Udvikling og demonstration af lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri

fjvu.dk

Udvikling og demonstration af lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri

1 Indledning

Denne rapport sammenfatter resultaterne af EFP 2007-projektet Udvikling og demonstration af

lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri. For et hurtigt overblik henvises til resumé og summary

først i rapporten.

1.1 Baggrund

Fjernvarme er en enestående fleksibel forsyningsform, der dels kan udnytte spildvarme fra

kraftvarme og industrielle processer, dels kan anvende mange forskelligartede brændsler og

varmekilder herunder vedvarende energi. Fjernvarme dækker 60% af Danmarks varmeforsyning

og forsyner 1,5 mio. boliger hvoraf 700.000 er enfamiliehuse. Der er en lang tradition for

fjernvarme i Danmark, men EU’s politik på energibesparelsesområdet stiller så skrappe krav til

bygningers energiforbrug, at hele fjernvarmebranchen må gentænke måden at producere, distribuere

og anvende fjernvarme på for at det fortsat er driftsøkonomisk rentabelt i lavenergibebyggelser.

Flere undersøgelser [1], [4], har de senere år vist, at fjernvarmesystemer udlagt med traditionel

teknologi kun vanskelligt kan konkurrere med individuelle løsninger, som fx varmepumper i

lavenergibyggeri. Hvis fjernvarmeforsyning fremover skal anvendes i lavenergibebyggelser,

klasse 1 og 2, er der behov for nyudvikling og et radikalt opgør med vanetænkning i anlægsdimensioneringen.

1.2 Formål

Med baggrund heri er det projektets formål at udvikle et designkoncept for fremtidens fjernvarme,

der ved at anvende nye teknologier, materialer og driftsformer kan reducere effektbehov

og totalomkostningerne ved fjernvarme og danne grundlag for en ny "de-facto" standard for

fjernvarme til lavenergibyggeri på fjernvarmeindustriens nationale og internationale markeder.

1.3 Projektbeskrivelse

Projektet tager afsæt i lave fjernvarmetemperaturer og fuld udnyttelse af de muligheder, der er

for at levere fjernvarme ved små effekter/flow, hvis belastningen til rumvarme og især brugsvand

udjævnes over døgnet.

Til effektuering af designkonceptet udvikles prototyper for hovedkomponenter i distributions-

og anvendelsesleddet og konceptet demonstreres i en udvalgt nyudstykning.

Projektet opdeles i 3 faser:

1. Analyse og fastlæggelse af designkoncept

2. Udvikling og test af prototyper

3. Demonstration af samlet designkoncept

Denne ansøgning vedrører udelukkende fase 1 og 2 af projektet.

\\dmwclus\dmw_docs\1345249\1186994_LavEByg - Fjernvarme - Hovedrapport - Final.doc 6

More magazines by this user
Similar magazines