SporvejsNyt Marts 2004 - Brothers Keeper

brotherskeeper.dk

SporvejsNyt Marts 2004 - Brothers Keeper

Hensigten er således, at opgaverne

fremover grupperes og organiseres på

en anden måde, således, at de samme

opgaver, som løses af Århus Sporvejes

medarbejdere, nu også kan løses af det

samme antal medarbejdere i de to fremtidige

organisationer.

Opdelingen af Århus Sporveje i en bestiller-

og en udførerorganisation ændrer

ikke på relationerne i fht. byrådet, idet Århus

Sporveje fortsat fra politisk side vil

være målstyret ud fra det sæt opstillede

mål og den økonomiske ramme, som er

tildelt. Opdelingen vil således blive gennemført

inden for de nuværende gældende

målsætninger. Dette betyder også,

at derikke ændres på det nuværende serviceniveau

overfor borgerne i Århus.

Opdelingen medfører imidlertid, at der

skal udarbejdes særskilt budget og regnskab

for de to fremtidige organisationer,

og her vil det således også være nødvendigt

at opstille særskilte målsætninger

for de to organisationer. Der vil blive

fremsendt indstilling herom på et senere

tidspunkt i processen.

Høring i Århus Sporvejes Medudvalg

Indstillingen har været behandlet på Århus

Sporvejes medudvalgsmøde torsdag

den 19. februar 2004. Der er udarbejdet

en udtalelse fra medarbejdersiden

hos Århus Sporveje. Udtalelsen er vedlagt

indstillingen. Af udtalelsen fremgår

det bl.a., at medarbejderne med henvisning

til en forventning om ringere service

samt løn- og arbejdsforhold ikke kan

støtte indstillingen. Man fi nder således,

at det fremlagte forslag på kort sigt vil få

16

betydning for medarbejdernes arbejdsforhold

og på lang sigt vil give en dårligere

og dyrere kollektiv trafi k.

Det skal hertil bemærkes, at det overordnede

formål med forandringsprojektet

er at sikre borgerne mest mulig

kvalitet og service for pengene. Det er

hensigten, at en omorganisering af opgaverne

kan frigøre midler til at gennemføre

en udvikling af den kollektive trafi k

til gavn for borgerne i Århus.

Derudover skal det bemærkes, at opdelingen

som nævnt tidligere vil blive gennemført

inden for de nuværende gældende

målsætninger, hvilket betyder, at der

ikke ændres på detnuværende serviceniveau

overfor borgerne i Århus. Dernæst

at Århus Sporveje fortsat er en kommunal

organisation underlagt Århus Kommunes

personalepolitik, som derfor fortsat vil

være gældende for både bestiller- og udførerorganisationen

hos Århus Sporveje.

4. Økonomiske konsekvenser

Århus Sporveje tildeles af byrådet en

økonomisk ramme baseret på et nettotilskud.

Dette ændres ikke, idet dette nettotilskud

fremover skal tildeles bestillerorganisationen.

Bestillerorganisationen har

herefter et udgiftsbudget, som kan deles

op i to: 1) udgiftsbudget, som vedrører

interne udgifter i bestillerorganisationen

og 2) udgiftsbudget, som vedrører

kontraktbetalingen til udførerorganisationen.

Bestillerorganisationen tildeles indtægtsrettighederne,

dvs. at alle indtægterne

fra busdriften tilfalder bestiller, som

derfor vil have et indtægtsbudget sva-

rende til disse indtægter. Nettotilskudet

til Århus Sporvejer er uforandret.

Processen med opdelingen af det nuværende

budget i et budget for bestillerorganisationen

og et budget for udførerorganisationen

er påbegyndt men ikke

tilendebragt. Dette forventes at være på

plads i kommunens økonomisystem senest

i oktober 2004, således at når den fysiske

adskillelse sker pr. 1. januar 2005, er

de to organisationer også adskilt i budgettet

for 2005.

Der vil i denne forandringsproces blive

tale om tilpasningsomkostninger til eksempelvis

fl ytning. Disse vil blive afholdt

inden for Århus Sporvejes nuværende

midler.

Indstillingen har således ingen bevillingsmæssige

konsekvenser ud over en

stigning i personalenormeringen på 2

stillinger.

5. Konsekvenser i forhold til mål

Organisationsforandringen hos Århus

Sporveje vil blive gennemført uden serviceforringelser

for borgerne, idet der

arbejdes under de samme målsætninger

som hidtil. Efter gennemførelsen af

opdelingen, vil de nuværende målsætninger

som nævnt tidligere blive revideret,

og der vil blive fremsendt en byrådsindstilling

med ændringsforslag.

6. Beslutningspunkter

Det indstilles,

at Århus Sporveje opdeles i en bestillerorganisation

og en udførerorganisation

Nr. 2 Marts 2004

More magazines by this user
Similar magazines