omfang tilgår udbudsstedet ny og relevant forskningsviden

fra udbudsstedets fagområder. Institutionen redegør for at underviserne i Thisted deltager

i finansøkonomnetværkets årlige konference hvor de bliver præsenteret for den nyeste viden

om relevante emner. Derudover deltager en underviser i de samfundsvidenskabelige temadage

ved Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Alle underviserne har årligt 50 timer til rådighed

som de selv administrerer i forhold til faglig udvikling. Nogle af underviserne bruger noget

af denne tid til at læse forskningsrelevante bøger og fagblade for herigennem at blive opdateret

på deres fagområde.

Institutionen redegør derudover for at undervisere og studerende er blevet præsenteret for ny

forskningsviden på en studietur til New York. Fx fortalte direktøren i Deutsche Bank om finansiel

kriseteori og ”boligboblens” opståen. Desuden har flere undervisere deltaget i kursusrækken Fra

forskning til udvikling. Kursusrækken var tilrettelagt i et netværkssamarbejde mellem udbyderne

af markedsføringsøkonomuddannelsen og var primært rettet mod undervisere på denne uddannelse,

men da nogle af kurserne er relevante for finansøkonomuddannelsen, vurderer ekspertpanelet

at kursusrækken i nogen grad har bidraget til udbudsstedets videngrundlag.

Ekspertpanelet ønsker at anerkende at underviserne på det forholdsvist nystartede udbudssted er

kommet langt på kort tid, men vurderer samtidig alt i alt at ovennævnte aktiviteter ikke har et

omfang som i tilstrækkelig grad sikrer at uddannelsen på udbudsstedet er baseret på ny forskningsviden

inden for relevante fagområder.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 5, interview med underviserne under institutionsbesøg og

følgende bilag:

Bilag 14: Fra forskning til udvikling

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

17


Bilag 15: Salg og Slagledelse

Bilag 16: Nye hjørner i økonomien.

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

18


Kriterium 6: Læringsudbytte

”Uddannelsesudbuddets mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med

den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse,

og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte

og læringsmålene for udbuddets elementer.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere,

1) hvilke mål for læringsudbytte, der er fastlagt for udbuddet,

2) at der samlet set er god sammenhæng mellem læringsmålene for udbuddets enkelte elementer

og de overordnede mål for læringsudbytte, så en studerende, der realiserer elementernes læringsmål

også realiserer de overordnede mål for læringsudbytte. Som ét udtryk for sammenhængen

skal udbuddet redegøre for og dokumentere vægtningen af elementerne, som den kommer

til udtryk i ECTS-fordelingen.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer at de overordnede mål for læringsudbytte der gælder for uddannelsen

udbudsstedet, er på rette niveau for en erhvervsakademiuddannelse. Ekspertpanelet vurderer

dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte for finansøkonomuddannelsen,

som er fastlagt i bilag 1 til uddannelsesbekendtgørelsen fra 2009, sammenholdt med gradstypebeskrivelsen

for erhvervsakademigraden i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse.

Ekspertpanelet vurderer at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de overordnede mål

for læringsudbytte og læringsmålene for elementerne, hvilket vil sige de syv temaer som alle udbud

af uddannelsen er opdelt i. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af fællesdelen i den

nationale studieordning for finansøkonomuddannelsen. Heraf fremgår det at de første seks temaer

udgør uddannelsens obligatoriske del, i alt 90 ECTS-point. De dækker hvert et samlet problemområde

i relation til uddannelsens formål og indeholder to eller flere af de otte kerneområder

som er fastlagt i uddannelsesbekendtgørelsen. Der er for hvert tema beskrevet læringsmål

opdelt i viden, færdigheder og kompetencer. Det syvende tema kaldes det individuelle uddannelseselement

og indeholder et valgfrit uddannelseselement (specialeretning, 5 ECTS-point), praktikken

(15 ECTS-point) og det afsluttende eksamensprojekt (10 ECTS-point). For hver af disse tre

dele er der beskrevet læringsmål opdelt i viden, færdigheder og kompetencer. Såvel temaer som

kerneområder er vægtet i ECTS-point. Som tillæg til den nationale studieordning har institutionerne

desuden udarbejdet fælles fagbeskrivelser så der også findes læringsmål opdelt i viden,

færdigheder og kompetencer for disse.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 6, uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1 og følgende bilag:

Bilag 01: Studieordningen 2010-2012

Bilag 17: Praktikmanual 2009-2011

Bilag 18: Specialefag

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

19


Bilag 19: Hovedopgavemanual 2008-2010

Bilag 20: Hovedopgavemanual 2008-2010 – Plancher.

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

20


Kriterium 7: Indhold og tilrettelæggelse

”Indhold og tilrettelæggelse af uddannelsesudbuddets elementer samt anvendte undervisnings-

og arbejdsformer er passende for, at de studerende kan realisere de fastsatte læringsmål.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere,

1) at det faglige indhold af udbuddets elementer har passende bredde, dybde og relevans set i

forhold til læringsmålene,

2) at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for, at læringsmålene kan

realiseres,

3) at elementernes samspil understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer at det faglige indhold af uddannelsens elementer har en passende bredde,

dybde og relevans i forhold til de læringsmål der er beskrevet for temaer og kerneområder.

Institutionen redegør på tilfredsstillende vis for det faglige indhold i fire fag og viser herunder

hvordan det metodefaglige indhold understøtter udviklingen af de studerendes kompetencer.

Det er ekspertpanelets vurdering at udbudsstedets valg af undervisnings- og arbejdsformer er

hensigtsmæssige for at læringsmålene kan realiseres. Det fremgik af interview med underviserne

under besøget at der i tilrettelæggelsen af undervisnings- og arbejdsformer er fokus på at sikre at

uddannelsens progression understøttes. Institutionen redegør for at undervisnings- og arbejdsformerne

er varierede så der benyttes klasseundervisning, opgaveregning, casearbejde, øvelser i

kundesamarbejdssamtaler mv.

Under besøget bekræftede de studerende at der er en god variation i undervisningen, og at underviserne

hele tiden arbejder på at optimere deres undervisning gennem løbende dialog med de

studerende.

Ekspertpanelet vurderer at uddannelsen på udbudsstedet er tilrettelagt på en måde så uddannelsens

elementer er hensigtsmæssigt integrerede og er med til at understøtte at de studerende kan

realisere mål for læringsudbytte. Det gælder både progressionen i uddannelsen og elementernes

samspil.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 7, interview med de studerende og underviserne under

institutionsbesøg og følgende bilag:

Bilag 21: Beskrivelser af uddannelsens termer

Bilag 23: Projektoplæg metodefagligt forløb.

Bilag 31: Basisskema FØK 2010-2012 1

Bilag 32: Basisskema FØK 2010-2012 2

Bilag 33: Basisskema FØK 2010-2012 3

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

21


Kriterium 8: Undervisere

”Undervisernes kvalifikationer og kompetencer er samlet set tilstrækkelige i forhold til uddannelsesudbuddets

niveau og mål for læringsudbytte, og undervisergruppen er ajourført med

den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere,

1) at undervisergruppen samlet set lever op til de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og

erhvervs- eller professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for

uddannelsen,

2) at undervisergruppen gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter er ajourført

med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppen samlet set har tilstrækkelige kompetencer og kvalifikationer,

og at undervisernes teoretiske og faglige baggrund dækker de fagområder der indgår i

finansøkonomuddannelsen. Undervisergruppen består af ni undervisere hvoraf otte som minimum

har en kandidatgrad. Eksempelvis er underviserne uddannet cand.oecon. og cand.merc.

Nogle af underviserne har desuden relevant erhvervserfaring fra tidligere eller nuværende job.

Seks af underviserne har pædagogikum. Derudover er der tilknyttet en række eksterne undervisere

som alle har pædagogikum og/eller en voksenpædagogisk efteruddannelse. Flere af underviserne

har også anden erhvervserfaring end undervisning.

Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppen er ajourført med ny viden om centrale tendenser i

erhvervet. Aktiviteter der sikrer undervisernes ajourføring med ny viden fra beskæftigelsesområderne,

er beskrevet under kriterium 3 og 4. Som beskrevet under kriterium 5 vurderer ekspertpanelet

dog at undervisergruppen kun i nogen grad er ajourført med viden om relevant forskning.

Trods det vurderer ekspertpanelet at kriterium 8 samlet set er opfyldt. Det skyldes at mens ajourføring

med forskningsviden alene er emnet for kriterium 5, så er det kun en del af emnet for kriterium

8, og ekspertpanelet vurderer at problemerne ikke er så store at de er udslagsgivende for

vurderingen af dette kriterium også.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 3, 4, 5 og 8, interview med underviserne under institutionsbesøg,

supplerende oplysninger og følgende bilag:

Bilag 14: Fra forskning til udvikling

Bilag 15: Salg og salgsledelse

Bilag 16: Nye hjørner i økonomien.

Bilag 24: Underviseroversigt pr. november 2010 (appendiks)

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

22


Kriterium 9: Praktik

”Praktikken tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil

mellem teori og praksis.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere,

1) at praktikken tilrettelægges og gennemføres hensigtsmæssigt,

2) at praktikken er en integreret del af det samlede udbud, så den studerendes videntilegnelse,

erfaringsdannelse og læring på henholdsvis udbudssted og praktiksted er gensidigt supplerende.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer at praktikkens omfang og placering i studieforløbet er hensigtsmæssig

og understøtter at de studerende kan nå de læringsmål der er fastsat for praktikken. Praktikken

udgør 15 af uddannelsens 120 ECTS-point og er placeret i første halvdel af 4. semester.

Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet har sandsynliggjort at praktikken vil blive en integreret

del af uddannelsen, idet de studerende bruger deres viden og deres færdigheder og kompetencer

fra den teoretiske undervisning i praktikken og trækker på sine praktikerfaringer ved det afsluttende

eksamensprojekt. Integrationen mellem teori og praksis sikres bl.a. ved at de studerende

udarbejder en logbog som hjælper den enkelte studerende til at fastholde fokus på læringsmålene.

Ekspertpanelet vurderer at der er en løbende kontakt mellem de studerende og en vejleder

udbudsstedet. Der stilles krav om kontakt mellem de studerende og vejlederen minimum to gange

i et praktikforløb. Kontaktformen kan variere fra personlige møder, over telefoniske møder til

korrespondance pr. e-mail. Udbudsstedet tilstræber dog at der holdes et møde i praktikvirksomheden.

Kontaktens primære formål er at medvirke til at de studerende kobler teori fra undervisningen

til praksis under praktikken.

Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet på tilfredsstillende vis forbereder de studerende til at

finde en praktikplads og til at kunne løse de relevante opgaver i praktikken. I midten af 2. semester

informerer udbudsstedet for første gang om praktikforløbet, og der oplyses om at de studerende

allerede på dette tidspunkt skal være aktivt opsøgende i forhold til mulige praktiksteder.

Senere holdes der et seminar om bl.a. praktiksøgning, og potentielle praktikvirksomheder besøges.

I løbet af 3. semester informerer de studerende uddannelseslederen når der indgås en praktikaftale.

Alle studerende på 3. semester indkaldes desuden til en praktikstatussamtale med uddannelseslederen.

De studerende forberedes også fagligt til praktikken ved at der løbende inddrages

relevante cases i den teoretiske undervisning. Derudover inddrager underviserne eksempler

fra praksis i deres undervisning så de studerende lærer at koble teori til praksis.

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

23


Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 9, interview med underviserne under institutionsbesøg og

følgende bilag:

Bilag 01: Studieordningen 2009-2011

Bilag 17: Praktikmanual 2009-2011.

Bilag 18: Specialefag

Bilag 25: Køreplan for praktik 2009-2011

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

24


Kriterium 10: Kvalitetssikring af praktik

”Praktikken kvalitetssikres løbende.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det løbende sikres, at praktikken fungerer tilfredsstillende,

fx gennem krav til praktiksted, dialog mellem institution og udbud på den ene side

og praktiksted på den anden om deres opgave som praktiksted og gennem evaluering af praktik.”

Vurdering:

Kriteriet er delvist opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Samlet set

Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet løbende kvalitetssikrer praktikken på flere måder. Det

trækker dog ned i vurderingen at udbudsstedet først to uger inde i praktikforløbet drøfter og

fastlægger hvilke opgaver de studerende skal arbejde med. Ekspertpanelet finder denne praksis

særlig problematisk, da uddannelsen på udbudsstedet endnu ikke har haft fuldt gennemløb og

derfor udelukkende benytter nye praktiksteder. Kriteriet er derfor kun delvist opfyldt.

Uddybning

Ekspertpanelet vurderer at derudbudsstedet er en klar overordnet ansvarsfordeling i forhold til

kvalitetssikring af praktik. Det påhviler studielederen og praktikvejlederen at sikre gennemførelse

og kvalitetssikring af praktikken.

Institutionen redegør for at udbudsstedet stiller krav til praktikstederne om at arbejdsopgaverne

skal tilgodese at de studerende kan nå læringsmålene for praktikken. Ifølge institutionens redegørelse

drøfter de studerende og praktikstederne relevante arbejdsopgaver forud for praktikperioden.

Udbudsstedet er ikke involveret i denne drøftelse, men de studerende kan kontakte uddannelseslederen

og/eller praktikvejlederen ved tvivlsspørgsmål. Af interview med den praktikansvarlige

under besøget fremgik det at de studerende, praktikstedet og udbudsstedet først ca. to

uger inde i praktikforløbet i fællesskab fastlægger hvilke opgaver den studerende skal beskæftige

sig med.

Ekspertpanelet finder det problematisk at udbudsstedet ikke deltager i den indledende drøftelse

af hvilke arbejdsopgaver de studerende skal arbejde med i praktikken. Da udbudsstedet ikke forud

for praktikken bidrager til at sikre at der er relevante arbejdsopgaver i virksomheden, hviler

ansvaret på den enkelte studerende. Udbudsstedet bidrager i realiteten først til denne sikring efter

to uger, hvilket ekspertpanelet finder er for sent.

Ekspertpanelet finder at denne praksis til nød kunne accepteres hvis der var tale om velkendte

praktiksteder som institutionen kun har gode erfaringer med, og som afvikler praktikforløbene

efter faste planer, men dette er ikke tilfældet. Det er første gang at finansøkonomuddannelsen i

Thisted afvikles og derved også første gang at der afvikles praktik. Ekspertpanelet finder at det er

en mangel at praktikstedet ikke på forhånd underkastes en eller anden form for konkret vurdering

af om der kan tilbydes relevante arbejdsopgaver til de studerende.

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

25


Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet har redegjort for at der vil være en løbende dialog mellem

de studerende og udbudsstedet under praktikken, og at praktikken efterfølgende vil blive

evalueret på tilfredsstillende vis. Den løbende dialog planlægges at ske på to obligatoriske møder

mellem de studerende, praktikvirksomheden og uddannelseslederen og/eller praktikvejlederen.

Når praktikken afsluttes, skal de studerende afrapportere praktikforløbet med udgangspunkt i

læringsmålene for praktikken og de studerendes egen praktikplan. Udbudsstedet har planlagt at

praktikken skal evalueres af de studerende og praktikvirksomheden via et praktikevalueringsskema,

hvilket ekspertpanelet finder tilfredsstillende.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 10, interview med den praktikansvarlige under institutionsbesøg,

supplerende oplysninger og følgende bilag:

Bilag 01: Studieordning 2010-2012

Bilag 17: Praktikmanual 2009-2011

Bilag 25: køreplan for praktik 2009-2011

Bilag 26: Specialeforløb – Orientering til virksomhederne 1

Bilag 27: Specialeforløb – Orientering til virksomhederne 2.

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

26


Kriterium 11: Faciliteter og ressourcer

”De fysiske faciliteter og materielle ressourcer er tilstrækkelige i forhold til mål for læringsudbytte.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer, der

er til rådighed for udbuddets studerende og undervisere på udbudsstedet, er tilstrækkelige til, at

det er muligt at opnå det forventede læringsudbytte. De fysiske faciliteter og materielle ressourcer

er fx bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer at de faciliteter og ressourcer der er nødvendige for at udbyde finansøkonomuddannelsen,

er til stede på udbudsstedet. Der er bl.a. undervisningslokaler, auditorium,

bibliotek, sociale faciliteter og en velfungerende virtuel kommunikationsplatform kaldet it’s Learning.

Under besøget bekræftede de studerende og underviserne at de faciliteter som er afgørende

for at mål for læringsudbytte kan realiseres, er til rådighed.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 11, rundvisning og interview med de studerende og underviserne

under institutionsbesøg.

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

27


Kriterium 12: Internationalisering

”Uddannelsesudbuddet er tilrettelagt, så der er mulighed for at gennemføre en eller flere dele

af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det er muligt for de studerende at gennemføre

en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer at det er muligt for de studerende at gennemføre en eller flere dele af

uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Institutionen redegør for at 3. og 4.

semester kan afvikles i udlandet.

Udbudsstedet i Thisted understøtter internationalisering ved at trække på at Professionshøjskolen

UC Nordjylland har 120 partneruniversiteter, hvoraf Teknologi & Business har færdige aftaler med

fx Ohio University i USA, Universiteit Gent i Belgien, University of Hertfordshire i England og

Groupe ESC Dijon Bourgogne i Frankrig. Derudover har institutionen i Aalborg et internationalt

kontor med syv medarbejdere, herunder en international praktikkoordinator. De studerende i

Thisted kan henvende sig på det internationale kontor hvis de ønsker at vide mere om mulighederne

for at tage et ophold i udlandet.

Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet fremmer internationalisering i tilstrækkelig grad. Udbudsstedet

redegør for at der holdes minimum to arrangementer i løbet af uddannelsesforløbet

hvor de studerende orienteres om muligheden for at gennemføre dele af uddannelsen i udlandet.

Disse arrangementer finder sted i henholdsvis slutningen af 1. semester og begyndelsen af 2. semester.

For de studerende der er interesserede, afvikles et møde med den internationale chef i

Thisted eller Aalborg.

I interviewet med de studerende under besøget bekræftede flertallet at de har kendskab til mulighederne

for at tage et ophold i udlandet.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 12 og interview med de studerende under institutionsbesøg.

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

28


Kriterium 13: Kvalitetssikring af internationaliseringen

”Det sikres løbende, at uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, i tilstrækkelig grad bidrager

til opnåelsen af det samlede læringsudbytte.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere,

1) at udbuddet stiller relevante og tilstrækkelige kvalitetskrav til de uddannelsesdele, de studerende

kan vælge at gennemføre i udlandet,

2) at udbuddet løbende sikrer sig, at kvalitetskravene opfyldes. Fx skal den danske uddannelsesinstitution

forhåndsvurdere og godkende de udenlandske uddannelseselementer, som de

studerende kan tage,

3) at der ved uddannelser, der er tilrettelagt som parallelforløb, er indgået aftale med en anerkendt

udenlandsk uddannelsesinstitution om vilkårene for gennemførelsen af dele af uddannelsen

på den udenlandske uddannelsesinstitution.”

Vurdering:

Kriteriet er delvist opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Samlet set

Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet har tilfredsstillende kvalitetssikringsprocedurer som kan

sikre kvaliteten af de uddannelsesdele som de studerende kan tage i udlandet. Studieophold skal

efter planen forhåndsgodkendes og evalueres. Planerne for kvalitetssikring af praktikophold i udlandet

er dog utilstrækkelige, og derfor vurderes kriteriet kun som delvist opfyldt.

Uddybning

Ekspertpanelet vurderer at institutionen på tilfredsstillende vis redegør for at udbudsstedet vil

kvalitetssikre uddannelsesdele der gennemføres i udlandet, og at udbudsstedet stiller tilstrækkelige

og hensigtsmæssige krav til disse uddannelsesdele.

Udbudsstedet har endnu ikke har haft studerende i udlandet, men institutionen redegør for at

udbudsstedet vil bruge de samme kvalitetssikringsprocedurer som der anvendes på udbudsstedet

i Aalborg. Det fremgik af interview med den praktikansvarlige under besøget. Det betyder at alle

studieophold skal følge reglerne i Erasmus-programmet, og at der skal indgås en learning agreement

for hvert ophold. For at et udlandsophold kan realiseres, skal det godkendes af tre instanser:

det internationale kontor, udlandsvejlederen og studielederen hvoraf sidstnævnte foretager

en meritaccept.

Udbudsstedet redegør desuden for at alle studieophold vil blive evalueret via enten partnerbesøg

eller virksomhedsinterview. Derudover er det planen at alle ophold på 4. semester evalueres i den

afsluttende rapport og i en skriftlig eksamen om specialeophold.

Under besøget fremgik det af interview med den praktikansvarlige at praktikophold i udlandet vil

blive kvalitetssikret efter procedurer som svarer til de der benyttes til kvalitetssikring af praktikophold

i Danmark. Som beskrevet under kriterium 10 vurderer ekspertpanelet at disse procedurer

ikke er tilfredsstillende. Dette betyder at ekspertpanelet ligeledes vurderer at kvalitetssikringen af

praktikophold i udlandet ikke er tilfredsstillende.

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

29


Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 13 og interview med den praktikansvarlige under institutionsbesøg.

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

30


Kriterium 14: Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde

”Der arbejdes systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter

og resultater.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere,

1) at der systematisk gennemføres aktiviteter for at kvalitetssikre og -udvikle udbuddet,

2) at eksterne og interne interessenter inddrages, herunder at udbuddet regelmæssigt og systematisk

sikrer sig de studerendes vurdering af udbuddet,

3) at udbuddet bruger den viden, der indhentes gennem evaluering, kvalitetssikring og -

udvikling, til at forbedre og udvikle sine aktiviteter og resultater.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer at institutionens kvalitetsarbejde dækker de forhold som er centrale for

kvaliteten af uddannelsen på udbudsstedet. Institutionens kvalitetsarbejde følger kvalitetshjulet.

Udbudsstedet redegør for at det foretager en række evalueringer i form af årlig evaluering af

studiestart og introforløb, løbende evaluering af projektforløb, evaluering af undervisning en

gang pr. semester, årlig studentertilfredshedsundersøgelse, medarbejdertilfredshedsundersøgelse

hvert andet år og årlig evaluering af specialeforløb/virksomhedspraktik. Alle disse evalueringer

gennemføres i samarbejde med EUC Nordvests kvalitetsafdeling.

Under besøget fremhævede de studerende og underviserne at der derudover er en løbende konstruktiv

dialog mellem underviserne og de studerende, mellem de studerende og uddannelseslederen

og mellem underviserne og uddannelseslederen. Alle parterne påpegede at denne dialog

har en stor og reel betydning for kvaliteten af uddannelsen på udbudsstedet, eksempelvis hvad

angår tilrettelæggelsen af undervisningen og hindringen af frafald på uddannelsen.

Evalueringsresultaterne drøftes i studierådet som består af studerende og undervisere. Disse møder

holdes en til to gange pr. semester. Derudover har udbudsstedet obligatoriske samtaler med

hver enkelt studerende, hvor den faglige kvalitet af undervisningen mv. diskuteres.

Udbudsstedet giver eksempler på hvordan dets kvalitetsarbejde har ført til ændringer. På udbudsstedet

er evalueringsresultaterne et fast punkt på afdelingsmøderne så alle underviserne er delagtiggjort.

Arbejdet har betydet at udbudsstedet på baggrund af de studerendes ønsker har indført

rullende skemaer for herigennem at skabe skemamæssig fleksibilitet.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 14 og interview med de studerende og underviserne under

institutionsbesøg og følgende bilag:

Bilag 34: Trivselsundersøgelse.

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

31


Kriterium 15: Gennemførelse

”Frafald minimeres, og de studerende gennemfører i tilfredsstillende omfang.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere,

1) at der er iværksat indsatser for at øge antallet af studerende, som gennemfører, fx registrering

af nøgletal, studie- og erhvervsvejledning samt viden om årsager til frafald,

2) at der opnås tilfredsstillende resultater med hensyn til de studerendes gennemførelsesfrekvens

set i forhold til andre udbud inden for samme eller beslægtede uddannelsesområder.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet konstaterer at 23 % af udbudsstedets studerende på finansøkonomuddannelsen

som er startet på årgang 2008, har afbrudt uddannelsen. Frafaldstallet for uddannelsen på udbudsstedet

er dermed ikke over den vejledende maksimumgrænse på 37 % som er fastsat i forbindelse

med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse

gælder for alle eksisterende udbud af finansøkonomuddannelsen. Udbudsstedets

nøgletal er beregnet ud fra opgørelser af de nyoptagne studerende der enten gennemførte uddannelsen

på normeret tid, eller som fortsat var indskrevet på udbudsstedet efter normeret varighed.

Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet har tilstrækkeligt kendskab til årsagerne til frafald. Når

en studerende ønsker at afbryde uddannelsen, indkaldes de studerende til en samtale med uddannelseslederen

hvor årsagen afklares. Udbudsstedet registrerer også årsagerne, og heraf kan

det konstateres at fortrudt studievalg og personlige forhold er de hyppigste årsager til frafald.

Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedets indsatser for at øge antallet af studerende der gennemfører,

er relevante og tilstrækkelige. For at nedbringe frafaldet har udbudsstedet oprettet en studiecoachfunktion.

Denne funktion varetages af to undervisere. Alle studerende skal have en obligatorisk

samtale med deres studiecoach de tre først semestre. I slutningen af hvert af de tre første

semestre har de studerende også en obligatorisk samtale med uddannelseslederen. Ekspertpanelet

vurderer dette som et godt tiltag der sikrer en tæt dialog mellem de studerende og udbudsstedet.

Udbudsstedets ledelse og undervisere har dermed føling med hvordan den enkelte

studerende trives. Under besøget bekræftede de studerende at de har en meget tæt dialog med

udbudsstedet, hvilket de anser som en styrke. Desuden peger de studerende på at studiet er

lille at alle kender hinanden. Udbudsstedet tilbyder også lektiehjælp og opfordrer de studerende

til at indgå i en studiegruppe.

Det skal bemærkes at uddannelsen til finansøkonom i Thisted endnu ikke har haft fuldt gennemløb

og derfor ikke har nogen dimittender, og at ledighedstallet for institutionens andet udbudssted

i Ålborg dermed er lagt til grund for vurderingen af uddannelsen i Thisted.

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

32


Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 15, institutionens nøgletal for kriterium 15, interview med

de studerende, underviserne og ledelsen under institutionsbesøg og følgende bilag:

Bilag 29: Program for studietur til New York – marts 2010.

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

33


Kriterium 16: Vurdering af læringsudbytte

”Prøver og eksamensformer sikrer en tilstrækkelig samlet belysning af, hvorvidt en studerende

har realiseret mål for læringsudbytte.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere,

1) at de valgte prøver og eksaminer er velegnede til at belyse, om en studerende opnår de

læringsmål, der skal vurderes ved prøven/eksamenen,

2) at de valgte prøver og eksaminer samlet set giver et tilstrækkeligt dækkende billede af, om en

studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til mål for læringsudbytte.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ifølge den landsdækkende studieordning er der i alt seks prøver og eksaminer. Efter de første fire

temaer, svarende til i alt 60 ECTS-point, finder årsprøven (1. eksterne prøve) og prøven i privatkunderådgivning

(1. interne prøve) sted. Efter det femte og sjette tema, svarende til yderligere 30

ECTS-point, ligger prøven i erhvervskunderådgivning (2. interne prøve) og den faglige prøve (3.

interne prøve). I løbet af uddannelsens sidste semester og syvende tema, svarende til i alt 30

ECTS-point, holdes efter praktikken en specialeksamen (4. interne prøve) og afslutningsvist et

forsvar af det afsluttende eksamensprojekt (2. eksterne prøve). Ved alle prøver og eksaminer bliver

de studerende vurderet efter 7-trins-skalaen.

Prøve- og eksamensformerne ser ud på følgende måde:

• 1. eksterne prøve er en 6-timers skriftlig prøve hvor følgende fagområder udprøves: global

økonomi, erhvervsøkonomi, erhvervsjura og statistik.

• 1. interne prøve er en 30-minutters mundtlig prøve på baggrund af et oplæg hvor følgende

fagområder udprøves: privatøkonomi, finansielle virksomheder og kunde- og samarbejdsrelationer.

• 2. interne prøve er en 30-minutters mundtlig prøve på baggrund af en større case hvor følgende

fagområder udprøves: erhvervsøkonomi, ledelse og kommunikation, finansielle virksomheder

og markeder og kunde- og samarbejdsrelationer.

• 3. interne prøve er en 2 gange 2-timers skriftlig prøve hvor henholdsvis fagområdet global

økonomi og erhvervsjura udprøves.

• 4. interne prøve er et mundtligt forsvar af en mindre selvstændig opgave på baggrund af

praktikken.

• 2. eksterne prøve er et mundtligt forsvar af den afsluttende eksamensopgave.

Ekspertpanelet vurderer at disse prøver og eksaminer giver et tilstrækkeligt dækkende billede af

om de studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer der svarer til målene for læringsudbytte

efter endt studieforløb. Ekspertpanelet bygger sin vurdering dels på det forhold at

de valgte prøver og eksaminer samlet set dækker temaerne, og dels på ekspertpanelets vurdering

i forbindelse med kriterium 6 der påpeger god sammenhæng mellem temaernes læringsmål og

uddannelsens overordnede mål for læringsudbytte.

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

34


Ekspertpanelet bemærker det som en mindre svaghed at de studerende ved 1. eksterne prøve og

2. interne prøve blot får én samlet karakter, selvom hver af disse to prøver udprøver flere fagområder.

Dette betyder for det første at en studerende i princippet kan bestå eksamen, selvom denne

er under niveau i et af fagområderne. For det andet betyder det at aftagere fra beskæftigelsesområderne

og de videregående uddannelser ikke præcist kan vurdere de studerendes styrker

og svagheder inden for bestemte fagområder. Denne vurdering har ekspertpanelet dog ikke fundet

tungtvejende da hovedparten af fagene bliver udprøvet gennem flere prøver.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 16 og følgende bilag:

Bilag 01: Studieordningen.

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

35


Kriterium 17: Opnåelse af læringsudbytte

”Uddannelsesudbuddets dimittender realiserer mål for læringsudbytte i tilfredsstillende grad.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at udbuddets dimittender opnår tilstrækkeligt gode

karakterresultater, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, der akkrediteres, eller

i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet konstaterer at 13 % af karaktererne som fremgår af eksamensbeviserne for udbudsstedets

dimittender fra finansøkonomuddannelsen, er på karakterskalaens niveau 2. Nøgletallet

for uddannelsen på udbudsstedet er dermed ikke over den vejledende maksimumgrænse på

21 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende.

Den vejledende maksimumgrænse gælder for alle udbud af uddannelsen. Udbudsstedets

nøgletal er beregnet ud fra en opgørelse af karaktererne for de eksaminer som har været fælles

for uddannelsens dimittender, dvs. fire eksterne prøver og en intern prøve.

Det skal bemærkes at uddannelsen til finansøkonom i Thisted endnu ikke har haft fuldt gennemløb

og derfor ikke har nogen dimittender, og at ledighedstallet for institutionens andet udbudssted

i Ålborg dermed er lagt til grund for vurderingen af uddannelsen i Thisted.

Dokumentation:

Institutionens nøgletal for kriterium 17.

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

(finansøkonom AK) ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Thisted

36

More magazines by this user
Similar magazines