Bundhugget - Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn ...

lystfisker.frhavn.dk

Bundhugget - Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn ...

Bundhugget

Nummer 2 – Juli. 2011 35. årgang

Lystfiskerforeningen

for

Frederikshavn og Omegn


BUNDHUGGET

MEDLEMSBLAD

for Lystfiskerforeningen for

Frederikshavn og Omegn

www.lystfisker.frhavn.dk

Nummer 2 – Juli. 2011

35. årgang

Redaktion:

Flemming Tronbak

Bladet udkommer i 2011 4 gange:

Marts, juli, oktober og december

Redaktionen slutter ca. 4 uger før bladets udgivelse

Redaktionen påtager sig intet ansvar for indsendte

materialer og forbeholder sig ret til at

forkorte indlæg og breve, hvis det skønnes påkrævet.

Debatskabende indlæg står for den

skrivendes egen holdning, og er ikke nødvendigvis

et udtryk for bestyrelsens holdning.

Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af

bladet er kun tilladt efter aftale med redaktionen.

Redaktionsadresse:

Flemming Tronbak

Midgårdsvej 6

9900 Frederikshavn

Mobil. 24 21 19 10

tronbak@webspeed.dk

Sats og tryk :

Lyngs Bogtrykkeri

Oplag: 550 stk.

Forsidebilledet:

Tegnet og stillet til rådighed af

Svend Saabye

Hvor blev du af?

Lederen

Det nye seniorudvalg fik i hast sammensat

et program i efteråret 2010 for den

følgende vinter – men forbavsende få

kom til arrangementerne.

De der kom, havde ganske fornøjelige

timer – men der er også plads til dig.

Godt nok er vi nogle der slider mere på

klubhuset end andre – men vi er rimelige

normale – så tøv endelig ikke med at

møde op. Vi er alle fiskere og tolererer

armsved, skægstubbe, hvidløg og bukser

med hængerøv i et vist omfang.

Vi starter normalt ”sæsonen” med en tur

til kysten eller flere – havbars i år??

Der er ”normal torsdagshygge” fra starten

af oktober til udgangen af april.

Det vil sige vi drikker kaffe og snakker –

binder fluer (hvis vi gider). Der er og

blevet lavet vadestave i værkstedet – og

det forlyder at nogle vil i gang med et

lamineret fangstnet i den kommende

vinter. En stangholder til rollatoren er

også en mulighed.

Vi prøver at samle ”et par bilfulde” til en

indkøbstur hos Korsholm.

Så har vi en lille julefrokost og måske

noget whiskysmagning – joh vi holder af

bordets glæder……… når vandet er stift

så vi ikke kan fiske alligevel.

Vi prøver også at finde en foredragsholder

eller en fluebinder til en ”bind med

aften”

Jamen er der noget du savner så skal du

sige til. Så laver vi det nemlig bare.

Vi forlanger bare én ting – du skal møde

op.

Er det en aftale?

Vi ses her i efteråret – og vinteren 2011

/ 2012

-hilsen seniorudvalget / Henning Jakobsen.

3


Indhold I dette blad:

Lederen 3

Bestyrelsen orienterer 5

Referat fra generalforsamlingen 6

Skovens dag 13

VPU søger hjælp 15

Senior program 15

Whisky-smagning i klubhuset 16

Juniorprogram 19

Vandværks Konkurrence 2011 21

Familiefiskedagen 2011 22

Hold dig opdateret med sidste nyt på:

www.lystfisker.frhavn.dk


Bestyrelsen orienterer

Seniorudvalg

René Carlsen er nu med i seniorudvalget.

Facebook

Lystfiskerforeningen har nu oprettet en profil på Face Book, kontakt juniorlederne

hvis du vil vide mere.

Bestyrelse / udvalg

Der er ændringer efter generalforsamlingen. Se liste andet sted i dette blad

og på hjemmesiden.

Nye broer

Bro- og trappeudvalget har opsat en lille bro over bækken ved Kvisselkrog,

og en ny bro over bækken nedstrøms jernpladebroen (sydsiden)

Bundhugget

På generalforsamlingen blev der talt om besparelse, evt. kun 3 blade årligt.

Det er besluttet at

udgivelse af 4 blade årligt fortsætter uændret.

5


DAGSORDEN / REFERAT

fra den ordinære generalforsamling 2011

Fremmødt 20 personer + bestyrelsen

1: Valg af dirigent.

Kurt Sørensen orienterede om at generalforsamling er lovlig indvarslet.

2: Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 8 bestyrelsesmøder.

Vi har været så heldige, at en gruppe medlemmer har genoptaget arbejdet i

vores senior udvalg.

Klubhuset fungerer godt og vi har i 2010 fået vedligeholdt vores skorsten. Vi

har desuden fået opsat ventilator i bestyrelses rummet, som nu fungerer som

rygerum.

Vi har opsagt lejeaftalen med Baptistkirken, angående klublokalet i Sæby.

Dette er ikke ensbetydende med, at vi ikke skal have klub aktiviteter for juniorer

i Sæby. Men så længe at interessen ikke er der, giver det ikke mening

at bruge 20.000 kr. på at råde over et ubenyttet klublokale.

Vi har i det forløbne år indkøbt nyt el fiskeudstyr. Det gamle var ikke CE

mærket, og det kræves for at kunne bruge udstyret lovligt i 2011.

Medlemmerne skal selv hente deres medlemskortet på sportsfiskerens

hjemmeside. Er der medlemmer der ikke har mulighed for dette, bedes I

kontakte en fra bestyrelsen, så vil du få den nødvendige hjælp.

Faunapassage ved Sæby Vandmølle.

Kommunen har bevilget 400.000,- DKK til et forprojekt, der skal munde ud i

en egentlig specifikation af det arbejde der skal udføres.

Projektet ved Sæby Vandmølle er for nærværende vurderet til at koste ca. 4.

mil. kroner.

Vandværkssøen.

Der har for nylig været skrevet i medierne, at Vandværkssøen skal nedlægges.

6


foreningen vil selvfølgelig være meget ked af dette, hvis det skulle blive et

resultat af vandramme direktivet.

Sejlads på Elling Å.

Vi har set at Elling Borger og Grundejerforening, har lavet et oplæg til et projekt

”Elling Skovplantage”, som indebærer sejlads på Elling å

Vi har taget kontakt til folkene bag projektet, og bl.a. informeret om den

uheldige kombination af gydebanker, lav vandstand og sejlads, som ikke er

hensigtsmæssig. Vi har dog ikke fået noget svar retur.

Til sidst en tak til alle samarbejdspartner og foreningens medlemmer, for

godt samarbejde.

Beretningen blev godkendt

3: Regnskabet.

Kasseren gennemgik regnskabet for 2011

Regnskabet så ikke for godt ud, da foreningen havde været nødt til at bruge

flere penge end der var budgetteret med. Men flere af udgifterne var engangs

betalinger og uforudsete regninger, så der var ikke meget at gøre ved dette.

Regnskabet blev godkendt

4: Beretninger fra udvalgene.

a: Vandplejeudvalget.

Udsætninger i 2010 i vandløbene: Elling å, Bangsbo å, Sæby å, Knasborg å

og Kragskov å.

Udsat 35.800 stk. Yngel, 14.450 stk. ½ års, 19.650 stk.1 års, Smolt 23.400

stk.

Der blev el-fisket 2 gange i Elling å i 2010 og fanget 110 moderfisk, som gav

16 liter rogn, der ud over blev der el-fisket i Sæby å, med henblik på at løfte

fisk over Sæby vandmølle.

Der er udlagt 150 ton grus til anlæggelse af gydebanker, 6 stk. i Sæby og 2

stk. i Bangsbo å

Vandplejeudvalget takker alle for hjælpen ved de forskellige projekter og opgaver.

Beretningen blev godkendt

7


: Fiskeretsudvalget.

Der er genforhandlet leje kontakter med flere af lodsejerne, der er ingen ændringer

til kortmaterialet.

Af lodsejer kontakter er det blevet til 6 stk. Enkelte nye lodsejer, men og

lidt problemer med hegn, plastikposer og øl flasker. Derfor ryd venligst op efter

jer, når I færdes på andres grund.

Det er ikke lykkes at få en aftale med lodsejeren ved Sæby vandmølle, omkring

el-fiskeri lige nedenfor opstemningen, men der prøves stadig på at få

tilladelse hertil.

Beretningen blev godkendt.

c: Juniorudvalget

Juniorerne havde et godt år i 2010, de vandt Nordjysk mesterskab, og der

har været et fint fremmøde til junioraftenerne. Der blev lavet blink og fluer,

men kondom spinner er det store hit denne sæson.

I efteråret var der 2 juniorledere på juniorlederkursus.

Juniorerne har deltaget og afhold i forskellige arrangementer, bl.a. med naturvejleder

Willy Hansen ved Knasborg å.

Alt i alt et godt år for juniorerne.

Beretningen blev godkendt.

5: Indkomne forslag.

Jens orienterer omkring bestyrelsens forslag og hvorfor.

8

Vedtægternes § 4. Stk. 1:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens

midler.

Ændres til ny § 4. Stk. 1:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens

midler.


Vedtægternes § 4. Stk. 3.

Bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære

generalforsamling for en 2 årig periode og afgår

skiftevis med henholdsvis 2 i lige år og 4 i ulige

år.

Ændres til ny § 4. Stk. 3:

Bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære

generalforsamling for en 2 årig periode og afgår

med 2 i lige år og 2 i ulige år. Dog afgår alle menige

bestyrelsesmedlemmer, første gang denne

ændring bliver anvendt, og der vælges 2 for en 2

årig periode og 2 for en 1 årig periode.

Forslaget blev første gangs godkendt kommunen spørges om den kan godkende

ændringen.

6: Indkomne forslag til ordinær generalforsamling 2010

Vedtægter § 5 stk. 2.

Stk. 2: Medlemmer, der optages i perioden 1.

januar til 31. juli betaler fuldt kontingent for det

pågældende kalenderår. Ved optagelse efter 31.

juli betales halvt foreningskontingent, og halvt

kontingent til Danmarks Sportsfiskerforbund.

Ændres til: Nyt § 5 stk. 2

Stk. 2: Medlemmer, der optages i perioden 1.

januar til 31. juli betaler fuldt kontingent for det

pågældende kalenderår. Ved optagelse efter 31.

juli betales halvt foreningskontingent, og halvt

kontingent til Danmarks Sportsfiskerforbund.

Kasserne pålægges at oprunde betalingen til

nærmeste hele beløb i kroner.

Forslaget er endelig godkendt kommunen orienteres for godkendelse.

7: Kontingent for 2012

Thomas fremlagde budgettet for 2012.

I budgettet er der regnet med en kontingentstigning på 25 kr.

Forslag fra salen om at kontingentet stiger med 60 kr.

Derved var det, det forslaget fra salen der blev stemt om.

9


Resultatet på afstemningen af første behandlingen for kontingentstigningen

på 60 kr. blev.

16 for. 4 for eller imod. 0 imod.

Budgettet blev godkendt

8: Valg.

10

1: Valg af næstformand for en 2 årig periode.

Palle Hansen modtager ikke genvalg.

Kim Breum modtager valg.

Kim blev valgt

2: Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode.

Hans Ole Schmidt modtager genvalg.

Jens Peter Vejen modtager valg.

Flemming Tronbak modtager valg

Christian Toft Christensen modtager valg.

Ole Pedersen modtager ikke genvalg

Poul Krüger modtager ikke genvalg

Hans, Jens Peter, Flemming og Christian

blev valgt

3: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter

Henning Jakobsen modtager genvalg.

Kim Christensen modtager genvalg.

Poul Krüger modtager valg.

Henning, Kim og Poul blev valgt

4: Valg af 1 revisor for en 2 årig periode.

Kim Christensen modtager genvalg

Kim blev valgt

5: Valg af 1 revisorsuppleant.

Alf Nielsen modtager genvalg.

Alf kunne ikke selv deltage, men modtog genvalg,

og blev valgt

9: Eventuelt. (uddeling gavekort for årets billede, uddeling af foreningens

vandrepokal)


”Årets billedet” blev vundet af Henning Jakobsen

Tak for indsatsen til Ole Pedersen,

som nu stopper i

bestyrelsen.

En tak til Ingolf og Helge for at passe området omkring klubhuset.

11


En stor tak til Palle Hansen for 26 år i bestyrelsen, han blev udnævnt til

æresmedlem, og i samme omgang modtog han ogforbundets æresdolk,

for sit store stykke arbejde forbundet.

Vandre pokalen for godt kammeratskab gik til Keld Christiansen.

Tilbage betaling af kontingent, har det været oppe på sidste kongres. Forbundet

har lovet at der skulle komme styr på det til næste kongres. Problemet

har været der siden 2006.

Medlemskortet, Henrik ønskede at der kommer et link på hjemmesiden.

Omkring gammeldags giro indbetaling, kasseren orienterer omkring at bestyrelsen

har diskuteret dette på bestyrelsesmøderne, men pt. håber bestyrelsen

på at forbundet får styr på det indenfor kort tid.

Konklusion på dette er, at der skal ligges pres på forbundet, både på medlemstal

og medlemskort samt tilbagebetaling af kontingent.

Afslutning på vejen af bestyrelsen takkede formanden for god ro og orden.

12


Skovens dag

Den 8. Maj 2011

Et dejligt arrangement, som Frederikshavn kommune med Bo Storm i spidsen,

kun kan høste den største anerkendelse for.

Arrangementet havde mange forskellige indslag og et af dem var fiskeri i

Vandværkssøen.

Der var hygge ved vandværkssøen

Ved Vandværkssøen havde Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn

stillet frivillige hjælpere og fiskegrej til rådighed for de mange gæster der i

løbet af dagen begav sig ned gennem Vandværkskoven. Der var rigget an til

både spinnefiskeri og medefiskeri. De fleste valgte lystfiskeriets mageligste,

hyggeligste og ældste form for fiskeri altså medefiskeriet. En fiskeform hvor

alle, både unge og ældre kan være med, da det ikke kræver større tekniske

færdigheder, end blot det, at kunne få line og krog ud over vandet.

Selvom der også er en officiel ”Lystfiskeriets dag” den 15 maj var det oplagt

for Lystfiskerforeningen, at være på plads når der er gæster i skoven.

Og det var der denne dag. Vi havde anskaffet 10 stænger og vurderer, at der

var omkring 100 gæster der prøvede at fiske.

En væsentlig faktor for succes sådan en dag er, at vejret viser sig fra sin

bedste side. Det må man sige at det gjorde. Solen skinnede, og når man sad

ved søens bred og betragtede insekternes sværmen over overfladen, de ny-

13


udsprungne bøgetræer med de smukke lysegrønne farver, ja, så kunne humørets

barometerstand ikke længere holdes på et bare middelmådigt niveau,

men måtte helt op at tangere toppen af kviksølvsøjlen. Man sad og blev helt

Svend Saabyesk.

Selv børnene kunne være med

Der blev fanget 8 – 10 regnbueørreder med de største på godt 2 kg. Vi kunne

godt have undt alle de energiske unge mennesker at have fået fisk med

hjem, men sådan er fiskeriet jo ikke i virkeligheden, og var det heller ikke

denne dejlige dag.

14


VPU søger hjælp

VPU mangler folk i uge 33,34 og 35 til hjælp til bestandanalyse i vores vandsystem

I år skal udarbejdes nye udsætningsplaner for vandløbssystemerne, Bangsbo

å og Elling å.

Dette foregår i praksis ved at der elfiskes efter yngel fra vinterens gydninger,

og ud fra antallet af indfanget yngel, kan det beregnes hvor stor en udsætning

der skal være i de kommende år.

Dette elfiskeri er meget spændene at følge, og ofte får man sig en overraskelse

over hvor meget yngel der kan stå på få cm. vand – i den forbindelse

kan man undre sig over at man ikke kunne se dem, før de dukker op ved

elektroden.

Vi i vandplejeudvalget har sagt ja til at hjælpe biologerne, men hvis der er

andre der har lyst til at hjælpe til, er du velkommen.

Ring eller mail til VPU- formand Hans Ole Schmidt.

TLF: 51905408

mail: hansoleschmidt@msn.com

Senior program til Dec.

10. september 2011

Kysttur til Skagen efter bars. Samkøring i private biler. Oplys ved tilmelding

om du kan køre eller vil køres. Kontaktperson: René Carlsen/ Henrik Kofod

Tilmelding

24. september 2011

Kysttur til Mariager, samkøring i private biler. Oplys ved tilmelding om du kan

køre eller vil køres. Kontaktperson: Kenneth Boesen / Henrik Hansen Tilmelding

6. oktober 2011

Opstart på senioraftener. Det vil sige fluebinding, kaffe og fiskehistorier. Der

må brændes tobak af – men kun i rygerummet. Der er kage til kaffen denne

dag. Denne aften vises der fiskebilleder fra sommerens norgesture og / eller

andre fisketure herhjemme. Har du været af sted må du gerne tage egne billeder

med på et USB-stik.

Senioraftener er på torsdage fra 1. oktober – 30. april

8. oktober 2011

Indkøbstur til Korsholm i Skjern. Samkøring i private biler. Afgang fra klubhuset

kl 8.00. Forventet hjemkomst ved 17-18-tiden. Kontaktperson: Henning

Tilmelding

15


Whisky-smagning i klubhuset

Nu er vores klubhus ikke nogen bodega – men seniorudvalget havde alligevel

planlagt en whisky-

smagning i marts måned.

Maltwhisky og fluefiskeri passer godt sammen og nogle i seniorudvalget har

tidligere deltaget i professionelle smagninger – og de havde lyst til at prøve

kræfter med et sådant arrangement.

- og de har virkelig trænet…….

Den indkøbte projector blev igen stillet op og en scenevant Kenneth Boesen

bød velkommen og gennemgik de 5 whiskyer vi skulle smage. Destillerierne

blev udpeget på kort – alt imens den første smagsprøve blev hældt op.

Det var en Auchentoshan (udtales: oggentåsjen), en 10 års lowland-type der

er destilleret 3 gange.

Så fik vi lidt at vide om hvad man skal lægge mærke til: Farve, duft, mundfornemmelse

og eftersmag. Henning fortalte lidt om fremstilling af whisky,

der faktisk er en slags øl der er destilleret.

Næste smagning var en Cardhu, 12 års af speyside-type.

Tredje glas var en higland-type, 15 års Dalwhinnie

16


Ved det fjerde glas bevægede vi os til øerne, hvor de mere kraftige whiskytyper

kommer fra.

Det var en 16 års Lagavulin, nok aftenens højdepunkt mente nogle. Sidste og

5. glas var Laphroigh, der rigtig smager af tang, tjære, røg, tovværk, søulk,

maskinrum - og lugter af forbindingskasse.

Sådan lidt for sjov havde arrangørerne lavet et lille point-skema. Bedste whisky

blev den 16 års Lagavulin, som herefter er klubbens officielle laksewhisky

i 2011.

Den fik 30 point, Laphroigh og Cardhu 26, Dalwhinnie 24 og Auchentoshan fik

20 point.

Efter smagningerne og en kop kaffe var der auktion over det der var tilbage i

flaskerne, så flere fik en god flaske med hjem.

Der var ikke mange deltagere, men dem der kom havde en hyggelig aften –

et arrangement som helt sikkert gentages næste år.

Deltagerne blev ikke fotograferet. Eneste mand på billedet er Kenneth Boesen

der bød velkommen.

Fordi vi havde jo sagt til vores koner at vi skulle binde fluer………..

17


Juniorprogram til Dec.

Søndag den 7. august 2011.

Frederikshavn MOLEFISKEFESTIVAL fra kl. 0900 – kl. 1500. Juniorudvalget i

Lystfiskerforeningen indbyder til fiskekonkurrence på NORDRE MOLE i Frederikshavn.

Fiskeriet startes kl. 0900 og afsluttes kl. 1500. Så snart dommerkomiteen

er klar vil der være præmieoverrækkelse. For at deltage i konkurrencen

skal der indløses ”Deltagerbevis” som kan købes for kr. 40,00 på stedet

fra kl. 0830. Der må kun fiskes med en fiskestang. i Frederikshavn. Der

vil være præmie for største: Fladfisk, torsk, havørred, ålekvabbe og størst

samlet vægt. Dommerkomiteen forbeholder sig ret til at overflytte præmier

til anden fiskeart, såfremt der ikke er fanget en præmieret fiskeart. Forfang,

sandorm og andet fiskegrej kan købes på stedet ligesom der vil kunne købes

forfriskninger til lystfiskeren.

Lørdag og Søndag d, 20/21 august 2011.

Havfisker weekend i Frederikshavn

Lørdag fluefiskeri i PT sø – lørdag aften tjek af grej til tur på havet – Fisketur

på havet evt. fluefiskeri for øvrige.

NM`2011 kamp 3 d. 04 september

Fiskeri Frederikshavn

Medefiskeri efter karper

19


Fredag d. 9 september 2011. kl.16.30- 20.30

Lystfisker arrangement ved knasborg å, med naturvejleder Willy K. Hansen

og Mikael Olesen.

NM 2011 Søndag d. 09 oktober

NM`2011 Kamp 4 fiskeri fra kyst. (afslutning)

Tirsdag den 25. oktober 2011.

Junioraften starter i KLUBHUSET ÅRHUSGADE 26 fra kl. 1900 – 2100. Gennemgang

af hvad vi vil lave på vores junioraftener. Vores foreningsformand

vil komme og fortælle om Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn.

Du vil møde foreningens bestyrelse samt hele juniorudvalget. Har du kammerater

eller andre venner som ikke er medlem af foreningen er du velkommen

til at tage dem med.

Der vil være kage og sodavand samt kaffe.

Tag bare dine forældre med så de kan se hvad du har lyst til, de vil blive budt

på kaffe. Der vil være hyggeligt samvær med andre lystfiskere og vi vil binde

de første fluer.

Tirsdag den 01. november 2011.

Junioraften i KLUBHUSET ÅRHUSGADE 26 fra kl. 1900 – 2100. Hyggeligt

samvær med andre lystfiskere og hvor vi vil binde fluer, lave din egen

wobbler og støbe din egen blink. Denne aften skal vi også bestille fiskestænger

og klinger til alle der vil bygge sin egen fiskestang.

Tirsdag den 9. november 2011.

Junioraften i Lystfiskerhuset i Århusgade 26 fra kl. 1900 – 2100.

Hyggeligt samvær med andre lystfiskere og hvor vi vil binde fluer, støbe blink

og fremstilling af woblere. Nu skulle materialerne til stang og kniv fremstilling

gerne være kommet, så vi kan komme i gang med at bygge stænger og lave

knive

Tirsdag den 15. november 2011.

Junioraften i Lystfiskerhuset i Århusgade 26 fra kl. 1900 – 2100.

Tirsdag den 22. november 2011.

Junioraften i Lystfiskerhuset i Århusgade 26 fra kl. 1900 – 2100..

Tirsdag den 29. november 2011.

Junioraften i Lystfiskerhuset i Århusgade 26 fra kl. 1900 – 2100. Hyggeligt

samvær med andre lystfiskere og hvor vi vil binde fluer, støbe blink. Samt lave

stænger og knive.

Tirsdag den 6. december 2011.

Junioraften i Lystfiskerhuset i Århusgade 26 fra kl. 1900 – 2100..

20


Vandværks Konkurrence 2011

På trods af at det var Påske dag, var der mødt 13 deltager op, som alle fik fisk.

Vejret var næsten perfekt, det startede lidt koldt, men blev dejlig varmt op ad

dagen.

Ligeledes var der en del andemad i den østlige ene af søen om formiddagen,

men pga østenvinden drev det op i den vestre ende i løbet af dagen, og så var

den østre ende fuldt fiskbar.

Der var en enkelt deltager, der blev så begejstret, at han har meldt sig ind i foreningen.

Nr.1: Simon W Olsen Nr.2: Christian Banch Nr.3: Simon Schou

21


Familiefiskedagen 2011

Vi havde jo en fin dag, og ud over de registrerede, var der nok omkring 25

forældre som bare var med.

Dvs omkring 75 har været ved søen.

Vi fik 4 nye medlemmer, der alle har fået en ny stang med hjul.

Og der var jo også en del fra foreningen som lige kom forbi for at lure hvad

der skete.

Der var lidt flere fisk på land end det der blev givet præmier efter, men det

er stadig skuffende lavt, kunne vi bare programmere dem til at bide når vi

arrangerer noget, så kunne vi nok få endnu flere medlemmer!!!

Vinderne af fiske Konkurrencen

mvh

JRL

22

1. Jessica Zinn

2. Jeppe Birklykke

3. Mikael Birklykke

4. Michael Poulsen

5. Magnus B Pedersen


Afsender:

Lystfiskerforeningen for

Frederikshavn og Omegn

Charlottevej 6

9900 Frederiksavn

24

PP

Danmark

More magazines by this user
Similar magazines