Til Innovation C findes et opgavehæfte, der kan hentes her (5Mb)

nyttf.dk

Til Innovation C findes et opgavehæfte, der kan hentes her (5Mb)

KRISTIAN PHILIPSEN

PIA PETERSEN

CLAUS HOLST CHRISTENSEN


KAPITEL 1

Introduktion til

innovationsbogen

OPgAvER KAPITEL 1

Innovationsbegrebet

1. Forklar med dine egne ord, hvorfor innovation er vigtig for

virksomheder og for dig som forbruger.

2. Kender du selv en virksomhed, som er god til at innovere? Hvis ikke,

så find artikler eller videoklip om en innovativ virksomhed.

3. Schumpeter taler om, at innovation kan handle om at kombinere

eksisterende ressourcer på en ny måde. Hvad mener han med det?

Find eksempler på innovationer, der er skabt ved at kombinere

eksisterende ressourcer.

4. Gå ud i dit køkken og find en ting, som du mener er en innovation.

Find ud af historien bag produktet, og (hvis du kan) hvem der har

opfundet tingen.

5. Diskuter, hvornår der ikke er tale om innovationer. Find eksempler på

et produkt, en service og en proces, som ikke er en innovation.

Radikal og inkremental innovation – og kreativ destruktion

6. Forklar, hvad du forstår ved en radikal og en inkrementel innovation ud

fra tabel 1.1 i bogen. Giv mindst ét eksempel på hvert af begreberne og

find et eksempel på en radikal og inkrementel innovation, der ikke er

nævnt i kapitlet.

7. Se filmen: A Day made of Glass: http://www.youtube.com/watch?

v=6Cf7IL_eZ38 og giv eksempler på radikale og inkrementale innovationer

i filmen. Giv også et bud på brancher, der vil opleve kreativ destruktion,

hvis filmens produkter bliver kommercialiseret.

2


3 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 1

8. Del jer i grupper. Fortæl i gruppen, hvilke mobiltelefoner I har haft,

hvornår I fik dem, og hvilket design/hvilke funktioner telefonerne

havde. Lav en Power Point-præsentation med billeder af de telefoner, I

har haft i gruppen (brug Google-billeder). Præsentationen skal vise den

tidsmæssige udvikling, der er sket inden for mobiltelefoner/smartphones,

og I skal fortælle, hvilke inkrementelle og radikale innovationer

der har været tale om.

9. Telefonens udvikling

a. Se filmen om telefonens udvikling: http://www.dr.dk/tv/se/

historien-om-telefonen/historien-om-telefonen-3#!/

b. Beskriv telefonens udvikling og inddrag begreberne: Radikal og

inkremental innovation og kreativ destruktion.

10. Giv et eksempel på et produkt, der har medført kreativ destruktion, og

fortæl, hvilke branche(er) det har berørt, og hvilke konsekvenser den

kreative destruktion har haft.

11. Giv et eksempel på en service, der har medført kreativ destruktion for

andre services.

12. Diskuter fordele og ulemper ved kreativ destruktion.

13. Del jer i grupper, nu skal I på fotosafari! Gå i grupperne ind i jeres

lokale by og tag billeder af innovationer. Hvilken gruppe kan finde de

mest radikale innovationer i løbet af en time? Billederne skal præsenteres

på klassen.


KAPITEL 1

Introduktion til

innovationsbogen

OPgAvER KAPITEL 1

Invention, innovation og diffusion

14. Hvad forstår man ved kommercialisering af en innovation?

15. Forklar med dine egne ord de tre begreber invention, innovation og

diffusion. Fortæl også, hvordan begreberne hænger sammen.

16. Giv eksempler på, hvad virksomheder kan arbejde med i praksis i

disse faser:

a. Inventionsfasen

b. Innovationsfasen

c. Diffusionsfasen

17. Diskuter, om der er forskel på den måde, man skal arbejde på, når

man arbejder i de tre faser invention, innovation og diffusion.

Schumpeters innovationsformer

18. Schumpeter skelner mellem fem måder, man kan innovere på.

Beskriv de fem måder.

19. Giv på tavlen et konkret eksempel på hver af de fem former for innovation.

Alle i klassen skal skrive mindst ét eksempel på tavlen.

20. Håndværksbagerne er i hård konkurrence med supermarkederne.

Lav en fælles brainstorming i klassen, hvor I giver bud på, hvordan

bagerne kan arbejde med de fem innovationsformer (inklusiv serviceinnovation)

for at forbedre deres konkurrenceevne.

21. Nu skal du tænke kreativt! Hvordan kan man bruge råvareinnovation

til at forbedre miljøet?

4


5 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 1

22. Giv et eksempel på en innovation, som både rummer en produkt- og

en procesinnovation.

23. Find film på Youtube om Googles måde at lede virksomheden på

(tag fx udgangspunkt i nedenstående links). Se de små klip. Diskuter,

hvilken form for innovation der er tale om – og om metoderne kan

bruges i andre brancher.

a. http://www.youtube.com/watch?v=4YA9QWceEfE

b. http://www.youtube.com/watch?v=9bJBeCI0e3U

c. http://www.youtube.com/watch?v=KwwdtQHqd9g

Innovationstragten

24. Forklar ideen med innovationstragten i figur 1.2 og giv eksempler

på, hvad der kan være ”input” og ”output” i modellen.

25. Forklar udtrykkene: Forretningside, social værdi, forretningskoncept,

prioriteringsfase og implementering.

26. Klip og klistr!

Hvilke begreber eller udsagn hører til hvilke dele af innovationstragten?

Klip ordene/sætningerne ud og placer dem det rigtige sted i innovationstragten

UDEN at kigge i bogen.

Del jer i grupper og udvælg tre kontrollanter i klassen. Det gælder

om at være den gruppe, der hurtigst har udført opgaven. Opgaven er

først godkendt, når en kontrollør har sagt ”ja”. Grupperne har ingen

hjælpemidler. Kontrolløren må slå op i bogen. Kontrolløren må ikke

hjælpe, kun godkende eller afvise. Læreren siger ”start” og alle går i

gang.


KAPITEL 1

Introduktion til

innovationsbogen

OPgAvER KAPITEL 1

• Denne fase er et stadie mellem den abstrakte ide og det færdige

produkt/service

• Denne fase svarer til inventionsfasen

• Disse faser svarer til Schumpeters innovationsstadie

• Forretningskoncepter, som afvises

• I denne fase arbejdes med implementering

• I denne fase beskriver virksomheden, hvordan den prioriterer og

vælger mellem ideer, og arbejder videre med den eller de mest lovende

ideer

• I denne fase gennemføres en indledende vurdering af forretningsideens

forretningspotentiale

• I denne fase prioriteres forretningsideer

• I denne fase undersøges, om det er teknisk muligt at gennemføre

ideen

• Ideer, som sorteres fra

• Input til denne fase kommer fra eksterne kilder

• Input til denne fase kommer fra interne kilder

• Invention og idegenerering

• Nye ideer

• Nye processer

• Nye produkter

• Output er en forretningside

• Output fra denne fase er en eller flere forretningsideer

• Output fra denne fase er forretningskoncepter

God kamp!

6


7 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 1

Pentathlon-modellen

27. Pentathlon-modellen (figur 1.3) rummer fem elementer samt yderligere to

elementer. Hvad hedder de syv elementer? Redegør også kort for alle syv

elementer.

28. Beskriv, hvilken rolle mennesker og organisation har for en virksomheds

innovative aktiviteter.

29. Forklar begreberne innovationsstrategi og konkurrenceevne.

30. Beskriv, hvilke roller innovationsstrategi og konkurrenceevne har for en

virksomheds innovative aktiviteter.

31. Find eksempler på teknologileaders- og followers inden for brancherne:

Sportsudstyr og biler.

Innovationshøjde

32. Se tabel 1.2 i bogen. Find et andet eksempel, for hver af de otte innovationshøjder.


KAPITEL 1

Introduktion til

innovationsbogen

OPgAvER KAPITEL 1

33. Der skelnes mellem fire grader af innovationshøjde ved innovationsprocesser

i tabel 1.3 i bogen. Beskriv den højeste og laveste grad af

innovationshøjde ved processer og forklar forskellen mellem dem.

34. I tabel 1.3 i bogen kan man se fire niveauer (højder) af innovationsprocesser.

Tænk på et supermarked og find eksempler på innovationer,

der har været anvendt i forbindelse med de processer, der finder sted i

supermarkedet. Placer dine eksempler i forhold til de fire højder i innovationsgrad.

35. Vurder innovationshøjde

a. Se hjemmesiden www.opfind.nu

b. Udvælg tre opfindelser på: http://www.opfind.nu/media/110203/

genopfindelser%20stamdokument%20-%20august%202011.pdf

c. Kategoriser opfindelserne med hensyn til, hvilken innovationsform

(se side 13 i bogen) der er tale om

d. Vurder innovationshøjden på de tre produkter på baggrund af

tabel 1.2 i bogen

e. Tag stilling til, om de tre valgte produkter vil skabe/har skabt

kreativ destruktion

f. Udvælg de to (af de tre) valgte produkter, der har henholdsvis

størst og mindst forretningspotentiale

36. Sidst i kapitel 1 beskrives den ”mørke side” af en innovation. Der tales

om, at en innovation eller opstart af en virksomhed kan vurderes ud

fra om den er:

a. Økonomisk bæredygtig

b. Socialt bæredygtig

c. Bæredygtig for naturen og kloden

8


9 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 1

Er de tre hensyn lige vigtige, eller er der et af hensynene, du mener,

er det absolut vigtigste?

37. Roskilde Festivalen ses som et eksempel på socialt entreprenørskab.

Giv eksempler på, hvilke ”mørke siderder kan være ved denne

form for innovation.

38. Dan grupper på tre-fire personer.

a. Alle personer bruger tre minutter til at notere flest mulige

innovationsbegreber ned på et stykke papir, UDEN at kigge i

bogen. Vindergruppen er den, som samlet har noteret flest

(forskellige) begreber

b. Forklar, hvordan hvert enkelt innovationsbegreb hænger

sammen med andre innovationsbegreber. Lav et mindmap,

hvor de enkelte innovationsbegreber er grupperet efter,

hvordan de hænger sammen med andre innovationsbegreber

39. Lav en undervisningsfilm om kapitel 1. Din målgruppe er folkeskoleelever,

der ikke ved noget som helst om innovation.

40. Beskriv mindst tre vigtige begreber inden for innovation og entreprenørskab,

som bliver forbundet med Schumpeter.


KAPITEL 2

Entreprenører og entreprenørskab

OPgAvER KAPITEL 2

Entreprenør og iværksætter

1. Du får en innovativ ide og vil starte virksomhed. Vil du foretrække at

starte som enkeltmandsvirksomhed, eller vil du danne en virksomhed

sammen med andre? Opstil fordele og ulemper ved begge måder.

2. Diskuter, om det er bedst for samfundet at få flere iværksættere eller at få

flere entreprenører.

Forskellige betegnelser for entreprenører

3. Forklar forskellen på en entreprenør og en intraprenør – og hvorfor vi i

medierne hører mere om entreprenører end om intraprenører.

10


11 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 2

4. Kender du en entreprenør? Beskriv, hvad der gør denne person eller

gruppe af personer til entreprenør.

5. Forklar, hvad der menes med profit og non-profit i tabel 2.1 i bogen.

6. Forklar, hvad de fire hovedtyper af entreprenørskab i tabel 2.1 i bogen

egentligt betyder. Giv konkrete eksempler (gerne nogle, du selv kender)

på hver af de fire typer.

7. Nogle virksomheder bevæger sig i løbet af deres eksistensperiode fra

at være én type entreprenør til at være en anden (se tabel 2.1). Kan en

virksomhed være to eller flere typer på en gang?

Fra ikke-entreprenør til entreprenør

8. Diskuter, om alle kan blive iværksættere/entreprenører.

9. Diskuter fordele og ulemper ved at være entreprenør eller iværksætter.

a. Skriv fem ting, der kunne få dig til at ville være iværksætter eller

entreprenør

b. Skriv fem ting, der kunne holde dig fra at starte egen virksomhed

10. Del jer i grupper og vælg en kendt entreprenør. Søg informationer

om entreprenøren (artikler, film eller interview). Lav en beskrivelse

af entreprenørens liv og find de vigtigste grunde til, at denne person

blev entreprenør. Prøv at trække de fem faser fra figur 2.2 i bogen ind i

beskrivelsen.

11. Forklar forskellen på den individuelle proces og organisationsdannelsesprocessen

i figur 2.3 i bogen.


KAPITEL 2

Entreprenører og entreprenørskab

OPgAvER KAPITEL 2

12. Vælg en større dansk virksomhed og beskriv virksomhedens historie

ud fra faserne 1-4 i figur 2.3 i bogen. Er grundlæggeren stadig med i

organisationen i dag?

Syv arketyper

13. Forestil dig, at du bliver entreprenør. Hvilken af de syv arketyper (side

33 i bogen) ville du ligne mest?

14. Lav sedler, hvor navnet på en af de syv arketyper står (lige så mange

sedler, som der er elever i klassen). I skal alle sammen trække en

seddel med et navn på en af arketyperne. Nu skal de andre i klassen

gætte, hvilken arketype du er. De må ikke bruge ordene (fx arving

eller globalist), og du må kun svare ja eller nej. Hvem kan gætte flest

personer på fem minutter?

15. Mærsk, Danfoss, Grundfos, Novo Nordisk, Vestas, Arla, Carlsberg,

Bestseller, Lego er nogle af de mest succesfulde danske virksomheder.

Del jer i grupper, vælg en virksomhed og undersøg, hvem der har

grundlagt virksomheden. Diskuter, hvilke arketyper grundlæggerne

ligner mest.

Entreprenørskab og netværk

16. Forklar, hvorfor en entreprenør har brug for et netværk.

17. Forklar forskellen mellem divergente og konvergente netværk.

18. Forklar, hvorfor betydningen af de konvergente og divergente netværk

ændrer sig fra en virksomheds opstartsfase til dens driftsfase.

12


13 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 2

19. Hvordan opbygger man et (stærkt) netværk? Start med at tænke

modsat!

a. Opstil fem forslag, der kan forhindre, at man får opbygget et

godt netværk

b. Vend derefter forslagene om og lav en liste med fem gode råd

til at opbygge et stærkt netværk for en kommende entreprenør

20. Hvad skal man gøre for at vedligeholde et stærkt netværk? Udarbejd

tre konkrete forslag.

21. Sammenlign Facebook.com og LinkedIn.com. Opgaven kræver, at

du melder dig ind i begge netværk. Du kan altid melde dig ud bagefter,

hvis du ikke er interesseret i at være medlem. Undersøg på begge

sociale netværk:

a. Muligheder for at finde kontakter, der kan hjælpe dig med at

starte egen virksomhed

b. Mulighed for at finde kunder

c. Mulighed for at få hjælp til konkrete opgaver i en virksomhed

22. Find eksempler på andre organiserede netværk end Linkedin.com og

Facebook, man som entreprenør kan deltage i. Se bl.a. disse film:

• http://jyskebank.tv/013340417591592/netvrk-og-motion-p-tohjul

• http://jyskebank.tv/012647747721516/landets-topledere-samlersig-i-netvrk

• http://jyskebank.tv/012432469621790/find-dit-stambord-i-newyork

23. Interview en iværksætter/entreprenør om, hvordan han eller hun har

brugt og bruger sit netværk.


KAPITEL 2

Entreprenører og entreprenørskab

OPgAvER KAPITEL 2

24. Hvis I skal starte egen virksomhed, kan det være en fordel at

kende nogle, der ved noget om kunder, økonomi, markedsfø-

ring, produktudvikling, produktion osv.

Arranger en netværksaften (eller en iværksætteraften), hvor I

inviterer personer, I kunne tænke jer at have I jeres netværk.

Inviter dem til en flot middag, fortæl om jeres uddannelse og

projekter og hør deres historie. Måske kan de inviterede gæster

blive en del af jeres fremtidige netværk2

Socialt entreprenørskab

25. a. I medierne taler man om, at behovet for socialt entreprenørskab

stiger i Danmark. Hvilke grunde kan der være til det?

b. Fordel jer i grupper, vælg en social entreprenørvirksomhed.

Læs på virksomhedens hjemmeside, i artikler eller se

Youtube-klip om virksomheden. Alle grupper præsenterer

deres sociale entreprenørvirksomhed for klassen. I præsentationen

skal I komme ind på baggrunden for, at den

socialentreprenante virksomhed er opstået og hvilke form

for socialt entreprenørskab, der er tale om. Tip: I kapitel 2.7

kan du læse om en række eksempler på social økonomiske

virksomheder

26. Hvad forstår man ved CSR? Hvorfor kan CSR ikke betegnes

som socialt entreprenørskab?

27. Undersøg, hvilke former for socialt entreprenørskab der findes i

jeres lokalområde.

14


15 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 2

28. Del jer i grupper. Diskuter, om der er problemer i jeres lokalområde, der

ikke bliver løst af det offentlige, af virksomheder eller af eksisterende private

organisationer. Lav en liste over de problemer, I finder frem til. Udarbejd

herefter en forslag til en model for en social entreprenørvirksomhed. Placer

jeres forslag i figur 2.4 med hensyn til, hvilken type af sociale entreprenører

I arbejder med.

Entreprenør eller intraprenør

29. Tag udgangspunkt i en virksomhed, du kender (fx din arbejdsplads). Overvej,

om der er intraprenører i denne virksomhed? Og hvad der skal til for,

at de skaber innovation i virksomheden?

30. Læs artiklen nedenfor (google den), og diskuter om, det er en fordel eller

en ulempe for Danmark at have flere intraprenører end entreprenører.

Vi dyrker ideer inden for virksomhederne

07. mar. 2012 12.33 Fyn & øerne

Det er ikke så tit, at en iværksætter popper op med en ny virksomhed i Danmark.

Til gengæld er vi noget nær verdensmestre i INTRAprenørskab, altså at få og dyrke

idéer inde i virksomhederne. Det viser en global rapport om iværksætteri.

Blandt 54 lande kommer vi på iværksætter-siden ind på en andensidsteplads før

Slovenien. Men i disciplinen intraprenørskab er det kun Sverige, der kan overgå os.

Forsker Thomas Schøtt fra Syddansk Universitet har forsket længere ned i de

danske forhold af undersøgelsen. Han siger, at grunden til, at vi ikke iværksætter

mere, er simpelthen, at vi har det for godt på vores arbejdspladser


KAPITEL 2

Entreprenører og entreprenørskab

OPgAvER KAPITEL 2

– Vores undersøgelse antyder, at de danske arbejdspladser er tiltrækkende. Og

det holder folk inde på arbejdspladserne, sådan at folk ikke har megen grund til

at springe ud som selvstændige, siger Thomas Schøtt.

Kilde: www.dr.dk

31. Konkurrence: Hvem kan huske flest begreber fra kap. 2?

Print tabellen på næste side ud. Sæt jer i grupper med tabellen foran

jer. Vælg en dommer. Dommeren må bruge bogen, de øvrige deltagere

må kun bruge hovedet. I gruppen skiftes I til at vælge et felt i tabellen

her. Besvar spørgsmålet. Hvis dommeren godkender svaret, skriver I

jeres navn på feltet, hvor I har besvaret spørgsmålet. Hvis svaret ikke

svarer godkendes, må andre svare på spørgsmålet. Det gælder naturligvis

om at besvare flest spørgsmål.

16


17 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 2

Forskellen på en

entreprenør og en

iværksætter

Beskriv forskellen på

forretningsmanden

og idealisten (arketyper)

Forklar forskellen på

den individuelle proces

for en entreprenør

og organisationsdannelsesprocessen

for en virksomhed

Giv to eksempler på

entreprenante socialarbejdere

Hvad er forskellen på forretningsorienterede

aktivister

og professionelle folkeorganisationer?

Giv tre eksempler på socialt

entreprenørskab (konkrete

eksempler)

Forklar begreberne konvergente

og divergente

netværk

Nævn mindst fire forskelle

på at være entreprenør og

intraprenør

Nævn de fem

faser i den individuelle

proces

mod entreprenørskab

Forklar, hvorfor

frivilligt arbejde

og CSR IKKE er

socialt entreprenørskab

Forklar begreberne:

Entreprenant og

entreprenørskab

Forklar, hvilken

betydning

divergente og

konvergente

netværk har i en

virksomheds

udvikling.

Giv eksempler på

radikale sociale

innovationer (mindst

2)

Hvad forstår man ved

socialt entreprenørskab?

Beskriv bjergbestigeren

og legebarnet

Nævn mindst fem

begreber fra kapitel 2

32. Se filmen ”Social Network” og brug så mange begreber som muligt

fra kapitel 2 til at beskrive Mark Zuckerbergs entreprenørskab.


KAPITEL 3

Innovation og entreprenørskab på samfundsniveau

OPgAvER KAPITEL 3

Økonomisk velstand

1. Forklar, hvad begrebet velstand betyder.

2. Beskriv og forklar udviklingen i Danmarks ”velstand” i tabel 3.1.

3. Forklar, hvorfor velstanden målt ved bruttonationalproduktet kan sammenlignes

på tværs af lande, når den opgøres pr. indbygger.

4. Kan man sige noget om fordeling af velstand blandt rige og fattige i et

land eller globalt ved at betragte tabel 3.1?

5. Brug bruttonationalprodukt-tallene i figur 3.1 og find de tre rigeste og

tre fattigste lande for alle årene.

1820

1870

1900

1913

1950

1973

1992

2008

Rigeste lande Fattigste lande

1 2 3 1 2 3

• Hvilke lande er nævnt flest gange blandt de rige lande?

• Hvilke lande er nævnt flest gange blandt de fattige lande?

18


19 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 3

6. Brug de senest tilgængelige opgørelser over bruttonationalprodukt og

finde de fem rigeste og fem fattigste lande. Find de nyeste tal om bruttonationalprodukt

på www.cia.gov

Tre drivere bag økonomisk velstand

7. a. Se figur 3.1 og tabel 3.2 i bogen. Forklar hvad begreberne nedenfor

betyder:

Basale krav: Markedseffektivitet: Sofistikerede forretningsfaktorer:

Infrastruktur: Finansielle markeder: Innovationsdrevne økonomier:

Makroøkonomi: Teknologisk parathed: Effektivitetsforøgere:

7. b. Hvilken type økonomi i figur 3.1 hører Danmark til? Begrund dit

svar.

8. I figur 3.1 i bogen er vist en række faktorer, som påvirker den globale

konkurrenceevne. I tabel 3.2 er vist en inddeling af lande efter deres

velstand. Beskriv og forklar med udgangspunkt i figur 3.1 og tabel 3.2,

hvilken rolle innovation spiller for faktordrevne-, effektivitetsdrevneog

innovationsdrevne økonomier.

9. Find tre eksempler på lande, som ikke er nævnt i tabel 3.1, med henholdsvis

faktor-, effektivitets- og innovationsdrevne økonomier. Find

de nyeste tal om bruttonationalprodukt på www.cia.gov


KAPITEL 3

Innovation og entreprenørskab på samfundsniveau

OPgAvER KAPITEL 3

10. I hvilken type økonomi/fase vil du placere lande med bruttonationalprodukt

mellem de angivne intervaller i tabel 3.2?

a. Find artikler eller videoer, der viser entreprenører fra lande,

der er henholdsvis faktordrevne, effektivitetsdrevne og

innovation drevne

b. Find forskelle og ligheder på entreprenørernes historier

Måling af innovative aktiviteter

11. Man kan måle innovation og entreprenørskab ud fra input, proces

og output. Forklar forskellen på input, proces og output i figur 3.2 i

bogen. Giv eksempler på input, proces og output.

12. Hvilken slags måling af innovation viser forskning og udvikling som

procentdel af bruttonationalprodukt i tabel 3.3? Hvor er Danmark

placeret i forhold til gennemsnittet i EU?

13. Find tal for bruttonationalprodukt for alle EU-lande. Du kan finde

relevante informationer ved at søge på internettet under ”eurostat” og

finde bl.a. økonomiske indikatorer for medlemslandene.

14. Lav en liste over hvilke indikatorer for input til innovation, du kan

finde i publikation fra ”eurostat”. Diskuter, hvilke indikatorer der er

bedst til at beskrive den innovative indsats i et land.

15. Patenter er en indikator på proces. Brug publikationen fra ”eurostat”

til at beskrive, hvilke fem lande i EU der har det laveste antal patenter

pr. indbygger, og hvilke fem lande, der har det højeste antal patenter

20


21 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 3

pr. indbygger. Undersøg, om der er en sammenhæng mellem stør-

relse af input i form af, hvor stor en andel af bruttonationalprodukt

der anvendes på forskning og udvikling og omfanget af patenter pr.

indbygger.

16. Figur 3.4 i bogen viser entreprenante aktiviteter i den tidlige fase,

et såkaldt TEA-indeks. Der er vist TEA-indeks for de lande, som er

med i GEM-undersøgelsen. Hvor er Danmark placeret i forhold til

alle lande og i forhold til innovationsdrevne økonomier mht. TEA?

17. Man kan skelne mellem ”nødvendighedsdreven entreprenørskab” og

”mulighedsdreven entreprenørskab”. Nødvendighedsdreven entreprenørskab

handler om, at man ikke kanet job, og pga. ingen eller

ringe hjælp ved arbejdsløshed skal man selv skaffe sig en indkomst.

Mulighedsdreven entreprenørskab handler om, at man vælger at

blive entreprenør ud fra en forretningsmulighed. Beskriv og diskuter

TEA-indekset for faktordrevne økonomier, effektivitetsdrevne økonomier

og innovationsdrevne økonomier.

Diamantmodellen

18. Undersøg den nuværende regerings politik mht. at skabe vækst.

Hvor i Porters Diamant satser politikerne især?

Find artikler om de øvrige partiers holdninger (de partier, der ikke

sidder i regeringen) i forhold til at skabe vækst i Danmark. Hvor i

Porters Diamant satser disse partier?

Lav et rollespil, hvor I spiller forskellige partier. I skal hver argumentere

for jeres partis holdning til at skabe vækst i Danmark.


KAPITEL 3

Innovation og entreprenørskab på samfundsniveau

OPgAvER KAPITEL 3

19. Prøv at formulere tre tiltag du som politiker kunne foreslå for

at gøre Danmark og danske virksomheder mere konkurrence-

dygtige. Brug diamantmodellen. Diskuter, hvilke tiltag der ville

have størst effekt.

Case (forudsætter, at kapitel 2 og 3 er læst)

I kapitel 2 læste du om iværksættere og entreprenører. I kapitel

3 har vi set på området fra en mere overordnet vinkel. Du/I skal

på baggrund af nedenstående artikler, egen informationssøgning

og det I har lært i kapitel 2 og 3, besvare opgaverne 1-3:

Artikler (alle fra Berlingske Business, Innovation, tirsdag den 14.

august 2012)

• ”Sådan er de danske iværksættere”

• ”Iværksættere er god forretning for Danmark”

• ”Her er danske iværksætteres styrker, svagheder,

muligheder og trusler”

• ”Det kan vi lære af udlandet

• ”Iværksættere af rette støbning”

1. Karakteriser den typiske danske iværksætter/entreprenør.

2. Forklar, ud fra Porters Diamantmodel, hvad det er, der

gør, at henholdsvist USA, Israel og Tyskland scorer så højt

mht. opstart af egne virksomheder.

3. Diskuter, OM Danmark kan lære af USA, Israel og/eller

Tyskland.

22


23 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 4

B-2-C og B-2-B

1. Hvilke af nedenstående virksomheder vil du kategorisere som

hhv. B-2-C og B-2-B (sæt kryds)

Virksomhed B-2-C B-2-B

Lego

Bilka

En tømrervirksomhed

Et gymnasium

En fabrik, der producerer vindmøllevinger

Post Danmark

2. Forklar, hvad der forstås ved B-2-C og B-2-B. Hvorfor er det vigtigt at

skelne mellem B-2-C og B-2-B? Begrund dit svar.

Pain

3. Find og beskriv mindst tre forskellige pains, som er nævnt i dette

kapitel.

4. Vil du betegne de pains, du har fundet i opgave 4.3, som behov, ønsker

eller problemer? Begrund dit svar for hver enkelt pain.

5. Hvorfor er det vigtigt at tale om kundens ”helhedsopfattelse” i forbindelse

med pain? Giv et eksempel.


KAPITEL 4

Pain, value proposition og jury

OPgAvER KAPITEL 4

Value proposition

6. Hvad vil du oversætte begrebet ”value proposition” til på dansk?

7. Forklar forskellen på egenskab og nytte i tabel 4.1. Er det ”egenskab”

eller ”nytte”, som er vigtigst i forbindelse med en forståelse af value

proposition? Begrund dit svar.

8. Tag din mobiltelefon frem og sammenlign den med sidemandens (den

sidemand, der har en telefon, der er forskellig fra din). Opstil egenskab,

nytte og bevis for de to valgte produkter. Hvis value proposition

er en ”buket” eller ”kombination” af produkt og service, hvorfor har

du så foretrukket den telefon, du har, frem for den telefon, din sidemand

har?

9. Gå på internettet og find reklamer for to forskellige kaffemaskiner.

Opstil egenskab, nytte og bevis for de to valgte produkter. Tip: Prøv en

af de store elektronikkæders hjemmeside.

Jury

10. Kig ned. Hvem var Jury, da du købte de sko, som du har på?

11. Find et tilfældigt produkt i en reklameavis (eller fra en tv-reklame).

Beskriv produktet ud fra begreberne pain, value proposition og jury

ved at kigge på billeder og tekst til reklamen (eller ud fra billeder og

eventuel lyd og tekst til en tv-reklame). Beskriv også, hvordan det

valgte produkt løser en pain hos jury.

24


25 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 4

Pain, value proposition og jury ved B-2-C

12. I figur 4.3 i bogen er vist en købsbeslutningsmodel for forbrugere.

Beskriv de seks trin og giv et eksempel fra din hverdag på et køb,

som gennemgår de seks trin.

13. Forklar, hvorfor Parker Ballograf-kuglepennen koster ca. 40 gange

mere end BIC-kuglepennen. Brug Maslows behovspyramide, figur

4.2 i bogen, til at forklare prisforskellen.

14. Forklar, hvorfor nogle forbrugere køber vand på flaske, som koster

ca. 100 gange eller endnu mere sammenlignet med at tappe vand

fra vandhanen? Brug Maslows behovspyramide til at forklare køb af

vand på flaske.

15. Nedenfor ser du Maslows behovspyramide og nogle forskellige produkter

og ydelser. Forbind produkterne og ydelserne med de behov,

som du mener, de dækker i Maslows behovspyramide.


KAPITEL 4

Pain, value proposition og jury

OPgAvER KAPITEL 4

En god rødvin til 200 kr. flasken

Klipklapper

En datingprofil

Din facebook-profil

Et par Converse sko

Toiletpapir

Maslow’s behovspyramide

Selv-

realisering

Egobehov

Sociale behov

Tryghedsbehov

Fysiske behov

Et par læsebriller til 20 kr.

En ½ liter coca-cola

En hurtig sportsvogn

En klipning hos din frisør

En iPad

En krykke

Et hulleapparat

16. Forklar, hvordan begrebet jury kan beskrives mere nuanceret

gennem forskellige køberoller på B-2-C- markedet. Tag eventuelt

udgangspunkt i eksemplet i tabel 4.2 i bogen med et barns

køb af en is og beskriv de forskellige juryer.

17. Lav et lille skuespil om købet af et par moderne cowboybukser,

hvor der indgår de fem køberoller fra tabel 4.2 i bogen.

Pain, value proposition og jury ved B-2-C

18. Forklar, hvorfor det er vigtigt, at begrebet jury ved B-2-B nuanceres

gennem forskellige roller i købscentret. Begrund dit svar

med udgangspunkt i eksemplet med Alcoa samt figur 4.4 og

tabel 4.3 i bogen.

19. Hvorfor kan man ikke bare bruge de samme roller ved jury for

både B-2-C-markedet og for B-2-B-markedet? Begrund dit svar.

26


27 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 4

20. Der er angivet tre trin i undersøgelsen af pain, value proposition

og jury. Kan du ændre på rækkefølgen af disse trin i

en undersøgelse og fx starte med en value proposition? Hvad

forventer du, konsekvensen vil være af at tage udgangspunkt i

en value propostion? Begrund dit svar.

21. Prøv at udvikle en ide til en innovation, som ikke bygger på en

pain.

22. Beskriv en pain for en bestemt jury. Kom med en ide til en

value proposition, som kan løse en pain helt eller delvist. Vil du,

med udgangspunkt i figur 4.5 i bogen, anbefale en virksomhed

at starte udviklingen af denne value proposition (go), overveje

udvikling (maybe go), eller vil du anbefale, at virksomheden

ikke udvikler value proposition (no go)? Begrund dit svar.

23. Beskriv et produkt, som ikke løser en pain. Forklar, hvorfor det

ikke løser en pain.

24. Beskriv en ide til et produkt, som løser en pain, men som helt

sikkert vil få ”no go” mht. til innovation af en virksomhed i

figur 4.5. Forklar, hvorfor det vil få ”no go”.

25. Et kendt innovationscitat lyder sådan her: ”I think, there is a

worldmarket for maybe five computers”. Citatet siges at stamme

fra 1940’erne og tillægges topchefen for IBM, Thomas Watson.

Det holdt ikke helt stik. Prøv (med udgangspunkt i pain, value

proposition og jury) at forklare, hvor der tilsyneladende tages

fejl.


KAPITEL 4

Pain, value proposition og jury

OPgAvER KAPITEL 4

26. I kapitel 4, har I arbejdet med en række modeller:

1. Pain, value, proposition og jury

2. Egenskaber, nytte og bevis

3. Maslows behovspyramide

4. Købsbeslutningsmodellen for forbruger (B-2-C)

5. Købsmodel på B-2-B-markedet

6. Køberoller (B-2-C)

Lav en quiz, hvor I i grupper formulerer ti spørgsmål. Aftal på klassen,

hvordan quizzen skal organiseres.

28


29 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 5

1. Hvordan definerer man en forretningsmodel?

2. Hvad er sammenhængen mellem en strategi og en forretningsmodel?

3. Hvilke fordele er der ved at anvende en forretningsmodel til at forstå

og analysere en forretningside?

4. Tag udgangspunkt i figur 5.1 i bogen. En forretningsmodel består af

fire hoveddele, som kan opdeles i ni delelementer.

Hoveddele Placer de ni elementer i forretningsmodellen,

så de er placeret rigtigt i forhold til

hoveddelene

Kunder mv.

Value proposition

Virksomhed mv.

Økonomi

5. Hvor i de ni elementer i forretningsmodellen, figur 5.1, plejer man

at starte for at forstå logikken i en virksomheds forretningsmodel?

Begrund dit svar. Tip, se filmene: Business model canvas explainet:

http://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s

eller den tidligere Young Enterprise virksomhed HEDclip’s film:

http://www.youtube.com/watch?v=8PZH7YwjUcU

6. Klip disse ni delelementer fra forretningsmodellen ud. Prøv, om du

(uden at kigge i bogen!) kan placere dem korrekt i forretningsmodellen.


KAPITEL 5

Forretningsmodeller

OPgAvER KAPITEL 5

Kundesegmenter

Distributionskanaler

Value proposition

Nøglepartnere

Nøgleaktiviteter

Kunderelationer

Indtægter

Nøgleressourcer

Omkostningsstrukturer

Forretningsmodellen

7. Hvilke ”kundesegmenter” tilbyder den skole, som du går på, undervisning

til? (et kig på skolens hjemmeside vil sikkert være nok).

8. Hvad er forskellen i value proposition mellem Bilka og Kvickly?

30


31 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 5

9. Bang & Olufsen har i mange år lagt vægt på at sælge deres varer

gennem deres egne butikker eller butikker, der indrettede specialafdelinger

til Bang & Olufsen-produkter. Forklar denne holdning

ved hjælp af de fem formål med en distributionskanal (se side 77 i

bogen).

10. Lav en brainstorm over, hvilke forskellige typer af kunderelationer

disse virksomheder kunne have:

• En bager

• En virksomhed, der designer hjemmesider for andre

virksomheder

• En bilforhandler

• En fysioterapeut

11. Tag udgangspunkt i en mobiltelefon og beskriv, hvordan en

virksomhed, som skal tjene på ”salg” af mobiltelefoner, kan skabe

indtægter ved de forskellige former for indtægter, der er nævnt

overfor:


KAPITEL 5

Forretningsmodeller

OPgAvER KAPITEL 5

Indtægter Beskriv, hvordan du vil skabe

indtægter ved brug af denne type

indtægtskilde ved en mobiltelefon

Salg af værdi

(altså selve

telefonen)

Betaling ved

brug

Betaling ved

medlemskab

Låne, leje

eller lease

Licens

Mæglerbetaling

Reklame

Find selv på

en indtægskilde

Kommentarer

12. Find eksempler på forskellige virksomheder, der henter deres nøgleressourcer

fra en af disse fire typer af ressourcer:

• Fysiske ressourcer

• Intellektuelle ressourcer

• Menneskelige ressourcer

• Finansielle ressourcer

32


33 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 5

13. Hvad er nøgleaktiviteterne for disse virksomheder (brug de fire

aktivitetstyper på side 79 i bogen)?

• Et revisionsfirma

• Et busselskab

• Et ølbryggeri

14. Hvem er nøglepartnere for henholdsvis en frisørsalon, en internetforretning,

der sælger dvd’er, og et hotel?

15. • Giv et eksempel på en omkostningsdreven forretningsmodel.

• Giv et eksempel på en værdidreven forretningsmodel.

Omkostningsstruktur Find et konkret eksempel på virksomheder

med disse omkostningsstrukturer

Store variable omkostninger, lave

faste omkostninger

Store faste omkostninger, lave variable

omkostninger

• Hvilke fordele og ulemper er der for en virksomhed med

store variable omkostninger og lave faste omkostninger?

• Hvilke fordele og ulemper er der for en virksomhed med

store faste omkostninger og lave variable omkostninger?

• I hvilken grad kan virksomheder selv vælge deres omkosningsstruktur,

og i hvilken grad er omkostningsstrukturen

bestemt af den branche, virksomheder befinder sig i? Du

kan besvare spørgsmålet ved at finde konkurrenter til de to

eksempler på virksomheder ovenfor og beskrive, om deres

forretningsmodel afviger.


KAPITEL 5

Forretningsmodeller

OPgAvER KAPITEL 5

16. Hvis man skal forstå en virksomheds forretningsmodel, kan man

så starte i en vilkårlig del af modellen, dvs. med et af de ni delelementer?

Begrund dit svar med udgangspunkt i Just Eat-casen.

17. Lav en sammenligning mellem forretningsmodellen for en produktionsvirksomhed

og en servicevirksomhed.

• Beskriv forretningsmodellen for servicevirksomheden

• Beskriv forretningsmodellen for produktionsvirksomheden

• Sammenlign de to forretningsmodeller

Innovation gennem ændring af forretningsmodellen

18. • Beskriv, hvordan man kan innovere ved at ændre på

forretningsmodellen

• Giv et eksempel på en virksomhed som har innoveret ved

at ændre på forretningsmodellen

34


35 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 5

Innovationsformer og forretningsmodel

19. I kapitel 1 læste du om fem innovationsformer (side 13). Diskuter,

hvilke elementer i en forretningsmodel der kan påvirkes, hvis en virksomhed

arbejder med de fem innovationsformer.

Kundesegmenter

Distributionskanaler

Value proposition

Nøglepartnere

Nøgleaktiviteter

Kunderelationer

Indtægter

Nøgleressourcer

Omkostningsstrukturer

Produktinnovation

(inkl. Serviceinnovation)

Procesinnovation Markedsinnovation

Råvareinnovation

20. Beskriv salg af musik gennem cd’ere og salg af musik gennem iTunes.

Beskriv hver af de to forretningsmodeller for:

• Musikere: Hvordan ser de to forretningsmodeller ud for

musikere?

• Producenter af musik. Hvordan ser de to forretningsmodeller

ud for producenter af musik?

• Detailsælgere af musik (B-2-C salg). Hvordan ser de to

forretningsmodeller ud for detailsælgere af musik?

Organisatorisk

innovation


KAPITEL 5

Forretningsmodeller

OPgAvER KAPITEL 5

Pain, value proposition og jury i forhold til forretningsmodellen

21. Beskriv forretningsmodellen for nedenstående virksomheder.

Inddrag i den forbindelse begreberne pain, value proposition og

jury.

• Build a Bear

• Silvan

• Kims Chips

Visualiser en forretningsmodel

22. Vælg i grupper en virksomhed, I vil præsentere. Aftal med virksomheden,

at I må tage billeder af virksomheden. Tag billeder,

der viser hvert element af forretningsmodellen. Indsæt billederne

i figuren nedenfor. Print ”forretningsmodel-collagen” ud i farver

(i A3-størrelse) i to eksemplarer.

Forretningsmodellen

Præsenter billedet for klassen.

Hæng et billede op i klassen og send et billede til den virksomhed,

som I har arbejdet med.

36


37 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 5

23. Læs dette citat og diskuter, hvilken indflydelse de samfundsmæssige

ændringer får på fremtidens forretningsmodel: ”En kombination af

stigende råvarepriser, strammere miljølovgivning og innovationspres

får virksomheder til at jage forretningsmodeller, der reducerer ressourceforbruget”.

24. Læs artikel: ”Afrika førende i verden med at handle med mobiler”

(tjek: http://ing.dk/artikel/129081-afrika-foerende-i-verden-medat-handle-med-mobilen

og: http://www.economist.com/blogs/

graphicdetail/2012/04/daily-chart-12 ) og forklar på hvilke områder,

der anvendes andre forretningsmodeller, for salg af mobiltelefoner i

Afrika.

1. Forklar, hvorfor der er forskelle på de forretningsmodeller, der

anvendes i afrikanske lande og i Danmark. Inddrag i den

forbindelse begreberne fra tabel 3.2 i bogen (drivere bag

økonomisk velstand)

2. Diskuter hvilke innovationsformer, der anvendes i relation til

mobiltelefoner i de afrikanske lande (se side 13 i bogen)

3. Tag stilling til, om introduktion af mobiltelefonen i de

afrikanske lande har medført kreativ destruktion


KAPITEL 6

Team og lederrroller

OPgAvER KAPITEL 6

Belbins ni teamroller

1. Forklar, hvad der menes med: Tænkeroller, sociale roller og handleroller.

2. Del klassen i grupper. I skal herefter (i hemmelighed) skrive, hvilke af

Belbins roller der passer bedst på jer selv og gruppens øvrige medlemmer.

Sammenlign bagefter jeres liste. Diskuter, hvorfor der kan være

forskelle i jeres placeringer.

3. Find eksempler på situationer, hvor Belbins teamroller kan være relevante

at bruge.

4. Forklar ud fra figur 6.1 i bogen, hvordan og hvorfor Belbins roller er

vigtige på forskellige tidspunkter i et innovationsforløb.

5. Lav et skuespil, hvor alle Belbins roller indgår. I må gerne have flere roller.

Adizes lederroller

6. Forklar kort Adizes fire lederroller. Hvilke af Belbins ni teamroller passer

bedst til hver af Adizes lederroller?

7. Forestil dig, at der i din gruppe er medlemmer, der hver repræsenterer

en af Adizes lederroller. Hvilke konflikter kunne det give i gruppen? Tag

udgangspunkt i tabel 6.1 i bogen. Hvilke fordele kan det give i gruppen?

8. Forklar med dine egne ord, hvorfor det er hensigtsmæssigt for en virksomhed,

at ledelsen besidder Adizes’ fire lederroller.

9. Gennemfør den test, der er nævnt på side 89 i bogen (www.startvaekst.

dk/ivaerksaettertesten) og print jeres personlige profil ud. Hæng udskrifterne

op i klassen og brug dem næste gang, I skal danne grupper.

Diskuter efterfølgende fordele og ulemper ved metoden.

38


39 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 6

Konflikttrappe og konfliktløsning

10. ”Uenighed kan være positivt” (se side 92 i bogen). Forklar, hvorfor man

kan opfatte uenigheder som noget positivt i et team.

11. Find i fællesskab på klassen eksempler fra filmverdenen på de enkelte

konflikttrin.

12. Hvad kan en leder eller en lærer gøre for at forebygge, at konflikter når

til den tredje fase (trin 4-9)?

13. Forklar, hvad konflikttrappen kan bruges til?

14. Se filmen Springet Mobilpit – og diskuter, hvordan virksomheden

kunne have forebygget de konflikter, de oplever undervejs i filmen

http://www.emu.dk/erhverv/grundfag/vir/springet/)

15. Lav et brætspil, hvor formålet er at forebygge konflikter. Lad jer inspirere

af ideen bag brætspillet ”ego”.

Exitstrategi

16. Kender du eksempler på virksomheder, der kunne have haft fordel af

en exitstrategi?

17. Lav i forbindelse med et gruppearbejde en samarbejdskontrakt, hvor en

exitstrategi er en del af kontrakten.

a. Lav først en brainstorming over tre ”worst-case-scenarier” for

jeres gruppearbejde

b. Diskuter herefter, hvilke punkter der skal med i samarbejdskontrakten

c. Formuler kontrakten og skriv under på aftalen


KAPITEL 7

Udvikling og evaluering af forretningsideer

OPgAvER KAPITEL 7

Divergens, konvergens og harmonika-modellen

1. Find tre eksempler på innovationer, der er skabt som følge af en pain.

2. Forklar, hvad der menes med begreberne divergens og konvergens.

3. Diskuter, om alle mennesker både kan tænke divergent og konvergent.

4. Figur 7.2 i bogen beskriver en harmonika-model. Forklar, hvorfor

divergens og konvergens optræder flere stede i modellen.

5. Forklar forskellen på: Idefasen, konceptfasen og produktfasen i

harmonika-modellen.

6. Forestil dig, at I i din virksomhed skal i gang med et ideudviklingsforløb

for at udvikle en ny app, der skal hjælpe gymnasieelever til bedre

lektielæsning. Lav en liste over gode råd til, hvordan processen kan

forløbe bedst muligt.

gode råd til at opnå de bedste resultater ...

i de divergente faser i de konvergente faser

40


41 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 7

Tre perspektiver på ideudvikling

7. Forklar de tre vinkler:

• Outside in

• Inside out

• Samspilstankegangen

8. Opstil fordele og ulemper ved de tre perspektiver på ideudvikling:

Outside in

Inside out

Samspilstankegangen

Fordele Ulemper

9. Udfyld tabellen nedenfor med hensyn til, hvilke metoder man kan

anvende til udvikling af ideer ud fra de tre perspektiver.

Outside in Inside out Samspilstankegang

Metoder til udvikling

af ideer

10. Find ud af, hvad følgende markedsanalysemetoder går ud på (søg på

nettet):

• Spørgeskemaundersøgelser

• Kvalitative interviews

• Observationer

• Fokusgrupper


KAPITEL 7

Udvikling og evaluering af forretningsideer

OPgAvER KAPITEL 7

11. DSB har bedt jeres klasse udarbejde en undersøgelse for at finde

ud af, hvordan rutebiler kan indrettes, så de virker mere attrak-

tive for skoleelever. Fordel jer i grupper, der hver arbejder med

en af analysemetoderne:

• Spørgeskemaundersøgelse

• Kvalitative interviews

• Observationer

• Fokusgrupper

a. Alle grupper planlægger og gennemfører analysen

b. Resultaterne præsenteres på klassen

c. Diskuter på klassen, hvilke forskelle der er på resultaterne

– og hvorfor

12. Find eksempler på segmenter, der ikke får deres behov opfyldt.

13. Udvikl en cykelkurv.

• Segmenter markedet for cykelkurve

• Find, på baggrund af segmenteringen, grupper, der ikke får

deres behov opfyldt med de nuværende produkter

• Udarbejd skitser til nye cykelkurve, der opfylder segmentets

behov

• Præsenter skitserne for klassen

42


43 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 7

Drucker’s otte kilder til nye ideer til innovation

14. Forklar udtrykkene:

• Inkongruens

• Demografi

• Perception

15. Drucker’s kilder til ideer kan opdeles i tre typer:

• Kilder, som er knyttet til virksomheder og brancher

• Kilder, som er knyttet til forhold uden for virksomheder og brancher

• Andre kilder

Hvad er forskellen på at anvende kilder, som er knyttet til forhold i

virksomheder og brancher, kontra kilder, som er knyttet til forhold

uden for virksomheder og brancher? Tag udgangspunkt i tabel 7.2 i

bogen.

16. Diskuter, hvilke af Drucker’s kilder der har været baggrunden for følgende

innovationer:

• Magnetisk lagring

• Højttaleren

• Tørbatteriet

• Insulin

• Stomiposen

• Legoklodsen

• Carlsbergs gær

Læs om innovationerne på: http://www.business.dk/navne/her-er-danmarks-mest-geniale-opfindelser-0


KAPITEL 7

Udvikling og evaluering af forretningsideer

OPgAvER KAPITEL 7

17. Find selv eksempler på kilder til innovation:

• Giv et eksempel på det uventede som kilde til innovative

ideer

• Giv et eksempel på inkongruens som kilde til innovative

ideer

• Giv et eksempel på behov for nødvendig proces som kilde

til innovative ideer

• Giv et eksempel på branche- og markedsstruktur som

kilde til innovative ideer

• Giv et eksempel på demografi som kilde til innovative

ideer

• Giv et eksempel på ændring i perception som kilde til

innovative ideer

• Giv et eksempel på ny viden som kilde til innovative ideer

• Giv et eksempel på den gode ide som kilde til innovative

ideer

• Giv et eksempel på andre kilder til ideer som kilde til

innovative ideer

18. Forklar, hvorfor Druker’s 8. kilde, den gode ide, ikke er let at bruge,

når en virksomhed skal arbejde kreativt og systematisk med ideudvikling.

Kreativitet som mønsterbryder

19. Giv eksempler på enestående kreativitet og daglig kreativitet.

20. Se filmen: Changing Education Paradigms på http://www.youtube.

com/watch?v=zDZFcDGpL4U

Diskuter, om det det danske skolesystem fremmer eller hæmmer

kreativitet blandt eleverne.

44


45 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 7

Idegenerering

21. ”Støj” og frygt kan ødelægge en kreativ proces. Opstil spilleregler i

klassen, der skal sikre størst mulig kreativitet.

Den kreative platform

22. Læs om Den kreative platform på http://denkreativeplatform.dk/

• Lav i grupper et oplæg om metoden

• Planlæg et forløb på en halv time, hvor I arbejder med metoder

fra den kreative platform

• Tag stilling til, om den kreative platform er et udtryk for divergent

og eller konvergent tænkning

23. Arbejd med energizers i timerne. Aftal, hvornår I vil afprøve de forskellige

lege:

Energizers*

Sjove og skøre øvelser med bevægelser og latter er gode til at skabe energi

og øge kreativiteten. De stimulerer vores tænkning, fokus og kreativitet.

Ros hinanden

Ros og anderkendelse kan fremme lysten til at turde tænke anderledes. I øvelsen

deltager hele klassen.

Alle i klassen får udleveret et A4-ark, som I hver især skriver jeres eget navn

på (øverst på siden). Send A4-arket med jeres navn til jeres sidemand på venstre

side. Sidemanden skriver en positiv ting nederst på siden om den person,

*Legene. Blomsterhånd og Scor-slap af-scor er hentet på www.movingminds.dk og legene: Fælles hop, Ondskabens

hotel, to sandheder og en løgn og Tæl til 21 er hentet på www.hornstrupkursuscenter.dk


KAPITEL 7

Udvikling og evaluering af forretningsideer

OPgAvER KAPITEL 7

hvis navn står øverst på siden. Herefter bøjes papiret, så den næste sidemand

ikke kan se, hvad der er skrevet på siden. Papiret sendes videre til

venstre.

Øvelsen er færdig, når alle i klassen har skrevet på alle elevers sedler.

Herefter gives sedlen til rette ejermand.

NB: Øvelsen tager ca. 1 time. Lærerens vigtigste opgave er at sikre et

system, hvor alle sedler kommer forbi alle elever.

Ondskabens Hotel

Stil jer i en rundkreds. Alle kikker i jorden, mens de beslutter sig for,

hvem i cirklen de om lidt vil kikke på. Læreren tæller til tre, og alle kikker

op på samme tid og ser direkte på den, de har besluttet sig for at kikke på.

Hvis der er to, der kikker på hinanden samtidigt, tager de hænderne op

til kinderne og kommer med et rædselsudbrud, som offeret i en gyserfilm

(fx som Jack Nicholsons kone i Ondskabens Hotel), mens de træder baglæns

ud af cirklen. De er nu ”døde” og må nøjes med at kikke på resten af

legen.

Fælles hop

Stå i en cirkel, se på hinanden uden at tale, bøj i knæene, hop på samme

tid.

To sandheder og en løgn

Gå rundt i klassen. Fortæl den første, du møder, to sandheder og en løgn.

Din tilskuer skal gætte, hvad der var sandt og falsk. Byt roller. Gå herefter

videre til endnu en person.

46


47 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 7

Scor, slap af, scor

Deltagerne stiller sig i en cirkel. Deltagerne skal få øjenkontakt og blinke til

hinanden.

Når to får øjenkontakt og blinker til hinanden, bytter de plads. En person

stiller sig i midten af cirklen og får til opgave at fange de andre, når de krydser

cirklen. Når personen i midten fanger én af dem, der krydser, bytter de plads,

så den, der blev fanget, overtager pladsen i midten.

Ros hinanden, mens I arbejder

Denne øvelse finder sted, mens I arbejder i en gruppe. Ros hinanden HELE

tiden.

Blomsterhånd

Alle sidder med lukkede øjne og knytter hænderne foran sig på knæene. Når

læreren siger ”NU”, begynder alle at forme hænderne som en blomst, der

folder sig ud. Efter et minut åbner alle øjnene. Hvor langt er blomsten nået?

Tæl til 21

Øvelsen kan laves i en rundkreds, eller mens I sidder på jeres pladser. I skal

nu kollektivt tælle til 21. Det betyder, at I skal tælle på skift, men ikke i en

bestemt rækkefølge. Man tæller bare, når man synes, der er plads til det. Du

starter fx med at sige ”1”. Hvem som helst kan nu sige ”2”. Der er ingen regler

for, hvor mange gange hver enkelt må tælle. Omvendt gælder det om at få alle

med. Så stop øvelsen og start forfra, hvis det er de samme få, der tæller hele

tiden. Kun én må tælle ad gangen, så hvis to personer siger ”3” samtidig, skal

I starte forfra. Det er vigtigt, at denne regel håndhæves, da øvelsen ellers ikke

har nogen pointe. Øvelsen lykkes bedst, hvis der ikke tælles meget hurtigt,

men kun tælles, når man kan ”mærke”, at der er plads til én.


KAPITEL 7

Udvikling og evaluering af forretningsideer

OPgAvER KAPITEL 7

Bliv ved, indtil I har talt til 21, selvom det kan virke stressende. Det skal nok

lykkes for jer. Pointen er netop, at projektet kun kan lykkes, hvis alle koncentrerer

sig om at være i nuet og om hinanden. Bliver I ved, bliver I belønnet

med følelsen af et fantastisk fælles fokus og en dyb tavs koncentration.

Ideudviklingsteknikker

Alle øvelser i ideudviklingsteknikker skal naturligvis følge de spilleregler,

der står på side 112 i bogen.

24. Fri association: Udvikl et produkt til sygehussektoren.

Rekvisitter: Papir og blyant.

• Opdel jer i grupper. En i gruppen fortæller om en eller flere oplevelser

et sygehus

• De andre i gruppen skriver ALT, hvad der falder dem ind, ned på

et papir – uden at tale sammen, mens fortælleren fortæller

• Lad evt. to eller tre i gruppen fortælle

• Opsamling: Alle fortæller om deres tanker – ingen er for skøre

eller langt ude!

• Udvælg tre ideer, der har forretningspotentiale

25. Styret fri association: Udvikl en ny og innovativ cafe for gymnasieelever.

Rekvisitter: Fem vidt forskellige ting (medbragt af læreren) til hver gruppe,

blyant, post-it.

48


49 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 7

• Præsenter en ting ad gangen – skriv hver især ALLE de ideer, I

får med hensyn til at lave en ny og anderledes cafe, ned

• Udvælg henholdsvis den mest innovative ide og den mest realistiske

ide

• Præsenter ideerne for klasen

26. Tvungen association – rollemodellen: Udvikl en ny kontorstol.

Rekvisitter: Billeder af forskellige roller/personer (fx læge, lærer,

skolebarn, ingeniør) medbragt af lærer, blyanter, papir.

• Se på ét billede ad gangen og diskuter, hvad denne person ville

ønske, hvis han/hun skulle købe/have en ny kontorstol

• Vælg en af ”rollerne” og lav en skitse til en innovativ kontorstol

• Hver gruppe præsenterer sin ide for klassen

27. Negativ brainstorming: Udvikl en ny madkasse.

Rekvisitter: Papir, blyant.

• Start med i en fælles brainstorming at skrive alle de mest irriterende

ting ved en madkasse ned

• Se på listen og formuler nu en positiv liste over funktioner, som

madkassen skal have

• Lav skitser til det nye produkt

28. Cirkelskrivning: Find et produkt eller en metode, der kan forhindre

madspild.

Rekvisitter: Papir og blyant.


KAPITEL 7

Udvikling og evaluering af forretningsideer

OPgAvER KAPITEL 7

• Skriv hver en ide ned, der kan forhindre madspild, på et stykke papir

• Send ideen videre til sidemanden (i en cirkel). Sidemanden udvikler

videre på ideen efter devisen: ”Man kunne også …”.

29. Mindmapping: Fortsæt cirkeløvelsen.

• Fortsæt cirkeløvelsen – lav et mindmap for hver af ideerne, I sendte

rundt.

30. Hurtigskrivning.

• Lav hurtigskrivning, hvor I hver især skriver alt om oplevelsen af

ideudviklingsteknikkerne. Skriv alle de tanker I har, mht. hvilke

teknikker I skal bruge i forbindelse med ideudvikling til jeres egen

virksomhed eller til jeres næste projekt

• Fortæl hver især, hvad I har skrevet i gruppen

31. Samtale om ideudvikling: Planlæg, hvordan I vil samle informationer til

at danne jeres egen virksomhed eller jeres næste ideudviklingsprojekt.

• Diskuter, om I i gruppen skal bruge en outside-in eller inside out

tilgang til ideudvikling

• Diskuter, hvilke metoder I vil anvende til at få nye ideer

• Lav en konkret plan for at gennemføre øvelsen

• Gennemfør planerne

• Diskuter resultaterne af jeres arbejde

32. Kan du beskrive det kreative i en ideproces?

Gør et forsøg med nogle personer, som gennemfører en kreativ ideproces.

Lad en anden gruppe iagttage de kreative personer. Interview dem

om, hvordan de var kreative. Sammenlign de forskellige deltagende

personers oplevelse og beskrivelse af kreativitet. Diskuter, i hvilken grad

det er muligt at beskrive de kreative processer hos personer og i grupper.

50


51 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 7

De Bono’s tænkehatte

33. Forklar ideen med de Bono’s tænkehatte.

34. Planlæg en fest for klassen.

Rekvisitter: Post-it sedler. Grønt, gult, sort, rødt, hvidt og blåt papir.

Tape.

a. Fold en hat i hver farve til jer hver (fx som et kræmmerhus)

b. Vælg en blå leder, der styrer processen

c. Tag den grønne hat på – og skriv ALLE ideer til en fest ned. Alle

bidrager med ideer. Kun en ide på hver post-it. Denne del af

øvelsen må kun vare tre minutter

d. Fastgør hver post-it på et A4-ark

e. Tag den gule hat på og noter i fællesskab alle de positive ting ved

hver af ideerne ned. En ide ad gangen

f. Tag den sorte hat på og noter alt det negative ved hver af ideerne

ned

g. Tag den røde hat på og fortæl, hvordan I hver især oplever ideerne,

I er nået frem til

h. Tag den hvide hat på og noter alle de praktiske problemstillinger,

der skal tackles for hver af ideerne

i. Udvælg henholdsvis den mest innovative ide og den mest realistiske

ide – og præsenter dem for klassen

NB: Øvelsen kan med fordel kombineres med forskellige former for

associationsøvelser.

35. Test de Bono’s hatte på dine lærere og klassekammerater.


KAPITEL 7

Udvikling og evaluering af forretningsideer

OPgAvER KAPITEL 7

• Træk lod i klassen om, hvilken farve I skal være

• Aftal, at I vil ”være” jeres hats farve en hel skoledag

• I behøver ikke at fortælle jeres andre lærere om projektet på for-

hånd. Se om de oplever en forskel

• Når dagen er gennemført, skal I gætte, hvilken farve jeres kammerater

repræsenterede

36. Diskuter, hvilke af de Bono’s hatte, der passer bedst til henholdsvis

divergent og konvergent tænkning.

37. I kapitel 1 læste du om Innovationstragten (figur 1.2). Diskuter, hvordan

de Bono’s hatte kan bruges i de forskellige faser.

Idescreening

38. Vælg det bedste koncept.

a. Tag udgangspunkt i en af øvelserne 23-33 (fx opgave 33, hvor I

har lavet forskellige forslag til en klassefest)

b. Diskuter, om kriterierne i første kolonne nedenfor kan anvendes

– hvis ikke, kan I formulere andre kriterier

c. Udvælg 2-4 af ideerne fra jeres øvelser og tildel dem points fra

1-5, hvor 5 er det mest positive

d. Udvælg den bedste ide

52


53 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 7

Kriterier Ide 1 Ide 2 Ide 3 Ide 4

Løsning af

en væsentlig

pain

Markedspotentiale

Teknisk mulig

i praksis

Andre

kriterier

Point

Metoder til vurdering af forretningsideer

39. Forklar, hvad metoderne neden for går ud på:

• Argumenter for og imod

• Pain, value proposition og jury

• Risiko og gevinst

40. Diskuter, om og hvor de tre metoder, der er nævnt i kapitel 7.9, kan

anvendes i de forskellige stadier af innovationstragten (se figur 1.2 i

bogen).

41. Hvis du har Innovation på C-niveau, skal du ofte lave en forretningsplan

for en ny virksomhed. Diskuter, hvilken af metoderne i kapitel

7.9 du vil anvende.

Tværgående cases

42. Udvikling af ny kamerateknik.

a. Læs denne artikel: http://videnskab.dk/teknologi/danskkamera-kan-fotografere-kemiske-stoffer


KAPITEL 7

Udvikling og evaluering af forretningsideer

OPgAvER KAPITEL 7

b. Diskuter, hvilken innovationshøjde der er tale om (se tabel

1.2 i bogen)

c. Diskuter, om det er en outside in, inside out eller en sam-

spilstankegang, der ligger bag ideudviklingen

d. Vurder produktet ud fra metoden pain, value proposition

og jury

e. Placer produktet i en risiko-gevinstmatrix (se figur 7.4 i

bogen)

43. Ideudvikling i praksis.

a. Lav i grupper en liste over begreber og metoder, som I er

blevet præsenteret for i kapitel 7

b. Se filmen: The Deep Dive om produktudvikling:

http://www.youtube.com/watch?v=M66ZU2PCIcM.

c. Beskriv processen med inddragelse af flest mulige begreber

og metoder fra jeres liste

44. Arbejde med egen virksomhed.

Tag i jeres gruppe stilling til nedenstående spørgsmål:

• Skal jeres ideudvikling baseres på en outside in/inside out

eller en samspilstankegang?

• Hvilke metoder vil I anvende til at udvikle ideer?

• Hvordan vil I i gruppen sikre størst mulig kreativitet?

• Hvilke idegenereringsmetoder vil I anvende i processen?

• Hvordan vil I i praksis gennemføre ideudviklingsprocessen?

• Hvilken metode vil I anvende til at vurdere jeres ideer?

Udarbejd herefter en tidsplan for forløbet.

54


55 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 8

1. Forklar, hvad brugerdreven innovation betyder, og hvad det bruges til.

2. Der nævnes i bogen fire tilgange til brugerdreven innovation. Kan du huske,

hvad de hedder, og kan du placere dem i figuren nedenfor?

Brugerne har erkendt egne behov

Direkte brugerinvolvering i innovationsprocessen

Brugerne deltager ikke direkte i innovationsprocessen

Brugerne har ikke

erkendt egne behov

3. Der er mindst to forskellige parter involveret i brugerdreven innovation.

Hvilke?

4. Hvorfor kan det være en fordel at inddrage brugere i innovationsprocessen?

Begrund dit svar.

5. I figur 8.1 i bogen er der dannet fire typer af brugerdreven innovation ved

at kombinere ”brugerens erkendelse af behov” med ”brugerens deltagelse

i innovationsprocessen”. Lav en beskrivelse af de fire typer af brugerdreven

innovation ud fra de to nævnte dimensioner i figur 8.1.


KAPITEL 8

Brugerdreven innovation

OPgAvER KAPITEL 8

6. Læs casen om Easyfood på http://www.ebst.dk/brugerdreveninnovation.dk/easyfood.

Diskuter hvilke(n) af de fire typer af brugerdreven

innovation, der er i spil.

7. Se filmen med Michael Mckay på dette link: http://www.ebst.dk/brugerdreveninnovation.dk/praktikerneharordet.

Diskuter, hvilke(n) af de

fire typer af brugerdreven innovation, Nokia anvender.

Brugertest

8. Forklar, hvad der menes med brugertest. Beskriv de metoder, man kan

anvende i forbindelse med brugertest.

9. Planlæg og gennemfør et fokusgruppeinterview omkring et specifikt

innovationsemne. Du kan fx interviewe en lille gruppe af dine klassekammerater,

nogle elever fra en nabofolkeskole eller nogle helt andre

om, hvad de mere kunne ønsker sig af funktionaliteter i deres næste

mobiltelefon.

10. Kantinen på dit gymnasium ønsker at gennemføre en undersøgelse af,

om den eksisterende mad er tilfredsstillende for brugerne. Det innovative

består i, at kantinen er kommet med et forslag om tre nye retter.

Dan en gruppe. Tal med kantinen om, hvilke retter de kunne forestille

sig at tilbyde fremover. Gruppens opgave er at undersøge, om forslagene

til mad i kantinen er noget, de potentielle kunder vil sætte pris

på. Konstruer selv et spørgeskema, som I kan bruge til at indsamle

informationer til multiattributanalyse om kantinemaden. Uddel fx

spørgeskemaet til eleverne i din klasse.

56


57 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 8

11. Læs artiklen om antropologi i innovationsarbejdet her: http://www.

ebst.dk/brugerdreveninnovation.dk/antropologi

Hvilke typer af ”udforskning af brugerne” (se side 126 i bogen) er

der tale om? Hvilke nye produkter omtales i artiklen?

12. Du skal foretage en etnografisk/antropologisk undersøgelse ved

hjælp af din mobiltelefon (eventuelt video). Lav en billedserie, hvor

du tager billeder af fx et af følgende emner:

• Sund mad versus fed mad

• Mad med mel og mad uden mel

• Grønsagsretter versus kødretter

• Mad med fisk versus mad med oksekød

Det etnografiske og antropologiske består i at forstå de forskellige

typer af mad i deres kontekst. Det vil sige, at du fx kan forsøge at

tage billeder af:

• Hvor, hvordan og hvorfor maden bliver købt eller tilvejebragt

• Hvor, hvordan, hvornår og af hvem maden bliver tilberedt

• Hvor, hvordan, hvorfor og hvornår og af hvem maden bliver

spist

• Præsenter resultatet af din undersøgelse som et Power

Point-show.

13. I har alle travlt i din familie. Du vil gerne undersøge, om familien

kan finde et eller flere tidspunkter i løbet af ugen til at være sammen

om at foretage sig nogle ting i fællesskab, fx spille et spil, se en video

eller få tid til en hyggestund. Du beder derfor din familie om at

udfylde en brugerdagbog for en uge, hvor hvert medlem i familien

noterer, hvad vedkommende gør i løbet af ugen, dvs. tidspunkter for


KAPITEL 8

Brugerdreven innovation

OPgAvER KAPITEL 8

aktiviteter fra man vågner, til man går i seng. Er familien svær at over-

tale, kan du spørge nogle af dine venner eller bekendte. Din opgave er (at

forsøge) at finde de tidspunkter, hvor der er mulighed for en hyggestund.

14. Medierne skriver en del om, at danskerne smider meget mad ud. Du har

sat dig for at finde ud af, hvor meget mad der smides ud i din familie

i løbet af en uge. Du vil beregne, hvor mange kilo mad der smides ud,

og hvor meget af det, det smides ud, koster i indkøbspris. På baggrund

af din analyse vil du foreslå nogle måder, hvorpå I kan reducere madspildet.

Der er altså tale om at undersøge madspild med henblik på at

udnytte madressourcerne bedre. I løbet af en uge noterer du:

Mad, som er købt ind i løbet

af ugen

Mad, som var købt ind og

befandt sig i køkkenskabe,

køleskab mv.

Mad, som købes som færdigmad

Pris på mad (gem fx bon) Vægt på mad

Pris på mad (anslå priser, hvis du

ikke har bon)

Vægt på mad

Pris på mad Vægt på mad

Spild/udsmid af mad Pris på mad Vægt på mad

Når du har gennemført en analyse af familiens madspild (vægt og pris),

skal du komme med mindst tre konkrete forslag til, hvordan din familie

kan udnytte sin mad bedre. Du skal også overveje, hvor realistiske dine

forslag er at gennemføre i din familie. Du kan fx tage en snak med din

familie eller afprøve nogle af dine forslag.

58


59 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 8

Personas

15. Hvad betyder en personas? Hvordan kan man udforme personas?

Hvilke fordele er der ved at anvende personas i forbindelse med innovation?

16. Du skal beskrive personas i forbindelse med brug af mobiltelefon.

Du skal tage udgangspunkt i inddelingen i fem grupper af adoptanter

i relation til diffusion beskrevet i kapitel 13:

• Innovatører

• Tidlige tilsluttere

• Tidlige flertal

• Sene flertal

• Efternølere

Din opgave er at beskrive de enkelte grupper af mobilbrugere som

personas. Du kan starte med at tænke over eller undersøge, om du

kan finde de enkelte typer i din omgangskreds, fx i din klasse, din

familie eller blandt dine venner. Beskriv hver enkelt personas med

udgangspunkt i din opfattelse af de fem typer. Du kan hente inspiration

i eksempel 8.1 på side 127 i bogen.

Du kan også gennemføre en undersøgelse i din klasse: Hvordan er

personerne i din klasse fordelt på de fem personas? Tip: Se på websitet

innovationsguiden.dk: http://innovationsguiden.dk/brugere/

analyse/personas. Her kan du se, hvordan man i praksis kan arbejde

med personas.


KAPITEL 8

Brugerdreven innovation

OPgAvER KAPITEL 8

Observation

17. Forklar forskellen på at observere og beskrive på den ene side og

fortolke og forstå på den anden side.

18. På mange uddannelsesinstitutioner mangler der pladser til parkering

af biler. Du har til opgave at beskrive, hvordan parkeringspladsen

”fyldes op” om morgenen. Så kom i rigtig god tid en

morgen, lav en skitse over parkeringspladsen og lav en tegning

over fx alle parkeringsbåse. Beskriv, hvordan bilisterne vælger at

parkere, fx ved at sætte nummer på, i hvilken rækkefølge båsene

fyldes op. Du kan også beskrive, hvad de bilister gør, som ikke kan

finde en parkeringsplads. Du kan eventuelt bagefter farve båsene

(med kridt) i forskellige farver for at markere, hvilke båse der blev

fyldt op i forskellige tidsrum.

Lav en fortolkning af bilisternes valg af parkeringsbåse. Hvordan

vil du forklare og fortolke bilisternes parkeringsadfærd?

Brugerinnovation

19. Hvad forstås ved brugerinnovation? Giv et eksempel på en bruger.

Hvad kan en bruger anvendes til i en innovationsproces?

20. Hvad forstås ved en avanceret bruger? Giv et eksempel på en

avanceret bruger. Hvad kan en avanceret bruger anvendes til i en

innovationsproces?

21. Hvad forstås ved en ekspert? Giv et eksempel på en ekspert. Hvad

kan en ekspert anvendes til i en innovationsproces?

60


61 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 8

22. Hvad forstås ved en lead user? Giv et eksempel på en lead user. Hvad

kan en lead user anvendes til i en innovationsproces?

23. Beskriv en person, som er ikke-bruger. Giv et eksempel på en ikkebruger.

Kan en ikke-bruger anvendes i en innovationsproces? Du

kan eventuelt kigge på tabel 10.1 i bogen for at besvare dette spørgsmål.

24. Beskriv, hvordan man konkret kan samarbejde med henholdsvis

brugere, avancerede brugere, eksperter og lead users i forbindelse

med innovationsprojekter. Forklar, hvorfor formålet med en innovationsproces

er væsentlig for valg af brugertyper, der involveres i

innovationsprocessen.

25. Læs artiklen her: http://www.ebst.dk/brugerdreveninnovation.dk/

magnus_olesen. Diskuter, hvilke former for brugerdreven innovation

der har været anvendt i artiklen.

Brugerdeltagelse

26. Beskriv, hvad der forstås ved brugerdeltagelse i figur 8.1 i bogen.

27. Hvad forstås ved en provotype? Giv et eksempel på, hvordan en

provotype kan anvendes i en innovationsproces.

28. Hvad forstås ved en kulturel undersøgelse? Hvilke metoder kan man

anvende i en kulturel undersøgelse?

29. Hvordan kan en virksomhed få gavn af, at brugere tester en prototype,

dvs. et produkt, som ikke er helt færdigudviklet, men som

indeholder de væsentligste egenskaber ved det forventede færdige

produkt?


KAPITEL 9

Innovationsprocessen

OPgAvER KAPITEL 9

1. I kapitel 9 i bogen står der, at omkostningerne stiger gennem et

innovationsprojekt.

a. Hvorfor stiger omkostningerne i et innovationsprojekt?

b. Giv eksempler på aktiviteter, der koster penge i de for-

skellige stadier

Inventionsfasen:

Innovationsfasen:

(prioritering og implementering)

Diffusionsfasen:

Eksempler på aktiviteter

Push- og pull-modellen

2. Beskriv indholdet i hver fase i innovationspush-modellen, se

figur 9.2 i bogen.

3. Beskriv indholdet i hver fase i innovationspull-modellen, se

figur 9.3 i bogen.

4. Forklar forskellen på push- og pull modellen. Inddrag inside

out- og outside in-vinklen (fra kapitel 7 i bogen).

5. Diskuter, om der er brancher, hvor det er mest oplagt at anvende

push-modellen? Og er der brancher, hvor det giver bedst

mening at anvende pull-strategien?

62


63 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 9

Stage gate-modellen

6. Forklar begreberne/udtrykkene: Stage, gate, forretningscase,

validering og screening (det er alle begreber, der

optræder i stage gate-modellen).

7. Beskriv, hvad der foregår i stages og gates i stage gate-modellen,

se figur 9.4 i bogen.

8. Screening af ideer i stage gate-modellen kan resultere i fire

typer af beslutninger. Beskriv de fire beslutninger.

9. Hvor kommer ideerne fra i stage gate-modellen?

10. Beskriv forskelle og ligheder mellem stage gate-modellen

og pentathlon-modellen.

11. Forklar, hvad virksomheder kan bruge stage gate-modellen

til.

12. Se på beskrivelsen af, hvordan Novo udvikler nye produkter.

Fortæl, hvordan Novo kan bruge stage gate-modellen

til at styre ideudviklingsprocessen. Se: http://www.novonordisk.com/images/science/From%20idea%202007%20DK.

pdf

13. Forestil jer, at I skal lave jeres egen virksomhed. Opstil en

stage gate-plan for jeres virksomhed. Sæt tidspunkter på de

enkelte stages.

14. Opstil fordele og ulemper ved at bruge stage gate-modellen

for en nystartet dansk virksomhed.


KAPITEL 9

Innovationsprocessen

OPgAvER KAPITEL 9

Åben innovation

15. Hvad betyder åben innovation, se figur 9.4 i bogen?

16. Hvilke væsentlige forskelle er der på åben innovation, som vist i

figur 9.4, og innovationspush-og innovationspull-modellen, som vist

i figur 9.2 og 9.3 i bogen?

17. Se denne film fra Århus Universitet om åben innovation: http://asbcast.dk/cast/hvad-skal-vi-med-aaben-innovation.

Lav et resume af

filmen og præsenter det på klassen med video og lyd.

18. Se på websitet http://lego.cuusoo.com/ og forklar, hvordan Lego

arbejder med åben innovation.

19. Googl begrebet ”crowdsourcing” og fortæl, hvad begrebet indebærer.

20. Undersøg disse tre websites, der arbejder med åben innovation:

• http://www.fi.dk/viden-og-politik/anvendelse-af-viden/kommercialisering-og-ivaerksaetteri/opfinderraadgivning

• http://www.innocentive.com/

• http://www.ip-marketplace.dk/

a. Forklar, hvad de tre websites kan bruges til

b. Diskuter, hvilket af de tre websites du selv ville bruge, hvis du

havde opfundet et nyt produkt

21. Se tabel 9.1 bogen og diskuter, om du vil anbefale, at virksomheder

arbejder med åben eller lukket innovation.

64


65 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 9

22. Hvis du eller din gruppe skal udføre innovation, vil I så overveje

en åben eller lukket innovation? Hvordan vil I tackle ulemperne

ved den valgte form for innovation?

23. Find en beskrivelse af en konkret innovationsproces (fx udvikling

af et produkt eller en service) fra avis, internet osv. Beskriv,

hvilken af de fire innovationsproces-modeller, der bedst beskriver

innovationsprocessen (figurerne på side 146 og 151 i

bogen).

24. ”Find fem fejl”

a. Alle i klassen skriver 20 linjer om indholdet i kapitel 9.

I beskrivelsen skal der være præcist fem fejl

b. Beskrivelsen printes ud og sendes til sidemanden til højre.

Sidemanden skal finde de fem fejl


KAPITEL 10

Udvikling af forretningskoncepter, produkter og service

OPgAvER KAPITEL 10

Forretningskoncepter

1. Hvad er forskellen på forretningskoncepter og produkter?

2. Beskriv de fire elementer som et forretningskoncept består af.

3. Find eksempler på et forretningskoncept for et potentielt produkt

og for en potentiel service (der må ikke være tale om færdigt produkt

og service).

4. Klasseøvelse

Hjælp Aalborg Sygehus. Udvikl nye produkter, som sygehuset

kan bruge. Gå ind på websitet: http://www.ideklinikken.dk/index.

php?menu_id=27, udvælg en af ideerne og udvikl i fællesskab et

forretningskoncept for ideen:

a. Udarbejd en løsning på problemet.

• 4-5 grupper udarbejder alle et forslag til løsning på

problemet (anvend en af ideudviklingsteknikkerne fra

kapitel 7 i bogen (side 112-113)

• Udarbejd en idescreening (se tabel 7.4) og udvælg på

klassen den bedste løsning på problemet

b. Alle grupper udarbejder forslag til et forretningskoncept for

den valgte løsning:

a. Opstil forslag til funktion og fysisk udformning

b. Opstil forslag til tilknyttede services og processer

c. Opstil forslag til tilhørende information og kommunikation

d. Udarbejd forslag til en indtjeningsmodel

66


67 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 10

5. Hvordan relaterer forretningskoncepter og produkter sig til

pentathlon-modellen?

Blå og røde oceaner

6. Definer et blåt ocean og et rødt ocean.

7. Diskuter, om alle innovationsformer (se side 13 i bogen) kan

komme på tale, når man taler om blå oceaner.

8. Forklar, med udgangspunkt i figur 10.1, hvorfor produktlanceringer

i det blå ocean er mere interessante for en virksomhed end

produktlanceringer i det røde ocean.

FNOS-matrix

9. Hvad er ”FNOS” i FNOS-matrixen, figur 10.2 i bogen, en forkortelse

for?

10. Beskriv, hvordan Casella Wines brugte FNOS-matrixen til at udvikle

vinen [yellow tail]. Beskriv alle de elementer, der er ændret i

figur 13.4 i bogen ud fra case 10.1.

11. Find et eksempel på et produkt, som kan betegnes som en produktlancering

i det blå ocean. Beskriv, ved brug af FNOS-matrixen,

hvordan produktet afviger fra eksisterende produkter på markedet.

12. Beskriv ud fra FNOS-matrixen, hvordan iPod og iTunes afviger fra

den tidligere måde at sælge og levere musik på (lp, cd).


KAPITEL 10

Udvikling af forretningskoncepter, produkter og service

OPgAvER KAPITEL 10

13. Virksomheden Bodyshop siges at have fulgt en Blue Ocean stra-

tegi. Søg informationer om Bodyshop og beskriv virksomheden

ved hjælp af værktøjerne fra Blue Ocean-Strategien. Du kan søge

her: http://www.thebodyshop.dk/. Tjek også din skoles adgang til

avisdatabaser.

14. Find eksempler på mindst tre virksomheder, der befinder sig

på henholdsvis det blå og det røde ocean.

• Udvælg en af virksomhederne på det røde ocean og udarbejd

et strategilærred for denne virksomhed – og dens konkurrenter

• Brug FNOS-matrixen til at udvikle et bud på, hvordan

virksomheden kan bevæge sig fra det røde til det blå ocean

15. I tabel 10.1 i bogen er beskrevet forskellige typer af brugere: Heavey

users, medium users, light user og non users med henholdsvis

en positiv og negativ holdning. Beskriv, hvordan disse forskellige

typer af brugere er relateret til det blå og røde ocean.

Strategilærred

16. Forklar, hvad værdikurverne i figur 10.3 i bogen, strategilærredet,

viser.

17. Strategilærredet er en grafisk fremstilling af FNOS-matrixen. Forklar,

hvad værdikurverne i strategilærredet viser ud over det, der

er forklaret i FNOS-matrixen.

68


69 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 10

Gittermodel

18. I tabel 10.2 i bogen er vist en gittermodel for købernytte. Den øverste

vandrette bjælke viser forskellige faser i en købs- og brugsproces.

Tag udgangspunkt i et produkt eller service, du selv har købt for

nylig, og beskriv de seks faser.

19. Beskriv med udgangspunkt i gittermodellen for købernytte, hvordan

det kan være, at iPad’en har succes på markedet.

20. I venstre side af gittermodellen er angivet en række dimensioner,

som er knyttet til nytte for brugeren. Beskriv de seks dimensioner,

som kan give nytte.

21. I tabel 10.2 er der 36 muligheder (seks gange nytte og seks faser i

købsprocessen = 6 x 6) for at adskille sig fra konkurrenter. Tre kryds

angiver, hvordan Casella Wines [yellow tail] giver brugeren en nytte,

som adskiller sig/differentierer sig fra konkurrenterne. Forklar placeringen

af de tre kryds ud fra case 10.1 i bogen.

22. Gittermodellen viser, at det er vanskeligt at få kommerciel succes,

hvis et nyt produkt eller service ikke på mindst et af de 36 områder i

gittermodellen for købernytte tilfører brugeren en øget nytte. Find et

nyt produkt eller service og beskriv, hvordan det tilføjer en ny nytte

til brugeren.

23. Kan du finde et kommercielt, succesfuldt produkt, som ikke tilføjer

en ny eller en øget nytte til brugeren på et af de 36 felter i gittermodellen

for købernytte (da produktet blev lanceret)?


KAPITEL 10

Udvikling af forretningskoncepter, produkter og service

OPgAvER KAPITEL 10

Service

24. Lav en opgørelse for hele din klasse og find ud af, hvor mange

af forældrene til eleverne der arbejder i servicesektorer.

25. Find ud af, om der på din uddannelsesinstitution er ansat personer,

som ikke primært udfører service.

26. I definitionen af service peger Grönroos på tre basale karakteristika.

Beskriv og forklar de tre karakteristika. Forklar, med

udgangspunkt i frisøreksemplet, hvordan de tre karakteristika

skal forstås.

27. Forklar forskellen på et fysisk produkt og en service ud fra tabel

10.3 i bogen og ud fra de nævnte eksempler med tandpasta og

klipning.

28. Find selv på en service og et fysisk produkt og beskriv og diskuter

forskellene mellem dem ud fra tabel 10.3.

29. I figur 10.4 er nævnt en række eksempler på produkter og service.

Find to eksempler (ud over restauranter), som er karakteriseret

ved at være nogenlunde ligelige dele af produkter og

service.

30. Find eksempler på serviceydelser, der er henholdsvis inkrementelle

og radikale innovationer.

70


71 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 10

Oplevelsesøkonomi

31. Beskriv et eksempel på oplevelsesøkonomi.

32. Beskriv og forklar ud fra tabel 10.4 i bogen, hvorfor oplevelsesøkonomi

er interessant set ud fra en innovationsvinkel.

33. Forklar, ud fra figur 10.5 i bogen, hvorfor der er større mulighed for at

differentiere et tilbud til kunder ved oplevelsesøkonomi sammenlignet

med service, produkter og råvarer. Forklar sammenhængen mellem

differentiering og relevans for kunders behov.

34. Forklar, ud fra figur 10.5, sammenhængen mellem graden af differentiering

og progression i pris.

35. Forklar, ud fra figur 10.5, sammenhængen mellem graden af differentiering

og graden af relevans for kunders behov.

36. Forklar udtrykkene:

• Absorbering

• Fordybelse i

• Aktiv/passiv deltagelse

37. Forklar de fire elementer ved oplevelser:

• Underholdning

• Uddannelse

• Eskapisme

• Æstetik


KAPITEL 10

Udvikling af forretningskoncepter, produkter og service

OPgAvER KAPITEL 10

38. Beskriv en eller flere oplevelser, som dækker de fire elementer.

39. Kom med dit eget bud på, hvordan et pizzeria i dit lokalområde kan

ændres fra at producere produkter og service til at blive mere oplevelsesøkonomisk?

40. Du skal undersøge, hvordan et lokalt diskotek i din by eller dit lokalområde

kan gøres mere oplevelsesøkonomisk. Forklar, hvad du vil

forandre, og beskriv, hvordan du vil undersøge, om dine ideer også

værdsættes af gæsterne i diskoteket. Forklar også, de ekstra omkostninger

til oplevelser skal komme fra – se fx kapitel 5 om forretningsmodeller.

41. Beskriv Ungrejser og deres tilbud om rejser ud fra elementerne i figur

10.6 i bogen.

42. Sammenlign oplevelsen af følgende to koncepter (brug figur 10.6 i

bogen):

• Build a bear (http://www.buildabear.dk)

• Teddy tour Berlin (http://www.teddy-tour-berlin.de)

43. Del klassen op i 5 grupper.

Hver gruppe undersøger en af nedenstående festivaller mht. de fire

dimensioner i figur 10.6:

• Smuk Festival: www.smukfest.dk

• Roskilde Festival: www.roskilde-festival.dk

• Burning Man: www.burningman.com

• Tønder Festival: http://www.tf.dk/pages/choose_language.php

72


73 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 10

44. Du er blevet bedt om at hjælpe dit lokale museum med at tiltrække

flere besøgende. Beskriv, hvordan museet kan blive mere attraktivt

ved at tilføje oplevelseselementer. Beskriv museets nuværende aktiviteter

og kom med konkrete forslag til oplevelseselementer, som du

mener kan tiltrække flere besøgende. Lav en økonomisk beregning

for museet over forventede udgifter ved disse aktiviteter og beregn,

hvor mange ekstra besøgende der skal tiltrækkes for at dække de

øgede udgifter. I kapitel 12 kan du få mere at vide om, hvordan du

opstiller udgifter og indtægter.

45. Forklar, hvorfor kunder ønsker ”autentiske” oplevelser. Giv et eksempel

på en situation, du selv har oplevet som autentisk, og giv et

eksempel på en situation, du ikke oplevede som autentisk.

46. Beskriv, hvordan det lokale pizzeria, diskotek eller Ungrejser kan

sikre ”autentiske” oplevelser for deres kunder?

47. Ligesom ved service kan man påstå, at innovation af oplevelser i

betydelig grad afhænger af den menneskelige faktor. Forklar, hvordan

en virksomhed eller organisation kan udvikle og fastholde en

oplevelsesinnovation, hvis der sker skift i medarbejderne.

48. Læs nedenstående faktaboks om oplevelsesøkonomi. Forklar, hvorfor

oplevelsesøkonomien får stadigt større betydning for Danmarks

økonomi. Inddrag (hvis det er relevant) figur 3.1 og Porters diamantmodel

(figur 3.5 i bogen) i forklaringen.


KAPITEL 10

Udvikling af forretningskoncepter, produkter og service

OPgAvER KAPITEL 10

Fakta om oplevelsesøkonomien i Danmark

Oplevelseserhvervene udgjorde i 2008 11,8 pct. af værditilvæksten i Danmark

eller i alt 108 mia. kr. Det er mere end otte gange så meget som det samlede

bidrag fra landbrug, gartneri og skovbrug.

Oplevelseserhvervene stod i 2008 for 7,6 pct. af den samlede beskæftigelse

med en årlig vækst på 1,1 pct. i 2000-2008. Øvrige erhverv havde i samme

periode en årlig vækst i beskæftigelsen på 0,6 pct.

I perioden 2005 til 2008 er oplevelseserhvervenes andel af værditilvæksten

steget i forhold til hele erhvervslivet.

I 2008 var 15 pct. af alle danske virksomheder inden for oplevelseserhvervene,

og mere end 21 pct. af de nye danske virksomheder startede op i oplevelseserhvervene.

Omkring hver femte af alle vækstvirksomheder og nye vækstvirksomheder i

Danmark var at finde i oplevelseserhvervene.

Oplevelsesøkonomien i udlandet

I Europa udgør de kreative erhverv 3,3 pct. af EU’s økonomi og 3 pct. af beskæftigelsen

– sidstnævnte med en årlig stigning på 3,5 pct. i 2000-2010. Det

øvrige erhvervsliv i EU opnåede en samlet vækst i beskæftigelsen på 1,0 pct. i

samme periode.

I Storbritannien er arbejdspladserne i de kreative erhverv vokset dobbelt så

hurtigt som i det øvrige erhvervsliv.

På verdensplan havde den globale eksport af kreative produkter og tjenesteydelser

i perioden 2002-2008 en gennemsnitlig årlig vækst på 14 pct. FN definerer

desuden den kreative sektor som et af verdens mest dynamiske sektorer.

Uddrag af artikel: ”Rapport kortlægger dansk oplevelsesøkonomi”, Børsen 4.11.2011.

74


75 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 10

49. 1. Beskriv Ole Henriksens forretningsmodel (www.olehenriksen.com).

2. Diskuter, om Ole Henriksens virksomhed er på det blå eller det

røde ocean.

3. Udvælg et af Ole Henriksens produkter, brug gittermodellen i tabel

10.2 i bogen til at analysere købernytten i forbindelse med et køb.

4. Giv eksempler på fysiske produkter og serviceydelser ud fra Ole

Henriksens hjemmeside.

5. Diskuter, om, og i givet fald hvordan, Ole Henriksen arbejder med

oplevelsesøkonomi – inddrag i den forbindelse figur 10.6 fra bogen.

50. Du er blevet præsenteret for en række forskellige modeller og begreber.

Men hvilke hænger sammen?

1. Klip ordene ud og sorter dem i grupper, der passer sammen.

2. Vælg en af grupperne og forklar sammenhængen for resten af

gruppen.

Absorbering

Aktiv deltagelse

Blå ocean

Enkelhed

Eskapisme

Fjern-Opprioriter-Nedprioriter-Skab

FNOS-matrix

Fordybelse

Forretningskoncept


KAPITEL 11

Innovationsstrategi og immateriel ret

OPgAvER KAPITEL 10

Funktion og fysisk udformning

Gittermodel for købernytte

Kunden deltager i processen

Kundeproduktivitet

Oplevelsesøkonomi

Passiv deltagelse

Processer, som består af aktiviteter eller serier af aktiviteter

Produceres og forbruges samtidigt

Rød ocean

Service

Strategilærred

Tilhørende information og kommunikation

Tilknyttede services og processer

Uddannelse

Uhåndgribelige aktiviteter

Underholdning

Værdikurver

Æstetik

76


77 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 11

Virksomhedens strategiske arbejde

1. Forklar med dine/jeres egne ord, hvad en strategi er.

2. Forklar, hvorfor mål skal være målelige – og giv eksempler på

mål, som en virksomhed kan formulere.

3. Undersøg om du/I på nedenstående danske virksomheders

hjemmesider kan finde informationer om deres vision, mission/

ide og mål:

a. Bestseller

b. Carlsberg

c. Ecco

d. Vestas

e. Arla

f. Lego

I de tilfælde, hvor I ikke kan finde informationerne, skal I give

jeres eget bud på virksomhedernes vision/mission/ide og mål

(for det kommende år).

4. Forklar, hvad du/I forstår ved:

a. Interne forhold

b. Eksterne forhold

c. Muligheder

d. Trusler

5. Forståelse af de analyser, der danner baggrund for en SWOTanalyse

(”cafemetoden”).


KAPITEL 11

Innovationsstrategi og immateriel ret

OPgAvER KAPITEL 11

a. Opdel klassen i et antal grupper, der kan deles med tre.

Grupperne udpeger hver en leder.

b. Grupperne forberederderes computer et Power Point-oplæg om en

af modellerne nedenfor. I oplægget skal være en beskrivelse af modellen

og en forklaring på, hvordan modellen bruges.

• Værdikædeanalyse

• PESTanalyse

• Porters five forces

c. Lederne bliver siddende, mens resten i grupperne cirkulerer til højre.

Lederne præsenterer modellen for de nyankomne. Grupperne

cirkulerer endnu en gang, mens lederne bliver siddende

d. Grupperne vender tilbage til lederne – og fortæller om de to modeller,

som lederne ikke har arbejdet med.

6. SWOT-analyse

a. Vælg i grupper en entreprenørvirksomhed, I vil arbejde med (det er

en fordel at have et vist kendskab til virksomheden).

b. Udarbejd en værdikædeanalyse og en Pest-analyse eller en brancheanalyse

(Porters five forces).

c. Placer konklusionerne fra analyserne i en samlet SWOT-oversigt.

7. Alt for mange studerende laver fejl, når de laver en SWOT-analyse. Når

de arbejder med ”O”, som er ”muligheder”, fortæller de om, hvad virksomheden

kan gøre. Forklar, hvorfor det er forkert.

78


79 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 11

Planlagt strategi og fremvoksende strategi

8. Kontakt en entreprenør eller en iværksætter og spørg ham/hende, om

de arbejder med strategier som planlagte eller fremvoksende (måske

skal du omformulere spørgsmålet, når du taler med ham/hende).

9. Find artikler på nettet om Lars Larsen (fra Jysk). Diskuter, om han fra

starten har arbejdet med fremvoksende eller planlagte strategier.

Konkurrencestrategier

10. Gruppeopgave: Hvem i gruppen kan forklare flest begreber?

Forklar begreberne eller betydningen af udtrykket.

– I skal i gruppen skiftes til at vælge et begreb, I vil forklare.

Omkostningsfordele Nichemarked Generiske strategier

Konkurrencemæssig fordel Konkurrencepositioner Differentieringsfordel

Differentiering Konkurrencemæssigt omfang Lave omkostninger

Omkostningsleder Omkostningsfokus Differentieringsfokus

11. Find eksempler på virksomheder, der følger de fire konkurrencestrategier i

din by/naboby.

12. Find eksempler på virksomheder, hvor det kan være svært at tale om, at de

kun følger én konkurrencestrategi.


KAPITEL 11

Innovationsstrategi og immateriel ret

OPgAvER KAPITEL 11

Innovationsstrategi

13. Forklar med dine egne ord, hvad du forstår ved en innovationsstrategi.

14. Beskriv med dine egne ord Cults innovationsstrategi

Vinduesmetaforen

15. Forklar vinduesmetaforens fem faser.

16. Forklar igen vinduesmetaforens fem faser. Men denne gang er det et

krav, at du/I inddrager mindst tre af følgende begreber i forklaringen:

Invention, innovation, diffusion, pain, value proposition, diffusion,

forretningsmodel, kilder til innovation, idegenerering, idescreening.

17. Sammenlign vinduesmetaforens fem faser med pentathlon-modellens

faser.

18. Diskuter, hvad Apple gør for at ”lukke vinduet”.

Virksomheders evne til innovation

19. Udvælg fem virksomheder, I kender rigtigt godt

a. Diskuter, hvor I vil placere virksomhederne i figur 11.6

b. Diskuter, om virksomhederne alle skal arbejde mod at være i det

fjerde stadie: Kreative virksomheder

c. Diskuter, hvor jeres egen skole skal placeres i figur 11.6 i bogen

80


81 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 11

Tre innovationsstrategier

20. Diskuter, om konkurrencestrategierne i figur 11.2 i bogen passer

godt/dårligt med de tre innovationsstrategier, du har læst om på side

192.

21. Find eksempler på virksomheder, der arbejder med de tre innovationsstrategier:

a. Forskningsdreven innovation

b. Prisdreven innovation

c. Brugerdreven innovation

22. Diskuter, om der er brancher, der særligt arbejder med forskningsdrevet

innovation.

23. Diskuter, om der er brancher, der særligt arbejder med prisdrevet

innovation.

Immaterielle rettigheder

24. Hvad betyder immaterielle rettigheder?

25. Hvilket fagområde hører immaterieller rettigheder til?

Fagområde Sæt X (eventuelt flere X’er) og begrund

Samfundsfag

Jura

Økonomi

Sociologi

Innovationsstrategi


KAPITEL 11

Innovationsstrategi og immateriel ret

OPgAvER KAPITEL 11

26. Det er helt almindeligt, at virksomheder imiterer andre virk-

somheders innovationer. Forklar, hvorfor virksomheder for-

mentlig vil innovere mindre, hvis de ikke kan beskytte deres

innovation mod konkurrenter (”lukke vinduet” for konkurrenter)?

27. Hvad er et patent, og hvilke forhold skal være opfyldt, for at en

person eller virksomhed kan få godkendt et patent?

28. Registrerede patenter.

a. Søg på internettet og find et patent, som er blevet godkendt

inden for de seneste fem år.

b. Forklar, hvad nyhedsværdien er i det patent du/I har fundet.

c. Forklar begrebet opfindelseshøjde og diskuter, om det patent,

I har fundet, har haft nemt ved at opfylde dette kriterie.

Tip: Søg under Patent og varemærkenævnets hjemmeside www.

dkpto.dk i online registre på: http://www.dkpto.dk/soeg-i-online-registre.aspx

eller tidender: http://www.dkpto.dk/information/tidender.aspx.

Et lidt nemmere tip: http://www.opfind.nu/blog/2011-august/

genopfindelser-begynd-med-at-undersoege-om-din-idé-er-ny.

aspx

29. Undersøg på www.opfind.nu, hvilken hjælp man kan få som

opfinder – til at beskytte immaterielle rettigheder på en innovation.

82


83 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 11

30. Hvad er ansøgningsproceduren for patenter? Lav en tidslinje og angiv,

hvad der sker de næste 20 år, fra patentansøgningen er indleveret. Du

kan finde relevante oplysninger på Patent- og varemærkestyrelsens

hjemmeside http://www.dkpto.dk/.

31. Diskuter, om det kun er radikale innovationer, der kan opnå patent.

32. Hvad forstår man ved en brugsmodel?

33. Hvad er forskellen mellem et patent og en brugsmodel?

34. Søg på http://www.dkpto.dk/ og find ud, af hvilke lande der anerkender

brugsmodeller. Hvilke af Danmarks tætte samhandelslande anerkender

ikke brugsmodellen til beskyttelse af innovation?

35. Hvad er et varemærke, og hvordan skal varemærker kunne udformes?

36. Hvilke typer af innovationer (investeringer) beskytter et varemærke

især?

37. Hvilke specifikke typer af innovationer beskytter design?

38. Hvilke specifikke typer af innovationer beskytter ophavsret?

39. Udarbejd et skema, hvor du beskriver og sammenligner de forskellige

former for immateriel rettigheder


KAPITEL 11

Innovationsstrategi og immateriel ret

OPgAvER KAPITEL 11

Immateriel

rettighed

Patent

Brugsmodel

Varemærker

Design

Ophavsret

Beskriv de krav,

der skal være opfyldt

for at opnå

lovgivningsmæssig

beskyttelse

40. ”Der var engang en opfinder, der fik den lyse ide, at man kunne hæve

sunkne skibe fra havbunden ved at pumpe små lette bolde ind i skibet.

Men mandens ansøgning om patent blev afvist med den begrundelse,

at opfindelsen allerede var offentliggjort i en historie i et Anders Andblad”

1 .

1 www.dkpto.dk

Hvilke former for

innovation gælder

beskyttelsen for

(beskriv)?

Hvor lang tid varer

den immaterielle

beskyttelse

(angiv antal år)

Bruges der ansøgning

(ja eller nej)

84


85 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 11

Undersøg på www.opfind.nu, hvilke problemer der er mht. offentliggørelse

af en ide – hvis man vil tage patent.

41. Hvilke grunde kan der være til, at man vælger at sælge sit patent

i stedet for selv at udnytte det?

42. I faget Innovation C skal I lave en forretningsplan for jeres egen

virksomhed. Diskuter hvilken strategisk tilgang I vil have til

jeres kommende virksomhed:

• Vil I arbejde med planlagt strategi eller fremvoksende strategi?

• Hvilken konkurrencestrategi vil I umiddelbart vælge at

følge?

• Hvordan kan I arbejde med vinduesmetaforen (kom ind på

alle fem faser)?

• Hvor vil I placere jer i figur 11.6?

• Hvilken innovationsstrategi vil i følge (se side 192)?

• Vil I beskytte jeres immaterielle rettigheder – og hvilken

form for beskyttelse vil I i givet fald vælge?


KAPITEL 12

Forretningsplaner

OPgAvER KAPITEL 12

1. Hvad er en forretningsplan, og hvad er formålet med en forret-

ningsplan?

2. I hvilken fase (se figur 2.2 i bogen) arbejder entreprenøren med

en forretningsplan?

3. Se et eksempel på en udfyldt forretningsplan her: http://

www.100svar.dk/grafik-downloads/paytron-forretningsplan.pdf

Diskuter:

• Hvem er målgruppen for forretningsplanen?

• Hvilke elementer i forretningsplanen er svære at udarbejde?

• Hvilke elementer i forretningsplanen er de mest usikre?

4. Diskuter på baggrund af denne artikel http://www.business.

dk/ledelse/drop-forretningsplaner-og-moeder værdien af en

forretningsplan. Diskussionen skal tage form af et rollespil, hvor

to entreprenører er for og imod at arbejde med forretningsplaner.

Inden rollespillet skal de to parter forberede fem argumenter henholdsvis

for og imod.

5. Hvad er forskellen på en forretningsplan og en forretningsmodel?

Hvilken model foretrækker du at arbejde med?

6. Man kan skelne mellem en ekstern og en intern forretningsplan.

• Hvem er den eksterne forretningsplan rettet mod?

• Hvem er den interne forretningsplan rettet mod?

• Lav en sammenligning mellem indholdet i de tre eksempler på

86


87 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 12

forretningsplaner. Hvor mange elementer er fælles mellem de

tre eksempler?

• I hvilket omfang er rækkefølgen ens, dvs. i hvilket omfang

stemmer de tre eksempler på, hvad der skal være i afsnit 1, 2, 3

osv. i forretningsplanen, overens?

At udarbejde en forretningsplan

7. Forklar, hvor man starter med at udarbejde budgettet til en forretningsplan.

8. En forretningsplan indeholder tre typer af budgetter:

• Driftsbudget

• Etableringsbudget

• Likviditetsbudget

Beskriv, hvad formålet er med hvert af disse budgetter:

Type budget Beskriv, hvilket formål hvert af disse budgetter har

Driftsbudget

Etableringsbudget

Likviditetsbudget


KAPITEL 12

Forretningsplaner

OPgAvER KAPITEL 12

9. Driftsbudget. Tag udgangspunkt i Kaspers webshop. For at få et

Omsætning i alt

Vareforbrug

Dækningsbidrag

Løn

Øvrigt

Resultat

bedre overblik over økonomien i virksomheden ønsker Kasper, at

du opgør hans væsentligste poster i driftsbudgettet pr. kvartal.

Beregn følgende poster i driftsbudgettet:

Første kvartal

(jan. feb. &

marts)

Andet kvartal

(april, maj & juni)

Tredje kvartal

(juli, aug. & sept.)

Fjerde kvartal

(okt., nov. & dec.)

Note: Tallene for hele året kan bruges til at finde ud af, om man

har regnet rigtigt ved at lægge tallene sammen vandret.

Hele år 1

88


89 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 12

10. I tabel 12.4 i bogen er der sat en ring om tallet -320.000 kr. Forklar,

hvordan det maksimale likviditetsbehov i Kaspers webshop opstår.

11. Dækning af finansieringsbehovet.

• Forklar, hvordan finansieringsbehovet er dækket ud fra tabellen

på side 212.

• Beskriv, hvordan finansieringsbehovet ellers kan dækkes.

12. Hvad er forskellen på ”indtægter” og ”udgifter” (”omsætning” og

”omkostninger”) og ”indbetalinger” og ”udbetalinger”?

13. Forklar, hvad 3 F betyder i forhold til finansiering?

Finansieringsplan

14. I figur 12.1 i bogen præsenteres nogle kilder til finansiering af nystartede

virksomheder.

Forklar, hvad der menes med udtrykkene, og forbered i grupper

præsentation af konkrete eksempler for klassen.

Innovationsmiljøer (se fx: http://www.fi.dk/viden-og-politik/

anvendelse-af-viden/kommercialisering-og-ivaerksaetteri/innovationsmiljoeer

)

• Business Angels (se fx: http://www.businessangel.dk/ )

• Ventureselskaber (se fx: http://www.seedcapital.dk/dk/#dk/ )

• Vækstkaution (se fx: http://www.vf.dk/da/For%20laengiver/Vaekstkaution

)

• Pengeinstitutter

Tip: Læs evt: http://www.dvca.dk/uploads/Publikationer/Venturekapital%20i%20Danmark%20Hvor%20gaer%20jeg%20hen.pdf


KAPITEL 12

Forretningsplaner

OPgAvER KAPITEL 12

15. Hvis du skulle starte en internetbutik og havde brug for 100.000

kr. til etablering og driftskapitel, hvem af dine 3 F’er ville du da

kunne låne penge hos?

3 F. Angiv navn eller din(e)

relation(er) til personen

Hvilket beløb forventer

du at kunne låne?

Angiv dine betingelser mht.

renter og tilbagebetaling

16. Hvad er forskellen på lån og ejerkapital? Tag udgangspunkt i

figur 12.1 i bogen.

17. Nogle påstår, at en forretningsplan i sig selv ikke er noget værd

for en nystartet virksomhed, men at det er ”rejsen” og ”processen”

med systematisk at gennemtænke de forskellige elementer

i en forretningsplan, som har værdi. Diskuter påstanden.

mv.

90


91 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 12

18. Hvad er den vigtigste del af en forretningsplan for investorer?

19. Diskuter, hvilke risici der er ved at låne penge fra 3 F’ere.

20. Rollespil:

Tre entreprenører tænker på at starte ny virksomhed. De har brug for

et lån på 2 mio. kr. De har udarbejdet en forretningsplan og skal nu

præsentere ideen for banken. Fra banken optræder to ansatte, der skal

tage stilling til, om de vil yde lånet til iværksætterne.

Forberedelse:

De tre entreprenører forbereder sig grundigt inden rollespillet. De:

• Sætter sig ned og forsøger at forudsige, hvad banken vil lægge vægt

på.

• Laver en elevatortale, hvor de skal fortælle om deres ide.

• Udarbejder en præsentation af deres budgetter.

De to bankfolk forbereder sig også grundigt inden rollespillet for at

indsamle de informationer, de har brug for, når de skal tage stilling til,

om de vil bevilge et lån. De:

• Formulerer nogle spørgsmål, som de vil stille til de tre entreprenører.


KAPITEL 13

Diffusion

OPgAvER KAPITEL 13

1. Definer begrebet diffusion og forklar, hvad begrebet har med innovation

at gøre?

2. I kapitel 1, figur 1.3, blev diffusion placeret som ”output” fra innovationsprocessen.

Forklar placeringen af diffusion i forhold til innovationsprocessen

og pentathlon-modellen ud fra definitionen på diffusion.

3. Forklar alle elementerne i gæringsmodellen. Brug eksemplet på side

214 i bogen med opfindelse af lagringsmidler til video. Forklar, hvad

der menes med:

• Gæringsepoke

• Substitutionsperiode

• Designkonkurrenceperiode

• Inkrementel forandringsepoke

• Teknologiske diskontinuitet

• Dominerende design.

Hvordan ser gæringsmodellen ud pt. med hensyn til måder at opbevare

og se film på i hjemmet? Mener du, der er ved at danne sig en ny

S-kurve eller ...?

4. Find et eksempel på et produkt, der ikke er nævnt i bogen, og som

viser faserne i gæringsmodellen.

5. Forklar, hvad der menes med dominerende design?

92


93 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 13

6. Tegn de teknologiske S-kurver samt gæringsmodeller for afspilning

af film: Videokassettebånd, dvd-afspillere og blue ray-afspillere.

Beskriv og forklar, hvad der menes med ”teknologisk fremskridt”

mellem de tre typer af teknologi til afspilning af film.

7. Find eksempler på produkter, der er i fase 3, den specifikke fase, i

figur 13.4 og kom med forslag til nogle af de procesinnovationer, der

er fulgt i kølvandet på produktinnovationen.

8. Figur 13.4 i bogen består af fem adoptantkategorier. I den statistiske

normalfordeling er de tre kategorier placeret i den første del og

kun to i den sidste del. Diskuter, om det ikke lige så godt kan være

omvendt med to adoptantkategorier til venstre og tre til højre.

9. Hvor i adoptantmodellen (figur 13.4) mener du, at diffusionen af

disse produkter er kommet til?

• El-biler

• iPad

• Robot-støvsugere

11. I definitionen af diffusion indgår også, at innovationen skal kommunikeres

gennem bestemte kommunikationskanaler. Beskriv, hvilke

kommunikationskanaler der anvendes i VHS-eksemplet side 216.

10. I tabel 13.1 er vist seks faktorer, som påvirker hastigheden for spredning

af innovationer. Hvilke af disse faktorer mener du spillede ind,

da Betamax-videoformatet ikke opnåede maksimal succes?

11. Forklar de seks faktorer i tabel 13.1. Beskriv, hvad der menes med

”relative fordele”. Relativ angiver, at fordelen skal være i forhold til

noget. Brug fx også tabel 10.2 til at begrunde dit svar.


KAPITEL 13

Diffusion

OPgAvER KAPITEL 13

• Beskriv, hvad der menes med ”observerbarhed”. Du kan fx

anvende højre side i tabel 4.1, ”bevis” i din beskrivelse. Find

et eksempel på et produkt, hvor det nye er observerbart, og

et eksempel på et produkt, hvor det nye ikke er observerbart.

• Beskriv, hvad der menes med ”testbarhed”. Find et eksempel

et produkt, du har købt, der var testbart og beskriv et

andet produkt, du har købt, der ikke var testbart.

• Beskriv, hvad der menes med kompatibilitet. Giv et eksempel

et produkt, du har købt, som er kompatibelt med den

måde, du normalt har foretaget brug på. Giv et eksempel på

et produkt, du har købt, som ikke var kompatibelt (eller kun

delvis kompatibelt) med tidligere erfaringer og brug.

• Beskriv, hvad der menes med ”kompleksitet”. Giv et eksempel

et produkt karakteriseret ved at være komplekst, og

giv et eksempel på et produkt, som er ikke komplekst.

• Beskriv, hvad der forstås ved ”opfattet risiko”. Forklar, hvorfor

det hedder ”opfattet risiko” og ikke blot ”risiko”? Giv et

eksempel på et produkt, du har købt med høj og lav opfattet

risiko.

12. Tabel 16.1 i bogen kan også bruges som en tjekliste til at pege

på områder, som kan forbedres for at opnå en bedre diffusion,

dvs. en bedre kommercialisering = salg. Find et produkt, som

er blevet lanceret på markedet inden for de senere år, og som

ikke har opnået et godt salg. Brug faktorerne i tabel 13.1 til at

pege på, hvordan et øget salg kan opnås. Vær ret konkret i dine

anvisninger.

94


95 INNOvATION C

OPgAvER KAPITEL 13

13. Diskuter, om tabel 13.1 kan bruges til at vurdere en forretningside.

14. Hvilke diffusionsstrategier benytter Apple, når de lancerer en ny iPad eller

iPhone?

15. Læs artiklen “ Flopflasker ridser Carlsbergs image” http://www.business.

dk/foedevarer/flopflasker-ridser-carlsbergs-image. Kan tabel 13.1 bruges

til at forklare, hvorfor Carlsberg ikke havde succes med sine nye flasker?

Hvordan?

16. Find et nyt produkt (google fx ”nyt produkt” – og gå ind under google billeder).

Vælg et af produkterne og vurder mulighederne for diffusion ud fra

tabel 13.1 i bogen.

17. Lav en undervisningsfilm om kap. 13. Brug din mobiltelefon.

18. Udarbejd et Power Point-oplæg, hvor I fortæller om diffusion. I skal i

den forbindelse inddrage Schumpeters tanker om radikal/inkrementel

innovation og kreativ destruktion.

Similar magazines