Grønlandsk Lovregister 2010 - 1. kvartal - Statsministeriet

stm.dk

Grønlandsk Lovregister 2010 - 1. kvartal - Statsministeriet

Grønlandsk Lovregister

2010

1. kvartal

Statsministeriet

ISSN 1904-4860


Forord

Loves gyldighed for Grønland.

Ved grundlovsændringen i 1953 blev Grønland en del af det danske rige. Den 1.

maj 1979 indførtes hjemmestyre i Grønland (lov nr. 577 af 29. november 1978

om Grønlands hjemmestyre), og den 21. juni 2009 afløstes hjemmestyreordningen

af en selvstyreordning (lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre).

Selvstyret har den lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder,

og rigsmyndighederne har den lovgivende og udøvende magt inden for sagsområder,

der fortsat er rigsanliggender.

Statsministeriets hjemmeside (www.stm.dk) kan findes en oversigt over, hvilke

områder der er overtaget.

Lovtidendeloven gælder også for Grønland. Rigslovgivning, der gælder for Grønland,

skal også kundgøres i Lovtidende, og kundgørelsen er en forudsætning for

ikrafttrædelse for Grønland. Indeholder lovgivning fra rigsmyndighederne ikke

bestemmelser om det territoriale gyldighedsområde vedrørende Grønland, må

spørgsmålet afgøres ved fortolkning.

2. Lovregistrets indhold.

I lovregistret er optaget enkelte bestemmelser udstedt før 1951.

Fra 1/1 1951:

Love (undtagen bevillingslove), anordninger, bekendtgørelser samt legatfundatser.

Landsråds- og kommunalvedtægter er optaget under stadfæstelsesdatoen.

Fra 1/1 1972:

Visse cirkulærer. Indholdet af disse cirkulærer må søges i de pågældende institutioners

egne cirkulæresamlinger.

Fra 1/5 1979:

Landstingslove, landstingsforordninger og andre af Grønlands hjemmestyre udstedte

bestemmelser. Vedtægter er optaget under stadfæstelsesdatoen.

Fra 1/1 2005:

Afsnit 25 om tjenestemænd, overenskomstlønnede m.fl. udgår som følge af nedlæggelse

af Nalunaarutit C. Se endvidere forordets afsnit 3.

1


Fra 21/6 2009:

Inatsisartutlove, bekendtgørelser og andre af selvstyrets bestemmelser. Vedtægter

er optaget under stadfæstelsesdatoen.

Lovregisteret indeholder kun gældende love m.v. Ophævede eller bortfaldne love,

bestemmelser m.v. kan findes i lovregisterets tidligere udgaver.

3. Henvisninger.

Lovregisteret henviser til retsforskrifterne nævnt under pkt. 2.

Rigslove, bekendtgørelser m.v. fra statslige myndigheder kan findes i Lovtidende.

Retsforskrifter gældende for Grønland vedtaget eller udstedt efter 1. januar 2008

kan findes i elektronisk Lovtidende på www.lovtidende.dk.

Inatsisartutlove, bekendtgørelser m.v. fra selvstyremyndigheder kan findes på

www.lovgivning.gl.

Nalunaarutit (Grønlands Lovsamling)

Efter 1958 blev gældende love m.v. optaget i Nalunaarutit in extenso eller med

overskrift og henvisning til Lovtidende. Nalunaarutit er nu nedlagt, og sidste udgave

er Nalunaarutit 2007 A og D.

I Nalunaarutit A kan findes rigslove, bekendtgørelser m.v. frem til og med 2007.

I Nalunaarutit B kan findes cirkulærer, kommunale vedtægter, legater og fonds.

Statslige myndigheders forskrifter blev fra 2004 i stedet optaget i Nalunaarutit A.

Grønlands hjemmestyres og de grønlandske kommuners forskrifter blev optaget i

Nalunaarutit D.

Nalunaarutit C blev nedlagt pr. 31. december 2004. For bestemmelser udfærdiget

før 1. januar 2005 om tjenestemænd i Grønland (C-I) og bestemmelser vedrørende

overenskomst- og regulativlønnede m.fl. i Grønland (C-II), se Grønlandsk Lovregister

2004 afsnit 25. For bestemmelser udfærdiget efter 1. januar 2005 om statens

tjenestemænd og overenskomster for statsansatte, se www.perst.dk. For

Grønlands hjemmestyres og for de grønlandske kommuners tjenestemænd samt

overenskomster for ansatte i Grønlands hjemmestyre og kommunerne, se

www.nanoq.gl.

2


I Nalunaarutit D kan findes de af Grønlands hjemmestyre udstedte landstingslove,

landstingsforordninger, bekendtgørelser, vedtægter m.v. frem til og med 2007.

Bestemmelser før 1958 er i et vist omfang optaget i ”Beretninger og Kundgørelser

vedrørende styrelsen af Grønland”.

I tvivlstilfælde om loves gyldighed i Grønland henvises til at søge oplysning i

Lovtidende.

Redaktionen er taknemmelig for meddelelser om mulige fejl og mangler.

Henvendelse herom kan ske til: Statsministeriet, Redaktionen af Grønlandsk Lovregister,

Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Tlf.: 33 92 33 00.

Redaktionen er sluttet 31. marts 2010.

3


Forkortelser

A: Anordning i Lovtidende A, dog er betegnelsen A anvendt for Aftale i

afsnit 25.

ASD: Arbejds- og socialdirektion

B: Bekendtgørelse

B & K: Beretninger og Kundgørelser

BSU: Boligstøtteudvalg

Grlhjs. b Grønlands hjemmestyres bekendtgørelse

C: Cirkulære

D: Nalunaarutit D

ESU: Erhvervsstøtteudvalg

GE: Grønlands Energiforsyning

Grlhjs: Grønlands hjemmestyre

If: Inatsisartutforordning

Il: Inatsisartutlov

kiip: Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

kud: Kultur- og undervisningsdirektionen

sd: Socialdirektoratet

skd: Skattedirektoratet

DSMF: Direktoratet for Sundhed, Miljø og Forskning

GTO: Grønlands tekniske Organisation

K: Kundgørelser vedrørende Grønland

Kv: Kommunalvedtægt

L: Lov i Lovtidende A

Lb: Lovbekendtgørelse

LTA: Lovtidende A

LTB: Lovtidende B

LTC:. Lovtidende C

Ltfr: Landstingsforordning

Ltl: Landstingslov

Lado: Landsdommeren

Lahø: Landshøvdingen

Lalæ: Landslægen

Lv: Landsrådsvedtægt

MT: Ministerialtidende

N: Nalunaarutit A

4


NB: Nalunaarutit B

NC-I: Nalunaarutit C-I

NC-II: Nalunaarutit C-II

O: Overenskomst

P: Protokollat

Pol: Politimesteren

R: Regulativ

ROM: Rigsombudsmanden

Sb Selvstyrets bekendtgørelse

Skr: Skrivelse

SHV: Sundhedsforvaltningen

T: Bekendtgørelser i LTC (Traktater og konventioner)

Tjm: Tjenestemeddelelser

U.I: Uddannelsesinspektoratet

5


Afsnitsfortegnelse

Afsnit Side

1. Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån, Bolig- og

Erhvervsstøtte, Erstatning, Gæld, Valuta ................................................. 7

2. Arbejdsforhold, Arbejdsmiljø, Arbejdsstridigheder ............................... 19

3. Arv, Skifte, Borteblevne ......................................................................... 22

4. Aviser, Arkiver, Biblioteker, Forlag, Museer, Radio og Fjernsyn….. .... 24

5. Byggeri, Byplan, Anlægsarbejder, Bygningsfredning, Fortidsminder,

Areal-anvendelse…………………………………................................. 27

6. Brandvæsen, Elektricitet, Sprængstoffer, Vandforsyning, Vandkraft,

Vejvæsen, Atomenergi, Varmeforsyning........................ ....................... 30

7. Dyr, Veterinærvæsen, Kødkontrol, Levnedsmidler ………………. ...... 35

8. Ejendom, Hævd, Leje, Lån, Pant, Servitut, Tinglysning, Matrikel,

Ekspropriation, Stednavne ……………………………………...... ....... 39

9. Eneret, Forfatter- og kunstnerret, Industriel ejendomsret ...................... 42

10. Erhvervsmæssigt fiskeri, Søterritoriet, Fåreavl og Landbrug ……. ....... 44

11. Sociale forhold, Forsikring, Arbejdsskade………………………… ...... 51

12. Forsvaret, Civilforsvar, Værnepligt ………………………………. ...... 60

13. Handel, Håndværk, Erhverv, Fabriksvirksomhed, Mineralske råstoffer,

Beværtning, spiritus, KNI (Kalaallit Niuerfiat), Teknologi .................... 62

14. Jagt, Dyre- og naturbeskyttelse …………………………………. ......... 71

15. Kirken ……………………………………………………………......... 79

16. Konge, Stat, Folketing, Indfødsret, Flag, Offentliggørelse af love..... .... 81

17. Grønlands Selvstyre, Kommunale forhold, Afgifter, Skatter, Told,

Folkeregister, Offentlige grønlandske kasser, Grønlands

administrative forhold………………………………………………. .... 87

18. Mønt, Mål, Vægt, Tid ………………………………..…………... ....... 97

19. Politi, Hittegods, Færdsel, Pas, Udlændinge ………………………. ... 101

20. Post, Teletjeneste, Radio, Telefon, Vejrtjeneste …………………... ... 107

21. Retspleje, Kriminalret, Foranstaltninger …………………………... ... 110

22. Skole- og undervisningsvæsen …………………………………….. ... 118

23. Sundheds- og medicinalvæsen ………………….………………….. .. 131

24. Søfart, Havne, Dykkere, Luftfart, Redningsvæsen ………………... ... 138

25. Tjenestemænd, Overenskomstlønnede m.fl. ……………….………. .. 150

26. Udenrigspolitiske forhold, Traktater, Nato og EF ………………… ... 157

27. Ægteskab, Børn, Myndighed, Navn, Legater, Registre …………… ... 167

28. Miljøbeskyttelse ……………………………………………… ........... 174

Alfabetisk emneregister …………………………………………… ... 178

6


Afsnit 1

Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån,

Bolig- og Erhvervsstøtte, Erstatning, Gæld, Valuta

1936 7/4: L 116 Danmarks Nationalbank i kraft L 67 15/3 67, N. 67 p. 34.

B 284 9/9 1961 Under økonomiministeriet, LTA 61 p. 679.

1961 17/5: L 143 Skibsfinansieringsinstitut.

1964 23/12: L 372 Valutaforhold i kraft A 149 5/5 67 (for visse paragraffer),

N. 67 p. 83, Lb 279 11/4 88, LTA 88 p. 885.

B 658 11/7 1994 Valutaforhold, LTA 94 p. 3707.

1965 31/3: L 104 Ikrafttræden af visse formueretlige love, N. 65 p. 95.

L 274 22/12 1908 Forældelse af visse fordringer og bestemmelser

i Danske Lov, N. 65 p. 95.

Lado-C 5/2 1974 Forældelse af civile krav.

138

L 29 16/2 1932 Skyldneres ret til frigørelse ved deponering,

N. 65 p. 95.

L 68 23/3 1932 Veksellov, N. 65 p. 95, Lb 559 25/8 86, LTA

86 p. 1849.

L 69 23/3 1932 Checklov, N. 65 p. 95, Lb 558 25/8 86, LTA

86 p. 1839, A 75 6/2 91, LTA 91 p. 369.

L 145 13/4 1938 Mortifikation af værdipapirer, N. 65 p. 95, Lb

639 16/9 86, LTA 86 p. 2455.

L 146 13/4 1938 Gældsbreve, i kraft med ændringer, L 114

31/3 60, N. 65 p. 95, Lb 74, N. 74 p. 69, ændret

L 212 16/4 73 p. 3, L 250 12/6 75 (ophæver

§ 8), N. 80 p. 125, og L 638 21/12 77

(ophæver §§ 6 og 62) N. 80 p. 128, i kraft A

350 14/7 80, N. 80 p. 166.

1973 13/6: L 370 Aktieselskaber, L 303 30/4 03 med ændringer, i kraft for

Grønland 1/8 08 (jf. dog § 162, stk. 4) v. A. 620 23/6 08.

7


Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån m.m. Afsnit 1

B 775 10/7 2008 for Grønland om anvendelse af reglerne for

statslige aktieselskaber.

B 782 10/7 2008 for Grønland om anmeldelse, registrering,

gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs-

og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen).

B 783 10/7 2008 for Grønland om visse aktiebesiddelser i selkaber,

som anvender reglerne for statslige

aktieselskaber, og om indsendelse og offentliggørelse

af meddelelser fra sådanne selskaber.

B 784 10/7 2008 for Grønland om selskabers forpligtelser ved

registrering af børsnoterede konvertible

gældsbreve i Værdipapircentralen.

B 795 28/7 2008 for Grønland om tilbudsgiveres indløsningspligt

og indløsningsret ved et overtagelsestilbud.

B 796 28/7 2008 for Grønland om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer

i moderselskaber, der er

aktieselskaber og anpartsselskaber m.v. (koncernrepræsentation).

B 797 28/7 2008 for Grønland om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer

i aktieselskaber og anpartsselskaber

m.v. (selskabsrepræsentation).

B 233 25/3 2009 Henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervs-

og Selskabsstyrelsen samt om klageadgang.

1977 21/12: L 638 Renter ved forsinket betaling m.v. (Morarenter) N. 80 p.

128 i kraft A 350 14/7 80, N. 80 p. 166, L 618 19/12 84 i kraft A 548 21/8

86, N.86 p. 184, Lb 583 1/9 86, N. 93 p. 1.

Lado-C

186

22/3 1983 Renter ved forsinket betaling.

C 12/9 1983 Morarenter ved forsinket betaling af løn, NC-

I 2-6-1, C. 2/12 87, NC-I 2-6-2.

Lado-C 29/10 1986 Forhøjelse af renten, Lado-C. 219 6/8 91

205

Nedsættelse af renten.

B 896 21/12 1990 Ændring af morarenten, N. 93 p. 5.

1978 17/2: L 54 Kongeriget Danmarks Fiskeribank, N. 78 p. 32, Lb 92 8/2

8


Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån m.m. Afsnit 1

01, LTA 01 p. 462, L 1393 21/12 05, LTA 05 p. 11069, B 956 20/9 06

(Afvikling og nedlæggelse), LTA 06 p. 7301.

1980 14/5: L 179 Værdipapircentralen, i kraft 23/3 89 v. A 151 14/3 89, N.

89 p. 27, Lb 807 6/10 93 p. 4440, L. 1082 20/12 95 (§ 25, stk. 3), LTA 95

p. 5699, A 930 25/10 96 ophæver A 151 14/3 89 bortset fra §§ 2-5, § 17,

kapitel 6 og 7 samt § 26, stk. 3, N. 96 p. 450, § 17 og kapitel 7 ophævet

1/4 97 v. A 208 17/3 97, N. 97 p. 41.

B. 816 og 12/11 1986 Lovændringer 1986 i kraft, LTA 86 p. 3253

818

og 3262.

B 66 22/2 1984 Arbejdstageres valg af bestyrelsesmedlemmer,

LTA 84 p. 295.

B 436 19/7 1988 Beføjelser til Finanstilsynet, LTA 88 p. 1537.

B 1001 7/12 2001 Systemrevisionens gennemførelse, LTA 01 p.

6301.

1984 28/3: L 134 Støtte til erhverv i Grønland, N. 84 p. 108, ophævet 21/6 09

v. L 474 12/6 09 Forskellige forhold i forbindelse med Grønlands

Selvstyre, jf. dog § 7 stk. 2, som opretholder forskrifter udstedt med

hjemmel i L 134, indtil de ophæves af rette myndighed.

Il 6 2/12 2009 Erhvervsfremme af landbrug.

Grlhjs. b

12

12/12 1984 Erhvervsstøtte, D. 84 p. 193.

ESU-C 17/3 1971 Registrering af skibs

19

pantebreve.

ESU-C

25

22/2 1972 Strafrenter for restancer.

ESU-C

26

7/3 1972 Vurdering af fiskerfartøjer.

ESU-C

12

7/4 1972 Godkendelse ved salg, pantsætning m.v.

ESU-C 1 27/6 1972 Kæmneres pligt til at påse misrøgt af panteobjekter.

ESU-C

30

4/10 1972 Strafrenteberegning, ESU-C. 35 25/6 73.

ESU-C 11/12 1972 Annoncering af panteobjekter ved salg.

32

ESU-C

34

15/2 1973 Indtægts- og formueforhold ved ansøgninger.

9


Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån m.m. Afsnit 1

Lahø-C

2-33

ESU-C

44

ESU-C

50

25/7 1975 Lempelige afdragsordninger ved restancer.

6/3 1979 Kombest. medvirken ved behandling af ansøgninger.

4/11 1982 Markedsrenten.

Ltfr 10 20/11 2006 Erhvervsfremme af fiskeri og fangst, D. 06

p. 380, Ltfr 13 26/11 (§6), D. 07 p. 486, Ltl

11 5/12 08 (§ 1).

1984 23/5: L 228 Erstatningsansvar, Lb 599 8/9 86, i kraft for Grønland v. A

796 1/10 93, N. 93 p. 296, A 507 12/6 96 (§ 15, stk. 1), N. 96 p. 260, A

1148 26/11 04 (§ 2, nr. 1-15 og 17-20) i kraft Grønland 1/1 05, N. 04 p.

244.

B 896 21/12 1990 Morarentesatsen, N. 93 p. 5.

B 1127 25/11 2009 Regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb

LTA 09.

1984 6/6: L 286 Erhvervsdrivende fonde, L 246 27/3 06 i kraft for Grønland

1/8 08 v. A. 621 23/6 08.

B 780 10/7 2008 for Grønland om nedsættelse af grundkapitalen

i erhvervsdrivende fonde.

B 781 10/7 2008 for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende

fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning

og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen).

B 782 10/7 2008 for Grønland om anmeldelse, registrering,

gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs-

og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

B 233 25/3 2009 Henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervs-

og Selskabsstyrelsen samt om klageadgang.

C 6/8 1985 Statens personaleboliger, NB. 85 p. 28.

1986 23/12: L. 944 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v., N. 86

p. 239.

10


Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån m.m. Afsnit 1

Ltfr 11 19/11 2007 Støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt

m.v. D 07 p. 443.

BSU-C

27

5/5 1969 Inddrivelse af restancer.

Lahø-C

2-33

25/7 1975 Lempelige afdragsordninger ved restancer.

BSU-C

1-1

14/1 1978 Udleje af private huse med kap. II-lån.

BSU-C

6-2

22/2 1978 Ejerskifte af selvbyggerhuse.

BSU-C

1-2

20/3 1978 Udleje af BSU-huse med kap. IV-lån.

BSU-C

1-3

1/9 1978 Indberetning af boligsøgende.

BSU-C

5-2

12/2 1979 Overdragelse af huse med kap. IV-lån.

BSU-C

1-8

12/3 1979 Skifte ved låntagers død.

BSU-C

1-9

12/3 1979 Skifte efter hensidden i uskiftet bo.

BSU-C

1-11

17/4 1979 Udleje af huse med kap. II-lån.

BSU-C

1-13

6/8 1979 Vedrørende brandskader.

BSU-C

2-4

6/8 1979 Lån til forbedring af Kap. II-huse.

BSU-C

3-9

30/1 1980 Overtagelse af huse og lån.

BSU-C

5-4

19/12 1980 Lån til huse uden boligstøttelån.

BSU-C 23/2 1981 Kap. IV lån til opførelse af enfamiliehuse,

5-5

BSU-skr. 26/10

84 Lånegrænse.

BSU-C

4-3

22/12 1981 Kommunalt boligbyggeri.

BSU-C

3-11

13/12 1982 Overdragelse af Kap. II-huse.

BSU-C

3-12

13/12 1982 Opgørelse for tidligere ejere af Kap. II-huse.

11


Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån m.m. Afsnit 1

BSU-C

1-14

27/1 1983 Bevilling af lån til BSU-finansieret bolig.

BSU-C

1-15

28/9 1983 Lukning af el ved restance.

BSU-C

2-7

15/1 1984 Opførelse af enfamiliehuse.

BSU-C

2-8

17/9 1984 Børnetilskud, Kap. II-lån.

BSU-C

6-6

10/3 1986 Lån til selvbyggerhuse.

GTO-C 17/8 1987 13.011 Vurdering Kap. II-huse

Grlhjs. b 22/3 1994 Betingelser for opnåelse af støtte til enfami-

6

liehuse, D. 94 p. 52.

Grlhjs. b 22/3 1994 Erhvervslokaler og erhvervsvirksomhed i

7

boliger, D. 94 p. 53.

Grlhjs. b 22/3 1994 Udbetaling af støtte til boligbyggeri, D. 94 p.

8

54.

Grlhjs. b

9

22/3 1994 Forsikring af ejendomme, D. 94 p. 55.

Grlhjs. b 22/3 1994 Tilskud til kommunale udlejningsboliger, D.

10

94 p. 56, Grlhjs. b 46 16/12 94 (§ 2), D. 94 p.

390.

Grlhjs. b 22/3 1994 Beregning og betaling af terminsydelser, D.

11

94 p. 61, Grlhjs. b 47 16/12 94 (§§ 2 og 3), D.

94 p. 391.

Grlhjs. b 22/3 1994 Boligbørnetilskuds indregning i opgørelser

12

efter § 17, D. 94 p. 62.

Grlhjs. b 22/3 1994 Udlejning af huse, hvortil der er ydet lån efter

13

kapitel 4, D. 94 p. 63, Grlhjs. b 48 16/12 94

(§ 5), D. 94 p. 392.

Grlhjs. b 26/1 2006 Ansøgninger om eftergivelse af forfaldne

2

ydelser og restgæld konvertering af lån samt

omlægningslån, D. 06 p. 4.

Ltfr 1 7/5 2007 Boligfinansiering, D. 07 p. 85.

1987 23/12: L 858 Erhvervsankenævn, LTA 87 p. 3253.

B 1154 18/12 1994 Erhvervsankenævn, LTA 94 p. 6480.

12


Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån m.m. Afsnit 1

1989 7/6: L 371 Produktansvar, i kraft for Grønland 1/10 04 v. A 900 30/8 04,

N. 04 p. 163.

1990 16/5: L 321 Gevinstopsparing i kraft A 516 9/7 90, N. 90 p. 39.

1993 9/6: L 348 Foranstaltninger mod hvidvaskning af penge, i kraft Grønland

28/6 96 v. A 575 26/6 96, N. 96 p. 376.

1993 28/10: Ltl 13 Optagelse af lån i udlandet, D. 93 p. 216.

1996 22/5: L 378 Anpartsselskaber, L 303 30/4 03 med ændringer, i kraft for

Grønland 1/8 08 v. A. 619 23/6 08.

B 782 10/7 2008 for Grønland om anmeldelse, registrering,

gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs-

og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen).

B 796 28/7 2008 for Grønland om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer

i moderselskaber, der er

aktieselskaber og anpartsselskaber m.v. (koncernrepræsentation).

B 797 28/7 2008 for Grønland om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer

i aktieselskaber og anpartsselskaber

m.v. (selskabsrepræsentation).

1998 26/6: L 415 Garantifond for indskydere og investorer, Lb 1066 10/12

03 i kraft Grønland 1/4 05 v. A 137 9/3 05, N. 05 p. 151. (Nedennævnte

adm. forskrifter i kraft med ændringer, jf. § 25).

B 92 19/2 2002 Samarbejdet mellem Finanstilsynet og en

garantifond for indskydere og investorer, N.

05 p. 184.

B 1055 8/12 2003 Garantifonden for indskydere og investorer,

N. 05 p. 165.

2001 12/11: Ltl 14 Erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede

erhverv, D. 2001 p. 322, Ltl 10 14/11 04, D. 04 p. 138.

Grlhjs. b 5/4 2002 Tilskud til produktudvikling samt konverte-

9

ring af lån, D. 02 p. 59.

2003 10/6: L 453 Finansiel virksomhed, L 1171 19/12 03 i kraft Grønland 1/4

13


Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån m.m. Afsnit 1

05 v. A 1252 15/12 04, (§§ 183-199 og 375 a, nr. 6 samt

377-382 b) i kraft 1/1 05. (§§ 378-378 h, 380-380 j og 382-

382 b) ophævet 1/1 05. Se B 1368 13/12 04, N. 04 p. 596.

(Nedennævnte adm. forskrifter i kraft med ændringer, jf. §

375.a.), N. 04 p. 600.

B 977 3/12 2003 Ansvarshavende aktuar, N. 04 p. 850.

B 979 4/12 2003 Tilladelsesproceduren for udenlandske kreditinstitutter

og investeringsselskaber, der er

meddelt tilladelse i et land uden for EU, som

Fællesskabet ikke har indgået aftale med og

som ønsker at udføre tjenesteydelser med

værdipapirhandel i Danmark, N. 04 p. 855.

B 984 5/12 2003 Hvilke andre instrumenter og kontrakter

fondsmæglerselskaber må udføre tjenesteydelser

med udover de af lovens bilag 5 omfattede,

N. 04 p. 857.

B 1183 15/12 2003 Revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder

og finansielle koncerner, N. 04 p.

867.

B 1400 13/12 2004 Bekendtgørelse for Grønland om udjævningsreserver

inden for kredit- og kautionsforsikring,

N. 04 p. 596.

B 22/12 2004 Bekendtgørelse for Grønland om finansielle

rapporter for forsikringsselskaber og tværgående

pensionskasser (Finanstilsynet - ikke

kundgjort i Lovtidende), N. 05 p. 1.

B 22/12 2004 Bekendtgørelse for Grønland om finansiel

rapportering for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

m.fl. (Finanstilsynet - ikke

kundgjort i Lovtidende), N. 05 p. 1.

B 46 17/1 2005 Bekendtgørelse for Grønland om sædvanlige

kundeoplysninger i finansielle virksomheder,

N. 05 p. 80.

B 47 17/1 2005 Bekendtgørelse for Grønland om minimumsbetingelser

for forsikringsselskabers tegning

af bygningsbrandforsikring, N. 2005 p. 84.

B 48 17/1 2005 Bekendtgørelse for Grønland om medlemshæftelse

i gensidige forsikringsselskaber ved

deltagelse i coassurancevirksomhed, N. 05 p.

14


Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån m.m. Afsnit 1

86.

B 49 17/1 2005 Bekendtgørelse for Grønland om koncerninterne

transaktioner, N. 05 p. 87.

B 53 17/1 2005 Bekendtgørelse for Grønland om afgrænsning

af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper,

N. 05 p. 100.

B 54 17/1 2005 Bekendtgørelse for Grønland om overdragelse

af grønlandske forsikringsselskabers forsikringsbestande

tegnet ved filial eller ved

udøvelse af virksomhed i form af grænseoverskridende

tjenesteydelser, N. 05 p. 104.

B 55 17/1 2005 Bekendtgørelse for Grønland om kongruens

og lokalisering, N. 05 p. 107.

B 56 17/1 2005 Bekendtgørelse for Grønland om information

fra forsikringsselskabet til forsikringstager

ved indgåelse af en livsforsikringsaftale, N.

05 p. 112.

B 173 17/3 2005 Bekendtgørelse for Grønland om information

til forsikringstageren i tilfælde hvor en skadesforsikringsaftale

tilbydes efter reglerne om

fri etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser,

N. 05 p. 190.

B 174 17/3 2005 Bekendtgørelse for Grønland om tilladelse til

livsforsikringsselskaber, N. 05 p. 192.

B 175 17/3 2005 Bekendtgørelse for Grønland om tilladelse til

skadesforsikringsselskaber. N. 05 p. 197.

B 252 1/4 2005 Bekendtgørelse for Grønland om god skik for

finansielle virksomheder, N. 05 p. 217.

B 273 15/4 2005 Bekendtgørelse for Grønland om solvens og

driftsplaner for forsikringsselskaber, N. 05 p.

232.

B 274 18/4 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af

kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et

land uden for EU, som Fællesskabet ikke har

indgået aftale med på det finansielle område,

og som ikke har indgået aftale med Grønland

m.v., N. 05 p. 244.

B 434 3/6 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af

forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse

15


Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån m.m. Afsnit 1

i et land uden for EU, som Fællesskabet ikke

har indgået aftale med på det finansielle område,

og som ikke har indgået aftale med

Grønland m.v., N. 05 p. 265.

B 619 23/6 2005 Bekendtgørelse for Grønland om store engagementer,

N. 05 p. 278.

B 1468 13/12 2006 Bekendtgørelse for Grønland om grundlagsrente

for livsforsikringsvirksomhed, N. 06 p.

459.

B 1469 13/12 2006 Bekendtgørelse for Grønland om registrering

af aktiver i forsikringsselskaber m.v., N. 06 p.

463.

B 1470 13/12 2006 Bekendtgørelse for Grønland om, hvilke fysiske

og juridiske personer, der kan udføre

tjenesteydelser i.f.m. værdipapirhandel på

erhvervsmæssigt grundlag uden tilladelse, N.

06 p. 471.

B 375 23/4 2007 Bekendtgørelse for Grønland om livsforsikringsselskabers

syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed,

N. 07 p. 8.

B 376 23/4 2007 Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse

af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed,

N. 07 p. 10.

B 1500 12/12 2007 Kontributionsprincippet, N. 07 p. 56.

B 782 10/7 2008 for Grønland om anmeldelse, registrering,

gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs-

og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen).

Forskrifter i medfør af den ophævede L 199 (74) om banker og sparekasser:

B 986 14/12 1995 Bekendtgørelse for Grønland om Erhvervs-

og Selskabsstyrelsens takster for anmeldelser

m.v., N. 95 p. 260.

B 987 14/12 1995 Bekendtgørelse for Grønland om gebyrer for

oplysninger og dokumenter, N. 95 p. 264.

B 988 14/12 1995 Bekendtgørelse for Grønland om Erhvervs-

og Selskabsstyrelsens EDB-system og om

takster herfor, N. 95 p. 268.

16


Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån m.m. Afsnit 1

B 989 14/12 1995 Bekendtgørelse for Grønland om Erhvervs-

og Selskabsstyrelsens offentliggørelse af registreringer

m.v., N. 95 p. 278.

B 889 31/10 2002 Bekendtgørelse for Grønland om pengeinstitutters

indberetning og månedsbalancer, N. 02

p. 318.

2003 10/6: L 457 Garantifond for skadesforsikringsselskaber med ændringer,

i kraft for Grønland 1/7 08 v. A. 685 27/6 08.

Forskrifter i medfør af den ophævede L 630 (80) om forsikringsvirksomhed:

B 429 24/8 1984 Gensidig hæftelsesordning for bygningsbrandforsikringer,

N. 96 p. 637.

B 436 19/7 1988 Beføjelser til Finanstilsynet, N. 96 p. 647.

B 102 19/2 1990 Anmeldelse til registeret for gensidige forsikringsselskaber,

N. 96 p. 653.

B 834 11/12 1990 Regnskab for forsikringer efter arbejdsskadeforsikringsloven,

N. 96 p. 657, B. 40 1/2 93,

N. 96 p. 684.

B 461 18/6 1991 Opgørelse af, meddelelse om og offentliggørelse

af betydelige andele i børsnoterede selskaber,

N. 96 p. 671.

B 39 1/2 1993 Fællesordning (pool) for løntalsregulering af

løbende ydelser, N. 96 p. 677.

B 219 27/3 1995 Fællesordning (pool) til overtagelse af erhvervssygdomsrisici,

N. 96 p. 755.

B 693 31/8 1999 Systemrevisionens gennemførelse i fælles

datacentraler på forsikrings- og pensionsområdet,

N. 99 p. 169.

B 1021 15/12 1999 Indholdet i aktuarens beretning, N. 99 p. 261.

B 72 11/2 2002 Anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse

m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,

N. 02 p. 79.

2003 10/6: L 454 Realkreditlån og realkreditobligationer m.v., LTA 03 p.

2926, Lb 898 4/9 08, L 392 25/5 09 (§ 8).

B 825 7/10 2003 Realkreditforhold i Grønland, N. 03 p. 194.

B 1036 8/12 2003 Opgørelse og indberetning største udlån og

17


Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutter, Lån m.m. Afsnit 1

nedskrivninger, LTA 03 p. 6815.

B 1190 17/12 2003 Realkreditinstitutters obligationsudstedelse

m.v., LTA 03 p. 7547.

B 1148 5/12 2005 Realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling,

LTA 05 p. 9312.

2006 20/11: Ltl 15 Fiskerifinansieringspulje, D. 06 p. 351, Ltl 11 5/12 08 (§

2), Il 13 2/12 09.

2008 10/10: L 1003 Finansiel stabilitet L 516 12/6 09 (§ 14), Lb 875 15/9 09,,

L 1273 16/12 09 (§ 3 og 7)., L 1273 16/12 09 (§ 7).

B 13 13/1 2009 Risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen

må påtage sig.

B 231 26/3 2009 Ansøgning om individuel statsgaranti efter

lov om finansiel stabilitet, B 792 17/8 09.

B 51 18/1 2010 Ikrafttræden af § 3, nr. 2 og §§ 7 og 9 i L

1003 10/10 08.

B 185 24/2 2010 Ikrafttræden af § 5, nr. 1-3 i L 1003 10/10 08.

2009 3/2: L 67 Statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter (dog ikke §§ 16-

18), Lb 876 15/9 09, L 1273 16/12 09 (§ 3 og 9)..

B 228 26/3 2009 Ansøgningskrav, renteberegning samt dækning

af statens udgifter til administration m.v.

ved statsligt kapitalindskud eller tegningsgaranti,

B 769 27/7 09.

18


Afsnit 2

Arbejdsforhold, Arbejdsmiljø,

Arbejdsstridigheder

Traktater:

1949 29/3: T 12 Intern. arbejdsorganisation (ILO) statut 1946, T 75 27/11

56, T 23 9/3 65, T 84 24/7 75.

T 1 17/1 1991 Konv. 119 Sikring af maskineri, LTC 91 p.1.

T 81 8/9 1994 Konv. 1993 om fælles nordisk arbejdsmarked

inden for sundheds- og veterinærvæsenet,

LTC 94 p. 313, T. 23 28/6 01 (se note 1,

sygeplejersker i Grønland), LTC 01 p. 237.

1956 2/10: L 261 Lærlingeforhold, L 210 31/5 63 (§ 34 stk. 2), N. 63 p. 117 i

kraft. A 287 27/6 63, N. 63 p. 123, L 579 19/12 69 (§ 23, stk. 1, 21 år), N.

71 p. 15 i kraft. A. 56 15/2 71, N. 71 p. 14, L 313 10/6 76 (§ 1, 3, 20) i

kraft. A 518 27/10 76 (18 år), N. 76 p. 393 og 394, A. 116 14/2 77 (§ 1, 3,

5, 13, 20, 23, 24, 28), N. 77 p. 18, L 109 24/3 80 (§ 11a, 20, 30), N. 80 p.

53.

Lv 25/7 1959 Retsforhold mellem husbond og medhjælper,

N. 59 p. 131.

1978 29/11: L 580 Arbejds- og socialvæsenet, N. 78 p. 364, i kraft v. B 417

27/9 79, N. 79 p. 408, ophævet 21/6 09 v. L 474 12/6 09 Forskellige forhold

i forbindelse med Grønlands Selvstyre, jf. dog § 7 stk. 2, som opretholder

forskrifter udstedt med hjemmel i L 580, indtil de ophæves af

rette myndighed.

Ltfr 10 18/12 2003 Arbejdsformidling m.v., D. 03 p. 401.

Grlhjs. b 2 4/2 1986 Overgangsbestemmelser ved valg, D. 86 p. 7.

Grlhjs. b 18/9 1990 Kommunal arbejdsformidling, D. 90. p. 277.

40

Grlhjs. b

24

Grlhjs. b

42

26/8 1993 Regulering af arbejdskrafttilgangen (§§ 8-18

i Grlhjs. b 40 18/9 90 ophævet), D. 93 p.

145.

28/9 1994 Tilskud kommunale beskæftigelsesforanstaltninger,

D. 94 p. 245.

19


Arbejdsforhold, Arbejdsmiljø, Arbejdsstridigheder Afsnit 2

Grlhjs. b

17

Grlhjs. b

20

Grlhjs. b

24

16/10 2007 Evaluering af Piareersarfiit centrenes opgavevaretagelse

m.v., D. 07 p. 286.

19/11 2007 Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger

vedr. arbejdsmarkedet, aktivering

af arbejds- og uddannelsessøgende og arbejdskrafttilgangen

til Grønland, D. 07 p.

483.

25/8 2008 Mobilitetsfremmende ydelse.

1986 4/6: L 295 Arbejdsmiljø i Grønland N. 86 p. 106, Lb 1048 26/10 05, N.

05 p. 332.

B 148 18/4 1972 Dampkedelanlæg, N. 72 p. 43.

B 149 18/4 1972 Transportable beholdere til luftarter, N. 72 p.

54.

B 151 18/4 1972 Opstilling af mekanisk drevne kraner, N. 72

p. 62.

B 155 18/4 1972 Trykbeholdere m.v. på landjorden, N. 72 p.

91.

B 119 5/3 1974 Lægeundersøgelse af arbejdere, N. 74 p. 152

C 181 27/8 1974 Samarbejde politi og arbejdstilsyn, NB. 74 p.

79.

B 395 24/6 1986 Arbejdets udførelse, N. 86 p. 155.

B 396 24/6 1986 Stoffer og materialer, N. 86 p. 158.

B 398 24/6 1986 Tekniske hjælpemidler, N. 86 p. 162.

B 399 24/6 1986 Arbejdsstedets indretning m.v., N. 86 p. 165.

B 401 24/6 1986 Anmeldelse af arbejdsskader, N. 86 p. 170.

B 511 20/7 1989 Sikkerhedsuddannelse m.v., N. 89 p. 113.

B 513 20/7 1989 Statsligt tilskud til uddannelsen af sikkerhedsorganisationens

medlemmer, N. 89 p.

128.

B 195 26/2 1992 Elevatorer, hejseværker, rulletrapper o.lign.,

N. 92 p. 16.

B 1344 15/12 2005 Bygherrens pligter i Grønland, N. 05 p. 384.

B 1345 15/12 2005 Forretningsorden for Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd,

N. 2005 p. 394.

B 1346 15/12 2005 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder

i Grønland, N. 05 p. 398.

B 1347 15/12 2005 Unges arbejde i Grønland N. 05 p. 418.

20


Arbejdsforhold, Arbejdsmiljø, Arbejdsstridigheder Afsnit 2

B 1348 15/12 2005 Indretning af byggepladser og lignende i

Grønland, N. 05 p. 443.

B 32 23/1 2006 Hvileperiode og fridøgn i Grønland, N. 06 p.

1.

B 1168 8/10 2007 Arbejdspladsvurdering i Grønland, N. 07 p.

25.

B 133 5/2 2010 Asbest i Grønland.

Traktat:

1990 21/9: B 93 (LTC) Nordisk konvention om arbejdsmiljø, LTC 90 p.

289.

1992 30/10: Ltl 27 Regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland, D. 92 p.

323.

Grlhjs. b 18/9 1990 Regulering af arbejdskrafttilgangen, D. 90 p.

40

277.

Grlhjs. b 26/8 1993 Regulering af arbejdskrafttilgangen (§§ 8-18

24

i Grlhjs. b. 40 18/9 90 ophævet), D. 93 p.

145.

1998 20/5: Ltl 5 Grønlands Ligestillingsråd, D. 98 p. 138, Ltl 8 11/4 03 (§§ 3

og 4), D. 03 p. 42.

2003 11/4: Ltl 7 Ligestilling af kvinder og mænd, D. 03 p. 35.

21


Afsnit 3

Arv, Skifte, Borteblevne

1946 12/7: L 397 Borteblevne, LTA 1946 p. 1382, Lb 587 1/9 86, LTA 86 p.

2102 (ej i krafttrådt for Grønland, men reglerne gælder jf. Arvelovens §

41, stk. 2).

1964 27/5: L 154 Arvelov for Grønland, N. 64 p. 63, L. 259 22/5 74 (§ 42),

LTA 74 p. 231, L 292 24/4 96 (§ 7, stk. 4, nr. 2), N. 96 p. 249.

L 579 19/12 1969 (§ 34) N. 71 p. 15, i kraft A 56 15/2 71 N. 71

p. 14.

A 57 15/2 1971 (§ 7,§ 34) N. 71 p. 18.

A 58 15/2 1971 (Myndighedsalder) N. 71 p. 20.

B 27 11/1 1974 (§ 39) N. 74 p. 131.

L 259 22/5 1974 (§ 42 a) N. 74 p. 231.

A 35 3/2 1966 I kraft Nord- og Østgrønland, N. 66 p. 10.

B 348 24/6 1976 I kraft nordisk konvention 19/11 34 arv og

dødsboskifte, ændret 9/12 75, N. 76 p. 359

og 361.

B 459 19/9 1976 I kraft Haager-konvention 5/10 61 Lovkonflikter

testamentariske dispositioner og B 62

6/9 76, (LTC) N. 76 p. 383 og 384.

Lado-C

183

8/9 1982 Arveafgiftspligt fast ejendom Danmark.

Lado-C

218

7/6 1990 Oprettelse bokonti i skiftesager.

Lado-C

221

30/9 1991 Beløbsgrænsen § 37.

Lado-C

223

17/3 1992 Proklama i dødsboer.

Lado-C 17/5 1993 Ægtefælles skiftefordel (Arvelovens § 38).

225

Lado-C

226

17/5 1993 Stempelpligt ved ejendomsoverdragelse

dødsbo.

22


Arv, Skifte, Bortblevne Afsnit 3

1997 16/12: A 983 Konkurslov, i kraft for Grønland 1/1 98 (afsnit IV om

gældssanering dog i kraft 1/6 98), N. 97 p. 612, § 3 i L 402 26/6 98 i kraft

for Grønland 1/7 99 v. A. 482 18/6 99, N. 99 p. 156.

B 589 8/12 1983 Tilsyn med konkursboer m.v., N. 83 p. 207.

B 125 16/2 2000 Indgivelse af begæring om gældssanering,

N. 00 p. 86.

23


Afsnit 4

Aviser, Arkiver, Biblioteker, Forlag, Museer,

Radio og Fjernsyn

K 2/6 1954 Arktisk Institut, K. 27-3-1.

Lahø-C 2-

31

17/9 1974 Kassation af arkivalier.

B 91 20/2 1976 Statsinstitutioners arkiver m.v., LTA 76 p.

237.

C 193 16/9 1976 Aflevering til rigsarkivet, MT. 76 p. 805.

1978 29/11: L 589 Biblioteksvæsen, N. 78 p. 389, i kraft B 417 27/9 79, N. 79

p. 408, ophævet 21/6 09 v. L 474 12/6 09 Forskellige forhold i forbindelse

med Grønlands Selvstyre, jf. dog § 7 stk. 2, som opretholder forskrifter

udstedt med hjemmel i L 589, indtil de ophæves af rette myndighed.

Ltfr 4 15/10 1979 Biblioteksvæsenet, N. 79 p. 419 og D. 79 p.

172, Ltfr 13 30/10 92 (§ 12 a) D. 92 p. 397,

Ltfr 5 12/5 05, D. 05 p. 170.

Grlhjs.

kud.-C

24/3 1980 C 11/80 Folkebibliotekerne.

Grlhjs.

kud.-C

27/5 1980 C 20/80 Skolebiblioteker.

Grlhjs. 11/8 1981 C 11/81 Biblioteksplan.

kud.-C

Grlhjs. b

15

5/10 1999 Biblioteksvederlag, D. 99 p. 132.

1980 23/12: L 610 Museumsvæsenet i Grønland, N. 80 p. 340, ophævet 21/6

09 v. L 474 12/6 09 Forskellige forhold i forbindelse med Grønlands

Selvstyre, jf. dog § 7 stk. 2, som opretholder forskrifter udstedt med

hjemmel i L 610, indtil de ophæves af rette myndighed.

Ltfr 6 30/10 1998 Museumsvæsen, D. 98 p. 246, Ltfr 4 21/5

Grlhjs. b

2

04, D. 04 p. 67.

26/1 1996 Forretningsorden for Museums- og arkivnævnet,

D. 96 p. 44.

24


Aviser, Arkiver, Biblioteker, Forlag m.v. Afsnit 4

Grlhjs. b

3

26/1 1996 Valg af godkendte museers repræsentanter i

Museums- og arkivnævnet, D. 96 p. 48.

18/6 1987 Vedtægter for den selvejende institution Tusarliivik/Atuakkiorfik,

NB. 87 p. 29.

1989 26/10: Ltl. 12 Grønlands Sprognævn, D. 89 p. 189, Ltl. 19 30/10 98 (§

2), D. 98 p. 222.

Lv 14/5 1973 Ny retskrivning, N. 73 p. 141.

Grlhjs. 1/8 1985 C 7/85 Sprognævnets virksomhed.

kud.-C

Grlhjs. b

23

15/5 1990 Grønlands Sprognævn, D. 90. p. 123.

1989 19/12: L 815 Radio- og fjernsynsvirksomhed, i kraft B. 599 22/8 90, N.

90 p. 55, ophævet 21/6 09 v. L 474 12/6 09 Forskellige forhold i forbindelse

med Grønlands Selvstyre, jf. dog § 7 stk. 2, som opretholder forskrifter

udstedt med hjemmel i L 815, indtil de ophæves af rette myndighed.

Ltfr 6 14/11 2004 Radio- og TV-virksomhed, D. 04 p. 152,

Grlhjs. b

14

Grlhjs. b

20

Grlhjs. b

21

Grlhjs. b

5

Grlhjs. b

17

Grlhjs. b

8

Ltfr. 4 1/6 06, D. 06 p. 53.

26/3 1998 Honorering af og udgiftsgodtgørelse til bestyrelsen

i Kalaallit Nunaata Radioa (KNR),

D. 98 p. 95.

23/12 2004 Regler for sendetilladelser, D. 04 p. 219.

30/12 2004 Tilskud til lokale radio- og TV-stationer mv.,

D. 04 p. 225.

7/3 2005 Forretningsorden for Radio- og TV-nævnet,

D. 05 p. 38.

1/7 2005 Vedtægt for Grønlands Radio (KNR), D. 05

p. 189.

5/7 2006 Reklame og sponsering i radio og TV, D. 06

p. 72.

29/10 1990 Vedtægter for Sydgrønlands Bogtrykkeri,

NB 90 p. 42.

1998 30/10: Ltl 22 Arkivvæsen, D. 98 p. 229.

2000 31/5: L 439 Ansvarsforholdene på medieområdet, i kraft for Grønland

25


Aviser, Arkiver, Biblioteker, Forlag m.v. Afsnit 4

1/1 01, N. 00 p. 117.

B 178 16/3 2000 Forretningsorden for Det Grønlandske Pressenævn,

N. 2000 p. 92.

2007 19/11: Ltl 17 Medieansvar, D. 07 p. 397.

26


Afsnit 5

Byggeri, Byplan, Anlægsarbejder,

Bygningsfredning, Fortidsminder, Arealanvendelse

(Boligstøtte, se afsnit 1)

Fredning

C 11/11 1948 Fredning af fortidsminder, K. 1948-50 p. 73.

C 20/5 1950 Fredlysning af Qaqortoq kirkeruin og Sigssardlugtog-ruinen,

K. 1948-50 p. 205.

Skr 10/4 1937 Fredlyste Lokaliteter, Nord- og Sydgrønland,

K. 1933-37 p. 1007.

Skr 10/4 1937 Fredlyste Lokaliteter, Østgrønland, K. 1933-

37 p. 1008.

B 20/9 1954 Arealerne Ny Herrnhut, Godthåb, K. 27-9-1.

Kv 15/4 1961 Tørvegravning, Umanak, NB. 61 p. 9.

Kv 1/7 1969 Udgravning og udsprængning i terræn, Holsteinsborg,

NB. 69 p. 7.

Kv 13/4 1978 Området ved Geomagnetisk Observatorium,

Godhavn, NB. 78 p. 11.

2007 19/11: Ltl 18 Fredning af kulturminder, D. 07 p. 413.

Fredninger udstedt i medfør af den ophævede Ltl 5 (80) om fredning af

jordfaste fortidsminder og bygninger:

19/8 1982 Fredning bygninger, Maniitsup kommunia,

D. 82 p. 107.

12/4 1983 Fredning bygninger, Maniitsup kommunia

og Godthåb kommune, D. 83 p. 13.

30/9 1983 Fredning bygninger, Lichtenau, Julianehåb,

Holsteinsborg, Jakobshavn, Ritenbenk,

Godthåb, Nanortalik, D. 83 p. 30.

1/2 1984 Fredning bygninger i Sisimiut kommune, D.

84 p. 12.

18/3 1994 Fredning af B-25 i Sisimiut kommune, D. 94

p. 52.

29/10 1998 Fredningsbestemmelse nr. 1/98 af bygninger

27


Byggeri, Byplan, Anlægsarbejder m.v. Afsnit 5

i Ammassalik og Qasigiannguit kommuner,

NB. 98 p. 75.

29/10 1998 Fredningsbestemmelse nr. 2/98 af bygninger

i Ilulissat, Nanortalik, Narsaq, Paamiut, Qeqertarsuaq,

Upernavik samt Uummannaq

kommuner, NB. 98 p. 76.

29/10 1998 Fredningsbestemmelse nr. 3/98 af bygninger

i Qaqortoq kommune, NB. 98 p. 77.

29/10 1998 Fredningsbestemmelse nr. 4/98 af bygninger

i Sisimiut kommune, NB. 98 p. 79.

29/10 1998 Fredningsbestemmelse nr. 5/98 af bygninger

i Upernavik kommune, NB. 98 p. 80.

Byggeri

1971 19/5: L 228 Statens byggevirksomhed, LTA 71 p. 575, L 484 9/6 04 (§

3), LTA 04 p. 3074, L 413 1/6 05, LTA 05 p. 3028.

C 49 23/3 1972 Hensyntagen til bevægelseshæmmede, MT

72 p. 145.

B 282 18/4 1997 Selektiv nedrivning af statsbygninger, LTA

97 p. 1295.

C 24 9/2 1998 Statsstyrelsernes arkivering af tegningsmateriale

m.v., MT 98 p. 104.

B 169 15/3 2004 Kvalitetssikring af byggearbejder, LTA 04 p.

1404.

B 241 11/4 2008 Nøgletal for statsbyggerier m.v., B 223 24/3

09.

C 58 25/4 2000 Vejledning om ændrede regler, MT 00 p.

1980

Lahø-C 9-

50

18/9 1978

451.

Sanering ved nyanlæg.

23/12: L 612 Arealanvendelse, byudvikling og bebyggelse, N. 80 p.

342, L 923 19/12 86 (§ 1), N. 86 p. 228, L 1074 22/12 93 (§ 2 stk. 1 og 2),

N. 93 p. 359, ophævet 21/6 09 v. L 474 12/6 09 Forskellige forhold i

forbindelse med Grønlands Selvstyre, jf. dog § 7 stk. 2, som opretholder

forskrifter udstedt med hjemmel i L 612, indtil de ophæves af rette

myndighed.

B 358 27/7 1979 Arealtildeling fåreavl, N. 79 p. 385.

28


Byggeri, Byplan, Anlægsarbejder m.v. Afsnit 5

Ltfr 11 5/12 2008 Planlægning og arealanvendelse.

Grlhjs. b 21/4 1981 Forretningsorden for landsplanudvalget, D.

5

81 p. 56.

Grlhjs. b

13

18/8 2006 Bygningsmyndigheden, D. 06 p. 120.

Grlhjs. b

7

26/2 2009 Kommuneplanlægning og arealanvendelse.

1984 16/11: Ltl 9 Tilskud til etablering af servicehuse i bygder, D. 84 p. 99.

Grlhjs. b

12

1/4 1985 Tilskud til etablering, D. 85. p. 47.

Kv 15/8 1986 Servicehus i Arsuk, NB. 86 p. 70.

Kv 20/12 1994 Servicehuse i Ammassalik kommune, NB.

94 p. 143.

2008 5/12: Ltl 12 Anlæg af flyvepladser.

2009 2/12: Il 11 Indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

29


Afsnit 6

Brandvæsen, Elektricitet, Sprængstoffer,

Vandforsyning, Vandkraft, Vejvæsen, Atomenergi,

Varmeforsyning

1986 23/12: L 943 El, vand, varme, brandvæsen m.v., N. 86 p. 233, L 1074

22/12 93 (§ 10), N. 93 p. 359, §§ 6, 7, 8 og § 13, stk. 1 ophæves 1/1 98 v.

L 1089 29/12 97, og i § 9 og i § 13, stk. 2 udgår ”og § 8”, N. 97 p. 710,

ophævet 21/6 09 v. L 474 12/6 09 Forskellige forhold i forbindelse med

Grønlands Selvstyre, jf. dog § 7 stk. 2, som opretholder forskrifter udstedt

med hjemmel i L 943, indtil de ophæves af rette myndighed.

Ltfr 8 19/12 1986 Vedrørende GTO, D. 86 p. 196, § 2, stk. 1,

nr. 6 og 8 ophævet 1/11 93 v. Ltfr 18 28/10

93, D. 93 p. 258, § 2, stk. 1, nr. 1 f.s.v.a. el

og varme, nr. 8 om vandkraftværker samt

§ 3, stk. 4 om ændringer i takster f.s.v.a. el

og varme ophæves 1/1 98 v. Ltfr 14 6/11 97,

D. 97 p. 265, Ltfr 5 29/10 99, § 3, stk. 4 om

ændringer i takster for vand, D. 99 p. 181, §

2, stk. 1, nr. 1 f.s.v.a. vandforsyning ophævet

1/1 08 v. Ltfr 10 19/11 07, D. 07 p. 438.

Ltfr 2 31/10 1991 Tilslutningspligt til elektrokedler (Buksefjordens

forsyningsområde), D. 91 p. 180,

Ltfr. 3 16/5 08.

Ltfr 12 3/11 1994 Elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk

materiel, D. 94 p. 376.

Grlhjs. b 11/6 1996 Fastsættelse af regler for tilslutning af elek-

13

triske installationer og brugsgenstande, D.

96 p. 156.

30


Brandvæsen, Elektricitet, Vandforsyning m.m. Afsnit 6

Energiforsyning

1997 6/11: Ltfr 14 Energiforsyning, D. 97 p. 265, Ltfr 9 15/11 7, D 07 p. 333.

Grlhjs. b

12

10/8 2006 Fastlæggelse af principper for fordeling af

omkostninger til udregning af enhedsomkostninger

for el, vand og kollektiv varme,

D. 06 p. 115.

Vandkraft

1993 22/12: L 1075 Vandkraftressourcer, N. 93 p. 362.

2009 1/12: Il 12 Udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Vandforsyning

2007 19/11: Ltfr 10 Vandforsyning, D. 07 p. 438.

Kv 11/7 1977 Vand Arsuk, Frederikshåb, NB. 77 p. 52,

ophævet v. Ltl 13 6/11 97, bortset fra § 2,

stk. 4.

Kv 15/11 1993 Vand, Nuuk kommunes bygder, NB. 93 p.

89, ophævet v. Ltl 13 6/11 97, bortset fra § 7.

Elektricitet

Kv 23/11 1979 Elforsyning, elværksdrift, Atangmik, NB. 79

p. 180.

BSU-C 1-

15

28/9 1983 Lukning af el ved restancer.

1997 6/11: Ltl 13 Grønlands Hjemmestyres overtagelse af bygders el- og

vandforsyning, D. 97 p. 246, § 2 ophævet 1/1 08 v. Ltfr 10 19/11 07, D.

07 p. 438.

Kv 4/11 1986 Elforsyning og elværksdrift i Kangerdluk,

NB 87 p. 1, ophævet v. Ltl. 13 6/11 97,

bortset fra § 4.

Kv 4/12 1987 Elforsyning og elværksdrift i Uummannaq

kommunes bygder, NB 87 p. 41, ophævet v.

Ltl 13 6/11 97, bortset fra § 4.

Kv 30/9 1993 Elforsyning og elværksdrift i Aasiaat kom-

31


Brandvæsen, Elektricitet, Vandforsyning m.m. Afsnit 6

munes bygder, NB. 93 p. 58, ophævet v. Ltl.

13 6/11 97, bortset fra § 2.

Kv 24/11 1993 Elforsyning og elværksdrift i Nanortalik

kommunes bygder, NB. 93 p. 105, ophævet

v. Ltl. 13 6/11 97, bortset fra § 2.

Kv 24/11 1993 Elforsyning og elværksdrift i Qasigiannguit

kommunes bygder, NB. 93 p. 96, ophævet v.

Ltl. 13 6/11 97, bortset fra § 2.

Kv 4/1 1994 Elforsyning og elværksdrift i Narsaq kommunes

bygder, NB. 94 p. 1, ophævet v. Ltl.

13 6/11 97, bortset fra § 2.

Kv 21/3 1994 Elforsyning og elværksdrift for bygderne i

Ittoqqortoormiit kommune, NB. 94 p. 24,

ophævet v. Ltl. 13 6/11 97, bortset fra § 2.

Kv 27/4 1994 Elforsyning og elværksdrift i bygderne Sermiligaaq,

Tiniteqilaaq og Isortoq, Ammassalik

kommune, NB. 94 p. 34, ophævet v. Ltl.

13 6/11 97, bortset fra § 2.

Kv 19/8 1994 Elforsyning og elværksdrift for bygderne i

Nuuk kommune, NB. 94 p. 81, ophævet v.

Ltl. 13 6/11 97, bortset fra § 2.

Kv 4/11 1994 Elforsyning og elværksdrift for bygderne i

Sisimiut kommune, NB. 94 p. 108, ophævet

Grlhjs. b

33

22/12 1997

v. Ltl. 13 6/11 97, bortset fra § 2.

Kommunernes bidrag i 1998, D. 97 p. 320.

Brand

1986 23/12: L 943 Brandvæsen m.v., N. 86 p. 233, L. 1074 22/12 93 (§ 10),

N. 93 p. 359, §§ 6, 7, 8 og § 13, stk. 1 ophæves 1/1 98 v. L. 1089 29/12

97, og i § 9 og i § 13, stk. 2, udgår ”og § 8” (ej ændring vedr. brandvæsen),

N. 97 p. 710.

Ltfr 6 30/10 1992 Forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand,

D. 92 p. 336, Ltfr 8 20/11 06, D. 06

p. 377.

31/1 1980 Instruks for brandinspektører, NB. 80 p. 16

Kv 20/11 1980 Godthåb, NB. 81 p. 1.

Kv 20/11 1980 Thule, NB. 81 p. 5.

32


Brandvæsen, Elektricitet, Vandforsyning m.m. Afsnit 6

B 508 28/11 1980 Skorstensrensning m.m. N. 80 p. 326.

Kv 5/5 1981 Jakobshavn, NB. 81 p. 53.

Kv 5/5 1981 Upernavik, NB. 81 p. 57.

Kv 17/4 1984 Godhavn, NB. 84 p. 38.

Kv 10/6 1994 Qasigiannguit, NB. 95 p. 1.

Kv 11/4 1995 Sisimiut, NB. 95 p. 16.

Kv 26/5 1995 Aasiaat, NB. 95 p. 36.

Grlhjs. b 9 6/3 1987 Brandfarlige væsker, D. 87 p. 17.

Grlhjs. b 9/12 2004 Opbevaring af fyrværkeri, D. 04 p. 216.

19

Grlhjs. b

16

16/7 2007 Eksplosive stoffer, D. 07 p. 234.

Atomenergi

1962 16/5: L 170 Nukleare anlæg, N. 62 p. 127, ophævet v. L. 332 19/6 74

med undtagelse af § 1, litra d, § 2, § 4-8, § 9, 1. led, § 37-39, N. 74 p. 274.

B 315 27/6 1972 Fredelig udnyttelse, LTA 72 p. 656, B. 98 5/3

74 (§ 9 ophæves), N. 74 p. 152.

1974 19/6: L 332 Erstatning atomskader (nucleare skader), N. 74 p. 274, L

732 7/12 88, LTA 88 p. 2720, L 363 18/5 94 (§ 26 stk. 2) LTA 94 p. 1670.

B 467 16/9 1974 Ikrafttrædelse af L 332/74, N. 74 p. 488.

B 552 19/11 1974 Undtagelser fra atomerstatningslovens bestemmelser,

LTA 74 p. 504.

B 582 29/6 1994 Ikrafttrædelse af § 1, nr. 11 i L. 732/88, LTA

94 p. 3253.

B 598 29/6 1994 Erstatning atomskader, LTA 94 p. 3335.

T 34 24/2 1975 Konvention 29/7 60 Ansvar for trediemand,

LTC 75 p. 101, T. 35 24/2 75 Tillægskonvention

31/1 63, LTC 75 p. 13.

T 116 29/9 1975 Konvention 17/12 71 Civilretsligt ansvar ved

søtransport, LTC 75 p. 504.

T 70 16/9 1993 IAEA-konvention af 3/3 80 om fysisk beskyttelse

af nukleare materialer, LTC 93 p. 189.

33


Brandvæsen, Elektricitet, Vandforsyning m.m. Afsnit 6

1976 12/5: L 244 Sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg

(ej i krafttrådt), N. 76 p. 149.

34


Afsnit 7

Dyr, Veterinærvæsen, Kødkontrol, Levnedsmidler

(Får og landbrug, se afsnit 10)

Hunde, katte m.v.

B 14/12 1943 Forbud mod indførsel af katte, NB. 91 p. 1.

B 418 12/7 1988 Indførsel og transit af hunde og tamkatte,

titelændring ”fra Grønland” v. B. 969 23/9

04, N. 04 p. 184.

B 278 1/5 1989 Attestation af rabiesvaccination ved indførsel

af hunde og tamkatte, titelændring »fra

Grønland« v. B. 981 30/9 04, N. 04 p. 187.

B 279 1/5 1989 Indførsel til Danmark af hunde og tamkatte,

N. 91, p. 1.

1998 16/12: L 906 for Grønland om hunde og dyreværn, N. 98 p. 308.

Ltl 18 30/10 1998 Slædehunde samt hunde- og kattehold, D.

98 p. 215.

Grlhjs. b 19/6 2003 Kommunale hunde- og kattevedtægter, D.

15

03 p. 164.

Kv 30/9 2002 Hunde- og kattehold, Qaqortoq, NB. 02 p.

22.

Kv 17/8 2005 Hunde- og kattehold, Maniitsoq, D. 05 p.

299.

Kv 4/7 2006 Hunde- og kattehold i Nanortalik kommune,

D. 06 p. 555.

Kv 13/3 2008 Hunde- og kattehold i Narsaq kommune.

2003 18/12: Ltl 25 Dyreværn, D. 03 p. 367

B 1042 19/10 2006 Indførsel af hundehvalpe og kattekillinger

fra Grønland, N. 06 p. 350.

Grjhjs. b 9 17/4 2009 Beskyttelse og fangst af store hvaler.

35


Dyr, Veterinærvæsen, Kødkontrol, Levnedsmidler Afsnit 7

Kødkontrol m.v.

1991 6/6: L 369 Sundhedsvæsenet i Grønland, N. 91 p. 43, L 297 27/4 05, N.

05 p. 249.

Ltfr 17 28/10 1993 Kontrol med levnedsmidler og zoonoser,

D. 93 p. 253, Ltfr. 7 2/5 96 (§§ 6, 10 og 15),

D. 96 p. 144, Ltfr. 9 31/5 01, D. 01 p. 182.

Grlhjs. b 17/9 1997 Bekæmpelse af rabies (hundegalskab), D. 97

22

p. 217.

Grlhjs. b 27/7 1998 Levnedsmiddelvirksomheder, D. 98 p. 167.

21

Grlhjs. b

7

17/3 2008 Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

1998 1/7: L 471 Fødevarer m.m., L 351 2/6 99, L 279 25/4 01, i kraft for

Grønland 25/6 04 v. A. 523 8/6 04, N. 04 p. 49.

B 890 22/9 2005 for Grønland om materialer og genstande

bestemt til kontakt med fødevarer, LTA 05 p.

6465.

B 891 22/9 2005 for Grønland om visse forureninger i fødevarer,

N. 2005.

B 1479 15/12 2005 Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser (§

16), LTA 05 p. 11455.

B 655 19/6 2006 for Grønland om fødevarevirksomheder, N.

06 p. 62.

B 656 19/6 2006 for Grønland om den offentlige kontrol med

animalske produkter til konsum, LTA 06 p.

4476, B 603 24/6 09.

B 797 13/7 2006 for Grønland om mærkning af fødevarer, N.

06 p. 233.

B 798 13/7 2006 for Grønland om tilsætningsstoffer til fødevarer,

N. 06 p. 268.

B 1133 20/11 2006 for Grønland om mikrobiologiske kriterier for

fødevarer, LTA 06 p. 8899.

B 83 13/2 2008 for Grønland om muslinger m.m. vildtfangede

N. 08.

B 600 24/6 2008 for Grønland om udstedelse af certifikater for

dyr og animalske produkter N. 08.

36


Dyr, Veterinærvæsen, Kødkontrol, Levnedsmidler Afsnit 7

Forskrifter i medfør af tidligere L 167 (65) om kvalitetskontrol med fisk og

fiskevarer:

B 128 28/4 1955 Ikraftsætter div. bek. om kvalitetskontrol, K.

11-1-5.

B 319 12/9 1952 Rengøring fiskekasser, K. 11-1-5, N. 81 p. 3.

B 3 7/1 1967 Rengøring engrosemballage, N. 67 p. 9.

B 133 21/4 1967 Konserveringsmidler foderfisk, N. 67 p. 72.

B 644 9/12 1982 Afgifter, LTA 82 p. 1883.

C 5/2 1986 Varebetegnelse visse sildeprodukter, NB. 86

p. 4.

B 710 16/10 1986 Ilandbringelse af fisk fra områder med kemisk

krigsmateriel, LTA 86 p. 2765.

B 625 5/9 1990 Fremstilling foder til fisk, LTA 90 p. 2215.

B 840 7/10 1992 Fremstilling af fiskemel og fiskeolie, LTA 92

p. 3747.

B 522 21/6 1993 Fremstilling af foder til fisk, LTA 93 p. 2657,

B 460 9/6 95 (bilag 4), LTA 95 p. 2077.

B 971 1/12 1994 Tilsætningsstoffer til foder til fisk, LTA 94 p.

5543, B 593 25/6 96, LTA 96 p. 3456.

B 543 28/6 1995 Indførsel af fisk og fiskevarer m.v. fra Albanien,

LTA 95 p. 2786.

B 17 12/1 1999 Produktundtagelse fra loven, N. 99 p. 27.

B 415 3/6 1999 Indførsel af fiskevarer fra Kenya, Kina, Malaysia,

Tanzania, Tyrkiet og Uganda samt om

tillægsattestation til sundhedscertifikatet for

fiskevarer, der indføres fra Kenya og Mozambique,

LTA 99 p. 2185.

B 466 15/6 1999 Betaling af afgifter i Grønland i medfør af lov

om kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer,

N. 99 p. 141, B 987 14/12 99 Titelændring

m.v. til B 466/99, N. 99 p. 212.

B 1004 15/12 1999 Godkendelse af desinfektionsmidler og visse

rengøringsmidler i fødevarevirksomheder

m.v., (jf. § 8, stk. 4 i Lb 649/93), LTA 99 p.

6617.

B 1033 16/12 1999 Opdræt af fisk og hygiejneforhold ved strygning

af rogn til konsum, LTA 99 p. 6749.

B 1346 5/12 2007 for Grønland om fremstilling af fiskemel,

fiskeolie, tørfisk og ferske fiskeprodukter,

37


Dyr, Veterinærvæsen, Kødkontrol, Levnedsmidler Afsnit 7

som ikke er bestemt til konsum, N. 07 p. 38.

1999 2/6: L 351 Sygdomme og infektioner hos dyr, B. 59 24/1 03, L 966 4/12

02, i kraft for Grønland 25/6 04 v. A 524 8/6 04, N. 04 p. 76.

B 573 21/6 2004 Ikke-kommerciel transport af selskabsdyr, N.

2004 p. 146, B 970 23/9 04, N. 04 p. 186.

B 1479 15/12 2005 Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser, (§

16), LTA 05 p. 11455.

B 655 19/6 2006 for Grønland om fødevarevirksomheder, N.

06 p. 62.

B 656 19/6 2006 for Grønland om den offentlige kontrol med

animalske produkter til konsum, LTA 2006 p.

4476.

B 600 24/6 2008 for Grønland om udstedelse af certifikater for

dyr og animalske produkter N. 08.

Forskrifter i medfør af tidligere L 814 (88) om husdyrsygdomme:

B 800 14/12 1989 Forbud mod stoffer med hormonal og thyreostatisk

virkning, LTA 89 p. 3001.

B 249 10/4 1995 Udgifter og erstatning ved bekæmpelse og

forebyggelse af husdyrsygdomme, N. 95 p.

154, B 817 3/11 99 (§ 3), N. 99 p. 206.

B 250 10/4 1995 Anmeldelse af husdyrsygdomme, N. 95 p.

157.

Dyrlægegerning

1964 4/3: L 58 Dyrlægegerning m.v., Lb 43 23/1 03 i kraft for Grønland 25/6

04 v. A 525 8/6 04, N. 04 p. 99.

B 331 24/5 1995 Udøvelse af dyrlægegerning af personer, der

ikke er uddannet som dyrlæge, N. 95 p. 160.

B 1043 16/12 1999 Fødevareregionerne (§ 14), LTA 99 p. 6751.

B 1479 15/12 2005 Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser (§

16), LTA 05 p. 11455.

38


Afsnit 8

Ejendom, Hævd, Leje, Lån, Pant, Servitut,

Tinglysning, Matrikel, Ekspropriation, Stednavne

Pant

1967 10/5: L 154 Pant, N. 67 p. 129, L 34 31/1 79, (§§ 2a, 2b og 5a), N. 79 p.

10, L 849 21/12 88 (§§ 2, 3 og 8), N. 88 p. 130.

B 435 28/11 1967 Registrering af pant, N. 67 p. 246.

R 20/6 1968 Registrering af rettigheder, N. 68 p. 59.

Lado-C 20/6 1968 Registrering af rettigheder, NB. 68 p. 101.

84

C 13/9 1968 Registrering af rettigheder, NB 90 p. 1.

ESU-C 29 30/8 1972 Registrering af pant i erhvervsstøtte.

Ekspropriation

1972 26/5: L 182 for Grønland om fremgangsmåden ved ekspropriation

vedrørende ejendom, N. 72 p. 135, Lb 69 (titelændring) 15/2 93, N. 93 p.

19.

1992 19/12: L 1012 Ekspropriation på sagsområder under Grønlands

hjemmestyre, N. 92 p. 174.

Ltl 25 30/10 1992 Ekspropriation, D. 92 p. 319.

Stednavne

1983 30/11: L 555 for Grønland om stednavne, N. 83 p. 202.

C 24/6 1952 Navngivning, Færingehavn og Amitsuarsuk,

K. 27-2-1.

B 21/12 1953 Knud Rasmussens Land, K. 27-2-2.

B 2/1 1954 Nordgrønland, K. 27-2-3.

C 18/11 1959 Forkortelse grønlandske stednavne, K. 1-3-3.

B 15/1 1960 Narssarssuaq, N. 60 p. 3.

C 2/10 1984 Brug af grønlandske stednavne i postadresser,

NB. 84 p. 52.

39


Ejendom, Hævd, Leje, Lån, Pant, Servitut m.m. Afsnit 8

1983 26/10: Ltl 11 Grønlands Stednavnenævn, D. 89 p. 188.

Grlhjs. b

22

15/5 1990 Grønlands Stednavnenævn, D. 90 p. 121.

Ejendom

1986 23/12: L 944 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v., N. 86

p. 239, , ophævet 21/6 09 v. L 474 12/6 09 Forskellige forhold i forbindelse

med Grønlands Selvstyre, jf. dog § 7 stk. 2, som opretholder forskrifter

udstedt med hjemmel i L 944, indtil de ophæves af rette myndighed.

Ltfr 12 28/10 1993 Etablering af et boligselskab, D. 93 p. 231,

Ltfr 6 2/5 96 (§ 5), D. 96 p. 143, Ltfr 2 15/4

Grlhjs. b

37

03 (§ 2), D. 03 p. 72.

19/12 1996 Sagsbehandling og offentlighed i A/S Boligselskabet

INI, D. 96 p. 464.

Ltfr 2 16/5 2008 Andelsboliger.

Grlhjs. b 9 12/5 2003 Teknisk-økonomisk vurdering af Hjemmestyrets

og kommunernes udlejningsboliger,

D. 03 p. 127.

Ltfr 2 12/5 2005 Leje af boliger, D. 05 p. 107, Ltfr 14 20/11

06, D. 06 p. 395, Ltfr 9 5/12 08.

Grlhjs. b 29/12 1994 Beboerrepræsentation, privatejet boligkvar-

55

ter eller ejendom, D. 94 p. 438.

Grlhjs. b 13/9 2001 Grænsebeløb, egenandel og minimums- og

34

maksimumsbeløb for boligsikring, D. 01 p.

240.

Grlhjs. b 9/10 2008 Teknisk-økonomisk vurdering af Hjemme-

25

styrets og kommunernes udlejningsboliger.

DS-C 1/10 2004 Boliger til rådighed for sundhedsvæsenets

15/04

personale m.v.

Grlhjs. b

27

26/11 2008 Boligklagenævnets virksomhed.

Grlhjs. b

18

1/11 2007 Kollegier, D. 07 p. 294.

Grlhjs. b

12

23/4 2008 Udlejning af ejendomme til beboelse.

40


Ejendom, Hævd, Leje, Lån, Pant, Servitut m.m. Afsnit 8

Ltfr 2 7/5 2007 Ejerlejligheder, D. 07 p. 95.

Ltfr 12 19/11 2007 Overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes

udlejningsejendomme som ejerlejlighed

eller ejerbolig, D. 07 p. 465.

Grlhjs. b 9 12/5 2003 Teknisk-økonomisk vurdering af Hjemmestyrets

og kommunernes udlejningsboliger,

D. 03 p. 127.

1988 7/12: L 749 om Kort- og Matrikelstyrelsen, LTA 88 p. 2830, Lb 131

28/1 10.

B 649 19/6 2009 Henlæggelse af opgaver og beføjelser til

Kort- og Matrikelstyrelsen.

41


Afsnit 9

Eneret, Forfatter- og kunstnerret, Industriel

ejendomsret

1960 16/3: L 87 Industriel retsbeskyttelse, N. 60 p. 32, ikraftsat A 334 21/9

60, N. 60 p. 59.

L 142 29/4 1955 Arbejdstageres opfindelser, Lb 131 18/3 86,

LTA 86 p. 492.

1967 20/12: L 479 Patent, Lb 110 11/3 86, LTA 86 p. 395, L 854 23/12 87,

LTA 87 p. 3243.

A 957 15/12 1986 Afgifter ej i Lovtidende. LTA 86 p. 3681.

B 511 23/8 1988 Opfindelser og tilvirkning næringsmidler,

LTA 88 p. 1793.

B 602 26/8 1988 Ikrafttræden visse §§ i kapitel 3, LTA 88 p.

2201.

B 416 27/5 1992 Beføjelser til Patentdirektoratet, LTA 92 p.

1666.

B 735 27/8 2002 Ankenævnet for patenter og varemærker,

LTA 02 p. 5509.

B 93 29/1 2009 Patenter og supplerende beskyttelsescertifikater

(dog ej §§ 75-102 og §§ 112-119) .

B 160 27/2 2009 Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrer.

1970 27/5:L 218 Mønstre, LTA 70 p. 588, Lb 251 17/4 89, LTA 89 p. 845.

A 957 15/12 1986 Afgifter ej i Lovtidende, LTA 86 p. 3681.

B 416 27/5 1992 Beføjelser til Patentdirektoratet, LTA 92

p.1666.

B 377 19/6 1998 Ansøgning og registrering af mønstre, LTA

98 p. 2327.

B 160 27/2 2009 Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrer..

1991 6/6: L 341 Varemærkelov, i kraft v. A. 856 16/12 91, N. 91 p. 100.

A 957 15/12 1986 Afgifter ej i Lovtidende, LTA 86 p. 3681.

B 416 27/5 1992 Beføjelser til Patentdirektoratet, LTA 92 p.

1666.

42


Eneret, Forfatter- og kunstnerret, Industriel ejendomsret Afsnit 9

B 376 19/6 1998 Ansøgning og registrering m.v., (dog ej afsnit

II og III), LTA 98 p. 2318.

B 812 30/9 2002 Patent - og Varemærkestyrelsens gebyrer,

LTA 02 p. 6332.

1991 6/6: L 342 Fællesmærkelov, i kraft v. A. 856 16/12 91, N. 91 p. 100.

A 957 15/12 1986 Afgifter ej i Lovtidende, LTA 86 p. 3681.

B 787 9/9 2003 Ansøgning og registrering m.v., (dog ej afsnit

II og III), LTA 03 p. 5079, B. 1485 6/12 04 (§

1), LTA 04 p. 9971.

B 126 19/2 2009 Beføjelser til Patent- og Varemærkestyrelsen.

B 160 27/2 2009 Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrer.

1995 14/6: L 395 Ophavsret, Lb. 710 30/6 04, i kraft Grønland v. A. 561 7/6

06, N. 06 p. 17.

A 964 12/12 1995 Lovens anvendelse i forhold til andre lande

m.v., N. 00 p. 162.

B 274 18/4 1996 Beregning af følgeretsvederlag ved erhvervsmæssigt

videresalg af kunstværker (med ændringer,

jf. A. 561/06), N. 00 p. 172.

B 763 2/10 1997 Dækning af omkostninger ved forligsmands

virksomhed, jf. § 52, N. 00 p. 183.

B 876 28/11 1997 Arkivers, bibliotekers og museers adgang til

at fremstille eksemplarer af litterære og

kunstneriske værker m.v. (med ændringer, jf.

A. 561/2006), N. 00 p. 184.

Traktat:

T 97 13/12 1980 Verdenskonventionen 1971 om ophavsret,

LTC 80 p. 431.

43


Afsnit 10

Erhvervsmæssigt fiskeri, Søterritoriet, Fåreavl

og Landbrug

1988 21/12: L 847 Grønlands Fiskeriundersøgelser overført til Grønlands

hjemmestyre, N. 88 p. 125.

Ltfr 6 29/10 1999 Grønlands Fiskeriundersøgelsers organisation

og virksomhed, D. 99 p. 181.

2004 21/5: Ltl 3 Genetableringsstøtte til erhvervsfiskere, erhvervsfangere

og udøvere af erhvervsmæssigt landbrug, D. 04 p. 58.

Søterritoriet

1963 27/5: A 191 Søterritoriet ved Grønland, N. 63 p. 100, A 636 6/9 91 (§

2), N. 91 p. 54, A 1004 15/10 04 (§ 2), N. 04 p. 190.

1996 22/5: L 411 Eksklusive økonomiske zoner, i kraft Grønland 1/11 04 v.

A. 1005 15/10 04, N. 04 p. 205.

B 1020 20/10 2004 Den eksklusive økonomiske zone ved Grønland,

N. 04 p. 207, B. 864 8/8 06, N. 06 p. 343.

Traktater:

1996 28/3: T 14 Overenskomst 18/12 95 med Norge om Kontinentalsoklen

og fiskerizonerne mellem Grønland og Jan Mayen, N. 96 p. 212.

T 41 12/11 1998 Tillægsprotokol af 11/11 97, i kraft 27/5 98, N.

98 p. 195.

1998 12/11: T 41 Overenskomst af 11/11 97 med Island om afgrænsning af

kontinentalsoklen og fiskerizonerne i området mellem Grønland og

Island, i kraft 27/5 98, N. 98 p. 195.

2006 29/9: T 22 Overenskomst af 20/2 06 mellem Danmark/Grønland og

Norge om afgrænsning af kontinentalsoklen og fiskerizonerne i området

mellem Grønland og Svalbard, N. 06 p. 345.

44


Erhvervsmæssigt fiskeri, Søterritoriet, Fåreavl og Landbrug Afsnit 10

Landbrug

1963 6/5: Lv. Uperniviarssuk-halvøen, Julianehåb, N. 63 p. 92.

1996 2/5: Ltl 5 Landbrug, D. 96 p. 97, Ltl 15 19/11 07, D. 07 p. 372, Ltl 11

5/12 08 (§ 3).

Grlhjs. b 8/8 1993 Tilskud til etablering af fåreavlersteder, D.

23

93 p. 143.

Grlhjs. b

20

8/9 1997 Tilsyn med landbrug, D. 97 p. 194.

Grlhjs. b 8/9 2000 Forvaltning af græsningsområder og husdyr,

22

D. 2000 p. 167.

Grlhjs. b

25

22/6 2001 Fåre- og hestehold, D. 01 p. 189

Grlhjs. b 22/6 2001 Udviklingsfremme inden for landbrugssekto-

26

ren, D. 01 p. 193.

Grlhjs. b 5/7 2006 Rapportering ved indhandling af fangst- og

10

fåreavlsprodukter, D. 06.

Husdyr

(Se også Afsnit 7 om hundehold)

R 14/3 1949 Indførelse af levende dyr og udenlandske

vegetabilier, Kundg. 1949 p. 123.

Kv 25/9 1961 Husdyrhold, Godthåb, NB. 61 p. 17.

Kv 29/9 1962 Husdyrhold, Sukkertoppen, NB. 62 p. 33, Kv

15/2 67, NB. 67 p. 6.

Kv 13/7 1972 Fårehold, Nanortalik by, NB. 72 p. 32.

Kv 10/12 1973 Husdyrhold, Frederikshåb, NB. 73 p. 149.

Kv 2/2 1973 Væddere, Frederikshåb, NB. 73 p. 32.

Kv 24/2 1988 Hestehold, Narssaq, NB. 88 p. 1.

Traktat:

1980 2/10: T 76 Den europæiske konvention om beskyttelse af dyr, LTC 80

p. 233.

45


Erhvervsmæssigt fiskeri, Søterritoriet, Fåreavl og Landbrug Afsnit 10

Bundgarnsvedtægter

Nedenstående vedtægter er udstedt før ikrafttræden af Ltl. 18 31/10 96 om Fiskeri.

Bundgarnsvedtægter udstedt i medfør af loven, se afsnit 10, Fiskeri.

Kv 29/3 1960 Godthåb, NB. 60 p. 8, Kv 7/6 83 (§ 1 og 2),

NB. 83 p. 28, Kv 3/7 01 (§ 7), NB. 2001 p. 6.

Kv 14/5 1962 Sukkertoppen, NB. 62 p. 5.

Kv 22/2 1963 Julianehåb, NB. 63 p. 5.

Kv 28/12 1963 Ivigtut, NB. 63 p. 25.

Kv 15/6 1964 Nanortalik, NB. 64 p. 12, Kv 21/3 80 (§ 7),

NB. 80 p. 24.

Kv 24/10 1980 Angmagssalik, NB. 80 p. 109.

Kv 1/9 1982 Kangaatsiaq kommune, NB. 86 p. 55.

Kv 26/8 1992 Sisimiut kommune, NB. 92 p. 35.

Vedtægter for garnfiskeri

Kv 25/2 1975 Fiskegarn ved Sardloq, Julianehåb, NB. 75 p.

21.

Kv 17/6 1976 Fiskeri med pilk i Qagssimiut-området, Julianehåb,

NB 76 p. 64.

Kv 11/7 1977 Fiskeri i Ikertôq-fjorden, Holsteinsborg, NB. 77

p. 53.

Kv 17/2 1981 Garnfiskeri, Fiskenæsfjorden, Godthåb, NB. 81

p. 24.

Kv 6/4 1981 Fiskegarn og trawlfiskeri, Julianehåb kommune,

NB. 81 p. 36, Kv 7/4 86 (§ 2a ophævet),

NB. 86 p. 19.

Kv 1/4 1985 Sænkegarnsfiskeri, Sisimiut kommune, NB. 85

p. 13.

Kv 17/4 1985 Torskegarnsfiskeri, Kapisillitfjorden, NB. 85 p.

17.

Kv 7/3 1994 Sænkegarnsfiskeri, Sisimiut kommune, NB. 99

p. 3.

Kv 4/3 1997 Sænkegarnsfiskeri, Ammassalik kommune,

NB. 97 p. 29.

Kv 12/10 2000 Rejefiskeri, Ilulissat kommune, NB. 00 p. 13.

46


Erhvervsmæssigt fiskeri, Søterritoriet, Fåreavl og Landbrug Afsnit 10

Kv 31/10 2006 Sænkegarnsvedtægt for Sisimiut kommune, D.

06 p. 562.

Kv 23/7 2009 Bundgarnsfiskeri efter hellefisk, Kujalleq

kommune, NB. 09.

Vedtægter for trawlfiskeri

Kv 19/11 1979 Trawlfiskeri, herunder rejer indenskærs, Egedesminde,

NB 79 p. 158.

Kv 30/8 1982 Trawlfiskeri i Godthåbsfjorden, NB 82 p. 54.

Kv 12/9 1988 Trawling rejer, Qasigiannguit kommune, NB.

88 p. 20.

Kv 5/8 1991 Trawlfiskeri, begrænsninger i rejefiskeri i Ilulissat

kommune, NB. 91 p. 14.

Fiskeri

(Se også Afsnit 14)

1971 19/5: L. 210 Internationale reguleringsforanstaltninger fiskeri, N. 71

p. 48, L. 637 21/12 77 (§ 1 stk. 3), N. 77 p. 190.

B 250 14/6 1972 Laksefiskeri i nordvestlige Atlanterhav for Færøerne,

LTA 72 p. 470.

B 667 27/12 1978 Dansk rejefiskeri i nordvestlige Atlanterhav, N.

78 p. 412.

1976 17/12: L 597 Danmarks Riges fiskeriterritorium, N. 76 p. 431.

B 631 23/12 1976 Dansk og færøsk fiskeri, N. 76 p. 459.

B 305 26/6 1980 Begrænsning i indhandling af torsk, N. 80 p.

122.

1996 22/5: L 411 Eksklusive økonomiske zoner, i kraft Grønland 1/11 04 v. A

1005 15/10 04, N. 04 p. 205.

B 1020 20/10 2004 Den eksklusive økonomiske zone ved Grønland,

N. 04 p. 207, B 864 8/8 06, N. 06 p. 343.

1996 31/10: Ltl. 18 Fiskeri, D. 96 p. 312, Ltl. 12 6/11 97 (§§ 27 og 28), D. 97

p. 244, Ltl. 6 20/5 98, D. 98 p. 142, Ltl. 15 12/11 01, D. 01 p. 332, Ltl. 5

21/5 02, D. 02 p. 92, Ltl. 24 18/12 03, D. 03, p. 366 Ltl. 28 18/12 03, D.

47


Erhvervsmæssigt fiskeri, Søterritoriet, Fåreavl og Landbrug Afsnit 10

03 p. 379, Ltl. 5 12/11 08, Il 17 3/12 09.

Bundgarnsvedtægter udstedt før Ltl. 18 31/10 96 om Fiskeri, se afsnit 10

Bundgarnsvedtægter.

Grlhjs.

b 3

2/3 1988 Afmærkning af fiskerfartøjer, D. 88 p. 18.

Grlhjs. 28/10 1993 Bemandingen af grønlandske fiskefartøjer, D.

b 35

93 p. 264.

Kv 17/5 1996 Garnfiskeri i Amitsuarsuk, Paamiut kommune,

NB. 96 p. 17.

Grlhjs. 30/12 1996 Kontrol med kystnært fiskeri efter rejer, D. 96

b 39

p. 476.

Kv 13/7 1998 Ørredfiskeri i Maniitsoq kommune, NB. 98 p.

24.

Kv 13/7 1998 Stenbiderfiskeri i Qasigiannguit kommune, NB.

98 p. 26.

Kv 18/6 1999 Ørredfiskeri i Narsaq kommune, NB. 99 p. 9.

Kv 18/6 1999 Ørredfiskeri i Qeqertarsuaq kommune, NB. 99

p. 10.

Kv 18/6 1999 Ørredfiskeri i Uummannaq kommune, NB. 99

p. 12.

Kv 28/5 2000 Ørredfiskeri i Kangaatsiaq kommune, NB. 00 p.

8.

Kv 14/5 2002 Ørredfiskeri i Ammassalik kommune, NB. 02

p. 1.

Kv 26/6 2002 Ørredfiskeri i Nanortalik kommune, NB. 02 p.

4.

Kv 26/6 2002 Ørredfiskeri i Upernavik kommune, NB. 02 p.

3.

Kv 15/7 2003 Ørredfiskeri i Qaqortoq kommune, NB. 03.

Grlhjs. 30/10 1998 Jagt- og fiskeribetjentes opgaver og beføjelser,

b 28

D. 98 p. 308.

Grlhjs. 30/5 2001 Overvågning af fiskefartøjer via satellit, D. 01

b 21

p. 100.

Grlhjs. 6/12 2001 Regulering af fiskeri ved tekniske bevarings-

b 39

foranstaltninger, D. 01 p. 407.

Grlhjs.

b 5

31/1 2002 Licens til fiskeri, D. 02 p. 44.

48


Erhvervsmæssigt fiskeri, Søterritoriet, Fåreavl og Landbrug Afsnit 10

Grlhjs.

b 6

14/2 2002 Kystnært fiskeri efter hellefisk, D. 02 p. 50.

Grlhjs. 14/6 2002 Rapportering af fangster og indhandlinger i

b 17

kystnært fiskeri efter krabber, D. 02 p. 182.

Grlhjs.

b 21

10/8 2002 Fiskeri efter laks, D. 02 p. 226.

Grlhjs.

b 22

19/8 2002 Betalingsjagt og -fiskeri, D. 02 p. 234.

Grlhjs.

b 23

29/8 2002 Geografisk adgang til rejefiskeri, D. 02 p. 242.

Grlhjs. 29/12 2003 Beregningsmetoder ved rapportering af visse

b 25

fangster, D. 03 p. 462.

Grlhjs. 18/3 2004 Fiskeriobservatørers opgaver og beføjelser, D.

b 3

04 p. 26.

Grlhjs.

b 8

7/6 2004 Fiskeri efter krabber, D. 04 p. 69.

Grlhjs.

b 13

13/5 2005 Fiskeri efter stenbider, D. 05 p. 173.

Grlhjs.

b 20

25/8 2005 Fiskeri efter fjeldørred, D. 05 p. 243.

Kv 15/9 2005 Bundgarnsvedtægt, Paamiut kommune, D. 05 p.

301.

Kv 21/10 2005 Fiskeri efter fjeldørred, Paamiut kommune, D.

05 p. 303.

Kv 7/7 2006 Fiskeri efter fjeldørred, Qasigiannguit kommune,

D. 06 p. 558.

Kv 4/3 2007 Fiskeri efter fjeldørred, Nuuk kommune, D. 07.

Kv 16/7 2007 Fiskeri efter fjeldørred, Sisimiut kommune, D.

07.

Kv 2/10 2007 Fiskeri efter fjeldørred, Ilulissat kommune, D.

07.

Kv 28/11 2007 Ørredfiskeri i Ivittuut kommune, D. 07.

Grlhjs. 5/5 2006 Rapportering af fangster og indhandlinger i

b 11

kystnært fiskeri, D. 06 p. 109.

Grlhjs.

b 7

21/5 2007 Kontrol med havgående fiskeri, D. 07 p. 149.

Grlhjs.

b 28

11/12 2008 Fiskeriets bifangster.

49


Erhvervsmæssigt fiskeri, Søterritoriet, Fåreavl og Landbrug Afsnit 10

Grlhjs.

b 5

4/2 2009 Kvoter for fiskeri i 2008.

Sb 2 12/2 2010 Brugerbetaling på fiskeriområdet.

Traktater:

1976 13/12: T 111 Konvention 1/7 67 om ordensregler for fiskeriet i nordlige

Atlanterhav, LTC 76 p. 517.

1993 4/2: T 6 Aftale 7/3 92, gensidige fiskeriforbindelser mellem Grønland

og Den Russiske Føderation, N. 93 p. 13.

1994 7/7: T 67 Aftale 9/6 92, gensidige fiskeriforbindelser mellem Grønland/Danmark

og Norge, N. 94 p. 68.

2008 30/9: T 25: Fiskeripartneraftale af 28/6 2007 mellem Det Europæiske

Fællesskab, Danmark og Grønland.

Tredje protokol af 19/12 1994 om fastsættelse af betingelser for fiskeri.

Fjerde protokol af 25/6 2001 om betingelser for fiskeri, protokol 18/6

2003.

50


Afsnit 11

Sociale forhold, Forsikring, Arbejdsskade

C 21/10 1954 Tilskud ved befolkningsflytninger, K 5-4-1,

C 28/9 62, K. 5-4-2, C. 2/4 68, K 17-13-2.

1978 19/11: L 580 Arbejds- og socialvæsenet, N. 78 p. 364, i kraft B 417 27/9

79, N. 79 p. 408.

Ltfr 11 12/11 2001 Socialvæsenets styrelse og organisation, D.

2001 p. 366.

Grlhjs sdc

30/11 1993 C 213 Social udbygning.

Grlhjs. b 6 16/2 2006 Tilsyn med det sociale område, D. 06. p. 39.

Ltfr 14 1/11 1982 Tværfagligt samarbejde i sociale sager, D.

82 p. 182.

Kv 26/5 1988 Tværfagligt samarbejde i sociale sager for

Sisimiut kommune, NB. 99 p. 1.

Ltfr 6 28/4 1988 Institutioner med særlige formål for

voksne, D. 88 p. 37, Ltfr 5 11/5 93 (§ 6), D.

93 p. 63.

Grlhjs. b 1/4 1995 Særlige institutioner for voksne, D. 95 p. 42.

10

Grlhjs. b

18

8/12 2004 Krisecentre, D. 04 p. 212.

Ltfr 2 12/6 1995 Kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser,

D. 95 p. 95.

Ltfr 3 31/5 2001 Boligsikring i lejeboliger, D. 01 p. 129, Ltfr

13 12/11 01, D. 01 p. 373, Ltfr 13 14/11 04

(§ 9), D. 04 p. 202, Ltfr 6 7/5 07 (§ 14), D.

07 p. 148.

51


Sociale forhold, Forsikring, Arbejdsskade Afsnit 11

Grlhjs. b

12

28/5 2003 Grænsebeløb, egenandel og minimums- og

maksimumbeløb for boligsikring, D. 03 p.

151.

Social sikring

(Se også bistand til børn, unge og handicappede)

1978 29/11: L 580 Arbejds- og socialvæsenet, N. 78 p. 364, i kraft B. 417 27/9

79, N. 79 p. 408.

2009 7/12: Il 14 Orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

Grlhjs. b

40

23/12 1996 Orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og

adoption, D. 96 p. 468.

Ltfr 11 30/10 1998 Ældreinstitutioner m.v., D. 98 p. 277, Ltfr

8 5/12 08.

Ltfr 4 31/5 2001 Revalidering, D. 01 p. 134, Ltfr 3 1/6 06, D.

06 p. 51.

Grlhjs. b 13/12 2001 Løntilskud til virksomhedsrevalidering, reva-

40

lideringsplan, revalideringsydelse og fleksjob,

D. 01 p. 418.

Ltfr 5 1/6 2006 Arbejdsmarkedsydelse, D. 06 p. 54, Ltfr 7

20/11 06, D. 06 p. 376.

Ltfr. 15 20/11 2006 Offentlig hjælp, D. 06 p. 400, Ltfr 5 29/5

08.

Grlhjs. b

32

26/7 1994 Hjemmehjælp, D. 94 p. 210.

Grlhjs. b 15/3 2007 Udbetaling af offentlig hjælp, handlingspla-

4

ner, rådighed m.v., D. 07 p. 61.

Ltfr 3 7/5 2007 Alderspension, D. 07 p. 126, Ltfr 4 29/5 08.

Grlhjs. b

14

27/6 2007 Alderspension, D. 07 p. 226.

52


Sociale forhold, Forsikring, Arbejdsskade Afsnit 11

Ltfr 4 7/5 2007 Førtidspension, D. 07 p. 136, If 1 26/11 09.

Grlhjs. b

13

27/6 2007 Førtidspension, D. 07 p. 224.

Ltfr 7 5/12 2008 Arbejdstagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

2004 21/5: Ltl 3 Genetableringsstøtte til erhvervsfiskere, erhvervsfangere

og udøvere af erhvervsmæssigt landbrug, D.04 p. 58.

B 36 23/1 2006 Servicelovens rammeaftaler m.v. om pligt til

at etablere tilbud i boformer på det sociale

område. For personer med bopæl i Grønland,

se § 11, stk. 2, LTA 2006 p. 135.

C 17 3/3 2006 (MT) Vejledning om rammeaftaler på det

sociale område m.v., MT 2006 p. 277.

B 619 15/6 2006 Social pension til personer i behandlingsophold

i Danmark, LTA 06 p. 4052.

B 1389 12/12 2006 Besøgsrejser og ophold i Danmark eller

Grønland i tilbud i boformer, N. 06 p. 452.

Traktater:

1996 21/11: T 150 Nordisk Konvention 14/6 94 om Social Bistand og Sociale

Tjenester, N. 98 p. 1.

2000 27/4: T 16 Overenskomst af 18/11 98 med Italien om refusion af udgifter

til social sikring, N. 00 p. 96.

2004 10/12: T 40 Nordisk konvention 18/3 03 om social sikring, T. 39 27/10

05 Konventionens udvidelse til Færøerne og Grønland. For Grønland med

virkning fra 28/5 05 N. 05 p. 367.

Bistand til børn og unge

1978 29/11: L. 580 Arbejds- og socialvæsenet, N. 78 p. 364, i kraft B. 417

27/9 79, N. 79 p. 408.

Ltfr 2 3/3 1994 Udbetaling af underholdsbidrag m.v. til

børn samt adoptionstilskud, D. 94 p. 34,

Ltfr. 3 12/6 95 (§§ 4 og 5), D. 95 p. 104

53


Sociale forhold, Forsikring, Arbejdsskade Afsnit 11

Grlhjs. b 33 26/7 1994 Udbetaling af underholdsbidrag m.v. til

børn samt adoptionstilskud, D. 94 p. 214.

Il 9 7/12 2009 Børnetilskud.

Grlhjs. b 38 19/12 1996 Børnetilskud, D. 96 p. 465.

Grlhjs. b 18 14/9 2006 Betaling for børns ophold i kommunal

daginstitution og kommunal dagpleje, D.

06 p. 197.

Grlhjs. b 5 16/4 2007 Daginstitutioners styrelse, ledelse og drift,

D. 07 p. 68, ophæves v. Ltfr 10 5/12 08

med undtagelse af § 2, som ophæves 1/3

09.

Ltfr 1 15/4 2003 Hjælp til børn og unge, D. 2003 p. 59,

Ltfr 9 14/11 04, D. 04 p. 194, Ltfr 9 20/11

06, D. 06 p. 380, Ltfr 6 5/12 08.

Grlhjs. b 32 14/12 2006 Hjælp til børn og unge, D. 06 p. 507.

Grlhjs.sdc 27/2 1984 Hjælp til børn og unge.

161

Kv 10/8 1998 Daginstitutionen Nuka, Sisimiut kommune,

NB. 98 p. 34.

Kv 25/9 1998 Daginstitutionen i Sarfannguaq, Sisimiut

kommune, NB. 98 p. 42.

Kv 8/10 1998 Daginstitutionen Mikisoq, Sisimiut kommune,

NB. 98 p. 45.

Kv 8/10 1998 Daginstitutionen Sisi, Sisimiut kommune,

NB. 98 p. 49.

Kv 8/10 1998 Daginstitutionen Naja/Aleqa, Sisimiut

kommune, NB. 98 p. 53.

Kv 8/10 1998 Daginstitutionen Aaju, Sisimiut kommune,

NB. 98 p. 56.

Kv 8/10 1998 Daginstitutionen Naalu, Sisimiut kommune,

NB. 98 p. 60.

Kv 8/10 1998 Daginstitutionen Nuniaffik, Sisimiut kommune,

NB. 98 p. 64.

Kv 8/10 1998 Daginstitutionen Ungaannguaq, Sisimiut

kommune, NB. 98 p. 67.

Kv 30/1 2001 Daginstitutionen Naasoq, Sisimiut kommune,

NB. 01 p. 1.

54


Sociale forhold, Forsikring, Arbejdsskade Afsnit 11

Grlhjs.sdc

188

Grlhjs.sdc

183

21/3 1988 Forholdsregler mod smitsomme sygdomme

i dagpleje samt i dag- og døgninstitutioner.

1/6 1988 Rejseledsagere for børn og unge, der er

undergivet forsorg.

Ltfr 10 5/12 2008 Pædagogisk udviklende dagtilbud til

børn i førskolealderen.

Sb 17 27/11 2009 Takstbetaling for pædagodisk udviklende

dagtilbud til børn i folkeskolealderen.

2003 18/12: Ltl. 26 Videnscenter om Børn og Unge D. 2003 p. 375.

Traktat:

2002 4/4: T13 Overenskomst af 25/2 00 mellem Danmark, Finland, Island,

Norge og Sverige om inddrivelse af underholdsbidrag, LTC 02 p. 128.

Bistand til handicappede

1978 29/11: L 580 Arbejds- og socialvæsenet, N. 78 p. 364, i kraft B. 417

27/9 79, N. 79 p. 408.

Ltfr 7 3/11 1994 Hjælp til personer med vidtgående handicap,

D. 94 p. 335, Ltfr 13 31/10 96 (§ 8), D.

96 p. 382, Ltfr 1 23/5 00, D. 00 p. 100, Ltfr

Grlhjs. b

64

13 20/11 06, D. 06 p. 394, Ltfr 12 5/12 08.

29/12 1994 Døgninstitutioner m.v. for børn og unge

samt for personer med vidtgående handicap,

D. 94 p. 485.

Grlhjs. b 9 4/4 2008 Hjælp til personer med vidtgående handicap.

Kommunale beskæftigelsesprojekter

1978 29/11: L 580 Arbejds- og socialvæsenet, N. 78 p 364, i kraft B 417 27/9

79, N. 79 p. 408.

Ltfr 14 12/11 2001 Aktivering af ledige, D. 01 p. 374.

Grlhjs. b 16/10 2007 Evaluering af Piareersarfiit centrenes opga-

17

Grlhjs. b

20

vevaretagelse m.v. D. 07 p. 286.

19/11 2007 Kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger

vedr. arbejdsmarkedet, aktivering

55


Sociale forhold, Forsikring, Arbejdsskade Afsnit 11

af arbejds- og uddannelsessøgende og arbejdskrafttilgangen

til Grønland, D. 07 p.

483.

Forsikring

1930 15/4: L 129 Forsikringsaftaler, i kraft L. 50 24/2 60, N. 60 p. 26, L. 212

26/4 73 i kraft A. 586 19/11 73, N. 74 p. 2, 3 og 25, L 250 12/6 75 (ophæver

§ 34) LTA 75 p. 722, L 618 19/12 84 (morarenter), i kraft A. 548 21/8

86, N. 86 p. 184.

A 350 14/7 1980 Ikrafttræden af visse formueretlige love, N.

80 p. 166.

B 896 21/12 1990 Morarentesatsen, N. 93 p. 5.

A 796 1/10 1993 Erstatningsansvar (§ 25 i L. 129 15/4 30

ophævet), N. 93 p. 296.

1964 7/3: L 46 Arbejdsmarkedets tillægspension, N. 64 p. 27, L 117 17/2 09,

Lb 942 2/10 09, L 1263 16/12 09 (§ 1).

B 47 7/3 1964 Vedr. loven om Arbejdsmarkedets tillægspension,

N. 64 p. 8.

B 198 1/6 1965 Optagelse af tjenestemænd m.fl., N. 65 p.

187.

B 363 4/11 1968 Anvendelse af personnumre, LTA 68 p.

1102.

B 868 13/11 1995 Indbetaling af bidrag ved udbetaling af

dagpenge, LTA 95 p. 4542.

B 932 7/12 1995 Udpegning af medlemmer af repræsentantskabet,

LTA 95 p. 4886.

B 1040 24/11 2000 Udbetaling af pensionsopsparing, LTA 00

p. 7621.

B 690 20/8 2002 Finansieringsbidrag og kompensation, LTA

02 p. 5151.

B 1026 12/12 2002 Revisionens gennemførelse i ATP m.v.,

LTA 02 p. 7783.

B 1056 10/12 2003 Valgfrihed i SP-ordningen, LTA 03 p.

6866, B. 1169 2/12 04, LTA 04 p. 7527,

ophæves pr. 1/5 2010 v. B 1284 16/12 09.

B 468 13/6 2005 Vedtægter, LTA 05 p. 3546.

56


Sociale forhold, Forsikring, Arbejdsskade Afsnit 11

B 1342 14/12 2005 Finansielle rapporter for ATP og SP, LTA

05 p. 10692.

B 141 28/02 2008 Fastsættelse af maksimalt garantibidrag og

tarif i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

B 142 28/2 2008 Garantibidrag og tarif i 2008 i Arbejdsmarkedets

Tillægspension.

B 143 28/02 2008 Konvertering af pensionstilsagn afgivet før

1. januar 2008.

B 1104 20/11 2008 Garantibidrag og tarif i 2009 i Arbejdsmarkedets

Tillægspension.

B 1307 16/12 2008 Finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets

Tillægspension, Særlig Pensionsordning og

Supplerende Arbejdsmarkedspension for

Førtidspensionister.

B 859 8/9 2009 Om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

B 1013 28/10 2009 Ansvarshavende aktuar i Arbejdsmarkedets

Tillægspension.

B 1235 9/12 2009 Garantibidrag og tarif i 2010 i Arbejdsmarkedets

tillægspension.

B 1284 16/12 2009 Særlig udbetalingsmulighed for indestående

i Særlig Pensionsopsparing

B 1352 15/12 2009 Beregning og udbetaling af Arbejdmarkedets

Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse

med et ATP-medlems død.

1972 13/4: L 116 Lønmodtagernes Garantifond, N. 72 p. 169, Lb 284 10/6

80 i kraft A. 321 3/7 80, N. 80 p. 162, Lb. 77 12/2 88, LTA 88 p. 256.

L 299 8/6 1977 Konkurs m.v. (§ 13 og 19), N. 83 p. 69, i

kraft A 12 9/1 80, N. 80 p. 34.

Grlhjs.sdc 1/4 1982 Lønmodtagernes Garantifond.

151

B 870 22/12 1988 Krav på løn (konkurs), LTA 88 p. 3218.

B 1017 13/12 1994 Anmeldelse af krav over for fonden m.v.,

LTA 94 p. 5858.

B 1196 8/12 2009 Fastsættelse af bidrag til fonden pr. 1/1

2010.

1990 25/4: L 251 Privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring, LTA 90

p. 854, i kraft 1/6 90 v. B. 346 29/5 90, LTA 90 p. 1119.

57


Sociale forhold, Forsikring, Arbejdsskade Afsnit 11

2005 24/6: L 546 Sundhedsloven, gælder ikke for Grønland, Lb 95 7/2 08, .

B 454 27/5 2009 Praksissektorens ydelser til personer med

bopæl på Færøerne eller i Grønland under

midlertidigt ophold i Grønland.

Arbejdsskadeforsikring

1992 20/5: L 390 Sikring mod følger af arbejdsskade, Lb 943 16/10 00, L

1329 20/12 00, i kraft for Grønland 1/5 01 (jf. dog § 81, stk. 1 og 2 samt §

82, stk. 1), v. A 273 24/4 01, N. 01 p. 206, L 313 30/4 08 (§3), ophæves v.

Lov om arbejdsskadesikring, Lb 154 7/3 06, i kraft for Grønland 1/1 09

(jf. dog § 79, stk. 5 og 6) v. A 991 3/10 08.

B 20 14/1 1980 Arbejdsskadeforsikring for personer, der

udsendes til midlertidigt arbejde i udlandet,

N. 80 p. 37.

B 227 24/3 1997 Administrative forskrifter der forbliver i

kraft, N. 97 p. 328.

C 183 7/12 1999 Statsinstitutioners anmeldelse af arbejdsskader,

MT 99 p. 1161.

B 121 26/2 2001 Årsregnskab for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring,

LTA 01 p. 783.

B 274 24/4 2001 Forretningsorden for Det Grønlandske

Nævn for arbejdsskadesikring, N. 01 p.

248.

B 275 24/4 2001 Regler for anmeldelse af arbejdsulykker,

kortvarige skadelige påvirkninger og pludselige

løfteskader i Grønland, N. 01 p. 251.

B 276 24/4 2001 Lægers og tandlægers pligt til at anmelde

arbejdsbetingede lidelser og pludselige

løfteskader til Det Grønlandske Nævn for

Arbejdsskadesikring, N. 01 p. 255.

C 30 28/2 2000 Vejledning om anerkendelsesspørgsmål ved

anmeldelser af astma og kronisk bronchitis,

MT 00 p. 207.

C 175 30/11 2000 Vejledning om anerkendelse af psykiske

lidelser, MT 00 p. 1437.

C 43 1/3 2001 Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede

lidelser efter arbejdsskadesik-

58


Sociale forhold, Forsikring, Arbejdsskade Afsnit 11

ringsloven, MT 01 p. 307.

C 146 29/6 2001 Vejledning om arbejdsbetingede kontakteksemer,

MT 01 p. 1046.

C 182 17/9 2001 Vejledning om arbejdsbetingede lænderyglidelser,

MT 01 p. 1387.

B 762 28/8 2001 Gruppeforsikringen i Grønland, N. 01 p.

435, B. 895 5/11 03, N. 03 p. 211.

B 872 3/10 2001 Betaling for administrationen i Det Grønlandske

Nævn for Arbejdsskadesikring og

Den Sociale Ankestyrelse, N. 01 p. 478.

B 873 3/10 2001 Regulering af præmier for gruppeforsikringen

(2002), N. 01 p. 482.

B 1104 20/12 2001 Regulering af ydelser, N. 01 p. 531, B. 46

25/1 02, N. 02 p. 77, B. 212 18/4 02, N. 02

p. 108.

B 1026 12/12 2002 Revisionens gennemførelse i Arbejdsmarkedets

Erhvervssygdomssikring, LTA 02 p.

7783.

B 951 26/11 2003 Behandling af klager, N. 03 p. 214.

C 126 21/6 2001 Vejledning om behandling af klager, MT 01

p. 922.

B 491 29/5 2007 Fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt

før 1. januar 2005, LTA 07 p. 3085.

B 1272 26/10 2007 Bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring,

N. 07 p. 31.

B 1035 23/10 2008 Satser pr. 1/1 2009.

B 1016 29/10 2009 Satser pr. 1/1 2010.

59


Afsnit 12

Forsvaret, Civilforsvar, Værnepligt

1959 23/12: L 342 Det civile beredskab, N. 62 p. 212, i kraft A. 405 20/12 62,

N. 62 p. 212.

B 331 14/5 1990 Prioriterede virksomheder m.v., LTA 90 p.

1058.

1973 26/4: L 216 Militær straffelov, Lb 642 30/9 87, LTA 87 p. 2361.

1973 26/4: L 218 Militær retsplejelov i kraft B. 100 11/3 74, N. 74 p. 158, Lb

643 30/9 87, LTA 87 p. 2366.

B 107 11/3 1974 Disciplinarmidler, LTA 74 p. 311.

B 108 11/3 1974 Disciplinar- og ankenævn, LTA 74 p. 312.

B 165 16/3 1989 Forhørsretter, N. 89 p. 28.

B 77 14/2 1991 Straf uden dom m.m. i militæret, LTA 91 p.

372.

B 509 12/6 2003 Rettergangsmyndighed i det militære forsvar,

LTA 03 p. 3247.

1982 26/5: L 232 Forsvarets personel, LTA 82 p. 555, Lb 667 20/6 06, LTA

06 p. 4583.

B 314 14/6 1988 Hjemsendelse og fornyet indkaldelse, LTA

88 p. 1068.

B 687 14/11 1988 Bedømmelses- og antagelseskommissioner

m.m., LTA 88 p. 2605.

B 828 10/12 1990 Tjenestepligt ved uddannelse, LTA 90 p.

3083.

B 1114 17/12 2001 Tjenestetid m.v., LTA 2001 p. 6831.

B 294 24/3 2010 Militære grader m.v. for personel i det militære

forsvar.

1992 8/4: L 228 Befordringsmidler, militære forsvar og civilforsvaret, LTA

92 p. 850, i kraft B. 854 23/10 92, LTA 92 p. 3837.

B 863 23/10 1992 Udpegning og udskrivning befordringsmidler,

LTA 92 p. 3860.

60


Forsvaret, Civilforsvar, Værnepligt Afsnit 12

2001 27/2: L 122 Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. LTA 01

p. 795.

B 178 10/03 2008 Forsvarets varetagelse af politimæssige opgaver

til søs,.

2003 10/6: L 423 Erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., LTA 03

p. 2688.

B 991 14/12 1992 Omsætning af rente til kapitalbeløb, LTA 92

p. 4588.

B 952 26/11 2003 Anmeldelse af ulykker og sygdomme, LTA

03 p. 6317.

61


Afsnit 13

Handel, Håndværk, Erhverv, Fabriksvirksomhed,

Mineralske råstoffer, Beværtning, Spiritus, KNI

(Kalaallit Niuerfiat), Teknologi

(Lån og erhvervsstøtte, se afsnit 1. Fiskeri, se afsnit 10)

Handel, forsyning

B 3/3 1953 Indførsel kød, landbrugsprodukter, K. 11-5-2

(kun § 3 og 4 gyldig).

1965 31/3: L 104 Visse formueretlige love i kraft Grønland, N. 65 p.95.

L 102 6/4 1906 Køb, N. 65 p. 95, Lb 488 25/9 81, N. 81 p.

105.

L 242 8/5 1917 Aftaler og retshandler på formuerettens område,

N. 65 p. 95, Lb N. 74 p. 93, L 250 12/7 75

i kraft A 350 14/7 80, N. 80 p. 166.

L 243 8/5 1917 Kommission, handelsagentur og handelsrejsende,

L.168 13/4 38, N. 65 p. 95.

L 638 21/12 1977 Ophæver § 38 i Købeloven, i kraft A 350 14/7

80, N. 80 p. 166.

1978 29/3: L 139 Visse forbrugeraftaler, N. 80 p. 132 i kraft A 350 14/7 80,

N. 80 p. 166.

B 473 4/8 1988 Fortrydelsesret, N. 88 p. 50.

1982 9/6: L 275 Køb på kredit, i kraft A 33 27/1 86, N. 86 p. 18, L 618 19/12

84 (morarenter) i kraft A 548 21/8 86, N. 86 p. 184.

B 14 14/1 1987 Undtagelser og fravigelser, N. 87 p. 4.

B 896 21/12 1990 Ændring af morarenten, N. 93 p. 5.

1984 9/5: L 188 Konv. af 1980 om lovvalg ved internationale forpligtelser, i

kraft A 413 13/9 85, N. 85 p. 217.

B 69 27/6 1991 Lovvalg, LTC 91 p. 167.

62


Handel, Håndværk, Erhverv, Fabriksvirksomhed m.m. Afsnit 13

1985 6/11: L 469 Forsyning, trafik, postbesørgelse m.v., N. 85 p. 257, L 1081

23/12 92, N. 92 p. 178, L 1074 22/12 93 (§ 6), N. 93 p. 359, L 100 10/2

09, (§ 2).

Ltfr 7 8/11 1985 Forsyningsmæssige foranstaltninger, D. 85

p. 207, Ltfr 18 30/10 92 (§ 2) D. 92 p. 417,

Ltfr 6 6/6 97 (§ 2), D. 97 p. 115.

Ltfr 4 6/6 1997 KNI A/S, D. 97 p. 109, Ltfr 1 31/5 01, D. 01

p. 127, Ltfr 7 14/11 04, D. 04 p. 181.

Ltfr 5 6/6 1997 Royal Arctic Line A/S, D. 97 p. 112.

Grlhjs. b

30

5/12 1997 Søtransport i KNI Rederi A/S, D. 97 p. 304.

1986 13/11: Ltl 10 Forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg,

D. 86 p. 142, Ltl 29 30/10 92 (§ 25) D. 92 p. 335, Ltl

1 28/2 94 (§§ 2, 4 og 5), D. 94 p. 30, Ltl 14 31/10 96, D. 96 p. 288, Ltl 13

12/11 01, D. 01 p. 320, Ltl 4 21/5 02 (§§ 2 og 27), D. 02 p. 90, Ltl 7 7/5

07 (§§ 24 og 37), D. 07 p. 84.

Grlhjs. b 2/2 1994 Mærkning af levnedsmidler, D. 94 p. 5.

1

Grlhjs. b

28

28/11 1996 ”Prisundersøgelser”, D. 96 p. 398.

1986 23/12: L 943 El, vand, varme, brandvæsen, havne, veje, telekommunikation

m.v., N. 86 p. 233, L 1074 22/12 93 (§ 10), N. 93 p. 359, §§ 6, 7,

8 og § 13, stk. 1 ophæves 1/1 98 v. L 1089 29/12 97 og i § 9 og i § 13, stk.

2 udgår »og § 8«, N. 97 p. 710.

Ltfr 8 19/12 1986 Grønlands tekniske Organisation, D. 86 p.

196, § 2, stk. 1 nr. 6 og 8 ophævet pr. 1/11 93

v. Ltfr 18 28/10 93 p. 258, § 2, stk. 1, nr. 1

f.s.v.a. el og varme, nr. 8 om vandkraftværker

samt § 3, stk. 4 om ændringer i takster f.s.v.a.

el og varme ophæves 1/1 98 v. Lftr 14 6/11

97, D. 97 p. 265, Ltfr 5 29/10 99, § 3, stk. 4

om ændringer i takster for vand, D. 99 p. 181,

Ltfr 6 21/502 (§ 3, stk. 4 ophæves), D. 02 p.

118.

63


Handel, Håndværk, Erhverv, Fabriksvirksomhed m.m. Afsnit 13

Ltfr. 18 28/10 1993 Misissueqqaarnerit/Grønlands Forundersøgelser,

D. 93 p. 258.

1992 30/10: Ltl 18 Ind- og udførsel af varer, D. 92 p. 271, Ltl 3 13/5 93 (§§ 7

og 15), D. 93 p. 63, Ltl 3/3 94 (§§ 46 og 47), D. 94 p. 32, Ltl 16 3/11 94

(§§ 11, 15, 17), D. 94 p. 262, Ltl 8 6/11 97 (§ 47, stk. 1 og 3), D. 97 p.

242, Ltl 14 2/11 06 (§ 1), D. 06 p. 342.

Grlhjs. b 21/3 2000 Ind- og udførsel af varer, D. 00 p. 68.

8

Grlhjs. b

17

2/12 2004 Afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse, D.

04 p. 209.

1995 20/12: L 1072 Værdipapirhandel m.v., LTA 95 p. 5656, i kraft Grønland

v. A. 930 25/10 96, bortset fra § 6, stk. 3, kapitel 24, §§ 105–115 og

§§ 118–125, som ændret ved § 8 i L 376 22/5 96, N. 96 p. 450, Kapitel 24

i kraft 1/4 97 v. A. 208 17/3 97, N. 97 p. 41.

B 254 28/3 1996 Forretningsorden for Fondsrådet, LTA 96 p.

1593.

B 268 17/4 1996 Offentliggørelse af prospekter ved første offentlige

udbud af visse værdipapirer, LTA 96

p. 1626.

B 328 22/4 1996 Opgørelse af, meddelelse om og offentliggørelse

af betydelige andele i selskaber optaget

til notering på en fondsbørs, LTA 96 p. 1813.

B 330 23/4 1996 Kravene til det prospekt der offentliggøres

inden værdipapirer kan optages til notering på

en fondsbørs, LTA 96 p. 1819.

B 331 23/4 1996 Betingelserne for optagelse til notering af

værdipapirer på en fondsbørs, LTA 96 p.

1843.

B 334 30/4 1996 Ikrafttræden af lov om værdipapirhandel m.v.,

(ikrafttræden i Danmark og lov om ophævelse

af Københavns Fondsbørs), LTA 96 p. 1861.

B 925 17/10 1996 Registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral,

LTA 96 p. 5737.

B 929 23/10 1996 Ikrafttræden af lov om værdipapirhandel m.v.,

LTA 96 p. 5748.

B 1032 5/12 1996 Tidsfrister for at gøre retten til automatisk

64


Handel, Håndværk, Erhverv, Fabriksvirksomhed m.m. Afsnit 13

pant og betalingsforbehold gældende m.v.,

LTA 96 p. 6319.

B 1108 16/12 1996 Dækning af udgifter til Fondsrådets og Finanstilsynets

virke, LTA 96 p. 6881.

B 206 11/3 1997 Klagenævnet for Værdipapircentraler, LTA

97 p. 939.

B 827 10/11 1999 Tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud

samt om aktionærers oplysningsforpligtelser,

LTA 99 p. 5747.

B 1207 15/12 2000 Prospekter ved første offentlige udbud af

visse værdipapirer, LTA 00 p. 8473.

B 414 21/5 2001 Indberetning af handler med værdipapirer, der

er noteret på en fondsbørs m.v., LTA 01 p.

2527.

B 429 28/5 2001 God værdipapirhandelsskik ved handel med

visse værdipapirer, LTA 01 p. 2625.

B 1157 13/12 2002 Med hvilke clearingcentraler og betalingssystemer

der kan indgås aftaler med retsvirkning

i.h.t. værdipapirhandelslovens § 57, stk.

1, og § 57 b, stk. 1 og 2, LTA 02 p. 8226.

Traktat:

1995 8/6: T 71 Oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO).

C 85 16/6 1995 Aftale om tekniske handelshindringer, NB. 95

(MT)

p. 45.

Spiritus

2000 11/11: Ltl 11 Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke, D. 00 p.

228, Ltl 3 31/5 01, D. 01 p. 114.

Grlhjs. b 29/3 1990 Indretning og benyttelse af lokaler, D. 90 p.

19

87.

Grlhjs. b 4 29/5 1992 Alkoholbevillinger, D. 92 p. 82.

Grlhjs. b 27/11 1992 Servering stærke og svage drikke i skibe, D.

30

92 p. 444.

Grlhjs. b 23/2 2001 Midlertidigt stop for salg og udskænkning af

10

alkoholholdige drikke i Illoqqortoormiut

kommune, D. 01 p. 48.

Grlhjs. b 18/5 2001 Gebyr for alkoholbevillinger og påtegninger,

65


Handel, Håndværk, Erhverv, Fabriksvirksomhed m.m. Afsnit 13

19 D. 01 p. 99.

Grlhjs. b 7 21/3 2002 Begrænsninger for salg af alkoholholdige

drikke i bygder i Upernavik kommune, D.

02 p. 54.

Grlhjs. b 8 31/5 2007 Salg og udskænkning af alkoholholdige

drikke i Ammassalik kommune, D. 07 p.

Grlhjs. b

11

172.

20/6 2007 Forbud mod salg og udskænkning af stærke

drikke på 15% eller derover i Qaanaaq

kommune, D. 07 p. 186.

Grlhjs. b 1 2008 Forbud mod salg og udskænkning af stærke

drikke på 15% eller derover i Ammassalik

kommune.

Erhverv

Lv 1 24/10 1979 Tilskud til etablering af el-, vand- og produktionsanlæg

i bygder, N. 79 p. 528 og D. 79 p.

Grlhjs. b

3

18/3 1981

280.

Om tilskud, D. 81 p. 17.

1984 28/3: L 135 Produktion og salg af grønlandske produkter, N. 84 p.

109, ophævet 21/6 09 v. L 474 12/6 09 Forskellige forhold i forbindelse

med Grønlands Selvstyre, jf. dog § 7 stk. 2, som opretholder forskrifter

udstedt med hjemmel i L 135, indtil de ophæves af rette myndighed.

Ltfr 5 22/11 1984 Tilladelse til eksport, D. 84 p. 140.

Grlhjs. b

33

19/12 1985 Eksporttilladelser, D. 85 p. 263.

Ltfr 2 16/5 1990 Omdannelse af hjemmestyrets virksomheder

til aktieselskaber, D. 90 p. 126.

1994 18/2: L 123 Erhvervsdrivende virksomheder, L 246 27/3 06, i kraft for

Grønland 1/8 08 v. A. 622 23/6 08.

66


Handel, Håndværk, Erhverv, Fabriksvirksomhed m.m. Afsnit 13

B 782 10/7 2008 For Grønland om anmeldelse, registrering,

gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs-

og selskabsstyrelsen.

2001 31/5: Ltl 7 Udnyttelse af is og vand med henblik på eksport, D. 01 p.

118.

Grlhjs. b

7

22/4 2004 Myndighedsbehandling af ansøgninger, D.

04 p. 49.

2001 12/11: Ltl 12 Næringsvirksomhed i Grønland, D. 01 p. 308, Ltl 5 27/3

06, D. 06 p. 47.

Grlhjs. b

37

29/12 1998 Gebyr for næringsbrev, D. 98 p. 374.

Grlhjs. b 9/5 2000 Gebyr for næringsbrev som restauratør og

10

hotelvært, D. 00 p. 97.

Grlhjs. b 1/6 2001 Betingelser for næringsbrev til aktie- og an-

20

partsselskaber, D. 01 p. 184.

2001 12/11: Ltl 14 Erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede

erhverv, D. 01 p. 322, Ltl 10 14/11 04, D. 04 p. 138.

Grlhjs. b 5/4 2002 Tilskud til produktudvikling samt konverte-

9

ring af lån, D. 02 p. 59.

2003 18/12: Ltl 23 Kommunernes mulighed for at investere i erhvervsmæssig

virksomhed m.v., D. 03 p. 359.

Grlhjs. b 7/4 2004 Kommunernes erhvervsmæssige investerin-

6

ger m.v., D. 04 p. 39.

2007 19/11: Ltl 16 Konkurrence, D. 07 p. 374, Il 10/7/12 09.

Grlhjs. b 1/2 2008 Konkurrencenævnets forretningsorden og

2

dets virksomhed.

Grlhjs. b

3

1/2 2008 Konkurrencetilsynets virksomhed.

Grlhjs. b 27/6 2008 Offentlige myndigheders anmeldelse af regu-

4

leringer eller beslutning efter landstingslov

om konkurrence.

Grlhjs. b 27/6 2008 Meddelelse til Konkurrencetilsynet om fusi-

17

oner, virksomhedsovertagelser og sammen-

67


Handel, Håndværk, Erhverv, Fabriksvirksomhed m.m. Afsnit 13

Grlhjs. b

18

Grlhjs. b

19

Grlhjs, b

22

27/6 2008

lægninger af virksomheder.

Tilbagebetaling af støtte, der er ydet til nærmere

bestemte offentligt ejede virksomheder.

27/6 2008 Kommunernes pligt til at forelægge en erhvervsmæssig

investering i henhold til landstingslov

om kommunernes mulighed for at

bidrage til erhvervsudviklingen gennem investering

i erhvervsmæssig virksomhed m.v.

for Konkurrencetilsynet.

1/7 2008 Beregning af omsætning m.v. i landstingslov

om konkurrence.

Bogføring, revision

(Skatteregnskabspligt afsnit 17)

1959 5/6: L 178 Bogføring, L 1006 23/12 98 med ændringer, i kraft for Grønland

v. A. 624 23/6 08,

B 774 10/7 2008 for Grønland om opbevaring af regnskabsmateriale

i udlandet.

2003 30/4: L 302 Statsautoriserede og registrerede revisorer med ændringer

i kraft for Grønland v. A. 623 23/6 08.

B 798 28/7 2008 for Grønland om statsautoriserede og registrerede

revisorers garantistillelse og ansvarsforsikring.

B 799 28/7 2008 for Grønland om statsautoriserede og registrerede

revisorers erklæringer m.v. (Erklæringsbekendtgørelsen).

B 800 28/7 2008 for Grønland om eksamen for statsautoriserede

revisorer.

B 801 28/7 2008 for Grønland om forretningsorden for Revisorkommisionen.

B 802 28/7 2008 for Grønland om disciplinærnævn for statsautoriserede

og registrerede revisorer (Revisornævnet).

B 803 28/7 2008 for Grønland om revisionsvirksomhed.

2001 7/6: L 448 Erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab

m.v. (årsregnskabsloven), L 99 18/2 04 med ændringer, i kraft for

68


Handel, Håndværk, Erhverv, Fabriksvirksomhed m.m. Afsnit 13

Grønland 1/8 08 v. A. 625 23/6 08.

B 776 10/7 2008 for Grønland om anvendelse af internationale

regnskabsstandarder for virksomheder omfattet

af årsregnskabsloven (IFRS-bekendtgørelsen).

B 777 10/7 2008 for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter

for børsnoterede virksomheder omfattet af

årsregnskabsloven (Delårsrapportbekendtgørelsen).

B 778 10/7 2008 for Grønland om indsendelse og offentliggørelse

af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

(Indsendelsesbekendtgørelsen).

B 779 10/7 2008 for Grønland om undtagelser fra årsregnskabsloven.

B 782 10/7 2008 for Grønland om anmeldelse, registrering,

gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs-

og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen).

Udnyttelse mineralske råstoffer m.v.

(Se også arealanvendelse og naturfredning)

1963 7/6: A 259 Højhedsret Kontinentale Sokkel, N. 63 p. 121, L. 259 9/6 71

(ophæver § 3), N. 71 p. 71.

T 16 5/7 1963 Konvention om kontinentalsoklen, N. 63 p.

198.

1971 9/6: L 259 Kontinentalsoklen, N. 71 p. 71, Lb 1101 18/11 05, LTA 05 p.

9008, Il 7 7/12 09 (Råstofloven), § 98 stk. 3.

T 68 23/7 1974 Overenskomst 17/12 73 Afgrænsning mellem

Canada og Grønland, N. 74 p. 317.

B 657 30/12 1985 Sejlads i sikkerhedszoner, LTA 85 p. 2093.

2006 20/11: Ltl 20 Kommerciel og forskningsmæssig anvendelse af biologiske

ressourcer, D. 06 p. 365.

2008 5/12: Ltl 6 Grønlands Råstoffond (ikrafttræden meddeles ved bekendtgørelse

jf. § 50).

69


Handel, Håndværk, Erhverv, Fabriksvirksomhed m.m. Afsnit 13

2009 7/12: Il 7 Mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor. (Rå-

stofloven).

Grlhjs. b

24

2009 7/12: Il 15 Nunaoil A/S.

30/12 2003 Refusion af udgifter ved myndighedsbehandling,

D. 03 p. 468.

Traktat:

1996 21/11: T 142 Konv. 5/6 92 Den biologiske mangfoldighed (Biodiversitetskonventionen),

N. 96 p. 455.

Teknologi

1995 14/6: L 375 Teknologirådet, LTA 95 p. 1685.

70


Afsnit 14

Jagt, Dyre- og Naturbeskyttelse

Bygningsfredning, se afsnit 5, Miljøbeskyttelse, se afsnit 28.

Fiskeri, se afsnit 10.

Skr.

Grlhjs.

29/12 1982 Stadfæstelse fredningsvedtægter, forbud

anvendelse visse befordringsmidler, og forbud

færdsel, der er fredningsmæssigt begrundet,

samt dispensationsmyndighed, NB

82 p. 67.

C 12/2 1986 Indsamling og vederlag for biologisk materiale

af fisk, rejer m.v., NB. 86 p. 12.

C 1/7 1976 Indlevering og vederlag for isbjørnemærker

og kranier, NB. 76 p. 69.

C 15/3 1985 Indsamling og vederlag for biologisk materiale

fra sæler, NB. 85 p. 10.

Kv 28/8 1989 Fredning af vildtlevende tamfår, Nuuk kommune,

NB. 89 p. 22.

1988 21/12: L 847 Grønlands Fiskeriundersøgelsers overførsel til Grønlands

hjemmestyre, N. 88 p. 125, ophævet 21/6 09 v. L 474 12/6 09 Forskellige

forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre, jf. dog § 7 stk.

2, som opretholder forskrifter udstedt med hjemmel i L 847, indtil de ophæves

af rette myndighed.

Ltfr 6 29/10 1999 Grønlands Fiskeriundersøgelsers organisation

og virksomhed, D. 99 p. 181.

1999 29/10: Ltl 12 Fangst og jagt, D. 99 p. 165, Ltl 11 12/11 01, D. 01 p. 306,

Ltl 9 15/4 03, D. 03, p. 46, Ltl 1 16/5 08.

Grlhjs. b

14

25/5 1987 Rapportering ved indhandling, D. 87 p. 49.

Grlhjs. b

38

30/12 1991 Fangst- og jagtbeviser, D. 91 p. 207.

Grlhjs. b 24/10 1997 Ekstraordinær syn og godkendelse af har-

26

punkanoner, D. 97 p. 231.

71


Jagt, Dyre- og Naturbeskyttelse Afsnit 14

Grlhjs. b 30/10 1998 Jagt- og fiskeribetjentes opgaver og beføjel-

28

ser, D. 98 p. 308.

Grlhjs. b 8/2 2001 Jagt på rensdyr, D. 2001 p. 31, Grlhjs. b. 19

6

16/7 02, D. 02 p. 221.

Grlhjs. b 8/2 2001 Jagt på moskusokser, D. 01 p. 35, Grlhjs. b.

7

24 9/9 02, D. 02 p. 247.

Grlhjs. b

22

19/8 2002 Betalingsjagt og -fiskeri, D. 02 p. 234.

Grlhjs. b

20

27/11 2003 Erhvervsjagtbeviser, D. 03 p. 265.

Grlhjs. b

21

28/11 2003 Fritidsjagtbeviser, D. 03 p. 270.

Grlhjs. b 12/2 2004 Beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler,

2

D. 04 p. 15.

Kv 16/5 2006 Fangst af hvid- og narhvaler i Upernavik

kommune, D. 06 p. 553.

Kv 30/8 2006 Beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler i

Qeqertarsuaq kommune, D. 06 p. 564

Grlhjs. b 22/9 2005 Beskyttelse og fangst af isbjørne, D. 05 p.

21

247.

Grlhjs. b 5/7 2006 Rapportering ved indhandling af fangst og

10

fåreavlsprodukter, D. 06 p. 93.

Grlhjs. b 27/10 2006 Beskyttelse og fangst af hvalros, D. 06 p.

20

204.

Kv 31/10 2006 Sænkegarnsvedtægt for Sisimiut kommune,

D. 06 p. 562.

Grlhjs. b

8

2/3 2009 Beskyttelse og fangst af fugle.

Grlhjs. b

9

17/4 2009 Beskyttelse og fangst af store hvaler.

Grlhjs. b 17/4 2009 Rapportering ved fangst og anskydning af

10

store hvaler.

Traktat:

T 41 28/6 1978 Fredning af isbjørne, LTC 78 p. 269.

72


Jagt, Dyre- og Naturbeskyttelse Afsnit 14

Vedtægter, havpattedyr

(Se også befordringsmidler under jagt)

Lv 12/2 1960 Spraglet sæl, N. 60 p. 19.

Kv 28/9 1963 Remmesælfangst, Godhavn, NB. 63 p. 21.

Kv 20/7 1970 Jagt og fangst, Scoresbysund, NB. 70 p. 26, Kv

23/5 77 (§ 2), NB. 77 p. 28.

Kv 11/10 1973 Udsætning sælgarn, Egedesminde, NB. 73 p.

140, Kv 19/6 81 (§ 2) NB. 81 p. 83.

Kv 2/11 1973 Udsætning sælgarn, Kangâtsiaq, NB. 73 p. 148.

A 382 12/7 1974 Hvalfangst, (uden for Grønlands fiskeriterritorium),

N. 74 p. 312.

Kv 25/8 1977 Hvalflænsning, Godhavn, NB. 77 p. 60, Kv

31/3 78, NB. 78 p. 11.

Kv 6/2 1975 Jagt på fugle og sæler, Jakobshavn, NB. 75 p.

5.

Kv 8/9 1975 Sæl- og hvidfiskegarn, Umanak, NB. 75 p. 103.

Kv 11/9 1978 Opsætning sælgarn, Angmagssalik, NB. 78 p.

59.

Kv 11/10 1978 Jagt og fangstdyr, Upernavik, NB. 78 p. 69,

tillæg 11/10 78, NB. 78 p. 71, ændret 18/10 89,

NB. 89 p. 23.

Kv 31/7 1980 Narhvaler, Kuvdlorssuaq, NB. 80 p. 95.

Kv 5/7 1982 Jagt på alle sælarter i spraglet sæls yngleområder,

Qaqortoq kommune, NB. 82 p. 52.

Kv 3/11 1982 Spraglet sæl, Pâmiut, NB. 82 p. 62.

Kv 5/11 1982 Sæler og deres yngel, Blindtarmen og elven,

Ivigtut og Pâmiut kommuner, NB. 82 p. 63.

Kv 23/6 1986 Narhvaler, Hvalsund og Inglefield Bredning,

NB. 86 p. 58.

Kv 29/11 1991 Hvidfiske- og narhvalfangst, Uummannaq, NB.

91 p. 20.

Harer

Grlhjs. b

19

17/5 1989 Fredning af harer, D. 89 p. 112.

Kv. 19/8 1970 Harer, Nanortalik, NB. 70 p. 38.

73


Jagt, Dyre- og Naturbeskyttelse Afsnit 14

Kv. 21/2 1997 Harer, Ivittuut, NB. 97 p. 21.

Kv. 16/4 1998 Harer, Paamiut, NB. 98 p. 4.

Kv. 19/10 1999 Harer, Narsaq, NB. 99 p. 16.

Fugle

Kv 28/2 1979 Ophævelse af fredning tejste og tejsteæg,

Godhavn, NB. 79 p. 16.

Kv 1/4 1985 Fuglebestanden, Storesøen, Julianehåb, NB.

85 p. 12.

Grlhjs. b 2/3 2009 Beskyttelse af fugle.

Ræve og Ulve

Grlhjs. b 9 5/5 1988 Fredning af ulve, D. 88 p. 62.

Grlhjs. b 20 17/5 1989 Fredning af ræve, D. 89 p. 114.

Kv 14/2 1961 Ræve, Frederikshåb, NB. 61 p. 2.

Kv 13/10 1961 Ræve Upernavik, NB. 61 p. 24, Lahø.skr.

31/5 68 Midlertidig ophævelse, NB. 68 p. 26.

Lahø.skr. 2/7 1968 Ophævelse indtil videre, Christianshåb, NB.

68 p. 30.

Kv 13/8 1968 Ræve, Julianehåb, NB. 68 p. 47, Kv 2/11 73

(§ 1), NB. 73 p. 146, ROM-skr. 30/6 80 Ophævelse

indtil videre, NB. 80 p. 57.

Kv 29/7 1971 Ræve, Nanortalik, NB. 71 p. 20.

Grlhjs.skr. 8/5 1985 Midlertidig ophævelse på fugleyngleøerne,

Nuuk, NB. 86 p. 1.

Kv 2/9 1985 Ophævelse fredning, Uummannaq kommune,

NB. 86 p. 1.

Kv 12/9 1986 Ophævelse fredning, Godhavn kommune,

NB. 86 p. 12.

Kv 15/4 1986 Ophævelse fredning, Kangaatsiaq kommune,

NB. 86 p. 22.

Grlhjs.skr. 29/5 1986 Ophævelse rævefredning Narsaq kommune,

NB. 86 p. 53.

Kv 17/6 1988 Rævefælder ved Siorapaluk, NB. 88 p. 15.

Grlhjs.skr. 20/6 1988 Ændring fredningstider Avanersuaq kommune,

NB. 88 p. 16.

Grlhjs.skr. 13/3 1989 Ophævelse indtil videre, Aasiaat kommune,

74


Jagt, Dyre- og Naturbeskyttelse Afsnit 14

NB. 89 p. 14.

Kv 22/12 1994 Dusør rævehaler, Aasiaat kommune, NB. 94

p. 148.

Befordringsmidler under jagt m.v.

(Se også under de pågældende dyr, fugle m.v.)

1972 2/6: B 241 Anvendelse af befordringsmidler under jagt, N. 72 p. 143.

Kv 29/4 1964 Motorbådsjagt forårssæler, Kangersuneqfjorden,

Godthåb, NB. 64 p. 7.

Kv 20/7 1970 Jagt fra speedbåde, Christianshåb, NB. 70 p.

25.

Kv 23/7 1970 Jagt fra speedbåde, Nanortalik, NB. 70 p. 28.

Kv 17/1 1975 Sejlads på Flyversøen, Christianshåb, NB. 75

p. 3.

Kv 9/4 1975 Sæl- og sildepiskerjagt fra motordrevne fartøjer,

Jakobshavn, NB. 75 p. 42.

Kv 29/10 1975 Både med påhængsmotor ved jagt på andre

dyr end hvalros, Savigsivik, Thule, NB. 75 p.

109.

Kv 18/2 1976 Jagt fra snescootere, hydrokoptere og andre

motorkøretøjer, Egedesminde, NB. 76 p. 28.

Kv 6/4 1976 Sejlads på Kangârssûp taserssua, Frederikshåb,

NB. 76 p. 35, Kv 11/8 78 (§ 1), NB. 78 p.

48.

Kv 22/12 1976 Fangst, Umanak, NB. 76 p. 98.

Kv 12/2 1990 Snescootere og andre terrængående motorkøretøjer

m.v., Sisimiut kommune, NB. 90 p. 17.

Kv 27/2 1990 Færdsel i Qasigiannguit kommune, NB. 90 p.

19.

Kv 18/6 1990 Motordrevne fartøjer i Robertson Fjord, NB.

90 p. 41.

Kv 22/2 1991 Forbud brug af snescootere, hydrokoptere og

andre motorkøretøjer i Ilulissat kommune,

NB. 91 p.8.

Kv 21/5 1992 Motorkøretøjer på havisen, Uummannaq

kommune, NB. 92 p. 28.

75


Jagt, Dyre- og Naturbeskyttelse Afsnit 14

Kv 21/5 1992 Kørsel med snescootere og andre terrængående

motorkøretøjer m.v., Kangaatsiaq kommune,

NB. 92 p. 30.

Kv 13/12 1993 Motorkøretøjer i Scoresbysund kommune,

NB. 93 p. 138.

Kv 11/1 1994 Snescootere og andre terrængående motorkøretøjer

m.v., Qaqortoq kommune, NB. 94 p.

11.

Kv 9/2 1994 Motoriserede køretøjer, Avanersuaq kommune,

NB. 94 p. 12.

Kv 11/4 1995 Forbud mod jagt og fangst fra snescootere

m.v., Ammassalik kommune, NB. 95 p. 16.

Kv 1/2 1996 Kørsel med snescootere i Qeqertarsuaq kommune,

NB. 96 p. 5.

Kv 14/5 1996 Forbud mod sejlads med, samt jagt fra motordrevne

fartøjer i Hvalsund og Inglefield Bredning,

NB. 96 p. 15.

Kv 13/6 1996 Sælfangst og sejlads med motordrevne fartøjer

i Tasiusaq, Ilulissat kommune, NB. 96 p. 28.

Naturbeskyttelse

1980 12/11: Ltl 11 Om naturfredning i Grønland, N. 80 p. 286 og D. 80 p. 63,

rettelsesblad 31/12 84 ad § 1, stk. 1, D. 84 p. 206, Ltl 15 9/11 88 (§ 15), D.

88 p. 134, ophævet v/ Ltl. 29 18/12 03.

§§ 15 og 16 om nationalparken i NØ-Grønland forbliver i kraft.

2003 18/12: Ltl 29 Om naturbeskyttelse, D.03 p. 380.

Lv 30/6 1970 Skov og vegetation i Klosterdalen, Nanortalik,

N. 70 p. 81.

Lv 30/6 1970 Træbeplantning mellem Klosterdalen (Tasermiutsiaq)

og Tiningnertoq, Nanortalik, N. 70

p. 83, Lv 8/12 72 (§ 2), N. 72 p. 247.

Kv 23/8 1979 Fredning af træer, Ivigtut, NB. 79 p. 138.

Grlhjs. 2/4 1986 Fredning arealet omkring Arktisk Station,

Kund.

Grlhjs. b

21

17/5 1989

Godhavn, D. 86 p. 32.

Naturreservat i Melville Bugt, D. 89 p. 116.

76


Jagt, Dyre- og Naturbeskyttelse Afsnit 14

Grlhjs. b

31

Grlhjs. b

7

Grlhjs. b

19

Grlhjs. b

11

Grlhjs. b

7

Grlhjs. b

11

Grlhjs. b

12

Grlhjs. b

11

Grlhjs. b

23

Grlhjs. b

6

20/10 1989 Fredning af Arnangarnup Qoorua, Maniitsoq

kommune, D. 89 p. 185.

17/6 1992 Nationalparken i Nord- og Østgrønland, D. 92

p. 91, Grlhjs. b. 16 5/10 99 (§§ 24 og 25), D.

99 p. 135.

1/11 1998 Fredning af øen Akilia, Nuup Kommunia, D.

98 p. 314.

25/4 2000 Fredning af den indre del af Ikkafjorden, Ivittuut

kommune, D. 00 p. 94.

25/3 2003 Fredning af Ilulissat Isfjord, D. 03 p. 23.

19/4 2005 Fredning af en del af øen Unartoq, Nanortalik

kommune, D. 05, p. 84.

19/4 2005 Fredning af Qinnguadalen, Qinngeq Kujalleq,

Tasersuaq, Kuussuaq m.v., D. 05 p. 89.

17/4 2008 Fredning af Kitsissunnquit

11/7 2008 Fredning af Austmannadalen, Nuuk kommune.

12/2 2009 Naturklageudvalget.

* * *

Grlhjs. b

8

18/11 1983 Indførsel af sælungeskind m.v., D. 83 p. 58.

Grlhjs. b 30/10 1998 Jagt- og fiskeribetjentes opgaver og beføjelser,

28

D. 98 p. 308.

Grlhjs. b

8

8/2 2001 Beskyttelse af rensdyr, D. 01 p. 40.

Grlhjs. b

9

8/2 2001 Beskyttelse af moskusokser, D. 01 p. 43.

Grlhjs. b 12/2 2004 Beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler, D.

2

04 p. 15.

Kv 16/5 2006 Fangst af hvid- og narhvaler i Upernavik

kommune, D. 06 p. 553.

Kv 22/11 2006 Beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler i

Qeqertarsuaq kommune, D. 06 p. 564.

Grlhjs. b 13/9 2004 Eksport og import af vilde dyr og planter om-

77


Jagt, Dyre- og Naturbeskyttelse Afsnit 14

12 fattet af Washingtonkonventionen/CITES, D.

04 p. 105.

Grlhjs. b

13

13/9 2004 Beskyttelse af jærv, D. 04 p. 113.

Grlhjs. b 22/9 2005 Beskyttelse og fangst af isbjørne, D. 05 p.

21

247.

Kv 15/12 2005 Sælfangst i Paamiut kommune, D. 05 p. 308.

Grlhjs. b

20

27/10 2006 Beskyttelse og fangst af hvalros, D. 06 p. 204.

Grlhjs. b

8

2/3 2009 Beskyttelse og fangst af fugle.

Grlhjs. b

9

17/4 2009 Beskyttelse og fangst af store hvaler.

Traktat:

T 91 13/10 1977 Konvention 3/3 73 om international handel

med udryddelsestruede vilde dyr og planter,

LTC 77 p. 545, B. 50 11/8 87, LTC 87 p.

190.

B 84 23/1 2002 Beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol

af handlen hermed (Washingtonkonventionen/CITES),

gælder til/fra Danmark, LTA 02

Grlhjs. b

12

p. 445.

13/9 2004 Eksport og import af vilde dyr og planter omfattet

af Washingtonkonventionen/CITES, D.

04 p. 105.

78


Afsnit 15

Kirken

1963 13/3: L 71 Helligdagslov, Lb 279 17/6 83, N. 83 p. 188, L 277 8/5 91 (§ 2

og 3), LTA 91 p. 1061.

C 24/11 1960 Retningslinier, K 21-9-1.

C 15/1 1969 Helligtrekongersdag, K 10-39-6.

B 145 5/4 1984 Offentlige forlystelser på helligdage, N. 84 p.

112.

B 151 20/3 1987 Ritual for bispevielse, LTA 87 p. 497.

B 152 20/3 1987 Ritual for kirkeindvielse, LTA 87 p. 505.

B 153 20/3 1987 Ritual for præstevielse, LTA 87 p. 510.

B 154 20/3 1987 Ritual for provsteindsættelse, LTA 87 p. 518.

B 623 1/9 1991 Ritual for konfirmation, LTA 91 p. 2756.

B 841 8/10 1992 Autorisation af ritualer, LTA 92 p. 3750.

1993 6/5: L 264 Kirken i Grønland, N. 93 p. 224, ophævet 21/6 09 v. L 474

12/6 09 Forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre, jf.

dog § 7 stk. 2, som opretholder forskrifter udstedt med hjemmel i L 264,

indtil de ophæves af rette myndighed.

Ltfr 15 28/10 1993 Kirken, D. 93 p. 238, Ltfr. 18 6/11 97 (§§ 2

og 9), D. 97 p. 285, Ltfr 7 30/10 98 (§ 34), D.

98 p. 256, §§ 20 og 30 ophævet 1/12 98 v.

Ltfr 8 30/10 98, D. 98 p. 257.

C 28/10 1958 Sygenadver, K. 21-3-1.

C 17/12 1958 Dåbsattester, K. 21-4-2.

Grlhjs. b

15

26/4 1985 Kateketuddannelsen, D. 85 p. 72.

Grlhjs. b

26

1/12 1987 Organistuddannelsen, D. 87 p. 143.

Grlhjs. b

30

27/6 1994 Valg til provstiudvalg m.v., D. 94 p. 202.

Grlhjs. b 16/2 1995 Valg af biskop, D. 95 p. 18.

5

Grlhjs. b

32

17/12 1996 Diæter, rejse- og opholdsgodtgørelse samt

kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til

79


Kirken Afsnit 15

Grlhjs. b 12/9 1997

de valgte medlemmer af provstiudvalg og

menighedsrepræsentationer, D. 96 p. 445.

Den pastoralteologiske uddannelse, D. 97 p.

21

198.

Grlhjs. b

14

23/6 2008 Karakterskala og anden bedømmelse.

Grlhjs. b 9/1 2009 Grønlands inddeling i præstegæld.

Sb 12 24/8 2009 Dåbsoplæring og konfirmation.

Ltfr 6 17/10 1990 Om kirkegårde, D. 90 p. 285.

Grlhjs. b

47

28/11 1990 Kirkegårdes indhegning m.v., D. 90 p. 393.

Ltfr 8 30/10 1998 Ansættelser i Kirken, D. 98 p. 257, Ltfr 11

21/5 02, D. 02 p. 168.

Grlhjs. b 18/1 1999 Menighedsrepræsentationers medvirken ved

38

præsteansættelser m.v., D. 98 p. 374.

Grlhjs. b 18/1 1999 Ansættelse af medhjælp ved Kirken, D. 98 p.

39

379.

80


Afsnit 16

Konge, Stat, Folketing, Indfødsret, Flag,

Offentliggørelse af love

1870 25/6: L Udgivelse Lov- Ministerialtidende, Lb 608 24/6 08.

B 1395 12/12 2007 Lovtidende i elektronisk form, LTA 07 p.

9839.

1950 27/5: L 252 Dansk Indfødsret, N. 68 p. 126, Lb 422 7/6 04, LTA 04 p.

2774.

B 576 22/11 1978 Erhvervelse af dansk indfødsret v. erklæring,

N. 78 p. 349.

C 11 20/1 1992 Erhvervelse dansk indfødsret v. erklæring,

(MT)

NB. 92 p. 10.

B 162 7/3 1995 Brugerbetaling ved naturalisation, LTA 95 p.

731.

C 9 12/1 2006 Naturalisation, MT 06 p. 77 (Finder anvendelse

på ansøgninger indgivet inden 10/11

08).

C 61 22/9 2008 Naturalisation MT 08 (Finder anvendelse på

ansøgninger indgivet efter 10/11 08).

Traktater:

T 49 7/5 1965 Konv. FN 1957 Gifte kvinders statsborgerret,

LTC 65 p. 455.

T 108 12/9 1996 Andre landes tiltrædelse, LTC 96 p. 477.

(Øvrige landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister

afsnit 21).

T 17 12/6 2003 Europæisk konvention 6/11 97 om statsborgerret,

LTC 03 p. 251.

T 36 27/11 2003 Aftale mellem de nordiske lande om gennemførelse

af visse bestemmelser om

statsborgerret, N. 03 p. 219.

1953 27/3: L 170 Tronfølgelov, N. 69 p. 91, Lb 847 4/9 09.

81


Konge, Stat, Folketing, Indfødsret m.m. Afsnit 16

1953 5/6: L 169 Danmarks Riges Grundlov, N. 69 p. 68.

C 176 19/10 1954 Loves gyldighed i Grønland, K. 2-1-3.

B 31 11/2 1958 Udgivelse af Nalunaerutit, N. 58 p. 1.

C 25/5 1981 Udgivelse af Nalunaerutit, NB. 81 p. 62.

1964 15/4: L 117 Ministres ansvarlighed, LTA 64 p. 288, L 443 31/5 00 (§ 7),

LTA 00 p. 2742.

1964 13/5: L 141 Partsoffentlighed i forvaltningen (dokumenter udstedt før

1/1 71), N. 64 p. 215.

1966 8/6: L 196 Danmarks Statistik, N. 70 p. 85, Lb 599 22/06 00, L 431 6/6

05 (§ 81), LTA 05 p. 3157, L 1336 19/12 08 (§ 155), L 1272 16/12 09 (§

1).

1972 15/1: Åbent brev 1. Dronning Margrethes tronbestigelse, N. 72 p. 1.

B 2 15/1 1972 Kongeligt navnetræk, N. 72 p. 2.

B 4 15/1 1972 Stadfæstelse af bevillinger, N. 72 p. 8.

B 488 16/11 1972 Kgl. danske våben, N. 72 p. 233.

B 134 12/3 1987 Det grønlandske våben, N. 87 p. 10.

1975 26/6: L 321 Revision af statens regnskaber (Rigsrevisionen), N. 75 p.

271, Lb 3 7/1 97, LTA 97 p. 5.

B 447 6/5 1992 Instruks for rigsrevisor, LTA 92 p. 1757, B.

129 24/2 99, LTA 99 p. 663.

B 696 14/7 2000 Kasse- og beholdningseftersyn, LTA 00 p.

4208.

1975 26/6: L 322 Statsrevisorerne, LTA 75 p. 896, Lb 4 7/1 97, L 590 13/6 06

(§ 2), LTA 06 p. 3945.

1976 10/6: L 314 Statens finansår fra 1/4 78, N. 76 p. 337.

1983 13/4: L 150 Udenrigstjenesten, LTA 83 p. 399, L. 331 14/5 97 (§ 2),

LTA 97 p. 1520, L. 410 6/6 02 (§ 7), LTA 02 p. 2501.

C 3 23/1 2009 Betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten.

B 1228 10/12 2009 Betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten.

82


Konge, Stat, Folketing, Indfødsret m.m. Afsnit 16

1984 28/3: L 131 Statens regnskabsvæsen m.v., LTA 84 p. 496, i krafttrådt

1/10 84 v. B. 460 10/9 84, LTA 84 p. 1848.

B 1693 19/12 2006 Statens regnskabsvæsen m.v., LTA 06 p.

12272.

1985 6/6: L 222 Om et særligt grønlandsk flag, N. 85 p. 147.

B 305 24/6 1985 Godkendelse af flaget, N. 85 p. 191.

ROM-C 10/6 1985 Flagning statens institutioner, skibe, boliger

1-40

m.v.

B. 679 20/10 1989 Flagning med det europæiske flag, LTA 89

p. 2417.

ROM-C

1-42

17/5 1996 Flagning fra statsbygninger m.v.

1985 19/12: L 571 Forvaltningslov, L 347 6/6 91 (§ 14) LTA 91 p. 1382, i

kraft Grønland 1/1 95 v. A. 1188 27/12 94, (Rigsmyndighederne), N. 94 p.

561. For så vidt angår sager om grønlandske anliggender, se også Lovregistrets

afsnit 17.

B 646 18/9 1986 Betaling for afskrifter og fotokopier, LTA 86

p. 2475.

1985 19/12: L 572 Offentlighed i forvaltningen, L 347 6/6 91 (§§ 10 og 11),

LTA 91 p. 1382, L 504 30/6 93, LTA 93 p. 2587 (aktindsigt i helbredsoplysninger

– ophæver § 9) i kraft Grønland 1/1 95 v. A 1187 27/12 94

(Rigsmyndighederne), N. 94 p. 551.

B 647 18/9 1986 Betaling for afskrifter og fotokopier, LTA 86

p. 2476.

1986 23/12: L 940 Økonomisk støtte til politiske partier m.v, (Bestemmelserne

i §§ 3, 4 og 8-12 gælder ikke for Grønland), N. 86 p. 230, Lb 1291

8/12 06 (§ 1, nr. 5-9 og § 1, nr. 10 gælder ikke for Grønland), LTA 06 p.

9608.

B 854 16/9 1988 Ændringer i ministeriernes forretningsområder

(De under Statsministeriet hørende

sager vedrørende Grønland), N. 88

p. 73.

B 329 19/12 1953 Vejrtjenesten underlægges Forsvarsministe-

83


Konge, Stat, Folketing, Indfødsret m.m. Afsnit 16

riet, LTA 53 p. 1361.

C 232 19/8 1969 Sagsområders overførsel fra Justitsministeriet

til fængselsvæsenet, LTA 69 p. 699.

B 426 2/7 1973 Kriminallov for Grønland overføres til Justitsministeriet,

N. 73 p. 280.

B 125 16/3 1976 Lovgivning om buskørsel i Grønland overføres

til Min. f. off. Arbejder, N. 76 p. 99.

B 39 12/2 1982 Sager vedrørende offentlige indsamlinger

m.v. overføres til Justitsministeriet, N. 82 p.

5.

B 752 17/11 1987 Sikkerheden på det nukleare område overføres

til Indenrigsministeriet, N. 87 p. 105.

B 745 5/11 1990 Visse offentlige indkøb overføres til Industriministeriet,

N. 90, p. 72.

B 92 18/2 1993 Sager vedr. bl.a. færdselslovgivning, folkehøjskoler,

radio og TV, LTA 93 p. 361.

B 829 13/10 1995 Sager om den maritime afgrænsningslovgivning

overføres til Udenrigsministeriet, LTA

95 p. 4374.

B 753 22/7 1996 Sager om det internationale nukleare samarbejde

overføres til Udenrigsministeriet, LTA

96 p. 4551.

B 881 1/12 1997 Sager vedr. telekommunikation i Grønland

overføres fra Statsministeriet til Forskningsministeriet,

N. 97 p. 479.

B 525 24/6 1999 Ressortansvaret for den statslige maritime

miljøovervågning m.v. overføres fra miljø-

og energiministeren til forsvarsministeren,

LTA 99 p. 3375.

B 1107 20/12 2001 Varetagelsen af statens ejerskab i Grønlandsfly

A/S overføres fra Statsministeriet til Finansministeriet,

LTA 01 p. 6808.

1988 21/12: L 845 Folketingsvalg i Grønland, N. 88 p. 86, Lb 255 28/4 99 N.

99 p. 76.

C 21/12 1988 Optagelse på og slettelse af folketingsvalgslisten

ved flytning, m.v., NB. 88 p. 28, C 20/8

93, NB. 93 p. 53.

C 21/12 1988 Stemmeafgivning ved folketingsvalg og fol-

84


Konge, Stat, Folketing, Indfødsret m.m. Afsnit 16

keafstemninger på sygehuse, helbredelses-

og plejeinstitutioner, samt institutioner under

kriminalforsorgen, NB. 88 p. 43.

B 752 14/11 1991 Ændring valgkredse (Upernavik kom.), N. 91

p. 81.

B 362 7/6 1993 Ændring valgkredse (Uummannaq kom.), N.

93 p. 260.

B 660 20/8 1993 Optagelse på folketingsvalglisten af vælgere,

der fra Færøerne flytter til områder i Grønland

uden for den kommunale inddeling, N.

93 p. 293.

B 956 1/11 2001 Ændring valgkredse (Forsvarsområdet ved

Thule), N. 01 p. 495.

B 340 29/4 2009 Ændring valgkredse.

1996 12/6: L 473 Folketingets Ombudsmand, LTA 96 p. 2568, L 556 24/6

05, N. 05 p. 285.

C 143 3/7 2001 Vejledning om behandling af sager vedr.

Grønland og om retningslinier for ministeriers

og styrelsers forhold til Grønland.

NB. 01 p. 7.

2002 6/6: L 411 Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder,

i kraft Grønland 1/7 05 v. A. 414 30/5 05, N. 05 p. 256.

Almindelige administrative forskrifter:

C. 56 23/3 1988 Røgfri miljøer i statslige lokaler, transportmidler

o.lign., NB. 88 p. 8.

C. 27 28/2 1996 Ministeriernes pligtaflevering til Retsinformation,

MT 96 p. 125, C. 4 13/198 (§ 3, stk.

3), MT 98 p. 33.

85


Konge, Stat, Folketing, Indfødsret m.m. Afsnit 16

C. 28 28/2 1996 Indlæggelse af forskrifter og administrative

afgørelser i Retsinformation, MT 96 p. 128,

C. 5 13/1 98 (§ 1), MT 98 p. 34.

C. 9538 2/10 2003 Skrivelse om Økonomistyrelsen.

C. 116 27/6 2000 Skrivelse om Personalestyrelsen, MT 2000 p.

913.

C. 10095 18/12 2006 Formulering af stillingsopslag i staten.

86


Afsnit 17

Grønlands Selvstyre, Kommunale forhold,

Afgifter, Skatter, Told, Folkeregistre, Offentlige

grønlandske kasser, Grønlands administrative forhold

1985 6/6: L 222 Om et særligt grønlandsk flag, N. 85 p. 147.

B 305 24/6 1985 Godkendelse af flaget, N. 85 p. 191.

1985 11/6: Ltl 6 Grønlands flag, D. 85 p. 116.

Grlhjs. b

26

11/11 2008 Flagdage.

1987 12/3: B 134 Det grønlandske våben, N. 87 p. 10.

1988 21/12: L 848 Grønlands Centrale Lønanvisnings overførsel til Grønlands

hjemmestyre, N. 88 p. 128, ophævet 21/6 09 v. L 474 12/6 09

Forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre, jf. dog § 7

stk. 2, som opretholder forskrifter udstedt med hjemmel i L 848, indtil de

ophæves af rette myndighed.

1993 28/10: Ltl 13 Optagelse af lån i udlandet, D. 93 p. 216.

1999 29/10: Ltl 11 Grønlands Statistik, D. 99 p. 161.

2007 9/6: L 502 Tilskud til Grønlands hjemmestyre for 2008-2009, N. 07 p.

18, ophæves v. L 473 12/6 09 om Grønlands Selvstyre.

Grønlands administrative og kommunale forhold

1966 22/12: L 441 Grønlands landsråd og kommunalbestyrelser, Lb 76 20/2

76, N. 76 p. 31, § 81 er stadig gældende.

Aftaler og cirkulærer m.v. udstedt med hjemmel i § 53 forbliver i kraft (se

afs. 25).

C 26/4 1967 Terminologi for beboede steder, K. 2–2–2.

87


Grønlands Selvstyre, Kommunale forhold, Afgifter m.m. Afsnit 17

1994 13/6: Ltl 8 Sagsbehandling i den offentlige forvaltning (grønlandske

myndigheder), D. 94 p. 151, Ltl 21 30/10 98 (§ 7a), D. 98 p. 228, Ltl 5

31/5 01 (§ 9), D. 01 p. 115.

Grlhjs. b

37

19/12 1996 Sagsbehandling og offentlighed i A/S Boligselskabet

INI, D. 96 p. 464.

1994 13/6: Ltl 9 Offentlighed i forvaltningen (grønlandske myndigheder), D.

94 p. 169, Ltl 1 31/5 99 (Aktindsigt i personalesager), D. 99 p. 64, § 9 i

Ltl 9/94 ophæves 1/8 01 v. Ltfr 6 31/5 01, D. 01 p. 163.

Grlhjs. b

37

19/12 1996 Sagsbehandling og offentlighed i A/S Boligselskabet

INI, D. 96 p. 464.

1997 6/11: Ltl 6 Kommunale forsøgsordninger, D. 97 p. 238.

2003 18/12: Ltl 23 Kommunernes mulighed for at investere i erhvervsmæssig

virksomhed, D. 03 p. 359.

Grlhjs. b 7/4 2004 Kommunernes erhvervsmæssige investerin-

6

ger m.v., D. 04 p. 39.

2007 19/11: Ltl 14 Strukturreform af den kommunale sektor, D. 07 p. 360.

Grlhjs b

29

18/12 2008 Vederlæggelse af borgmestre og viceborgmestre

samt kommunalbestyrelses og bygdebestyrelsesmedlemmer.

Grlhjs b 4 22/1 2009 Valg til fælles bygdebestyrelser.

2008 5/12 : Ltl 14 Den kommunale styrelse.

Grlhjs. b

29

Grlhjs. b

23

Grlhjs. b

14

18/9 1995 Kommunernes budgetlægning, regnskab,

revision og kasse- og regnskabsvæsen, D. 95

p. 253.

12/9 1997 Pension og efterløn til borgmestre og dennes

ægtefælle og børn, D. 97 p. 206.

23/8 1999 Revision af Hjemmestyreområderne i kommunerne

m.v., D. 99 p. 129.

2008 5/12: Ltl 15 Grønlands inddeling i landsdele og kommuner.

88


Grønlands Selvstyre, Kommunale forhold, Afgifter m.m. Afsnit 17

Grønlands Selvstyre

1978 29/11: L 577 Grønlands hjemmestyre, N. 78 p. 353 i kraft v. L 56 21/2

79, N. 79 p. 72, ophæves pr. 21/6 09 v. L 473 12/6 09 om Grønlands

Selvstyre. (§ 8 forbliver i kraft).

1985 17/12: Ltl 20 Lønnings- og pensionsforhold m.m. tjenestemænd ansat

under Grønlands hjemmestyre i Danmark, D. 85 p. 258, Ltl 7 11/11 00

(§ 6), D. 00 p. 211.

Grlhjs. b 9 13/3 1986 Sammensætning af Lønningsrådet, D. 86

p. 30.

B 1125 15/12 2003 Tjenestemandsrettens kompetence, LTA

03 p. 7182.

1988 20/10: Ltl 11 Landstinget og landsstyret, D. 88 p. 116, Ltl 10 21/10 89

(§ 8), D. 89 p. 186, Ltl 13 31/10 96 (§§ 16 og 25), D. 96 p. 287, Ltl 1 2/5

97 (§ 2), D. 97 p. 78, Ltl 3 15/4 03 (§§ 17 og 34), D. 03, p. 45, Ltl 12 3/11

03 (§§ 3 og 23), D. 03, p. 259, Ltl 18 11/12 03 (§§ 15 og 18), D. 03 p. 277,

Ltl 18 20/11 06 (§§ 16.a. og 17.a.), D. 06 p. 362.

Forretn.orden 4/11 1999 med ændringer af 23/5 00, 19/10 01, 8/4

03 og 28/11 08..

1988 20/10: Ltl 13 Borgerråd uden for den kommunale inddeling, D. 88 p.

132.

Grlhjs. b 8 21/3 2005 Valg til borgerråd, D. 05 p. 50.

1993 13/5: Ltl 6 Landsstyremedlemmers ansvarlighed, D. 93 p. 65.

1994 13/6: Ltl 7 Landstingets Ombudsmand, D. 94 p. 146.

14/6 95: Almindelige bestemmelser for Ombudsmandens virksomhed, D.

95 p. 108 ophævet pr. 1/1 10.

1994 3/11: Ltl 23 Grønlands Hjemmestyres regnskabsvæsen m.v., D. 94 p.

306.

Grlhjs. b 8 27/2 1995 Hjemmestyrets regnskabsvæsen m.v., D.

95 p. 30.

Grlhjs. b 25 26/11 1998 Grønlands Hjemmestyres nettostyrede

virksomheders regnskabsvæsen m.v., D.

98 p. 331.

89


Grønlands Selvstyre, Kommunale forhold, Afgifter m.m. Afsnit 17

1996 2/5: Ltl 3 Inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige, D.

96, p. 88, i kraft 2/7 96 v. Grlhjs. b 12 7/6 96, D. 96 p. 156, Ltl 3 12/5 05,

D. 05 p. 95, Ltl 14 2/11 06 (§ 10), D. 06 p. 342, Ltl 4 26/4 07, D. 07, Ltl

13 15/11 07, D. 07 p. 353, Ltl 7 5/12 08.

Grlhjs. b 10 18/6 2004 Opkrævning af betaling i.f.m. pantefogeders

inddrivelse, D. 04 p. 86.

Grlhjs. b 4 27/2 2008 Overtagelse af den kommunale inkassovirksomhed.

1998 20/5: Ltl 4 Tjenestemænd ansat ved Landstingets institutioner, D. 98

p. 120, Ltl 3 31/5 99 (§ 49, stk. 3), D. 99 p. 66.

1999 29/10: Ltl 8 Grønlands Hjemmestyres budget, D. 99 p. 139, Ltl. 1 23/5

00, D. 00 p. 97, Il 2 16/11 09.

2001 31/5: Ltl 1 Økonomisk tilskud til politisk arbejde, D. 01 p. 109, Ltl 11

15/4 03 (§ 9, stk. 2), D. 03 p. 58, Ltl 1 12/5 05 (§ 9 stk. 3), D. 05 p. 94, Ltl.

8 1/6, D. 06 p. 70, Il 16 3/12 09.

2003 18/12: Ltl 21 Grønlands hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd

i Grønland, D. 03 p. 326.

Grlhjs. b 5 15/3 1994 Borgerligt ombud, D. 94 p. 48, Grlhjs. b

14 18/7 96 (§ 5, stk. 2), D. 96 p. 165.

2003 18/12: Ltl 22 Vederlag m.v. medlemmer af Landstinget og Landsstyret

m.v., D. 03 p. 346, Ltl 1 27/3 06, D. 06 p. 41, Ltl 8 1/6 06, D. 06 p. 70.

2005 24/6: L 577 Grønlands landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler

(Fuldmagtsloven), N. 05 p. 287 ophæves 21/6 09 v. L 473 12/6 09 om

Grønlands Selvstyre, (jf. dog § 24 stk. 2).

C 125 26/9 2005 Fastlæggelse af nærmere rammer for samarbejdet

mellem den danske regering og

Grønlands landsstyre, N. 05 p. 467.

2009 12/6: L 473 Grønlands Selvstyre.

2009 3/12: Il 8 Ombudsmanden for Inatsisartut.

90


Grønlands Selvstyre, Kommunale forhold, Afgifter m.m. Afsnit 17

Afgifter

1948 9/6: L 278 Visse spil, lotterier og væddemål, Lb 273 17/4 08 (§§ 11 og

12 gælder ikke for Grønland).

1987 16/6: Ltl 3 Afgift af motorkøretøjer, D. 87 p. 59, Ltl. 17 30/10 92, D. 92

p. 270, Ltl 14 7/11 03, D. 03 p. 260, Ltl 7 11/11 04, D. 04 p. 136, Ltl 14

2/11 06 (§ 6), D. 06 p. 342.

B. 296 19/6 1969 Opkrævning forsvarsområder, N. 69 p. 67.

1987 31/10: Ltl 7 Lotteriafgift, D. 87 p. 111, Ltl 5 9/4 92, D. 92 p. 26, Ltl 10

13/6 94 (§ 6 stk. 4), D. 94 p. 177, Ltl 3 12/6 95 (§ 3), D. 95 p. 90, Ltl 4

27/3 06, D. 06 p. 46, Ltl 14 2/11 06 (§ 4), D. 06 p. 342.

1987 31/10: Ltl 8 Stempelafgift, D. 87 p. 112, Ltl 6 20/10 89 (§§ 2 og 3), D. 89

p. 179 Ltl 14 30/10 92, D. 92 p. 267, Ltl 4 3/3 94 (§ 11), D. 94 p. 33, Ltl

10 13/6 94 (§ 28 stk. 4), D. 94 p. 177, Ltl 7 23/10 96, D. 96 p. 198, Ltl 2

20/5 98, D. 98 p. 118, Ltl 14 2/11 06 (§ 3), p. 342, Ltl 10 15/11 07, D. 07

p. 334.

Lado-C 17/5 1993 C 226 Stempelpligt ved ejendomsoverdragelse

dødsbo.

1990 17/5: Ltl 3 Afgift på automatspil, D. 90 p. 131, Ltl 6 9/4 92, D. 92 p. 27,

Ltl 10 13/6 94 (§ 16 stk. 4), D. 94 p. 177, Ltl 15 3/11 94 (§§ 9, 10 og 14),

D. 94 p. 261, Ltl 9 21/10 98 (§ 10, stk. 1, nr. 1), D. 98 p. 194, Ltl 15 7/11

03, D. 03 p. 261, Ltl 14 2/11 06 (§ 7), D. 06 p. 342.

Grlhjs. b. 5/12 1994 Ikraftsættelse af visse bestemmelser i Ltl 15,

44

Grlhjs. b.

31

7/2 1996

D. 94 p. 384.

”Enarmede tyveknægte” D. 96 p. 440.

1990 25/10: Ltl 20 Afgift på rejer, D. 90 p. 341, Ltl. 3 18/4 91 (§ 16), D. 91 p.

101, Ltl 9 4/11 91 (§ 4), D. 91 p. 184, Ltl 13 30/10 92 (§ 4) D. 92 p. 267,

Ltl 10 13/6 94 (§ 19, stk. 4), D. 94 p. 177, Ltl 17 30/10 98 (§§ 4 og 6), D.

98 p. 214, Ltl 3 21/5 02 (§§ 1 og 4), D. 02 p. 89, Ltl 19 11/12 03 (§§ 4 og

5), D. 03 p. 278, Ltl. 14, 2/11 06 (§8), D. 06 p. 342, Il 4 30/11 09.

1992 30/10:Ltl 19 Indførselsafgifter, D. 92 p. 285, Ltl 2 6/5 93 p. 52, D. 93,

91


Grønlands Selvstyre, Kommunale forhold, Afgifter m.m. Afsnit 17

Ltl 3 3/3 94 (§ 8 og 9), D. 94 p. 32, Ltl 1 24/4 96 (§§ 1 og 3), D. 96 p. 83,

Ltl 8 23/10 96 (§ 1), D. 96 p. 199, Ltl 2 27/5 97 (§ 1, stk. 1, nr. 6), D. 97 p.

80, Ltl 9 6/11 97 (§§ 3, 8 og 9), D. 97 p. 243, Ltl 8 21/10 98 (§ 1, stk. 1,

nr. 7, 8, 9, 10, 20 og 21), D. 98 p. 193, Ltl 16 30/10 98 (§ 3), i kraft 1/1

99, D. 98 p. 213, Ltl 5 6/10 99, D. 99 p. 138, Ltl 10 11/11 00, D. 00 p.

226, Ltl 13 7/11 03, D. 03 p. 259, Ltl 14 2/11 06 (§ 2), D. 06 p. 342, Ltl 8

19/10 07, D. 07 p. 290.

Grlhjs. b. 22/12 2000 Krav til kontrolapparater m.v., D. 00 p. 276.

27

1992 30/10: Ltl 20 Havne- og krydstogtpassagerafgift, D. 92 p 298, Ltl 4

13/5 93 (§ 3), D. 93 p. 64, Ltl 14 28/10 93 (§§ 2 og 3), D. 93 p. 218, Ltl

1113/6 94 (§§ 3 og 15), D. 94 p. 178, Ltl 17 3/11 94 (§ 3), i kraft 1/1 95,

D. 94 p. 263, Ltl 1 20/5 98 (§ 3), D. 98 p. 117, titelændring v. Ltl. 2 21/5

02, i kraft 1/1 03, D. 02, Ltl 3 27/3 06, D. 06 p. 45, Ltl 14 2/11 06 (§ 5),

D. 06 p. 342, Ltl 8 5/12 08.

Grlhjs. b.

5

7/3 2003 Havneafgift , D. 03 p. 19.

C 80 17/6 2003 Momsregistreret virksomhed i Danmark

2003 11/12: Ltl 20 Afgift på ethanolholdige drikke, D. 03 p. 320, Ltl 1 26/4

07, D. 07 p. 75, Ltl 9 19/10 07, D. 07 p. 293.

B 1155 24/11 2004 Samarbejdsaftale om kontrol af varer, N. 04

p. 241.

Skatter

1979 19/5: Ltl 5 Indkomstskat, N. 79 p. 247 og D. 79 p. 47, Ltl 4 2/10 81, D.

81 p. 81, Ltl 15 3/12 84 (§ 22 og 94), D. 84 p. 145, Ltl 4 7/6 85, D. 85 p.

106, Ltl 9 28/10 85 (§ 13, 19 og 26), D. 85 p. 148, Ltl 3 5/6 86, D. 86 p.

56, Ltl 10 17/10 88, D. 88 p. 113, Ltl 1 15/5 90, D. 90 p. 120, Ltl 2 17/5

90, D. 90 p. 127, Ltl 15 18/10 90 (§ 17 og 24), D. 90 p. 289, Ltl 1 18/4 91,

D. 91 p. 97, Ltl 5 23/10 91, D. 91 p. 159, Ltl 21 30/10 92, D. 92, p. 303,

Ltl 10 15/10 93 (fristændring af § 28 for 1994), D. 93 p. 205, Ltl 17 28/10

93 (§§ 1, 17 og 20), D. 93 p. 221, Ltl 2 3/3 94 (§ 28, stk. 2, 1. pkt.), D. 94

p. 32, Ltl 18 3/11 94, D. 94 p. 264, Ltl 2 12/6 95, D. 95 p. 83, Ltl 2 2/5 96,

D. 96 p. 85, Ltl 15 30/10 98 (nyt kapitel 3 A), D. 98 p. 207, Ltl 9 29/10

99, D. 99 p. 151, Ltl 3 23/5 00, D. 00 p. 99, Ltl 9 11/11 00, D. 00 p. 213,

92


Grønlands Selvstyre, Kommunale forhold, Afgifter m.m. Afsnit 17

Ltl 6 31/5 01, D. 01 p. 116, Ltl 9 12/11 01, D. 01 p. 294, Ltl 6 10/4 03, D.

03 p. 31, Ltl 2 21/5 04, D. 04 p. 57, Ltl 6 11/11 04, D. 04 p. 125, Ltl 2

27/3 06, D. 06 p. 43.

Ltl 5 19/5 1979 Indkomstskat ophæves ikke v. Ltl 12 2/11

06 om indkomstskat, se denne. Landstingsloven

med ændringer finder fortsat anvendelse

for indkomståret 1980 til og med indkomståret

2006.

Lado-C

147

28/11 1974 A- og B-indkomster ved retsplejen.

Lado-C 2/12 1974 Kredsrettens optagelse i arbejdsgiverregistret.

148

Ltb 7 26/6 1979 Selvangivelse og afgivelse af oplysninger om

A-indkomst m.v., N. 79 p. 360 og D. 79 p.

144.

1979 21/11: B 475 Aftale 18/10 79 Undgåelse af dobbeltbeskatning, N. 79 p.

575, L. 227 27/3 96, LTA 96 p. 1470.

B 449 9/8 1984 Tillægsaftale, N. 84 p. 158.

B 37 20/1 1986 Dobbeltbeskatningsaftalens art. 26, N. 86 p.

6.

B 186 24/3 1987 Tillægsaftale, N. 87 p. 12.

B 800 26/11 1990 Aftale henhold artikel 24, N. 90 p. 74, B. 152

23/2 98. Tillægsaftale af 31/8 97 med virkning

fra 1/1 99, afsnit II dog 1/10 99, N. 98 p.

12.

B 801 26/11 1990 Tillægsaftale af 21/8 90, N. 90 p. 79, B 114

14/2 91 (Royal Greenland's aktiviteter i

Danmark) N. 91 p. 6, B 1217 9/12 02, N. 02.

B 936 7/12 1993 Kalaallit Niuerfiat’s aktiviteter i Danmark, N.

93 p 353.

B 106 7/2 1994 TELE Attaveqaatit’s aktiviteter i Danmark,

N. 94 p. 22.

B 816 17/10 1995 Aftale henhold artikel 24, N. 95 p. 213.

B 247 29/3 1996 Tillægsaftale, N. 96 p. 220.

B 152 23/2 1998 Tillægsaftale af 31/8 97, N. 98 p. 12.

B 271 3/5 1999 Tillægsaftale af 5/11 98, N. 99 p. 115.

93


Grønlands Selvstyre, Kommunale forhold, Afgifter m.m. Afsnit 17

B 15 10/1 2001 Tillægsaftale af 28/9 00, i kraft 20/12 00, N.

01 p. 2.

B 1217 9/12 2002 Tillægsaftale af 12/6 02, i kraft 9/12 02, N.

02 p. 344.

B 44 5/1 2005 Tillægsaftale af 17/6 04, i kraft 7/12 04, N.

05 p. 2.

1989 6/5: Ltl 2 Skattebegunstiget opsparing, D. 89 p. 59, Ltl 15 30/10 92, D.

92, p. 269, Ltl 7 6/11 97, D. 97 p. 241, Ltl 2 23/5 00, D. 00 p. 98.

Grlhjs. b

13

31/5 2000 Skattebegunstiget opsparing, D. 00 p. 111.

2006 2/11: Ltl 10 Arbejdsmarkedsafgift, D. 06 p. 213, Ltl 5 26/4 07, D. 07 p.

83.

Grlhjs. b

18

Grlhjs. b

28

20/5 1998 Erhvervsuddannelseskurser finansieret af

arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag

(AEB), D. 98 p. 152.

1/12 2006 Opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedafgift,

D. 06 p. 472.

2006 2/11: Ltl 11 Forvaltning af skatter, D. 06 p. 216, Ltl 3 26/4 07, D. 07 p.

80, Ltl 12 15/11 07, D. 07 p. 349, Ltl 10 5/12 08.

Grlhjs. b

21

2/11 2006 Overførelse af sagsakter, D. 06 p. 346.

Grlhjs. b 2/11 2006 Kommunernes borgerbetjening på skatteom-

22

rådet, D. 06 p. 348.

Grlhjs. b 1/12 2006 Forretningsorden for Skatterådet m.v., D. 06

24

p. 434.

Grlhjs. b 1/12 2006 Forskudsregistrering, selvangivelse og skat-

25

ternes beregning, D. 06 p. 444.

Grlhjs. b 1/12 2006 Indberetning af oplysninger om indkomstskat

26

til skatteforvaltningen, D. 06 p. 455.

Grlhjs. b 1/12 2006 Krav til det skattemæssige årsregnskab m.v.,

27

D. 06 p. 466.

Grlhjs. b 1/12 2006 Opkrævning af indkomstskat og arbejdsmar-

28

kedsafgift, D. 06 p. 472.

Sb 16 17/11 2009 Skatteudligning og fælleskommunal skat i

2010.

94


Grønlands Selvstyre, Kommunale forhold, Afgifter m.m. Afsnit 17

2006 2/11: Ltl 12 Indkomstskat, D. 06 p. 262, Ltl 2 26/4 07, D. 07 p. 77, Ltl

11 15/11 07, D. 07 p. 337, Ltl 9 5/12 08, Il 3 30/11 09.

Traktater m.v.:

T 42 30/4 1992 Overenskomst nordiske lande om bistand,

LTC 92 p. 161, C. 174 (MT) 3/12 97 Overenskomst

til artikel 20 i ny aftale (Bilag 1),

MT 97 p. 1251.

T 8 6/2 1996 Konv. 1988 (OECD og Europarådet) om

administrativ bistand i skattesager, LTC

96 p. 51, T 29 29/10 01, ændring Bilag A.,

LTC 01 p. 291.

T 14 3/6 1998 3/6: T 14 Overenskomst mellem Danmark

og Canada til undgåelse af dobbeltbeskatning

og forhindring af skatteunddragelse

f.s.v.a. indkomst- og formueskatter (kun

overenskomstens artikel 23 og 26 er gældende

for Grønland), LTC 98 p. 191.

30/8 2000 Overenskomst mellem Færøerne og Grønland

til undgåelse af dobbeltbeskatning

f.s.v.a. indkomst- og formueskatter, D. 02

p. 1.

P 30/8 2000 (Artikel 27), D. 02 p. 24, P 22/11 00 (Artikel

23), D. 02 p. 24.

5/7 2002 Overenskomst mellem Island og Grønland

til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring

af skatteunddragelse f.s.v.a. indkomst-

og formueskatter, D. 02 p. 196.

Folkeregistre

2000 31/5: L 426 Det Centrale Personregister (CPR-loven), Lb 1134 20/11

06, LTA 06 p. 8915 i kraft for Grønland 1/1 07 v. A. 1198 29/11 06, N. 06

p. 405.

B. 1186 28/11 2006 for Grønland om folkeregistrering m.v., N.

06 p.394.

95


Grønlands Selvstyre, Kommunale forhold, Afgifter m.m. Afsnit 17

Traktat:

T 8 1/2 2007 Nordisk Overenskomst 1/11 04 om folkeregistrering,

i kraft Grønland 1/1 07, N. 07.

Valg

1996 31/10: Ltl 9 Valg til Grønlands Landsting, D. 96 p. 227, Ltl 10 30/10

98, D. 98 p. 196.

C 27/7 1971 Stemmeafgivning på sygehuse og institutioner

under kriminalforsorg m.v., K. 4-5-25.

1996 31/10: Ltl 10 Valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer,

D. 96 p. 256.

C 27/7 1971 Stemmeafgivning på sygehuse og institutioner

Grlhjs. b

1

under kriminalforsorg m.v., K. 4-5-25.

24/1 2008 Valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer.

96


Afsnit 18

Mønt, Mål, Vægt, Tid

1988 21/12: L 817 Møntlov, LTA 88 p. 3060.

C. 45 8/3 1973 Bogføring af forskelsbeløb i staten, NB. 73

(MT)

p. 35.

A 111 9/2 1990 Mønter i anledning af Dronningens 50 års

fødselsdag, LTA 90 p. 359.

A 162 12/3 1992 Mønter i anledning af regentparrets sølvbryllup,

LTA 92 p. 689.

A 658 29/7 1995 Erindringsmønter i anledning af 1000-året

for første officielle danske mønt, LTA 95 p.

3439.

A 827 30/10 1995 Mønter i anledning af Prins Joachims bryllup,

LTA 95 p. 4371.

A 990 27/11 1996 Erindringsmønter i anledning af Dronningens

25-års regeringsjubilæum, LTA 96 p.

6157.

A 140 1/3 2000 Erindringsmønter i anledning af Dronningens

60-års fødselsdag, LTA 00 p. 877.

A 62 8/2 2002 Udmøntning af skillemønt, LTA 02 p. 339,

§ 1 erstattet af A. 727 19/8 03, LTA 03 p.

4769.

A 901 8/11 2002 Udmøntning af temamønter, LTA 02 p.

7005.

A 277 23/4 2003 Udmøntning af temamønter, LTA 03 p.

2093.

A 727 19/8 2003 Udmøntning af skillemønt, LTA 03 p. 4769.

A 910 17/11 2003 Udmøntning af temamønter, LTA 03 p.

6095.

A 160 17/3 2004 Udmøntning af temamønter, LTA 04 p.

1372.

A 280 23/4 2004 Erindringsmønter i anledning af Kronprinsparrets

bryllup, LTA 04 p. 2037.

97


Mønt, Mål, Vægt, Tid Afsnit 18

A 810 19/7 2004 Udmøntning af temamønter, LTA 04 p.

4701.

A 43 19/1 2005 Udmøntning af temamønter, LTA 05 p. 217.

A 138 9/3 2005 Udmøntning af temamønter, LTA 05 p.

1511.

A 832 30/8 2005 Udmøntning af temamønter, LTA 05 p.

5971.

A 904 28/9 2005 Udmøntning af temamønter, LTA 05 p.

6621.

A 26 20/1 2006 Udmøntning af temamønter, LTA 06 p. 97.

A 224 22/3 2006 Udmøntning af temamønter, LTA 06 p.

1111.

A 847 29/7 2006 Udmøntning af temamønter, LTA 06 p.

6369.

A 900 23/8 2006 Udmøntning af temamønter, LTA 06 p.

6747.

A 197 28/2 2007 Udmøntning af temamønter, LTA 07 p.

1341.

A 290 23/3 2007 Udmøntning af temamønter, LTA 07 p.

1837.

A 291 23/3 2007 Udmøntning af temamønter, LTA 07 p.

1838.

A 990 4/8 2007 Udmøntning af temamønter, LTA 07 p.

6605.

A 991 4/8 2007 Udmøntning af temamønter, LTA 07 p.

6607.

A 33 28/1 2008 Udmøntning af temamønter..

A 189 14/3 2008 Udmøntning af temamønter.

A 448 9/6 2008 Udmøntning af temamønter..

A 828 12/8 2008 Udmøntning af temamønter..

B 928 19/9 2008 Afskaffelse af 25-øren som gyldigt betalingsmiddel

m.v..

A 1180 9/12 2008 Udmøntning af temamønter.

A 1181 9/12 2008 Udmøntning af temamønter.

A 655 26/6 2009 Udmøntning af temamønter.

A 1190 8/12 2009 Udmøntning af erindringsmønter i anledning

af Hendes Majestæt Dronningens 70års-fødselsdag.

98


Mønt, Mål, Vægt, Tid Afsnit 18

1989 19/12: L 817 Sommertid, N. 89 p. 140.

1989 19/10: Ltl 14 Sommertid, D. 89 p. 178.

Sb 15 20/10 2009 Fastsættelse af sommertid.

1990 13/6: L 394 Erhvervsfremme, (Måleenheder og måleteknik), LTA 90

p. 1300, ikraftsat med ændringer v. A 692 10/8 92, N. 92 p. 155.

B 84 1/3 1950 Justerreglement, LTA 50 p. 139, B 562

22/12 71, LTA 71 p. 2025, B. 485 24/9 76,

LTA 76 p. 1250, B. 95 15/2 83, Ophæver B

84 med ændringer, bortset fra §§ 11 og 13,

afs. IV, V og VII og § 14 stk. 1, LTA 83 p.

270, B 922 13/12 99 (§ 11, afsnit IV), LTA

99 p. 6119.

B 585 11/6 1987 Måletekniske kontrolbestemmelser, LTA 87

p. 2079, B 652 13/10 89, LTA 89 p. 2267.

B 181 19/3 1991 Udstedelse og gennemførelse af måletekniske

bestemmelser, LTA 91 p. 762, i kraft v.

B. 95 1/3 93, LTA 93 p. 393.

B 597 29/6 1994 Ikke-automatiske vægte, LTA 94 p. 3314.

B 1162 20/12 1994 Statsautoriserede vejere og målere, LTA 94

p. 6514, B. 973 13/12 95 (§ 23, stk. 1), LTA

95 p. 5024.

B 154 10/3 1995 EØF-typegodkendelse og -verifikation,

LTA 95 p. 705.

B 1367 15/12 2000 Henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsfremme

Styrelsen, LTA 00 p. 9313.

B 66 2/2 2001 Internationalt enhedssystem (SI) og andre

lovlige enheder, LTA 01 p. 299.

B 839 21/9 2001 Gebyrer m.v. inden for metrologiområdet,

LTA 01 p. 5508.

1995 17/5: L. 308 Kontrol med arbejder af ædle metaller m.v., L. 1051

11/12 96 i kraft for Grønland 1/6 04 v. A. 261 14/4 04, N. 04 p. 38.

B. 1360 15/12 2004 for Grønland, dækning af Ædelmetalkontrollens

udgifter, N. 04 p. 896.

B. 1361 15/12 2004 for Grønland, anmeldelse og registrering af

navnestempler, N. 04 p. 902.

99


Mønt, Mål, Vægt, Tid Afsnit 18

B. 1362 15/12 2004 for Grønland om Ædelmetalkontrollens

virksomhed, N. 04 p. 907.

Traktat:

1988 15/6: T 64 Konvention 1972 om kontrol og stempling af varer af ædle

metaller, LTC 1988 p. 129. Forbehold for Grønland ophævet 3/9 04, jf.

T 35 14/10 04, LTC 04 p. 366.

100


Afsnit 19

Politivæsen, Hittegods, Færdsel, Pas, Udlændinge

R 19/3 1929 Indenrigsministeriet, Omgang med Hittegods,

K. 1929 p. 214.

1952 7/6: L 223 Pas til danske statsborgere, L 270 31/10 56, K 2-12-1a, Lb

586 1/9 86, LTA 86 p. 2100, L 386 20/5 92 (§ 6), i kraft Grønland 1/9 94

v. A 753 20/8 94, N. 94 p. 74, A 1390 12/12 07 (§ 4a), N. 07 p. 53.

B 1003 6/10 2006 Pas m.v. (§ 21 gælder ikke for Grønland), N.

C 107

(MT)

06 p. 352, B 357 4/5 09.

12/12 2006 Pas m.v. (§ 17 i C 127 27/8 87 gælder for

pas udstedt før 1/3 97), N. 06 p. 546, C 2 3/1

08.

1971 9/6: L 287 Offentlige indsamlinger, L 502, 26/11 80, i kraft A 99 22/3

82 (undtagen § 7 stk. 3 og 4), N. 82 p. 9, A 275 1/5 95 (§ 1), N. 95 p.

159.

B 16/6 1954 Offentlige indsamlinger, § 1 stk. 2 stadig

gældende, K. 7-3-2.

B 39 12/2 1982 Sagsområdet overført til justitsministeriet,

N. 82 p. 5.

B 100 23/3 1982 Offentlige indsamlinger, N. 82 p. 13.

1980 14/5: L 186 For Grønland om forbud mod indførsel og fremstilling af

motorcykler, N. 80 p. 86.

1983 8/6: L 226 Udlændingelov, Lb 600 23/6 00, i kraft for Grønland 25/3 01

v. A 150 23/2 01, N. 01 p. 29.

1992 19/12: L 1008 Våbenlov for Grønland, i kraft 1/1 94, N. 92 p. 170.

B 949 10/12 1993 Undtagelse af skydevåben fra forbudet i § 1,

N. 93 p. 357.

B 604 1/8 1998 Undtagelse af ammunition fra forbudet i § 1,

N. 98 p. 165.

B 1010 28/10 2009 For Grønland om forbud mod visse våben.

101


Politivæsen, Hittegods, Færdsel, Pas, Udlændinge Afsnit 19

1997 10/6: L 418 Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen, lovens §

2 i kraft for Grønland 25/3 01 v.A 180 21/3 01, N. 01 p. 96.

1998 16/12: L 905 Behandling af klager og kriminalsager vedrørende politipersonale

i Grønland, i kraft 1/1 00, N. 98 p. 298.

B 774 8/10 1999 Forretningsorden for Politiklagenævnet i

Grønland, N. 99 p. 176.

B 775 8/10 1999 Politiklagenævnet i Grønland (Politiklagenævnets

sammensætning m.v.), N. 99 p.

179.

Fyrværkeri

(Se også politivedtægter)

1966 28/1: L 18 Fyrværkeri, N. 68 p. 50 i kraft A 226 6/6 68, N. 68 p. 49.

B 227 6/6 1968 Fyrværkeri, N. 68 p. 52.

Kv 29/9 1962 Holsteinsborg, NB. 62 p. 21.

Kv 29/9 1962 Egedesminde, NB. 62 p. 23.

Kv 29/9 1962 Kangâtsiaq, NB. 62 p. 27.

Kv 29/9 1962 Umanak, NB. 62 p. 28.

Kv 29/9 1962 Narssaq, NB. 62 p. 32, Kv. 16/6 64, NB. 64

p. 14.

Kv 23/11 1962 Julianehåb, NB. 62 p. 41.

Kv 29/8 1963 Scoresbysund, NB. 63 p. 19.

Kv 16/4 1964 Nanortalik, NB. 64 p. 4.

Kv 24/11 1966 Thule, NB. 66 p. 28.

Kommunalvedtægt

Kv 4/7 1985 Jakobshavn (oplægning både på land), NB. 85

p. 25.

Færdsel

1991 18/12: L 832 Færdselslov for Grønland, N. 91 p. 134, Lb 995 26/10 09,

dog gælder § 1, nr. 9 i L 497 17/6 08.indtil ikrafttræden.

B 139 29/4 1968 Registrering af motorkøretøjer i Grønland,

N. 68 p. 26, B 187 19/5 80 (§ 1,5), N. 80 p.

102


Politivæsen, Hittegods, Færdsel, Pas, Udlændinge Afsnit 19

87. § 11 som ændret ved B 187 19/5 80

ophæves v. B 970 26/9 08.

C 27/1 1972 Færdsel Sdr. Strømfjord, NB. 72 p. 47.

B 140 27/3 1979 Køretøjers dimensioner, akseltryk og totalvægt,

N. 79 p. 144.

B 141 27/3 1979 Køretøjers indretning og udstyr, N. 79 p.

150, B 1077 10/11 08.

B 708 14/8 1972 Ordensreglement for flyvepladser, LTA 92

p. 3085.

Lado-C 17/5 1993 Behandling af sager om spiritus- og promil-

227

lekørsel.

B 852 30/9 1994 Vejafmærkning for Grønland, N. 94 p. 152.

B 952 23/11 1994 Kørekort, N. 94 p. 220, B 539 27/6 95, N.

95 p. 177. Pol.b. 730 1/8 97 Kørekort for

Ivittuut, Avanersuaq og Ittoqqortoormiit

kommuner, N. 97 p. 342.

Pol. b. 787 18/10 99 Kørekort til motorcy-

kel, N. 99 p. 182.

C 206 23/11 1994 Kørekort, NB. 94 p. 119, C. 99 (MT), 27/6

(MT)

95, NB. 95 p. 53.

Kv 11/1 1994 Snescootere og andre terrængående motorkøretøjer

m.v., Qaqortoq kommune, NB. 94

p.11.

Kv 28/11 1994 Snescooterkørsel i Ammassalik kommune,

NB. 94 p. 141.

Kv 1/2 1996 Kørsel med snescootere i Qeqertarsuaq

kommune, NB. 96 p. 5.

Kv 12/12 1996 Kørsel med snescootere og andre terrængående

motorkøretøjer m.v. i Nanortalik

kommune, NB. 96 p. 74.

Kv 1/12 2005 Snescooterkørsel i Narsaq kommune, D. 05

p. 305.

B 1314 17/12 2008 Regulering af forsikringsdækningsbeløb for

2009.

B 965 25/9 2008 Brug af sikkerhedsseler m.v. i Grønland.

B 966 25/9 2008 Kommunal parkeringskontrol i Grønland.

B 967 25/9 2008 Parkeringsskiver i Grønland.

B 970 26/9 2008 For Grønland om ansvarsforsikring for motordrevne

køretøjer m.v..

103


Politivæsen, Hittegods, Færdsel, Pas, Udlændinge Afsnit 19

B 1346 11/12 2009 Regulering af forsikringsdækningsbeløb i

henhold til færdselslov for Grønland.

Politivedtægter

Pol.v. 11/6 1981 Holsteinsborg, NB. 81 p. 74.

Pol.v. 16/3 1994 Maniitsoq, NB. 94 p. 14.

Pol.v. 8/12 2009 Vedtægt for Qaasuitsup Kommunia om politiets

sikring af den offentlige orden og beskyttelse

af enkeltpersoners og den offentlige

sikkerhed m.v., samt politiets adgang til at

iværksætte midlertidige foranstaltninger.

Pol.v. 8/12 2009 Vedtægt for Kommuneqarfik Sermersooq om

politiets sikring af den offentlige orden og

beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige

sikkerhed m.v., samt politiets adgang til

Pol.v.

at iværksætte midlertidige foranstaltninger..

8/12 2009 Vedtægt for Kommune Kujalleq om politiets

sikring af den offentlige orden og beskyttelse

af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed

m.v., samt politiets adgang til at iværksætte

midlertidige foranstaltninger.

Politibekendtgørelser

Pol.b. 17/10 1973 Kørehastighed i forskellige kommuner, NB.

73 p. 143, (ophævet for Egedesminde, Christianshåb,

Jakobshavn, Godhavn, Ammassalik,

Sisimiut og Upernavik).

Pol.b. 30/12 1974 Sdr. Strømfjord, NB. 74 p. 112.

Pol.b. 8/3 1978 Forsvarsområdet, Thule Air Base, NB. 78 p.

6.

104


Politivæsen, Hittegods, Færdsel, Pas, Udlændinge Afsnit 19

Pol.b. 17/3 1982 Kørehastighed i Nuuk kommune, NB. 82 p.

19.

Pol.b. 6/9 1988 Kørehastighed i Godhavn kommune, NB. 88

p. 18.

Pol.b. 22/11 1990 Kørehastighed i Christianshåb, NB 90 p. 52.

Pol.b. 5/4 1991 Kørehastighed i Ilulissat kommune, NB. 91 p.

10.

Pol.b. 1/5 1994 Kørehastighed i Kangerlussuaq, NB. 94 p. 55.

Pol.b. 17/7 1997 Kørehastighed i Ammassalik kommune, NB.

97 p. 47.

Pol.b. 13/1 1999 Kørehastighed i Aasiaat og Sisimiut kommuner,

NB. 99 p. 8.

Pol.b. 22/2 2001 Kørehastighed i Upernavik kommune, NB. 01

p. 5.

Omnibuskørsel

Pol.b. 27/9 1974 Egedesminde, NB. 77 p. 45.

Pol.b. 20/1 1976 Holsteinsborg, NB. 76 p. 17.

Pol.b. 21/1 1976 Godthåb, NB. 76 p. 22.

Pol.b. 11/2 1981 Christianshåb, NB. 81 p. 19.

Pol.b. 9/2 1984 Godhavn, NB. 84 p. 28.

Pol.b. 17/11 1986 Narssaq, NB. 86 p. 97.

Pol.b. 9/12 1986 Uummannaq, NB. 86 p. 103.

Hyrevognskørsel

Pol.b. 2/3 1979 Qaqortoq, NB. 79 p. 19, Pol.b. 7/1 03, NB. 03.

Pol.b. 2/3 1979 Narssaq, NB. 79 p. 24, Pol.b. 27/5 81 (§ 3),

NB. 81 p. 63.

Pol.b. 2/3 1979 Sukkertoppen, NB. 79 p. 29.

Pol.b. 2/3 1979 Egedesminde, NB. 79 p. 35, Pol.b. 19/10 81 (§

3), NB. 81 p. 102, Kv. 10/12 04 Aasiaat, D. 05

p. 295.

Pol.b. 2/3 1979 Christianshåb, NB. 79 p. 40.

Pol.b. 2/3 1979 Jakobshavn, NB. 79 p. 45, Pol.b. 17/8 81 (§

3), NB. 81 p. 89.

Tillæg 13/10 88 Førelse kontrolbøger, NB. 88

105


Politivæsen, Hittegods, Færdsel, Pas, Udlændinge Afsnit 19

p. 25. Tillæg 19/3 92 Oprettelse og drift bestillingscentraler,

NB. 92 p. 19.

Pol.b. 2/3 1979 Godhavn, NB. 79 p. 51, Pol.b. 21/9 81 (§ 3),

NB. 81 p. 101.

Pol.b. 2/3 1979 Umanak, NB. 79 p. 56, Pol. b. 13/11 86 (§ 3),

NB. 86 p. 97.

Pol.b. 2/3 1979 Upernavik, NB. 79 p. 61.

Pol.b. 13/3 1979 Frederikshåb, NB. 79 p. 67. Tillæg 26/8 88

Førelse kontrolbøger, NB. 88 p. 16.

Pol.b. 11/4 1980 Holsteinsborg, NB. 80 p. 28, Pol.b. 27/5 81 (§

3), NB. 81 p. 64.

Tillæg 28/7 86 Førelse kontrolbøger, NB. 86

p. 62. Kv. 28/7 86 Oprettelse og drift bestillingscentraler,

NB. 86 p. 64.

Pol.b. 4/11 1980 Nanortalik, NB. 80 p. 111, Pol.b. 4/12 81 (§

3), NB. 81 p. 115.

Pol.b. 15/4 1982 Nuuk, NB. 82 p. 27. Kv. 15/4 82 Nuuk, Oprettelse

og drift bestillingscentraler, NB. 82 p.

32. Tillæg 2/3 84 Førelse kontrolbøger, NB.

84 p. 35

Pol.b. 16/9 1986 Tasiilaq kommune, NB. 86 p. 80. Tillæg 16/9

86 Førelse kontrolbøger, NB. 86 p. 85.

106


Afsnit 20

Post, Teletjeneste, Radio, Telefon, Vejrtjeneste

Post

1985 6/11: L 469 Forsyning, trafik, postbesørgelse m.v., N. 85 p. 257, L

1081 23/12 92, N. 92 p. 178, L 1074 22/12 93 (§ 6), N. 93 p. 359, ophævet

21/6 09 v. L 474 12/6 09 Forskellige forhold i forbindelse med

Grønlands Selvstyre, jf. dog § 7 stk. 2, som opretholder forskrifter udstedt

med hjemmel i L 469, indtil de ophæves af rette myndighed.

Ltfr 7 8/11 1985 Forsyningsmæssige foranstaltninger, D.

85 p. 207, Ltfr 18 30/10 92 (§ 2) D. 92 p.

417, Ltfr 6 6/6 97 (§ 2), D. 97 p. 115.

Lahø-C 23/6 1957 Slædepost, K. 25-2-8.

11-01

C 2/10 1984 Brug af grønlandske stednavne i postadresser,

NB. 84 p. 52.

Ltfr 4 6/6 1997 KNI A/S, D. 97 p. 109, Ltfr 1 31/5 01, D. 01

p. 127, Ltfr 7 14/11 04, D. 04 p. 181.

Ltfr 5 6/6 1997 Royal Arctic Line A/S, D. 97 p. 112.

Grlhjs. b 5/12 1997 Søtransport i KNI Rederi A/S, D. 97 p 304,

30

Ltfr. 8 14/11 04 Post, D. 04 p.183.

Grlhjs. b 6 14/3 2005 Post Greenlands virksomhed m.v., D. 05 p.

43.

Teletjeneste

1986 23/12: L 943 Telekommunikation m.v., N. 86 p. 233, L 1074 22/12 93

(§ 10), N. 93 p. 359, §§ 6, 7, 8 og § 13, stk. 1 ophævet v. L 1089 29/12

97 og i § 9 og i § 13, stk. 2 udgår »og § 8«, N. 97 p. 710.

Ltfr 11 28/10 1993 Omdannelse af TELE Attaveqaatit til

aktieselskab, D. 93 p. 227, Ltfr. 8 6/6 97,

D. 97 p. 117, Ltfr 13 6/11 97 (§ 2, stk. 1, 1.

punktum), i kraft 1/1 98, D. 97 p. 264.

107


Post, Teletjeneste, Radio, Telefon, Vejrtjeneste Afsnit 20

Ltfr 17 20/11 2006 Telekommunikation og teletjenester, D.

06 p. 413.

Grlhjs. 22/11 1999 Koncession for TELE Greenland A/S, D. 99

b18

p. 185.

Grlhjs. b 10/8 2001 Ikraftsættelse af Ltfr 10/93 for de dansk-

31

amerikanske forsvarsområder, D. 01 p. 229.

Grlhjs. b 10/10 2002 Tilslutning af terminaludstyr til det offentli-

27

ge telenet, D. 02 p. 278.

Grlhjs. b

13

2/5 2008 ”Fjernabonnement” på specialvilkår.

1990 14/11: L 743 Visse forhold på telekommunikationsområdet, jf. Lb

501 22/6 95, LTA 95 p. 2522, loven gælder ikke i sin helhed, men lovens

§ 3, stk. 1, nr. 6 er sat i kraft for Grønland v. L. 398 10/6 97, LTA 97 p.

1878.

B. 705 6/9 1999 Forsyningspligtydelser (kun § 12 er gældende

for Grønland), LTA 99 p. 4813.

1997 29/12: L 1089 Telekommunikation, i kraft for Grønland 1/1 98, N. 97

p. 710, ophævet 21/6 09 v. L 474 12/6 09 Forskellige forhold i forbindelse

med Grønlands Selvstyre, jf. dog § 7 stk. 2, som opretholder forskrifter

udstedt med hjemmel i L 1089, indtil de ophæves af rette myndighed.

2000 31/5: L 417 Elektroniske signaturer, i kraft for Grønland 14/6 04 v. A

614 9/6 04, N. 04 p. 123.

B. 922 5/10 2000 Nøglecentres og systemrevisionens indberetning

af oplysninger til telestyrelsen, N.

04 p. 137.

B. 923 5/10 2000 Sikkerhedskrav m.v. til nøglecentre N. 04 p.

141.

Radio

Lahø-C

11-20

20/7 1973 TV-fællesantenneanlæg i statens boliger.

B 485 2/9 1974 Fiskeriinspektionsskibes radiotjeneste til

hjælp for fiskere, N. 74 p. 482.

108


Post, Teletjeneste, Radio, Telefon, Vejrtjeneste Afsnit 20

1987 15/12: Ltl 11 Forstyrrelse af radiomodtagning, D. 87 p. 182.

2002 6/6: L 421 Radiofrekvenser, i kraft for Grønland 1/2 04 v. A. 38 23/1

04, N. 04 p. 22.

B 72 13/1 2005 Anvendelse af radiofrekvenser med tilladelse,

N. 05 p. 7.

B 73 13/1 2005 Anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse

samt om radioprøver og kaldesignaler

m.v., N. 05 p. 10.

B 82 13/1 2005 Fastlæggelse af rammerne for anvendelse

m.v. af de samlede radiofrekvensressourcer i

Grønland, (Bilag ikke medtaget), N. 05 p.79.

B 1288 11/12 2008 Gebyrer ved anvendelse af radiofrekvenser i

Grønland i 2009.

B 1184 3/12 2009 Gebyrer i forbindelse med anvendelse af

radiofrekvenser i Grønland 2010.

Telefon

C 14/6 1972 Boligtjenestetelefoner, NB. 72 p. 24, C. 9/7 84

(takstændring), NB. 84 p. 45, C 16/3 72 Bilagsmateriale,

NB. 72 p. 12.

C 23/1 1974 Boligtjenestetelefoner, NB. 74 p. 9, C. 9 /7 84

(takstændring), NB. 84 p. 45.

Lahø-C 23/3 1976 C 5-4-45 Boligtjenestetelefoner.

ROM-C 28/5 1982 C 5-4-55 Boligtjenestetelefoner under fravær.

Vejrtjeneste

B 329 19/12 1953 Vejrtjenesten underlægges Forsvarsministeriet,

K. 25-6-1.

Traktat:

T 118 28/11 1986 Konvention af 24/5 83 om europæisk organisation

(Eumetsat) til udnyttelse af meteorologiske

satellitter, LTC 86 p. 354.

109


Traktat:

Afsnit 21

Retspleje, Kriminalret, Foranstaltninger

1963 31/5: L 214 Samarbejde nordiske lande om fuldbyrdelse af straf,

N. 63 p. 118 i kraft B 398 16/12 63, N. 63 p. 234.

1967

9/6: L 249 Udlevering af lovovertrædere, N. 67 p. 145, Lb 833 25/8

05, L 538 8/6 06 (§ 11), L 542 8/6 06 (§ 6), L 394 30/4 07 § 1, nr. 13-

15 i kraft v. B 489 29/5 07, LTA 07 p. 3069.

2008 30/4: L 305 Retsplejelov for Grønland, i kraft 1/1 10, § 742-745

dog i kraft 1/7 08, N.08.

B 1178 9/12 2008 Forretningsorden for Det Grønlandske

Kriminalpræventive Råd.

B 1179 9/12 2008 Forretningsorden for Rådet for Grønlands

Retsvæsen.

B 1176 7/12 2009 Tilbageholdte.

B 1248 14/12 2009 Retshjælp ved advokater i Grønland.

B 1249 14/12 2009 Fri proces i Grønland.

B 1351 14/12 2009 Forsvarere, der kan beskikkes i visse

sager om indgreb i meddelelseshemmeligheden

i Grønland.

B 1353 15/12 2009 Meddelelse af udskrifter i kriminalsager

i Grønland.

B 1354 15/12 2009 Massemediers aktindsigt i og opbevaring

af kopier af anklageskrifter m.v. i

Grønland.

B 1355 15/12 2009 Underretning af kommunen om afhøringer

af sigtede under 18 år i Grønland.

B 1356 15/12 2009 Grønlands inddeling i retskredse.

B 1357 15/12 2009 Forkyndelse af processuelle meddelelser

i Grønland.

B 1366 16/12 2009 Løbende obligatorisk efteruddannelse af

advokatfuldmægtige.

B 1367 16/12 2009 Advokatselskaber.

110


Retspleje, Kriminalret, Foranstaltninger Afsnit 21

B 1368 16/12 2009 Pligtmæssig deltagelse for ejere af et

advokatselskab, der ikke er advokater, i

en prøve i de regler, der er af særlig

betydning for advokaterhvervet (partnerprøven).

B 1369 16/12 2009 Ydelser og godtgørelse til domsmænd

og vidner m.v..

B 1370 16/12 2009 Kredsretternes tingsteder.

2008 30/4 08: L 306 Kriminallov for Grønland, i kraft 1/1 10.

B 1142 7/12 2009 Behandlingen af ansøgninger om udsættelse

med fuldbyrdelse af idømt anstaltsanbringelse,(udsættelsesbekendtgørelsen).

B 1148 7/12 2009 Iværksættelse af anbringelse i anstalt.

B 1149 7/12 2009 Tilsyn og samfundstjeneste.

B 1150 7/12 2009 Administrativ behandling af sager om

benådning m.v. (benådningsbekendtgørelsen)

B 1151 7/12 2009 Beregningen af foranstaltningstidens

ophør m.v..

B 1152 7/12 2009 Anbringelse og overførsel af personer,

som skal udstå dom til anbringelse i

anstalt (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)..

B 1153 7/12 2009 Indsattes adgang til fællesskab m.v. i

anstalter (fællesskabsbekendtgørelsen).

B 1154 7/12 2009 Medindflydelse for indsatte i kriminalforsorgens

institutioner (medindflydelsesbekendtgørelsen).

B 1155 7/12 2009 Indsattes adgang til at medtage, besidde

og råde over egne genstande m.v. og

penge i kriminalforsorgens institutioner

(genstandsbekendtgørelsen).

B 1156 7/12 2009 Arbejde og uddannelse m.v. af indsatte i

kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen).

B 1157 7/12 2009 Udgang til indsatte i kriminalforsorgens

institutioner (udgangsbekendtgørelsen).

111


Retspleje, Kriminalret, Foranstaltninger Afsnit 21

B 1158 7/12 2009 Adgangen til brevveksling og telefonering

i kriminalforsorgens institutioner

(brev- og telefonbekendtgørelsen).

B 1159 7/12 2009 Adgangen til kontakt til medierne for

indsatte i kriminalforsorgens institutioner.

B 1160 7/12 2009 Fotografering og optagelse af fingeraftryk

i kriminalforsorgens institutioner

(foto- og fingeraftryksbekendtgørelsen).

B 1161 7/12 2009 Anvendelse af magt over for indsatte i

anstalter (magtanvendelsesbekendtgørelsen).

B 1162 7/12 2009 Anbringelse i enrum i anstalter.

B 1163 7/12 2009 Anvendelse af sikringsmidler i anstalter

(sikringsmiddelbekendtgørelsen).

B 1164 7/12 2009 Disciplinære foranstaltninger og disciplinærsagers

behandling i anstalter.

B 1165 7/12 2009 Behandlingen af sager om konfiskation

i kriminalforsorgens institutioner (konfiskationsbekendtgørelsen).

B 1166 7/12 2009 Behandlingen af sager om modregning

af erstatningsbeløb over for indsatte i

kriminalforsorgens institutioner (modregningsbekendtgørelsen).

B 1167 7/12 2009 Løsladelse af dømte, der udstår dom til

anbringelse i anstalt i en af kriminalforsorgens

institutioner (løsladelsesbekendtgørelsen).

B 1168 7/12 2009 Forvaring, der fuldbyrdes i Grønland

(forvaringsbekendtgørelsen).

B 1169 7/12 2009 Erstatning og godtgørelse til indsatte i

anstalter og pensioner og til dømte og

prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste

som følge af ulykkestilfælde

m.v..

B 1170 7/12 2009 Betaling for ophold i kriminalforsorgens

institutioner.

B 1171 7/12 2009 Satser for vederlag m.v. til indsatte i

kriminalforsorgens institutioner i Grøn-

112


Retspleje, Kriminalret, Foranstaltninger Afsnit 21

land (2010).

B 1172 7/12 2009 Behandlingen af 15-17 årige, der anbringes

i kriminalforsorgens institutioner.

B 1173 7/12 2009 Fuldbyrdelse af en foranstaltning med

anstaltsanbringelse i detention.

B 1174 7/12 2009 Adgangen til besøg til indsatte i kriminalforsorgens

institutioner (besøgsbekendtgørelsen).

B 1175 7/12 2009 Undersøgelse af indsattes person og

opholdsrum i kriminalforsorgens institutioner(undersøgelsesbekendtgørelsen).

B 1176 7/12 2009 Tilbageholdte.

B 1177 7/12 2009 Tilladelse til midlertidig afbrydelse af

anstaltsanbringelse (afbrydelsesbekendtgørelsen).

B 138 8/2 2010 Adgang til og vilkår for færdsel i visse

C. 113

(MT)

113

dele af grønland.

7/12 2006 Vejledning om adgang til og vilkår for

færdsel i visse dele af Grønland, N. 06

p. 525.

Traktater:

1963 17/7: T 18 Europæisk konv. 1959 om gensidig retshjælp i straffesager,

LTC 63 p. 96, T. 106 12/9 96 Andre landes tiltrædelse, LTC

96 p. 472.

T. 82 4/9 1986 Tillægsprotokol 1978, LTC 78 p. 169,

T. 62 8/8 96.

Andre landes tiltrædelse, LTC 96 p.

311.

(Øvrige landes tiltrædelse, se Dansk

Lovregister afsnit 25).

T 36 28/9 1963 Europa, LTC 63 p. 218, Europæisk

konv. af 1957, T 18 15/2 72, LTC 72 p.

49, T 15 1/2 79, LTC 79 p. 200, T 81

8/8 91, LTC 91 p. 187, T 68 8/8 96,

LTC 96 p. 317.

T 106 11/11 1986 Tillægsprotokol 1975, LTC 86 p. 289, T


Retspleje, Kriminalret, Foranstaltninger Afsnit 21

91 22/8 91, LTC 91 p. 209, T 102 12/9

96, LTC 96 p. 467.

T 108 11/11 1986 Anden tillægsprotokol 1978, LTC 86 p.

319, T 92 22/8 91, LTC 91 p. 210, T 69

8/8 96, LTC 96 p. 320.

T 34 16/4 1971 Opsigelse af ældre tosidige aftaler, N.

71 p. 95.

T 6 27/1 1986 Tillægsaftale med Forbundsrepublikken

Tyskland om fiskal kriminalitet, LTC

86 p. 5.

T 80 12/8 1974 Udlevering med Amerikas Forenede

Stater, LTC 74 p. 324.

T 138 21/12 1979 Udlevering med Canada, LTC 79 p.

733.

(Andre landes tiltrædelse, Se Dansk

Lovregister afsnit 25).

T 24 21/8 2003 Danmarks tilbagekaldelse af forbehold,

LTC 03 p. 313.

T 90 17/8 1995 Aftale af 19/1 95 vedr. transit af turister

m.v. via Thule Air Base, N. 95 p. 201.

1967 9/6: L 246 Udtagelse af menneskeligt væv m.v., N. 68 p. 72 i kraft

A 317 22/8 68, N. 68 p. 71, L 579 19/12 69, N. 71 p. 15 i kraft A 56

15/2 71, N. 71 p. 14, L 313 10/6 76 (18 år) i kraft A 518 27/10 76, N.

76 p. 393 og 394, A 533 6/9 88 ophæver § 10, stk. 2, N. 88 p. 64.

1970 23/12: L 522 Fuldbyrdelse af europæiske straffedomme, LTA 70

p. 1811, i kraft A 391 5/9 80 (med afvigelser), N. 80 p. 229.

1971 9/6: L 289 Forskelsbehandling på grund af race, N. 72 p. 22, i

kraft A 27 4/2 72, N. 72 p. 22.

1972 24/5: L 181 Voldgift, N. 75 p. 218 i kraft Grønland A 461 9/9 75, N.

75 p. 217.

B 117 7/3 1973 Udenlandske voldgiftskendelser m.m.,

N. 75 p. 261.

B 870 13/10 1994 Kontrakter finansieret af EUF, LTA 94

p. 5079.

114


Retspleje, Kriminalret, Foranstaltninger Afsnit 21

Traktater:

T 58 19/6 1973 Konvention 1958 om anerkendelse og

fuldbyrdelse, T. 24 17/3 76 Udvidelse

til Færøerne og Grønland, N. 76 p. 105.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk

Lovregister afsnit 25).

T 59 19/6 1973 Europæisk konvention 1961 om international

handelsvoldgift, T. 25 17/3 76

Udvidelse til Færøerne og Grønland, N.

76 p. 106.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk

Lovregister afsnit 25).

1973 28/2: L 114 Statens overtagelse af tilsynet med betinget dømte m.v.,

N. 73 p. 37.

1973 13/6: L 318 Sterilisation og kastration, N. 75 p. 149, i kraft L 233 12/6

75, N. 75 p. 148, L 254 12/6 75, N. 75 p. 163, L 280 26/5 76, N. 76 p.

335.

B 402 4/8 1975 Fremsættelse af anmodning m.v., N. 75 p.

212.

C 4/8 1975 Behandling af sager om sterilisation, NB.

75 p. 92.

1973 7/12: T 117 Konvention 18/3 1970 om bevisoptagelse i udlandet, civile

eller kommercielle spørgsmål, LTC 73 p. 892.

T 75 8/8 1996 Andre landes tiltrædelse, LTC 96 p. 328.

(Øvrige landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister

afsnit 25).

1976 26/5: L 277 Erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, i kraft v. A

472 25/9 84, N. 84 p. 167 (Lovens optryk se p. 170), A 1197 21/12 95 (§

1, stk. 3, 2. pkt., samt L 233 6/6 85, § 1, nr. 1-3 og 5-10, i kraft Grønland

1/2 96), N. 95 p. 290, A 1148 26/11 04 (§ 2, nr. 1-15 og 17-20) samt L

463 7/6 01 § 2, nr. 2-4 i kraft for Grønland 1/1 05, N.04 p. 244.

B 473 25/9 1984 Forretningsorden for nævnet, N. 84 p. 176.

B 1128 25/11 2009 Regulering af erstatningsbeløb.

1986 11/11: T 109 Overenskomst af 27/1 1977 Formidling af ansøgninger

115


Retspleje, Kriminalret, Foranstaltninger Afsnit 21

om retshjælp i Europa, LTC 86 p. 327.

T 104 1/11 1990 Andre landes stilling hertil, LTC 90 p.

309, T 16 28/3 96, LTC 96 p. 101.

T 16 12/6 2003 Tillægsprotokol 4/10 01, LTC 03 p. 244.

1991 22/8: T 89 Aftale 23/2 90 med Tyrkiet. Samarbejde vedr. narkotika

m.v., LTC 91 p. 201.

1994 21/12: L 1099 Strafforfølgning ved det internationale tribunal til

pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien. Lovens

§§ 1-3 og 5 i kraft for Grønland 1/1 99 v. A 882 14/12 98, N. 98 p. 235.

(Lovens bilag ej medtaget).

B 832 30/10 1995 Lovens anvendelse på folkedrab og overtrædelser

af international humanitær ret

begået i Rwanda m.v., i kraft med ændringer,

jf. A 882/98 § 2, N. 98 p. 235. (Bilag

ej medtaget).

1998 26/6: L 401 Domstolsstyrelsen, i kraft for Grønland 1/7 99 v. A 482

18/6 99, N. 99 p. 156, L 1156 19/12 03, (§ 1), N. 03 p. 234, L 552 24/6

05 (§ 2), LTA 05 p. 3978.

C 111 24/6 1999 Forretningsorden, MT 99 p. 621.

1999 2/6: L 357 Undersøgelseskommissioner, (Forhold i den statslige forvaltning),

N. 99 p. 119, L 215 31/3 04 (§ 5), N. 04 p. 36, L 452 9/6 04,

(§ 35), N. 04 p. 122.

A 634 3/7 2003 (Forhold uden for den statslige forvaltning),

i kraft for Grønland 1/8 03, N. 03 p.

94.

1999 2/6: L 359 om undersøgelse af politiets efterretningsvirksomhed på

det politiske område og af de aktiviteter, der var baggrunden for

denne virksomhed, i kraft for Grønland 1/11 01 v. A 882 10/10 01, N.

01 p. 483.

1999 20/12: L 940 Retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale

klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner,

i kraft for Grønland 1/11 00 v. A 947 9/6 00, N. 00 p. 241.

116


Retspleje, Kriminalret, Foranstaltninger Afsnit 21

2001 16/5: L 342 Den Internationale Straffedomstol, i kraft for Grønland

1/10 04 v. A 881 20/8 04, N. 04 p. 160. Rom-statutten optrykt som bilag

til loven. Se LTA 01 p. 2139-2242.

Traktater:

T 10 28/4 2005 Danmarks tilbagetrækning pr. 1/10 04 af

territorial erklæring vedr. Grønland, som

afgivet i T 25 18/7 02 om ikrafttræden af

Rom-statutten af 17/7 98, N. 05 p. 255.

T 17 1/6 2006 Aftale 9/9 02 Privilegier og immuniteter

for Den Internationale Straffedomstol,

LTC 06 p. 113.

2004 28/5: L 388 Den Internationale Havretsdomstols kompetence og om

fuldbyrdelse af domstolens afgørelser i visse sager, i kraft for Grønland

16/12 04 v. A 1174 3/12 04, N. 04 p. 255.

Se også T. 18 Den Internationale Havretsdomstol, afsnit 26.

117


Afsnit 22

Skole- og undervisningsvæsen

B 259 16/3 1973 Translatøreksamen på handelshøjskoler,

LTA 73 p. 761.

B 267 16/3 1973 Eksamenskrav, LTA 73 p. 777.

1980 21/10: Ltl 6 Kunstskole i Grønland, N. 80 p. 259 og D. 80 p. 37.

1990 13/6: L 431 Gymnasiet m.v. i kraft v. A 108 17/2 92, Grønlands gymnasiale

Uddannelse (GU), N. 92 p. 3.

Grlhjs.kiip. 19/8 1992 C 13/92 Lærerråd, elevråd og fællesudvalg

ved Grønlands gymnasiale Uddannelse.

Grlhjs.kiip. 19/8 1992 C 14/92 Retningslinier for inspektor- og

edb-vejleder-funktionerne ved Grønlands

gymnasiale Uddannelser.

B 715 18/8 1992 Sygeundervisning, N. 92 p. 158.

Grlhjs. b 21 5/8 1992 Enkeltfagsundervisning, D. 92 p. 255,

Grlhjs. b 28 27/6 94 (§ 8 ophævet), D. 94

p. 201.

Grlhjs.kiip. 19/5 1994 C 6/94 Klasser og hold.

B 539 19/6 1996 Merit for visse fag, LTA 96 p. 2872.

B 153 6/3 2000 Optagelse på de gymnasiale uddannelser

og til studieforberedende enkeltfagsundervisning

i Grønland, N. 00 p. 88, B 74

12/02 08.

Grlhjs.kiip. 10/4 2000 C 3/00 Forretningsorden for kontaktudvalget

mellem folkeskolerne og de gymnasiale

uddannelser.

B 350 19/5 2005 Karakterskala og anden bedømmelse,

LTA 05 p. p. 2707.

B 747 29/6 2006 GU-eksamensbekendtgørelsen, LTA 06 p.

5046, B 352 15/5 08, B 1373 15/12 08.

B 748 29/6 2006 Grønlands gymnasiale Uddannelse og om

studieforberedende enkeltfagsundervis-

118


Skole- og undervisningsvæsen Afsnit 22

ning (GU-bekendtgørelsen), N. 06 p. 206.

Bilag, se LTA 06 p. 5068-5172, B 764

11/7 08. Bilag, se LTA 08, B 1371 15/12

08.

B 765 4/7 2006 Undervisningskompetence i Grønlands

gymnasiale Uddannelse (GU) m.v., pædagogikumbekendtgørelsen

for Grønland,

LTA 06 p. 5288.

1990 13/6: L 433 Højere Forberedelseseksamen m.v. i kraft v. A 108 17/2

92, N. 92 p. 3.

Grlhjs.kiip. 19/8 1992 C 13/92 Lærerråd, elevråd og fællesudvalg

ved Grønlands gymnasiale Uddannelse.

Grlhjs.kiip. 19/8 1992 C 14/92 Retningslinier for inspektor- og

edb-vejlederfunktionerne ved Grønlands

gymnasiale Uddannelser.

B 715 18/8 1992 Sygeundervisning, N. 92 p. 158.

Grlhjs. b 21 5/8 1992 Enkeltfagsundervisning, D. 92 p. 255,

Grlhjs. b 28 27/6 94 (§ 8 ophævet), D. 94

p. 201.

Grlhjs.kiip. 19/5 1994 C 6/94 Klasser og hold.

B 539 19/6 1996 Merit for visse fag, LTA 96 p. 2872.

B 153 6/3 2000 Optagelse på de gymnasiale uddannelser

og til studieforberedende enkeltfagsundervisning

i Grønland, N. 00 p. 88.

Grlhjs.kiip. 10/4 2000 C 3/00 Forretningsorden for kontaktudvalget

mellem folkeskolerne og de gymnasiale

uddannelser.

B 747 29/6 2006 GU-eksamensbekendtgørelsen, LTA 06 p.

5046.

B 748 29/6 2006 Grønlands Gymnasiale Uddannelse og om

studieforberedende enkeltfagsundervisning

(GU-bekendtgørelsen), N. 06 p. 206.

Bilag, se LTA 06 p. 5068-5172.

B 765 4/7 2006 Undervisningskompetence i Grønlands

gymnasiale Uddannelse (GU) m.v., pædagogikumbekendtgørelsen

for Grønland,

LTA 06 p. 5288.

119


Skole- og undervisningsvæsen Afsnit 22

1990 13/6: L 434 Erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen

og højere teknisk eksamen, Lb 819 4/11 99, L 971 20/12 99 (§

26), i kraft v. A 787 20/6 06, Grønlands erhvervsgymnasiale Uddannelser,

N. 06 p. 200.

B 153 6/3 2000 Optagelse på de gymnasiale uddannelser

og til studieforberedende enkeltfagsundervisning

i Grønland, N. 00 p. 88.

Grlhjs.kiip. 10/4 2000 C 3/00 Forretningsorden for kontaktudvalget

mellem folkeskolerne og de gymnasiale

uddannelser.

B 350 19/5 2005 Karakterskala og anden bedømmelse,

LTA 06 p. 2707.

B 803 13/7 2006 Erhvervsgymnasiale uddannelser i Grønland,

N. 06 p. 274.

B 804 13/7 2006 Prøver og eksamen ved de erhvervsgymnasiale

uddannelser i Grønland, N. 06 p.

282, B 353 15/5 08, B 1372 15/12 08.

B 805 13/7 2006 Erhvervsgymnasiale uddannelse til højere

teknisk eksamen i Grønland (Htxbekendtgørelsen),

N. 06 p. 312. Bilag se

LTA 06 p. 5615-5652, B 765 11/7 08.

Bilag, se LTA 08.

B 806 13/7 2006 Erhvervsgymnasiale uddannelse til højere

handelseksamen i Grønland (Hhx-bek.),

N. 06 p. 326. Bilag se LTA 06 p. 5653-

5733, B 766 11/7 08. Bilag, se LTA 08.

2008 27/12: L 1393 Gymnasiale uddannelser i Grønland i kraft 1.1 09, ophævet

21/6 09 v. L 474 12/6 09 Forskellige forhold i forbindelse med

Grønlands Selvstyre, jf. dog § 7 stk. 2, som opretholder forskrifter udstedt

med hjemmel i L 1393, indtil de ophæves af rette myndighed.

Traktater:

T 31 15/4 1993 Nordisk overenskomst 4/3 92 om uddannelsesfællesskab

på gymnasialt niveau.

Udvidelse til Grønland v. B. 57

(LTC) 12/8 93, N. 93 p. 287.

T 54 17/6 1999 Overenskomst af 3/9 96 mellem Danmark,

Finland, Island, Norge og Sverige

120


Skole- og undervisningsvæsen Afsnit 22

om adgang til videregående uddannelse,

i kraft 9/5 97, og fra samme dato er overenskomsten

gældende for Grønland, N. 99

p. 149.

B 51 19/12 2008 Forlængelse af overenskomsten.

T 12 19/2 2009 Overenskomst af 3/11 04 om nordisk

uddannelsesfællesskab på det gymnasiale

niveau (det almene gymnasium og

erhvervsskolerne).

1991 6/6: L 409 Danmarks Grundforskningsfond, LTA 91 p. 1583, i kraft v.

B 669 3/10 91, LTA 91 p. 3009, Lb 833 13/8 08.

B 853 21/8 2008 Delegation af ministeren for videnskab,

teknologi og udviklings beføjelser i lov

om Danmarks Grundforskningsfond.

A 944 8/9 2008 Fundats.

B 154 10/2 2010 Forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds

midler.

Traktat:

Konv. 29/9 1954 Oprettelse af Europæisk Organisation

for Nuklear Forskning (CERN).

Økonomisk protokol 29/9 54, 17/1 71.

T 43 28/10 2009 Protokol om rettigheder og immuniteter

for CERN.

1993 6/5: L 264 Kirken i Grønland, N. 93 p. 224 ophævet 21/6 09 v. L 474

12/6 09 Forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre, jf.

dog § 7 stk. 2, som opretholder forskrifter udstedt med hjemmel i L 264,

indtil de ophæves af rette myndighed.

Ltfr 15 28/10 1993 Kirken, D. 93 p. 238, Ltfr 18 6/11 97 (§§

2 og 9), D. 97 p. 285, Ltfr 7 30/10 98 (§

34), D. 98 p. 256, §§ 20 og 30 ophævet

1/12 98 v. Ltfr 8 30/10 98, D. 98 p. 257.

Grlhjs. b 15 26/4 1985 Kateketuddannelsen, D. 85 p. 72.

Grlhjs. b 26 1/12 1987 Organistuddannelsen, D. 87 p. 143.

Grlhjs. b 21 12/9 1997 Den pastoralteologiske uddannelse, D. 97

p. 198.

Grlhjs. b 14 23/6 2008 Karakterskala og anden bedømmelse.

121


Skole- og undervisningsvæsen Afsnit 22

1997 6/11: Ltl 14 Oqaatsinik Pikkorissarfik, D. 97 p. 247.

Grlhjs. b 19 19/8 2005 Styrelsen af Oqaatsinik Pikkorissarfik, D.

05 p. 240.

4/7 2000 Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser

i Grønland (KVUG), Vedtægter,

18/2 02 Forretningsorden.

2003 28/5: L. 405 Forskningsrådgivning m.v., LTA 2003 p. 2519, Lb 1348

11/12 08.

B 857 21/8 2008 Delegation af ministeren for videnskab,

teknologi og udviklings beføjelser i lov

om forskningsrådgivning m.v..

B 858 25/8 2008 Klageadgang efter lov om forskningsrådgivning

m.v.

B 1130 24/11 2008 Ikrafttræden af § 1, nr. 3, 33 og 34, i L

552 17/6 08 om ændring af lov om

forksningsrådgivning m.v. og ligningsloven

og om ophævelse af lov om godkendelse

af visse forskningsaktiviteter.

B 306 20/4 2009 Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed.

2007 19/11: Ltl 19 Ilisimatusarfik, D. 07 p. 423.

Grlhjs. b 4 2/1 1990 Ansættelse af medarbejdere, D. 90 p. 2.

Grlhjs. b 6 2/1 1990 Censorer, D. 90 p. 19.

Grlhjs. b 8 2/1 1990 Fortabelse af studieplads, D. 90 p. 28.

Grlhjs. b 27 1/9 1995 Uddannelser og eksaminer, D. 95 p. 237.

Grlhjs. b 14 23/6 2008 Karakterskala og anden bedømmelse.

Grlhjs. b 36 9/10 2001 Ph.D.-graden, D. 01 p. 250.

Grlhjs. b 14 19/5 2005 Kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab,

D. 05 p. 175.

Grlhjs. b 28 26/7 2001 Uddannelse til journalist, D. 01 p. 198.

Grlhjs. b 14 23/6 2008 Karakterskala og anden bedømmelse.

Grlhjs. b 23 8/7 1991 Videreuddannelse ved Ilinniarfissuaq m.v.

Grlhjs.kiip.

C

19/3 1993

D. 91 p. 133.

3/93 Kurser.

122


Skole- og undervisningsvæsen Afsnit 22

Grlhjs. b 19 31/7 2000 Den centrale læreruddannelse, D. 00 p.

128, Kap. 6 ophævet v. Grlhjs. b 8 24/4

03, D. 03 p. 102.

Grlhjs. b 14 23/6 2008 Karakterskala og anden bedømmelse.

Grlhjs.kiip. 23/3 2001 2/01 Sammensætning af læreruddannel-

C

sesrådet samt forretningsorden.

Grlhjs. b 11 29/4 2002 Styrelsen af Ilinniarfissuaq, D. 02 p. 68.

Grlhjs. b 8 24/4 2003 Den decentrale læreruddannelse, D. 03 p.

102.

Grlhjs. b 26 7/12 2000 Uddannelse af socialrådgivere, D. 00 p.

263.

Grlhjs. b 14 23/6 2008 Karakterskala og anden bedømmelse.

Grlhjs. b 36 27/12 1993 Uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent,

D. 93 p. 323.

Grlhjs. b 14 23/6 2008 Karakterskala og anden bedømmelse.

Folkeskolen

1978 29/11: L 579 Folkeskolen i Grønland, N. 78 p. 362, i kraft B 417 27/9

79, N. 79 p. 408, L 1538 19/12 07, N. 07 p. 65, ophævet 21/6 09 v. L 474

12/6 09 Forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre, jf.

dog § 7 stk. 2, som opretholder forskrifter udstedt med hjemmel i L 579,

indtil de ophæves af rette myndighed.

Grlhjs. b 18 16/5 1989 Lærerråd og fælleslærerråd, D. 89 p. 104.

Grlhjs.kud. 26/4 1989 C 5/89 Klasselærerfunktionen.

Ltfr 8 21/5 2002 Folkeskolen, Ltfr 8 15/4 03, D. 03 p. 92,

Ltfr 12 20/11 06, D. 06 p. 393, i kraft

15/7 08 v. B 15 23/6 08, If 2 2/12 09.

Grlhjs.kud. 9/9 1980 C 29 Forsøgsarbejde.

Grlhjs. kud. 15/11 1982 C 7 Optagelse og placering af elever på

kostskoler for psykisk udviklingshæmmede.

Grlhjs. kud. 15/11 1982 C 8 Tilskud m.v. til udviklingsarbejde i

den grønlandske folkeskole.

Grlhjs. b 3 18/5 1983 Tilskud elever i folkeskolens ældste klasser,

D. 83 p. 14.

Grlhjs. kud. 26/5 1983 C 8 Lønudgifter vikarer ved kurser m.v.

123


Skole- og undervisningsvæsen Afsnit 22

Grlhjs. kud. 20/7 1984 C 3 Vejledende retningslinier vedr. elevråds

etablering, opbygning og funktion.

Grlhjs. kud. 1/12 1986 C 12 Klassens time.

Grlhjs. b 4 9/2 1989 Kollegiepladser for folkeskolens elever,

D. 89 p. 14.

Grlhjs. kud. 16/2 1989 C 2 Optagelse m.v. af elever til kollegier i

hjemkommunen.

Grlhjs. kud. 16/2 1989 C 3 Optagelse m.v. af elever til kollegier

uden for hjemkommunen.

Grlhjs. b 11 15/4 1991 Ind- og udmeldelse af ikke-undervisningspligtige,

D. 91 p. 53.

Grlhjs.kisp. 15/7 1991 C 8 Administration af ind- og udskrivning

af elever i den ikke-undervisningspligtige

alder.

Grlhjs.kiip. 1/2 1993 C 1 Standpunktsbedømmelser, specialundervisning.

Grlhjs.kiip. 3/9 1997 C 2 Vejledende normalvedtægt for styrelsen

af kommunens skolevæsen.

Grlhjs. b 29 27/11 1997 Normering af tjenestemandsstillinger m.v.

i folkeskolen, D. 97 p. 296.

Grlhjs. b 22 23/7 1998 Specialundervisning og anden specialpædagogisk

bistand, D. 98 p. 158.

Grlhjs. b 21 21/12 1999 Supplerende undervisning, særligt tilrettelagt

undervisning i grønlandsk og dansk

samt modersmålsundervisning, i kraft 1/8

00, D. 99 p. 201.

Grlhjs.kiip. 18/7 2000 C 6 Vejledende timefordelingsplaner.

Grlhjs.kiip. 2/4 2002 C 1 Styrelsen af Inerisaavik/Pilersuiffik.

Grlhjs. b 4 5/3 2003 Ferieplan i folkeskolen, D. 03 p. 18.

Grlhjs. b 10 14/5 2003 Skolebiblioteker, D. 03 p. 140.

Grlhjs. b 11 14/5 2003 Sikring af undervisningens gennemførelse

samt tilsyn med eleverne i fritiden, D. 03

p. 144.

Grlhjs. b 16 24/6 2003 Trinformål, fagformål og læringsmål for

folkeskolens fag m.v., D 03 p. 168.

124


Skole- og undervisningsvæsen Afsnit 22

Grlhjs. b 9 12/4 2005 Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser

i folkeskolen, D. 05 p. 55.

Grlhjs. b 2 9/1 2009 Evaluering og dokumentation i folkeskolen.

Grlhjs. b 3 9/1 2009 Afsluttende evaluering i folkeskolen

2003 15/4: Ltl 10 Frie grundskoler og undervisning i hjemmet, D. 03 p. 47,

Ltl 16 20/11 06, D. 06 p. 358.

B 1701 19/12 2006 Tilskud til udvekslingsophold for unge

under 18 år, LTA 06 p. 12340.

2008 5/12: Ltl 13 om efterskoler.

Sb 13 3/9 2009 Tilskud til efterskoler og efterskoleophold

i Grønland.

Sb 14 3/9 2009 Tilskud til efterskoleophold i Danmark.

Erhvervsmæssige uddannelser

1978 29/11: L 582 Erhvervsmæssige uddannelser, N. 78 p. 367, i kraft B

417 27/9 79, N. 79 p. 408, ophævet 21/6 09 v. L 474 12/6 09 Forskellige

forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre, jf. dog § 7 stk. 2, som

opretholder forskrifter udstedt med hjemmel i L 582, indtil de ophæves af

rette myndighed.

Ltfr 2 20/5 1998 Socialpædagoguddannelsen, D. 98 p. 144.

Grlhjs. b

14

15/4 1991 Uddannelse socialpædagoger, D. 91 p. 65.

Grlhjs. b 15/4 1991 Socialpædagoguddannelsens fag, D. 91 p.

16

Grlhjs. b

14

23/6 2008

87.

Karakterskala og anden bedømmelse.

Ltfr 2 31/5 1999 Erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser,

D. 99 p. 67, Ltfr 11 18/12 03

(Praktikstøtte), D. 03 p. 406, Ltfr 1 16/5 08.

Grlhjs. b 3/9 1982 Uddannelses- og erhvervsvejledning, D. 82

5

p. 108.

Grlhjs. b 9/1 1990 Optagelse på STI, D. 90 p. 29.

125


Skole- og undervisningsvæsen Afsnit 22

1

Grlhjs.

kiip.

Grlhjs. b

20

Grlhjs.

kiip.

Grlhjs.

kiip.

Grlhjs. b

21

Grlhjs. b.

30

Grlhjs. b.

1

Grlhjs. b.

2

Grlhjs. b.

17

Grlhjs. b.

37

Grlhjs.

kiip

Grlhjs. b.

38

Grlhjs. b.

29

Grlhjs.

kiip

Grlhjs.

kiip

Grlhjs.

kiip

Grlhjs.

kiip

21/12 1995 C 4 Kontaktudvalg for STI-uddannelserne.

27/5 1991 Styrelsen af erhvervsuddannelsesområdet, D.

91 p. 106, §§ 1-4 og §§ 24-31 ophæves

f.s.v.a. brancheudvalgene og brancheskolerne.

§§ 5-14 ophæves. Nævnte paragraffer

ophæves 1/1 99 v. Grlhjs. b 29 5/11 98,

D. 98 p. 325.

10/12 1991 C 11 Deltagelse i årskurser for lærerpersonale

ved de erhvervsmæssige uddannelser.

1/2 1996 C 1 Forretningsorden for de lokale erhvervsuddannelsesudvalg.

1/7 2008 Tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet.

16/10 1991 Uddannelse som skibsmaskinist, D. 91 p.

150.

23/4 1992 Uddannelse som fiskeindustritekniker, D. 92

p. 61.

23/4 1992 Uddannelse som biologassistent, D. 92 p. 70.

6/4 1994 Uddannelse som kvalitetstekniker, D. 94 p.

65.

12/9 1994 Fåreholderuddannelsen, D. 94 p. 226.

25/8 1993 C 10 Brancheudvalg for fåreholderuddannelsen.

12/9 1994 Grund- og afslutningskurser, søfarts- og

fiskeriområdet, D. 94 p. 239.

5/11 1998 Styrelsen af brancheskolerne, D. 98 p. 325.

2/2 1996 C 2 Sammensætning af brancheudvalg, §§ 3-

6 ophævet 1/4 00 v. Grlhjs.kiip C. 2 23/3 00.

26/7 1999 C 3 Sammensætning af brancheudvalg for

A.T. I. samt forretningsorden.

19/10 1999 C 5 Forretningsorden for Brancheskolerådet.

11/7 2001 C 9 Pædagogikum for undervisere ved brancheskolerne.

126


Skole- og undervisningsvæsen Afsnit 22

Grlhjs.

kiip.

Grlhjs.

kiip

Grlhjs.

kiip

6/1 2000 C 4 Sammensætning af brancheudvalg for

Niuernermik Ilinniarfik samt forretningsor-

den.

23/3 2000 C 2 Sammensætning af brancheudvalg for

Imarsiornermik Ilinniarfik samt forretnings-

orden.

27/6 2000 C 5 Sammensætning af brancheudvalg for

Bygge- og Anlægsskolen samt forretningsorden.

9/1 2006 C 1 Sammensætning af brancheudvalg for

Inuili samt forretningsorden.

7/12 2000 Voksenuddannelser, D. 00 p. 261.

Grlhjs.

kiip

Grlhjs. b

25

Grlhjs. b 6/3 2001 Uddannelsen til sundhedsassistent, D. 01 p.

11

48.

Grlhjs. b

14

23/6 2008 Karakterskala og anden bedømmelse.

Grlhjs. b 6/9 2001 Uddannelse af brandvæsenernes personale,

33

D. 01 p. 234.

Grlhjs. b

10

15/4 2008 Erhvervs- og kompetenceudviklingsrådet.

Grlhjs. b 17/4 2009 Uddannelsesplaner for de erhvervsmæssige

11

uddannelser.

GS kiip 17/8 2009 C 1 Sammensætning af Fagudvalg for

Branduddannelsen samt forretningsorden for

udvalgets virksomhed.

Ltfr. 7 11/11 2000 Søfartsuddannelser, D. 00 p. 255.

Grlhjs. b

14

23/6 2008 Karakterskala og anden bedømmelse.

2009 27/12: L 1525 om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser

m.v., (§ 1) (Adgang til uddannelse i Danmark for personer med fast

bopæl på Færøerne eller i Grønland).

Fritidsvirksomhed

1978 29/11: L 584 Fritidsvirksomhed, N. 78 p. 372, i kraft B 417 27/9 79, N.

79 p. 408, ophævet 21/6 09 v. L 474 12/6 09 Forskellige forhold i for-

127


Skole- og undervisningsvæsen Afsnit 22

bindelse med Grønlands Selvstyre, jf. dog § 7 stk. 2, som opretholder

forskrifter udstedt med hjemmel i L 584, indtil de ophæves af rette myndighed.

Ltfr 10 21/5 2002 Kultur- og fritidsvirksomhed, D. 02 p.

156. (§§ 9 og 10 i den ophævede Ltfr 5 9/4

92 forbliver i kraft).

Grlhjs.

kud.

26/6 1980 C 23 Emnekreds fritidsundervisning voksne.

Grlhjs.

kud.

21/10 1980 C 31 Fritidsklubbers bestyrelse.

Grlhjs. 14/1 1981 C 1 Indholdet af klubvedtægt for ikke-

kud.

kommunale fritidsklubber.

Grlhjs. 4/9 1981 C 13 Affattelse af kommunernes plan for

kud.

fritidsvirksomhed.

Grlhjs. 20/11 1981 C 15 Affattelse af kommunens plan for kul-

kud.

tur- og folkeoplysning.

Grlhjs. 25/4 1985 C 2 Grønlandsk for ikke-grønlandsk-talende

kud.

voksne.

Grlhjs. b 27/9 1988 Lokaler og udendørsanlæg, D. 88 p. 111.

20

Grlhjs. b

21

Grlhjs. b

37

Grlhjs. b

29

Grlhjs.

kiip.

5/8 1992 Enkeltfagsundervisning, D. 92 p. 255,

Grlhjs. b. 28 27/4 94 (§ 8 ophævet), D. 94 p.

201.

26/11 1993 Prøveforberedende enkeltfagsundervisning

og udvidet afgangsprøve, D. 93 p. 273.

27/6 1994 Betaling fritidsundervisning, D. 94 p. 201.

2/10 1997 C 3 Standardvedtægt for idrætshaller i

Grønland.

2006 1/6: Ltl 7 Fordeling af tips- og lottomidler, D. 06 p. 65.

Folkehøjskoler

1980 23/12: L 609 Folkehøjskoler i Grønland, N. 80 p. 339, ophævet 21/6

09 v. L 474 12/6 09 Forskellige forhold i forbindelse med Grønlands

Selvstyre, jf. dog § 7 stk. 2, som opretholder forskrifter udstedt med

hjemmel i L 609, indtil de ophæves af rette myndighed.

Ltfr 9 21/5 2002 Folkehøjskoler, D. 02 p. 152.

128


Skole- og undervisningsvæsen Afsnit 22

Grlhjs. b

14

9/4 2001 Karakterskala og anden bedømmelse, D.01

p. 69.

Uddannelsesstøtte

1978 29/11: L 579 Folkeskolen, N. 78 p. 362 i kraft B 417 27/9 79, N. 79 p.

408.

Ltfr 5 28/10 1982 Uddannelsestilskud til elever optaget i

folkeskolens ældste klasser, D. 82 p. 118.

Grlhjs. b 3 18/5 1983 Tilskud til elever optaget i folkeskolens

Grlhjs.

kud.

26/5 1983

ældste klasser, D. 83 p. 14.

C 3 Administration af tilskud.

1978 29/11: L 582 Erhvervsmæssige uddannelser, N. 78 p. 367 i kraft B 417

27/9 79, N. 79 p. 408.

Ltfr 5 14/11 2004 Uddannelsesstøtte, D. 04 p. 140, § 5, stk.

1, 2 og 3. pkt. ophævet v. Ltl 10 2/11 06 om

arbejdsmarkedsafgift.

Grlhjs. 11/1 1994 C 1 Instruks om vejledning ved ansøgning

kiip.

(skema).

Grlhjs. 1/7 1994 C 8 Forretningsorden for Klagenævnet for

kiip.

Uddannelsesstøtte.

Grlhjs. b 8 27/3 2008 Uddannelsesstøtte.

1982 9/6: L 292 Gældssanering af statsgaranterede studielån, N. 82 p. 60, L

264 6/6 85, LTA 85 p. 751 (jf. dog § 18, stk. 2 i L 371 10/6 87).

B 435 25/9 1985 Rentetilskud, LTA 85 p. 1418.

1987 10/6: L 371 Afvikling og eftergivelse af studiegæld, Lb 1063 25/10 06,

LTA 06 p. 8377.

B 601 16/8 1991 Beregning af indkomstgrundlaget, LTA 91

p. 2717.

B 178 25/3 1999 Eftergivelse af studiegæld, LTA 99 p. 863.

129


Skole- og undervisningsvæsen Afsnit 22

B 114 1/2 2007 Tilskud til afvikling af statsgaranterede

studielån, LTA 07 p. 691.

1994 3/11: Ltl 24 Tilskud til afvikling af uddannelsesgæld, D. 94 p. 308, Ltl

11 14/11 04, D. 04 p. 139.

Grlhjs. b

10

13/3 1990 Sanering af uddannelsesgæld, D. 90 p. 40.

130


Afsnit 23

Sundheds- og medicinalvæsen

1938 13/4: L 118 Sindssyge personers hospitalsophold, i kraft L. 259 27/5

81, N. 81 p. 54 og 56.

Lalæ-C

130

16/7 1982 Indlæggelser.

1955 24/5: L 169 Euforiserende stoffer, Lb 391 21/7 69, N. 69 p. 160, L 296

9/6 71, N. 71 p. 100.

C 248 26/11 1969 Ændring forskellige bestemmelser, N. 69 p.

(MT)

331.

B 559 9/11 1984 Euforiserende stoffer N. 85 p. 3, B 53 13/2

86, N. 86 p. 44, B 18 5/1 89, LTA 89 p. 93,

B 567 21/8 89, LTA 89 p. 1962.

A 580 30/8 1989 (§ 3 stk. 2 Narkotikahæleri), N. 89 p. 132.

1961 25/3: L 60 Retslægerådet, LTA 61 p. 98.

B 1068 17/12 2001 Forretningsorden, LTA 01 p. 6686.

1973 13/6: L 318 Sterilisation og kastration, N. 75 p. 149, i kraft L 233 12/6

75, N. 75 p. 148, Lb 632 15/9 86, LTA 86 p. 2422.

B 402 4/8 1975 Anmodning og vejledning, N. 75 p. 212.

C 4/8 1975 Behandling af sager om sterilisation, NB. 75

p. 92.

1976 26/5: L 279 Ligsyn m.v., i kraft A 533 6/9 88, N. 88 p. 64.

B 45 7/2 1977 Dødsattester, N. 88 p. 71.

B 537 9/9 1988 Lægers og andres foretagelse af ligsyn m.v.,

N. 88 p. 72.

1987 10/6: L 397 Sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v., N. 87 p. 49, L 391

7/6 89, LTA 89 p. 1312, L 369 6/6 91, N. 91 p. 43, L 503 30/6 93 (§ 19),

LTA 93 p. 2586.

B 868 14/12 1990 Præparater og undersøgelser m.m. ved Statens

Seruminstitut, LTA 90 p. 3205.

131


Sundheds- og medicinalvæsen Afsnit 23

B 779 29/11 1991 Uddannelse af specialtandlæger m.v. LTA

91 p. 3585.

B 662 14/9 1998 Forretningsorden for Sundhedsvæsenets

Patientklagenævn, LTA 98 p. 3870, B 1060

17/12 98, LTA 98 p. 6125.

B 223 16/4 1999 Afgrænsning af Sundhedsvæsenets Patientklagenævns

virksomhed (klager over tandlæger),

LTA 99 p. 1110.

B 544 14/6 2001 Persongrupper omfattet af patientklagenævnet,

N. 01 p. 265, 830 25/9 03, LTA 03.

Traktater:

T 29 12/8 1963 Konvention om udveksling af blodtypereagenser,

LTC 63, T 105 12/9 96 Andre landes

tiltrædelse samt ikrafttrædelse af tillægsprotokol

1983, LTC 96 p. 471.

T 19 25/2 1965 Konvention om udveksling af terapeutiske

stoffer, LTC 65 p. 139, T 103 12/9 96 Andre

landes tiltrædelse samt ikrafttrædelse af tillægsprotokol

1983, LTC 96 p. 468.

(Øvrige landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister

afsnit 28)

1991 6/6: L 369 Sundhedsvæsenet i Grønland, N. 91 p. 43, L 297 27/4 05,

N. 05 p. 249, L 1406 27/12 08.

Ltfr 17 28/10 1993 Kontrol med levnedsmidler og zoonoser,

D. 93 p. 253, Ltfr 7 2/5 96 (§§ 6, 10 og 15),

D. 96 p. 144, Ltfr 9 31/5 01, D. 01 p. 182.

Grlhjs. b 17/9 1997 Bekæmpelse af rabies (hundegalskab), D. 97

22

Grlhjs. b

21

27/7 1998

p. 217.

Levnedsmiddelvirksomheder, D. 98 p. 167.

Ltfr 7 30/10 1995 Sygeplejerskers autorisation og virke, D.

95 p. 272.

Grlhjs. b 22/4 1998 Ansættelse af udenlandske sygeplejersker i

15

det grønlandske sundhedsvæsen, D. 98 p.

115.

132


Sundheds- og medicinalvæsen Afsnit 23

Ltfr 17 31/10 1996 Forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme

sygdomme, fortrinsvis ved seksuel

kontakt, D. 96 p. 389.

Ltfr 15 6/11 1997 Sundhedsvæsenets ydelser m.v., D. 97 p.

274, Ltfr 12 14/11 04 (§ 10), D. 04 p. 201,

Ltfr 16 20/11 06 (§ 24 og § 25), D. 06 p.

412.

B 207 26/4 1973 Sundhedskontrol ved skibsanløb, N. 73 p.

78.

B 217 29/4 1977 Røntgendiagnostikanlæg, N. 77 p. 27, B 286

20/5 88, N. 88 p. 47, B 23 12/1 95, LTA 95

p. 82.

Sundhedsstyrelsens retningslinier af dec. 82

for hjemmesygeplejen, NB. 84 p. 4.

Grlhjs. b. 1/12 1993 Støtte til sundhedsvidenskabelig forskning,

39

D. 93 p. 277.

Grlhjs. b. 24/1 2005 Ydelser ved undersøgelse og behandling

2

uden for patientens hjemsted, D. 05 p. 25.

Grlhjs. b. 14/2 2005 Helbredsundersøgelser og sundhedspleje for

4

børn, D. 05 p. 34.

Grlhjs. b.

5

15/2 2006 Ydelse og brugerbetaling, D. 06 p. 27.

Grlhjs. b. 13/9 2006 Tandpleje, D. 06 p. 189.

15

Grlhjs. b.

17

Grlhjs. b.

31

13/9 2006 Ydelser til personer med bopæl på Færøerne

eller i Danmark under midlertidigt ophold i

Grønland, D. 06 p.196.

1/12 2006 Sundhedsvæsenets Visitationsnævn, D. 06 p.

503.

Ltfr 3 23/5 2000 Sundhedsvæsenets styrelse og organisation,

D. 00 p. 101.

Grlhjs. b.

1

4/1 1996 Embedslægeinstitutionens virke, D. 96 p. 35.

Grlhjs. b. 1/2 1996 Anmeldelse af Aids og indberetning af HIV-

4

antistof undersøgelser og fund, D. 96 p. 50.

Grlhjs. b.

18

18/5 2001 Lokale forebyggelsesudvalg, D. 01 p. 98.

133


Sundheds- og medicinalvæsen Afsnit 23

Grlhjs. b.

1

5/2 2003 Landets inddeling i sundhedsdistrikter, D. 03

p. 1.

Ltfr 6 31/5 2001 Patienters retsstilling, D. 01 p. 163.

Grlhjs. b.

5

15/2 2006 Ydelser og brugerbetaling, D. 06 p. 27.

Ltfr 7 31/5 2001 Forbud mod visse dopingmidler, D. 01 p.

178.

Ltfr 8 31/5 2001 Reklamering for sundhedsydelser, D. 01

p. 179.

Ltfr 20 12/11 2001 Civile foranstaltninger mod smitsomme

sygdomme, D. 01 p. 387.

Grlhjs. b. 13/9 2006 Ændring af bilag 1 i Ltfr 20 12/11 01, D. 06

16

p. 192.

Ltfr 10 14/11 2004 Tobak og sikring af røgfrie miljøer samt

mærkning af tobaksvarer, D. 04 p. 196.

1991 18/12: A 860 Udøvelse af lægegerning, N. 91 p. 214, § 21, stk. 1 og §

26, stk. 2 ophævet 1/8 01 v. Ltfr 8 31/5 01, D. 01 p. 179.

Grlhjs. b. 1/2 1996 Anmeldelse af Aids og indberetning af HIV-

4

antistof undersøgelser og fund, D. 96 p. 50.

Traktater:

1948 15/6: T. 32 Statutter for Verdenssundhedsorganisation. Ændring, T

70 3/9 80, T 116 26/11 92, T 126 2/12 93, T 113 9/10 97.

T 115 29/9 1975 Konv. 1964 om europæisk farmakopé, T

19 10/2 94 Tiltrædelse af protokol, T 65 8/8

96.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister

afsnit 28).

T 111 1/12 1978 Konv. 1974 om udveksling af vævstypereagenser.

134


Sundheds- og medicinalvæsen Afsnit 23

Lægemidler m.v.

Ltfr 1 12/5 2005 Lægemidler, D. 05, p. 98, Ltfr 6 1/6 06, D. 06

p. 62.

Grlhjs. b. 14/11 2005 Indberetning af oplysninger om forbrug af liste

23

A lægemidler, D. 05 p. 257.

Grlhjs. b. 13/1 2006 Tilladelse til salg og håndtering af håndkøbs-

1

medicin i detailhandelsvirksomheder, D. 06 p.

1.

Grlhjs. b.

25

14/11 2005 Lægemiddelkomiteen, D. 05 p. 261.

Grlhjs. b.

26

14/11 2005 Lægemidler til dyr, D. 05 p. 262

Grlhjs. b. 14/11 2005 Rekvirering og håndtering af lægemidler, D.

27

05 p. 267.

Grlhjs. b.

28

14/11 2005 Medicinkort og recepter, D. 05 p. 275.

Grlhjs. b.

29

14/11 2005 Reklame for lægemidler, D. 05 p. 278.

Grlhjs. b.

30

14/11 2005 Lægemiddelstatistik, D. 05 p. 282.

Sygdomme

B 14/3 1966 Tvungen trikinkontrol i Grønland, N. 66 p.

12, B 494 24/9 84 (§ 2), N. 84 p. 166. Vejledning

18/3 66. Kødundersøgelse for trikinose,

K. 15-7-1, Vejledning 8/10 84 NB. 84

p. 57.

B 32 21/1 1977 Vaccination mod kopper i Grønland, N. 77

p. 4.

1978 8/3: L 82 Erstatning for vaccinationsskader, LTA 78 p. 305, L 196

29/3 89, LTA 89 p. 676, L 915 8/12 93, LTA 93 p. 5357.

B 914 19/11 1992 Godtgørelse til HIV-positive blødere m.fl.,

LTA 92 p. 4352.

1993 28/4: L 217 Godtgørelse til umyndige HIV-positive blødere m.fl.,

LTA 93 p. 895.

135


Sundheds- og medicinalvæsen Afsnit 23

Svangerskab og fødsel

1972 7/6: L 282 Svangerskabshygiejne og fødselshjælp, A 525 26/9 73 visse

bestemmelser i kraft, N. 73 p. 304, A 388 28/7 75 (§ 1-2 ændret § 3 udgår),

N. 75 p. 209, Lb 451 6/8 82 Om lægemidler (§ 48 indsætter stk. 3 i

§ 9), LTA 82 p. 1254.

C 46 10/3 1976 Oplysning svangerskabsforebyggende metoder,

MT 76 p. 166.

C 65 26/3 1985 Retningslinier for svangerskabshygiejne og

Lalæ-C

11

26/1 1987

fødselshjælp, MT. 85 p. 350.

Rådgivning om svangerskabsforebyggelse.

1975 12/6: L. 232 Svangerskabsafbrydelse, N. 75 p. 142.

B 265 19/6 1975 Anmodning, N. 75 p. 157.

C 19/6 1975 Behandling sager, NB. 75 p. 69.

Tandpleje

1976 26/5: L 276 Tandlæger, LTA 76 p. 678, § 16 ophævet 1/8 01 v. Ltfr 8

31/5 01, D. 01, p. 179.

C 206 1/10 1976 Tandlægers virksomhedsområde, NB. 76 p.

83.

B 368 20/7 1978 Begrænsning tandlægers virksomhedsområde,

N. 78 p. 292.

B 559 3/12 1979 Tandlægers ret til at iværksætte generel analgesi,

LTA 79 p. 1501.

B 33 25/1 1980 EF-statsborgeres adgang til at virke som

tandlæger, LTA 80 p. 248, B 335 21/6 82 (§

2), LTA 82 p. 822.

C 47 1/5 1986 Uddannelse til grønlandsk tandplejer, NB. 86

p. 28.

B 743 8/11 1991 Specialtandlæger, LTA 91 p. 3393.

B 779 29/11 1991 Uddannelse specialtandlæger m.v., LTA 91

p. 3585.

136


Sundheds- og medicinalvæsen Afsnit 23

B 223 16/4 1999 Afgrænsning af Sundhedsvæsenets Patientklagenævns

virksomhed (klager over tandlæger)

LTA 99 p. 1110.

B 942 27/11 2003 Tandlægers pligt til journalføring, LTA 03 p.

6303.

1979 14/3: L 100 Kliniske tandteknikere, N. 79 p. 130, § 10 ophævet 1/8 01

v. Ltfr 8 31/5 01, D. 01 p. 179.

B 547 10/11 1981 Pligt til at indberette nedsættelse, LTA 81 p.

1704.

B 548 10/11 1981 Pligt til journalføring, LTA 81 p. 1705.

B 434 28/8 1984 Afsluttende uddannelse, LTA 84 p. 1715.

B 352 16/5 2001 Afgrænsning af virksomhedsområde, N. 01

p. 259.

137


Afsnit 24

Søfart, Havne, Dykkere, Luftfart,

Redningsvæsen

Søfart

C 6/4 1954 Søforklaring og skønsforretning.

C 1/8 1963 Søforklaringer.

C 19/10 1960 Havari grosse, KGHM. 6-8-17.

1977 18/5: L 203 Skibsmåling, i kraft A 394 5/7 82, N. 82 p. 71, Lb 581 29/9

88, LTA 88 p. 2119, L 1005 19/12 92 i kraft for Grønland 1/7 01 v. A

606 25/6 01, N. 01 p. 273, L 1173 19/12 03 i kraft for Grønland 1/4 05 v.

A 212 23/3 05, N. 05 p. 211.

B 400 12/7 1982 Afgifter, LTA 82 p. 1046.

B 620 10/7 1992 Måling af mindre skibe, LTA 92 p. 2515.

B 726 7/7 2005 Ankenævnet for Søfartsforhold, N. 05 p.

290.

B 1068 4/9 2007 Henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen

og om klageadgang m.v., LTA

2007 p. 7198.

1994 16/3: L 170 Sølov, i kraft Grønland 1/2 96 v. A 8 15/1 96, L 205 29/3 95

dog i kraft 30/5 96, N. 96 p. 41, L 394 22/5 96 (§ 3), L 901 16/12 98, § 1,

nr. 14 i L. 228 21/4 99, og L 106 (§ 1) 13/2 01 i kraft for Grønland med

ændringer 1/7 01 v. A 609 25/6 01, N. 01 p. 396. Lovens § 1, nr. 1-13 og

nr. 15-20 i kraft for Grønland v. A 911 14/11 03, N. 03 p. 213, L 886 (§

2) 3/12 97 og L 1172 (§ 1 med ændringer) 19/12 03, i kraft for Grønland

12/3 05 v. A 217 11/3 05, N. 05 p. 188.

B 206 3/4 1998 Lovens kap. 10 a og 10 b ophævet, N. 98 p.

37.

A 607 25/6 2001 Lovens §§ 164, 510, 511 og 512, jf. A 8/96,

ophævet 1/7 01, N. 01 p. 277.

A 13 1/1 2002 Forskrifter om forholdsregler for sejladsen

m.v. ej i Lovtidende, LTA 02 p. 127.

B 39 17/1 2002 Beføjelser til Patent- og Varemærkestyrelsen,

LTA 02 p. 281.

138


Søfart, Havne, Dykkere, Luftfart, Redningsvæsen Afsnit 24

B 722 13/8 2003 Forhøjelse af ansvars- og erstatningsgrænserne

for olieforurening, N. 03 p. 105.

B 1042 28/10 2004 Lovens kap. 8 a, § 178, stk. 4, 1. pkt. og kap.

9 a ophævet 1/4 05, N. 04.

B 790 10/7 2006 Undersøgelse af ulykker til søs, N. 06 p.

226.

B 978 20/7 2007 Skibs- og radiodagbøger, N. 07 p. 19.

Forskrifter i medfør af 1994 lov:

C 5/10 1994 Underretningspligt i forbindelse med søforklaringer,

NB. 97 p. 8.

B 433 24/5 1996 Den internationale fond for erstatning af

skader ved olieforurening, 1992, LTA 96 p.

2309.

B 217 8/4 1998 Forsikring eller anden garanti til dækning af

det privatretlige ansvar for olieskader fra

skibe, N. 98 p. 38.

Forskrifter i medfør af den ophævede lov om skibsregistrering (1957):

B 119 15/3 1993 Registrering af skibe hjemmehørende i

Grønland, N. 93 p. 33.

B 194 26/3 1998 Skibsregistrering, LTA 98 p. 1019.

Traktater:

1913 24/10: T 244 Konv. om skibes sammenstød, LTC 13 p. 1093, T 57 8/8

96 Andre landes tiltrædelse, LTC 96 p. 302.

(Øvrige landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister afsnit 29).

1970 27/11: T. 105 Konv. 1965 om international samfærdsel ad søvejen.

Ændringer i tillægget: T 73 13/8 71, LTC 71 p. 386, T 86 24/10 78, LTC

78 p. 430, T 87 27/7 95, LTC 87 p. 245, T 38 3/6 85 (Art. VII ændret),

LTC 85 p. 54, T 9 21/2 02 Ændringer i tillægget, LTC 02 p. 83.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister afsnit 29).

1975 27/6: T 66 Konv. 1969 om olieforureningsulykker, LTC 75 p. 270, T

113 26/9 1988 Protokol London 1973 Forurening af hav med andet end

olie, LTC 88 p. 277, T 24 23/8 2001 Bekendtgørelse af bilag til protokol

af 2/11 1973, LTC 01 p. 247, T 13 26/6 2008 Bekendtgørelse af bilag til

protokol af 2/11 1973.

139


Søfart, Havne, Dykkere, Luftfart, Redningsvæsen Afsnit 24

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister afsnit 11.2).

1975 9/9: T 99 Konvention 1969 om privatretligt ansvar for olieforurening,

T 8 3/2 82 Ændring af konv. 1969, T 87 12/9 96, Ændring protokol,

LTC 96 p. 369.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister afsnit 29).

1988 17/3: T 25 Den internationale Søfartsorganisation (IMO), LTC 88 p.

40.

1992 8/10: T 101 Konvention 19/11 1976 om begrænsning af ansvaret for

søretlige krav (Globalbegrænsningskonventionen), T 28 14/10 04

Protokol af 1996 om ændring af konventionen, i kraft 13/5 04 tillige for

Grønland, LTC 04 p. 286.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister afsnit 29).

1978 27/10: T 88 Erstatningsfond for olieforurening, 1971, T 51 7/6 96

Protokol af 1992 om ændring af konventionen. Med Danmarks tilbagekaldelse

af den tidligere afgivne erklæring om territorial anvendelse for

Grønland er T 3 18/2 05 med virkning fra 3/3 05 gældende for Grønland,

LTC 05 p. 39.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister afsnit 29).

1996 12/9: T 88 International konv. 1989 om Bjærgning, LTC 96 p. 390.

1997 9/10: T 95 International konv. 1990 om Beredskab, Bekæmpelse og

Samarbejde vedr. olieforurening, LTC 97 p. 519.

1998 12/11: T 42 Aftale af 29/3 93 mellem Danmark, Finland, Island, Norge

og Sverige om samarbejde vedr. bekæmpelse af forurening af

havet med olie eller andre skadelige stoffer, i kraft 16/1 98 tillige for

Grønland, N. 98 p. 204.

* * *

1986 24/4: Ltl 2 Mønstring af søfarende, D. 86 p. 52.

140


Søfart, Havne, Dykkere, Luftfart, Redningsvæsen Afsnit 24

1997 13/1: L 15 Skibes besætning, L 902 16/12 98 (§ 2), B 833 10/11 99, i

kraft for Grønland 1/7 01 v. A 608 25/6 01, N. 01 p. 301. L 1173 19/12

03 i kraft for Grønland 1/4 05 v. A 212 23/3 05 N. 05 p. 211.

B 401 8/6 1989 Syns- og høreprøve for søfarende, N. 01 p.

323.

B 726 7/7 2005 Ankenævnet for Søfartsforhold, N. 05 p. 290.

B 1758 22/12 2006 Vagthold i skibe (Vagtholdsbekendtgørelsen),

N. 06 p. 475.

B 1068 4/9 2007 Henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen

og om klageadgang m.v., LTA 07 p.

7198.

(Forskrifter i medfør af 1997 lov ikraftsat for Grønland med ændringer):

B 773 7/10 1997 Instruktion af nymønstrede søfarende, N. 01

p. 362.

B 184 26/3 1999 Duelighedsprøver m.v., N. 01 p. 365.

B 832 10/11 1999 Kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og

om sønæringsbeviser, N. 01 p. 369.

A 13 11/2 2002 Bekendtgørelser om skibes forsyning med

lægemidler m.v. ej i Lovtidende, LTA 02 p.

127.

B 232 24/4 2002 Særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til

personel i passagerskibe, N. 02 p. 109.

Traktater:

1981 20/3: T 36 ILO-konvention 73 om lægeundersøgelse af søfarende,

LTC 81 p. 119.

1981 20/3: T. 37 ILO-konvention 134 om beskyttelse af søfarende mod

erhvervsulykker, LTC 81 p. 126.

* * *

1998 16/12: L. 900 Sikkerhed til søs, Lb 627 26/7 02 i kraft for Grønland 1/9

08 med ændringer v. A. 882 25/8 08.

B 685 12/7 2000 Offshoredykkeroperationer og offshoredykkermateriel,

i kraft for Grønland 15/9 03 v. B

754 22/8 03, N. 03 p. 183.

141


Søfart, Havne, Dykkere, Luftfart, Redningsvæsen Afsnit 24

B 170 17/3 2003 Skibsrapporteringssystemer i farvandene ved

Grønland, N. 03 p. 38.

B 726 7/7 2005 Ankenævnet for Søfartsforhold, N. 05 p. 290.

B 738 14/7 2005 Betaling for syn af skibe m.v. i Grønland, N.

05 p. 296.

B 790 10/7 2006 Undersøgelse af ulykker til søs, N. 06 p. 226.

B 1758 22/12 2006 Vagthold i skibe (Vagtholdsbekendtgørelsen),

N. 06 p. 475.

B 978 20/7 2007 Skibs- og radiodagbøger, N. 07.

B 1068 4/9 2007 Henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen

og om klageadgang m.v., LTA 07 p.

7198.

B 1375 15/12 2008 Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk

forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr

m.v..

B 169 4/3 2009 Teknisk forskrift om anvendelse af isprojektører

ved sejlads i grønlandsk farvand.

B 377 4/5 2009 Meddelelser fra Søfatsstyrelsen B, teknisk

forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.

(Se bilag i LTA 09).

B 417 28/5 2009 Skibes sikre sejlads i grønlandsk søterritorium.

B 543 1/6 2009 Teknisk forskrift om udstyr i skibe.

B 1083 20/11 2009 Søvejsregler.

B 1246 11/12 2009 Teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe. For

bestemmelser, der ikke gælder for Grønland,

se § 8.(Se bilag i LTA 09).

Traktater:

1981 20/3: T 35 Konvention 1/11 74 om sikkerhed for menneskeliv på søen,

LTC 81 p. 109, T 7 Protokol 11/11 88, LTC 02 p. 73.

1986 18/7: T 32 Konvention 27/4 1979 om maritim eftersøgning og redning,

LTC 86 p. 58, T 6. 21/2 02, LTC 22 p. 55.

Forskrifter om skibsfartens betryggelse:

B 19/7 1962 Meldingers afgivelse og adressering, K. 23-17-

3.

B 186 26/5 1965 Skibsfartens betryggelse, N. 65 p. 170.

142


Søfart, Havne, Dykkere, Luftfart, Redningsvæsen Afsnit 24

B 401 17/11 1965 Signaler under isbrydning, N. 65 p. 247.

B 81 21/3 1968 Lanterner i mindre fartøjer, N. 68 p. 19.

C 5/4 1968 Ankomst- og afgangstelegrammer fra skibe.

C 4/3 1968 Positionsmeldepligt.

B 657 30/12 1985 Sikkerhedszoner, LTA 85 p. 2093.

B 229 4/4 1989 Afmærkning m.v., N. 89 p. 29.

B 939 27/11 1992 Beskyttelse af søkabler m.m., LTA 92 p. 4429.

B 751 15/8 1996 Obligatoriske meldesystemer, LTA 96 p. 4385.

B 307 1/5 1997 Sejladssikkerhedsmæssig godkendelse af hurtigfærger,

LTA 97 p. 1448.

B 146 26/2 1998 Danske skibes sejlads i områder med obligatoriske

rutesystemer, LTA 98 p. 688.

Forskrifter for skibes bygning og udstyr m.v.:

B173 21/5 1965 Forskrifter for skibes bygning og udstyr, LTA

65 p. 596, B 407 6/12 66, LTA 66 p. 1012, B

415 31/10 67, LTA 67 p. 1315, B 64 6/3 69,

LTA 69 p. 116, B 387 7/7 69, LTA 69 p. 932,

B 433 20/10 70, LTA 70 p. 1629, B 31 9/2 72,

N. 72 p. 24, B 407 12/7 73, N. 73 p. 280, B 15

14/1 76, N. 76 p. 5, B 325 14/6 77, N. 77 p.

325.

B 174 21/5 1965 Radiostationer og radiotjeneste, LTA 65 p.

712, B 291 27/6 67, LTA 67 p. 983, B. 627

17/12 75, LTA 75 p. 1828.

B 175 21/5 1965 Transport af let forskydelige ladninger i skibe,

LTA 65 p. 738.

B 176 21/5 1965 Sikkerhedstjeneste i skibe, LTA 65 p. 743.

B 273 5/7 1968 Lastelinier, LTA 68 p. 881, B 114 13/3 76,

LTA 76 p. 302.

B 387 7/7 1969 Forskrifter for skibsmaskineri, LTA 69 p. 932,

B 32 27/1 71, LTA 71 p.57, B 136 11/3 74,

LTA 74 p. 363.

B 164 20/4 1970 Anvendelse af åben ild, LTA 70 p. 452, B 269

22/5 74, LTA 74 p. 709.

B 195 12/5 1970 Transport af farlige kemikalier i bulk, LTA 70

p. 514.

B 372 7/8 1970 Flaskegasanlæg i skibe, N. 70 p. 105.

B 247 3/6 1971 Opholdsrum i fiskeskibe, LTA 71 p. 627.

143


Søfart, Havne, Dykkere, Luftfart, Redningsvæsen Afsnit 24

B 67 28/2 1977 Opholdsrum i skibe, LTA 77 p. 236, B 398

9/9 80, LTA 80 p. 1256.

B 317 16/6 1977 Brandsikring af lastskibe, LTA 77 p. 879.

B 358 24/6 1977 Sundhedsfare ved industrifiskelaster, LTA 77

p. 1090, B 394 4/9 79, LTA 79 p. 1044.

B 357 11/7 1978 Maritime standardudtryk, LTA 78 p. 986.

B 482 15/9 1981 Motorer i passagerfartøjer, N. 81 p. 99.

B 530 28/10 1981 Radioanlæg og radiotjeneste i passagerskibe,

N. 81 p. 131.

B 713 11/11 1987 Anmeldelse af arbejdsulykker, N. 87 p. 103.

B 106 1/3 1988 Nødpejlesendere og vagtmodtagere i fiskeskibe,

N. 88 p. 7.

B 107 1/3 1988 Sikkerhedsarbejde i skibe, LTA 88 p. 365.

B 463 29/7 1988 Syn og certifikater, LTA 88 p. 1585.

B 848 14/10 1992 Redningsveste i mindre fartøjer, N. 92 p. 163.

B 907 13/11 1992 Sikkerhedsarbejde i fiskeskibe, LTA 92 p.

4328.

B 662 5/7 1996 Unges arbejde i skibe (dog ej § 16, § 25, Bilag

1 nr. 3 og Bilag 2 nr. 9), N. 96 p. 394.

B 371 23/5 2000 Skibsmedicinkister m.v. (§ 24, nr. 1 ej ikraftsat),

N. 00, p. 104.

I medfør af loven er tillige udstedt en række tekniske forskrifter for skibes bygning

og udstyr m.v. (Se Meddelelser fra Søfartsstyrelsen«).

Havne

C 1/10 1951 Ankermærke Færingehavn, K. 24-8-1.

C 12/3 1952 Fortøjninger Færingehavn, K. 24-7-2.

B 5/1 1955 Sejlads Arsuk Fjord. K. 24-6-1.

C 14/8 1968 Fortøjningswirer, Færingehavn, N. 68 p. 70.

C 28/11 1968 Lægelig betjening, Færingehavn, K. 24-3-3.

B 207 26/4 1973 Sundhedskontrol, N. 73 p. 78.

1986 23/12: L 943 om havne, veje m.v., N. 86 p. 233, L 1074 22/12 93 (§ 10),

N. 93 p. 359, §§ 6, 7, 8 og § 13, stk. 1 ophæves 1 /1 98 v. L 1089 29/12 97,

og i § 9 og i § 13, stk. 2 udgår ”og § 8” (ej ændring vedr. havne), N. 97 p.

710.

Ltfr 4 29/10 1999 Anlæg, vedligeholdelse og drift m.v. af

144


Søfart, Havne, Dykkere, Luftfart, Redningsvæsen Afsnit 24

Hjemmestyrets havneanlæg, D. 99 p. 179,

Ltfr 2 27/3 06, D. 06 p. 50.

Grlhjs. b 1 4/1 2000 Havnereglement, D. 00 p. 1.

Grlhjs. b

14

14/5 2002 Udøvelse af havnemyndigheden, D. 02 p.

85.

Ltfr 8 19/12 1986 Vedrørende GTO, D. 86 p. 196, § 2, stk. 1,

nr. 6 og 8 ophævet 1/11 93 v. Ltfr 18 28/10

93, D. 93 p. 258, § 2, stk. 1, nr. 1, f.s.v. a. el

og varme, nr. 8 om vandkraftværker samt

§ 3, stk. 4 om ændringer i takster f.s.v.a. el

og varme ophæves 1/1 98 v. Ltfr 14 6/11

97, D. 97 p. 265, Ltfr 5 29/10 99 (ændringer

i takster for vand), D. 99 p. 181.

1992 30/10: Ltl 20 Havne- og krydstogtpassagerafgift, D. 92 p 298, Ltl 4

13/5 93 (§ 3), D. 93 p. 64, Ltl 14 28/10 93 (§§ 2 og 3), D. 93 p. 218, Ltl

11 13/6 94 (§§ 3 og 15), D. 94 p. 178, Ltl 17 3/11 94 (§ 3), i kraft 1/1 95,

D. 94 p. 263, Ltl 1 20/5 98 (§ 3), D. 98 p. 117, Titelændring v. Ltl 2 21/5

02, i kraft 1/1 03, D. 02, Ltl 3 27/3 06, D. 06 p. 45, Ltl 14 2/11 06 (§ 5),

D. 06 p. 342, Ltl 8 5/12 08.

Grlhjs. b 5 7/3 2003 Havneafgift, D. 03 p. 19.

Dykkere

1995 17/5: L 307 Dykkerarbejde og dykkermateriel m.v., Lb 18 7/1 00, i

kraft for Grønland 15/9 03 v. A 728 19/8 03, N. 03 p. 106, L 1173 19/12

03 i kraft for Grønland 1/4 05 v. A 212 23/3 05, N. 05 p. 211.

B 476 17/6 1999 Lægeundersøgelse af dykkere, i kraft for

Grønland 15/9 03 v. B 753 22/8 03, N. 03 p.

178.

B 823 5/11 1999 Dykkermateriel, B 71 8/2 02, i kraft for Grønland

15/9 03 v. B 751 22/8 03, N. 03 p. 152.

B 685 12/7 2000 Offshoredykkeroperationer og offshoredykkermateriel,

i kraft for Grønland 15/9 03 v. B

754 22/8 03, N. 03 p. 183.

B 828 1/9 2000 Dykkerarbejdets sikre udførelse, i kraft for

Grønland 15/9 03 v. B 750 22/8 03, N. 03 p.

135.

145


Søfart, Havne, Dykkere, Luftfart, Redningsvæsen Afsnit 24

B 830 1/9 2000 Dykkeruddannelser, i kraft for Grønland 15/9

03 v. B 752 22/8 03, N. 03 p. 170.

B 726 7/7 2005 Ankenævnet for Søfartsforhold, N. 05 p. 290.

B 790 10/7 2006 Undersøgelse af ulykker til søs, N. 06 p. 226.

B 1068 4/9 2007 Henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen

og om klageadgang m.v., LTA 07 p.

7198.

Luftfart

1960 31/3: L 135 Registrering af rettigheder over luftfartøjer, LTA 60 p.

417, i kraft v. A 369 20/12 61, N. 61 p. 119, Lb 620 15/9 86, LTA 86 p.

2356, L 396 13/6 90, LTA p. 1305, L 1088 23/12 92 (§ 31) LTA 92 p.

4855, L 1082 20/12 95 (§ 14), LTA 95 p. 5697.

B 274 28/8 1964 Registrering, LTA 64 p. 844.

B 51 22/1 2009 Gebyr for registrering.

1960 10/6: L 252 Luftfart, LTA 60 p. 849, i kraft v. A 3538/12 61, N. 61 p.

119, og A 272 18/6 63, N. 63 p. 123, Lb 731 21/6 07 (Se note 4 og 5),

LTA 07 p. 4464

B 88 21/3 1967 Meddelelsespligt til luftfartschefer, LTA 67

p. 449.

B 161 20/4 1971 Benyttelse af faldskærme, LTA 71 p. 388.

B 446 1/10 1972 Svæveplaner, modelluftfartøjer, LTA 75 p.

964.

B 345 24/6 1975 Ansvarsbegrænsning, N. 75 p. 165.

B 92 8/3 1982 Udåndingsprøver, LTA 82 p. 196, B 27 19/1

87 (§ 1), LTA 87 p. 79.

B 93 8/3 1982 Lufttrafikregler, LTA 82 p. 197.

B 272 29/5 1984 Meddelelsespligt flyvehavari og flyvehændelser,

LTA 84 p. 847.

B 170 28/4 1985 Specifikationer for flyvepladser, LTA 85 p.

499.

B 171 28/4 1985 Driftsforskrifter, LTA 85 p. 500.

B 172 28/4 1985 Luftfartøjers luftdygtighed, nationalitets- og

registreringsmærker, dokumenter og radioudstyr,

LTA 85 p. 502.

B 28 19/1 1987 AFIS-operatører, LTA 87 p. 80.

B 553 11/9 1988 Sikkerhedsrepræsentanter m.v., LTA 88 p.

146


Søfart, Havne, Dykkere, Luftfart, Redningsvæsen Afsnit 24

1967.

B 737 17/11 1989 Lufttransport farligt gods, LTA 89 p. 2618.

B 55 30/1 1991 Forbud m.v. visse områder, LTA 91 p. 312.

B 708 14/8 1992 Ordensreglement for flyvepladser, LTA 92

p. 3085.

B 124 22/2 1995 Luftfartens sikkerhed i Grønland, LTA 95 p.

515, B 1231 10/12 04, LTA 04 p. 7882.

B 527 23/6 1995 Transport af våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel

og krigsammunition m.v. med civile

luftfartøjer, LTA 95 p. 2664.

A 811 19/11 1998 Visse af luftfartsvæsenets forskrifter ej i

Lovtidende, LTA 98 p. 4825.

B 387 29/5 2000 Firmaflyvning, LTA 00 p. 2455.

B 918 18/11 2003 Arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer

på luftfartøj og for deres arbejdsgivere,

LTA 03 p. 6111.

B 1086 12/12 2003 Undersøgelse m.v. af begivenheder under

anvendelse af militære luftfartøjer, LTA 03

p. 7032.

B 548 16/6 2004 Ikrafttræden af § 1, nr. 3 i lov om ændring af

luftfart (L 475 9/6 04), LTA 04 p. 3409.

B 549 16/6 2004 Ikrafttræden af § 1, nr. 1, 3 og 5, i lov om

ændring af lov om luftfart (L 1074 17/12

02), LTA 04 p. 3410.

B 271 15/4 2005 Forsikring for luftfartøjer og minimumsgrænser

for flyvning i Grønland m.v., LTA

05 p. 2160.

B 617 23/6 2005 Besætningsmedlemmers eksponering for

vibrationer, LTA 05 p. 4470.

B 18 9/1 2006 Besætningsmedlemmers udsættelse for støj,

LTA 06, p. 51.

B 342 6/5 2008 Ikrafttræden af § 1, nr. 18, i lov om ændring

af lov om luftfart.

B 110 3/2 2009 Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser,

kundgørelse af forskrifter og om klageadgang.

1972 7/6: L 235 Forbud mod civil overlydsflyvning, N. 72 p. 145.

147


Søfart, Havne, Dykkere, Luftfart, Redningsvæsen Afsnit 24

1975 26/6: L 273 Danmarks deltagelse i skandinavisk luftfartssamarbejde,

LTA 75 p. 938.

B 336 11/6 1976 Ændret koncession for Det danske Luftfartsselskab,

N. 76 p. 339, B 173 30/4 85 (§§ 4,

5, 6, 7 og 12), N. 85 p. 143.

1975 26/6: L 333 Statsgaranti ved Danmarks deltagelse i skandinavisk

luftfartssamarbejde, LTA 75 p. 938.

Lahø-C 11/7 1975 Passagerbefordring med amerikanske mili-

11-31

tærfly, Sdr. Strømfjord-Thule.

Traktater:

1958 25/8: T 45 Financiering af luftfartstjenesten i Grønland og på Færøerne,

LTC 58 p. 366, T. 97 30/12 66, LTC 66 p. 498, T 61 12/8 70, LTC

70 p. 311, T 97 25/11 71, LTC 71 p. 547, T 61 17/8 84, LTC 84 p. 164, T

62 17/8 84, LTC 84 p. 170, T 70 8/6 95, LTC 95 p. 223.

1960 28/7: T 49 Konvention med USA om luftfartstjeneste i Grønland,

LTC 60 p. 319.

1980 2/9: T 68 Bekæmpelse af ulovlig bemægtigelse af luftfartøjer, LTC.

80 p. 223.

1980 3/9: T 69 Ulovlige handlinger mod luftfartens sikkerhed, LTC. 80 p.

224, Tillæg B 83 9/8 90, LTC 90 p. 250.

1986 18/4: T 32 Konvention 27/4 1979 om maritim eftersøgning og redning,

LTC. 86 p. 58, T. 6 21/2 02, LTC 02 p. 55.

2001 14/6: T 19 Luftfartsoverenskomst 1998 med USA, LTC 01 p. 186.

2009 22/6: T 19 Traktat af 24/3 1992 om observationsflyvninger (Open

Skies).

Gods

C 13/4 1960 Udgifter til rejsegods m. fly, K. 23-13-5.

1972 21/12: L. 564 EF-forordning om afskaffelse af forskelsbehandling ved

transportpriser og -vilkår, LTA 72 p. 2298.

148


Søfart, Havne, Dykkere, Luftfart, Redningsvæsen Afsnit 24

1985 6/11: L 469 Forsyning, trafik, postbesørgelse m.v., N. 85 p. 257, L

1081 23/12 92, N. 92 p. 178, L 1074 22/12 93 (§ 6), N. 93 p. 359, L 100

10/2 09.

Ltfr 7 8/11 1985 Forsyningsmæssige foranstaltninger, D.

85 p. 207, Ltfr 18 30/10 92 (§ 2) D. 92 p.

417, Ltfr 6 6/6 97 (§ 2), D. 97 p. 115.

Ltfr 16 30/10 1992 Søtransport af gods, D. 92 p. 413, Ltfr 9

6/6 97 (§ 2), D. 97 p. 119, Ltfr 16 12/11 01,

D. 01 p. 382, Ltfr 13 18/12 03 (§§ 6 og 8),

D. 03 p. 408.

Grlhjs. b 4 16/3 1993 Visse undtagelser og tilladelser, D. 93 p. 30.

Grlhjs. b

32

30/9 1993 Afgift ved befragtning, D. 93 p. 201.

Ltfr 4 6/6 1997 KNI A/S, D. 97 p. 109.

Ltfr 5 6/6 1997 Royal Arctic Line A/S, D. 97 p. 112.

Grlhjs. b

30

5/12 1997 Søtransport i KNI Rederi A/S, D. 97 p. 304.

Lokal transport

O 18/4 1989 Fartøjer til rejsebrug, betaling af leje (staten),

NB. 89 p. 18.

O 10/1 1992 Fartøjer til rejsebrug, betaling af leje (Grønlands

Hjemmestyre og kommunerne), NB. 97

p. 6.

O 10/1 1992 Betaling for rejser med kajak og hundeslæde

(Grønlands Hjemmestyre og kommunerne),

NB. 97 p. 2.

149


Afsnit 25

Tjenestemænd, overenskomstlønnede m.fl.

Nalunaarutít C blev nedlagt pr. 31. december 2004.

For bestemmelser udfærdiget før 1. januar 2005 om tjenestemænd i Grønland

(C-I) og bestemmelser vedrørende overenskomst- og regulativlønnede m.fl. i

Grønland

(C-II), se Grønlandsk Lovregister 2004 afsnit 25.

For bestemmelser udfærdiget efter 1. januar 2005 om statens tjenestemænd og

overenskomster for statsansatte, se www.perst.dk . For Grønlands hjemmestyres

og for de grønlandske kommuners tjenestemænd samt overenskomster for ansatte

i Grønlands hjemmestyre og kommunerne, se www.nanoq.gl

Love, cirkulærer m.v. gældende for flere grupper

(Kronologisk orden. De med * markerede gælder kun for staten)

Vejledning 1/3 1977 Disciplinærforfølgning mod offentligt

ansatte, NC-I 8-5-1.

Lahø-C 19/5 1978 Papirløse ægteskaber, frirejser, flytte-

5-4-38

godsforsikring m.v.

C 12/9 1983 Morarente ved forsinket betaling eller

tilbagebetaling af løn, pension m.v. NC-I

2-6-1, C. 2/12 87, NC-I 2-6-2.

B. 896 21/12 1990 Ændring af morarenten, N. 93 p. 5.

1983 5/12: Ltl 6. Dyrtidsregulering af lønninger m.v., D. 83 p. 66.

1983 21/12: L 619 om ændring af dyrtidsregulering, NC-I 1-1-18.

1986 13/11: Ltl 11 Bortfald dyrtidsregulering, D. 86 p. 155.

Øk. dir. C 27/2 1989 3/89 Godkendelse af aflønning efter indi-

150


Tjenestemænd, Overenskomstlønnede m.fl. Afsnit 25

viduel kontrakt (Grønlands Hjemmestyre).

C 14/3 1989 Godkendelse af aflønning efter individuel

kontrakt, (de grønlandske kommuner),

NC-I 2-1-102.

C* 30/4 1993 Tjenestefrihed på visse dage (1. maj, 5.

juni og 21. juni), statens personale, NC-I

Grlhjs.kiip.

C

8-3-7.

12/1 1994 2/94 Personalesagers behandling i Direktoratet

for Kultur, Uddannelse og Forsk-

ning.

Grlhjs.kiip. 13/1 1994 4/94 Udgiftsafregning ved kurser, møder

C

m.v. arrangeret af Direktoratet for Kultur,

Uddannelse og Forskning.

C 192 * 10/10 1994 Anvendelse af statens tjenestebiler, MT

94 p. 2153.

Pers.dir. C 1/5 1995 3/95 Kost og logi ved til- og fratræden

samt ved forflyttelser (Hjemmestyret og

kommunerne). Se NC-I 5-2-14.

C 110 11/7 1997 Ansøgninger om stipendier til studieophold

i Norden i 1998, NB. 97 p. 42.

2001 12/11: Ltl. 10 Ferie, D. 01 p. 297.

1964

C* 27/11 2002 Ydelse af kost og logi ved til- og fratræden

samt forflyttelser, NC-I 5-2-14, C

17/3 03, NC-I 5-2-15.

Statens tjenestemænd

(samt visse tjenestemænd i Hjemmestyret og kommunerne)

27/5: L 168 Statens tjenestemænd i Grønland, N. 64 p. 81, Lb 438

15/8 69, N. 69 p. 195.

Maj 76 Ikraftblivende bestemmelser i L 168, NC-I 1-1-10.

151


Tjenestemænd, Overenskomstlønnede m.fl. Afsnit 25

B51 11/2 1981 Gældende bestemmelsers gyldighed, NC–I

1–2–7.

Jubilæumsgratiale, C 1/9 93, NC-I 4-7-4, C

12/3 01 Regulering af satser, NC-I 4-7-7.

C. skr. 7/10 1965 Befordringsgodtgørelse NC-I 4-8-10.

Skr. 26/10 1965 Personales adgang til kostforplejning, K 10-

39-2, C 11/7 89 Kostbetaling sygehuse m.v.,

NC-I 5-2-13.

R 5/8 1966 Lærere NC-I 2-5-2, B 367 2/7 76, NC-I 1-2-

4.

B 380 19/9 1967 Lønforskrivninger NC-I 9-5-1.

R 7/6 1968 Samarbejdsudvalg NC-I 1-4-4.

C 15/1 1969 Helligtrekongersdag, K 10-39-6.

R 24/9 1970 Samarbejdsudvalg statsinstitutioner, NC-I 1-

4-3.

B 563 15/11 1977 Omflytningsnævn, NC-I 1-2-5.

1971 9/6: L. 263 Statens tjenestemænd i Grønland, Lb 574 5/8 91, NC-I 1-

1-26, L 365 2/6 99 (§ 4), NC-I 1-1-33, L 1264 20/12 00, N. 00 p. 357, og

NC-I 1-1-35, L 1426 22/12 04 (§ 1), N. 04 p. 923 og NC-I 1-1-38, L 249

31/3 09 (§ 1), L 463 12/6 09 (§ 4).

1971

1986

28/4: L 173 Kgl. udnævnelse og åremålsansættelse, N. 71 p. 39, Kapitel

II (åremålsansættelse) ophævet v. L 264 22/5 86.

22/5: L 264 Åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende

vilkår, Lb 680 17/9 98 NC-I 1-1-36, L 346 2/6 99 (§

4), NC-I 1-1-37.

C 27/7 1971 Vejledning NC-I 1-4-1.

C 25/5 1972 Konstitution af overenskomstansatte, NC-I 2-

3-2.

B 248 7/5 1973 Udnævnelseskompetence, politiet, NC-I 6-2-

3.

B 60 6/2 1974 Tjenestemænd på prøve, NC-I 6-1-2

C 11/2 1976 ansættelsesbreve, tjenestemænd under stat,

landsråd og kommuner, NC-I 6-2-4.

A 11/2 1976 Ansættelsesområder NC-I 8-4-3.

B 1480 23/12 2004 Kgl. udnævnelse af visse tjenestemænd, N.

152


Tjenestemænd, Overenskomstlønnede m.fl. Afsnit 25

04 p. 932 og NC-I 6-2-21.

A 19/7 1976 Uddannelsestilskud, NC-I 4-2-1, C 12/3 80

Ansøgninger uddannelsestilskud, NC-I 4-2-2,

ROM-C 5-2-63 19/6 80 Frirejser børn under

uddannelse.

P 11/12 1984 Nyt grundbeløb, NC-I 4-2-3.

A 4/6 1991 Overgangsbestemmelser vedr. uddannelsestilskud

(Grønlands Hjemmestyres og kommunernes

tjenestemænd), NC I 4-2-4.

A* 11/10 1991 Overgangsbestemmelser, uddannelsestilskud

staten, NC-I 4-2-5.

B* 386 26/7 1976 Hovedaftale af 21/6 76 tjenestemænd, NC-I

1-3-4.

A 18/11 1977 Befordringsklasse på tjenesterejser til, fra og

i Grønland, NC-I 4-8-12.

C 7/10 1982 Dagpenge i forsvarsområder i Grønland, NC-

I 4-1-20.

C 134 25/7 2000 Tjenesterejseforsikring, NC-I 4-8-23.

A 10/4 2002 Godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser,

NC-I 4-1-54.

A 31/5 1977 Frirejser (gælder kun ansatte pr. 31/3 91, dog

pr. 30/9 91 for statens vedkommende), NC-I

4-1-6.

A* 9/8 1993 Frirejser, statens tjenestemænd, NC-I 4-1-39.

A* 9/8 1993 Frirejser, nære slægtninges sygdom, begravelse,

NC-I 4-1-40.

A 2/8 1977 Orlov ikke-hjemmehørende tjenestemænd,

NC-I 8-2-9, C 7/9 79, NC-I 1-4-5, (ophæver

§ 7).

B 156 6/4 1978 Lønforskud, NC-I 9-5-2.

B 28/9 1979 Borgerligt ombud (statens tjenestemænd),

NC-I 8-3-6.

C 21/11 1974 Tjenestefrihed ikke-tjenestemænd, NC-I 8-3-

2.

B 315 16/6 1980 Opslag af tjenestemandsstillinger i Grønland,

NC-I 1-2-6.

C 16/6 1980 Lønanciennitet, NC-I 2-5-3.

153


Tjenestemænd, Overenskomstlønnede m.fl. Afsnit 25

A 23/1 1981 Forhold i forbindelse med sygdom, NC-I 9-

3-5, C 1/2 81 Om afsked, NC-I 9-3-6.

A 16/10 1985 Tjeneste i højere stilling, NC-I 2-3-5.

A 17/6 1988 Pligtig afgangsalder, polititjenestemænd,

NC-I 6-2-7.

A 14/12 1988 Tjenesteboliger i Grønland, NC-I 5-1-9.

C 29/3 1982 Boligbidrag, NC-I 5-1-6, C. 9 /12 91, NC-I 5-1-

11.

C 26/6 1985 Varmebetaling, NC-I 5-2-11, C. 20 /11 86, NC-

I 5-2-12.

C 20/6 1988 Boliger Søndre Strømfjord, NC-I 5-1-7.

A 17/6 1988 Boliger, lærere bygder m.v., NC-I 5-1-8.

C skr.* 19/12 1988 Helbredsbedømmelse (statens tjenestemænd),

NC-I 6-3-7.

C 20/6 1988 Bortfald af sygdomsrisikobidrag, NC-I 6-4-1.

C 2 21/9 1989 Graviditet, fødsel, adoption, NC-I 9-3-11.

C 5/7 1985 Fravær ved graviditet, NC-I 9-3-7.

A* 27/11 2002 Graviditet, fødsel, adoption, staten, NC-I 9-

3-23.

A* 22/8 1992 Særlige tidsbegrænsede vilkår, staten, NC-I

6-2-12.

A* 9/8 1993 Ferie, statens tjenestemænd, NC-I 8-2-18.

A* 10/11 2000 Flyttegodtgørelse, statens tjenestemænd, NC-

I 4-1-52.

C* 6/8 1997 Regulering sø- og transportforsikring, NC-I

4-1-45.

A* 10/11 2004 Særlige ydelser, NC-I 3-2-21.

A* 27/11 2002 Forholdene ved barns hospitalsindlæggelse,

NC-I 9-3-22.

C* 6/1 2003 Gruppeliv, NC-I 10-2-4.

1971 9/6: L 4 (LTB) Lønninger og klassifikation i Grønland Lb 878 23/12

88, NC-I 1-1-23, L 1078 22/12 93 (§§ 6 og 7) NC-I 1-1-31.

A 24/4 1972 Rådighedstillæg m.v., NC-I 3-1-2.

A* 28/6 1972 Merarbejde NC-I 3-1-4.

A* 19/12 1974 Overarbejdspenge NC-I 3-1-12.

A* 19/12 1974 Arbejdstidsregler, NC-I 8-1-11a.

P 7/6 1982 NC-I 8-1-29.

154


Tjenestemænd, Overenskomstlønnede m.fl. Afsnit 25

P 20/3 1986 NC-I 8-1-38.

A* 20/1 1975 Mistede fridage, NC-I 8-1-12.

C* 26/7 1993 Klassificering af nyoprettede tjenestemandsstillinger,

NC-I 2-1-200.

A 9/8 1993 Udligningstillæg til polititjenestemænd, NC-I

2-4-3.

A* 10/11 2004 Justering tjenestemandslønninger, NC-I 2-2-

65.

A* 10/11 2004 Særlige tillæg og rådighedstillæg, NC-I 2-2-

64.

1971 9/6: L 265 Pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland, Lb 661

12/8 93 NC-I 1-1-30, L 346 2/6 99 (§ 6), NC-I 1-1-32, L 1426 22/12 04

(§ 2), N. 04 og NC-I 1-1-38, L 527 24/6 05 (§ 5), N. 05 p. 284, L 249

31/3 09 (§ 2).

B 434 25/9 1972 Helbredsmangler, NC-I 10-2-2.

C 30/5 1980 Pensionsforhold tjenestemænd, NC-I 10-1-9.

A 2/7 1982 Pensionsforhold, hjemmestyrets og kommunernes

tjenestemænd NC-I 10-1-11.

B 462 11/10 1985 Pensionsbidrag for Grønlands hjemmestyre

og for kommuner i Grønland, NC-I 1-2-9.

C 22/4 1986 Ændringer af pensionsbeløb, NC-I 10-1-13.

B 126 21/2 1992 Nævnet for helbredsbedømmelser, NC-I 6-3-

8.

Tjenestemænd under hjemmestyret og kommunerne

1985 17/12: Ltl 20 Lønnings- og pensionsforhold for tjenestemænd m.v.

ansat under Grønlands Hjemmestyre i Danmark, D. 85 p. 258, Ltl 7

11/11 00 (§ 6), D. 00 p. 211.

Grlhjs. b 9 19/3 1986 Sammensætning af lønningsråd, D. 86 p.

30.

B 1125 15/12 2003 Tjenestemandsrettens kompetence, LTA 03

p. 7182.

1991 26/3: L 192 Tjenestemandsret for hjemmestyrets og kommunernes

tjenestemænd, NC-I 1-1-25, L 1263 20/12 00, N. 00 p. 351 og NC-I 1-1-

34.

155


Tjenestemænd, Overenskomstlønnede m.fl. Afsnit 25

1994 3/11: Ltl 20 Kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., D. 94 p.

269, Ltl 6 12/6 95 (§ 55), D. 95 p. 94.

C 14/3 1989 Individuelle kontrakter, kommunalt personale,

NC-I 2-1-102.

B 367 2/7 1976 Ældre bestemmelser med gyldighed for

kommunale tjenestemænd, NC-I 1-2-4.

C 23/11 1992 Normering af adm. stillinger i de grønlandske

kommuner og om retningslinier for

stillingernes klassificering.

1998 20/5: Ltl 4 Tjenestemænd ansat ved Landstingets institutioner, D. 98

p. 120, Ltl 3 31/5 99 (§ 49, stk. 3), D. 99 p. 66.

2003 18/12: Ltl 21 Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd

i Grønland, D. 03 p. 326.

Grlhjs. b 5 15/3 1994 Borgerligt ombud, D. 94 p. 48, Grlhjs. b 14

18/7 96 (§ 5, stk. 2), D. 96 p. 165 og NC-I

8-3-8.

2009 12/6: L 463 Personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands

Selvstyres overtagelse af sagsområder.

Lønninger m.v. i Grønlands Hjemmestyre og kommunerne:

Konkrete spørgsmål vedrørende klassificering af statstjenestemandsstillinger kan

rettes til Finansministeriet, Personalestyrelsen.

Konkrete spørgsmål vedrørende klassificering af tjenestemandsstillinger under

Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuner kan rettes til

Økonomidirektoratets overenskomstafdeling.

156


Afsnit 26

Udenrigspolitiske forhold, traktater,

NATO og EF

1910 20/1: B 34-35 Fredskonferencen i Haag 1907's konventioner.

T 16 29/4 1964 Forbud mod visse kernevåbenforsøg i atmosfæren,

det ydre rum og under vandet.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister

afsnit 31.2).

T 23 25/2 1969 Konv. om ikke-spredning af kernevåben.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister

afsnit 31.2).

T 77 3/9 1976 Konv. 1971 om forbud mod kernevåben på

havbunden.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister

afsnit 31.2).

T 78 6/9 1976 Konv. 1972 om forbud mod biologiske og

toksinvåben.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister

afsnit 31.2).

T 24 15/2 1979 Konv. 1977 om forbud mod miljøpåvirkningsteknik.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister

afsnit 31.2).

T 139 2/11 1995 Konv. 1993 om forbud mod udvikling,

fremstilling, oplagring og anvendelse af

kemiske våben og disses tilintetgørelse.

T 96 9/10 97 med ikrafttrædelse 29/4 97 af

Konv. 1993.

Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister

afsnit 31.2).

157


Udenrigspolitiske forhold, Traktater, Nato og EF Afsnit 26

T 114 12/12 1983 Konv. 1980 om forbud mod unødigt skadevoldende

våben, T. 50 17/6 99, T. 20 21/7

05, LTC 05 p. 340, T 3 1/2 07 Protokol V af

28/11 03, LTC 07 p. 160.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister

afsnit 31.2).

1945 22/11: T 8 Forenede Nationers pagt med statut for den mellemfolkelige

domstol, N. 00 p. 1.

T 55 7/5 1965 Ændringer, N. 00 p. 69, T 114 28/11 65, N.

00 p. 73, T 61 16/8 67, N. 00 p. 74, T 74 30/7

68, N. 00 p. 76, T 38 6/3 75, N. 00 p. 76.

T 5 18/5 1946 International valutafond og bank, T 104

6/11 69.

L 58 27/2 1969 Ændr. i valutafondsoverenskomsten.

T 94 7/11 1978 2. ændring af valutafondsoverenskomsten.

T 128 4/12 1997 3. ændring af valutafondsoverenskomsten.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister

afsnit 31.2).

T 35 14/6 1960 Organisation for Uddannelse, Videnskab

og Kultur, (UNESCO).

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister

afsnit 31.2).

T 55 4/8 1972 Konv. 1965 om afskaffelse af alle former

for racediskrimination, N. 02 p. 1, T 91

15/10 86, LTC 86 p. 244.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister

afsnit 31.2).

T 5 14/1 1976 Konv. om økonomiske, sociale og kulturelle

rettigheder, N. 99 p.1.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister

afsnit 31.2).

T 30 29/3 1976 Konv. 1966 om borgerlige og politiske ret-

158


Udenrigspolitiske forhold, Traktater, Nato og EF Afsnit 26

tigheder med tilhørende valgfri protokol,

N. 96 p. 1, T 17 9/2 95 Anden valgfri protokol

af 15/12 89.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister

afsnit 31.2).

T 92 14/10 1977 Konv. 1973 om forbrydelser mod internationalt

beskyttede personer, T 15 28/3 96

Konventionens udvidelse til Færøerne og

Grønland, N. 96 p. 217.

(Øvrige landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister

afsnit 31.2).

T 83 9/9 1983 Konv. 1979 om diskrimination imod kvinder,

N. 02 p. 24, T. 5 22/2 01. Valgfri protokol

6/10 99, N. 02 p. 44.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister

afsnit 31.2).

T 88 23/10 1987 Konv. 1984 mod tortur og lignende behandling

eller straf, N. 04 p. 1. T 38 27/10

09 Valgfri protokol af 18/12 02.

T 89 15/9 1994 Konv. om klimaændringer, N. 94 p. 107, T

35 27/10 05 (Kyoto- protokollen 11/12 97),

LTC 05 p. 579.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister

afsnit 31.2).

T 35 15/9 2009 Konv. af 13/12 2006 om rettigheder for

personer med handicap.

1967 10/5: L 156 Iværksættelse af forholdsregler, L 228 6/6 85 (§ 2), LTA

85 p. 661, L 490 17/6 08 (§ 3).

A 34 20/1 1993 Forholdsregler mod Serbien og Montenegro,

N. 93 p. 6.

A 384 18/5 1994 Forholdsregler mod Rwanda, A 756 15/9 95

(§ 1), LTA 95 p. 4041.

A 910 4/11 1994 Visse forholdsregler mod Irak, N. 94 p. 214.

159


Udenrigspolitiske forhold, Traktater, Nato og EF Afsnit 26

A 89 7/2 2003 Visse forholdsregler mod Sierra Leone, N. 03

p. 29.

A 90 7/2 2003 Visse forholdsregler mod Liberia, N. 03 p. 30.

T 42 10/12 2004 Aftale 4/6 02 med FN om fuldbyrdelse af

strafferetlige retsfølger pålagt af det internationale

tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser

i det tidligere Jugoslavien, LTC 04 p.

400.

1949 13/9: T 40 London-Statut for Europarådet.

T 32 30/7 1951 Ændringer, T 3 18/1 52, T 21 17/6 53, T 62

31/10 58, T 16 9/3 62, T 110 17/12 70, T 129

4/12 97 (Artikel 26).

T 46 10/11 1953 Det europæiske Råds rettigheder og immuniteter,

T 42 28/8 56, T 36 17/7 57 (2.

protokol), T 58 7/12 61, T 66 24/8 67, T 102

16/9 68, T 132 14/11 79, T 56 14/6 90, T 135

5/10 95, T 39 10/12 04 (6. protokol), LTA 04

p. 387, T 5 28/4 05 (3. protokol), LTC 05 p.

65.

T 57 16/5 1991 Konv. 1987 om forebyggelse af tortur og

umenneskelig behandling m.v.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister

afsnit 31.2).

T 28 23/8 2001 Den europæiske pagt om regionale sprog

eller mindretalssprog 5/11 1992 (Erklæring

om ikke-anvendelse for det grønlandske og

færøske sprog), LTC 01 p. 267.

1951 20/6: T. 23 Overenskomst om forsvaret af Grønland, K. 2-11-1, N. 03

p. 1, T 6 28/4 05 (Igaliku-aftalen) i kraft 6/8 04, N. 05 p. 251.

L 143 29/4 1955 Retsstilling NATO-styrker m.v., K. 2-11-3,

LTA p. 462.

L 44 11/8 1955 Status for NATO-styrker, K. 2-11-4, LTC p.

205.

160


Udenrigspolitiske forhold, Traktater, Nato og EF Afsnit 26

L 45 11/8 1955 NATO hovedkvarter, K. 2-11, LTC p. 263.

L 101 19/9 1991 Brugen af Sdr. Strømfjord, Kulusuk m.v., N.

91 p. 62.

T 90 17/8 1995 Turister via Thule Air Base, N. 95 p. 201.

T 23 21/8 2003 Udskillelsen af Dundas fra forsvarsområdet

ved Thule, N. 03 p. 128.

1952 1/5: T 18. Konv. om rejselegimitation for flygtninge.

T 55 24/11 1954 Konv. om flygtninges retsstilling.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister

afsnit 31.2).

T 10 17/2 1961 Konv. om ophævelse af visumtvang for flygtninge.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister

afsnit 31.2).

1953 11/6: T. 20 Beskyttelse af menneske- og frihedsrettigheder konv.

1950 med senere ændringer, N. 01 p. 442.

T 69 23/11 1964 Protokol 2 og 3.

T 17 17/2 1965 Protokol 4, N. 01 p. 469.

T 35 22/3 1972 Protokol 5.

T 72 20/9 1985 Protokol 6, konv. 1983 om afskaffelse af

dødsstraf, N. 01 p. 472.

T 41 7/4 1989 Protokol 7, N. 01 p. 474.

T 33 15/3 1990 Protokol 8.

T 120 10/10 1996 Protokol 9.

T 17 25/2 1999 Protokol 11.

T 46 3/4 1975 Andre landes tiltrædelse. T 127 10/10 96.

T 83 3/9 1992 Forlængelse til 1997, T 90 19/6 97 Tidsubegrænset

gyldighed.

T 17 5/8 2004 T 30 2/10 03 Protokol 13, N. 04 p. 153.

L 285 29/4 1992 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention,

Lb 750 19/10 98, i kraft for Grønland

1/10 01 v. A 814 18/9 01. (Anordningens § 1,

stk. 1, nr. 1, litra d, træder dog ikke i kraft, jf.

§ 3, stk. 2), N. 01 p. 439.

T 2 18/2 2005 Europæisk overenskomst 5/3 96 om personer,

der deltager i procesførelse ved Den Europæiske

Menneskerettighedsdomstol, LTC 05 p.

161


Udenrigspolitiske forhold, Traktater, Nato og EF Afsnit 26

31.

1961 13/4: T 19 Dansk-amerikansk udvalg vedr. anlægsarbejder i Grønland,

LTC 61 p. 209.

1968 16/8: T 94 Konv. 1964 om Det Internationale Havundersøgelsesråd.

T 63 14/6 1990 Færøerne og Grønland som observatører, N.

90 p. 23.

T 6 22/5 2008 Andre landes tiltrædelse.

1970 28/8: T 44 Overdragelse fangsthytter i Østgrønland, LTC 70 p. 210.

1971 28/4: L 185 Nordisk samarbejde.

L 263 22/5 1974 Ændring, LTA 74 p. 693, L 220 16/5 84

(Grønlands delegation), N. 84 p. 126, L 521

4/12 85, LTA 85 p. 1771, L 841 18/12 91

(§ 1), LTA 91 p. 3875, B. 298 10/6 71, Ikrafttræden,

LTA 71 p. 729, B 406 25/7 84, N. 84

p. 145, B 31 4/2 86 LTA 86 p.95.

T 38 26/7 1962 Nordisk samarbejdsoverenskomst, LTC 62

p. 123, T 70 20/7 71 Overenskomstændring,

LTC 71 p. 336, T 1 6/1 76, LTC 76 p. 1, T 60

6/8 86, LTC 86 p. 142, T 61 6/8 86, LTC 86

p. 145, T 34 2/4 92, LTC 92 p. 126, T 25 24/3

94, LTC 94 p. 142, T 93 12/9 96, LTC 96 p.

455.

T 120 22/12 1976 Nordisk Kulturfond, T 78 8/8 91, LTC 91 p.

181, T 14 12/6 03, LTC 03 p. 237, T 50 11/12

08.

T 101 27/11 1987 Udviklingsfond for Vestnorden, LTC 87 p.

356.

T 12 16/6 2005 Den Nordiske Investeringsbank, LTC 05 p.

25.

T 7 3/2 2009 Nordisk aftale af 3/7 02 om ændring af

162


Udenrigspolitiske forhold, Traktater, Nato og EF Afsnit 26

nordisk aftale af 9/12 88 om den retlige

stilling for fællesnordiske institutioner og

deres ansatte.

1972 11/10: L 447 De europæiske Fællesskaber (EF), N. 72 p. 276, L 259

28/5 84 (§§ 4 og 9) Grønlands udtræden, N. 84 p. 128, B 466 28/10 85

Ændringer i visse love, anordninger og bekendtgørelser, N. 85 p. 253.

T 59 5/9 1985 Traktat med protokoller af 13/3 84 (fiskeri)

ved Grønlands udtræden af EF, N. 85 p.

199, T 107 1/11 90 Anden protokol 16/7 90

Fastsættelse af betingelserne for fiskeri mellem

Danmark, Grønland og EF, N. 90 p. 63.

T 78 23/9 1985 Handel mellem Grønland og Sverige, N. 85 p.

240.

T 79 23/9 1985 Handel mellem Grønland og Norge, N. 85 p.

243.

T 80 23/9 1985 Handel mellem Grønland og Finland, N. 85 p.

249.

T 81 23/9 1985 Handel mellem Grønland og Island, N. 85 p.

246.

1974 23/7: T 68 Afgrænsning kontinentalsoklen mellem Canada og Grønland,

N. 74 p. 317.

1976 27/2: A 73. Fremmede orlogsfartøjers og militære luftfartøjers adgang

til dansk område under fredsforhold, N. 76 p. 94.

1982 10/12: T 17 De Forenede Nationers Havretskonvention tillige med

aftale 28/7 94 om anvendelse af konventionens kapitel XI, i kraft 16/12

04, LTC 05 p. 151.

T. 18 21/7 2005 Aftale 23/5 97 Privilegier og immuniteter for

Den Internationale Havretsdomstol, i kraft

16/12 04, LTC 05 p. 312.

T. 19 21/7 2005 Protokol 27/3 98 Privilegier og immuniteter

for Den Internationale Havbundsmyndighed, i

kraft 16/12 04, LTC 05 p. 328.

1983 30/11: L 567 Om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer

m.v., LTA 83 p. 1797.

163


Udenrigspolitiske forhold, Traktater, Nato og EF Afsnit 26

B 1020 13/12 1994 Fritagelse for værnepligt for ansatte ved internationale

organisationer, LTA 94 p. 5862.

1990 9/8: T 81 Konv. 1985 om beskyttelse af ozonlaget.

T 82 9/8 1990 Protokol 1987 om stoffer der nedbryder ozonlaget.

T 115 9/10 1997 Danmarks tilbagetrækning af territorialt forbehold

f.s.a. Færøerne og Grønland over for

Montrealprotokollen af 16/9 1987 om stoffer,

der nedbryder ozonlaget samt om andre landes

tiltrædelse af Montrealprotokollen, N. 97

p. 419.

T 52 21/9 2000 London-ændring af Montrealprotokollen.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister

afsnit 31.3).

1993 18/3: T 16 Danmarks observatørstatus i Vestunionen.

T 92 12/9 1996 Sikkerhedsaftale med Den Vesteuropæiske

Union (WEU) om gensidig udveksling og

beskyttelse af klassificeret materiale.

1996 27/6: T 53 OSCE-konv. om mægling og voldgift.

T. 17 6/3 1997 Juridisk personlighed for OSCE's institutioner

samt privilegier og immuniteter.

1996 21/11: T 142 Konv. 5/6 92 Den biologiske mangfoldighed (Biodiversitetskonventionen),

N. 96 p. 455.

1996 21/11: T 149 Konv. 1989 om kontrol med grænseoverskridende

transport af farligt affald og bortskaffelse heraf, (Baselkonventionen),

LTC 96 p. 645.

1997 9/10: T 97 ILO-konv. 169 28/6 89 vedr. Oprindelige folk og stammefolk

i selvstændige stater, N. 97 p. 395.

1998 12/11: T 41 Overenskomst af 11/11 97 med Island om afgrænsning af

kontinentalsoklen og fiskerizonerne i området mellem Grønland og

Island, i kraft 27/5 98, N. 98 p. 195.

164


Udenrigspolitiske forhold, Traktater, Nato og EF Afsnit 26

1999 29/4: T 27 Konv. 1992 om beskyttelse og udnyttelse af grænseoverskridende

vandløb og internationale søer, LTC 99 p. 274.

1999 4/11: T 71 Konv. 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på

tværs af landegrænserne, LTC 99 p. 551.

C 204 7/12 2001 Sikkerhedsbeskyttelse af informationer af

fælles interesse for landene i NATO, EU eller

WEU, andre klassificerede informationer

samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse

i øvrigt, MT 01 p. 1570.

2001 31/1: L 53 Visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke, i kraft for

Grønland v. A 1308 8/12 06, N. 06 p. 446.

2008 30/10: T 33 Samarbejdsaftale af 12/9 07 med Kina (handel og investeringssamarbejde).

2003 2/10: T 29 UNESCO-konv. 1970 om midlerne til at forbyde og forhindre

ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande,

LTC 04 p. 361. Forbehold for Grønland ophævet 28/7 04, jf.

T. 32 14/10 04, LTC 04 p. 361.

2003 23/10: T 32 UNESCO-Konv. 1954 om beskyttelse af kulturværdier i

tilfælde af væbnet konflikt, LTC 03 p. 393.

2003 23/10: T 33 Aftale 29/5 02 med Serbien og Montenegro om tilbagesendelse

og tilbagetagelse af personer som ikke opfylder betingelserne

for indrejse eller ophold på den anden stats territorium, LTC 03 p.

433.

2005 16/6: T 13 Aftale 19/8 05 vedr. Den europæiske Rumorganisation

m.v. til beskyttelse og udveksling af klassificerede oplysninger, LTC

05 p. 139.

2006 7/12: T 35 Aftale 7/6 01 om Udveksling af radiologiske data, LTC 06

p. 204.

2008 30/9: T 25 Fiskeriparneraftale af 28/6 2007 mellem Det Europæiske

165


Udenrigspolitiske forhold, Traktater, Nato og EF Afsnit 26

Fællesskab, Danmark og Grønland.

Tredje protokol af 19/12 1994 om fastsættelse af betingelser for fiskeri.

Fjerde protokol af 25/6 2001 om betingelser for, protokol 18/6 2003.

2009 8/12: B 48 Oplysning om andre landes deltagelse m.v. i multilaterale

traktater.

166


Afsnit 27

Ægteskab, Børn, Myndighed, Navn, Legater,

Registre

1922 30/6: L 277 Myndighedsloven, i kraft v. A 306 14/5 93, N. 93 p. 226.

1925 18/3: L 56 Ægteskabets retsvirkninger, i kraft 1/7 93 v. L. 150

31/3 93, N. 93 p. 57.

1931 11/11: L 279 Aftale mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige

om ægteskab, adoption og værgemål.

L 295 17/11 1953 Tillæg, LTA 53 p. 1318, A 41 23/2 54, LTA

54 p. 102.

B 121 10/4 1954 Konvention 1931 og 1953, LTA 54 p. 278.

Traktat:

T 68 17/8 1970 Ændring, LTC 70 p. 357, T 23 14/2 74,

LTC 74 p. 133, T 34 28/11 02, LTC 02 p.

397.

1962 16/6: L 197 Børns retsstilling i Grønland, N. 62 p. 150, i kraft Nordog

Østgrønland, A 241 6/5 74, N. 74 p. 228.

B 322 20/8 1963 Engangsbidrag, N. 63 p. 222.

Lado-C

104

23/6 1970 Engangsbidrag.

Lado-C 15/5 1974 Børnelovens ikrafttræden i Nord- og Øst-

141

grønland.

Lado-C 15/5 1974 Lov om børns retsstilling i Nord- og Øst-

142

grønland.

Lado-C 22/6 1984 Undervisnings- og uddannelsesbidrag.

194

Lado-C

196

28/5 1985 Konfirmationsbidrag m.v.

Traktater:

T 6 16/1 1992 FN-konvention 1989 om Barnets Rettig-

167


Ægteskab, Børn, Myndighed, Navn, Legater, Registre Afsnit 27

heder, 11/5 93 v. B 90 7/10 93, N. 93 p.

309.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister

afsnit 32).

T 30 28/11 2002 Valgfri protokol 25/5 2000 inddragelse af

børn i væbnede konflikter, LTC 02 p. 345.

Forbehold for Grønland ophævet 23/1 04, jf.

T 14 29/4 04, N. 04 p. 47.

1969 4/6: L 256 Ægteskabets indgåelse og opløsning, i kraft Grønland v. A

307 14/5 93, N. 93 p. 246, A 321 26/4 96 (§ 1 i lov 373 7/6 89 i kraft

(Ændring som følge af lov om registreret partnerskab)), N. 96 p. 254.

B 409 22/6 1993 Mægling ved separation eller skilsmisse, N.

93 p. 261.

B 410 22/6 1996 Kirkelig vielse inden for folkekirken, N. 93

p. 262.

B 411 22/6 1996 Kirkelig vielse uden for folkekirken, N. 93

p. 266.

B 578 21/6 1996 Ægteskabs indgåelse og opløsning, N. 96 p.

263, B 424 28/5 09.

C 103 21/6 1996 Ægteskabs indgåelse, NB. 96 p. 35, C 34

28/5 09.

C 104 21/6 1996 Ægteskabs opløsning, NB. 96 p. 43, C 35

30/5 09.

ROM-C 25/6 1996 11-37 Ægteskabsbetingelser prøvet i Grønland

eller i Danmark.

Traktat:

T 50 7/5 1965 Konv. 1962 om samtykke, alder ved ægteskab,

LTC 65 p. 464, T 110 12/9 96 Andre

landes tiltrædelse, LTC 96 p. 479.

(Øvrige landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister

afsnit 32).

1972 7/6: L 279 Adoptionsloven, N. 76 p. 80, i kraft v. A. 63 26/2 76, N. 76

p. 79, L 623 21/12 72, N. 76 p. 90, L 313 10/6 76 (18 år) i kraft v. A. 518

27/10 76, N. 76 p. 393 og 394.

C 150 28/6 1968 Behandling af adoptionssager, C 68 26/3 76,

NB. 76 p. 47.

168


Ægteskab, Børn, Myndighed, Navn, Legater, Registre Afsnit 27

C 68 26/3 1976 Adoptionslovens ikraftsættelse, NB. 76 p.

44.

ASD-C

97

7/9 1976 Adoptionsformidling i Grønland.

1980 6/5: L 158 Anerkendelse nordiske faderskabsafgørelser, § 1- 4 i kraft

v. A 482 28/8 82, N. 82 p. 85.

1981 29/4: L 193 Personnavne i kraft med ændringer v. A 549 21/8 86, N. 86

p. 189.

C 28 1/3 1982 Gifte personers navne, NB. 86 p. 115.

C 30 1/3 1982 Udfærdigelse af navnebeviser, NB. 86 p.

117.

B 96 24/2 1988 Anvendelse islandske personnavne, N. 88 p.

96.

C 195 1/11 1990 Godkendelse danske fornavne, MT 90 p.

1187.

C 1/99 1/12 1999 Fortegnelse godkendte grønlandske fornavne

(vicebiskop).

1989 7/6: L 372 Registreret partnerskab, L 821 19/12 89, LTA 89 p. 3169, i

kraft Grønland 1/7 96 v. A. 320 26/4 96, N. 96 p. 252, L 360 2/6 99, LTA

99, L 446 9/6 04, LTA 04, i kraft Grønland 1/6 09 v. A. 375 15/5 09 (jf. §

6 stk. 2 og 3).

B 578 21/6 1996 Ægteskabs indgåelse og opløsning, N. 96 p.

263.

C 103

(MT)

21/6 1996 Ægteskabs indgåelse, NB. 96 p. 35.

C 104 21/6 1996 Ægteskabs opløsning, NB. 96 p. 43.

(MT)

ROM-C 25/6 1996 11-37 Ægteskabsbetingelser prøvet i Grønland

eller i Danmark.

ROM-C 30/11 1994 Dåbs- og vielsesattester som familieretlige

dokumenter.

169


Ægteskab, Børn, Myndighed, Navn, Legater, Registre Afsnit 27

Registre

1978 8/6: L 293 Private registre, N. 78 p. 246.

B 188 1/3 1979 Anmeldelse af EDB-servicebureauer m.v.,

LTA 79 p. 477.

B 190 27/3 1979 Reglerne for kreditoplysningsbureauer m.v.,

LTA 79 p. 488.

B 523 11/8 1986 Bistand ved stillingsbesættelse, LTA 86 p.

1673.

1978 8/6: L 294 Offentlige myndigheders registre, N. 78 p. 260.

B 187 1/3 1979 Offentlige myndigheders forelæggelse for

registertilsynet, LTA 79 p. 473.

A 73 5/3 1979 Forskrifter ej i Lovtidende, LTA 79 p. 258.

B 189 6/3 1979 Forskrifter for offentlige myndigheders registre,

LTA 79 p. 481.

B 160 20/4 1979 Forretningsorden for registerrådet, LTA 79

p. 426.

C 137 23/7 1980 Vejledning om registerindsigt, MT. 80 p.

532.

B 25/5 1982 Forskrifter for Grønlands Fiskeriundersøgelsers

register for grønlandske rejekuttere, N.

82 p. 44.

B 25/5 1982 Forskrifter for lønmodtagerregistret for

Grønlands centrale lønanvisning, N. 82 p.

50, B 14/7 87 (§§ 6 og 7 samt bilag), N. 87.

B 28/3 1983 Forskrifter for KGHs hyreregnskabsregister,

N. 83 p. 162.

B 10/6 1983 Forskrifter for Skattedirektoratets mandtals-

fil, D. 84 p. 2.

Grlhjs. b 16/12 1983 Forskrifter for Kommunedata I/S, D. 83 p.

2

67.

B 16/3 1984 Forskrifter for KGHs bylønsregister, N. 84

p. 25.

B 30/4 1984 Forskrifter for KGHs timelønsregister, N. 84

p. 118.

B 7/6 1984 Forskrifter for Boligstøtteudvalgets terminsopkrævningsregister,

N. 84 p. 138.

170


Ægteskab, Børn, Myndighed, Navn, Legater, Registre Afsnit 27

B 1/8 1984 Forskrifter for KGHs kasseregnskabsregister,

N. 84 p. 146.

B 1/10 1984 Forskrifter for timelønnet personale ved

sundhedsvæsenet i Nuuk, N. 84 p. 180.

B 1/10 1984 Forskrifter for Grønlands televæsens timelønsregister,

N. 84 p. 188.

B 15/7 1986 Forskrifter for Sundhedsvæsenets statistikregister

for patienter indlagt på sygehuse, N.

86 p. 172.

B 27/6 1990 Forskrifter for navnekartotek ved Rigsombudet

i Grønland, N. 90 p. 33.

7/6 1993 Forskrifter for Kalaallit Nunaanni Inuit Allattorsimaffiat

(KIA) - Det regionale Personregister

i Grønland, D. 96 p. 22.

1984 6/6: L 300 Fonde og visse foreninger, Lb 698 11/8 92, § 7 i L 350 6/6

91, § 9 i L 442 1/6 94, i kraft for Grønland 1/1 99 v. A 917 15/12 98, N.

98 p. 279.

1999 29/10: Ltl 10 Det Grønlandske Erhvervsregister (GER), D. 99 p. 155,

Ltl 9 29/11 04, D. 04 p. 204.

Grlhjs. b 3/12 2003 Det Grønlandske Erhvervsregister (GER), D.

22

03 p. 273.

2008 5/12: Ltl 6 Grønlands Råstoffond (ikrafttræden meddeles ved bekendtgørelse

jf. § 50).

Legater og fonde

1945 30/8: Agnes Hedemands Mindelegat, K. 1945 p. 47.

1945 30/8: Ivigtutarbejderes Julefond, K. 1945, p. 49, ændret NB. 74 p. 59.

1947 18/12: Karen Rodes legat, K. 1948, p. 3, ændret NB. 74 p. 59.

1952 18/3: Schads legat, K. 8-5-1, ændret NB. 74 p. 59.

171


Ægteskab, Børn, Myndighed, Navn, Legater, Registre Afsnit 27

1963 7/1: Franco Monzinos Mindelegat, K. 8-5-4, ændret 26/6 63 (§ 1, 5), K.

8-5-5.

1964 24/2: Peter Freuchens legat, K. 8-5-6.

1964 22/7: Jyrdals legat, K. 8-5-8.

1965 5/1: Grønlands Radiohjælpefond, NB. 65 p. 47.

1970 26/2: Grønlændernes Hus, NB. 70 p. 49.

1971 19/4: Jubilæumsfond til Frederikshåbs Bys Forskønnelse, NB. 71 p. 31.

1971 12/11: Professor Niels Bohrs Legat, NB. 71 p. 36.

1972 31/12: Legat for tilskud til opførelse af sportsanlæg (Egmont H. Petersens

Fond), NB. 72 p. 49.

1973 6/9: Arveprins Knuds Fond, NB. 73 p. 128.

1974 28/11: Det kgl. Grønlandsfond, NB. 74 p. 98.

1975 20/6: Grønlands Seminariums Jubilæumsfond, NB. 75 p. 60.

1975 20/6: Landsrådets skolelegat til flids- og opmuntringspræmier, NB. 75 p.

63, 6/4 81 (Overskriften rettet til ”Landstingets” samt ændringer i §§

1,2,4 og 8) NB. 81 p. 87.

1975 20/6: Fhv. skibsfører C. W. Søeby og hustrus legat til fordel for en arbejder

ved kulbruddet Qutdligssat, NB. 75 p. 66.

1975 31/7: De grønlandske kommuners fond til støtte for arkæologiske undersøgelser

i Grønland, NB. 75 p. 88.

1976 23/9: Kaptajn Alf Trolle og hustru Bergliot Trolles legat til minde om

Danmark-Ekspeditionen, NB. 76 p. 78.

1976 15/10: Egmontgården, Godthåb, NB. 76 p. 87.

172


Ægteskab, Børn, Myndighed, Navn, Legater, Registre Afsnit 27

1977 1/4: Fond for bevaring af gamle bygninger, NB. 77 p. 15, ændret 9/11

88, NB. 89 p. 1.

1979 10/4: Sukkertoppen kommunes ærespris, NB. 79 p. 90.

1979 10/4: Malene Lunds legat til fremme af grønlandsk kunst og kultur, NB.

79 p. 92.

1981: 27/1: Kirsten kaldet Kistaraq og Andreas Høeghs legat, NB. 84 p. 1.

1983 4/2: Tillæg til fundats for ”Kjøbmand Mathias Høhnes legat”, NB. 84 p.

12.

1983 4/2: Tillæg til den under 30. November 1967 stadfæstede fundats for

”Anna Valborg Bugges legat”, NB. 84 p. 15.

1984 13/12: Fundats for ”Carl Egedes Fond”, NB. 84 p. 61.

1986 24/2: Fundats for ”Jens Peter Jensens Mindelegat”, NB. 90 p. 9.

1991 16/1: Frederik Tolto og hustru Ellen Tolto's legat til støtte for børn og

unge i Grønland, NB. 91 p. 1.

1993 16/9: Fundats for Grønlandsfonden ”Ikiuisarfik” af 1973, NB. 93 p. 55.

1993 11/10: Fundats for Augo Lynges Mindelegat, NB. 93 p. 77.

2001 9/12: Fundats for Grønlands Hjemmestyres Fortjenstmedalje ”Nersornaat”,

NB. 01 p. 24.

2005 5/9: Vedtægt for Kulturfonden Danmark - Grønland, N. 05 p. 461.

173


Afsnit 28

Miljøbeskyttelse

(Se også afsnit 14)

1988 21/12: L. 850 for Grønland om miljøforhold m.v., N. 83 p. 132, L 921

25/11 92 (§ 1), N. 92 p. 167, L 1074 22/12 93 (§ 1, stk. 2), N. 93 p. 359.

Ltfr 12 22/12 1988 Beskyttelse af miljøet, D. 88 p. 152, Ltfr 7

13/5 93, D. 93 p. 88, Ltfr 14 31/10 96, D. 96

p. 382, Ltfr 1 21/5 04, D. 04 p. 61, Ltfr 8

15/11 07, D. 07 p. 319.

Grlhjs. b 9 15/4 1993 Indvinding af ferskvand til drikkevand, D.

93 p. 44.

Grlhjs. b 17/9 1993 Bortskaffelse af latrin og sanitært spilde-

27

vand, D. 93 p. 156.

Grlhjs. b

28

17/9 1993 Bortskaffelse af affald, D. 93 p. 162.

Kv 17/5 1996 Bortskaffelse af affald i Amitsuarsuk, Paamiut

kommune, NB. 96 p. 17.

Grlhjs. b

29

17/9 1993 Olie- og kemikalieaffald, D. 93 p. 170.

Grlhjs. b 30/8 1994 Begrænsning af forurening fra virksomhe-

35

der m.v., D. 94 p 221.

Grlhjs. b 5 25/5 1999 Anvendelse af motoriserede befordringsmidler

i området Sisimiut, Kangerlussuaq

og Maniitsoq, D. 99 p. 54.

Grlhjs. b 6 13/7 2000 Anvendelse af motoriserede befordringsmidler

i området Uummannaq og Upernavik,

D. 00 p. 118.

Grlhjs. b 10/8 2001 Forbud mod anvendelse af visse ozonlags-

30

nedbrydende stoffer, D. 01 p. 224.

Grlhjs. b 28/5 2002 Emballage til øl og kulsyreholdige læske-

16

drikke, D. 02 p. 168.

Grlhjs. b 20/8 2004 Miljøgodkendelse særligt forurenende virk-

11

somheder m.v., D. 04 p. 88.

174


Miljøbeskyttelse Afsnit 28

Grlhjs. b 7 17/3 2008 Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Ltfr 4 3/11 1994 Beskyttelse af havmiljøet (inden for 3

sømil), D. 94 p. 314, Ltfr 3 6/6 97 (§§ 19 og

20), D. 97 p. 108, Ltfr 2 21/5 04, D. 04 p.

64.

1993 30/6: L 476 Beskyttelse af havmiljøet, i kraft for Grønland 1/1 95, seneste

anordning 1035 22/10 04, N. 04 p. 220, L 1173 19/12 03 i kraft Grønland

1/4 05 v. A 212 23/3 05, N. 05 p. 211.

B 211 29/3 2005 Henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen

og om klageadgang m.v., LTA 05

p. 1868.

B 726 7/7 2005 Ankenævnet for Søfartsforhold, N. 05 p.

290.

Forskrifter i medfør af tidligere lovgivning:

B 428 7/9 1983 Anvendelse af oliejournal, N. 94 p. 279.

B 394 17/7 1984 Udledning i havet fra visse havanlæg, N. 94

p. 282.

B 395 17/7 1984 Beredskab ved forurening fra visse havanlæg,

N. 94 p. 287.

B 165 1/4 1987 Journal for skadelige flydende stoffer, N. 94

p. 294.

B 166 1/4 1987 Klassifikation og udtømning af stoffer, N.

94 p. 296.

B 534 21/6 1992 Udtømning af affald fra skibe m.v., i kraft

1/1 97, N. 94 p. 310.

B 529 20/6 1997 Førelse af affaldsjournal, i kraft for Grønland

1/7 98 v. B 364 14/6 98, N. 98 p. 122.

B 454 26/6 1998 Udarbejdelse, indhold og godkendelse af

skibsberedskabsplaner ved olieforurening,

N. 98 p. 142.

B 771 24/10 1998 Indberetninger om udtømning, dumpning og

spild, i kraft for Grønland 31/1 99 v. B 29

9/1 99, N. 99 p. 20.

B 485 15/6 1999 Udtømning af olie fra skibe, i kraft for

175


Miljøbeskyttelse Afsnit 28

Grønland 1/9 99 v. B 683 24/8 99, N. 99 p.

162.

B 992 6/11 2000 Henlæggelse af opgaver og beføjelser til

Forsvarskommandoen (§ 2, nr. 1-8), N. 00

p. 249.

Traktater:

1975 27/6: T 66 Konv. 1969 om olieforureningsulykker, LTC 75 p. 270.

T 113 26/9 1988 Protokol London 1973 Forurening af hav

med andet end olie, LTC 88 p. 277.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister

afsnit 11.2).

T 24 23/8 2001 Bekendtgørelse af bilag til protokol af 2/11

1973, LTC 01 p. 247.

1983 12/12: T 110 Overenskomst med Canada vedrørende havmiljøet, N.

83 p. 211, T1 4/2 93 Ændring af bilag B, LTC 93 p. 1.

1997 9/10: T 95 International konv. 1990 om Beredskab, Bekæmpelse og

Samarbejde vedr. Olieforurening.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister afsnit 11.2).

1998 12/11: T 42 Aftale af 29/3 mellem Danmark, Finland, Island, Norge

og Sverige om samarbejde vedr. bekæmpelse af forurening af havet

med olie eller andre skadelige stoffer, i kraft 16/1 98 tillige for Grønland,

N. 98 p. 204.

1994 16/3: L 170 Sølov, i kraft Grønland 1/2 96 v. A 8 15/1 96, L 205 29/3 95

dog i kraft 30/5 96, N. 96 p. 41, L 394 22/5 96 (§ 3), L. 901 16/12 98, §

1, nr. 14 i L 228 21/4 99, og L 106 (§ 1) 13/2 01, i kraft for Grønland

med ændringer 1/7 01 v. A 609 25/6 01, N. 01 p. 396. Lovens § 1, nr. 1-

13 og nr. 15-20 i kraft for Grønland v. A 911 14/11 03, N. 03 p. 213, L

886 (§ 2) 3/12 97 og L 1172 (§ 1 med ændringer) 19/12 03, i kraft for

Grønland 12/3 05 v. A 217 11/3 05, N. 05 p. 188.

B 206 3/4 1998 Lovens kap. 10 a og 10 b ophævet, N. 98 p.

37.

A 607 25/6 2001 Lovens §§ 164, 510, 511 og 512, jf. A 8/96,

ophævet 1/7 01, N. 01 p. 277.

176


Miljøbeskyttelse Afsnit 28

B 433 24/5 1996 Den internationale fond for erstatning af

skader ved olieforurening, 1992, LTA 96 p.

2309.

B 217 8/4 1998 Forsikring eller anden garanti til dækning af

det privatretlige ansvar for olieskader fra

skibe, N. 98 p. 38.

B 1042 28/10 2004 Lovens kap. 8 a, § 178, stk. 4, 1. pkt., og

kap. 9 a ophævet 1/4 05, N. 04 p. 204.

Traktater:

1975 9/9: T 99 Konvention 1969 om privatretligt ansvar for olieforurening,

T. 8 3/2 82 Ændring af konv. 1969, T 87 12/9 96, Ændring protokol,

LTC 96 p. 369.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister afsnit 29).

T 88 27/10 1978 Erstatningsfond for olieforurening, 1971,

T 51 27/6 96 Protokol af 1992 om ændring

af konventionen.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister

afsnit 29).

1997 9/10: T 95 International konv. 1990 om Beredskab, Bekæmpelse og

Samarbejde vedr. Olieforurening, LTC 97 p. 519.

(Andre landes tiltrædelse, se Dansk Lovregister afsnit 11.2).

1998 12/11: T 42 Aftale af 29/3 93 mellem Danmark, Finland, Island, Norge

og Sverige om samarbejde vedr. bekæmpelse af forurening af

havet med olie eller andre skadelige stoffer, i kraft 16/1 98 tillige for

Grønland, N. 98 p. 204.

(Se også afsnit 24 under Sølov)

1994 8/6: Ltl 6 Grønlands Naturinstitut, D. 94 p. 142, Ltl 13 29/10 99 (§§ 6

og 9), D. 99 p. 174.

177


________________________Emneregister_________________________

Emneregister

Afsnit

Adoptionslov ………………………………………………………………………… 27

Adoption, tjenestefrihed ……………………………………………………………... 25

Adoption, orlov og dagpenge ………………………………………………………... 11

Afgifter ………………………………………………………………………………. 17

Afgifter, gebyr, næringsbreve ……………………………………………………….. 13

Afgifter, motorkøretøjer ……………………………………………………………... 17

Afgifter, rejer ………………………………………………………………………… 10, 17

Afgifter, skibe ………………………………………………………………………... 24

Aftaleloven …………………………………………………………………………... 13

Aktieselskaber ……………………………………………………………………….. 1

Alderspension ………………………………………………………………………... 11

Alkohol ………………………………………………………………………………. 13

Amatørradiostationer ………………………………………………………………… 20

Ammunition, transport ………………………………………………………………. 24

Andelsboliger ………………………………………………………………………... 8

Ankestyrelse, sociale ………………………………………………………………… 11

Anlægsarbejder ………………………………………………………………………. 5

Anpartsselskaber …………………………………………………………………….. 1

Apotekervæsenet …………………………………………………………………….. 23

Arbejdsanvisning ……………………………………………………………………. 2

Arbejdsforhold ………………………………………………………………………. 2

Arbejdsformidling …………………………………………………………………… 2, 11

Arbejdskrafttilgang, regulering af …………………………………………………… 2

Arbejdsmarkedets Tillægspension …………………………………………………... 11

Arbejdsmarkedsafgift ………………………………………………………………... 17

Arbejdsmarkedsydelse ………………………………………………………………. 11

Arbejdsmiljøområdet ………………………………………………………………… 2

Arbejdsskadeforsikring ……………………………………………………………… 11

Arbejdsstridigheder ………………………………………………………………….. 2

Arbejdstagers opfindelser ……………………………………………………………. 9

Arbejdstidsregler …………………………………………………………………….. 25

Arbejds- og socialvæsenet …………………………………………………………… 11

Arealanvendelse ……………………………………………………………………... 5

Arkivalier, kassation …………………………………………………………………. 17

Arkiver ……………………………………………………………………………….. 4

Arkiver, fotografering ……………………………………………………………….. 9

Arktisk Institut ………………………………………………………………………. 4

Arv …………………………………………………………………………………… 3

Atomenergi …………………………………………………………………………... 6

178


________________________Emneregister_________________________

ATP ………………………………………………………………………………….. 11

Automatspil, tilladelse og afgifter …………………………………………………… 17

Banker ……………………………………………………………………………….. 1

Barnets rettigheder …………………………………………………………………... 27

Barselorlov m.v., ligebehandling ……………………………………………………. 2

Barselorlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption ………………………... 11

Bebyggelse …………………………………………………………………………... 5

Befolkningsflytninger ………………………………………………………………... 11

Befordringsmidler under jagt ………………………………………………………... 14

Beholdere til øl og læskedrikke ……………………………………………………… 28

Beredskab, civile …………………………………………………………………….. 12

Beskæftigelsesprojekter, kommunale ……………………………………………….. 11

Betinget dømte, tilsyn ………………………………………………………………... 21

Beværtning …………………………………………………………………………... 13

Biblioteker …………………………………………………………………………… 4

Billeder, fotografiske, ophavsret …………………………………………………….. 9

Biodiversitetskonventionen ………………………………………………………….. 13, 16

Biologisk materiale…………………………………………………………………… 14

Biologiske ressourcer ………………………………………………………………... 13

Bisiddere, salærer ……………………………………………………………………. 21

Biskop ……………………………………………………………………………….. 15

Bispevielse, ritual for ………………………………………………………………... 15

Bistand ………………………………………………………………………………. 11

Bjærgning …………………………………………………………………………… 24

Blodtypereagenser …………………………………………………………………… 23

Bogføringslov ……………………………………………………………………….. 13

Bohaveforsikring ……………………………………………………………………. 25

Boligadministration …………………………………………………………………. 8

Boligbidrag ………………………………………………………………………….. 25

Boligbyggeri, støtte til ………………………………………………………………. 1

Boligbyggeri og –vedligeholdelse …………………………………………………… 5

Boliger, andels- ……………………………………………………………………… 8

Boliger, leje af ……………………………………………………………………….. 8

Boligfinansiering …………………………………………………………………….. 1

Boligklagenævn………………………………………………………………………. 8

Boligselskab …………………………………………………………………………. 8

Boligsikring ………………………………………………………………………….. 11

Boligstøtte …………………………………………………………………………… 1

Boligstøttehuse ……………………………………………………………………… 1

Boligtjenestetelefoner ……………………………………………………………….. 20

Boligudlejning ………………………………………………………………………. 1

179


________________________Emneregister_________________________

Bopælskrav ………………………………………………………………………….. 1,13

Borgerlige og politiske rettigheder ………………………………………………….. 26

Borgerligt ombud ……………………………………………………………………. 17, 25

Borgerråd uden for kommunale inddeling …………………………………………... 17

Borteblevne ………………………………………………………………………….. 3

Brancheudvalg ……………………………………………………………………….. 22

Brandvæsen ………………………………………………………………………….. 6

Budget, Grønlands hjemmestyre …………………………………………………….. 17

Bundgarnsvedtægter …………………………………………………………………. 10

Buskørsel …………………………………………………………………………….. 19

Bygdeanlæg ………………………………………………………………………….. 6, 13

Bygdebestyrelser …………………………………………………………………….. 17

Bygge- og anlægssektoren, tilbud 5

Byggeri ………………………………………………………………………………. 5

Bygningsfredning ……………………………………………………………………. 5

Bygningsmyndigheder ………………………………………………………………. 5

Byplaner ……………………………………………………………………………... 5

Børns retsstilling …………………………………………………………………….. 27

Børnetilskud …………………………………………………………………………. 11

Børn og unge, bistand ……………………………………………………………….. 11

Børn og unge, Videnscenter …………………………………………………………. 11

Checklov ……………………………………………………………………………... 1

Civilforsvar ………………………………………………………………………….. 12

CPR-nr. ………………………………………………………………………………. 17

Daginstitutioner ……………………………………………………………………… 11

Dagpleje ……………………………………………………………………………… 11

Dagpenge …………………………………………………………………………….. 25

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption ………………………………………... 11

Danmarks Forskningsråd …………………………………………………………….. 22

Danmarks Grundforskningsfond……………………………………………………… 22

Danmarks Statistik …………………………………………………………………... 16

Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder …………………... 16

Det Centrale Personregister ………………………………………………………….. 17

Disciplinærforfølgning ………………………………………………………………. 25

Dobbeltbeskatning …………………………………………………………………… 17

Domstolsstyrelsen …………………………………………………………………… 21

Dopingmidler, forbud ………………………………………………………………... 23

Dybfrosne levnedsmidler ……………………………………………………………. 7

Dykkere ……………………………………………………………………………… 24

Dyr …………………………………………………………………………………… 7, 14

Dyr, sygdomme ……………………………………………………………………… 7

180


________________________Emneregister_________________________

Dyrlæger ……………………………………………………………………………... 7

Dyr, transport ………………………………………………………………………… 24

Dyrefredning ………………………………………………………………………… 14

Dyreværn …………………………………………………………………………….. 7

Dyrtidsregulering …………………………………………………………………….. 25

Dødsattester ………………………………………………………………………….. 23

Edderfugle …………………………………………………………………………… 14

EF ……………………………………………………………………………………. 10, 26

EF, fiskeri ……………………………………………………………………………. 10

Efterforskning, råstoffer ……………………………………………………………... 13

Efterskole……………………………………………………………………………... 22

Efterløn, landsstyremedlemmer m.v. ………………………………………………... 17

Ejendom ……………………………………………………………………………… 8

Eksklusive økonomiske zoner ……………………………………………………….. 10

Ejendomsret, industriel ………………………………………………………………. 9

Ejerlejligheder ……………………………………………………………………….. 8

Eksplosivstoffer ……………………………………………………………………… 6

Eksporttilladelse ……………………………………………………………………... 13

Ekspropriation ……………………………………………………………………….. 8

Elektricitet …………………………………………………………………………… 6,13

Embedslægeinstitutionen …………………………………………………………….. 23

”Enarmede tyveknægte” ……………………………………………………………... 17

Eneret ………………………………………………………………………………… 9, 13, 20

Energiforsyning ……………………………………………………………………… 6

Engangsbidrag ……………………………………………………………………….. 27

Engangsemballage …………………………………………………………………… 28

Erhverv ………………………………………………………………………………. 10, 13

Erhverv, udøvelse af …………………………………………………………………. 10

Erhvervs- og kompetenceudviklingsrådet…..………………………………………... 1

Erhvervsdrivende fonde ……………………………………………………………... 1

Erhvervsdrivende virksomheder …………………………………………………….. 13

Erhvervsfremme ……………………………………………………………………... 1, 13, 18

Erhvervsfremmelån ………………………………………………………………….. 1

Erhvervsjagtbeviser ………………………………………………………………….. 14

Erhvervsmæssige uddannelser ………………………………………………………. 22

Erhvervsregister, Det grønlandske …………………………………………………... 27

Erhvervsstøtte ……………………………………………………………………….. 1

Erhvervskurser, tilskud til………. ………………………………………………….. 22

Erhvervsudygtighedsrente …………………………………………………………… 11

Erhvervsvejledning …………………………………………………………………... 22

Erstatning, atomskader……………………………………………………………….. 6

Erstatning fra staten til ofre for forbrydelser ………………………………………… 21

181


________________________Emneregister_________________________

Erstatning, olieskader fra skibe ……………………………………………………… 24

Erstatning, svie og smerte …………………………………………………………… 21

Erstatning, vaccinationsskader ………………………………………………………. 23

Erstatning, vandskader ………………………………………………………………. 8

Erstatning, værnepligtige m.fl. ………………………………………………………. 12

Erstatningsansvar ……………………………………………………………………. 1, 11

Etagehuse, lejemål …………………………………………………………………… 8

EU ……………………………………………………………………………………. 10, 26

Euforiserende stoffer ………………………………………………………………… 23

Europarådet ………………………………………………………………………….. 26

Fabriksvirksomhed …………………………………………………………………... 13

Faderskab ……………………………………………………………………………. 27

Faglig strid …………………………………………………………………………… 25

Familiepleje ………………………………………………………………………….. 11

Fangst og jagt ………………………………………………………………………... 14

Fangsthytter, Østgrønland …………………………………………………………… 26

Fartøjer, leje af ………………………………………………………………………. 24

Ferie …………………………………………………………………………………. 25

Finansiel virksomhed ………………………………………………………………... 1

Finansieringsstøtte, landbaserede erhverv …………………………………………… 13

Finansår, statens ……………………………………………………………………... 16

Fisk, udførsel ………………………………………………………………………… 7, 10

Fiskeaffald …………………………………………………………………………… 14

Fiskeprodukter ……………………………………………………………………….. 7

Fiskeriaftaler ………………………………………………………………………… 10, 26

Fiskeri ………………………………………………………………………………... 10, 14

Fiskerifinansieringspulje …………………………………………………………….. 1

Fiskeriterritorium ……………………………………………………………………. 10

Fiskeriuddannelse ……………………………………………………………………. 22

Fjeldørred ……………………………………………………………………………. 10, 14

Fjernsyn ……………………………………………………………………………… 4, 20

Fjernvarmeforsyning ………………………………………………………………… 6

Flag, flagning ………………………………………………………………………… 16, 17

Flygtninge, visumtvang ……………………………………………………………… 26

Flyttegodtgørelse ……………………………………………………………………. 25

Flyvepladser, anlæg ………………………………………………………………….. 5

Flyvepladser, ordensreglement ………………………………………………………. 19, 24

Flyvning ……………………………………………………………………………… 24

Fogedmyndighed …………………………………………………………………….. 21

Folkehøjskole ………………………………………………………………………... 22

Folkeregister …………………………………………………………………………. 17

Folkeskole …………………………………………………………………………… 22

182


________________________Emneregister_________________________

Folketing …………………………………………………………………………….. 16

Folketingets ombudsmand …………………………………………………………… 16

Folketingsvalg, Grønland ……………………………………………………………. 16

Fonde ………………………………………………………………………………… 27

Foranstaltninger ……………………………………………………………………… 21

Forbrugerklageudvalg ……………………………………………………………….. 13

Forenede Nationers Pagt …………………………………………………………….. 26

Forfatterret …………………………………………………………………………… 9

Forholdsregler mod Irak ……………………………………………………………... 26

Forholdsregler mod Liberia ………………………………………………………….. 26

Forholdsregler mod Rwanda ………………………………………………………… 26

Forholdsregler mod Serbien og Montenegro ………………………………………… 26

Forholdsregler mod Sierra Leone ……………………………………………………. 26

Formueretlige love …………………………………………………………………... 1, 11, 13

Forretningsområder, ministeriers ……………………………………………………. 16

Forretningsorden, Landstinget ………………………………………………………. 17

Forsikring ……………………………………………………………………………. 11

Forsikring i.h.t. færdselslov …………………………………………………………. 19

Forsikring, fartøjer …………………………………………………………………… 11

Forsikringsvirksomhed ………………………………………………………………. 1

Forskelsbehandling, race …………………………………………………………….. 21

Forskningsrådgivning m.v. …………………………………………………………... 22

Forsvaret ……………………………………………………………………………... 12

Forsvarets organisation ………………………………………………………………. 12

Forsvaret af Grønland ……………………………………………………………….. 26

Forsyningsmæssige foranstaltninger ………………………………………………… 13, 20, 24

Fortrydelsesret ………………………………………………………………………. 13

Forurening …………………………………………………………………………… 28

Forvaltning af skatter ………………………………………………………………… 17

Forvaltningshøjskole ………………………………………………………………… 22

Forvaltningslov (se også sagsbehandlingslov) ………………………………………. 16

Forældelse, civile krav ………………………………………………………………. 1

Fratrædelsesgodtgørelse …………………………………………………………….. 25

Fredning, bygninger …………………………………………………………………. 5

Fredning, dyr ………………………………………………………………………… 14

Fredning, kulturminder ………………………………………………………………. 5

Fredning, natur ………………………………………………………………………. 14

Fri proces ……………………………………………………………………………. 21

Frie grundskoler ……………………………………………………………………... 22

Frirejser ……………………………………………………………………………… 11, 25

Fritidsvirksomhed …………………………………………………………………… 22

Fritidsjagtbeviser ……………………………………………………………………. 10, 14

183


________________________Emneregister_________________________

Fugle …………………………………………………………………………………. 14

Fugle, vilde i fangenskab …………………………………………………………….. 14

Fuldbyrdelse af straf …………………………………………………………………. 21

Fuldmagtslov ………………………………………………………………………… 17

Fyringsanlæg ………………………………………………………………………… 6

Fyrværkeri …………………………………………………………………………… 19

Fællesantenneanlæg ………………………………………………………………….. 4

Fællesmærker ………………………………………………………………………... 9

Færdsel ………………………………………………………………………………. 19

Færingehavn …………………………………………………………………………. 24

Fødevarer m.m. ………………………………………………………………………. 7

Fødsel, tjenestefrihed ………………………………………………………………… 25

Fødselshjælp …………………………………………………………………………. 23

Førerbevis ……………………………………………………………………………. 19

Førtidspension ………………………………………………………………………. 11

Får, fredning af vildtlevende tamfår …………………………………………………. 14

Fåreavl ……………………………………………………………………………….. 10

Fåreholderuddannelse ………………………………………………………………... 22

Garantifond for indskydere og investorer …………………………………………… 1

Gasanlæg, skibe ……………………………………………………………………… 24

Genetableringsstøtte …………………………………………………………………. 10, 11

Gevinstopsparing …………………………………………………………………….. 1

Godsbefordring ………………………………………………………………………. 24

Graviditet, tjenestefrihed …………………………………………………………….. 25

Grundloven …………………………………………………………………………... 16

Grunduddannelser …………………………………………………………………… 22

Grønlands administrative forhold ……………………………………………………. 17

Grønlands Arkiv ……………………………………………………………………... 4

Grønlands centrale lønanvisning …………………………………………………….. 17

Grønlands erhvervsgymnasiale uddannelser ………………………………………… 22

Grønlands Fiskeriundersøgelser …………………………………………………….. 10, 14

Grønlands Forundersøgelser/Misissueqqaarnerit ……………………………………. 13

Grønlands Gymnasiale Uddannelse …………………………………………………. 22

Grønlands Landsråd …………………………………………………………………. 17

Grønlands Landsting ………………………………………………………………… 17

Grønlands Ligestillingsråd …………………………………………………………... 2

Grønlands Naturinstitut ……………………………………………………………… 28

Grønlands Radio ……………………………………………………………………... 4

Grønlands Råstoffond………………………………………………………………… 13, 27

Grønlands Selvstyre …………………………………………………………………. 17

Grønlands Seminarium ………………………………………………………………. 22

Grønlands Sprognævn ……………………………………………………………….. 4

184


________________________Emneregister_________________________

Grønlands Statistik …………………………………………………………………... 17

Grønlands Stednavnenævn …………………………………………………………... 8

Grønlands tekniske Organisation ……………………………………………………. 6, 4, 24

Grønlands Universitet ……………………………………………………………….. 22

Gæld …………………………………………………………………………………. 1

Gældsbreve …………………………………………………………………………... 1

Gældssanering ……………………………………………………………………….. 22

Gæs …………………………………………………………………………………... 14

Haager-konventionen ………………………………………………………………... 26

Handel ……………………………………………………………………………….. 13

Handel med udlandet ………………………………………………………………… 26

Handelsvoldgift ……………………………………………………………………… 21

Handicappede, bistand ………………………………………………………………. 11

Harer …………………………………………………………………………………. 14

Havari ……………………………………………………………………………….. 24

Havmiljøbeskyttelse …………………………………………………………………. 28

Havne ………………………………………………………………………………… 24

Havneafgifter ………………………………………………………………………… 17, 24

Havnereglement ……………………………………………………………………… 24

Havpattedyr ………………………………………………………………………….. 26

Havbundsmyndighed, Den Internationale …………………………………………… 26

Havretsdomstol, Den Internationale …………………………………………………. 21, 26

Havretskonventionen ………………………………………………………………… 21

Havundersøgelsesråd, Det internationale ……………………………………………. 26

Helligdagslov ………………………………………………………………………… 15

Hestehold …………………………………………………………………………….. 10

Hittegods …………………………………………………………………………….. 19

HIV-smittede ………………………………………………………………………… 23

Hjem- og opholdskommune …………………………………………………………. 11

Hjemmehjælp ………………………………………………………………………... 11

Hjemmestyre, Grønlands …………………………………………………………….. 17

Hjemmestyrets regnskabsvæsen m.v. ……………………………………………….. 17

Hjemmestyrets virksomheder, omdannelse til aktieselskaber ………………………. 13

Hjemmesygepleje ……………………………………………………………………. 23

Hjælp fra det offentlige ……………………………………………………………… 11

Honorarer, brandvæsen ……………………………………………………………… 6

Hoteller ……………………………………………………………………………… 13

Hundegalskab ……………………………………………………………………….. 7, 23

Hundehold …………………………………………………………………………… 7

Hunde og dyreværn ………………………………………………………………….. 7

Hundeslæderejser ……………………………………………………………………. 24

Husdyr, omsætning ………………………………………………………………….. 10

185


________________________Emneregister_________________________

Husdyrhold ………………………………………………………………………….. 10

Husdyrsygdomme …………………………………………………………………… 7, 23

Huslejetilskud ……………………………………………………………………….. 11

Hvaler ………………………………………………………………………………... 10, 14

Hvalros ………………………………………………………………………………. 14

Hvidfisk ……………………………………………………………………………… 14

Hvidhval ……………………………………………………………………………... 14

Hyrevognskørsel …………………………………………………………………….. 19

Håndværk ……………………………………………………………………………. 13

Ilismatusarfik (Grønlands Universitet) ………………………………………………. 22

ILO Intern. arbejdsorganisation ……………………………………………………... 2

ILO-konvention ……………………………………………………………………… 26

Incassosalærer ……………………………………………………………………….. 21

Inddeling, landsdele, kommuner …………………………………………………….. 17

Inddrivelse, kommunale fordringer …………………………………………………. 17

Inddrivelse, restancer ………………………………………………………………… 17

Indfødsret …………………………………………………………………………….. 16

Indførselsafgifter …………………………………………………………………….. 17

Indførselsafgifter, beregning og opkrævning ………………………………………... 13, 17

Indførsel, dyr og animalske produkter ………………………………………………. 7

Indførsel, hunde og tamkatte fra Grønland til Danmark …………………………….. 7

Indførsel, kød ………………………………………………………………………… 7, 13

Indførsel, landbrugsprodukter ……………………………………………………….. 7

Indførsel, motorcykler ……………………………………………………………….. 19

Indførsel, slagteaffald ………………………………………………………………... 7

Indførsel, varer ………………………………………………………………………. 10, 13

Indførsel af varer ved indrejse ………………………………………………………. 13

Indførsel, vegetabilier ……………………………………………………………….. 7

Ind- og udførsel af varer …………………………………………………………….. 13

Individuel kontrakt …………………………………………………………………... 25

Indkomstskat ………………………………………………………………………… 17

Indsamlinger, offentlige …………………………………………………………….. 19

Indskydergarantifond ………………………………………………………………… 1

Industriel ejendomsret……………………………………………………………….. 9

Industriel retsbeskyttelse …………………………………………………………….. 9

Internationale forpligtelser, lovvalg ved …………………………………………….. 13

Internationalt beskyttede personer …………………………………………………… 26

Invalidekøretøjer, afgift ……………………………………………………………… 11

Isbjørne ………………………………………………………………………………. 14

Is- og vandeksport …………………………………………………………………… 13

Jagt, erhverv ………………………………………………………………………… 14

186


________________________Emneregister_________________________

Jagt, fritid ……………………………………………………………………………. 10, 14

Jagt- og fiskeribetjente ………………………………………………………………. 10, 14

Jordbrugsbedrifter …………………………………………………………………… 10

Journalister …………………………………………………………………………... 22

Justering ……………………………………………………………………………… 18

Jærv ………………………………………………………………………………….. 14

Kasser, offentlige grønlandske ………………………………………………………. 17

Kastration ……………………………………………………………………………. 21, 23

Kateketer …………………………………………………………………………….. 15

Katte …………………………………………………………………………………. 7

Kemiske våben ………………………………………………………………………. 19, 26

Kernevåben ………………………………………………………………………….. 26

Kirkegårde …………………………………………………………………………… 15

Kirken ………………………………………………………………………………... 15

Kirkeindvielse, ritual for …………………………………………………………….. 15

Klassificeret materiale ……………………………………………………………….. 26

Klimaændringer, FN-konventionen …………………………………………………. 26

KNI (Kalaallit Niuerfiat) …………………………………………………………….. 13, 20, 24

Kollegier ……………………………………………………………………………... 8

Kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland ……………………….. 22

Kommunalbestyrelser ……………………………………………………………….. 17

Kommunal anlægsfond ………………………………………………………………. 17

Kommunale beskæftigelsesprojekter ………………………………………………... 11

Kommunale forhold …………………………………………………………………. 17

Kommunale forsøgsordninger ………………………………………………………. 17

Koncession …………………………………………………………………………... 4, 13, 20

Kongehuset ………………………………………………………………………….. 16

Konjunkturudligningsfond …………………………………………………………... 10

Konkurrence …………………………………………………………………………. 13

Konkurrencenævnet …………………………………………………………………. 13

Konkurrencetilsynet………………………………………………………………….. 13

Konkurs ……………………………………………………………………………… 3

Konsulentformidling ………………………………………………………………… 22

Kontinentalsokkel ……………………………………………………………………. 10, 13, 26

Koppevaccination ……………………………………………………………………. 23

Kort- og Matrikelstyrelsen …………………………………………………………... 8

Kreditinstitutter ……………………………………………………………………… 1

Kredsdommere, vederlag, ferie ……………………………………………………… 21

Kriminalforsorg ……………………………………………………………………… 21

Kriminalret …………………………………………………………………………... 21

Krydstogtpassagerafgift ……………………………………………………………… 24

Kulbrinteaktiviteter ………………………………………………………………….. 13

187


________________________Emneregister_________________________

Kultur- og Fritidsvirksomhed ………………………………………………………... 22

Kunstfond, Statens …………………………………………………………………… 4

Kunstnerret …………………………………………………………………………... 9

Kunstskole ………………………………………………………………………….... 22

Kvalitetskontrol med fisk ……………………………………………………………. 7

Kvinder, diskrimination ……………………………………………………………… 26

Køb, kredit …………………………………………………………………………… 13

Kød og kødkontrol …………………………………………………………………… 7

Kønssygdomme, bekæmpelse af …………………………………………………….. 23

Køretøjer ……………………………………………………………………………... 19

Laksefiskeri ………………………………………………………………………….. 10

Landbrug …………………………………………………………………………….. 10

Landbrugsstøtte ……………………………………………………………………… 1

Landpattedyr …………………………………………………………………………. 14

Landsplanlægning …………………………………………………………………… 5

Landsråd, Grønlands ………………………………………………………………… 17

Landstinget og Landsstyret ………………………………………………………….. 17

Legater ……………………………………………………………………………….. 27

Leje af boliger ……………………………………………………………………….. 8

Leje af fartøjer, kajak og hundeslæde ……………………………………………….. 24

Levnedsmiddelvirksomheder ………………………………………………………... 7, 23

Levnedsmidler ……………………………………………………………………….. 7

Licens, fiskeri ………………………………………………………………………... 10

Ligestilling …………………………………………………………………………… 2

Ligestillingsråd, Grønlands ………………………………………………………….. 2

Litterære værker, ophavsret ………………………………………………………….. 9

Loddefiskeri i farvandene mellem Grønland, Island og Jan Mayen ………………… 10

Lotteriafgift ………………………………………………………………………….. 17

Lotterier ……………………………………………………………………………… 17

Loves gyldighed ……………………………………………………………………... 16

Lovovertrædere, udlevering …………………………………………………………. 21

Lovtidende …………………………………………………………………………… 16

Luftfart ……………………………………………………………………………….. 24

Luftfartøjer, fremmede, militære …………………………………………………….. 26

Lægdommere m.fl., udgifter v/retssager …………………………………………….. 21

Lægegerning …………………………………………………………………………. 23

Lægehjælp, midlertidigt ophold ……………………………………………………... 11

Lægemidler m.v. …………………………………………………………………….. 23

Lægemidler, skibe …………………………………………………………………… 24

Lægemidler, veterinære ……………………………………………………………… 7, 23

Lægeundersøgelse, dykkere …………………………………………………………. 24

Lærerhøjskole ……………………………………………………………………….. 22

188


________________________Emneregister_________________________

Lærere, uddannelse m.v. …………………………………………………………….. 22

Lærlingeforhold ……………………………………………………………………… 2

Lønanvisning, Grønlands centrale …………………………………………………… 17

Lønforskud …………………………………………………………………………... 25

Lønmodtagernes Garantifond ……………………………………………………….. 11

Lønningsforhold, tjenestemænd, Grønlands hjemmestyre og kommunerne ………… 17

Lån …………………………………………………………………………………… 1

Lån og garantier, erhvervsvirksomheder …………………………………………….. 1

Lån, mindre boliger ………………………………………………………………….. 1

Lån, optagelse i udlandet …………………………………………………………….. 1, 17

Lån til uddannelsessøgende ………………………………………………………….. 22

Markedsføring ……………………………………………………………………….. 13

Matrikel ……………………………………………………………………………… 8

Medhjælperes retsforhold ……………………………………………………………. 2

Medicinalloven ………………………………………………………………………. 23

Medieansvar …………………………………………………………………………. 4

Menighedsrepræsentation ……………………………………………………………. 15

Menneskeligt væv ……………………………………………………………………. 21

Menneskerettigheder ………………………………………………………………… 26

Metaller, ædle ………………………………………………………………………... 18

Militær retsplejelov ………………………………………………………………….. 12

Militær straffelov …………………………………………………………………….. 12

Miljøbeskyttelse ……………………………………………………………………... 14, 28

Miljøpåvirkningsteknik ……………………………………………………………… 26

Mineralske råstoffer …………………………………………………………………. 13

Ministeransvar ……………………………………………………………………….. 16

Ministeriers forretningsområder ……………………………………………………... 16

Misissueqqaarnerit/Grønland ………………………………………………………... 13

Morarenter …………………………………………………………………………… 1, 13, 25

Mortifikation af værdipapirer ……………………………………………………….. 1

Moskusokser ………………………………………………………………………… 14

Motorbådsforsikring …………………………………………………………………. 11

Motorcykler, indførsel ……………………………………………………………….. 19

Motorkøretøjer, afgifter ……………………………………………………………… 17

Museer ……………………………………………………………………………….. 4

Museer, fotografering ………………………………………………………………... 9

Myndighed …………………………………………………………………………… 27

Mægling ……………………………………………………………………………… 27

Mærkning ……………………………………………………………………………. 13

Møblering, boliger …………………………………………………………………… 8, 11

Mødediæter (kirken) …………………………………………………………………. 15

Mønstre ………………………………………………………………………………. 9

189


________________________Emneregister_________________________

Mønstring søfarende …………………………………………………………………. 24

Mønt …………………………………………………………………………………. 18

Mål …………………………………………………………………………………… 18

Nalunaarutit ………………………………………………………………………….. 16

Narhvaler …………………………………………………………………………….. 14

Narkotika …………………………………………………………………………….. 23

Narkotikahæleri ……………………………………………………………………… 23

Nationalbank, Danmarks …………………………………………………………….. 1

Nationalpark …………………………………………………………………………. 14

NATO ……………………………………………………………………………….. 26

Natrenovation ……………………………………………………………………….. 6, 19

Naturbeskyttelse ……………………………………………………………………... 14

Naturfænomener ……………………………………………………………………... 6, 20

Naturinstitut, Grønlands ……………………………………………………………... 28

Nautiske eksaminer m.v. …………………………………………………………….. 22

Navigatøruddannelser ……………………………………………………………….. 22

Navn …………………………………………………………………………………. 27

Nordisk kulturfond …………………………………………………………………... 26

Nordisk samarbejde ………………………………………………………………….. 26

Normalbidrag ………………………………………………………………………… 27

Nukleare anlæg ………………………………………………………………………. 6

Nunaoil A/S…………………………………………………………………………… 13

Næringsvirksomhed …………………………………………………………………. 10, 13

Offentlige grønlandske kasser ……………………………………………………….. 17

Offentlige indsamlinger ……………………………………………………………… 19

Offentlig hjælp ………………………………………………………………………. 11

Offentlig pension …………………………………………………………………….. 11

Offentliggørelse af love ……………………………………………………………… 16

Offentlighed i forvaltningen, grønlandske myndigheder ……………………………. 17

Offentlighed i forvaltningen, rigsmyndigheder ……………………………………… 16

Olie i fyringsanlæg …………………………………………………………………... 6

Olieforurening, havet ………………………………………………………………… 24, 28

Oliekoncessioner …………………………………………………………………….. 13

Olieskader fra skibe …………………………………………………………………. 24

Ombudsmand, Folketingets …………………………………………………………. 16

Ombudsmand, Inatsisartut …………………………………………………………. 17

Omnibuskørsel ………………………………………………………………………. 19

Opbevaring, både på land ……………………………………………………………. 19

Opfindelser …………………………………………………………………………... 9

Ophavsret …………………………………………………………………………….. 9

Opholds- og hjemkommune ………………………………………………………… 1

190


________________________Emneregister_________________________

Oqaatsinik Pikkorissarfik ……………………………………………………………. 22

Orlov …………………………………………………………………………………. 25

Orlov ved graviditet, barsel og adoption …………………………………………….. 11

Orlogsfartøjers adgang ………………………………………………………………. 26

OSCE ………………………………………………………………………………… 26

Ozonlaget …………………………………………………………………………….. 26

Pant …………………………………………………………………………………... 8

Pant, bolig- og erhvervsstøtte ……………………………………………………….. 1

Papirløse ægteskaber ………………………………………………………………… 25

Partier, støtte til ……………………………………………………………………… 16

Partsoffentlighed …………………………………………………………………….. 16

Pas …………………………………………………………………………………… 19

Passagerbefordring …………………………………………………………………... 24

Patent ………………………………………………………………………………… 9

Patienter ……………………………………………………………………………… 23

Pengeinstitutter ………………………………………………………………………. 1

Pension, borgmestre …………………………………………………………………. 17

Pension, tjenestemænd Grønlands Hjemmestyre og kommunerne ………………….. 17

Pensionsordning, Grønlands landsråd og Grønlands landsting ……………………… 17

Personnavne …………………………………………………………………………. 27

Personnumre…………………………………………………………………………. 11

Personregister, regionale (KIA)……………………………………………………… 27

Plejehjem og –hjælp………………………………………………………………….. 11

Politipersonale, behandling af klager………………………………………………… 19

Politi………………………………………………………………………………….. 19

Post…………………………………………………………………………………… 20

Praktikstøtte ………………………………………………………………………….. 22

Priser …………………………………………………………………………………. 13

Privatradioanlæg……………………………………………………………………… 20

Processuelle meddelelser ……………………………………………………………. 21

Produktansvar ………………………………………………………………………... 1

Produktions- og salgsvirksomhed …………………………………………………… 13

Provsteindsættelse, ritual for ………………………………………………………… 15

Præstegæld …………………………………………………………………………… 15

Præster ……………………………………………………………………………….. 15

Præstevielse, ritual for ……………………………………………………………….. 15

Rabies ………………………………………………………………………………... 7, 23

Racediskrimination …………………………………………………………………... 21, 26

Radio og fjernsyn ……………………………………………………………………. 4

Radiofrekvenser ……………………………………………………………………… 20

Radiosondetjeneste …………………………………………………………………... 20

191


________________________Emneregister_________________________

Realkreditinstitutter ………………………………………………………………….. 1

Realkreditlov ………………………………………………………………………… 1

Redningsvæsen ………………………………………………………………………. 24

Registre, offentlige …………………………………………………………………... 27

Registre, private ……………………………………………………………………… 27

Registreret partnerskab ………………………………………………………………. 27

Registrering luftfartøjer ……………………………………………………………… 24

Registrering, motorkøretøjer ………………………………………………………… 19

Registrering, pant ……………………………………………………………………. 8

Registrering, rettigheder …………………………………………………………….. 8

Registrering, skibe …………………………………………………………………… 24

Regnskabsvæsen m.v., Grønlands Hjemmestyre ……………………………………. 17

Rejer …………………………………………………………………………………. 10, 14

Rejse til og i Grønland (Rejsebekendtgørelsen) …………………………………….. 19

Rejse, kajak og hundeslæde …………………………………………………………. 24

Rejsesygesikring …………………………………………………………………….. 11

Rejsetilladelse, forsvarsområder …………………………………………………….. 19

Reklamering, sundhedsydelser ………………………………………………………. 23

Renovation …………………………………………………………………………… 28

Rensdyr ………………………………………………………………………………. 10, 14

Renter ………………………………………………………………………………... 1

Restancer til det offentlige …………………………………………………………... 17

Restauration og hotelvirksomhed ……………………………………………………. 13

Retsbeskyttelse, industriel …………………………………………………………… 9

Retsforhold, husbond og medhjælper ………………………………………………... 2

Retsforhold, EFG-elever og praktikvirksomheder …………………………………... 22

Retshjælp …………………………………………………………………………….. 21

Retslægerådet ………………………………………………………………………... 23

Retskrivning …………………………………………………………………………. 4

Retspleje …………………………………………………………………………….. 21

Revalidering …………………………………………………………………………. 11

Revisorer …………………………………………………………………………….. 13

Rigsarkivet …………………………………………………………………………… 4

Rigsrevision ………………………………………………………………………….. 16

Royal Arctic Line A/S ……………………………………………………………….. 13, 20, 24

Ruiner, fredlysning …………………………………………………………………... 5

Ræve …………………………………………………………………………………. 14

Røgfrie miljøer ………………………………………………………………………. 23

Røntgenanlæg ………………………………………………………………………... 23

Råstoffer ……………………………………………………………………………... 13

Råstoffond, Grønlands………………………………………………………………… 13, 27

Sagsbehandlingslov ………………………………………………………………….. 17

192


________________________Emneregister_________________________

Samarbejdsudvalg …………………………………………………………………… 25

Schengen-konventionen ……………………………………………………………... 19

Separation ……………………………………………………………………………. 27

Serum ………………………………………………………………………………… 23

Servering stærke drikke ……………………………………………………………… 13

Servicehuse i bygder ………………………………………………………………… 5

Servitut ………………………………………………………………………………. 8

Sikkerhed til søs ……………………………………………………………………... 24

Sikkerhedsforanstaltninger, arbejdspladser ………………………………………….. 2

Sikkerhedsudstyr …………………………………………………………………….. 2

Sildepisker …………………………………………………………………………… 10, 14

Skat ………………………………………………………………………………….. 17

Skattebegunstiget opsparing …………………………………………………………. 17

Skibes besætning …………………………………………………………………….. 24

Skibes sammenstød ………………………………………………………………….. 24

Skibsanløb, sundhedskontrol ………………………………………………………… 23

Skibsfart ……………………………………………………………………………… 24

Skibsmåling ………………………………………………………………………….. 24

Skibspantebreve ……………………………………………………………………… 1

Skifte ………………………………………………………………………………… 3

Skillemønt …………………………………………………………………………… 18

Skilsmisse …………………………………………………………………………… 27

Skipperskoler ………………………………………………………………………… 22

Skolebiblioteker ……………………………………………………………………… 4, 22

Skolenævn …………………………………………………………………………… 22

Skoleskib, statens ……………………………………………………………………. 22

Skolevæsenet ………………………………………………………………………… 22

Skorstensrensning ……………………………………………………………………. 6

Skydevåben ………………………………………………………………………….. 19

Skællaks ……………………………………………………………………………… 14

Skønsforretning ……………………………………………………………………… 24

Slagteaffald …………………………………………………………………………... 7

Slædehunde ………………………………………………………………………….. 7

Slædekørsel, færdselsregler ………………………………………………………….. 19

Slædepost …………………………………………………………………………….. 20

Slæderejser …………………………………………………………………………... 24

Snegæs ……………………………………………………………………………….. 14

Sneharer ……………………………………………………………………………… 14

Snescootere …………………………………………………………………………... 14, 19

Sociale Ankestyrelse ………………………………………………………………… 11

Sociale pensioner ……………………………………………………………………. 11

Socialpædagogiske uddannelser ……………………………………………………... 22

Socialrådgivere ………………………………………………………………………. 22

193


________________________Emneregister_________________________

Sommertid …………………………………………………………………………… 18

Sparekasser ………………………………………………………………………….. 1

Spare- og udlånsvirksomhed ………………………………………………………… 1

Speedbåde, jagt ………………………………………………………………………. 14

Spil …………………………………………………………………………………… 17

Spiritus ……………………………………………………………………………….. 13

Spirituskørsel ………………………………………………………………………… 19

Spiritus, salg, servering ……………………………………………………………… 13

Spraglet sæl ………………………………………………………………………….. 14

Sprogcenter (Oqaatsinik Pikkorissarfik) …………………………………………….. 22

Sprognævn, Grønlands ………………………………………………………………. 4

Sprængstoffer ………………………………………………………………………... 6

Stat …………………………………………………………………………………… 16

Statens personaleboliger ……………………………………………………………... 1

Statens Seruminstitut ………………………………………………………………… 23

Statistisk virksomhed ………………………………………………………………... 17

Statsanstalten for Livsforsikring …………………………………………………….. 11

Statsregnskaber og –revisorer ……………………………………………………….. 16

Stednavne ……………………………………………………………………………. 8

Stempelafgift ………………………………………………………………………… 17

Sterilisation ………………………………………………………………………….. 23

STI-elever ……………………………………………………………………………. 22

Straffedomstol, Den Internationale ………………………………………………….. 21

Strukturreform, kommuner ………………………………………………………….. 17

Studiegæld …………………………………………………………………………… 22

Styrelsesloven ……………………………………………………………………….. 17

Støtte, genetablering …………………………………………………………………. 10, 11

Sundhedskontrol, skibsanløb ………………………………………………………… 23

Sundhedsmedhjælperuddannelse …………………………………………………….. 22

Sundhedsvæsen ……………………………………………………………………… 23

Svangerskab …………………………………………………………………………. 23

Svangerskabsafbrydelse ……………………………………………………………... 23

Svangerskabshygiejne ……………………………………………………………….. 23

Sydgrønlands Bogtrykkeri, vedtægter ………………………………………………. 4

Sygdomme …………………………………………………………………………… 23

Sygdomme og infektioner, dyr ………………………………………………………. 7

Sygehjælp ……………………………………………………………………………. 23

Sygehusophold i Danmark …………………………………………………………... 11

Sygejournaler aktindsigt ……………………………………………………………... 16, 23

Sygeplejersker ……………………………………………………………………….. 22, 23

Sygesikring, offentlig ………………………………………………………………... 11

Sæler …………………………………………………………………………………. 14

Sælgarn ………………………………………………………………………………. 14

194


________________________Emneregister_________________________

Sænkegarn …………………………………………………………………………… 14

Søfart ………………………………………………………………………………… 24

Søfartsbøger …………………………………………………………………………. 24

Søfartsuddannelse …………………………………………………………………… 22

Søforklaringer ……………………………………………………………………….. 24

Sølov …………………………………………………………………………………. 24, 28

Søredningstjenesten ………………………………………………………………….. 19, 24

Søterritoriet …………………………………………………………………………... 10

Søvejsregler ………………………………………………………………………….. 24

Tamrener …………………………………………………………………………….. 14

Tandlæger ……………………………………………………………………………. 23

Tandpleje …………………………………………………………………………….. 23

Tandteknikere ………………………………………………………………………... 23

Taxakørsel (hyrevogn) ………………………………………………………………. 19

Teknologi …………………………………………………………………………….. 13

Telefon ……………………………………………………………………………….. 20

Telekommunikation ………………………………………………………………….. 20

Teletjeneste …………………………………………………………………………... 20

Terapeutiske stoffer ………………………………………………………………….. 23

Testamente …………………………………………………………………………… 3

Thule forsvarsområde, adgang, ophold ……………………………………………… 19

Tid …………………………………………………………………………………… 18

Tilskud, elever ………………………………………………………………………. 22

Tilskud, Grønlands Hjemmestyre …………………………………………………… 17

Tilskud, politisk arbejde …………………………………………………………….. 17

Tilskud, økononomisk vanskeligt stillede kommuner ………………………………. 17

Tinglysning ………………………………………………………………………….. 8

Tips- og lottomidler, fordeling af …………………………………………………… 22

Tjenesteboliger ………………………………………………………………………. 8, 25

Tjenestefrihed ………………………………………………………………………... 25

Tjenestemandsret …………………………………………………………………….. 25

Tjenestemænd ………………………………………………………………………... 25

Tjenestemænd, landsråd, landsting, kommuner og Grønlands hjemmestyre ………... 17

Tjenesterejser ………………………………………………………………………… 25

Tjenestetelefoner …………………………………………………………………….. 20

Tobak ………………………………………………………………………………… 23

Tiksonvåben …………………………………………………………………………. 26

Told ………………………………………………………………………………….. 17

Torsk ………………………………………………………………………………… 10, 14

Tortur, FN-konvention ………………………………………………………………. 26

Trafik ………………………………………………………………………………… 13, 24

Traktater ……………………………………………………………………………... 26

195


________________________Emneregister_________________________

Translatøreksamen …………………………………………………………………… 22

Transport …………………………………………………………………………….. 24

Trawlfiskeri ………………………………………………………………………….. 10, 14

Trikinkontrol ………………………………………………………………………… 23

Tronbestigelse ……………………………………………………………………….. 16

Tronfølgelov …………………………………………………………………………. 16

Turisterhvervet ………………………………………………………………………. 13

Tusarliivik/Atuakkiorfik …………………………………………………………….. 4

TV ……………………………………………………………………………………. 4

TV-fællesantenneanlæg ……………………………………………………………… 20

Tvangssalg …………………………………………………………………………… 21

Tørvegravning ……………………………………………………………………….. 5

Uddannelse, erhvervsmæssig ……………………………………………………….. 22

Uddannelsesgæld, sanering …………………………………………………………. 22

Uddannelsesstøtte …………………………………………………………………… 25

Udenrigspolitiske forhold ……………………………………………………………. 26

Udenrigstjenesten …………………………………………………………………… 16

Udførsel, fisk ………………………………………………………………………… 10

Udførsel, fugle ……………………………………………………………………….. 14

Udførsel, kød ………………………………………………………………………… 7

Udførsel, levende dyr og animalske produkter ……………………………………… 7

Udførsel, planter ……………………………………………………………………... 14

Udførsel, vilde dyr …………………………………………………………………… 14

Ud- og indførsel af varer …………………………………………………………….. 13, 17

Udgifter ved retssagers behandling ………………………………………………….. 21

Udlevering, lovovertrædere ………………………………………………………….. 21

Udlændinge ………………………………………………………………………….. 19

Udskænkning ………………………………………………………………………… 13

Udvekslingsophold …………………………………………………………………... 22

Udvinding, råstoffer …………………………………………………………………. 13

Ulve ………………………………………………………………………………….. 14

Ulykkesforsikring ……………………………………………………………………. 11

Umyndige ……………………………………………………………………………. 27

Underholdsbidrag m.v., børn ………………………………………………………… 11, 27

Undersøgelseskommissioner ………………………………………………………… 21

Undervisningsvæsen …………………………………………………………………. 22

UNESCO …………………………………………………………………………….. 26

Ungdomsforsorg ……………………………………………………………………... 11

Ungdomspensioner, kommunale …………………………………………………….. 11

Vaccinationer ………………………………………………………………………… 23

Vaccinationsskader, erstatning ………………………………………………………. 23

196


________________________Emneregister_________________________

Valg ………………………………………………………………………………….. 17

Valg, Biskop …………………………………………………………………………. 15

Valg, bygdebestyrelser ………………………………………………………………. 17

Valg, Folketing ………………………………………………………………………. 16

Valg, landsting og kommunalbestyrelser ……………………………………………. 17

Valgretsalder ………………………………………………………………………… 16

Valuta ………………………………………………………………………………... 1

Valutafond, international …………………………………………………………….. 26

Vandforsyning ……………………………………………………………………….. 6

Vandkraftressourcer …………………………………………………………………. 6

Varemærker ………………………………………………………………………….. 9

Varer, afgiftsfri indførsel ved indrejse ………………………………………………. 13

Varer, registrering og kontrol ved ind- og udførsel………………………………….. 13

Varmeforsyning ……………………………………………………………………… 6

Vederlag landstingsmedlemmer ……………………………………………………... 17

Vedligeholdelsesarbejder ……………………………………………………………. 5

Vegetation, fredning …………………………………………………………………. 14

Vejrtjeneste ………………………………………………………………………….. 16, 20

Vejvæsen …………………………………………………………………………….. 6

Veksellov ……………………………………………………………………………. 1

Verdenssundhedsorganisation ………………………………………………………. 23

Vestunionen (WEU) ………………………………………………………………… 26

Veterinærvæsen ……………………………………………………………………… 7

Videnscenter, Børn og Unge ………………………………………………………… 11

Vilde fugle, fangenskab ……………………………………………………………… 7

Visitationsnævnet ……………………………………………………………………. 23

Visumtvang, flygtninge ……………………………………………………………… 26

Voldgift ……………………………………………………………………………… 21

Vuggestuer …………………………………………………………………………… 11

Væddere ……………………………………………………………………………… 10

Vægt …………………………………………………………………………………. 18

Værdipapircentralen …………………………………………………………………. 1

Værdipapirhandel m.v. ………………………………………………………………. 13

Værnepligt …………………………………………………………………………… 12

Vævstypereagenser ………………………………………………………………….. 23

Våben, det grønlandske ……………………………………………………………… 17

Våben, kemiske ……………………………………………………………………… 19, 26

Våben, kerne- ………………………………………………………………………... 26

Våbenlov …………………………………………………………………………….. 19

WEU …………………………………………………………………………………. 26

WTO …………………………………………………………………………………. 13

197


________________________Emneregister_________________________

Zoner, økonomiske ………………………………………………………………….. 10

Zoonoser……………………………………………………………………………….. 7

Ædle metaller ………………………………………………………………………... 18

Ægteskab …………………………………………………………………………….. 27

Ægteskaber, papirløse ……………………………………………………………….. 25

Ældreinstitutioner ……………………………………………………………………. 11

Ældre, bistand ……………………………………………………………………….. 11

Ænder ………………………………………………………………………………... 14

Økonomisk samordning ……………………………………………………………... 16

Økonomisk støtte til politiske partier m.m. …………………………………………. 16

Øl, beholdere ………………………………………………………………………… 28

Ørreder ………………………………………………………………………………. 10, 14

Østgrønland, fangsthytter ……………………………………………………………. 26

Østgrønland, Nationalpark …………………………………………………………... 14

Årsregnskab ………………………………………………………………………….. 1, 13

198

More magazines by this user
Similar magazines