Grib chancen oG kom videre! - Mælkeritidende

mejerinet.dk

Grib chancen oG kom videre! - Mælkeritidende

Grib chancen

oG kom videre!

Danish Food Contest

- side 4

FMF Temadag 2012

- side 6

Tema: Mejeriteknologer

- side 9-24

7

4. april 2012

125. årgang


Udgivere:

Foreningen af

mejeriledere og funktionærer,

e-mail: fmf@maelkeritidende.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening,

e-mail: dmf@maelkeritidende.dk

Redaktion og sekretariat:

Munkehatten 28

5220 Odense SØ.

Tlf.: 66 12 40 25

Fax: 66 14 40 26

e-mail: info@maelkeritidende.dk

www.maelkeritidende.dk

Tlf. tid dagligt kl. 8.30-15.30

(fredag dog 8.30-14.30)

Ansvarshavende redaktør og

sekretariatsleder

mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard

Christiansen.

Redaktør

cand. mag. Anna Marie Thøgersen.

Redaktionssekretær

markedsøkonom Bettina M. Nielsen.

Sekretær

Heidi Christensen.

Annoncer:

Stillings- samt købs/salgsannoncer

kan leveres digitalt og må være

redaktionen i hænde senest torsdag

kl. 12.00, en uge før udgivelse.

Tidsskriftet udgives hveranden

fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli

og december‚ svarende til 23 nr./år i

et oplag på 1.600 eksemplarer (heraf

200 uden for oplagskontrol).

Abonnement:

Danmark: 1.224- kr./år inkl. moms.

Europa: 1.476,- inkl. forsendelse.

Øvrige udland: 1.668‚- kr. inkl.

forsendelse.

Læserkreds:

Mejeriernes og mejeriselskabernes

ledere og øvrige medarbejdere.

Mejeriingeniører, mejeriteknikere og

procesteknologer i ind- og udland.

Medlemmer af mejeriernes

bestyrelser.

Ansatte ved mejeribrugets

organisationer.

Medarbejdere ved universiteter og

øvrige forskningsinstitutioner samt

levnedsmiddel kontrolenhederne og

ministerielle embedsmænd.

Mange levnedsmiddelvirksomheder.

Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder

m.v.

(Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet

modtager bladet gratis).

Layout og tryk:

Jørn Thomsen Elbo A/S

ISSN 0024-9645

Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Leder

Bliv mejeriteknolog!

Af Anne-Sofi Christiansen

Dette nummer af Mælkeritidende er dedikeret til alle potentielle mejeriteknologstuderende!

Dedikeret til unge mejerister, som overvejer at lægge en værdifuld

mejeriteknologuddannelse på toppen af deres CV.

Mælkeritidende vil med dette temanummer synliggøre nogle af de muligheder,

der venter forude, hvis man griber udfordringen og søger ind på mejeriteknologuddannelsen

på Kold College. To års studie som for en mejerist vil åbne

så mange døre og give så mange muligheder, at de argumenter, som måtte tale

imod videreuddannelse, synes meget kortsigtede.

Er økonomien argumentet? Så tænk langsigtet og tænk på, at en mejeriteknolog

i et vellønnet leder- eller specialistjob formentlig vil få en rigtig god livsløn.

En løn som betyder, at et evt. SU-lån bliver en god investering. I studietiden kan

weekend- og feriejobs jo også bidrage, ligesom der kan søges legater!

Er det hårdt at gå i skole? Måske, men til gengæld vil jobindhold, udviklingsmuligheder

og sikkert også den fysiske belastning resten af arbejdslivet være på

et andet niveau, end man vil møde som mejerist.

Væk fra venner og kæreste? Tja, nogle dage hver uge - men ikke i skoleferier

og praktikperiode. Ugens hverdage kan bruges til studiet, og weekenden kan

være frihed - sammen med venner og kæreste. Det er da ikke så ringe, og tiden

går hurtigt!

”Kan I se, hvordan argumenterne hurtigt blegner?”

Danmark har på mejeriuddannelsesområdet været foregangsland. Vores tretrinssystem

med mejerister, mejeriteknologer og mejeriingeniører har været

genstand for opmærksomhed i store dele af verden, og danske mejerifolk nyder

generelt stor anerkendelse.

Det er derfor yderst kritisk, hvis uddannelserne ophører, fordi rekrutteringsgrundlaget

forsvinder. Antallet af færdiguddannede danske mejeriteknikere lå

på et gennemsnit omkring 40 pr. år fra 1980-2000. Herefter tog procesteknologuddannelsen

over, og siden 2002 er der gennemsnitligt uddannet 12 danske

mejeriteknologer pr. år. Antallet af mejeriingeniører faldt også, da uddannelsen

på KU-Life midt i 90’erne blev lagt sammen med de øvrige cand. techn. al uddannelser.

For mejeriindustrien er det kritisk, at disse sammenlægninger af velfungerende

uddannelser med efterspurgte og dygtige dimittender fører til, at

uddannelserne mister synlighed, identitet, søgning og dermed færre dimittender.

De mejerifaglige kompetencer vil uvægerligt lide skade!

Vi opfordrer derfor alle, som bare har de mindste overvejelser om at blive mejeriteknolog,

til at søge mere information, at søge mere viden eller … simpelthen

bare at søge ind til sommer! Vi vil glæde os til at møde jer på Kold College! ■

3 LederForum

4 Danish Food Contest

6 FMF Temadag 2012

8 Danske oste vandt 10

medaljer ved VM

9-24 Temasider: Mejeriteknologer

og Mejeri-

Indhold

25 Kort fortalt

29 Personalia

30 Leverandøroversigt

31 Mødekalender

32 Mejeribrugets Studietur til

Nordøsttyskland, Polen og

Lolland

teknologuddannelsen

2 MÆLKERITIDENDE 2012 NR. 7


Kun få takker nej til efterløn

FTF-A har nu de foreløbige tal for, hvor mange der vil melde

sig ud af efterlønsordningen. Og det tegner til, at der er færre

end forventet. Det er først og fremmest de yngste aldersgrupper,

der melder sig ud, mens de ældre bliver. Under 2%

af de forsikrede over 56 år har bedt om udmeldelse. Der er

til gengæld 27% af de forsikrede under 48 år, der vil melde

sig ud. Men selv det tal er efter FTF-A’s vurdering lavt, da

det især er de yngre grupper, der oplever forringelser af efterlønnen.

På www.ftf-a.dk kan man finde Beskæftigelsesministeriets

beregner for forventet efterløn efter modregning af pension.

Din forventede pension kan du hente på www.pensionsinfo.dk

. Du logger ind med NemID. (Foto: Colourbox).

Mejeriingeniør - og offentligt ansat?

Som led i forberedelserne til overenskomstforhandlingerne

på det offentlige område i foråret 2013 indsamler Dansk

Mejeriingeniør Forening pt. krav på det offentlige område,

og primo april blev der sendt breve ud herom til relevante

medlemmer. Er du mejeriingeniør og ansat på det offentlige

område, og har du ikke hørt noget fra Dansk Mejeriingeniør

Forening medio april, så kontakt os venligst på dmf@

maelkeritidende.dk eller tlf. 66 12 40 25. (Foto: Colourbox).

Lederforum

Fusionskritik på AP’s debatforum

I forbindelse med den forestående fusion mellem AP Pension

og Finanssektorens Pensionskasse FSP frygter nogle af

AP’s kunder at skulle bære fremtidige tab på dårlige investeringer

foretaget af FSP efter udlån til nu krakkede pengeinstitutter

i FSPs medlemskreds. Det fremgår pt. af spørgsmål

til AP-ledelsen på AP’s debatforum. Her undrer flere

sig over fusionsbeslutningen - der er taget uden at spørge

AP-medlemmerne. Kritikerne kræver også garanti for, at

AP Pensions kunder ikke skal betale for dårlige og fejlslagne

investeringer foretaget af FSP i form af ringere afkast, lavere

reserver eller højere omkostninger. - Men AP Pensions

nuværende kunder kommer ikke til at overtage FSP’s investeringer.

Med opdelingen af kunderne, der sparer op i gennemsnitsrente,

i rentegrupper afhængig af deres ydelsesgaranti,

har hver gruppe sine egne investeringer og reserver.

Så der sker ingen sammenblanding. Sådan svarer AP’s adm.

direktør Søren Dal Thomsen på www.ap-pension.dk

AP Pension afholder generalforsamling på Hotel Radisson

Blu Scandinavia, Aarhus den 27. april, hvor der bl.a.

orienteres om den forestående fusion med FSP Pension.

Akademikerledigheden stiger - husk

A-kassen!

AC meddeler, at der er sket en dramatisk stigning i akademikerledigheden

fra 11.322 i januar til 11.966 i februar måned.

Ledighedsprocenten for akademikere under ét er i februar

på 4,8%, men den stiger især inden for di mit tend -

grup per ne, hvor ledighedsprocenten generelt var på 27,3%.

Husk lige, at du som studerende er så privilegeret, at du

kan få dagpenge allerede én måned efter, du har afsluttet

din uddannelse. Men husk også lige! Du skal melde dig ind

i a-kassen senest 14 dage efter, du er blevet færdig med din

uddannelse!

Hvis du ikke overholder 14-dages reglen, skal du først

være medlem af a-kassen i mindst et år, og samtidig skal du

have et helt års arbejde. Prisen for et A-kasse-medlemskab

varierer, men du slipper typisk med en 10-er dagligt! Studerende

får op til 13.607 kr. i dagpenge om måneden på den

såkaldte dimittendsats. Se mere på www.ftf-a.dk og www.

aak.dk (Foto: Colourbox). ■

MÆLKERITIDENDE 2012 3


Danish Food Contest

Gerne fordobling i 2012

I november sidste år blev Danish Food Contest afholdt for

første gang. Det nye koncept fortsætter i år, hvor messen afholdes

parallelt med Landsmejeriudstillingen og Scandinavian

Dairy Contest som en fagmesse og integreret del af den store

teknologimesse FoodTech i Herning den 13.-15. november. - I

år håber jeg, at vi får dobbelt så mange med, fortæller en travl

Henning Clausen, der er ankermand på fødevaremessen.

Dobbelt så mange

Chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer,

Henning Clausen er hovedkraften

bag kontakten til de mange flere danske

fødevarevirksomheder, der gerne

skulle tilmelde sig Danish Food Contest,

der igen i år bliver afholdt sammen

med Landsmejeriudstillingen

og Scandinavian Dairy Contest som

en del af den store teknologimesse

FoodTech i MCH Messecenter Herning

den 13.-15. november.

Henning har masser af bolde i luften

for at komme i kontakt med hele

fødevarebranchen! Senest har han

bl.a. også været i dialog med Danmarks

nye madkulturhus, Madkulturen

samt til de danske fødevareklynger,

der er kendt for at samle og

markedsføre regionsfødevarer. Der

er også skabt kontakt til flere fødevareproducenter

inden for bl.a. fisk,

Danish Food Contest blev afholdt for første gang i november

sidste år - og med pæn succes. Her er der masser af besøgende

hos krydderurteproducenten Gloria Mundi.

charcuteri, krydderurter, brød, grønt/

frost og øl mv.

Leverpostej mod

leverpostej

Danish Food Contest er ligesom

Landsmejeriudstillingen/Scandinavian

Dairy Contest en fagmesse med

konkurrencer og bedømmelser inden

for fastlagte produktkategorier. Derfor

er det vigtigt for Henning Clausen

at få fødevarevirksomheder inden

for samme branche med, så der kan

skabes grundlag for deciderede fagkonkurrencer,

hvor leverpostej dyster

mod leverpostej, rugbrød mod rugbrød,

hummersuppe mod hummersuppe

etc. - på akkurat samme måde

som mejeriproduktkategorierne bedømmes

og dyster mod hinanden på

Landsmejeriudstillingen og Scandinavian

Dairy Contest.

Henning Clausen, Chefkonsulent L&F

Mejeri, er hovedkraften bag kontakten

til alle de fødevarevirksomheder, der

ønsker at deltage på Danish Food Contest

messen i MCH Herning i november.

Kender du nogle virksomheder, der

kunne være interesserede? Så kontakt

gerne Henning på hcp@lf.dk eller mob.

2494 9734.

Kokkene på fødevaretorvet

Igen i år håber arrangørerne, at Kolds

Kokkeelever deltager på messen i

Herning. - Her er min drøm, at kokkene

bliver en endnu mere integreret

del af mejeri- og fødevaremesserne

ved, at de kan ”gå på torvet” og

hente fisk, grønt, krydderurter, leverpostej,

brød, oste og øl mv. fra udstillingsbordene.

Efter turene på torvet

kan kokkene på Kolds stand tilberede

spændende småretter for faggæsterne,

slutter Henning Clausen. ■

AMT

Blandt deltagerne på Danish Food Contest 2011 var bl.a. Smagen

af Fyn. Pt. er der kontakt til flere af Danmarks fødevareklynger

samt også til det nye madkulturhus, Madkulturen.

4 MÆLKERITIDENDE 2012 NR. 7


Høj kvalitet går

aldrig af mode

Dansk Smede- & Maskinteknik har i

20 år leveret unikke og individuelle

løsninger i rustfrit stål til førende

fabrikanter i osteindustrien.

Forme, reoler, vaskeanlæg, tanke,

komplette procesanlæg og

meget mere.

Udstyr i rustfrit stål er til dig der

ønsker lang holdbarhed og stor

hygiejne, og som har krav til

individuel form.

Leveres også i mindre serier der

indfrier dine behov for at lave gode

danske oste.

Det er høj kvalitet - og det går

aldrig af mode.

Kontakt DSM og hør nærmere.

Dansk Smede- & Maskinteknik A/S

Nordre Industrivej 23 • 6630 Rødding

Tel. 7484 2524 • Fax 74 84 25 30

www.dsm-teknik.dk • dsm@dsm-teknik.dk

NR. 7

DSM osteforme er unika

osteforme anvendt på

førende ostemejerier

MÆLKERITIDENDE 2012 5


FMF Temadag 2012

Af Anne-Sofi Christiansen

Temamøderne i 2010 og 2011 har

haft hovedtemaer omkring foreningens

medlemstilbud, nye medlemmer

samt overenskomstforhold, og her

i 2012 var pension og efterløn meget

aktuelt sat på dagsordenen. Der

er mange nye regler, og det er væsentligt

at være velinformeret for at

kunne træffe de rette beslutninger

her i 2012.

Efterløn: Skal/Skal ikke?

Konsulent Tina Aistrup fra FTF-A

præsenterede de nye regler for efterløn,

og det fremgik tydeligt, at det

er meget individuelt, hvordan man

Hovedbestyrelsen og de seks kredsbestyrelser i Foreningen

af mejeriledere og funktionærer var den 15. marts 2012 samlet

til foreningens årlige temadag, hvor de fleste af foreningens

ca. 35 folkevalgte bestyrelsesmedlemmer mødtes til en

eftermiddag med fokus rettet mod et par højaktuelle emner

samt mod medlemmer og forening.

er stillet, og dermed hvilke valg man

skal træffe. Der er individuelle forhold,

som er faktuelle eller forholdsvis

forudsigelige: Alder, indbetaling

til efterlønsordningen, og forventet

indestående på pensionsordning

ved efterlønsalder. Dertil kommer

de vanskeligere spørgsmål: Har man

helbred til at arbejde frem til efterløns-

eller folkepensionsalderen, vil

man blive opsagt før ”tid” med den

udfordring, det måske kan være som

f.eks. 62-årig at finde andet arbejde,

og sidst men ikke mindst - vil reglerne

blive ændret igen?

Karakteren af de sidste spørgs-

Efterløn: Skal/Skal ikke?

Tina Aistrup, FTF-A kunne ikke levere færdigpakkede svar på, om den enkelte

skal blive i efterlønsordningen eller ej, men der er dog nogle fakta

at forholde sig til. Fakta som igen skal tages med forbehold, og som leder

frem til, at man skal afdække sine egne ønsker og behov og evt. søge hjælp

til beregning:

Ved at blive i efterlønsordningen opnår man ret til efterløn i nu 5

år - faldende til 3 år.

• Ved ledighed + 2 års arbejdsløshedsdagpenge har man ret til seniorjob i

indtil 5 år før sin efterlønsalder, og man opnår ret til flexjob.

• Efterlønnen (max. 204.000 kr. i 2012) reduceres på basis af pensionsopsparingens

størrelse (ved en opsparing på mere end ca. 5,1 mio. kr. =

0 kr. i efterløn).

• Man vil ved at arbejde i den mulige efterlønsperiode opspare skattefri

præmier (op til 147.000 kr. i 2012-værdi).

• Man kan altid træde ud af ordningen og få sit indskud udbetalt - beskattet

eller til en pensionsordning.

Ved at træde ud af efterlønsordningen får man i 2012 udbetalt sine

opsparede midler og afskriver sig ovenstående muligheder.

Detaljerede oplysninger findes på www.ftf-a.dk

mål gør beslutningen om efterlønsordning

meget svær, for netop disse

forhold er jo oftest rent gætværk. De

førstnævnte fakta kan der regnes på,

men når konklusionen skal drages, er

man nødt til også at vurdere og tage

stilling til de ”vanskelige” spørgsmål.

Man er nødt til at kigge i krystalkuglen

og forholde sig til, hvordan

man tror ens liv og arbejdsliv ser ud

om 10-15-20 eller 25 år. Det er ikke

nemt!

Nyt om pension

Pension og efterløn hænger uhjælpeligt

sammen, og pensionskundechef

Anette Green Madsen fra AP Pension

orienterede om de ændringer, der er

sket på pensionsområdet, og blandt

de vigtige informationer kan følgende

fremhæves:

Det er vigtigt at bemærke, at den

skattefri indbetaling på ratepension

nu er sænket til 50.000 kr. pr. år - vel

at mærke for ”alle” ratepensionsdepoter.

Hvis man har suppleret sin arbejdsgiverpension

med en privat ratepension

i et særskilt depot, så er det

vigtigt at bemærke, at det samlet kun

er 50.000 kr. der kan indbetales ubeskattet

på ratepension. Glemmer man

at oplyse sit pensionsselskab om forholdet,

kan man have udsigt til en efterregning

fra skat! Har man ét ratepensionsdepot

hos AP Pension, så vil

al indbetaling over 50.000 kr. automatisk

blive indbetalt på en livrente,

og dermed bliver hele indbetalingen

fortsat skattefri. Man kan dog selv

vælge at indbetale på kapitalpensionsdepot,

før man indbetaler til livrente.

På en kapitalpension kan der

6 MÆLKERITIDENDE 2012 NR. 7


indbetales 46.000 kr. med bundskattefradrag

(37,7%). Ved senere udbetaling

beskattes pensionen med 40%,

men da kapitalpension kan udbetales

som engangsbeløb, kan det i relation

til efterlønsreformen i nogle tilfælde

være en fordel at spare op på

en sådan ordning, da man kan få en

kapitalpension udbetalt før efterlønsalderen

opnås. Derved reduceres

pensionsopsparingen og bringer efterlønsudbetalingerne

op.

Der er også nye regler for udbetaling

af ratepensioner, som fremover

kan ”strækkes” i op til 25 år i 60-85

alderen mod tidligere kun 10 år. Man

kan holde pause undervejs - f.eks. få

udbetalt ratepension, fra man er 62-

65 år, holde pause og gå på efterløn

til man er 68 år og derefter gå tilbage

til sin ratepension + folkepension.

Der gøres fra lovgivningens side en

indsats for at få danskerne til at sætte

mest mulig pension som livrente. Livrente

udbetales i hele perioden fra

pensionering til død. Princippet er,

at hvis man lever længere, så får man

mere, end man havde sparet op. Hvis

man lever kortere, så taber man opsparing,

da livrenten som udgangspunkt

er personlig. Man kan dog begunstige

ægtefælle eller børn. Dette

beslutter man, når man går på pension,

og der betales et beløb for denne

”sikring”. Livrente behøver således

ikke være den ”lottokupon”, som den

tidligere blev betragtet som. Livrente

kan faktisk være et udmærket alter-

Fakta om FMF’s

medlemmer

• 490 medlemmer af Foreningen

af mejeriledere og funktionærer

er arbejdsløshedsforsikret

i FTF-A.

• Af disse er 350 med i efterlønsordningen,

og heraf har

77 (=22%) på nuværende tidspunkt

anmodet om at udtræde

af ordningen og få sin opsparing

udbetalt.

NR. 7

Omkring 35 folkevalgte kredsbestyrelsesmedlemmer i FMF deltog i temamødet om

bl.a. efterløn.

På temadagen var der også tid til drøftelser og informationer om foreningen.

nativ og et element i en samlet pensionsportefølje.

Anette Green Madsen omtalte afslutningsvis,

at FMF’s pensionsaftale

- som resultat af overenskomstforhandlingen

2011 - ændres til at være

med arbejdsgiverbetalt invaliditetsdækning

fra og med 1/10 2012.

Søg gerne råd

Både Anette Green Madsen og Tina

Aistrup opfordrede medlemmer til

at henvende sig, hvis de har brug for

rådgivning om deres specifikke situation.

Foreningen i centrum

Dagens program efterlod også tid

til nogle foreningsmæssige informationer

og drøftelser. Meget posi-

tivt kunne Foreningens formand Søren

Jensen informere om en markant

fremgang i antallet af aktive medlemmer

i foreningen. En fremgang som

er meget positivt, og som kan tilskrives

den store indsats, kredsene gør

på området.

Der var også tid til at brainstorme

og debattere udfordringer og forbedringsmuligheder

omkring medlemshvervning,

hjemmeside, nyhedsbrev,

Mælkeritidende, Linkedin-gruppe og

prioriteringer m.m. De mange gode

ideer og tanker bliver taget med videre

i hovedbestyrelsens og sekretariatets

arbejde, som til stadighed har

fokus på at gøre foreningen levende

og attraktiv at være en del af. ■

MÆLKERITIDENDE 2012 7


Ved VM i ost i Wisconsin, USA den 3.-7. marts var der tilmeldt 2.300 forskellige oste fra 20 lande, og fra dansk

side var der rekorddeltagelse med 99 oste fra 24 danske mejerianlæg, og hele 10 danske oste vandt medaljer.

(Fotos af mejeriejer og -chef, Lars Staunsbæk, Mammen, der deltog som dansk dommer ved VM).

Verdensmesterskabet i ost i Wisconsin

Danske ostemejerier vandt

10 medaljer i VM

Ved verdensmesterskabet i ost i Wisconsin, USA den 3.-7. marts var der tilmeldt 2.300 forskellige

oste fra 20 lande. De mange oste konkurrerede inden for 82 kategorier. Fra dansk side var

der rekorddeltagelse med 99 oste fra 24 danske mejerianlæg, og hele 10 oste vandt medaljer.

Fire guldmedaljer

Danmark placerede sig super flot

ved VM i ost i Wisconsin i marts måned

med ikke mindre end ti medaljer,

heraf fire guld-, fire sølv- og to bronzemedaljer.

De fire guldmedaljer blev

vundet af følgende mejerier:

• Bornholms Andelsmejeri for Økologisk

Danablu 50+ i kategorien

Blue Veined.

• Nordex Nørager for mejeriets

Hvide ost af Gedemælk i kategorien

Semi-soft Goat’s Milk Cheese.

• Arla Foods Birkum for Cheese

sticks 45+ i kategorien Pasteurized

Process Cheeses.

• Arla Foods Holstebro for en Flødeost

med Peber i kategorien Flavored

spreadable Cheese.

I år gik verdensmestertitlen til en

hollandsk goudaost, Vermeer. Dan-

mark har vundet verdensmesterskabet

fire gange før, og Bornholm er

fortsat det eneste mejeri, der har vundet

dette VM i ost to gange.

Fire sølv- og to

bronzemedaljer

Foruden de fire guldmedaljer var der

også medaljer af sølv og bronze til

Arla mejerierne i Kruså, Nr. Vium og

Lillebælt samt til Bornholm og Mammen.

De fire sølvmedaljer blev vundet af

følgende mejerier:

• Arla Kruså for hvid ost i tern i olie

med krydderier.

• Arla Nr. Vium for en Havarti.

• Bornholms Andelsmejeri for en

Danablu 60+.

• Arla Gjesing for Tholstrup Sort Castello.

De to bronzemedaljer gik til mejerierne:

• Arla Nr. Vium for en Havarti.

• Mammen afd. Drøsbro for en Danablu.

Dansk dommerdeltagelse

Ved afholdelsen af VM i Wisconsin

medvirker dommere fra de deltagende

lande og altså også fra Danmark.

I år deltog mejeriejer Lars

Staunsbæk, Mammen som den danske

dommer, og han fortæller, at den

største oplevelse var: - At møde så

mange forskellige mennesker fra forskellige

lande med kæmpeinteresse

for ost! Det gav et fantastisk sammenhold,

og har efterfølgende givet

masser af kontakter. ■

8 MÆLKERITIDENDE 2012 NR. 7


NR. 7 TEMA

TEMA: MEjERITEKNOLOGUDDANNELSEN

Grib chancen

oG kom videre!

2 Velkommen på Kold College!

3 Derfor burde flere tage

mejeriteknologuddannelsen!

4 Hvordan bliver man

mejeriteknolog?

5 Dairy Students Club - en klub

for mejeriteknologstuderende

6 Derfor uddanner vi os til

mejeriteknologer!

8 Derfor tog vi mejeri teknologuddannelsen

10 Arla Foods ansætter naturligvis

fortsat mejeriteknologer

11 Chr. Hansen har brug for flere

mejeriteknologer

Indhold

12 SPX værdsætter mejeriteknologernes

kompetencer

13 Økonomi under

mejeriteknologstudiet

14 Mejeriteknologuddannelsen

og FMF

16 Vi støtter Mejeriteknologerne -

Firmasponsorer MÆLKERITIDENDE 2012 1


Hans Skjerning, direktør for Kold College

- Skandinaviens eneste skole for

mejeriuddannelser, byder alle kommende

mejeriteknologstuderende velkomne!

Velkommen på Kold College!

Hvad skal jeg være, hvad kan jeg blive, hvilken uddannelse og hvilke jobs passer til mig?

Det er nogle af de vigtige spørgsmål og valg, unge skal gøre sig her i livet. Én vej kunne

være mejeriteknologuddannelsen, der giver masser af muligheder i den betydende danske

mejeribranche, der også opererer globalt og er internationalt anerkendt.

Kold College er den eneste skole i Skandinavien, der uddanner mejeriteknologer, og Kolds

direktør, Hans Skjerning fortæller her om uddannelsen og byder alle nye studerende velkomne!

Stort behov for linjeledere

- Uddannelse er unges vigtigste investering

i deres fremtid, og en af mulighederne

er mejeriteknologuddannelsen,

der typisk giver adgang til

ansættelse som linjeledere på mejerierne

samt som mellemledere inden

for innovation, salg og projekter mv.

i mejeriernes leverandørvirksomheder.

Et kig på produktionsvirksomheders

organisationsdiagrammer afslører

hurtigt, at der er mange ansatte

på mellemlederniveau, mens antallet

af medarbejdere i produktionen falder

i takt med, at arbejdet automatiseres.

Der vil i fremtiden blive et

endnu større behov for ansatte med

mellemlange uddannelser, for de kan

”lidt af hvert”. En mejeriteknolog ved,

hvad der foregår i selve produktionen

og er samtidig fagligt udrustet til jobbet

som linjeleder, understeger Hans

Skjerning, direktør på Kold College.

Hele verden som

arbejdsplads

- Jeg tror også, at det tiltrækker unge

mejeriteknologer, at de med uddannelsen

får en masse nye jobmuligheder.

Det kan være på mejerierne - og

det kan være her på Kold som undervisere,

men også hos alle leverandørerne

af maskiner, ingredienser, emballager,

analyser og hygiejne mv.

Hele den danske mejeribranche er

samtidig meget international med såvel

salg og datterselskaber uden for

Danmarks grænser. Det giver de unge

karrieremuligheder på verdensplan,

siger Hans Skjerning.

Studiemiljøet på Kold

Kold College er Skandinaviens eneste

skole for mejerist- og mejeriteknologuddannelserne.

- Vores lærere er fagligt

velfunderede og højt kvalificerede

undervisere. Vi uddanner hvert år

godt 1.100 elever inden for ”fra jord

til bord” fagene. Heraf er ca. 25% på

akademiuddannelserne, som mejeriteknologuddannelsen

hører under. Et

ekstra plus er Kolds Træningsmejeri,

der i stor grad bliver brugt i undervisningen

af teknologerne, der her udfører

forsøg og projekter.

- På skolen har vi også fokus på

”det sunde liv” bl.a. gennem sund

kost og motionsmuligheder på egne

wii-maskiner og rabat til Fitness

World. Sidst men ikke mindst har

Kolds studerende deres helt egen

”Frihavn” i form af lokaler og muligheder

for fester, fredagshygge og

sammenkomster - uden lærerindblanding,

fortæller Hans Skjerning.

Han understreger, at Odense jo også

er en attraktiv studieby med knap

200.000 indbyggere, et godt kulturudbud

og ca. 40.000 nye studerende

hvert år. Så velkommen til - Din

fremtid! ■

AMT

2 MÆLKERITIDENDE 2012 TEMA NR. 7


Derfor burde flere tage mejeriteknolog

uddannelsen!

Formand for Foreningen af mejeriledere og funktionærer Søren Jensen, som er mejeritekniker

anno 1982, byder inden for i mejeribruget og til en mejeriuddannelse, som kendetegnes af ord

som passion, sammenhængskraft og muligheder.

Link mellem innovation og

drift

Da Søren Jensen besluttede at blive

mejeritekniker, var det et meget målrettet

og aktivt valg. ”Jeg er vokset op

i branchen, og som søn af en mejeribestyrer

vidste jeg, at en mejeriteknikeruddannelse

var den direkte vej til

et godt job og en spændende karriere.

Det kunne være som mejeribestyrer

eller i en international virksomhed,

hvor man parallelt med en interessant

stilling kunne opleve verden”, siger

Søren Jensen, og til spørgsmålet

om styrken i uddannelse fortsætter

han: ”Naturligvis er og var selve mejeriteknologien

omdrejningspunktet,

men uddannelsens virksomhedsøkonomiske

del er også yderst værdifuld,

ligesom forståelse for sammenhængene

i virksomheden er nogle fantastiske

kompetencer at have med sig.

Mejeriteknologen er ofte den, som

bygger broen mellem den akademiske

forskning og mejeriernes produkter,

processer og anlæg. Den der skaber

linket mellem innovation og drift!”

Karrieremuligheder

Nogle mejeriteknologer bliver i mejeribruget,

og nogle søger over i andre

brancher. Hvorfor er du blevet i

branchen i de mange år?

”Dansk mejeribrug er præget af

passion! Der er en unik kultur og et

stærkt netværk, som sammen med et

meget højt fagligt niveau er med til at

sikre en konstant udvikling af branchen

og produkterne. At være en del

heraf er ganske unikt, og det er med

stolthed, at man repræsenterer en

branche og et fag, som er anerkendt

NR. 7 TEMA

Søren jensen, formand for

Foreningen af mejeriledere

og funktionærer, byder

nye og kommende

mejeriteknologer velkomne

i en stærk mejeribranche

med en unik kultur.

for sine kompetencer og spydspidsprodukter

ude i verden. Tænk bare på

Lurpak!

Det er også en styrke, at mejeriteknologer

har gode muligheder for at

søge job i andre brancher. Dette er

naturligvis en styrke for den enkelte

mejeriteknolog, men branchen kan

også nyde godt af mejeriteknologer,

som vender tilbage til mejeribruget

og bringer ny læring og mulighed for

udvikling med sig.

Stærk branchekultur

Som formand for Foreningen af mejeriledere

og funktionærer og som

ildsjæl i forhold til en række andre

kulturbærende aktiviteter i mejeribruget

byder Søren Jensen også

fremtidens mejeriteknologer velkomne

til et aktivt foreningsliv med

mange muligheder og med et stærkt

netværk og gode kollegaer på kryds

og tværs af branchen. Afslutningsvis

sætter han nogle få men stærke ord

på, hvorfor mejeristen skal fortsætte

sin uddannelse til teknolog:

• Uddannelsen åbner muligheder -

du kan komme til at arbejde med

sundhed, natur, miljø, teknologi eller

med produkter, og du kan gøre

det nationalt eller internationalt.

• Du får en behovsvare som afsæt:

Mælk/mejeriprodukter/fødevarer

vil altid uanset krise eller opgangstider

være efterspurgte.

• Du kommer til at arbejde i en branche

som er anerkendt - worldwide!

• Du bliver en del af en branche med

faglig stolthed og et stærkt unikt

fællesskab. ■

AC

MÆLKERITIDENDE 2012 3


Hvordan bliver man

mejeri teknolog?

Mejeriteknologuddannelsen er en 2-årig

uddannelse, der hører under Erhvervsakademiet

Lillebælt og gennemføres på Kold

College i Odense.

Af Birger Holmeå

Christiansen,

mejeriteknolog

og faglærer, Kold

College, Mejeri

Flere veje til uddannelsen

Adgangskravet til teknologstudierne

er enten en relevant erhvervsuddannelse

eller en studentereksamen, se

tabel 1. Mejeriteknologuddannelsen

strækker sig over fire semestre, se tabel

2.

Det er værd at bemærke, at Erhvervsakademierne

har fælles studiemål

for 1. semester til procesteknologuddannelserne,

og derfor kan du

godt tage 1. semester på et Erhvervsakademi

i nærheden af bolig og familie.

Ligeledes er det muligt at træffe

aftale med et mejeri på hjemegnen

Folkeskolens

afgangsklasse

9. eller 10. klasse

Mejeristuddannelse

3 år

Mejeriteknolog

2 år

Tabel 1: Adgangskrav til

teknologstudierne.

Folkeskolens

afgangsklasse

9. eller 10. klasse

Gymnasial

uddannelse

3 år

Mejeriteknolog

2 år

Mejeriteknologuddannelsen


Kold College veksler

mellem teori

og praksis, bl.a. i

Træningsmejeriet.

i praktikperioden. Det reducerer tiden

på Kold College til omkring et år,

hvilket muliggør mejeriteknologuddannelsen

for flere, og bør tages med

i betragtningerne, når man overvejer

sin uddannelse.

Udgifter til bøger

Til hvert semester skal der købes en

bogpakke. På 1. semester udgør udgiften

til bøger, lommeregner, kittel

1.semester Studiestart omkring 1. september - varighed 5 måneder

1. semester er en fællesdel med almene fag

Der vælges imellem fire specialer: Ernæringsteknologi, Procesteknologi,

Fødevareteknologi eller Mejeriteknologi

Det er mulig at tage 1. semester på et andet Erhvervsakademi

Mejerispecialet gennemføres kun på Kold College

2. og 3.

semester

Varighed 10 måneder i alt

Specialefag inden for det valgte speciale

Mellem 2. og 3. semester er der 2 måneders sommerferie

4. semester Virksomhedspraktik og projekt - 4 måneder

Under virksomhedspraktikken skrives eksamensprojektopgave

Eksamen ligger ultimo juni på Kold College

Tabel 2: Mejeriteknologuddannelsen - 4 semestre.

m.v. ca. 3.000 kr. Nogle af bøgerne

bruges også på 2. semester.

På mejerispecialet koster de specialerettede

bøger ca. 1.700 kr., på 2. semester

og på 3. semester ca. 1.200 kr.

Til 4. semester er der ingen udgifter

bøger.

På side 13 kan du læse mere om de

økonomiske vilkår under mejeriteknologstudiet.


4 MÆLKERITIDENDE 2012 TEMA NR. 7


Dairy Students Club

- en klub for mejeriteknologstuderende

På foranledning af Foreningen af mejeriledere og funktionærer blev

Dairy Students Club grundlagt i november 2010. Dairy Students

Club er en klub for alle mejeriteknologstuderende på Kold College.

Af Lars Gert Sørensen, formand for Dairy Students Club ((larsgertmobil@

gmail.com, www.facebook.dk/larsgert, dk.linkedin.com/in/larsgerts)

Klubben oprettes

I efteråret 2010 inviterede Foreningen

af mejeriledere og funktionærer

(FMF) i samarbejde med arbejdsløshedskassen

FTF-A de mejeriteknologstuderende

på Kold College til

møde for at høre om vores interesse

for at oprette en klub. En klub hvor

de to organisationer ville bidrage

med nyttige informationer, sociale

arrangementer, faglige kompetencer

og ellers sørge for den bedst mulige

tilgang til mejerifaget og resten af

mejeriindustrien for de studerende.

Dairy Students Club blev født!

Gratis deltagelse i

arrangementer

Siden oprettelsen af klubben er vi studerende

blevet tilbudt at deltage i en

række arrangementer, hvoraf et lille

udpluk kan nævnes: Branchearrangementet

”Fra Mejeriforskning til anvendelse”

på Hotel Legoland, sammen

med Fynskredsen i FMF på virksomhedsbesøg

hos Gundestrup Mejeri &

Bryghus med efterfølgende middag,

deltagelse i et Dinner-arrangement

ved Landsmejeriudstillingen i Her-

NR. 7 TEMA

ning 2011, mulighed for deltagelse

i Danmarks Mejeritekniske

Selskabs 5-7 årlige

seminarer, senest om Energioptimeringer

i mejeriindustrien.

Medlemskab styrker

netværket

Jeg vil som studerende og som formand

for Dairy students Club anbefale

nye mejeriteknologstuderende at

melde sig ind i Dairy Students Club.

Ikke alene pga. en lang række medlemsfordele

(se box) men også for

fællesskabets skyld.

Fællesskabet bidrager i høj grad

til netværksdannelse, hvilket er noget

jeg personligt drager rigtig meget

nytte af. Gennem mit medlemskab

har jeg mødt nye bekendtskaber

og udbygget mit netværk, og det ser

jeg som en virkelig stor fordel nu her,

hvor jeg skal ud og søge job efter endt

uddannelse. De forskellige arrangementer,

vi som medlemmer bliver inviteret

til, giver mulighed for at møde

alle mejeribrugets parter i et andet

forum, end det vi er vant til gennem

arbejde og studie. Det er ofte nemmere

og mere behageligt som ”nyt

medlem af mejerifamilien”, hvilket vi

studerende jo er, at skabe nye forbindelser

på denne måde.

Jeg kan varmt anbefale et medlemskab

i Dairy Students Club! ■

Medlemskab af Dairy Students Club

giver en lang række fordele – og et godt

fællesskab.

Medlemsfordele

Medlemskabet i Dairy Students

Club medfører en lang række

fordele for medlemmerne - bl.a.:

Mælkeritidende under skoleophold

+ Danish Dairy & Food

Industry

Mælkeritidende online eller

pr. post i praktikperiode

Mælkeritidendes Ugenyt (online

nyhedsbrev)

• Adgang til at søge legatstøtte

til studierejse i FMF (forudsat

indmeldelse i klubben)

• Adgang til relevante arrangementer

i FMF (Gratis)

• To årlige arrangementer sammen

med FMF og FTF-A

• Rådgivning ved ansættelseskontrakt

• A-kasse og dagpengeret fra 1.

ledighedsdag efter afsluttet

uddannelse (ved medlemskab

af FTF-A!)

• Rådgivning vedr. jobsøgning

(primært i FTF-A)

• Rådgivning ved job/jobsøgning

i udlandet

• Gratis medlemskab af FMF

frem til 31. marts i året efter

dimission

• Medlemskab af Forbrugsforeningen

• Mejeriliv MÆLKERITIDENDE (forsikringer) 2012 5

• Mejeribrugets Årbog


Derfor uddanner vi os til

mejeriteknologer!

Redaktionen har spurgt de unge 2. års studerende på mejeriteknologstudiet på Kold College

om, hvorfor de har valgt at tage netop denne uddannelse. Vi bringer her et redigeret udvalg af

de unges svar på uddannelsesvalg, studiemiljøet på Kold og forventede karrieremuligheder.

Studievalg

Hvorfor valgte I mejeriteknologuddannelsen?

Eva: Mejeristuddannelsen var ikke

nok, og jeg har lyst til at udfordre mig

selv. Derfor læser jeg videre til mejeriteknolog,

og det er en af de bedste

beslutninger, jeg har taget!

Søren: Min mejeristuddannelse med

det teoretiske/praktiske indhold samt

en god oplevelse af erhvervede resultater

og færdigheder gjorde mig

stærkt motiveret til at fortsætte og

udbygge min uddannelse.

Lasse: Det er den perfekte overbygning

på mejeristuddannelsen, og det

har jeg også fået bekræftet under uddannelsen.

Tintin: Det var nemt, for jeg fik mulighed

for at gå i dybden. Jeg er meget

glad for den chance, Arla Foods

og Kold College har givet mig. Jeg

glæder mig til at komme ud i arbejdslivet!

Lars: Mine ambitioner rakte længere

end et almindeligt mejeristjob.

Jeg overvejede mejeriingeniøruddannelsen,

men med familie og hus i

Nordjylland kunne jeg ikke overskue

fem år i København. Mejeriteknologuddannelsen

er en fin mellemvej, og

der er mange gode jobs at få - også

inden for andre industrier.

Nicolai: Jeg blev anbefalet uddannelsen

af en tidlig arbejdskollega, der

blev mejeriteknolog i 2010. Og min

mejerichef spurgte, efter mit mejeristpraktikophold,

om jeg havde lyst

til at læse videre til teknolog. Jeg syntes

selv efter mejeristuddannelsen, at

jeg manglede større viden om teorier

og teknologier i mejeribranchen.

Nick: Jeg overvejede i nogle år at

tage teknologuddannelsen, bl.a. fordi

den giver flere muligheder i en spændende

branche. Mange af mine venner

fra mejeristuddannelsen er blevet

mejeriteknologer, men da jeg blev

færdig som mejerist, havde jeg lige

købt hus og ikke råd til to år på SU.

Nu har jeg sparet op til at forfølge

min drøm!

Studiemiljøet

Hvordan er studiemiljøet på Kold og

jeres sammenhold som netop mejeriteknologstuderende?

Lars: Studiemiljøet på Kold College

er rigtig fint. Vi er kun 12 på vores

hold, og det giver bedre diskussioner,

for der er plads til, at alle bliver hørt.

Deltagerne

De deltagende mejeriteknologstuderende

i denne artikel er:

Eva Hrund Adalbjarnardóttir

Lars Gert Sørensen

Lasse Steen Jensen

Nick Christensen

Nicolai H Marinussen

Søren Flaunø

Tintin Mattsson Dahlhjelm

Undervisningen er ikke ren forelæsning.

Alle lærerne på skolen er også

super gode til at støtte os.

Eva: Det er virkelig godt, og vi har

et fint sammenhold, og der er også et

godt sammenhold på tværs af årgangene.

6 MÆLKERITIDENDE 2012 TEMA NR. 7


Søren: Studiemiljøet på Kold College

er ret godt, for vi kender mange

af de medstuderende, og det er altid

hyggeligt at få en sludder på gangene.

Blandt mejeriteknologerne er der et

særdeles godt sammenhold.

Nicolai: Både studiemiljøet og sammenholdet

er rigtig godt.

Lasse: Studiemiljøet på Kold er virkelig

inspirerende, ikke mindst undervisningen

i Træningsmejeriet er

særdeles interessant - Fredagsbaren

ligeså J

Nick: Jeg sætter stor pris på sammenholdet

i vores klasse. Vi hjælper

hinanden, både når det er privat og i

forhold til studiet.

Tintin: Studiemiljøet er meget godt

med masser af arrangementer som

seminarer, studieture og virksomhedsbesøg

med mulighed for at skabe

et bredt netværk. Vi har forskellige

NR. 7 TEMA

aldre, erfaringer og nationaliteter

(Sverige, Norge, Island og Danmark),

og det skaber mange gode diskussioner,

som alle i klassen tager del i.

Karrieremulighederne

Hvilke karrieremuligheder forventer

I, at uddannelsen kan give jer?

Tintin: Et arbejde hvor jeg kan

bruge min mejeriteknologiske viden

og dermed påvirke vigtige beslutninger.

Jeg interesserer mig for ledelse

og projekter, og jeg håber, at uddannelsen

øger mine chancer for at få arbejde

i den danske mejeribranche.

Eva: Jeg vil gerne arbejde med produktkvalitet

eller udvikling af nye/

forbedrede produkter. På lidt længere

sigt vil jeg gerne have en mellemlederstilling

eller blive elevansvarlig for

nye mejeristelever.

Lars: Jeg vil gerne have et job med

fokus på proces/produktudvikling på

et mejeri eller i beslægtet industri.

Søren: Jeg ser mig selv inden for

produktudvikling, men der er næsten

ingen begrænsning på, hvilken retning

man kan gå som mejeriteknolog.

Nicolai: Gerne inden for produktudvikling,

da det interesserer mig rigtig

meget. Men jeg synes også uddannelsen

ruster mig til andre muligheder,

f.eks. indenfor ledelse eller videreuddannelse,

som jeg også har overvejet.

Nick: Jeg regner med at stå en del

stærkere i forhold til et spændende

arbejde - gerne i udlandet!

Lasse: Jeg forventer uanede karrieremuligheder,

kun fantasien sætter

grænser. ■

De mejeriteknologstuderende

og nogle af deres lærere i

Træningsmejeriet på Kold College.

MÆLKERITIDENDE 2012 7


Unge ledere

Derfor tog vi mejeriteknolog

uddannelsen

Redaktionen har spurgt tre unge ledere, som for få år siden blev færdige som mejeriteknologer

fra Kold College, hvorfor de tog - og hvad de kan og har brugt mejeriteknologuddannelsen

til. Det fortæller Michael Jul Pedersen fra Alfa Laval Nordic A/S, René C. Byrgesen

fra Lactosan A/S og Johannes L. Jensen fra Arla UK mere om nedenstående.

Hele verden som arbejdsplads

Af Michael jul Pedersen, Salgsingeniør, Alfa Laval Nordic A/S

Hvorfor tog du mejeriteknologuddannelsen?

Allerede mens jeg var i lære som mejerist i 1998, besluttede

jeg mig for at læse videre til mejeriteknolog, for jeg

havde endelig fundet glæden ved at modtage undervisning.

Jeg syntes ganske enkelt, at det var super spændende

med al teorien bag mælken og alle de produkter,

som kan fremstilles af mælk! Jeg har også fået viden om,

hvorfor lille Danmark er en af verdens førende indenfor

mejeriproduktion samt salg og rådgivning inden for mejerianlæg

mm.

Hvad har uddannelsen betydet for dine

karrieremuligheder?

Med mejeriteknologuddannelsen har jeg fået en adgangsbillet

til spændende ansættelse også uden for mejeriernes

mure. Uddannelsen åbner en masse døre til jobs, hvor

hele verden kan blive din arbejdsplads.

Hvilken ballast har uddannelsen givet dig

som leder?

Den procestekniske viden, vi får som teknologer, kan man

bruge i mejeriindustrien i bred forstand. I mit job som opstartstekniker

fx, har jeg ofte brugt de kompetencer, jeg

Michael jul Pedersen,

Salgsingeniør,

Alfa Laval Nordic A/S

Michael er 31 år, gift, bor i Årslev på Fyn og har siden

april 2010 været salgsingeniør hos Alfa Laval Nordic.

2001: Uddannet mejerist

2001-2003: Mejerist på Falkenberg Mejeri i Sverige

2005: Uddannet mejeriteknolog

2005-2008: Opstartstekniker hos DSS Silkeborg

A/S med indkøring af anlæg i bl.a. Mellemøsten og

Europa.

2009-2010: Salgschef hos Hammerum Stainless,

ALPMA osteriudstyr til det skandinaviske marked.

2010-: Salgsingeniør hos Alfa Laval Nordic, salg af

sanitært procesudstyr i Danmark.

tilegnede mig på skolen. Vores uddannelse er meget unik

også i forhold til at få job hos en underleverandør til mejerierne.

Og her er mulighederne mange.

8 MÆLKERITIDENDE 2012 TEMA NR. 7


En investering i fremtiden

Af René C. Byrgesen, Produktionschef, Lactosan

Hvorfor tog du mejeriteknologuddannelsen?

Jeg tog uddannelsen for at styrke især mine mejeriteknologiske

færdigheder og for samtidig at åbne for muligheden

for at blive leder. Jeg ser uddannelsen som en ”investering”

i fremtiden. Om ”investeringen” så har været god,

afhænger jo af, om man udnytter de muligheder, som byder

sig.

Hvad har uddannelsen betydet for dine

karrieremuligheder?

Helt klart at jeg har haft mulighed for at vælge mellem

flere og mere spændende jobs. Den har også direkte været

med til at bane vejen for at blive leder.

Hvilken ballast har uddannelsen givet dig

som leder?

Via en bedre og bredere teknologisk forståelse kombineret

med merkonom grundfag som Virksomhedens Organisation

samt Ledelse og Samarbejde, mener jeg, at uddannelsen

giver et rigtig fornuftigt fundament for at kunne starte

René C. Byrgesen,

Produktionschef, Lactosan

René er 35 år, gift, bor i Morud, og har siden december

2011 været produktionschef på den fynske ostepulverfabrik

Lactosan.

2003: Uddannet mejerist

2005: Uddannet mejeriteknolog

2005-2007: Mejeriteknolog og ostemester, Løgismose

2007-2011: Produktionsforvalter, Uhrenholt Grøndal

2011-: Produktionschef, Lactosan

en lederkarriere. Jeg tror dog på sigt ikke, at det kan stå

alene, og jeg er derfor forberedt på, at lederjob kræver efteruddannelse/coaching

for at kunne leve op til fremtidens

krav.

Mange flere karriere muligheder

Af johannes L jensen, Team Leader, Stourton Dairy, Arla Foods UK

Hvorfor tog du mejeriteknologuddannelsen?

Da jeg i 2006 begyndte uddannelsen som mejerist, åbnede

jeg en dør til en helt ny verden, større end jeg havde

kunnet forestille mig, hvor jeg fik øje for, hvor spændende

et ”grundstof” mælk er. Med mejeriteknologuddannelsen

fortsatte min rejse i den ”hvide” verden, for jeg fik mulighed

for at grave dybere i teorien bag mælken. Horisonten

blev udvidet, ikke kun på det mejeriteknologiske område

men også med en bred viden inden for fødevareproduktion,

kemi og mikrobiologi.

Hvad har uddannelsen betydet for dine

karrieremuligheder?

Med en uddannelse som mejeriteknolog får man direkte

adgang til en lang række jobs. Uddannelsen er bred og

giver dermed mulighed for at specialisere sin karriere i

mange retninger. Jeg selv fik relativt hurtigt et job i England,

da det er velkendt, hvad en mejeriteknolog kan.

Hvilken ballast har uddannelsen givet dig

som leder?

Uddannelsen har givet mig et solidt fundament, for en

stærk teoretisk baggrund gør det lettere at betræde nye

johannes L jensen,

Team Leader,

Stourton Dairy, Arla Foods UK

Johannes er 35 år bor i Leeds, England og har siden

juli 2011 været teamleder i hytteostproduktionen på

Arla Stourton.

2008: Uddannet mejerist

2010: Uddannet mejeriteknolog

2010: Daglig leder Nimb Mejeri Tivoli

2010: Cheese Technician Stourton Dairy Arla Foods

UK

2011: Teamleader Stourton Dairy Arla Foods UK

veje. Som mejeriteknolog har jeg fået flere værktøjer, som

har gjort mig i stand til at klare mange forskellige funktioner

- lige fra en indvejningsseddel over personalehåndtering

til årsregnskab.

NR. 7 TEMA MÆLKERITIDENDE 2012 9


Arla Foods ansætter

naturligvis fortsat

mejeriteknologer

Arla Foods har i en årrække meget generøst sponsoreret et

antal mejeriteknologer under deres uddannelse. Dette ophører

nu. Viceadm. direktør Povl Krogsgaard svarer her på en række

spørgsmål om, hvilken betydning denne beslutning vil få

for mejeriteknologuddannelsen samt på spørgsmål om Arlas

holdning til ansættelse af teknologer i fremtiden.

Ikke målrettede stillinger

Arla Foods har mange mejeriteknikere

og mejeriteknologer ansat. Hvor

mange og på hvilke niveauer og dele

af organisationen er disse ansat?

I Arla Foods findes ikke målrettede

stillinger til mejeriteknologer, og dermed

er der heller ikke niveauer i organisationen,

som præcist matcher

en mejeriteknolog. Hvis vi ser tilbage

på de kandidater, vi har ansat i løbet

af de seneste 6-7 år, er det typiske billede,

at en nyuddannet mejeriteknolog

først bliver ansat i en mejeriststilling

i 1-2 år, før der viser sig en projektansættelse,

hvor de teknologiske kompetencer

fra uddannelsen for alvor kan

anvendes aktivt.

Mejeristuddannelsen styrkes

Hvorfor anser Arla Foods disse medarbejdere

som værdifulde - hvilke

særlige kompetencer har de?

Det udvidede kendskab til det mejerifaglige

område vil altid være meget

værdifuldt for Arla Foods. Evnen til

at fordybe sig i teknologiske detaljer

og til at kunne bidrage med nye vinkler

og vedvarende løsninger på optimeringsprocesser

i produktionen vil

mere end nogensinde være afgørende

for, om vi når vores mål. Vi har sikret

de mejerifaglige kompetencer i vores

uddannelsesstrategi ved entydigt

at samle vores indsats omkring en betragtelig

styrkelse af mejeristuddannelsen

og ikke mejeriteknologuddan-

nelsen. F.eks. går Arla foran med en

ny tiltrækningskampagne, der synliggør

faglige og karrieremæssige muligheder

i mejeribranchen.

På egne ben

Arla Foods har i en årrække meget generøst

sponsoreret et antal mejeriteknologer

under deres uddannelse. Dette

ophører nu. Vil du fortælle lidt om

hvorfor, og hvilken betydning I tror,

det vil få for uddannelsens fremtid?

Sponsoratet var oprindeligt tænkt som

en investering i uddannelsens fremtid,

fordi den havde været igennem nogle

omstruktureringer (fra 1-årig mejeritekniker

til 2-årig procesteknolog til

sidenhen mejeriteknolog og med varierende

praktiklængde undervejs).

Omstruktureringen gjorde det vanskeligt

at se dens klare profil. Vi mener

dog, at uddannelsen nu bør kunne stå

på egne ben og klare sig uden en sådan

form for støtte. Hvorvidt dette vil

få indflydelse på uddannelsens fremtid

er umuligt at svare på. I 2011 var

det stadig muligt at søge Arla Foods

sponsorordning, men på trods af dette

var der kun én kandidat til uddannelsen

som mejeriteknolog. Så selv om

muligheden var til stede, har uddannelsen

ikke formået at tiltrække det

nødvendige antal studerende.

Hvis uddannelsen ophører?

Hvis det går sådan, at uddannelsen

lukker, hvilken betydning vil det så få

Viceadm. direktør Povl Krogsgaard,

Arla Foods

for Arla Foods, og hvilken uddannelsesmæssig

baggrund vil de, der ansættes

i de nuværende teknologstillinger,

forventes at skulle have?

Arla Foods prioriterer naturligvis fortløbende

at investere aktivt i de mejerifaglige

uddannelser. Hvis uddannelsen

skulle ophøre, vil vi i samarbejde

med Kold College etablere et tilsvarende

efteruddannelsestiltag for mejerister,

således at der fortsat vil være

et tilbud om at supplere sin mejeristuddannelse

med yderligere kompetencer

og ny viden inden for det teknologiske

område.

Fortsat ansættelse

Hvis uddannelsen fortsætter, og der

udklækkes nye mejeriteknologer

hvert år fremover, hvordan vil Arla

Foods indstilling så være til at ansætte

mejeriteknologer i fremtiden?

Når Arla Foods i dag opslår stillinger

inden for det procesteknologiske område,

så søger vi efter både velkvalificerede

mejerister og mejeriteknologer,

og dette vil også være gældende fremover,

så en mejeriteknolog vil naturligvis

fortsat kunne komme i betragtning

til fremtidige jobs i Arla Foods.

Behøver de nyuddannede mejeriteknologer

være bekymrede for jobmuligheder

hos Arla Foods?

Jobmulighederne for de kommende

årgange af nyuddannede mejeriteknologer

vil være på stort set samme niveau

som i de seneste 4-5 år, så umiddelbart

er der ingen ændring. ■

AC

10 MÆLKERITIDENDE 2012 TEMA NR. 7


Chr. Hansen har brug for

flere mejeriteknologer

- Vi har mange mejeriteknologer ansat i

forskellige stillinger inden for innovation og

produktudvikling, projektstyring, salg og

marketing, og nogle er røget helt til tops som

fx salgsdirektører for internationale regioner.

Chr. Hansen har nok i gennemsnit brug for

1-2 nye mejeriteknologer årligt. Det vurderer

Esben Laulund, der selv er uddannet mejeriingeniør

og leder af Innovationsområdet hos

den internationale biosciencekoncern Chr.

Hansens division for kulturer og enzymer.

Uddannelse & Karriere

- Mejeriteknologer har gode ansættelsesmuligheder

hos Chr. Hansen, og

alene i Chr. Hansens danske Innovationscenter

er der pt. fem teknologer

ansat. Der er også en del medarbej-

NR. 7 TEMA

dere i ingredienskoncernens marketing

og salgsafdelinger, der har mejeriteknologbaggrund.

- Nogle af dem

er røget helt til tops som salgsdirektører

for Chr. Hansens internationale

markedsregioner, fortæller Esben

Kort om Chr. Hansen

Biosciencevirksomheden Chr. Hansen har hovedsæde i Hørsholm og ingrediensproduktion

på tre fabrikker i Danmark samt på fem kontinenter,

foruden datterselskaber for applikation, salg og marketing verden over.

Chr. Hansen beskæftiger 2.300 ansatte i mere end 30 lande.

Esben Laulund, Senior Vice President hos Chr. Hansen, vurderer, at ingrediens-

koncernen årligt har brug for gennemsnitligt 1-2 nye mejeriteknologer.

Laulund, der selv er leder af Innovationsområdet

i Chr. Hansens division

for kulturer og enzymer.

Uddannelse & Personlighed

- Vi værdsætter mejeriteknologerne,

fordi de er fagligt uddannede til at

forstå vore kunders produkter og

tekniske processer. De skal kunne

tale med kunderne og kommunikere

kundernes ønsker tilbage til Chr.

Hansens udviklere. Den uddannelsesmæssige

baggrund er en forudsætning

for et job hos os, men det er også

meget vigtigt, at de ansatte har de

rette menneskelige egenskaber til at

kommunikere med kunderne og forstå

de proces- eller produktteknologiske

udfordringer, som Chr. Hansen

skal løse for kunderne, understreger

Esben Laulund.

En til to nye om året

Til spørgsmålet om, hvor stort Chr.

Hansens behov for ansættelse af nye

mejeriteknologer er, vurderer Esben

Laulund, at det på koncernplan vil

være 1-2 om året. ■

AMT

MÆLKERITIDENDE 2012 11


SPX værdsætter mejeriteknologernes

kompetencer

Af Claus Riis,

Senior Innovation

Center Technician,

SPX Flow

Technology,

Silkeborg

Et højt mejerifagligt niveau

SPX Flow Technology i Silkeborg har

pt. 16 ansatte, der er uddannede mejeriteknologer.

De varetager og supporterer

opgaver inden for salg, marketing,

design, test/opstart af anlæg

samt innovation. Mejeriteknologernes

absolut stærke side er den praktiske

uddannelse til mejerist, en god

og bred teoretisk mejerividen samt

grundlæggende maskinteknik. Dette

sætter dem i stand til at tale med vores

kunder på et højt mejerifagligt niveau

og forstå deres ønsker og krav til

nye mejerianlæg. Mange steder i verden

er der stor faglig respekt for folk

med en dansk mejeriuddannelse.

Hos SPX i Silkeborg har vi mange ansatte med

mejeriteknologbaggrund, fordi de ofte er meget dygtige til at

omsætte avanceret teori til praktisk produktion. Der har været

store udsving i vores behov for mejeriteknologer, men med den

nuværende udvikling af mejeri/fødevaresegmentet forventer vi

at skulle ansætte 1-2 teknologer årligt de kommende år.

Et betydeligt forspring

Mejeriteknologernes unikke kombination

af praktisk erfaring og bred

teoretisk mejerividen giver dem et

betydeligt forspring i forhold til mejeristerne,

når det handler om forståelse

af anlægsopbygning og design.

Kombinationen af praktik og teori

betyder også, at mejeriteknologerne

som oftest er meget dygtige til at omsætte

avanceret teori til praktisk produktion.

Kort om SPX Flow

Technology

SPX Flow Technology segmentet designer, fremstiller og installerer

højtekniske løsninger til at forarbejde, blande, måle

og transportere væsker udover at give løsninger til luft- og gasfiltrering

og tørring. Segmentet giver support til globale industrier

for føde- og drikkevarer, mejeriprodukter, farmaceutiske

produkter, olie og gas, energi og industrielle markeder.

SPX (NYSE: SPW) er en globalt Fortune 500 flerindustriel forarbejdningsvirksomhed.

Med hovedkontorer i Charlotte, USA

har SPX 15.500 medarbejdere i mere end 35 lande verden over.

En til to nye om året

Historisk set har der været meget

store udsving i behovet for mejeriteknologer

i Silkeborgafdelingen. Set

i lyset af den strategi, som SPX har

lagt for udvikling af mejeri/fødevaresegmentet,

giver det en stor optimisme,

der betyder, at vi i Silkeborg

forventer at skulle ansætte 1-2 teknologer

årligt de kommende år. ■

12 MÆLKERITIDENDE 2012 TEMA NR. 7


SU og lønarbejde under

studiet

Procesteknologuddannelsen er en af

de uddannelser, der er SU berettigede.

Styrelsen for Videregående Uddannelser

og Uddannelsesstøtte har

en hjemmeside. På www.su.dk kan

man under fanen SU til videregående

uddannelser finde satser og betingelser.

Der er også mulighed for at søge

SU lån under særlige vilkår. Som SU

berettiget kan du også få et SU-pendlerkort

til busser og tog til brug mellem

bopæl og studiestedet.

Du kan ligeledes forstrække økonomien

ved et feriejob. Juli og august

måned er altid studiefrie, ligesom

der især omkring jul og påske altid er

sammenhængende studiefrie dage,

hvor du kan arbejde i et feriejob.

Det vil være for omfattende at

bringe en samlet oversigt over SU

reglerne, men en kort oversigt bringes

her. Det skal bemærkes, at SU er

skattepligtig!

Praktikken i 4. semester er ulønnet

praktik. Det betyder, at virksomheden

ikke aflønner i praktikperioden,

hvor SU kører videre.

Fonde og legater

Udover SU er det muligt at søge nogle

fonde og legater, der traditionelt støt-

NR. 7 TEMA

Af Birger Holmeå

Christiansen,

mejeriteknolog

og faglærer, Kold

College, Mejeri

Økonomi under

teknologstudiet

Studiet til ernærings-, fødevare-, proces- og mejeriteknolog er

SU berettiget. Desuden er det muligt at søge midler fra fonde

og legater, der traditionelt støtter mejeriteknologstuderende,

dels under studiet og dels til studierejser.

Mejeriteknologstudiet er SU berettiget, og de studerende kan desuden søge en række

legater.

ter mejeriteknologstuderende, dels

under studiet og dels til studierejser.

Eksempler herpå er:

• Foreningen af mejeriledere og

funktionærers Hjælpefond og Foreningen

af mejeriledere og funktionærers

Jubilæumsfond der

administreres af Foreningen af mejeriledere

og funktionærer, Munkehatten

28, 5220 Odense SØ.

• Meta Lunds Mindefond administreres

af Mælkeritidende, Munkehatten

28, 5220 Odense SØ.

• Hjeddingfonden ved Knud Krogsgaard,

Engdraget 39, 6870 Ølgod.

• Mejeriforeningen, Sønderhøj 1, 1.,

8260 Viby J. administrerer Johannes

Kyeds Fond og Danske Mejeriers

Fællesorganisations jubilæumsfond

af 10. juni 1982.

• Læge frk. Else Mogensens Fond

uddeler også studielegater. Ansøgningsskema

fås ved studievejledningen

på Kold College. ■

SU til udeboende 5.662 kr. pr. måned

SU til hjemmeboende 2.815 kr. pr. måned

SU lån 2.897 kr. pr. måned

Supplerende SU lån for forsørgere 1.450 kr. pr. måned

Ved siden af SU må man tjene 8.901 kr. pr. måned

Ved månedsvis fravalg af SU fx ved 17.900 kr. pr. måned. Dette beløb stiger til

sommerferiejob må man tjene 26.019 kr. pr. måned for hvert barn under 18 år

SU pendlerkort Afhængig af strækning, max 562 kr. pr. måned

MÆLKERITIDENDE 2012 13


Mejeritekniker/Mejeri teknologuddannelserne

gennem 50 år

Af uddannelseschef

Bjarne Vagn

Larsen,

Kold College

Mejeriteknikeruddannelsen

Fra 1889-1961 gennemførtes kurser

for udlærte mejerister på både Dalum

Mejeriskole og på Ladelund Mejeriskole.

Disse kurser blev til sidst benævnt

som 8 måneders kurserne.

I forbindelse med den nye lærlingeordning,

som trådte i kraft i 1961,

skulle alle mejerielever deltage i et

teoretisk kursus på en af mejeriskolerne

i løbet af læretiden. På dette teoretiske

kursus lærte man nu mejerieleverne

en stor del af det pensum,

som man tidligere havde givet på 8

måneders kurserne for udlærte mejerister.

Mejeriskolerne Dalum og Ladelund

besluttede derfor i 1962 at oprette et

9 måneders fortsættelseskursus for

mejerister, som var blevet udlært efter

den nye ordning. De nye mejerister,

som havde gennemgået dette

9 måneders fortsættelseskursus, fik

fra starten betegnelsen ”Mejeriteknikere”.

Frem til 1975 var mejeriteknikeruddannelsen

9 måneder, men blev

i 1975 forlænget til 10 måneder, idet

der blev indført øvelser i det dengang

nybyggede Træningsmejeri. Mejeriteknikeruddannelsen

blev løbende

ajourført og fra 1990 blev den en

1-årig uddannelse.

Mejeriteknologuddannelsen

Fra år 2000 sker der en radikal ændring

af teknikeruddannelserne i

Danmark som led i Undervisningsministeriets

reform på området. Hensigten

var at skabe større overblik for

de studerende og erhvervslivet. De 75

teknikeruddannelser bliver ændret til

15 grupper af kortere videregående

uddannelser (KVU), som alle nu er

2-årige. Hermed ophørte mejeriteknikeruddannelsen

som selvstædig uddannelse

og blev nu en del af den nye

Procesteknologuddannelse.

Procesteknologuddannelsen afløste

i år 2000 de tre teknikeruddannelser

inden for hhv. levnedsmidler,

kemi og mejeri. Procesteknologuddannelsen

var frem til 2009 opbygget

således, at det første år var fælles

for de tre uddannelser og på det

andet år kunne de studerende vælge

I juni 2011 dimitterede 10 nye mejeriteknologer fra Kold College. De ses her sammen

med deres studiekammerater og lærere.

mellem tre specialer: Fødevare, mejeri

og proces.

Procesteknologuddannelsen blev i

foråret 2009 revideret, og i denne reviderede

bekendtgørelse til Procesteknologuddannelsen,

som trådte

i kraft fra sommerferien 2009, skal

især fire ændringer fremhæves:

1. Som på alle akademiuddannelser

er der indført 3 måneders obligatorisk

praktik på specialerne.

2. De studerende kan nu vælge imellem

fire specialer: Ernæringsteknolog,

Fødevareteknolog, Mejeriteknolog

og Procesteknolog.

3. Uddannelsen har nu en fællesdel

på et ½ år, mod tidligere 1 år.

4. På den nu 2-årige mejeriteknologuddannelse

er der flere grundlæggende

fag, der indgår 3 måneders

obligatorisk praktik, og der lægges i

større grad vægt på det tværfaglige

element i uddannelsen. ■

Uddannede mejeriteknikere

1962-2000

Land Ca. antal

Danmark 1.204

Norge 66

Sverige 32

Island 85

Færøerne 4

Andre 6

Der er fra Kold College (Dalum) i perioden

1962/63 til 1999/2000 uddannet i alt

1.407 mejeriteknikere.

Uddannede mejeriteknologer

2000-2001

Land Ca. antal

Danmark 101

Norge 2

Sverige 7

Island 8

Andre 3

Der er fra Kold College i perioden 2000/

2002 til 2009/2011 uddannet i alt 121

mejeriteknologer.

14 MÆLKERITIDENDE 2012 TEMA NR. 7


Karriereliste

Mejeriteknikere/teknologer, der er registrerede medlemmer

i FMF, har typisk følgende titler og arbejdsområder

i mejeriindustrien:

Account Manager

Adm. direktør

Administration Manager

Afdelingsleder

Application Manager

Applikationstekniker

Arbejdsleder

Business Unit Manager

Dairy Technologist

Direktør

Driftsleder

Driftslederassistent

Driftsteknolog

Fabrikschef

Fabriksdirektør

Faglærer

Fermenterings assistent

Food Technician

Holdformand

Innovationsdirektør

Key Account Manager

Konsulent

Kvalitetsansvarlig

Kvalitetskoordinator

Kvalitetstekniker

Kørselsleder

Laboratorieleder

Linjeleder

Mejerichef

Mejeridirektør

Mejeriejer

Mejerilærer

Miljøkoordinator

Opstartstekniker

Ostemester

År Indmeldt

1980 7

1981 9

1982 11

1983 14

1984 12

1985 12

1986 10

1986 10

1987 17

1988 23

1989 17

NR. 7 TEMA

Pakkerichef

Pakkeriforvalter

Pakkerileder

Planlægningsassistent

Planlægningschef

Procesoperatør

Processpecialist

Procesingeniør

Procesteknolog

Product Manager

Produktchef

Produktionschef

Produktionsdirektør

Produktionsforvalter

Produktionsleder

Produktionstekniker

Produktudvikler

Project Manager

Projektingeniør

Projektleder

PTU Chef

QEHS Manager

Regional Sales Manager

Regionsdirektør

Salgschef

Section Manager

Seniorkonsulent

Teamleder

Technical Manager

Technology Sales

Manager

Teknisk konsulent

Tilsynsførende

Udviklingstekniker

Vicedirektør

År Indmeldt

1990 13

1991 17

1992 10

1993 10

1994 7

1995 13

1996 9

1997 14

1998 13

1999 16

2000-2009 33

Tabel 1: Antal mejeriteknikere indmeldt i Foreningen af mejeriledere

og funktionærer i årene 1980-1999 samt mejeriteknologer

indmeldt i tiåret 2000-2009.

Det naturlige valg!

Gennem de seneste 50 år er der fra Dalum/

Kold College uddannet 1.528 mejeriteknikere/

teknologer. En stor del af disse er beskæftiget

inden for mejeriindustrien, og rigtig mange af

dem har desuden valgt at blive medlemmer i

Foreningen af mejeriledere og funktionærer. -

Et helt naturligt valg, for et aktivt medlemskab

af foreningen giver adgang til netværksdannelse

og indflydelse i mejeribranchen.

FMF

Foreningen af mejeriledere og funktionærer har omkring

800 medlemmer, og heraf er de godt 550 erhvervsaktive.

I den aktive gruppe af medlemmer har de fleste mejerifaglige

uddannelser som mejerister og mejeriteknikere/teknologer.

FMF er, som navnet indikerer, en faglig forening

for ledere og funktionærer/specialister - på mange forskellige

niveauer - i mejeriindustrien.

Gennem de to årtier 1980-1989 og 1990-1999 har ca.

270 mejeriteknikere/teknologer valgt Foreningen af mejeriledere

og funktionærer som deres faglige forening, som

det ses i tabel 1. Her fremgår det også, at lidt færre, nemlig

33 mejeriteknologer har meldt sig ind i FMF gennem det

seneste tiår 2000-2010, og det skyldes primært, at der er

uddannet langt færre teknologer end tidligere, samt at der

for nogle kan gå et par år, før det jobmæssigt er aktuelt at

søge ind i Foreningen af mejeriledere og funktionærer.

Efter etableringen af Dairy Students Club er det aftalt, at

FMF støtter de unge nyuddannede teknologer med et kontingentfrit

medlemskab det første år efter dimissionen.

Karriererne

De nuværende ca. 300 mejeriteknikere/teknologer, der er

medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer,

har mange forskellige jobs på mejerier i ind- og udland

samt i mejeriernes leverandørvirksomheder. Sidstnævnte

firmaer er typisk leverandører af mejerimaskiner,

ingredienser, emballager, analyser og hygiejnekoncepter

etc. til mejerierne. Naturligvis er nogle jobtyper besat af

mejeriteknikere/teknologer i videre udstrækning end andre,

bl.a. er rigtig mange ansat som arbejds-/drifts-/linjeledere

på mejerierne, desuden har en del karrierer som

produktions-/fabriks-/mejerichefer. Også arbejdsområder

inden for fx undervisning samt inden for udvikling,

projekter og salg i leverandørindustrien er typiske karrieremuligheder

for mejeriteknologer. ■

AMT/BMN

MÆLKERITIDENDE 2012 15


Følgende virksomheder har valgt at støtte dette særnummer om:

Mejeriteknologuddannelsen

& Mejeriteknologerne

info@saedager.dk www.saedager.dk

16 MÆLKERITIDENDE 2012 TEMA NR. 7


Thise øger omsætningen

På trods af de vanskelige afsætningsforhold for økologiske

mælkeprodukter til krisebevidste forbrugere, så øgede Danmarks

største selvstændige økologiske mejeri, Thise i 2011

sin omsætning til 539 mio. kr. mod 500 mio. kr. i 2010. Resultatet

blev sidste år på 5,5 mio. mod 13 mio. kr. året før.

Samlet betalte Thise sine andelshavere 3,06 kr. pr kg

mælk, og det er en af mejeriets højeste mælkepriser nogensinde,

oplyser Thises mejeribestyrer Poul Pedersen. Thise

har 80 andelshavere og 130 ansatte, der forædler leverandørernes

årlige 88 mio. kg mælk til økologiske mejeriprodukter.

(Foto: Thise).

KU Science inviterer til Chemometric

Session

KU Food Science afholder en foredragsrække om Kemometri

i anledning af, at Lars Nørgaard er udnævnt til professor.

Han vil levere sin tiltrædelsesforelæsning med titlen

”Kemometri - udforskning og løsning af komplekse udfordringer

inden for forskning og udvikling”. Udover Lars Nørgaard

deltager også professor Tormod Næs og professor Harald

Martens med indlæg om Kemometri.

Arrangementet finder sted torsdag den 26. april kl. 13-16

- efterfulgt af en reception på Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg.

Arla Ingman klager over Valio

Arla Ingman har indgivet en klage over Finlands største mejeriselskab,

Valio, til de finske konkurrencemyndigheder,

da virksomheden har grund til at mistænke, at nogle af Valios

handlinger på detailmarkedet er i strid med den finske

konkurrencelov. Arla Foods oplyser, at de finske konkurrencemyndigheder

pt. undersøger sagen.

Arla Ingman har ca. 25-30% af det finske mejerimarked,

mens Valio har den dominerende position. (Foto: Arla).

NR. 7

Initiativpris til Arla

Bislev Mejeri

Kort fortalt

Nibe Erhvervsråd har for 17. gang uddelt

sin Initiativpris, og denne gang til Arla

Foods Bislev Mejeri. Initiativprisens formål

er at påskønne og støtte de erhvervsrelaterede

initiativer i Nibe-regionen, og

kriteriet for at modtage prisen er, at virksomheder

o. lign. har ydet dynamisk indsats

til gavn for bl.a. beskæftigelsen.

I begrundelsen fra Nibe Erhvervsråd lyder bl.a., at Arla

Bislev altid har betydet meget for beskæftigelsen i Nibe-området,

og at hvidost-mejeriet på trods af Muhammedkriser

har formået at bibeholde og endda øge antallet af medarbejdere

til i dag 130 ansatte. Bislev blev også hædret, fordi

virksomheden i dag er langt mere åben over for offentligheden

end for nogle år siden. (Arkivfoto af Arla Bislevs mejerichef

Jonna Mortensen).

Svaneke Is åbner i Tivoli

Det bornholmske ismejeri, Svaneke Is åbner den 12. april

en filial ved hovedindgangen til Tivoli. Her kan gæster og

kunder følge produktionen af isen, der laves på mælk og

fløde fra jerseykøer og nordiske bær, krydderurter og frugter.

Svaneke Is laver både flødeis, sorbet og sherbeth, som

er en variant af sorbet tilsat lidt fløde og mælk, så den får

fylde. - Tivoli kommer til at spille en betydelig rolle, når vi

introducerer nye is i løbet af sommeren, oplyser direktør

Søren Hald fra Svaneke Is i en pressemeddelelse.

Rekordresultat fra Foss

Foss-koncernen øgede i 2011 omsætningen med 6%, mens

indtjeningen er forbedret med 31% til 339 mio. kr., og det

er ifølge Jyllands-Posten selskabets bedste driftsresultat nogensinde.

Det er især Foss’ salg af analyseinstrumenter til fjerne

markeder i Asien og Latinamerika, der har givet de gode resultater,

bl.a. er salget til Brasilien og Kina vokset med 23%,

mens Indien ligger i top med en vækst på 33%. Foss har i

2011 øget sin salgsstyrke med knap 35% og har også etableret

nye salgs- og serviceselskaber - senest i Mexico.

Mejeriindustriens Arbejds miljøkonference

2012

Årets Arbejdsmiljøkonference i mejeribranchen afholdes

torsdag den 29. november 2012 på Hotel Comwell i Kolding.

Flere informationer om konferencen følger i Mælkeritidende

i løbet af de kommende måneder.

MÆLKERITIDENDE 2012 25


Kort fortalt

BGB-møde om Danbo og Havarti

BGB-Udvalget indbyder samtlige producenter af Danbo

og Havarti til statusmøde vedr. BGB beskyttelse af

Danbo og Havarti.

Ansøgningen for BGB beskyttelse af Danbo blev offentliggjort

i EU den 2. februar 2012. Der er herefter 6

måneders indsigelsesfrist. Hvis der ikke indløber indsigelser,

vil beskyttelsen af Danbo træde i kraft kort tid

herefter. Havarti er stadig i proces ved EU men forventes

offentliggjort snarest. Herefter gælder samme indsigelsesregler.

Statusmødet afholdes den 31. maj 2012 kl. 12.30 på

Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N. Tilmelding senest

den 3. maj 2012 til Sven Ålborg på saa@lf.dk (Fotos:

Käse aus Dänemark, Danske Mejeriers Fællesorganisation).

Arla kan ikke sælge Grådö

Arla har ikke kunnet sælge Milko mejeriet i Grådö, så nu

overtager en ekstern partner opgaven, oplyser Arla Foods.

Salget er et vilkår fra de svenske konkurrencemyndigheder

i forbindelse med Milkos fusion med Arla i november 2011.

Tine ønsker øget ostetold

Den norske mejerikoncern Tine ønsker øget told på import

af ost til Norge. Hvis det lykkes, vil det bl.a. ramme danske

mejeriers eksport af gule oste til Norge. Ifølge flere regnestykker

vil Tines ønske tredoble toldbeskyttelsen og nå 260%.

Norge importerede sidste år

knap 11.000 tons gule

oste, og heraf kom

omkring halvdelen

fra Danmark.

(Foto: TINE).

DTU og KU i fødevaresamarbejde

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Københavns Universitet

(KU) indleder et lovende 5-årigt samarbejde på fødevare-

og veterinærområdet med det mål at styrke den

danske fødevareindustri og -produktion, sikre fødevarekvalitet

i hele jord-til-bord kæden og Danmarks europæiske

position inden for fødevareforskning.

KU og DTU dækker ca. 85% af al fødevareforskning i Danmark,

og universiteterne har en tilsammen en unik position

til at få natur-, bio- og teknisk videnskab til at gå op i en højere

enhed. De to universiteter er specialiserede i hver deres

led i fødekæden, og bruger samarbejdet som en løftestang

for at udnytte de komplementære kompetencer. Med

formaliseringen af det i forvejen tætte samarbejde kan de

to universiteter tiltrække endnu flere EU-midler og store

forskningsprojekter til gavn for universiteternes erhvervssamarbejde,

uddannelser og betjening af myndighederne.

Et af de første initiativer i aftalen er etableringen af et virtuelt

center, som vil give erhvervslivet, myndigheder, forskere

og studerende et nemt og overskueligt overblik over

KU’s og DTU’s aktiviteter på fødevare- og veterinærområderne.

Orana satser mere på Vietnam

Orana A/S, der producerer frugtkoncentrat til bl.a. juiceproducenter

og mejerier, markedsfører sig nu under eget

varemærke i detailhandlen og cateringmarkedet i Vietnam,

skriver Børsen. Oranas afsætning på dette marked udgør

3,2 mio. kr., og det er ca. 5% af virksomhedens totale omsætning

i Vietnam, der er blandt Oranas fem vigtigste markeder.

Oranas varemærke i Vietnam hedder Østerberg (efter stifterens

efternavn), og Østerberg frugtkoncentrat bruges bl.a.

af de vietnamesiske forbrugere samt på cafeer til at blande

med yoghurt eller mælk til smoothies, som er populære også

i Vietnam. Orana sælger til ca. 50 supermarkeder og 30 cafeer

i Ho Chi Minh City. (Foto: Colourbox).

26 MÆLKERITIDENDE 2012 NR. 7


Forskningsartikler i Mælkeritidende

2006-2010

Gennem mere end et par årtier har mejeriforskere på danske

universiteter gennem artikler i Mælkeritidende givet

bladets læsere indblik i de nyeste resultater fra mejeriforskningens

verden. Mælkeritidende udgiver nu de seneste af

disse artikler fra forskning udført med bidrag fra Mejeribrugets

ForskningsFond og bragt i Mælkeritidende 2006-

2010.

”Artikelsamling fra Mejeribrugets ForskningsFond bragt

i Mælkeritidende 2006-2010”

er på 176 sider, og indeholder

knap 60 forskningsartikler fra

godt 100 forskere. Artikelsamlingen

koster 280 kr. ex moms

og forsendelse, og den kan købes

via Dairy Books www.

dairybooks.dk eller ved henvendelse

til sekretariatet tlf.

66 12 40 25.

NR. 7

ULYKKESFORSIKRING

via Mejeriliv

Som medlem af Foreningen af mejeriledere og

funktionærer eller Dansk Mejeriingeniør Forening,

har du ALTID mulighed for at tegne en Heltids ulykkesforsikring

i Mejeriliv, via Optima forsikringsagentur,

som dækker alle døgnets 24 timer og også på

rejser i udlandet.

Du kan sikre din familie og dig selv

mod ubehagelige økonomiske

vanskeligheder, hvis ulykken

skulle indtræffe og du

sammensætter selv

dine forsikringssummer

og dækninger efter eget

ønske.

Milko mister varemærkenavn

Milko, der nu er fusioneret med Arla Sverige, har mistet retten

til varemærket ”Norrfil”, efter det nordsvenske mejeriselskab

Norrmejerier i en ansøgning til de svenske patent-

og registreringsmyndigheder har anført, at vare mærkenavnet

kan forveksles med flere af Norrmejeriers produkter. Myndighederne

har afgjort, at Norrfil ligger for tæt på Norrmejeriers

varemærker Norrglass og Norrgott. (Foto: Arla/

Milko).

Begæring om Ulykkesforsikring

via Mejeriliv kan

fi ndes på www.optimagruppen.dk

under fanen

“gruppeaftaler”.

www.optima-gruppen.dk

Tlf. 70 27 80 45

MÆLKERITIDENDE 2012 27


Kort fortalt

Vind, bølger, sol & gylle

Regeringen har indgået et bredt energiforlig med alle Folketingets

partier på nær Liberal Alliance. I energiaftalen bliver

sol, bølger og vindkraft samt biogas heldigvis styrket.

På vindsiden er det besluttet, at 35% af energien i 2020

skal komme fra vedvarende kilder. Halvdelen af elforbruget

hentes fra vindmøller. Der afsættes 100 mio. kr. over fire år

til at støtte nye VE-teknologier til elproduktion, bl.a. solenergi,

samt 25 mio. kr. til bølgekraft. Desuden skal brugen

af biogas udbygges bl.a. med tilskud til kraftvarme, og anlægsstøtten

øges fra 20 til 30%. Hvis der ikke kommer tilstrækkelig

fremdrift med biogassen i 2012-2013, skal der

foreslås nye initiativer.

Der afsættes desuden bl.a. en pulje til at fremme effektiv

brug af vedvarende energi i virksomhederne på 250 mio. kr.

i 2013 stigende til 500 mio. kr. årligt i 2014-2020.

Premier Is - med flødefokus

Danmarks ældste ismejeri, Premier Is i Thisted går den nye

sæson i møde med fokus på fløde og klassiske råvarer i is, der

passer til danskernes smag. Den nye serie, ”Premiers Gammeldags

Flødeis” består af de klassiske varianter - chokolade,

vanilje, jordbær, solbær og nougat - men i en ny og moderne

udgave. Isen er fremstillet ved hjælp af en ny metode, der rører

isen ned i selve bægeret, så alt sovs, bær og bites mv. fordeler

sig rundt i hele bægeret. Dermed er den sidste bid mindst

ligeså god som den første. (Foto: Premier Is).

L&F nomineret til stor pris

Landbrug & Fødevarers kampagne, Den Nye Fortælling, der

tidligere har vundet prisen som den bedste annonce i Jyllands-Posten

kåret af læserne, er nu nomineret til en ny pris

i reklamebranchens Creative Circle. Den Nye Fortælling er

nomineret i kategorien for bedste film-tekst, hvor Jørgen

Leths speaker med indledningen: Der er et yndigt land på

5,4 mio. hektar. Vinderne af Creative Circle offentliggøres

den 11. maj.

Skånemejerier stopper med

egnsmælk

To år efter lanceringen standser Skånemejerier nu produktionen

af egnsmælk fra Småland og Blekinge, oplyser mejeriet

i sit medlemsblad. I foråret 2010 var der pæn efterspørgsel

på lokalmælk og villighed til at betale mere for

mælken, men det gik ret hurtigt over igen. Ifølge Skånemejerier

har egnsmælken dog fungeret som døråbner for andre

af koncernens mejeriprodukter i regionerne Småland

og Blekinge, hvor Skånemejerier inden da ikke havde nogen

større afsætning. (Foto: Skånemejerier).

Scanding blandt Europas bedste

Scanding A/S har gjort det danske marked attraktivt for den

tyske pumpeproducent Bornemann. Det er Bornemanms

dobbelt skruepumpe, som Scanding har haft stor succes med

bl.a. ved salg til Thise Mejeri samt til flere andre danske fødevarevirksomheder.

Skruepumpen er selvansugende til et

vakuum indtil 0,8 bar når den er fyldt, og med et spænd i

pumpehastighederne fra under 100 op til 3600 rpm, er den

samme pumpe anvendelig til flere forskellige produkttyper.

En af fordelene ved Bornemann pumpen er, at den ikke kræver

en ekstra CIP pumpe. På billedet ses direktør og stifter

af Scanding, Palle Müller-Hansen (tv.) og sælger Mogens

Bak med en udstillingsmodel af den dobbelte skruepumpe

fra Bornemann. (Foto: Scanding). ■

28 MÆLKERITIDENDE 2012 NR. 7


50 år

Vedligeholdelseschef Lars Galsgård Christensen, Arla Foods

Holstebro Mejeri fylder den 10. april 50 år.

50 år

Kørselschef Ole Højris Christensen, Arla Foods Slagelse FVT

fylder den 12. april 50 år.

50 år

HR Business Partner Lone Nielsen, Arla Foods fylder den

15. april 50 år.

50 år

Mejeritekniker Lars Kristian Nielsen, Danisco A/S fylder

den 18. april 50 år.

60 år

Teamleder Robert Foldager, Arla Foods Holstebro Flødeost

fylder den 8. april 60 år.

75 år

Fhv. arbejdsleder Endi R.H. Larsen, Gudbjerg fylder den 15.

april 75 år.

Mejeristhuset

Uge 33 er stadig ledig og kan nu bookes af alle

medlemmer!

Ledige perioder i lavsæson 2012:

6. - 10. maj

13. - 17. maj

20. - 24. maj

27. - 31. maj

3. - 7. juni

10. - 14. juni

NR. 7

17. - 21. juni

2. - 6. september

9. september - 4. oktober

7. - 14. oktober

21. oktober - 1. november

4. november - 23. december

Hjælpefondens bestyrelse

80 år

Personalia

Mejeriingeniør Kai Hansen, Helsinge fylder den 17. april 80 år.

90 år

Fhv. driftsleder Chr. S. Jacobsen, Støvring fylder den 15.

april 90 år.

90 år

Mejeriingeniør H.E. Birkkjær, Vanløse fylder den 18. april

90 år.

Dødsfald

Fhv. mejeriforvalter Laurits Baunsgaard Pedersen, Kibæk

er afgået ved døden den 14. marts 2012, 79 år gammel.

Mindeord for direktør Eirikur

Thorvaldsson

Færøsk mejeri- og landbrug har mistet en markant og afholdt

person med Eirikur Thorvaldssons død. Han kæmpede

mod kræften og modtog siden juli behandling på Island,

dette var desværre forgæves.

Eirikur var islænding og kom for 33 år siden til Færøerne.

Efter en svær start blev han direktør for MBM i Thorshavn,

et selskab der driver øernes eneste mejeri. Dette firma driver

samtidig omfattende handel med korn og foderstoffer.

Det er i det hele taget en central virksomhed, som også sælger

landbrugsmaskiner. De mange hesteinteresserede færinger

kan gå ind i butikken på mejeriet og købe det rideudstyr,

de har brug for. I det hele taget en omfattende

virksomhed, som har grene til hele det færøske landbrug.

Med Eirikurs død efterlader han et stort tomrum. På en

nylig afholdt generalforsamling blev der ytret ønske om, at

alt gik videre i hans ånd. Eirikur vil blive savnet af såvel

landmænd som alle 37 ansatte i selskabet.

Undertegnede har fra min Koldtid haft den glæde at være

med til at afholde kursus på MBM. Kurset afholdtes om eftermiddagen,

når man var færdig i mejeriet. Kurset var for

alle; dvs. bestyrelse, direktion samt alle mejeriansatte. En

lidt speciel oplevelse, som understreger det sammenhold,

Eirikur forstod at etablere. Han var også flittig gæst i Danmark,

når der var møder eller Landsmejeriudstilling, som

mejeriet altid deltog i.

Eirikur og familie var hyppige gæster i Danmark, idet de

har sommerhus ved Ikast. Her var Eirikurs store interesse

fisk i bassin og at se træerne gro, et syn han ikke var så kendt

med efter sin opvækst i Island og sit arbejde på Færøerne,

hvor træernes vækst tager betydeligt længere tid. Han havde

en drøm om at nyde pensionisttilværelsen i sommerhuset i

Danmark. Det skulle ikke være sådan. ■

Henning Clausen

MÆLKERITIDENDE 2012 29


Mælkeritidende I/S

Formand

Produktionsdirektør Søren Jensen

Frejasvej 4, 7600 Struer

tlf. 97 85 34 34,

e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

Dansk Mejeriingeniør Forening

Formand

Key Account Manager Martin Holst

Petersen

Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup

tlf. 38 88 68 32,

e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og

funktionærer

Formand

Produktionsdirektør Søren Jensen

Frejasvej 4, 7600 Struer

tlf. 97 85 34 34,

e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

Kredsformænd

Nordjyllands Mejeristforening

Projektchef Palle Jellesmark

tlf. 21 49 20 10,

e-mail: jellesmark@privat.dk

Østjyllands Mejeristforening

Mejerichef Bent I. Hansen

tlf. 86 32 60 27,

e-mail: bei@arlafoods.com

Vestjyllands Mejeristforening

Projektleder Michael Jensen

Holstebro Mejeri

e-mail: mcje@arlafoods.com

Sydjysk Mejeristforening

Mejerichef Leif Friis Jørgensen

tlf. 74 64 28 01,

e-mail: leif@naturmaelk.dk

Fyns Mejeristforening

Faglærer Birger H. Christiansen

tlf. 64 47 41 22,

e-mail: birger@it.dk

De østlige Øers Mejeristforening

Forvalter Jan A. Andersen

tlf. 58 53 40 35,

e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF

Niels Hemmingsens Gade 12

Postboks 1169

1010 København K

Tlf. 33 36 88 00

Mandag–torsdag kl. 9–16‚

fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A

Snorresgade 15

2300 København S. Tlf. 70 13 13 12

Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes

Centralorganisation

ACs sekretariat

Nørre Voldgade 29, 1358 København K.

Tlf. 33 69 40 40

Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes A-kasse

AAKs hovedkontor

Nyropsgade 45, 1504 København V.

Tlf. 33 95 03 95

Mandag–fredag kl. 10–14.

Onsdag dog lukket for telefonisk

henvendelse.

30 MÆLKERITIDENDE 2012

Leverandøroversigt

❚ Automation ❚ ❚ ❚

Au2mate A/S

Frichsvej 11

DK-8600 Silkeborg

Tlf. +45 87 20 50 50

Fax +45 87 20 50 69

mail@au2mate.dk

www.au2mate.dk

Tetra Pak Danmark A/S

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Emballage ❚ ❚ ❚

Corona Packaging A/S

Industriskellet 2

2635 Ishøj

Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00

office@constantia-corona.com

Tetra Pak Sverige AB

Byggnad 306 2-vån

Ruben Rausings gata

SE-221 86 Lund, Sweden

Tlf. +46 46 36 10 00

Fax +46 46 36 30 06

Mejerinyheder

- ganske gratis!

Mejeriliv

• Ulykker

• Tandskader

• Sundhed

❚ Køleanlæg ❚ ❚ ❚

ICS-Industrial Cooling

Systems A/S

Tinglykke 1

6500 Vojens

Tlf. 74 59 09 77

Fax 74 59 09 76

lc@incool.dk

www.incool.dk

❚ Maskiner og udstyr ❚ ❚ ❚

PTI A/S

Vennelystvej 2

6880 Tarm

Tlf. 97 37 16 33

Fax 97 37 30 70

sf@pti-as.dk

www.pti-as.dk

Salicath ApS

Rue 5A

DK-5900 Rudkøbing

Tlf. 40 16 12 01

Tlf. 40 28 18 02

salicath@salicath.dk

Tetra Pak Danmark A/S

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

Vil du gerne have ugens vigtigste mejerinyheder i din mailbox hver fredag?

Hver uge udsender vi en række korte nyheder fra ind- og udland samt

mærkedage for mejeriindustriens ledere og en kalender for kommende

arrangementer i mejeribranchen. Du kan tilmelde dig Mælkeritidendes

UgeNyt på hjemmesiden: www.maelkeritidende.dk - Det er ganske gratis!

Forsikringer via Mejeriliv:

Kontakt Optima for information

www.optima-gruppen.dk

Claus Rasthøj tlf. 2075 55 25


❚ Membranfiltrering ❚ ❚ ❚

DSS SILKEBORG AS

Bergsøesvej 17

8600 Silkeborg

Tlf. 87 20 08 40

Fax 87 20 08 90

info@dss.eu

www.dss.eu

GEA Filtration

Nørskovvej 1B

8660 Skanderborg

Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44

info@geafiltration.dk

www.geafiltration.com

Tetra Pak Danmark A/S

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Naturlige Ingredienser ❚ ❚ ❚

Kemikalia AB

Lilla Västergatan 1

274 32 Skurup

Sweden

Phone: +46 4114 9750

Web: www.kemikalia.se

Kontaktperson: Kim Toft Andersen

Tlf. direkte: 28 83 39 45

kim.toft.andersen@kemikalia.se

Bannerannoncering af ledige

stillinger

På www.maelkeritidende.dk

er det nu muligt at indrykke

banner annoncer for ledige

stillinger, hvor ansøgere kan

klikke sig videre til den ansøgende

virksomheds egen

hjemmeside.

En stillingsbannerannonce på

www.maelkeritidende.dk har

målene: Bredde: 140 px x højde:

350 px, og prisen er 3.900

kr. for to uger!

❚ Projektering og anlæg ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Danmark A/S

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Pumper ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Danmark A/S

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Totalleverandør ❚ ❚ ❚

S. Sørensen I/S

Tigervej 11

7700 Thisted

Tlf. 97 92 26 22

Fax 97 91 05 22

❚ Vandbehandling ❚ ❚ ❚

Adept Water Technologies A/S

Diplomvej 373

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 88 70 85 25

mail@adeptwatertech.com

www.adetpwatertech.com

Møder og

udstillinger

❚ Danmark ❚ ❚ ❚

19. april 2012

Mejeriforeningen

Generalforsamling

Gl. Skovridergaard, Silkeborg

27. april 2012

AP Pension

Generalforsamling

Radisson, Aarhus

24. maj 2012

Danmarks Mejeritekniske Selskab

Mælkens komponenter som råvare i nye

produkter

Hotel Australia, Vejle

31. maj 2012

2. kredsudstilling

Thise Mejeri

2. juni 2012

Foreningen Danmarks

Privatmejerier

100 år jubilæum

Hindsgavl Slot

30. august 2012

Dansk Mejeringeniør Forening

Generalforsamling

13. september 2012

Danmarks Mejeritekniske Selskab

PAT og Bæredygtighed

29. september 2012

Foreningen af mejeriledere

og funktionærer

123. Delegeretmøde

Grand Park, Korsør

13.-15. november 2012

FoodTech og LMU

MCH Messecenter

29. november 2012

MIA Arbejdsmiljøkonference

Hotel Comwell, Kolding

6. december 2012

Danmarks Mejeritekniske Selskab

Proteinkoagulering i osteprocessen

❚ Udland ❚ ❚ ❚

25.-28. april 2012

Mælkeritidende

Studietur til Polen

MÆLKERITIDENDE 2012 31


Mejerifaglig

studietur

25.-28. april

Mejerifaglig Studietur 25.-28. april

Nordøsttyskland og Polen

I samarbejde med Danmarks Mejeritekniske Selskab arrangerer Foreningen

af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening igen i år en

kortere studietur til vores nærmeste nabolande. I år tages turen via Hamborg

gennem Nordøsttyskland til Polen og Lolland.

Programmet omfatter besøg hos Gea Tuchenhagen i Büchen, Hansa Milch

i Upahl, Bosman Brewery i Settin, Arla Foods i Tychowo, Royal Greenland i

Koszalin og Knuthenlund Mejeri på Lolland.

Rejseplan

Rejsen foregår i bus fra den 25.-28. april og efter følgende plan:

Udrejse 25. april Hjemrejse 28. april

Århus kl. 6.45 kl. 16.00

Vejle kl. 7.45 kl. 15.00

Nærmere information om opsamlingsadresser fremsendes før afrejse.

Pauser påregnes pga. køre- og hviletidsbestemmelser.

Indkvartering:

De tre overnatninger finder sted på hoteller i hhv. Boltenhagen, Tyskland og

Polczyn, Polen samt Maribo, Danmark.

Pris

Pris pr. person Medlemmer* Ikke medlemmer

I enkeltværelse 3.950 kr. 4.450 kr.

I delt dobbeltværelse 3.650 kr. 4.150 kr.

*Medlemmer af Dansk Mejeriingeniør Forening, Danmarks Mejeritekniske

Selskab og Foreningen af mejeriledere og funktionærer samt ledsagere.

Inkluderet i prisen er: Transport, hotel, morgenmad, middag på hotellerne i

Boltenhagen og Polczyn og middag i færgerestauranten på rejsen fra Tyskland

til Danmark. Ikke inkluderet: Drikkevarer ud over servering ved de inkluderede

måltider samt frokoster udover den forplejning, der ydes under besøgene.

Program og tilmelding

Program med besøgsoversigt mv. blev bragt i Mælkeritidende nr. 3. Det kan også

hentes på www.mejeritekniskselskab.dk. Tilmelding til DMF@maelkeritidende.dk

eller tlf. 66 12 40 25 - eller på www.mejeritekniskselskab.dk ■

Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ

More magazines by this user
Similar magazines