Årsskrift 2013 - Køge Gymnasium

koege.gym.dk

Årsskrift 2013 - Køge Gymnasium

ÅReT hvoR den nye MulTIhal

blev TageT I bRug

ÅRSSKRIFT

2013


2

Velkomst

fra rektor Peter Schiødt

SÅ næRMeR vI oS aF-

SluTnIngen pÅ SKole-

ÅReT 2012-13. Jeg øn-

SKeR alle voReS eleveR

I 3.g og 2.hF held og

lyKKe TIl eKSaMen og

I ÅRene FReMoveR, og

Jeg glædeR MIg TIl aT

ModTage de Mange nye eleveR og KuR-

SISTeR I 1.g og 1.hF.

Køge Gymnasium er et stort gymnasium, og

ligesom i det forgangne år vil vi optage 11 nye

1.g-klasser og to nye hf-hold.

Det kræver åbenhed og indbyrdes hensyntagen

at være så mange mennesker sammen på skolen,

og det er også egenskaber, vi lægger stor

vægt på hos vores elever.

Skolens værdier omfatter både faglighed og

rummelighed, samarbejde og kreativitet.

Fagligheden giver sig selv. Den enkelte elev

skal have de bedste muligheder for at udvikle

sine evner, og lærerne arbejder meget bevidst

på at nå det mål gennem dyb faglig forankring,

forenet med konstant pædagogisk udvikling.

Men vi forventer også, at eleverne gør en

indsats gennem grundig forberedelse og aktiv

deltagelse i undervisningen.

Rummelighed og samarbejde hænger sammen.

Vi giver plads for alle, som har forudsætninger

for en uddannelse på stx- eller hf-niveau,

og det har ingen betydning, om man har den

ene eller den anden hårfarve, er stor eller lille,

tyk eller tynd. Vi respekterer hinanden, lytter til

hinanden og samarbejder. Det gælder ikke kun

eleverne indbyrdes, men også mellem lærere

og elever. Eleverne får mange muligheder,

og vi stoler på dem og giver dem ansvar. Den

personlige modning og dannelse, som styrkes

gennem stadig større frihed under ansvar, alene

og i mange former for samarbejde, er et vigtigt

element i uddannelsen.

Kreativitet handler om skaben og fornyelse.

Kunstneriske og kreative aktiviteter spiller en

stor rolle i skolens liv, men alle kreative og fornyende

– innovative – aktiviteter er vigtige, helt


Første terminsprøveafvikling i den nye hal.

ind i det enkelte fag. De unge i dag kan ikke forvente

at overtage et samfund, som foreligger ”fikst og færdigt”

med den viden og organisation, vi har nu. De må

også selv være skabende og fornyende, uanset hvad

de kommer til at beskæftige sig med, og uanset hvem

de skal samarbejde med.

En god uddannelse kræver gode fysiske rammer. I

det forgangne skoleår har vi arbejdet på at forny os

på mange måder. Elevtoiletter er blevet ombygget

fra grunden, ”sproggangen” har fået bedre varme og

ventilation, omgivelserne ud mod boldbanen er renoveret,

og vi har fået flere hyggekroge og sofahjørner,

hvor elever kan trække sig tilbage og arbejde mere

uforstyrret.

Først og fremmest har vi fået den helt nye multihal ud

mod Gymnasievej. Skolen har ønsket sig en idrætshal

gennem mange, mange år, og omsider står den

her. Fuldstændig ny og moderne er den, men bygget

af mursten, som er forarbejdet gennem en teknik,

der kendes helt tilbage fra romerne. ”Kulbrænding”

hedder teknikken, og det er denne, der giver stenene

deres særlige skær og spil i farverne. At fabrikanten

lover os ”2.000 års garanti” på stenene følger med i

handlen, for de gamle sten fra romertiden er endnu

ikke nedbrudt. Og hvem ved om 2.000 år? Måske

finder man stenene i en udgravning og genopbygger

multihallen til et levende museum…

Køge Gymnasium får meget af sit liv gennem samspil

med omverdenen. Vi deltager i et virtuelt samarbejde

med de andre ungdomsuddannelser i ”Campus Køge”,

vi samarbejder med både lokale og københavnske

institutioner og virksomheder, og vi har et nært samvirke

med kommunerne – i især Køge, naturligvis, men

også omegnskommunerne Stevns og Faxe.

Køge Gymnasiums bestyrelse er sammensat af

medlemmer ”fra huset”, elever og lærere, men også

medlemmer udefra, som repræsentanter for de videregående

uddannelser, erhvervslivet, kommunerne og

folkeskolerne.

Til alle medlemmer af bestyrelsen skal der lyde en

varm tak for året der er gået, men også en stor tak til

alle elever, lærere og andre medarbejdere på skolen.

I gør alle en forskel og bidrager hver især til det varme

og åbne sammenhold, vi kan glæde os over hver dag

Køge Gymnasium.

Peter Schiødt

Rektor

3


4

Praktiske oPlysninger

TIl nye eleveR pÅ Køge gyMnaSIuM 2013

HjErTElIGT VElKOMMEn TIl DE nyE HF-KurSISTEr (2

KlASSEr) OG DE nyE GyMnASIEElEVEr (11 KlASSEr)

på KøGE GyMnASIuM.

Kære nye 1.g elev og 1.hf kursist

Mandag den 12. august 2013 kl. 9.00 begynder du på

Køge Gymnasium. Vi glæder os til at se dig. Din nye arbejdsplads

er stor, mange mennesker har deres daglige

gang her på stedet. Det betyder altså at du får mange

nye kammerater og lærere, men også nye fag og ny arbejdsrytme.

Derfor kan overgangen virke lidt overvældende.

Det er grunden til, at de første tre dage er arrangeret

specielt med henblik på de nye klasser. I den tid skal du

og din klasse følge et introduktionsskema (se næste side).

I programmet for introduktionsdagene kan du læse om de

aktiviteter, der er tilrettelagt for dig – bl.a. for at give dig

bedre muligheder for at lære dine kammerater, lærere og

skolen at kende. når du møder om mandagen, skal du gå

op i salen, hvor rektor byder velkommen.

det nye Skoleår begynder

mandag den 12. august 2013 kl. 9.00

for alle eleVer i 1.g og 1.hf.

Vi vil gøre, hvad vi kan for at give jer den bedste undervisning,

således at I bliver godt rustet til at fortsætte i uddannelsessystemet

efter hf og gymnasiet. I dette hæfte kan du læse

om nogle praktiske forhold vedrørende det at være elev/kursist

Køge Gymnasium. Stort set alle oplysningerne kan du

også finde på vores hjemmeside www.kggym.dk, hvor også

jeres forældre kan orientere sig om forældremøder m.m. i

bl.a. års/måneds-planen for 2013/2014.

Materialer til undervisningen

Som bekendt er undervisningen i gymnasiet og hf gratis,

dog er der for alle ungdomsuddannelser indført betaling

for nogle ordbøger, for lommeregneren og /eller den bærbare

computer, mapper og papir. For elever med musik på

A og B-niveau kan der tillige være en mindre udgift til en

applikation (ca. 100,- kr.), hvis du har en Mac computer.

Vent med eventuelle indkøb, til du har talt med din lærer.

Transportgodtgørelse

på www.ungdomskort.dk skal du selv bestille dit uddannelseskort.

Her skal du også genbestille og foretage ændringer,

hvis du allerede har et uddannelseskort.

Statens uddannelsesstøtte, Su

Du kan få Su fra kvartalet, efter du fylder 18 år. Bliver du for

eksempel 18 år i august, kan du få Su fra den 1. oktober.

Du skal søge Su på www.su.dk For at få adgang til Su skal

du bruge en digital signatur, som du kan bestille på www.

su.dk. Det tager tid at få signaturen, så bestil den i god tid.

Husk at skaffe dig adgang til www.eboks.dk, da Su sender

alt vedrørende din Su hertil. pengene sættes ind på din

nem-konto. Du kan tidligst søge Su 1 måned før den dato,

du kan få Su fra. Har du for eksempel ret til Su fra den 1.

oktober, så kan du tidligst søge fra den 1. september.

bibliotek

Gymnasiet har eget bibliotek. Bibliotekaren kan skaffe materialer

udefra, hvis man har lånerkort til Køge Bibliotek.

diverse

Vi kan i øvrigt meddele dig, at skolen inviterer de nye

1.g elevers og 1.hf kursisters forældre til forældremøde

mandag den 16. september 2013 kl. 19.00. I starten af

skoleåret bliver alle nye elever fotograferet. Skolens kontor

er lukket fra tirsdag den 2. juli kl. 12.00 til torsdag den

8. august 2013 kl. 8.00. Man kan dog hele sommerferien

skrive til kggym@kggym.dk


Hvad er stX ?

gRundFoRløbeT

Grundforløbet varer et halvt år fra august til januar. Her

vil du blive undervist i fag, du kender fra folkeskolen,

og i nye tværfaglige forløb. Gennem undervisningen får

du en fornemmelse af, hvad det vil sige at gå i gymnasiet,

og du får en solid baggrund for at vælge en studieretning

med fag, som du er specielt interesseret i.

Valget træffes i slutningen af grundforløbet. Du kan

dog ikke være helt sikker på, at der er plads på den

studieretning du ønsker, men skolen vil gøre sit yderste

for, at du kommer på en studieretning, der opfylder

dine ønsker bedst muligt.

I grundforløbet undervises i flg. fag:

dansk matematik engelsk fysik idræt

samfundsfag musik eller Billedkunst almen studieforBeredelse

naturVidenskaBeligt grundforløB almen sprogforståelse

almen studieforberedelse (at) har til formål at udvikle

dig fra at være elev til studerende, bl.a. gennem

arbejde på tværs af fagene. Man lærer at undersøge

hvordan forskellige fag kan belyse en bestemt sag.

Almen studieforberedelse er gennemgående i alle tre

gymnasieår.

naturvidenskabeligt grundforløb (nv) er et

samarbejde mellem fagene biologi, kemi og natur-geografi.

Formålet er at få indsigt i naturvidenskabelige

arbejdsmetoder og tankegange.

almen sprogforståelse (ap) er et samarbejde mellem

fremmedsprogene, dansk og latin. Her får du en indføring

i sprogenes struktur og grammatik.

STudIeReTnIngen beSTÅR aF TRe Fag

SaMleT I en paKKe

Fagene findes på forskellige niveauer; A, B og C, hvor A

er det højeste, B det midterste og C det laveste niveau.

Der oprettes et antal studieretningsklasser svarende

til antallet af 1.g klasser. Hvilke retninger der oprettes,

afgøres af elevernes valg.

5


6

Hvad er HF ?

HF er en almen, gymnasial uddannelse,

der giver adgang til

videregående uddannelser. Det

tager 2 år at få en HF-eksamen.

I HF får du en bred og alsidig

viden, og du lærer at bruge forskellige

arbejdsmetoder.

HF-uddannelsen er overskuelig

og fleksibel, og uddannelsen

kan bruges til mange forskellige

videregående uddannelser.

Målet for HF- uddannelsen på

Køge Gymnasium er, at du udvikler dig fagligt og personligt,

så du har et godt grundlag for at vælge og gennemføre

din videre uddannelse.

Du vil blive præsenteret for en undervisning på et højt

fagligt niveau. lærerne ser det som deres mål at støtte

dig i din faglige og personlige udvikling. Hver kursist får

I 1. hF skal man have fagene

dansk, engelsk, idræt, matematik,

naturvidenskabelig faggruppe (biologi,

kemi og naturgeografi), kultursamfundsfaggruppen

(historie, religion

og samfundsfag), musik eller

billedkunst og værkstedstimer.

I 2. hF skal man have fagene

dansk, engelsk, kultur-samfund og

2-4 valgfag.

valgFag: Billedkunst, biologi,

erhvervsøkonomi, filosofi, fysik,

idræt, kemi, matematik, musik, naturgeografi,

psykologi, samfundsfag

og tysk fortsættersprog.

Holdene bliver oprettet, hvis tilstrækkelig

mange elever melder sig.

Man skal også skrive en større

skriftlig opgave inden jul og lave

en synopsis i foråret i KS i 2.Hf.

en personlig tutor, der har personlige

samtaler med dig 6 gange

i løbet af de to år. Denne tutor

skal hjælpe dig med at udvikle

dig som studerende. Der vil blive

stillet krav til dig bl.a. om at deltage

aktivt i undervisningen og i

skolens liv i øvrigt. Du vil hurtigt

lære, at jo mere du engagerer dig

fagligt og socialt, jo større udbytte

får du af opholdet på skolen.

Fremtidens samfund kræver viden,

indsigt og engagement. I

HF får du en bred basisviden, og de kvalifikationer, der er

brug for. Du bliver internationalt orienteret ved at lære

sprog og ved at lære om andre kulturer. Du får indsigt i

samfundsmæssige og historiske problemstillinger, og du

arbejder med naturvidenskabelige emner og teorier. Du

bliver fleksibel, veluddannet og klar til at omstille dig i et

samfund, der hurtigt ændrer sig.

en hF – eKSaMen består

udelukkende af karakterer opnået

ved eksamen. Man skal

til eksamen i alle fag (dog ikke

idræt C.niv). Man får altså ikke

årskarakter der tæller med på eksamensbeviset,

men 2 gange om

året gives standpunktskarakter,

som giver et indtryk af det faglige

niveau.


almen studieForberedelse

– hvad eR deT ?

3 dage i oktober er en 2.g-klasses skema slettet, og i

stedet står der bare AT på alle timerne. To af klassens

lærere, biologi og religionslæreren, har tilrettelagt

dagenes undervisning under overskriften ”Genetik”.

Biologi-læreren har i tiden op til de tre dage undervist

eleverne om arvelighedslære og genetik. I løbet af den

første dag sættes der fokus på hvad rent teknologisk

kan udføres i dag, f.eks. ægsortering inden kunstig

befrugtning, stamcelleforskning og kloning. religionslæreren

gennemgår forskellige moralske argumenter

og etiske standpunkter i forhold til, hvorvidt man bør

’hjælpe naturen’, repræsenteret ved nytte-etikken og

regel-etikken.

Dagen efter er der gruppearbejde, hvor eleverne undersøger

et selvvalgt emne, f.eks. ”Hvilke perspektiver

er der i at udvikle fostre med genmateriale fra 3 forældre?”.

Gruppen skriver og afleverer en såkaldt synopsis

og holder den sidste dag en mundtlig fremlæggelse for

resten af klassen.

Dette er et eksempel på et forløb i almen studieforberedelse.

undervisningen foregår på tværs af fagene for

at nuancere den viden, man har om en sag. Dermed

bliver man bedre til at se, hvad de enkelte fag kan bruges

til, hvordan de belyser et emne og hvad de enkelte

fag kan og ikke kan, og dermed hvordan fagene adskiller

sig fra hinanden. Gennem de 10 AT-forløb, der arrangeres

i løbet af de 3 år i gymnasiet, trænes forskellige

arbejdsmetoder som gruppearbejde, projektarbejde

og individuelt arbejde, og der anvendes forskellige former

for skriftlighed og mundtlige fremlæggelser støttet

af talepapir. Formålet med alt dette er, at gymnasieeleverne

bliver forberedt på studier både i gymnasiet og

de efterfølgende studier på videregående uddannelser.

Den eneste eksamen som alle gymnasieelever er sikre

på at skulle til, er den mundtlige eksamen i AT i 3.g.

Lise Sonne Hansen, Inspektor

7


8

Program For introuge 2013

- velKoMMen TIl alle nye 1.g-eleveR og 1.hF-KuRSISTeR

Mandag d. 12/8 TIRSdag d. 13/8 onSdag d. 14/8 ToRSdag d. 15/8 FRedag d. 16/8

Kl. 9.00

Velkomst i salen

v / rektor, Introudvalg

samt Følgeelever.

Kl. 10-16

Sjov og hygge med

følgeelever

dagen:

posteløb på åsen

aften:

Fællessamling med

sang fra alle klasserne

nat:

Overnatning på

skolen

Formiddag:

Morgenmad i

kantinen

Folkedans og oprydning

Kl. 12.00

Tak for i dag

hele dagen:

Almindelig skoledag

hele dagen:

Almindelig skoledag

Kl. 15.30

Fælles afgang til lovparken


introdagene 2012

engageRede FølgeeleveR

hJælpeR nye eleveR pÅ Køge

gyMnaSIuM godT I gang.

Festlige bannere, udklædning og

strålende solskin. Sådan startede introduktionsdagene

for de nye elever

Køge Gymnasium i onsdags. Hele

13 klasser starter op i år, 2 hf-klasser

og 11 gymnasieklasser, hvilket er

hele 2 mere end sidste år. Af samme

grund udbygges og renoveres gymnasiets faciliteter disse

år i stor stil, så det store ansøgertal kan imødekommes.

Til at varetage at de første dage på gymnasiet forløber godt

og sjovt er det såkaldte introudvalg, som udover 5 lærere

består af 4 elever, Casper Tvarnø, Marie Christine Bohnsen,

Filip Valente Madsen og Mads Obdrup jakobsen. Disse arrangerer

bl.a. posteløb på gymnasiet, konkurrencer i massevis

på åsen samt et stort show torsdag aften.

For det har stor prioritet for introudvalget, at de nye klasser

får skabt sammenhold helt fra begyndelsen. Derfor

kastes de ud i teambuildingsdiscipliner som lagenstafet,

vandskålskapløb og mere komplicerede øvelser som at få

så mange fra klassen som muligt gennem et stort edderkoppespind.

lærerne står på posterne og mødes på denne

måde med eleverne på en uformel måde, inden det går

løs på mandag med filosofi, informationsteknologi og samfundsfag.

Og de nye elever er glade for aktiviteterne: ”Det

er starten på et større fællesskab”, siger Malthe løje fra 1m,

”nu har vi brugt mange timer sammen allerede og er godt i

gang med at skabe en rigtig klassefølelse. Der har været en

rigtig god stemning, selvom vi kun lige har mødt hinanden.”

planlægningen af introdagene i august er et kæmpearbejde,

men introeleverne påtager sig dette hverv med

stor entusiasme, og der kan ligefrem

forekomme ”kampvalg” til disse poster.

Hver ny klasse får desuden en erfaren

gymnasieelev, som følger klassen

hele det første år og sørger for, at de

kommer med til de mange sociale arrangementer

og lærer skolens mange

muligheder at kende. Hedvig jensen,

ligeledes fra 1m, har også kun ros til

følgeeleverne: ”De har været vildt engagerede

og tager hånd om os her i

starten. Det skaber en god grobund for at lære hinanden at

kende.”

Introdagene kulminerede torsdag aften med et festligt

show. Her akkompagnerede nogle af gymnasiets talentfulde

musikelever de sange, som hver klasse skulle forfatte om

sig selv. Og vicerektor Birgitte nielsen og musiklærer jane

Heebøl var dommere i den intense konkurrence om at vinde

titlen som bedste sang. Så der var både kampråb, bannere

og folk helt oppe at stå på stolene, da showet gik i gang.

Introelev Casper Tvarnøe, som er med til at arrangere introforløbet

for 2. gang, siger om sin oplevelse af showet ”Det

var simpelthen så vildt – stemningen var utrolig god, og folk

sang og festede fordi de havde lyst, ikke fordi de skulle. De

nye elever er virkelig klar til at starte på Køge Gymnasium!”

Efter dans, sang og fest sluttede festen omkring midnat,

hvor de nye elever efter to dages oplevelser og indtryk

også var ved at være lidt trætte. Men det blev kun til en

lille times søvn, for de utrættelige introelever havde også

arrangeret et natteløb. Her skulle den nye årgang lede

efter ”Køge Gymnasiums sande ånd”, nemlig glæde og

sammenhold. Og i nattens mulm og mørke – og i løbet af

introdagene i det hele taget - lykkedes det bestemt den

nye årgang at finde frem til denne.

9


10

elevrådet

Kære nye elev!

Du har sikkert gjort dig en

masse tanker om, hvad

det vil sige at gå på Køge

Gymnasium. Du kan med

garanti regne med, at der

bliver en klar forskel fra

folkeskolen. En af de meget

mærkbare forskelle er

arbejdet i elevrådet. I folkeskolen

er der måske ikke

sket så mange nye ting, og

de samme to fodboldmål bliver stadig diskuteret. på

Køge Gymnasium er elevrådet et sted, hvor du reelt

har mulighed for at gøre en forskel.

Hvis du melder dig ind i elevrådet, skal du virke som

klassens talerør, og derfor skal du være opmærksom

på deres ønsker og behov. Her har du sammen med

60 engagerede elever mulighed for at få indflydelse

på alt fra fester til undervisning og forskellige sociale

traditioner.

Mange af disse ting sker i de mere end 20 udvalg på

skolen, hvor du enten spontant kan melde dig til, eller

du kan blive valgt på elevrådet generalforsamling til

vinter.

Som du nok kan læse, er det eleverne, som sættergrænserne,

og os, som bestemmer, hvilke ting der

skal op til revision.

Har du nogle gode ideer, eller et projekt, som du

gerne vil arbejde på, er det nemt at komme i gang,

hvis du spørger elevrådet om hjælp. Her sidder nemlig

mange elever, som gerne vil gøre en ekstra indsats

for skolen.

I elevrådet sidder to repræsentanter fra hver klasse

som mødes ca. en gang om måneden til elevrådsmøder

og workshops. For at samle enderne har elevrådet

et koordineringsudvalg, som består af en elevrådsformand,

en gymnasieformand, en HF-formand, en

kasserer, en sekretær og to menige medlemmer. Det

er dem, som sørger for alt det praktiske i elevrådet og

den daglige ledelse mellem møderne.

Elevrådet er et fedt sted for dig, som gerne vil have

en masse nye venner på tværs af klasser og årgange,

og som gerne vil mere med skolen end bare at tage

til timer og gå hjem igen.

Der er selvfølgelig også sociale aktiviteter og ture indenfor

elevrådet. Der afholdes gerne en påske- eller

julefrokost, og måske den vigtigste ting: vores årlige

elevrådstur, hvor vi bruger en weekend på at diskutere

vedtægter, aktuelle problemer og selvfølgelig

feste!

jeg håber, at du har fået en idé om, hvad elevrådet

er, og at det er et sjovt sted at sidde med. Her kan du

altid spørge, hvis du er i tvivl om noget.

Vi glæder os til at se dig!

Elevrådsformand Trisse


abC-oPlysninger

b F

iblioteket. Biblioteket har som formål at støtte

den daglige undervisning med supplerende materiale,

bøger, tidsskrifter og aviser.

b

ogdepotet. Boginspektor er preben larsen som

træffes i bogdepotet mandag-fredag. åbningstider:

Se hjemmesiden. Husk at aflevere alle dine gymnasiebøger!

Husk navn og klasse i bøgerne.

b

ekendtgørelser. Findes på Ministeriet for børn

og undervisnings hjemmesider

www.uvm.dk

b

rugerinformation

www.kggym.dk indeholder mange oplysninger

om skolen og dens miljø, ministeriets udgave af karakterstatistikkerne,

handicapvenlighed m.m.

F

rivillig idræt

Såfremt der er tilstrækkelig mange interesserede

elever, er der mulighed for at dyrke idræt uden for

skoletiden, idet idrætslærerne et par gange om ugen

tilbyder undervisning i forskellige idrætsaktiviteter.

F

rivillig billedkunst

Har du lyst til at udvikle kreative projekter eller

har du brug for lidt ekstra fordybelse i værker, du allerede

er i gang med i billedkunstundervisningen? En hverdag

fra 15-17:30 har alle interesserede elever mulighed for

at arbejde kreativt samt få hjælp til at opdatere deres

billedkunstportefolio.

ællesudvalget består af 2 lærere og 2 elever.

udvalget arrangerer fællesarrangementer for hele

skolen.

F

redagscafe

En gang hver måned arrangeres af et underudvalg

i Elevrådet Fredagscafe i nr. 66. Her kan kan man

efter ugens hårde arbejde, slappe af med hyggeligt

samvær, musik, spil og en enkelt øl.

g

allafest

årets fest hvor afgangseleverne er iklædt elegant

festtøj, og man danser les lanciers.

g

l betyder "Gymnasieskolernes lærerforening".

Tillidsmand: jacob Carlson. Suppleant:. Mette

Frølund.

g

røn dag

Afholdes hvert år i september. underholdende

idrætsarrangement, hvor klasserne klæder sig ud og

konkurrerer i diverse discipliner.

g

æsteelever

Køge Gymnasium har vi mange gæsteelever

hvert år. Gæsteeleverne følger undervisningen i enten

1.g. eller 2.g alt efter deres kvalifikationer fra hjemlandet.

Disse elever er altid et frisk pust fra den store

verden, og mange kontakter er skabt via disse besøg.

h

jemmesiden. på adressen www.kggym.dk kan

man finde mange oplysninger om skolen, fagene

og klasserne. De enkelte klasser har mulighed for at lave

11


12

deres egen hjemmeside. Webmasters er niels jørgen

Duwander og Hans jørgen Bune.

K

araktergivning

I gymnasieklasserne bliver der givet standpunktskarakterer

i november og marts måned samt årskarakter

i maj, inden de skriftlige og mundtlige eksaminer og

årsprøver begynder. Kan ses på lectio. (Kræver login)

nB: Hf-kursister får standpunktskarakterer, men ikke

årskarakterer.

l

ektiecafé

Her på Køge Gymnasium har vi et lektielæsningsværksted,

der nu har fungeret i flere skoleår.

nogle eftermiddage om ugen, i 4. modul, kan man få

hjælp til de lektier, man ikke kan klare alene. Flere fag

fra fagrækken er dækket.

Mange er glade for at kunne spørge en lærer, som ikke

skal bedømme dem, og som måske forklarer på en

anden måde end deres egen lærer.

l

ockers

Vi har i de sidste år haft den store fornøjelse at

have ”lockers” på Køge Gymnasium . ”lockers” er en

nyttig ting at have i den travle gymnasiedag. Man kan

evt. dele med en klassekammerat. I kan ”købe” disse

skabe i en af de første uger af skoleåret. Glem ikke at

spørge jeres følgeelever til råds!

l

ectio

på lectio (Klik ind via skolens hjemmeside)

www.lectio.dk/lectio/72/default.aspx

l M

ærerforsamlingen

Består af alle lærere. lærerforsamlingens møder

ledes af rektor. på møderne drøftes elevernes standpunkter.

l

æsevejledere

Skolen har fire læsevejledere: Charlotte laursen,

Malene Karner jacobsen, Anne Groth Almlund og lisbet

Hammer. Vi har til opgave at lære elever, der læser

meget langsomt og med ringe forståelse, nogle teknikker

og strategier der gør lektiebyrden mere overkommelig.

Elever der har store vanskeligheder med at formulere

sig på skrift, vil vi også gerne hjælpe. Det foregår ved, at

vi indledende undersøger hvilke typer af fejl og uhensigtsmæssigheder

deres skriftlige produkter (fx de 2

sidst afleverede danske stile) er behæftede med. på den

baggrund udarbejder vi et individuelt undervisningsforløb

på 2-3 moduler.

Samtlige elever i førsteklasserne bliver i øvrigt screenet

i læsehastighed, læseforståelse og i færdigheden i at

formulere sig på skrift inden for de tre første måneder af

deres første semester på skolen. De elever, der viser sig

at have problemer, bliver tilbudt et kursus på 6 moduler

i læsehastighed og læseforståelse, som læsevejlederne

står for.

usical

Hvert år i november måned afholder skolen en

musical, som er helt eller delvist produceret af eleverne.

Interesserede elever kan melde sig til audition i august.

M

ultihal – Den nye multihal vil blive indviet d.

3.maj


M

ødepligt i gymnasiet

Man har mødepligt i gymnasiet og i hf. De

nærmere regler vil studievejlederne orientere om i

starten af skoleåret.

o

p

p

rdensregler ses på skolens hjemmeside under

Brugerinformation.

eleiden, budbringeren fra Homers Odysseen, er

navnet på elevernes skoleblad.

sykolog, er Elise nielsen – kan træffes efter aftale

på Tlf. 24628904 eller mail:

elnie@faxekommune.dk

p

ædagogisk råd (pR)

lærernes råd. Har næsten samme funktion og

indflydelse som elevrådet, men består af alle lærerne,

to elevrådsrepræsentanter og rektor. Formand er

Marie Eiland

R

ygning

-er ikke tilladt på skolens grund hverken in

dendørs eller udendørs. E-cigaretter er tilladt udendørs

S

kemaændringer, dagligt

Se lectio! Kan ses på skærmen i kantinen

S

S

kolebestyrelsen

Se under administrationen på hjemmesiden.

kriftlige opgaver

pligten til at aflevere skriftlige opgaver er ligestillet

med mødepligten.

S

tatens uddannelsesstøtte www.su.dk

Oplysninger herom fås på skolens kontor

(Annette og Heidi).

S

tudiekort

Kortet, der udleveres på skolen, giver rabat på

entreen til museer o. lign. Studiekortet skal bruges ved

køb af billetter til fester på skolen.

S

tudiekreds

Kan oprettes, såfremt et nærmere bestemt antal

elever finder et emne uden for skolens fagrække interessant,

og der findes en studiekredsleder. Timerne ligger

uden for normal skoletid.

S

tudieture

STX: I foråret i 2.g er stx-klasserne sædvanligvis

på studietur.

HF: I foråret i 1.hf er hf-kursisterne sædvanligvis på

studietur.

Det er derfor en god ide at starte på en opsparing til

studieturen allerede ved begyndelsen af det første

skoleår, da studieturen er betalt af eleverne selv.

S

tudievalg –valg af videregående uddannelse

Vejleder Maiken Dandanell er ansat i Studievalg

Sjælland. Det et vejledningscenter under undervisningsministeriet.

Hendes opgave er at vejlede gymnasielever

om valg af videregående uddannelse, altså

alt det som skal ske, når du er færdig med gymnasiet

eller HF.

13


14

Fra skolens liv

ÅReTS SToRe begIvenhed –

Køge gyMnaSIuMS 50 ÅRS

FødSelSdag

”Er I der, KG?” tordnede det i bedste festivalstil ud af

højtalerne fra musikscenen, da Køge Gymnasium i

fredags fejrede sit 50 års jubilæum. Og festivalstemningen

havde i høj grad bygget sig op på skolens

fodboldbaner, hvor musikere, der alle har startet deres

musikalske karriere på gymnasiet underholdt. Heriblandt

X-Factor-deltagerne Tandberg og østenby, som

blev studenter i 2011. ”Det betyder rigtig meget for

os at blive inviteret til at optræde her på gymnasiet

– det er jo vores gymnasium”, slår pigerne fast, ”- og

samtidig er vi vildt glade for også at se dem vi kender,

og også vores musiklærer sidde og lytte og klappe!”.

Tandberg og østenby var blot et af navnene, der

bød op til friluftskoncert i 3 timer. Boogie lasse, All

Star Band med hhv. Søren Heller og jonas leisner, lars

Klim Folkeband samt Sons of Smith var alle med til at

skabe en forrygende stemning denne fredag i august,

og de 3 store tribuner var fyldt til bristepunktet med

musikglade elever og lærere.

Alle sejl var sat til for fejringen af jubilæet. Der er

bestemt en masse at fejre. Tradition og fornyelse har

indgået en vellykket symbiose på Køge Gymnasium.

De ældre gulstensbygninger, som for 50 år siden

udklækkede de første studenter, bydes op til dans af

topmoderne faciliteter: Den kommende multisportshal,

nye IT-arbejdsrum samt en stor kreativ fløj, hvor

musik- og billedkunst vil få bygningerne til at summe

af skaberglæde. Denne kreative foretagsomhed eksisterer

allerede i bedste velgående på gymnasiet. Således

har både elever, lærere og ikke mindst instruktør

og multitalentet Morten Svarre samarbejdet om at

gøre festdagen til noget uforglemmeligt. Faktisk var

fødselaren forvandlet fra undervisningsinstitution til

én stor sanseoplevelse. Kunstinstallationer guidede

om aftenen festdeltagerne gennem gymnasiets forvandlede

gange mod kulinariske smagseksplosioner,

nøje kreeret til at kæle for hver af de 5 smagsvariationer.

Går man ned langs den såkaldte ”Sproggang” på

gymnasiet, fornemmes historiens vingesus tydeligt.

Studenterbillederne fortæller deres egen historie:


fra 1965 hænger sort/hvide billeder af stolte, men

en kende alvorlige unge mennesker – primært unge

mænd - i hvid skjorte og jakkesæt, tydeligt bevidste

om, hvor stort et privilegium, studentereksamen var.

Herefter et par årtier, hvor mængden af ikke bare studenter,

men også kvindelige studenter forøges i takt

med, at længden på kjolerne formindskes.

Og nu millennium-årtierne, hvor de unge studenter

er en skøn blanding af seriøsitet, kådhed og mod på

fremtiden. Og netop sådan er jubilaren, Køge Gymnasium

anno 2012 selv, et erfarent væsen tunet ind på

kommende tider.

15


16

gRøn dag –

SepTeMbeRS FeSTlIge IndSlag

Onsdag d. 5.9.2012 blev der afholdt Grøn DAG på Køge

Gymnasium

årets samlede vinder blev igen 3a, som sikrede sig

den eftertragtede vindermiddag. Der blev leveret store

præstationer overalt på Køges terræn, humøret var helt

i top og solen skinnede på os alle sammen og de fantasifulde

udklædninger.

Til tonerne af ”Velkommen til Medina” bød veloplagte

idrætslærere velkommen til Grøn Dag på Køge Gymnasium.

Den årlige sportsfest blev skudt i gang med

80’er-aerobic på skolens tag i efterårsmorgensolen. Alle

klasser havde traditionen tro sat alle sejl til med kreativ

udklædning lige fra antikkens smukke gratier med guldefeu

i håret til levende juletræer, en enkelt præmiepony

samt Batmobilen. Arrangementet er en del af de mange

sociale aktiviteter på Køge Gymnasium, som medvirker

til at skolens miljø er så levende, og at der ikke er skel

mellem årgangene. Klasserne dyster mod hinanden

og mod lærerne i discipliner som sæbeglidebane, finsk

rundbold og høvdingebold, og alle går all in. præmien

er nemlig en fin middag på lærerværelset serveret af

skolens idrætslærere, som også står for underholdning

og opvartning generelt i løbet af festaftenen.

Som traditionen byder, hædres den sejrende klasse

efterfølgende med en udsøgt middag med tilhørende

underholdning – alt serveret af idrætslærerne.

TAK FOr En FAnTASTISK DAG!

ScIence Show Med Ild

og bRag

Vinderklassen 3a

Idrætslærerne

Hvis man mandag d. 3. september bevægede sig ind

bag de tildækkede døre til festsalen, mødtes sanserne

af 3 ting: Eksplosioner i regnbuens farver, duften af røg

og begejstrede klapsalver. DTu besøgte igen i år Køge


Gymnasium med sit populære Science Show, hvor liveeksperimenter

på scenen bød på oplevelser i kemiens

verden. 2 DTu studerende var veloplagte værter og

jonglerede salte og kemiske væsker professionelt og

nytænkende. Med udråb som ”Mere ild!” og ”Harry

potter-flammer!” forvandlede de klare dråber til farvestrålende

væsker. Mest imponerende var nok apparatet,

der i takt med tysk heavyrock fik flammer til at danse

i takt – dog muligvis ikke lige, hvad apparatet i første

omgang var konstrueret til på Einsteins tid. Inspirerede

og oplyste gik eleverne fra showet, og mon ikke flere

fik lyst til at udforske kemiens verden, først på KG, siden

måske på DTu?

STuvende FuldT ”ÅbenT huS”

Køge gyMnaSIuM TRodS

hÅndboldKaMp

Faglighed, kreativitet og rummelighed. Disse elementer

kendetegner Køge Gymnasium. Og med dem bandt

rektor peter Schiødt sin velkomsttale sammen til åbent

Hus-arrangementet onsdag d. 23. januar. Arrangementet

var igen i år et stort tilløbsstykke – over 500 var

mødt op for at høre om de mange tilbud inden for studieretninger,

nye fag og ikke mindst for at se gymnasiet

inde fra. ”Køge Gymnasium er bærer af fællesskabet”,

slog peter Schiødt fast. ”Vi arbejder sammen. Vi tager

os af hinanden. Og vi støtter hinanden – og det uanset

om man går i 1. g eller 1. hf, eller om man er 3.g’er. Vi

har et fællesskab, og vi splitter ikke op i indbyrdes grupper

og fraktioner. Til sidst har vi det lidt gammeldags

begreb, dannelse: I skal til at tage en uddannelse, og

det hænger selvfølgelig sammen med fag og studieretninger

osv. Men I skal også gennem et forløb, som

danner jer selv som mennesker”. Køge Gymnasium er

et alment gymnasium – og har derfor tilbud til både de

fagligt stærke og til dem, der skal have lidt støtte til

at komme igennem uddannelsen. ”Vi har her på Køge

Gymnasium en rigtig høj gennemførelse. langt de fleste

elever gør deres uddannelse færdig på den tid, der er

sat af. Der er ikke meget frafald, som man ellers læser

om i aviserne”, forklarede peter Schiødt videre og begrundede

den høje gennemførelsesprocent med såvel

lektie- og studiecafe, studie-og læsevejledere – og ikke

mindst at alle støtter den fælles proces. For de fagligt

17


18

stærke elever, der går på Køge Gymnasium, er Akademiet

for Talentfulde unge en spændende mulighed,

foruden en Masterclass i fysik, fag-olympiade i kemi

og biologi, Drughunter konkurrence i bioteknologi og

virtuel olieboringskonkurrence i naturgeografi. For de

mere kunstnerisk anlagte er der den årlige stort opsatte

musical samt mulighed for en særlig musik- eller billedkunstordning

kaldet hhv. MGK og BGK.

Så der er nok af spændende tilbud at vælge imellem,

hvis man bliver optaget som gymnasie- eller hf-elev på

Køge Gymnasium.

Efter flere flotte indslag fra gymnasiets musikklasser

fortsatte aftenen ude i de forskellige faglokaler, hvor

skolens lærere og elever orienterede om de enkelte

fag. I biologilokalet dissekerede elever svinehjerter og

tilbød gæstfrit de besøgende at være med. I lokalet

for informationsteknologi drønede robotter rundt med

sensorerne indstillet på nærkamp. I billedkunst blev vist

såvel videokunstprojekter som mere klassisk impressionistisk

maleri. Og hos naturgeograferne væltede lava

og magma ud fra storskærme. Så de kommende elever

og deres forældre kunne sidst på aftenen gå fra det

velbesøgte arrangement klogere på Køge Gymnasiums

kerneværdier – og en oplevelse rigere.

Studieretninger, der udbydes til næste skoleår kan ses

på skolen hjemmeside www.koege-gym.dk .

Lena Rønsholt

Spændende FoRedRag Med

”RunnIng wITh no legS”

Køge gyMnaSIuM

En Onsdag eftermiddag i starten af marts havde Køge

Gymnasiums Idrætsvalghold besøg af Torben Koue og

Christian S. richardson, som fortalte om ”running With

no legs”.

Christian S. richardson er bl.a. forfatter til bogen "Efter

krigen - kampen for et nyt liv", konstabel i forsvaret,

med to missioner til Afghanistan og siden 2009,

dobbelt-ben amputeret. I 2010 gennemførte han i

kørestolsracer, det amerikanske marinekorps maraton

i Washington og i 2011, Københavns maraton og new

york Maraton på håndcykel og træner for at komme til

de paralympiske lege.

Torben Koue er idrætsfysiolog og bl.a. tidligere cheflandstræner

i atletik frem til de paralympiske lege i

Beijing og point of Contact for de fysisk skadede soldater

ved Center for Idræt, forsvaret.

Foredraget var en entusiastisk og perspektiverende

formidling af viden om sundhed, motivation og anerkendelse,

der satte fokus på glæde, gejst og trivsel.

Ikke mindst var det spændende for eleverne at høre om

Christian´s oplevelser fra den ulyksalige dag i Afghanistan

til han fandt ud af at det godt kunne lade sig gøre

at få et godt liv på trods af et handicap.

Eleverne på idrætsvalgholdene fik af de to foredragsholdere

et fint teoretisk og praktisk pust fra det virkelige

liv, som de kan bruge videre i deres liv.


eleKTRonISK KlaSSe

når 1e på Køge Gymnasium møder op om morgenen, er

det en selvfølge, at det er computeren, der åbnes – og

ikke bøger. 1e er nemlig en såkaldt elektronisk klasse.

Alle bøger er e-bøger som downloades fra udbydere på

internettet, alle afleveringer afleveres elektronisk, og

noter skrives direkte i e-bøgerne.

”Der er mange fordele ved at være e-klasse”, forklarer

Ali yahya. ”Man kan læse lektier alle steder, hvilket er

en fordel hvis man har lang transport til og fra skole eller

er på ferie”. Trine Saxbeck og Signe Græbe ser også

nogle økologiske fordele ved forsøget:” Vi bruger ikke

meget papir og skåner dermed regnskoven. Faktisk er

al papirspild minimeret, fordi alt scannes ind, og vi også

afleverer opgaverne elektronisk”.

Forsøget med elektroniske klasser stammer fra uSA,

hvor det nu er et integreret system. Eleverne føler

derfor, at de rustes bedre til fremtiden, både studie- og

jobmæssigt, fordi de allerede nu bliver bekendt med

måden at integrere it i undervisningen. ”Vi lærer om

det elektronisk mobile samfund, vi har i dag, og har

derfor lettere ved at komme ind på arbejdsmarkedet”,

forklarer Christian Weihrauch og fortsætter: ”Det giver

også et bedre overblik over ens noter, da de står sammen

med det relevante materiale – og så slipper man

for at slæbe sig halvt ihjel”.

Så fordele ved at være elektronisk klasse er mange. Det

kræver også, at selve undervisningen nytænkes, således

at den it-baserede undervisningsmateriale integreres

naturligt. Fx har engelskundervisningen gjort brug af

elektronisk tilgængelige oplæsninger af noveller, hvilket

har trænet elevernes evne til at lytte i stedet for blot

at læse, - og naturligvis også styrket bevidstheden om

intonation og accent.

Så 1e, den elektroniske klasse, er glade for at være en

klasse, der har fået privilegiet at være online i timerne.

Og ved, at den type frihed er frihed under ansvar. ”Vi

kan fx ikke bruge undskyldningen med, at min hund åd

min opgave”, slutter Signe Græbe af med et glimt i øjet.

Lena Rønsholt

loKale TalenTeR pÅ aKade-

MIeT FoR TalenTFulde unge

Det er med stor glæde, at Køge Gymnasium kan meddele,

at 10 elever er blevet optaget på Akademiet for

Talentfulde unges årgang 2012. phillip Aarestrup, Trisse

Dagmar Elisabeth Dyrløv Høegh, natalie Christiansen,

rie Skovly Thomsen, line jessen, Daniel Alexander Toft

østergaard, johannes Smidt-nielsen, jakob Erik jensen,

Mads Stevnsborg og raphael Al-najaar er blandt 330

heldige talenter, der i år er kommet igennem nåleøjet

og har fået en plads i programmet, som kører over to år

med start i januar 2013. Med over 530 ansøgninger er

året det hidtil mest søgte på Akademiet, og konkurrencen

om pladserne har aldrig været større.

akademiets unikke tilbud appellerer til mange

”En af årsagerne til Akademiets popularitet er det fag-

19


20

lige program, som spænder bredt”, udtaler nynne Afzelius,

som er sekretariatschef på Akademiet. ”Forløbet er

skruet sådan sammen, at det henvender sig til akademiske

talenter, der har mange forskellige interesser, og

som evner at arbejde med en bred vifte af emner og

problemstillinger. Talenterne på Akademiet udfordres

hele tiden tværfagligt, og det er noget, der appellerer

til de unge. Derudover er vores styrke, at kvaliteten af

den undervisning, der tilbydes ligger helt i top og hele

tiden er afstemt med de emner, som optager Danmarks

fremmeste forskere og mest innovative forretningsfolk.

”Vores satsning sidste år på erhvervsområdet med en

række iværksættelsesworkshops og virksomhedsbesøg

har også vist sig at være ekstremt populært blandt

talenterne” tilføjer nynne Afzelius.

Med Akademier både i region Midt og region Syd er

Akademiet med et samlet ansøgerantal på landsplan på

næsten 1000 elever, ved at etablere sig som et af Danmarks

mest udbredte talentprogrammer for akademisk

dygtige gymnasieelever.

Akademiet for Talentfulde unge i region Hovedstaden

ser frem mod et spændende år 2013, hvor der nu kan

tælles 630 aktive talenter samt mere end 100 i Alumneforeningen.

euRopæISK SpRogdag

Den 26. september var den Europæiske Sprogdag. Den blev

fejret med rapfinaler i århus den 25. og i København den

27. september arrangeret af Europakommissionens Oversættelsestjeneste

i samarbejde med det tyske og franske

kulturinstitut. I finalen deltog klasser, der havde skrevet og

indspillet en rapsang på tysk eller fransk og kvalificeret sig

til finalen med denne.

Fra Køge Gymnasium deltog 2.bkty og fik en flot 2. plads

blandt de seks klasser med tyske rapsange.

gansgsta Raaaap

Yo, wir sind aus Køge.

Wir glauben, dass es ganz egal ist,

ob du Rock, Pop, klassisch oder Rap liebst. (Rap liebst 3x)

Wir wissen, dass du viele Vorurteile hast.

Doch Musik ist fantastisch, wenn du uns fragst. (uns fragst

3x)

Du musst positiv denken.

Du musst Bier trinken.

Du musst Partys finden

und neue Leute treffen


Bens

Siehst du nette Leute, reiche deine Hand.

Wenn du gute Musik liebst, nimm deine Arme hoch.

Egal woher du kommst, wohin du gehst und wer du bist,

Beschreibe, was du denkst, mit einem Stift.

Wir glauben, dass es ganz egal ist,

ob du gelb, schwarz, braun oder weiß bist (weiß 3x)

Doch wenn wir alle Musik hören

sind wir sehr grün, es ist schön. (schön 3x)

Sei offen zu neuen Kulturen.

Wenn du neue Leute triffst.

nimm sie mit zu Partys

und lerne sie so kennen

Bens

Siehst du nette Leute, reiche deine Hand.

Wenn du gute Musik liebst, nimm deine Arme hoch.

Egal woher du kommst, wohin du gehst und wer du bist,

Beschreibe, was du denkst, mit einem Stift.

InnovaTIonScaMp

En intelligent indkøbsvogn, stilletsko med udskiftelige

hæle og sundhedscoachende apps. Dette er blot nogle

at de nytænkende opfindelser, som elever fra Køge

Gymnasium, Køge Handelsskole og Køge Tekniske Skole

arbejdede med at udvikle på en stor innovationscamp

28. februar – 1. marts. Trend og trendspotting var det

overordnede tema. Og udfordringen for de 6 førsteårsklasser

var at udvikle et nyt, trendskabende produkt.

Tanken om at samle elever fra de forskellige gymnasier

sammensætte elever med forskelligt uddannelsesmæssig

baggrund er, at jo bredere et felt kræfterne kommer

fra, des bedre idé-generering. Billedkunstelever fra

Køge Gymnasium kom med en æstetisk og designmæssig

viden, handelsskoleeleverne med viden om markeder

og markedsføring og eleverne fra Teknisk Skole med

en produktudviklingsmæssig baggrund.

Som opstart skulle innovationseleverne selv identificere

trends inden for deres eget segment, den købedygtige

teenager. Apple produkter, Harlem Shake, Instagram (et

Apple-billedredigeringsprogram, der kan få selv pasta

med tun til at se eventyrlig ud), e-cigaretter og hipsterstil

var nogle af budene. Trendforsker og sociolog Henrik

Vejlgaard holdt foredrag om trends vej fra nogle få

indviedes stil til mainstreamkulturens omfavnelse – og i

sidste ende trendens uddøen som ”so last week”.

Der blev arbejdet koncentreret og længe, og idéerne

føg i arbejdsrummene. Oppustelige cykelhjelme med

gps-funktion, voksenflyverdragter og emballage af

komprimerede popcorn blev analyseret i forhold til forbrugere,

markedskræfter og behov. ”Det har været en

meget interessant proces at arbejde på denne måde”,

fortæller linea nolling fra 1e på Køge Gymnasium. ”- Og

meget anderledes. når vi er kreative i billedkunst er vi

vant til at få inspiration fra noget, en stilperiode eller en

kunstner, men her har vi haft helt frie tøjler til at skabe

noget helt nyt.” ”Det bedste har været, at vi er kastet

ind fra forskellige gymnasier”, mener Frode piil fra htx,

”for samarbejdet har været fedt, og vi kunne hver især

komme med viden og forskellige kompetencer”.

De mange timers arbejde kulminerede fredag i en stor,

intens præsentationsrunde med folk fra erhvervs- og

museumslivet som dommere. Kun få minutter var til

21


22

rådighed for hver stand til at sælge

idéen, så adrenalinspejlet var højt.

Og for særligt 3 produkter gik salgstalen

godt. nemlig for app’en Innotrend,

som scanner din krop og finder

præcist den stil og det snit, der

klæder kroppen bedst. Også for den

grønne teknologi som skaber energi

fra fitnessmaskinerne. Samt for den

intelligente app-kalender, der holder

styr på togforsinkelser, hypercard,

ændringer på fitnesshold m.m. Faktisk

gik det så godt, at de tre grupper

røg direkte i finalen og endte med

hhv. 1., 2. og 3. pladsen. Kasper larsen,

som kom på 1. pladsen, mener,

at grunden til, at deres produkt Innotrend

endte med at vinde var dets

aktualitet: ”Online shopping er en

meget brugt trend – og derfor rammer

vi en bred målgruppe med vores

kropsscannings-app”, forklarer han

og bliver suppleret af julie lørup, 1j,

der også var med på vinderholdet:

” – For selvom det ikke ligefrem er så innovativt som

en flyvende bil eller løser verdens energiproblemer, så

kan vores produkt realiseres i nær fremtid. Det kunne

erhvervsfolkene godt lide.”

Signe lücke fra 1e, som kom på 2. pladsen med idéen

om at udvinde energi fra den fitnessudøvernes aktivitet

på løbebånd og romaskine, blev rost for at ramme

netop tidens fokus på grøn energi. ”Vores produkt giver

udover den gode samvittighed over at træne, også god

samvittighed over for miljøet med den gratis strøm og

grønne energi. Samtidig rammer produktet også ned i

en meget aktuel trend, nemlig at passe på miljøet.”

Selvom eleverne fra Køge Gymnasium har en anden

uddannelsesmæssig profil end handelsgymnasiet og det

tekniske gymnasium, oplevede de ikke, at forskellene

var så store trods alt: ”Selvom vi kommer fra forskellige

gymnasier, så har vi ikke nået at

blive så forskellige endnu. Mange

gange tænkte vi i virkeligheden

utrolig ens.” Så udover innovation

og spændende produktdesign blev

der også skabt nye venskaber og

revideret ved opfattelsen af de

forskellige gymnasier.

Lena Rønsholt

gæSTeeleveR

Siden 1.november 2011 har jeg

fungeret som kontaktlærer for vores

udvekslingselever. jeg holder jævnligt

møder med dem og forsøger at

følge med i, hvordan de trives her

og opfordrer dem til at deltage aktivt

i klassen! jeg har også kontakt

til deres udvekslende organisationer,

fx rotary og yFu.

jeg vil også gerne formidle kontakt

mellem dem og andre klasser og

lærere, der måtte ønske besøg. Det kan være relevant i

mange fag at få en gæsteelev ind. I starten foregår kommunikationen

mest på engelsk, men efterhånden skal

de kunne klare sig på dansk også. Desuden taler nogle af

dem spansk, fransk – eller kinesisk. Tænk dem ind - også

i AT-forløb! De er en ekstra ressource, vi har, og de bliver

glade, når de bliver set og brugt!

Annelise Brøndsted

FoRÅR 2013

Vi har 6 elever i dette semester: Karoline (2l) og Bruno

(2b), begge fra Tyskland. Felipe (2m) fra Brasilien. Gabino

(2k) fra Mexico. Maria Valentina (1m) fra Venezuela.

josephine (2a) fra Taiwan. De går alle til dansk forskellige

steder, så noget fravær skyldes disse kurser. Vores


udvekslingselever bliver

desuden inviteret på

Europatur eller med

værtsfamilien på en ferie

ind imellem, og det skal

der være plads til.

MEn ellers er det meningen,

at udvekslingseleverne

skal deltage så

meget som overhovedet

muligt i den daglige

undervisning, og de skal

også aflevere så mange skriftlige opgaver som muligt. Vi

stiller krav – men vi skal også hjælpe dem, så det er helt

legalt (og en god ide) at tilpasse en skriftlig opgave, så

den for eksempel i starten godt må skrives på engelsk

(en del af en biologi-rapport) eller den kan være en delbesvarelse

(dansk-opgave).

Annelise Brøndsted

den nye MulTIhal - FRa ReJSegIldeT

KIneSeRbeSøg

I september havde Køge Gymnasium besøg af en

skoledelegation fra Shanghai. De var meget interesserede

i det danske skolesystem og i særdeleshed i Køge

Gymnasium.

23


24

skatteøen For Fulde sejl

FoRvenTnIngeRne TIl ÅReTS MuSIcal pÅ Køge

gyMnaSIuM vaR TÅRnhøJe pÅ pReMIeReaFTenen.

I ÅR eR deT neMlIg SebaSTIanS KlaSSIKeR SKaTTeøen,

SoM gyMnaSIeT SæTTeR op.

”Skatteøen er jo Danmarks største musical gennem

tiden”, slår instruktør Morten Svarre Andersen fast. ”Alle

har en relation til den og til sangene – og har derfor store

forventninger til os. Derudover er vi underlagt en masse

rammer, som Sebastians agentur har bestemt i forhold til

scenografi og det lydmæssige. Og standarden er enormt

høj, ligesom produktionen er større end nogensinde”.

Den store opsætning skyldes – udover Morten Svarres

utrættelige kreativitet og engagement – også elevernes

indsats. De har arbejdet stort set hver dag i 3 måneder.

Endnu flere elever er med end de forrige år, hele 125, og

deres selvstændighed er vokset i takt med erfaringen.

Fx står eleverne i år selv for at koreografere dans, lave

scenografi og sørge for pr. ”Folk har en helt vildt høj

energi her på Køge Gymnasium”, forklarer Sara Stein fra

Musikvidenskabeligt Institut i København, som er musi-


kalsk leder på musicalen. ”Eleverne skal næsten tvinges

til at gå i seng efter en lang øvedag, og den fælles energi

er fuldstændig elektrisk.” Dette er gymnasieeleverne

Tobias Bay og Victor Houen fuldstændigt enige i. Begge

har en af hovedrollerne i opsætningen som hhv. Kaptajn

Smollet og Godsejer Trelawny. ”Det har været den største

oplevelse at være med i! Som 1g’er kendte jeg jo ikke

rigtig nogen på skolen, men i løbet af utrolig kort tid var

der et sammenhold, der næsten minder om en familie”,

fortæller Victor Houen. ”ja, man glemmer næsten, at det

er en skole, for pludselig sover man her, spiser her og

lever her. Seriøsiteten omkring musicalen har været drevet

af, at dette her ikke bare er endnu en skolemusical.

Det er meget større”, supplerer Tobias Bay, inden begge

drenge må videre i sminken og have rettet pudderparykker

og skødefrakker til.

Og alle sejl er sat til. Alle detaljer er gennemtænkt helt

fra den store, mobile skibskulisse til den mindste rustne

nøgle. Gamle velourbetrukne stole, store rom-tønder og

spruttende pirat-eder, alt er med til at løfte den store

klassiker og give den liv. Men uden Sebastians musik ville

det ikke være Skatteøen. De velkendte hits som ”Fuld

af nattens stjerner” og ”Ostesangen” fik publikum til at

synge med med både med tårer og smil i øjnene.

Og dermed levede premieren til fulde op til forventningerne.

Og alle premierenerverne gjorde, at musicalens

første aften blev leveret med stor intensitet og høj kvalitet.

Og hvem ved, om Sebastian selv er at finde blandt

publikum. Han har i hvert fald fået reserveret to pladser

til hver aften.

25


26

idrætsbegivenHeder

3 g MoTIonSløb FoR

gyMnaSIeleveR

I lighed med mange andre af landets gymnasier forsøgte

Køge Gymnasium onsdag d. 24 oktober med et

motionsløb for 3 G elever.

Baggrunden er afgangselevernes træningsprojekt, hvor

3 G eleverne i deres første idrætstime efter sommerferien

blev testet i en Coopers løbetest på 12 min.

Herefter har de i samråd med deres idrætslærere trænet

i otte uger for at forbedre deres kondition, der i disse

uger testes med endnu en Cooper løbetest.

Som et ekstra krydderi fik Køge Gymnasiums elever nu

også mulighed for at prøve kræfter med 5 km. distancen,

der var henlagt som den samme rute som Køge

Atletik benytter til sommerens Danmarks Stafet og

Tvillingerne Cathrine Holm Corfitzen med nummer 107 og søster Caroline med

nummer 9, løber hånd i hånd over målstregen som nr. 3 i tiden 25:35 min.

nytårsløbet: Champagnegaloppen, der har Køge Atletikstadion

som start og mål, mens hovedstrækningen er

henlagt til nørremarkens stisystem, hvor man mange

steder kan vælge imellem at løbe på græs eller asfalt.

Fremmødet var desværre ikke godt iblandt eleverne, da

der var omkring 100 elever til start ud af et potentiale

på 250 elever. nogle var lovligt optaget af diverse skoleprojekter,

men idrætslærerne håber at se langt flere

deltagere til næste år.

De fremmødte fik en god oplevelse sammen med et

perfekt løbevejr, der var stille og med en temperatur

på ti grader. Det resulterede da også i pæne tider, hvor

Simone Bøgelund nielsen fra 3 a vandt hos pigerne i

tiden 24:39 min., mens jonas Bruhn fra 3a sejrede hos

drengene i 19:05 min.

Vinderen Jonas Bruhn med nummer 21 foran den senere nummer to Nicolai

Jensen med nummer 39 på vej rundt om et sving i Nørremarken.


dM SølvMedalJeR TIl

Køge gyMnaSIuMS

volleyballpIgeR

For første gang nogensinde har Køge Gymnasium markeret

sig for alvor på volleyballfronten.

Sidste år spillede pigerne sig frem til en 4.plads i DM

slutspillet, men i år trådte pigerne to flotte trin op.

Efter sejren i den indledende runde i Holbæk, vandt Køges

piger også mellemrunden i næstved, inden slutspillet

skulle afvikles i Tarm Idrætscenter i Vestjylland.

Efter sejren over Sct. Knuds Gymnasium fra Odense stod

Køges heltinder overfor de forsvarende mestre fra Falkonergaardens

Gymnasium fra Frederiksberg.

Dette gymnasium har en idrætslinje og råder hermed

over en lang række landsholdsspillere, der desværre

viste sig for stærke for Køges piger, der måtte trække

sig tilbage med to tætte men tabte sæt.

Køges hold er stærkt i disse år, da der er tre piger som

har tilknytning til Køge Volleyball team, som klarer sig

fint i 1. division, mens de øvrige spillere er en brasiliansk

udvekslingsstudent og andre friske allround

sportspiger.

Her ses fra venstre Køges spillere: Melanie Santos, Emma Brix, Signe Holmenlund,

Camilla Elbæk, Nanna Mølgaard, Amalie Kühle og Trine Kjeldstrup.

nu har Køge Gymnasiums deltagere allerede lovet hinanden,

at i 2014 skal Falkonergaardens Gymnasium ikke

igen løbe med guldet.

Dog var det nogle tilfredse piger, der sammen med træner

rasmus Knudsen kørte hjem fra det vestjyske.

125 gyMnaSIeeleveR TIl

aTleTIKMeSTeRSKab I Køge

Køge Gymnasium har en rigtig fin tradition med at afrunde

atletiktræningen med et internt stævne, hvor man

finder skolens hurtigste løbere, springere og kastere.

næsten ingen andre gymnasier har denne flotte tradition,

der giver Køge Gymnasiums idrætslærere et godt

overblik over, hvilke 15 piger og 15 drenge, der skal

repræsentere skolen ved DM i Gymnasieatletik på østerbro

stadion i København torsdag d.27 september.

Her skal stilles tre deltagere fra hvert gymnasium i disse

discipliner: 100 m. løb, 800 m. løb for piger og 1500 m.

løb for drenge, 3000 m. løb for piger og 5000 m. løb

for piger.4 gange 100 m. stafetløb for piger og 1000 m.

stafetløb for drenge. Begge køn deltager i højdespring,

27


28

længdespring, kuglestød samt spydkast.

Stævnet på Køge Atletikstadion viste, at der er masser

af atletiktalent på gymnasiet, hvor Køge Atletiks 800

m løber Alexandra fra 3f viste stor alsidighed ved at

vinde 800 m. løbet i 2:52 min., mens det også blev til

sejr i længdespring med 5,10 m., en 3. plads i 100 m.

i 13:42 sek. samt en 4. plads højdespring med 1,30 m.

Tenna riber ligeledes fra Køge Atletik vandt kuglestød

med 3 kg. Kuglen med 11.04 m., mens josephine fra

2 f løb en fin 100 m. med vindertiden 13.22 sek. I

spydkast sejrede Signe fra 3c med 28,30 m., mens rie

fra 1a var bedst i højdespring med gode 1,40 m.

De nævnte piger er sammen med elleve andre piger,

som udtages senere, skoleholdet til DM.

Drengenes stjerne blev Zia fra 2j., der er fodboldspiller

i HB Køge. Zia vandt 100 m. løbet i fine 11,28 sek.

Og 1500 m. løbet i 4:55 min., mens det blev til en.

2.plads i længdespring med 5,84 m. og en 3. plads i

højdespring med 1.70 m.

rasmus fra 2j vandt kuglestød med 5 kg. Kuglen med

et fornemt resultat: 13:91 m., mens Frederik fra 3m.

tog sig af sejren i spydkast med 48,54 m. Frederik fra

1a viste højdespringstalent med sejren 1,75 m. Mikkel

fra 3e sejrede i længdespring med 5,84 m. mens 5000

m. løbet blev vundet af Morten fra 1k i pæne 18,33

min.

Køge Gymnasiums skolehold udgøres af disse drenge

sammen med Mathias fra 2b, der løber 100 m., jonathan

fra 2a, der løber 1500 m. og kaster spyd. Silas fra

2c skal springe højdespring og længdespring, Gørkhan

fra 3c. skal kaste spyd. Anders 3a skal støde kugle.

nikolaj fra 3a er udtaget til højdespring og 1500 m.

løb. Mark fra 3l er udtaget til 100 m., kuglestød og

stafetløb, mens Thomas 3c og Mathias 2d skal løbe

5000 m.

Køge gyMnaSIuMS

aTleTIKudøveRe vISTe deReS

KlaSSe pÅ øSTeRbRo

15 piger og 15 drenge fra Køge Gymnasium deltog

torsdag d.27 september i det årlige DM i atletik for

gymnasieskoler.

Køge Gymnasium har en stolt tradition i dette stævne,

og også i år viste køgenserne høj klasse.


pigerne sluttede som nr. 5 ud af de 11 deltagende

skoler.

Falkonergaarden fra Frederiksberg, der er et Team

Danmark gymnasium med i alt 400 eliteudøvere

vandt stævnet, mens værterne fra Gefion Gymnasium,

ligeledes et Team Danmark gymnasium blev nr. 2.

Køge Gymnasium har to eliteudøvere på holdet, nemlig

Alexander johansen, der ydede fine præstationer

med en 2.plads på 800 m. i et taktisk løb og sluttiden

2,29 min., og i længdespring med 4,93 m. Tenna riber

er også team Danmark elev med speciale i diskoskast,

der ikke er en gymnasiedisciplin. Tenna stødte den

3 kg tunge kugle ud på 11,31 m.

Køges piger ydede generelt en fremragende præstation,

hvor gymnastikpigen rie Thomsen, der er helt

nybegynder i højdespring imponerede med et spring

på 1,45 m. Højdespring var i øvrigt meget fornem fra

de tre Køgepigers side med et gennemsnit på 1,40 m.

Hos drengene viste værterne fra Gefion Gymnasium

på østerbro sig så ubeskedne at rydde bordet med

deres elitedrenge bestående af atleter fra Sparta og

Bagsværd Atletik Club.

Køges drenge tog kampen meget flot op, da de sluttede

som nr.3 efter et andet elitegymnasium, nemlig

Marselisborg fra Aarhus. Køge vandt overraskende

over Falkonergårdens elitedrenge.

Mathias Brander Hansen løb hurtigt på 100 m. i 12.02

sek. mens rasmus Sørensen stødte 5 kg kuglen ud på

13,62 m.

Ingen fra Køge opnåede individuelle førstepladser, og

ej heller førstepladser som hold, men det var gældende

for både pigerne og drengene, at de holdt et

stabilt højt niveau, hvilket samlet resulterede i de

fornemme placeringer.

Den lokale atletikklub må være meget interesseret i at

hverve mange af de yderst talentfulde elever.

Både pige- og drengeholdet består primært af 1. og 2.

g elever, således, at der er noget at bygge på til næste

års DM, der skal afvikles på Esbjerg Atletikstadion.

29


30

studierejser

Der er tradition for, at 2.g´erne tager på studietur i

terminsugen (omkring uge 12). 1.g´erne bliver orienteret

om regler for studierejsen af klasseteamet, men

beslutningen om rejsemål træffes først i 2.g. I løbet af

september bliver klassens lærere enige om, hvem der

rejser med klassen, og de drøfter forslag til rejsemål

og -form samt det faglige indhold i studieturen. Dette

sker under inddragelse af relevante og velbegrundede

forslag fra eleverne. HF´erne har også mulighed for at

tage på studierejse i slutningen af 1.HF.

Studierejsen er en del af undervisningen, og de tekster

og rapporter, der er anvendt og udarbejdet i forbindelse

med rejsen, skal være repræsenteret i studieplanen.

Studierejsen skal så vidt muligt afspejle klassens studieretning

m.h.t. til rejsemåd og deltagende fag. Eleverne

betaler selv for rejsen.

I skoleåret 2012/2013 har der været arrangeret studierejser

til bl.a. Tyrkiet, Dublin, london, Marokko m.m..

Her følger beskrivelser af en af studieturene.


STudIeTuR TIl london

13.-18. MaRTS 2013

30 forventningsfulde unge mennesker og to lærere,

Marie Eiland og Karin Eskesen, troppede op onsdag

morgen kl. 5.30 i Kastrup lufthavn - klar til at invadere

london. Kl. 8.15 landede vi i lufthavnen og efter at have

hilst på Mikkel Kessler og have fisket vores kufferter op

fra bagagebåndet, satte vi kurs mod hotellet, som lå

midt i london tæt på paddington Station. Allerede på

turen mod hotellet blev vi bekendt med byens transportsystem

i undergrunden, ’The Tube’, og den travle

atmosfære.

Efter at vi havde indlogeret os, tog vi på sightseeing

på gåben, som var både lærer- og elevstyret. lærerne

guidede os gennem byen, mens vi elever havde forberedt

oplæg hjemmefra om de seværdigheder, som

vi skulle se. I Kensington Gardens fik vi en forsmag på

londons meget varierende vejr, idet vi formåede at gå

i både sol, regn og sne gennem parken. Ved The Albert

Memorial blev kameraerne for nogens vedkommende

for alvor taget i brug - for andre blev jagtevnerne testet

i form af duejagt (senere på ugen stod den endda på

’egern-jagt’). Afslutningsvist besøgte vi det kæmpestore

og fine magasin, Harrod’s. Herefter fik vi tid til at udforske

byen på egen hånd – generelt var der god balance

mellem de faglige og ikke-faglige aktiviteter.

De følgende dage bød ligeledes på udflugter, som var

studierelevante til fagene bioteknologi og engelsk.

Turene gik blandt andet til The Science Museum, Tower

Bridge, Big Ben, Tate Modern, The natural History

Museum og Trafalgar Square. undervejs blev der skatet,

danset (KE), og besteget diverse bygninger og skulpturer

(Bjørn).

Der blev ikke blot socialiseret om dagen, men så sandelig

også om aftenen, hvilket også resulterede i, at brugen af

solbriller blev mere og mere udbredt dag for dag.

En af dagene gik turen til universitetsbyen Cambridge,

hvor vi deltog i The Science Festival med over 100

forskellige aktiviteter. Festivallen bød blandt andet på

opklaring af fiktive mord og studering af bananfluer,

som vi desuden med nød og næppe fik gennem sikkerhedskontrollen

i lufthavnen. Denne dag sluttede vi af

med fællesspisning på jamie Oliver’s restaurant og med

et britisk naturvidenskabeligt stand-up comedy show.

Turens sidste aktivitet var jack The ripper Walk, hvor en

guide med stor indlevelsesevne viste os rundt gennem

byen og fortalte os om den autentiske sag om jack, en

berygtet morder, som levede i london i 1800-tallet.

Alt i alt var det en fantastisk god tur, hvor vi oplevede

en masse og fik knyttet nye og stærkere bånd på kryds

og tværs af hele klassen.

Lærke Krumbæk Trenckner og

Beate Holmelund Frandsen – 2.c

31


ektors velkomst 2

Praktiske oplysninger 4

hvad er StX og hf 5

introprogram 8

telefon- og faxnumre

Skolens telefonnummer: 56 65 27 23

Der kan ringes direkte til nedenstående

på telefonnummer:

56640375 peter Schiødt (rektor)

56640371 Birgitte nielsen (Vicerektor)

56640372 niels jørgen Duwander (uddannelsesleder)

56640373 lise Sonne Hansen (uddannelsesleder)

56640382 peter Brink Thomsen (uddannelsesleder)

56640374 Sanne Frost Michaelsen (Sekretær)

56640377 Heidi Willemoës von Hoff de Fine Skibsted

(Sekretær)

56640378 Annette Andersen (Sekretær)

56640379 Steen E. Christensen (uddannelsesleder)

51713658 Anne Almlund Osted (Stud.vejl.)

51713904 jette juul (Stud.vejl.)

51713688 Anders Almlund Osted ( Stud.vejl)

51925363 Søren Skriver Mortensen (Stud.vejl)

51713637 pascale Stenberg (Stud.vejl)

51713903 lone Kirkegaard (Stud.vejl)

56640385 lærerværelse

56640386 lærerarbejdsrum

20865114 Kantinen

56640389/ 20863459 Keld rauff (aften pedel )

56640389/ 20863452 Zakaria Sayed (pedel )

56640388/ 20863457 lars Christophersen (pedel)

56640389/ 20538830 Allan Oliver pettersson (pedel)

56640392 preben larsen (bibliotekar/bogkælder)

56640393 Hanne Sparholt jørgensen (kursusleder)

indholdsfortegnelse

introugen 9

abc-oplysninger 11

Skolens liv 14

Skatteøen 24

idræt 26

Studierejser 30

tlf. numre og ferieplan 32

ferieplan 2013/2014

Skolestart:

1.g. og 1.hf: man d. 12.08.2013 kl. 9.00

2.g, 3.g og 2.hf: ons d. 14.08.2013 kl. 8.00

efterårsferie: man d. 14.10.2013 -

fre d.18.10.2013

Juleferie: man d. 23.12.2013 -

fre d. 03.01.2014

vinterferie: man d.17.02.2014 -

fre d. 21.02.2014

påskeferie: man d. 14.04.2014 -

man d. 21.04.2014

St. bededag: fre d. 16.05.2014

Kr. himmelfartsdag: tor d. 29.05.2014 -

fre d. 30.05.2014

grundlovsdag: tir d. 5.06.2014

2.pinsedag: man d. 09.06.2014

Sidste dag før

sommerferien: fre d. 27.06.2014

(begge dage incl.)

Skolens hjemmeside har adressen: www.kggym.dk

Desuden kan man skrive til skolen på: kggym@kggym.dk

personaleoversigt kan findes på skolens hjemmeside

Redaktion: uddannelsesleder niels jørgen Duwander

og lærer lene rønsholt

Outsource dk • www.outsource-dk.com

More magazines by this user
Similar magazines