Brochure Vil du med til barcelona endelig version - Fakta om ...

fakta.om.ordblindhed.dk

Brochure Vil du med til barcelona endelig version - Fakta om ...

Modulets undervisere har særlig kendskab til læse- og skrivepædagogisk

forskning og teoridannelse.

Yderligere Yderligere Yderligere information

information

Den udvalgte og anbefalede litteratur vil være relateret til læse- og

skrivepædagogiske forhold.

Opgaveskrivning kan foregå sammen med andre, som arbejder med og har

erfaring med tilsvarende problemstillinger.

Hvorfor Hvorfor Barcelona?

Barcelona?

Barcelona ligger langt væk fra hverdagens forpligtelser

Barcelona har storbyens puls og har samtidig tid til fordybelse

Barcelona har kultur og natur

Prakti Praktiske Prakti ske oplysninger

Pris per deltager for Videnskabsteori-modulet er 12.900 kr. eksklusiv rejse til

samt kost og logi i Barcelona anslået til kr. 7.500,- afhænger af deltagerantallet.

Læs om uddannelsen og hent ansøgningsskema her:

http://www2.viauc.dk/Efteruddannelse/Sider/aktivitet.aspx?ActivityID=17901

Tilmeldingsfrist:

Tilmeldingsfrist:

Tilmeldingsfristen er den 19. juni 2009.

Kontakt

Kontakt

Uddannelsesansvarlig Aase Holmgaard, VIA University, aaho@viauc.dk,

87 55 17 11

Kursusleder Lone Primdahl, Farsø Efterskole, lone.primdahl@f-epost.dk

98 63 62 22

Studiesekretær Susanne Loft, VIA University, suso@viauc.dk, 87 55 18 43

Vil du med til Barcelona?

Skulptur fra Barcelona

VIA VIA University University College College udbyder i samarbejde med med

ordblindeefterskolerne ordblindeefterskolerne i i Danmark Danmark PD PD-modulerne

PD

modulerne modulerne: modulerne

Videnskabsteori og pædagogik

Læse- og skriveundervisning

Pædagogisk udviklingsarbejde

- målrettet mod lærere der underviser unge i læse- og

skriveproblemer


Underviser Underviser du du elever elever i i læse læse- læse og skriveproblemer i skolens overbygning,

på på efterskoler efterskoler eller eller på på en en ungdomsu ungdomsuddannelse?

ungdomsu ddannelse?

Ønsker du på en systematisk, ambitiøs, innovativ, samarbejdende, overskuelig

og behagelig måde, at udvikle nye undervisningskompetencer overfor denne

opgave?

Vil du kombinere viden om forskning og viden om praksis og er du indstillet på at

dele dine ideer og erfaringer med andre?

I I SÅ SÅ FALD FALD HAR HAR VIA VIA ET ET GODT GODT GODT TILBUD TILBUD TILBUD TIL TIL DIG

DIG

Professionshøjskolen VIA har udarbejdet et uddannelsesforløb som har til formål

at udvikle underviseres handlekompetencer i relation til unge elever i læse- og

skrivevanskeligheder.

Forløbet sammenstiller teori-praksis-teknologi-pædagogik-relationsarbejdeungekultur

på utraditionelle måder med det formål at udvikle en teoretisk

funderet kommunikations- og skriftsprogspædagogik, som

fremmer de unges læringslyst, uddannelsesmulighed og samfundsdeltagelse.

VIA tilbyder fra efteråret 2009 og frem til efteråret 2011 et forløb, hvor man hvert

efterår færdiggør et modul på den pædagogiske diplomuddannelse.

Oversigt Oversigt over over forløbet

forløbet

• Videnskabsteori (efteråret 2009)

• Læsning og skrivning (efteråret 2010)

• Pædagogisk Udviklingsarbejde (efteråret 2011)

Forløbet Forløbet af af af et et modul

modul

August måned: Studieforløbet starter med en undervisningsdag (4 lektioner) for

alle studerende. Mødested et centralt sted i landet på en ordblindeefterskole

eller evt. VIA University College.

Der orienteres om modulets indhold, struktur og anbefalede litteratur. Der

etableres studiegrupper.

Oktober måned (Uge 41) Alle studerende og deres undervisere rejser til

Barcelona.

Her vil der dagligt blive forelæst/undervist/diskuteret/reflekteret.

November: Undervisningsdag 4 timer. Mødested et centralt sted i landet på en

ordblindeefterskole eller evt. VIA University College.

November og december: Opgaveskrivning og vejledning.

December: Aflevering af eksamensopgave.

Januar: Eksamen.

Første Første modul: modul: Videnskabsteori

Videnskabsteori

Se studieordning for Pædagogisk diplomuddannelse 2008 s. 10

Brug vedhæftede tilmeldingsblanket.

Studiedagene Studiedagene Studiedagene i i Barcelona Barcelona har har følgende følgende struktur:

struktur:

• 08.30 – 12.30 Forelæsning

• 13.00 – 16.00 Eftertanke og refleksion

• 16.30 – 19.30 Forelæsning

• 20.00 – 23.00 Eftertanke og refleksion

Ankomstdag og afrejsedag vil være uden forelæsninger

Hvad Hvad gør gør dette dette PD PD-forløb PD forløb til noget særligt?

Alle tre moduler er tilrettelagt og målrettet undervisere, som arbejder med unge i

læse- skrivepædagogiske problemstillinger.

Du deltager i hvert PD-modul i en ugens koncentreret og fordybet videndeling,

hvor de teoretiske og pædagogiske problemstillinger i forbindelse med unges

læse- og skriveprocesser er det eneste arbejde der skal fylde dig.

Similar magazines