Hvad skal der til for at redde Natura 2000-områdernes fugle og ...

naturogmiljo2012.dk

Hvad skal der til for at redde Natura 2000-områdernes fugle og ...

Hvad skal der til for at redde Natura

2000‐områdernes fugle og anden

biodiversitet

Hans Meltofte

Dansk Ornitologisk Forening

BirdLife Danmark


xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx


xxxxxxxxxxxxxx

Den mest værdifulde natur er i høj grad i ’Udkantsdanmark’

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx


xxxxxxxxxxxxxx

Naturen skal have mere

plads.

xxxxxxxxxxxxxx

er krævende.

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx

Sjældne og truede arter er

sjældne og truede, fordi de

Forvaltning af den truede

biodiversitet egner sig ikke

til politiske kompromisser.

Det er et spørgsmål, om

bevarelse af den mest

krævende og truede

biodiversitet lader sig forene

med privatøkonomiske

interesser.


xxxxxxxxxxxxxx

Et af de store problemer er, at mange af de tiltag,

der iværksættes, såsom fredninger og national-

parker, ikke gavner biodiversiteten synderligt. Ofte

cementeres de forhold oven i købet, som har bragt

arterne på den røde liste.

xxxxxxxxxxxxxx

Et andet er, at det ikke så meget er lovgivningen, der

er noget i vejen med, men myndighedernes

xxxxxxxxxxxxxx

manglende håndhævelse af den.

Den langsigtede effekt af ødelæggelsen af små og

xxxxxxxxxxxxxx

store naturområder kan ikke afbødes ved oprettelse

af nok så mange (indholdsløse) nationalparker.

xx


xxxxxxxxxxxxxx

Vi skal have langt mere græsning i skovene og i

lysåbne naturområder

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx


xxxxxxxxxxxxxx

Engfuglene skal have rigtig store åbne områder

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx


xxxxxxxxxxxxxx

Størrelse, vand og græsning er nøglefaktorerne

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx


xxxxxxxxxxxxxx

Jo mere urte- og insektrige enge, jo bedre ogfor

engfuglene

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx


xxxxxxxxxxxxxx

sidde-, yngle- og skjulesteder for prædatorer

Og så må der ikke være vildtplantninger eller andre

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx


xxxxxxxxxxxxxx

Invasive arter som hybenrose og stillehavsøsters truer biodiversiteten

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx


xxxxxxxxxxxxxx

Det samme gør energiafgrøder

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx


xxxxxxxxxxxxxx

Det rekreative pres på kystnaturen er også øget

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx


xxxxxxxxxxxxxx

De lavvandede danske kyster er et eldorado for flere

millioner svømme- og vadefugle, der yngler fra arktisk

Canada i vest til det centrale Nordsibirien i øst og raster

eller overvintrer her i landet.

xxxxxxxxxxxxxx

Det illustreres alene af, at 64 ud af 113 danske EF

fuglebeskyttelses-områder er hav- og kystområder, og det

er unikt selv på verdensplan.

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx


xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx


25000

20000

15000

10000

5000

0

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Planteædende svømmefugle

som svaner, knortegæs,

pibeænder og blishøns …


xxxxxxxxxxxxxx

Men det kan gå endnu værre …

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx


xxxxxxxxxxxxxx

Årsagen kender vi alle sammen

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx


xxxxxxxxxxxxxx

Og Danmark har noget af verdens mest intensive kystfuglejagt

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx


xxxxxxxxxxxxxx

Klimaændringerne er over os …

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx


xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx


xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx


xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx


xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx


xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx


xxxxxxxxxxxxxx

Det bør overvejes, hvordan vi skal forholde os til

øgede vinteroversvømmelser af lavbundsarealer

og til stigende havspejl. Skal der uddybes

vandløb, sådan som landbruget allerede har stillet

xxxxxxxxxxxxxx

krav om, eller skal lavbundsarealer generelt

naturgenoprettes i langt højere grad?

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx


xxxxxxxxxxxxxx

Og hvor skal der bygges diger langs de danske

kyster, og hvor skal der gives mulighed for etablering

nye lavvandede kyster til erstatning for dem, der

”drukner”? Dvs. hvor skal vi ”uddige”?

xxxxxxxxxxxxxx

Der er brug for en ny kystkommission, som går hele

den danske kyststrækning igennem og giver en

samlet indstilling til, hvad der skal gøres.

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx


xxxxxxxxxxxxxx

Aage V. Jensen Naturfond har opkøbt Gyldenstens

Enge på Nordfyn m.h.p. naturgenopretning

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx


xxxxxxxxxxxxxx

Hvor vi i århundreder har lavet inddigninger, skal vi

nu til at lave uddigninger

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx


xxxxxxxxxxxxxx

Hvad er der brug for i

den offentlige forvalt-

ning?

xxxxxxxxxxxxxx

Folk med et gedigent og

bredt naturkendskab.

Folk med opmærk-

xxxxxxxxxxxxxx

somheden rettet mod

det, der rent faktisk sker

derude.

xxxxxxxxxxxxxx

Folk med visioner og en

vis distance til ”systemet”

xx


xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx

Tak for opmærksomheden!


xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xx

More magazines by this user
Similar magazines