By & Land - September 2005.pdf - Bygningskultur Danmark

bygningskultur.dk

By & Land - September 2005.pdf - Bygningskultur Danmark

2

200.000 HUSE SKAL REDDES

Folketinget efterlyser større

bevaringshensyn i kommunernes

planlægning.

“Forespørgselsdebatten i Folketinget

gjorde det klart, at bygningsbevaring

nyder en stigende bevågenhed blandt

politikerne, og et dagsordensforslag,

der lægger op til en styrkelse af bevaringshensynene

i kommuneplanlægningen,

blev vedtaget næsten enstemmigt.

Dagsordenen pålægger regeringen

at forstærke indsatsen på området og

fremsætte lovforslag i overensstemmelse

hermed i næste folketingssamling.

Dagsordenen lægger op til, at

kommunerne forpligtes til at registrere

ejendomme og kvarterer fra før

1940. Samtidig skal kommunerne

sikre, at bevaringsværdige ejendomme

opført før 1940 holdes i ordentlig

stand”.

Et glædeligt budskab, må man nok

sige – fra december 1986!

Lovforslaget kom aldrig, det ene

folketing fulgte det andet, og forarmelsen

af vores bygningskultur er til

at få øje på.

Hvad mener folket i 2005?

Befolkningen i Danmark i 2005 har

en anden mening end de politikere,

der i 20 år har syltet sagen. Læs blot

her:

”Der påtænkes opført en ny bebyggelse

overfor din bopæl, der ligger i

et spændende kulturhistorisk lokalmiljø.

Hvad mener du, kommunen

bør gøre?”

98 % svarede ja til, at kommunen

bør sætte begrænsninger for bebyggelsens

højde og facadeudformning,

selv om det betød, at der også ville

være begrænsninger for valg af facadefarve

og vinduestyper ved fremtidige

ændringer af egen ejendom.

98 %!!

90 % af de spurgte virksomheder

gik ligeledes ind for kommu-

BY OG LAND UDGIVES AF

LANDSFORENINGEN

FOR BYGNINGS- OG

LANDSKABSKULTUR

nale restriktioner ved nybyggeri af

virksomhed overfor egen virksomhed

i kulturhistorisk lokalmiljø.

Klare tal og klare holdninger.

Tallene er hentet i ”Agenda

Kulturarv”, som er en undersøgelse af

danskernes holdninger til kulturarven.

Kulturarvsstyrelsen og Fonden Realdania

står bag undersøgelsen, der er

foretaget af Rambøll Management i

starten af 2005. Den sikrer kommunerne

et vigtigt redskab, når de fra

2007 bliver de helt centrale forvaltere

af kulturarven.

De nye kommuner

De 98 nye kommuner skal som noget

nyt via kommuneplanerne sikre, at

der i al planlægning tages hensyn til

kulturarven. Derfor skal kommuneplanerne

fra 2007 bl.a. indeholde retningslinjer

for de landskabelige bevaringsværdier

og for sikring af kulturhistoriske

bevaringsværdier. Det er

atter slået fast med syvtommersøm, at

det ER kommunerne, der har ansvaret

for de bevaringsværdige bygninger;

og de udgør langt den største del af

den lokale kulturarv inden for arkitektur

og kulturhistorie.

Skulle en enkelt kommunalbestyrelse

før have været i tvivl om borgernes

og virksomhedernes mening om

kulturarvens betydning, så kan de

ikke være det mere; så klar er tallenes

tale, for tal som de her nævnte myldrer

det med i analysen.

Overraskende for nogen, men blot

lidt mere markante end tilsvarende tal

fra svenske, norske og engelske analyser.

”Agenda Kulturarv” bør være

pligtlæsning for alle kommunalpolitikere!

Henrik B. Hoffmeyer

Note: Oplysningerne vedr. 1986debatten

er taget fra Nyt fra

Planstyrelsen nr. 25, feb. 1987, s.2.

Borgergade 111· Postboks 9065

1022 København K.

Tlf. 70 22 12 99 · Fax 70 22 12 90

Telefontid: ma. til to.: 10.00-15.00

Fredag: lukket. · Giro 5 09 57 00

mail@byogland.dk · www.byogland.dk

INDHOLD

Bonnie Mürsch:

Kommentar: Hvem skal bære

bevaringsbyrden? 3

Christoffer Harlang:

Moderne gehør -

om arkitekten

Mogens Lassen 4

Allan Tønnesen:

Realea - en ny komet i

bevaringsuniverset 7

Nyt fra vedtægtsudvalget 11

Margareta Dahlström:

Trætjære - status 2005 12

Viggo Nielsen:

Lidt historik omkring

bygningsfrednigsloven 17

Thomas Martinsen:

Hvad går i egentlig og laver

I Bygningskulturelt Råd? 20

Bonnie Mürsch og Jep Loft:

Lad der blive liv i havnen 23

Erik Heimann Olsen:

Sådan blev Marmorbroen og

dens to pavillioner

restaureret 24

Erik Heimann Olsen:

Vellykket film om

“Arkitekten, der blev væk” -

Nicolai Eigtved 25

Noter 26

Anmeldelser 27

Adresser 31

Forsiden: Marmorbroens ene pavillon

ved Christiansborg Slot, København.

Farvelagt tegning af Lars Helweg og

Nils Vest.

Nr. 68: ISSN 1399-7696

Oplag: 11.000

Layout/desktop: Inge Karrebæk

Tryk: Clausen Offset

Nr. 69 udkommer 13/12 2005

Deadline: 20/10 2005.

© Artikler eller udsnit heraf må anvendes

med tydelig kildeangivelse efter

særlig aftale med Landsforeningen.

Dette nummer vejer ca. 70 gram

REDAKTION

Allan Tønnesen (ansvarshavende)

Ålholmvej 78 · 2500 Valby

Tlf. 38 71 47 13

mail@allantonnesen.dk

More magazines by this user
Similar magazines