SporvejsNyt Marts 2004 - Brothers Keeper

brotherskeeper.dk

SporvejsNyt Marts 2004 - Brothers Keeper

Sporene skræmmer

På baggrund af indstillingen til byrådet om at opdele Århus Sporveje

i en Bestiller og Udfører organisation udtaler med arbejdersiden

i Århus Sporvejes MED-Udvalg følgende:

Overordnet set, er vi som medarbejdere og skatteydere interesseret

i en effektiv offentlig sektor, som levere en god service over for

borgerne, men som samtidig også tilbyder sine ansatte ordent lige

løn og arbejdsforhold. Den stadig større markedstænkning inden

for det offentlige system med kvalitets- økonomi- og målstyringsredskaber,

nye styre og ledelsesformer er ikke entydige forbedringer

og dækker mange gange over en manglende ledelses (politisk)

vilje til at tage ansvar.

En opdeling af vores arbejdsplads i en udfører og en udbyder

model – er ikke en fordel for den kollektive trafi k og Århus By.

Vi fi nder, at det fremlagte forslag vil skabe en stiv og ufl eksibel

organisation – en organisation med unødvendigt bureaukrati,

som efter vores opfattelse vil give en dårligere og dyrere kollektiv

trafi k på længere sigt – men som også allerede på kort sigt, kan

få betydning for os medarbejders arbejdsforhold.

Vi ser os selv som grundstenen for kvaliteten ved Århus Sporveje.

Vi oplever, at vores tilgang til jobbet har afgørende betydning for

passagerernes tilfredshed. At det herefter skulle være nødvendigt

at kontrollere det arbejde vi udfører, sådan som der er lagt op til i

indstillingen, er demotiverende for vores engagement.

Vi tror ikke på forslaget og kan ikke støtte det. Vi respektere selvfølgelig

politikernes ret til at kræve og ville forandringer – og vi del tager

gerne i forandringsprocesser, men sporene fra 15 år udlicitering

af den kollektive trafi k skræmmer. Vi har gentagne gange set,

at de fl otte ord om god service og ordentlige løn og arbejdsforhold,

er blevet afl øst af kravet om kortsigtede økonomiske gevinster.

Vi ønsker en effektiv kollektiv trafi k i vores by, med god service

over for passagerne og med ordentlige løn og arbejdsforhold for

de ansatte.

Vi har svært ved at se at forslaget skulle sikre os dette.

Nr. 2 Marts 2004

Le de ren

Sporvejsnyt udgives af:

Spor vejs funk ti o nær enes

brancheafdeling

Østergade 42

8000 Århus C

Tlf.: 8613 9347

Ansvarshavende:

Jan Nonboe

Redaktionen for be hol der

sig ret til at for kor te ind læg,

men det vil altid ske i

samarbejde med den,

der har skre vet ind læg get.

Der er in gen censur.

Læ ser bre ve og ind læg er

derfor ik ke nød ven dig vis

ud tryk for Redaktionens

eller Bran che af de lin gens

hold nin ger.

3

More magazines by this user
Similar magazines