AFRAPPORTERING AF - Norsk fosterhjemsforening

fosterhjemsforening.no

AFRAPPORTERING AF - Norsk fosterhjemsforening

Jeg vil på vegne af NOFCA og PLF-Nuuk takke jer allesammen for jeres

engagement under denne NOFCA konference.

Jeg vil sige en stor tak, for de spændende oplæg I fra de øvrige Nordiske lande har

bidraget med.

Ud fra jeres oplæg er der udarbejdet mange spændende synspunkter og anbefalinger,

som jeg er sikker på, vil blive brugt til det videre arbejde:

- indenfor det kommende arbejde med lovgivningen om børn og unge

- som inspiration til nuværende og kommende plejeforældre

- og offentlige myndigheder

Det handler alt sammen om at få plejebarnet i centrum.

Omsorgssvigtede børn og unge har krav på en verdig barndom OG et værdigt voksen

liv - både her på Grønland og ellers i Norden.

Vi forventer at dette kan blive et centralt tema for Nordisk råd.

Og håber vi mødes snart igen for videreudvikling af plejebørnsområdet – vi kan altid

gøre det bedre

Tak for nu og vel hjem!

Spørgeskema til afrapportering

Der var 27 af deltagerne der havde svaret på skemaerne. Flere steder var der svaret

både ja og nej eller ubesvaret.

1) Er du offentlig ansat Ja 15 Nej 5

2) Er du plejefamilie Ja 11 Nej 11

3) Er du politiker Ja 3 Nej 14

4) Andet Ja 10 Nej 15

5) Hvis du har svaret ja på spørgsmål 1,

har du så selv betalt for dit ophold? Ja 4 Nej 15

6) Hvis du har svaret ja på spørgsmål 2, Ja 3 Nej 11

Har du så selv betalt for dit ophold?

7) Hvor har du hørt om konferencen?___________________________

(Her var det blandet svar)

30

Similar magazines