November 2008 - Retten til liv

rettentilliv.dk

November 2008 - Retten til liv

6

Afskaffelse af abort

Hvis loven om fri abort blev afskaffet igen...

- ville vi så ikke få kvaksalveren, køkkenbordet og strikkepindene tilbage?

Af Kerstin Hoff mann, cand. med.

KUN FÅ MENNESKER taler med begejstring

om abort. Den mest udbredte

holdning er, at abort er trist og noget,

man skal undgå. Mange siger, når talen

falder på emnet, at de aldrig selv

kunne fi nde på at få foretaget en

abort, for det er jo at slå et barn ihjel.

Alligevel støtter langt de fl este den fri

abort, og begrundelsen er altid den

samme: Blev fri abort afskaffet, ville

kvinderne igen være henvist til kvaksalvere,

køkkenborde og strikkepinde

med fare for liv og lemmer.

Men er det nødvendigvis sådan, det

vil gå? Har dette skrækscenarie overhovedet

noget med virkeligheden at

gøre, eller er det bare noget, der er

blevet gentaget igen og igen med det

resultat, at man er holdt helt op med

at forholde sig til, hvordan et samfund

uden abort rent faktisk kunne se ud?

Fik vi fri abort, fordi de illegale aborter

var farlige?

Det er givet, at der er kvinder i Danmark,

der har fået foretaget illegale aborter under

rystende forhold. Alle har hørt eller

læst disse voldsomme beretninger. Men

hvor frygtelige de end er, så er det misvisende

at lade denne gruppe kvinder

tegne hele billedet. Alt tyder nemlig på,

at disse historier hører til undtagelserne.

De illegale aborters farlighed er ble-

... de illegale aborter, selv med

de mest pessimistiske skøn, var

ikke farligere end de legale.

Vi fik ikke fri abort i Danmark, fordi de illegale aborter udgjorde et

alvorligt helbredsproblem. Abort er et politisk, ideologisk projekt!

vet belyst løbende siden 30’erne af læger,

der har arbejdet med området. Det har

kunnet lade sig gøre, fordi de kvinder,

der har haft komplikationer i forbindelse

med aborter - det være sig legale,

spontane eller illegale aborter - er blevet

hospitalsindlagt og dermed registreret.

Med forskellige omregningsmodeller og

inddragelse af det danske register over

dødsårsager har man kunnet lave et skøn

over omfanget af illegale aborter og deres

farlighed. Sådanne beregninger er lavet

både i 30’erne, i 50’erne og i slutningen

af 60’erne, og hver gang er man - lidt

undrende - kommet frem til den konklusion,

at de illegale aborter, selv med

de mest pessimistiske skøn, ikke var farligere

end de legale.

Antallet af illegale aborter

Beregningerne gør samtidig op med de

meget luft ige forestillinger om, hvor

mange illegale aborter der faktisk var.

Hvor man i abortdebatten gennem tiden

har jongleret med tal på både tyve, tredive

og halvtreds tusind årligt, konkluderer

de faktiske beregninger noget helt

andet. Man skønner, at antallet af illegale

aborter har ligget på omkring tre tusind

årligt frem til 1940, hvoreft er det er steget

til omkring ti tusind frem til 1950.

Hereft er er antallet igen faldet støt til et

niveau på omkring et par tusind årligt

frem mod 1970.

Lægger man det skønnede antal af il-

legale aborter sammen med antallet af legale

aborter, vil man i løbet af 40’erne se

en stigning fra tre til tolv tusind aborter

årligt - et niveau, som det samlede aborttal

holder sig nogenlunde på frem til indførelsen

af den fri abort i 1973.

Stigningen i 40’erne falder sammen

med udviklingen af mere sikre abortteknikker

på både det illegale marked og på

hospitalerne, men den falder også sammen

med en øget vækst i samfundet og

en generel forbedring af den økonomiske

situation. Dette tegner et lidt andet billede

af den abortsøgende kvinde, og den

risiko hun var villig til at løbe, end det

man normalt præsenteres for.

Af en eller anden grund er disse beregninger

aldrig blevet off entlig ejendom, og

kvaksalver-myten har helt frem til i dag

tjent som begrundelse for den fri abort.

Men den holder ikke. Vi fi k ikke fri abort

i Danmark, fordi de illegale aborter udgjorde

et alvorligt helbredsproblem.

Abort er et politisk, ideologisk projekt!

Ville vi få strikkepindene tilbage?

Derfor kan man heller ikke bruge frygten

for kvaksalvere, køkkenborde og strikkepinde

som begrundelse for at opretholde

abortloven.

I en globaliseret verden, med fri bevægelighed

over grænser og med en omfattende

internethandel vil der altid være

‘sikre’ provokerede aborter til salg. Det

ville selvfølgelig ikke være helt så ukom-

More magazines by this user
Similar magazines