Kandidatpræsentation KV 2013 - Socialdemokraterne Albertslund

x.ved.a.dk

Kandidatpræsentation KV 2013 - Socialdemokraterne Albertslund

Socialdemokratiets

Kandidatpræsentation

Kommunalvalget 2013

Albertslund Kommune


Side 2

Kære kammerat

S-posten

Nu skal vi snart alle i gang med valgkampen for socialdemokraterne

i Albertslund.

Vi får brug for dig.

Først skal du præsenteres for alle kandidaterne.

I dette hæfte kan du læse om de kandidater, der stiller op for socialdemokraterne

i Albertslund.

4. februar på den ekstraordinære generalforsamling vil kandidaterne

komme. Her vil du få mulighed for at høre om, hvad de har

på hjertet, og stille spørgsmål.

Dernæst skal du stemme om placeringen på opstillingslisten.

(Alle har sideordnet opstilling.)

I februar vil du modtage et brev med stemmeseddel. Du får mulighed

for at stemme via internettet eller en svarkuvert, der følger

med stemmesedlen. Der vil være en kode til hvert medlem. I brevet

vil der være en udførlig vejledning, afstemningsregler og tidsplan.

4.marts ca. kl. 21.30 vil opstillingslisten være klar. For de interesserede

vil det være muligt at komme forbi på Birkelundgaard

og få resultatet.

Jeg ser frem til at føre valgkamp sammen.

Majbritt Brander

Formand for Socialdemokraterne Albertslund


S-posten

Steen Christiansen

Fælles om fremtiden

Socialdemokraternes mål, holdninger og værdier

om et ambitiøst Albertslund skal vi udvikle sammen

med byens borgere. Albertslunds grundlæggende

værdier er åbenhed, lydhørhed, demokrati

og respekt for forskellighed. At være i dialog og

inddrage borgerne er en mærkesag for os.

Side 3

Historisk har Socialdemokraterne stået i spidsen for udviklingen af

Albertslund som et moderne velfærdsamfund, hvor børn, miljø, kultur

og borgernes deltagelse har været fire vigtige politiske omdrejningspunkter

i Albertslunds udvikling.

Europas økonomi har stået i flammer de senere år. Derfor har kommunernes

økonomi været under et stærkt pres, men vi har sikret,

at Albertslunds grundlæggende værdier er bevaret, samtidig med

at vi har udviklet nye muligheder og løsninger, når det gælder høj

service og velfærd.

Der vil også i de kommende år være behov for en stram økonomisk

prioritering, der giver os mulighed for at investere i fremtidens Albertslund,

så borgerne oplever en by med høj service og en ambition

om at gøre en markant forskel, når det gælder børn, miljø og

tryghed for ældre.

Jeg vil glæde mig til sammen med de øvrige kandidater og partiforeningen

at kæmpe for, at Socialdemokraterne får mandat til at stå i

spidsen for Albertslunds udvikling de næste fire år.

De bedste hilsner

Steen Christiansen

Borgmester

Mail:

Steen.Christiansen@albertslund.dk


Side 4

Nikolaj Kristian

Carlsen

S-posten

Jeg har været medlem af Frit Forum Roskildes og DSU København

Citys bestyrelse fra 2008 – 2010.

I dag er jeg suppleant til partibestyrelsen i Albertslund og skriver

en gang imellem til partibladet i Høje-Taastrup. Under folketingsvalgkampen

i 2011 var jeg aktiv i Mogens Lykketofts valgkamp.

Det største samfundsmæssige problem, vi står over for i dag, er

arbejdsløshed. Det er skidt for dansk økonomi og det har store

menneskelige konsekvenser for den enkelte. Derfor vil jeg arbejde

for et styrket samarbejde mellem kommunen og jobcentret om at

tilbyde den arbejdssøgende enten uddannelse eller relevant opkvalificering,

så der kan blive et job i den anden ende. Det gør indtryk,

hver gang jeg møder en kammerat, der har mistet gnisten efter at

fyresedlen er dumpet ind af brevsprækken. Det kan som regel høres.

Stemmen er blevet mat. Det skal vi gøre noget ved.

Siden 2008 er arbejdsløsheden steget. Hver gang et menneske mister

sit arbejde, må fællesskabet træde til og forsørge det. Der er

ikke nogle lette svar eller nemme løsninger, men det har jo aldrig

gjort, at vi socialdemokrater har givet op. Når udsigterne har set

dystre ud, har vi søgt at finde løsningerne. Det skal vi gøre igen.


S-posten

Lars A. Clark

Jeg er uddannet biolog og ansat som underviser

på Niels Brock. Her underviser

jeg i Informationsteknologi, Miljøøkonomi,

Systemudvikling oma.

Lokalt i Albertslund har jeg i mange år arbejdet

med miljø og natur via:

Side 5

Mit arbejde i naturgruppen og jeg var i sin

tid med til at udarbejde Naturplan for Albertslund

kommune. Gennem socialdemokraternes miljøgruppe og

min deltagelse i Grønt råd.

Miljøet har min store interesse og qua mit bestyrelsesarbejde i

Grøn Hverdag og mit arbejde med miljøøkonomi, vil jeg lokalt arbejde

for at inddrage erhvervslivet i miljøarbejdet og herigennem

være med til at skabe grønne arbejdspladser.

Jeg har i en lang årrække siddet i skolebestyrelsen for Herstedvesterskole

også før skolerne blev lagt sammen og jeg er med i SFO

rådet for Herstedvesterskole. Regeringens nye udspil på undervisningsområdet

er en del af det koncept som jeg har arbejdet med i

skolebestyrelsen.

Integration er et emne jeg har på tætteste hold da min familie

kommer fra Peru. Området trænger til nytænkning og en ændring i

indstilling til hvordan integration skabes, samt hvordan vi kan drage

fordel af nydanskerne.

Derudover arrangerer jeg lokalt Natur og fugleture for borgerne i

Albertslund, jeg er formand for Grøn Hverdag i Albertslund og repræsentant

for DOF.

www.altanoghave.dk/clark/home.html


Side 6

Simon Bjørnholdt

Kære Kammerater

Eriksen

S-posten

Mit navn er Simon Eriksen og jeg ønsker at være kandidat til kommunalvalget

i 2013.

Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil vise, at kommunalpolitik ikke kun

er for de gamle og grå. Jeg vil gerne være med til at udvikle Albertslund

i en ung og dynamisk retning. Jeg er meget enig i, at Albertslund

skal være børnenes by, men hvis man skal være børnenes

by, skal man også have en ungdommens by— de to går hånd i

hånd. Albertslund har rigtigt mange udfordringer i forhold til at være

den mest attraktive ungdomskommune. Derfor er det vigtigt, at

vi lægger os i selen for at skabe gode tilbud, fx ved at inddrage

Ungdomsrådet i flere af kommunes beslutninger og give ungdommen

mere indflydelse på byen udvikling. For ungdommen er en

styrke og efter min mening en altafgørende faktor for byen udvikling.

Om mig:

Jeg er 18 år gammel og næstformand for DSU i Glostrup, Albertslund

og Vallensbæk (forhåbentlig formand til vores næste generalforsamling).

Jeg går i 2.g på HTX Sukkertoppen i Valby, og har derudover

været med til at genstarte Albertslund Ungdomsråd i 2009.

Jeg var tidligere næstformand for Ungdomsrådenes paraplyorganisation—Netværket

af Ungdomsråd.


S-posten

Claus Heje

Side 7

Jeg er socialdemokrat! Jeg har været socialdemokrat af sind hele

mit liv, jeg tror på de socialdemokratiske værdier, og jeg tror på, at

der skal være plads til os alle, og at vi sammen skal skabe den

plads. Derfor interesserer jeg mig særligt for vores børns vilkår, for

uddannelse, og for ordentligt arbejde til alle.

Jeg elsker Albertslund! Jeg er en glad borger, der bringer mine

børn i gode institutioner. Jeg er stolt af, at vi kulturelt er rummelige

og lægger vægt på muligheder til alle. Jeg trives i en kommune,

der er tænkt til mennesker, eksempelvis med det enestående stisystem.

Jeg vil kæmpe for, at vi også i fremtiden har nogle af landets

bedste daginstitutioner, mangfoldige kulturtilbud og en samlet by

med plads til alle. Desuden lægger jeg vægt på kommunens bidrag

til uddannelse og jobskabelse.

Jeg kan og jeg vil kommunalpolitik. Jeg har arbejdet som embedsmand

i den offentlige sektor, og jeg kender den kommunalpolitiske

verden. Jeg har været overenskomstforhandler i en årrække og er

derfor dreven i forhandlingsspillet.

Jeg er gift og jeg er far til tre drenge på 13, 7 og 2 år. Jeg kan bidrage

med min viden fra arbejdet og fra hverdagen med min dejlige

familie.


Side 8

Nils Jensen

-gift med Ulla og har 3 børn samt 4 børnebørn

Jeg har boet i Albertslund i 36 år. Socialdemokrat

fra jeg var 16 år. Er udlært maskinarbejder

i 1967 og seminarieuddannet lærer i 1977. Lærer

i dansk og matematik ved VUC-Vestegnen

fra 1976.

Medlem af kommunalbestyrelsen fra 1994,hvor

jeg de sidste 3 perioder har været formand for

Sundheds- og socialudvalget

S-posten

Jeg genopstiller blandt andet, fordi jeg gerne vil være med til at

fuldføre projekterne med det kommende Plejecenter og Sundhedshuset

samt hjemløsestrategien.

Et af de områder, der de sidste 4 år særligt har haft min interesse,

er socialt bedrageri. Det er lykkedes at klarlægge omfanget, og arbejdet

med at komme det til livs er i fuld gang. Et arbejde, der skal

fortsætte.

Var med til at starte:

- Projekt ”Tøserne” i Tåstrup

- KUA (kursus for unge arbejdsløse), der lå i Albertslund.

- Ældrehøjskolen på Damgårdshave,

- Ældreklubben i Godthåbsparken.

Mærkesager:

Forebyggelse med udgangspunkt i sundhedsprofilen.

Idrætslivet, bl.a. som forebyggelse.

Ældrepolitikken. Det kommende Plejecenter og Sundhedshus

Socialt bedrageri.

Tillidsposter:

Kommunalbestyrelsen og formand for Sundheds- og socialudvalget.

Medlem af:

Teknisk udvalg og arbejdsmarkedsudvalget.

Avedøre Spildevandcenters bestyrelse.

Repræsentant for kommunen i Boligselskabet Rådhusdammen.


S-posten

Paw Østergaard

Jensen

Gode Partikammerater !!

Side 9

Jeg stiller op til genvalg efter 4 spændende og lærerige år i kommunalbestyrelsen.

Jeg er 48 år og far til 3 børn, i alderen fra 18 år og op. Jeg blev

Morfar for godt et år siden, og har nu igen glæden ved en gang

imellem at hente og bringe i daginstitution. Det har givet mig en

vigtig berøringsflade og en god fornemmelse af livet for småbørnsforældre

i vores by.

Jeg er Bygningsmaler, det har jeg været hele mit arbejdsliv. Jeg

har i perioder siddet i fagforeningens bestyrelse, men har måttet

vælge benhårdt at ’nøjes’ med lokalpolitik. Jeg har stadig mine tætte

kontakter derinde og blandt håndværkere i vores by.

Vi bør i Socialdemokratiet sætte et hold, der repræsenterer de store

privatansatte grupper bedre end i dag.

Jeg bor på 13’ende år i Kærgården og sætter stor pris på at bo almennyttigt.

Vi har i Albertslund omkring 66 % af boligerne som lejeboliger,

dét bør kunne ses bedre end i dag i den politiske repræsentation

i kommunalbestyrelsen, specielt i vores parti.

Jeg har i mange år været foreningsaktiv og var for år tilbage formand

i byens triathlonklub, hvor jeg stadigt i dag er aktiv svømmer.


Side 10

Flemming

Jørgensen

Jeg stiller op til Kommunalbestyrelsen, fordi

jeg gerne vil være med til at skabe fremtidens

Albertslund.

Albertslund skal være en by, vi med rette

kan være stolte af. En by med gode muligheder

for udfoldelse og et rigt liv. En by, der

tager sig godt af de borgere, der har brug for hjælp. En by med

klare prioriteringer af børn, miljø og kultur.

S-posten

Jeg er især optaget af byens udvikling, det tekniske område, miljø,

sundhed og økonomi.

Jeg kan bidrage med et solidt kendskab til kommunens opgaver,

muligheder og økonomi. Jeg kan finde løsninger og skabe resultater.

Jeg er kendt for at være ansvarlig, engageret, strategisk, troværdig

og god til at kommunikere.

Tillidshverv: Formand for partiforeningen 1995 – 2006, medlem af

Kommunalbestyrelsen 2006 – 09, medlem af bestyrelsen fra 2011.

Formand for Sundheds- og Socialpolitisk Arbejdsgruppe. Medlem af

Albertslund Boligselskabs bestyrelse. Siden 1992 medforfatter på

kommunalpolitiske programmer.

Erhverv: Leder af fælles regionalt/kommunalt projekt for energibesparelser

i Region Sjælland og 12 kommuner. Tidligere natur– og

miljøchef i Roskilde Kommune og chef for Drift, Anlæg og Miljø i

Gundsø Kommune.

Privat: 58 år. Gift med Britta, der er lærer og S-post-redaktør. To

voksne døtre og to børnebørn.


S-posten

Hakima Lasham

Lakhrissi

Mit navn er Hakima Lasham Lakhrissi. Jeg

kom til Danmark i 1990, er marokkansk

gift og mor til 4 børn.

Side 11

Gennem mit mangeårige frivillige arbejde har jeg opnået fine resultater

med at fremme integrationen og dialogen mellem Danmark og

den arabiske verden.

I Vestegnens indvandrerkvindecenter, som jeg stiftede i 2011, har

jeg daglig kontakt til mange albertslundborgere med anden etnisk

baggrund end dansk, og det er lykkes mig at få flere til at deltage

aktivt i det danske samfund og foreningernes arbejde. Jeg ved, at

mine indsatser er til stor inspiration til at forbedre kulturforståelsen

mellem borgerne i byen.

Jeg lægger stor vægt på at videregive mine erfaringer ved at deltage

i netværk, arrangere interkulturelle arrangementer, og blande

mig i den offentlige debat gennem medlemsskab af Integrationsrådet,

REM og Mellemfolkeligt Samvirkes råd.

I kommunalbestyrelsen vil jeg arbejde for at forbedre vilkårene for

handicappede og ældre. Jeg har god kontakt til denne målgruppe

og har god forståelse for, hvordan man kan yde kvalificeret hjælp.

Jeg bor i en almennyttig bolig i Syd og glæder mig også til at være

med i udviklingen af denne del af Albertslund.

Læs mere om mig på www.hakima.dk


Side 12

Susanne Storm

Lind

En fortsat stærk prioritering af kultur-,

idræts- og foreningsarbejdet, samt en

styrkelse af sundhedsfremmende initiativer,

er områder der har min store interesse,

og som gør, at jeg med stor glæde

genopstiller for at tage medansvar i endnu

en periode.

S-posten

Forebyggende arbejde skal fremmes - det giver en bedre sundhedsprofil

for vore børn og unge. Mere fokus på senioridrætten, som en

klar katalysator for en større livskvalitet, der giver en sund sjæl i et

sundt legeme.

Forbedrede lokalevilkår er en nødvendighed, bl.a. vil jeg arbejde

for, at ”Roskilde Kro” omdannes til et nyt foreningshus til gavn for

det store frivillige arbejde.

Albertslund skal være byen med plads til unge som ældre, en by

der over de næste år skal udbygges og udvikles. Et arbejde jeg gerne

deltager i.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for at høre mere om mine

visioner.

Tillidsposter: Medlem af Kommunalbestyrelsen, Kulturudvalget,

Sundheds- og socialudvalget og Formand for Folkeoplysningsudvalget.

Privat: Er 63 år, gift med Jørgen på 39. år og har 2 voksne sønner.

De sidste 19 år var jeg sekretær for 2 socialdemokratiske folketingsmedlemmer.

Med venlig hilsen

Susanne Storm Lind

Randager 100

Tlf. 4022 1479

Mail: susanne.lind@albertslund.dk www.susannestormlind.dk


S-posten

Jens Mikkelsen

Side 13

Gennemførelsen af en ny ambitiøs skolestrategi,

og et tæt samarbejde mellem vores

uddannelsesinstitutioner forankret i Campus

Albertslund sikrer, at flere af vores unge

gennemfører en ungdomsuddannelse. En ny

10 årig plan for byens udvikling, nyt plejecenter,

sundhedshus og mange flere spændende

projekter er iværksat af socialdemokraterne

i denne valgperiode.

Projekterne skal videreføres og videreudvikles og nye skal til. Derfor

stiller jeg op for 4. gang med stor lyst til fortsat at påvirke udviklingen

for fremtidens Albertslund og dens borgere.

Albertslund skal være byen, hvor borgerinddragelsen er stor, og vi

politikere skal være lette at nå i dialogen.

Vi skal være lydhøre og give plads til mangfoldighed og anderledes

projekter, og vi skal fastholde fyrtårnene og visionen om Albertslund,

som en særlig by.

Tillidsposter: Formand for Børneudvalget, medlem af Økonomiudvalget,

Arbejdsmarkedsudvalget og Handicaprådet.

Formand for Vestegnens Brandvæsen.

Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen siden 2001, og været formand

for Børneudvalget siden 2003.

Privat: Gift med Marianne på 24. år og sammen har vi en pige og

to drenge på henholdsvis 14, 19 og 22 år.

Alder: 52.

Kriminalassistent ved Københavns Vestegnens Politi.

Du altid velkommen til at kontakte mig telefonisk eller via mail.

Med venlig hilsen

Jens Mikkelsen

Porsager 89

6171-2112.

jens.mikkkelsen@albertslund.dk


Side 14

Jane Nannberg

S-posten

Efter lange overvejelser har jeg besluttet at stille op og bruge min

tid og energi på kommunal politik.

Min store interesse er hos de ældre og de psykisk syge. At de har

et værdigt liv og bevarer retten til selvbestemmelse ligger mig meget

på sinde. Da jeg arbejder i Kanal huset ( en del af Albo) har

jeg et stort indblik i netop de borgeres hverdag og liv. Jeg kan ikke

redde hele verden, men lige her kan jeg gøre en stor forskel. Jeg

ser med glæde frem til vores nye plejecenter og sundhedshus.

Jeg har været medlem af partiet i godt 1 år, så jeg er ny i politik og

har meget at lære. Da jeg er lærenem, positiv og nysgerrig af natur,

så skulle det ikke være noget problem.

Jeg har boet i Albertslund ( Syd ) i hele mit liv og jeg ser Albertslund

som min by, en by jeg er stolt af. Men som også skal udvikle

sig og blive et endnu bedre sted at bo. Albertslund er en god by for

børn at vokse op i, og det har mine fem børn også nydt godt af.

Jeg har igennem de sidste 25 år siddet i et hav af skole/ institutionsbestyrelser.

Da de 3 ældste er flyttet hjemmefra og jeg nu kun

har 2 teenager-drenge hjemme, så har jeg masser af tid og vælger

nu at kæmpe for de ældre og de svage i vores by.


S-posten

Leif Neergaard

Jeg er født i 1952, har 9 års skolegang, uddannet

som murer i 1971, uddannet som socialpædagog

i 1978, 1-årig lederuddannelse

på Socialpædagogisk højskole i 1983.

Jeg har i mange år arbejdet med børn, unge

og voksne, der alle havde det til fælles, at de var sat ud på

”sidelinjen”.

Jeg sluttede min erhvervskarriere af med i en årrække at være

selvstændig murermester og er nu førtidspensionist.

Side 15

Hvis jeg bliver valgt til kommunalbestyrelsen, vil jeg arbejde for, at

børn og unges opvækstvilkår fortsat vil stå højt på prioritetslisten,

ligesom også alle socialt udsatte skal have nogle vilkår, så de føler

sig som ligeværdige borgere i vores samfund.

Den kommende byfornyelse og de mange renoveringsopgaver i det

almene boligbyggeri vil blive en af de helt store arbejdsopgaver i

de kommende mange år, og jeg glæder mig meget til at blive en

aktiv deltager i dette arbejde.

Med håbet om en velvillig indstilling til mit kandidatur.

Venligst Leif Neergaard.

Galgebakken over 7-1b.

tlf. 43622397

Leif.neergaard@gmail.com


Side 16

Chresten Nielsen

S-posten

Jeg hedder Chresten Nielsen og jeg er 49 år og uddannet som

elektriker i 85. Jeg arbejder nu som bankbetjent på 24. år Jeg

meldte mig ind i Socialdemokratiet for snart 2 år siden, men har

altid været socialdemokrat. Jeg synes at det sociale ansvar er gået

fløjten ved kommunernes og de privatejede virksomheders nedskæringer

og ved at flere vil have mere i stedet for at sætte pris på

det vi har

Jeg har været praktisk aktiv med at hente og hænge valgplakater

op, jeg har været med til at gå fra dør til dør, og har været

valgtilforordnet og har været med til at skrive kommunal politisk

valgprogram omkring Kultur og fritid og Byens udvikling

Jeg vil kæmpe for, at vi får mere tid til hinanden, at vi får en bedre

skole med flere lærere og en fritidsordning, der smelter sammen

med skolen. Jeg vil kæmpe for bedre vedligehold af stierne,

kommunale bygninger og de grønne områder og for udbredelse af

lavenergihuse, led-lys og elbiler.

Jeg vil gå ind for en ældreomsorg, der kendetegnes ved at de ældre

kommer ud og netværker og får oplevelser her i kommunen

med koncerter og teater og cafeer, hvor de kan mødes.


S-posten

Quasir Mirza

– Lidt om mig selv …

Side 17

Jeg er en mand på 42 år, jeg har været gift i 24 år og har tre børn.

Den yngste går på gymnasium i Albertslund og bor hjemme. Min

datter på 23 år studerer International virksomhedskommunikation-

Engelsk og kommunikation på Syddansk Universitet i Slagelse og

min søn på 20 år læser til farmaceut på universitetet i København.

Jeg er født i Pakistan, men kom til Danmark i 1977 som 7 årig, og

har siden da boet i Albertslund Kommune. I 2010 fik jeg en arbejdsskade

med ryggen, som desværre har bevirket, at jeg ikke

kan komme tilbage på arbejdsmarkedet, og jeg har derfor fået tildelt

førtidspension i 2012.

Jeg har tidligere siddet i VA´s bestyrelse i tre år og jeg har siden

1996 siddet i afdelingsbestyrelsen i Blokland. Ud over mit arbejde i

beboerdemokratiet, er jeg også formand for Afdelingsbestyrelsen i

Blokland.

Jeg har været med til at opstarte både beboer café og ungdomscafé.

Jeg har altid arbejdet frivilligt med de unge, da jeg mener at

det er vigtigt at påvirke dem så tidligt som muligt og jeg hjælper

også de unge med at få lærepladser og arbejde.

I 2009 fik jeg Albertslund Boligsociale Centers pris som årets Brobygger.

Mit frivillige engagement har indtil nu været koncentreret lokalt i

mit boligområde, men jeg har nu lyst til at udvide mit engagement

til hele Albertslund kommune og ønsker derfor at stille op til kommunalvalget

i 2013 for Socialdemokratiet.


Side 18

Dogan Polat

Jeg er 36 år og har siden 1989 boet i Albertslund

kommune.

S-posten

Jeg er uddannet maskin- og produktionsingeniør på Danmarks Tekniske

Universitet. I dag arbejder jeg som lokomotivfører hos DSB

og kører regional og intercitytog.

Jeg er aktiv i min fritid. Jeg er bl.a. formand for Albertslund Tyrkisk

Kulturforening. Foreningen har 450 aktive voksne medlemmer.

Jeg har gennem det sidste 4 år i byrådet knoklet for de mærkesager,

jeg gik til valg på og jeg har skabt gode resultater der er til

mærke. Jeg har f.eks. sørget for at ændre praksis i kommunen, således

alle pensionister kan være mere i udlandet pr gang. Denne

ændring gjorde at flere andre kommuner har ændret praksis på

området.

Jeg ønsker derfor fortsat at arbejde for at skabe gode resultater for

byens borgere. I den nye periode vil jeg især arbejde med arbejdsløsheden,

skabe resultater, således at vi kan bevare vores velfærd.

Ud over politik og foreningsarbejdet dyrker jeg gerne motion. Jeg

kan godt lide at læse bøger, og så nyder jeg at lytte til klassisk musik.

Jeg mener Albertslund er alle tiders by. Jeg vil derfor fortsat arbejde

for, at Albertslund også i fremtiden er en god og tryg by at leve

i.


S-posten

Lars Toft Simonsen

Albertslund er VORES by, ikke statens, ikke

forvaltningernes, men vores by.

Side 19

Vi har altid løst udfordringerne på vores helt egen måde i Albertslund,

og det skal vi blive ved med. En by med liv og aktiviteter,

med gode institutioner og skoler, grønne områder og et godt miljø..

En by der giver mening og indhold for albertslunderne!

Jeg har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2003. Jeg har

i alle årene beskæftiget mig med 3 primære områder:

Kultur, hvor jeg er formand for Kulturudvalget

Børn og unge som medlem af Børne- og Undervisningsudvalget

Arbejdsmarkedsforhold

Min indsats i lokalpolitik har handlet om at være med til at sikre, at

Albertslund ikke reduceres til en kedelig forstad til København, men

forbliver en by, man kan vokse op i, leve i, arbejde i samt nyde en

god alderdom. Der skal være plads til os alle. Respekten for forskelligheden

er for mig helt afgørende.

Jeg er stolt af at være en del af Albertslund og at være socialdemokrat.

Jeg vil fortsat knokle for, at også vores nye generationer har

noget at være stolte af. Vi skal i fællesskab realisere visionerne for

en moderne sammenhængende og rummelig by.

Lars Toft Simonsen, jurist, 37 år


Jakob Storm

Albertslund er en dejlig by, hvor natur, nærmiljø og byliv går op i

en højere enhed. Vi bor i en forholdsvis ung by, og en by hvor de 3

kerneområder børn, kultur og miljø, altid har været omdrejningspunktet

for byudviklingen. Det vil jeg gerne være med til at støtte

op om og videreudvikle.

Min ambition er, at skabe en by med en fremragende service og

medinddragelse af borgerne, et spændende kultur- og fritidsliv i tæt

samarbejde med foreninger og ildsjæle, en aktiv erhvervs- og

transportpolitik med gode beskæftigelsesmuligheder og en fortsat

miljø- og klimapolitik, som gør Albertslund til et endnu bedre sted

at bo.

Vi skal have nogle af landets bedste folkeskoler og daginstitutioner

her i Albertslund, hvilket kræver at vi arbejder med at videreudvikle

og forbedre børnenes nærmiljø, deres ernæring, forældresamarbejdet,

samt styrke efteruddannelsesindsatsen for personalet, sådan at

de er bedst muligt klædt på til at møde vores børn. Vi må prioritere

interaktive læringsmiljøer, som jeg af erfaring ved kan forbedre

børnenes faglige niveau ganske voldsomt. Yderligere skal vi udvide

den fremragende madordning fra dagsinstitutionerne til også at

gælde for skolebørnene.

Jeg har arbejdet som lærer i Albertslund i perioden 2001-2008 og

som viceskoleleder i Ballerup fra 2008 og indtil nu.

More magazines by this user
Similar magazines