27.07.2013 Views

Vi har maskinerne - Dansk Formands Forening

Vi har maskinerne - Dansk Formands Forening

Vi har maskinerne - Dansk Formands Forening

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

August 2012 105. årgang

Musikkens Hus

skyder i vejret

Side 8

TEMA: Beton, forskalling og stilladser

Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed

samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger.

Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

www.danskformand.dk

4

Læs desuden inde i bladet:

6 Beton på stedet giver fordele

12 Store faglige udfordringer på VUC

20 Ny formand kæmper for DFF

22 Formænd med i PFA


Kolofon • Indhold

Udgiver

Dansk Formands Forening

Prags Boulevard 45

DK-2300 København S

Tlf.: +45 32 96 56 22

Fax: +45 32 96 58 22

E-mail: dff@danskformand.dk

www.danskformand.dk

Giro: 538 8844

Redaktion

Landsformand

Kim Bøje Madsen (ansv.)

E-mail: kbm@danskformand.dk

Journalist

Niels Henriksen

E-mail: nordtext@henriksen.mail.dk

Tema i næste nummer:

Snerydning.

Artikler og stof til nr. 5 2012

skal være redaktionen

i hænde senest den 3. oktober 2012.

Næste nummer udkommer

den 27. oktober 2012.

Layout & Sats

Hesselberg Reklame

Frederikshavnsvej 81

9800 Hjørring

Tlf.: +45 3029 0664

Annonceekspedition

og tryk

Rosendahls Mediaservice

Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg

Conny Rita Pallesen

Tlf. 76 10 11 43

Fax. 76 10 11 23

E-mail: crp@rosendahls.dk

www.rosendahls-mediaservice.dk

Deadline for annoncebestilling

til næste udgave af formandsbladet er:

3. oktober 2012.

Formandsbladet er tilsluttet dansk

oplagskontrol. Bladet er i perioden

01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et

gennemsnitligt oplag pr. nummer på

3.950 eksemplarer. Bladet afleveres til

postbesørgelse sidst i måneden.

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt.

Medlem af Dansk Fagpresse Forening.

2

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2012

Indholdsfortegnelse:

Side 3 Leder

Side 4-5 Referat af møde i bestyrelsen

Side 6 Dansk Mobil Beton tager kampen op

Side 8 Musikkens Hus spiller på alle tangenter

Side 12 Plejer blev ikke inviteret indenfor

Side 19 Vestfyn trækker ikke i formændene

Side 20 Formænd endelig med i PFA

Side 22 En komplet pensionsordning

Side 23 Kommunalkursus

Side 24 Vi gratulerer

Side 25 Meddelelser

Vi vil gerne gå i vejen...

Vi er 100% danskejet og har arbejdet med asfalt i mere

end 70 år. Vi sætter kvalitet og ekspertise i højsædet,

hele vores produktion og udlægning er kvalitets- og

miljøcertificeret. Vi ønsker at være kundens foretrukne

samarbejdspartner uanset jobtype. Fra den mindste

baggård til det store anlægsprojekt - vi er klar...

- vi er specialister, når det gælder asfalt.

kvalitet hele vejen

www.pankas.dk


Stigning i arbejdsulykker

i bygge &

anlægsbranchen

Flere medarbejdere kommer til skade på danske bygge pladser.

Det viser nye tal fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

DA opgør ulykker efter antallet af arbejdstimer. I 2010 var

der 33,3 ulykker for hver million arbejdstimer i bygge- og anlægsbranchen.

Det tal er steget til 38,1 i 2011.

Totalt viser statistikken et mindre fald i ulykker, men

billedet er altså omvendt på byggepladserne.

Ulrik Spannow, der er arbejdsmiljøkonsulent i BAT-

kartellet, udtaler:

- Der er behov for skærpet fokus på sikkerheden i byggeriet

i alle led.

Bygherren skal tage ansvar, og firmaerne skal tage ansvar.

Man skal også huske at tage hånd om de nyansatte og sørge

for, at de bliver instrueret. Det betyder, at formanden skal

sørge for en bedre instruktion af sine medarbejdere.

Større bøder

Arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri Mette Møller Nielsen er

enig. Hun udtaler: Arbejdsmiljøet skal tænkes ind allerede i

projekteringer, så bygherren er sit ansvar bevidst i forhold til

arbejdsmiljø.

I den forbindelse kan nævnes, at det nu er blevet dyrere at

bryde arbejdsmiljøloven.

Bøderne kan ende på 180.000 kroner. For små firmaer under

ni ansatte kan bøden dog maksimalt ende på 80.000 kroner

for et dødsfald grundet meget grov forsømmelse.

Ekstra årsmøder

Dansk Formands Forening afvikler ekstraordinære årsmøder

i tre afdelinger i syd, for derefter forhåbentlig at kunne

etablere en ny stor afdeling i Region Syd. Medlemmerne kan

se annonceringen inde i blade, samt på hjemmesiden.

Ledigheden i Dansk Formands Forening er begyndt at

falde igen. Vi har i øjeblikket en ledighed på 1,6 pct. som må

siges at være meget fint, selv om vi selvfølgelig helst ville have

alle i arbejde.

Det er nu sidste udkald til at bestille plads på det kommunale

kursus, som bliver holdt på Hotel Svendborg i uge 41,

fra tirsdag den 9. oktober til torsdag den 11. oktober. Vores

kommunale kursus i år tager udgangspunkt i emnerne,

effektiv kommunikation, lær at træffe de rigtige beslutninger,

samt stress, er den kommet for at blive? Lær hvorledes du

som leder kan navigere i en stresset situation.

Husk også at læse annoncen inde i

bladet vedr. Ajour 12.

Bestyrelsen i Dansk Formands Forening

er ved at forberede sig til Landsrådsmødet

den 6. oktober på Fjelsted

Skovkro på Fyn. Vi har i år desværre

måttet aflyse messen som vi plejer at

holde samme dag, så landsrådsmødet

bliver holdt som et endags møde på

Fyn i stedet.

Kim Bøje Madsen

Landsformand

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2012

Leder

nye hold

KloaKmester og gVs-mester

Mulighed for aftenhold på kloakmesteruddannelsen, delvis fjernundervisning.

GVS-mesteruddannelsen, undervisning 2 dage om ugen.

mere Info

Udd.leder Peter Hjortdal Andersen

T: 42 12 73 06

E: pha@learnmark.dk

læs mere på learnmark.dk/amu

Infomøde

KloaKmester den 10. sep. 2012 Kl. 19.00

GVs-mester den 11. sep. 2012 Kl. 19.00

learnmarK Horsens, VejleVej 150, Horsens

3


Beslutningsreferat

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

Fredag den 29. juni 2012 på Hovedkontoret, Prags Boulevard

4

01. Faglige forhold

02. Overenskomsterne

03. KTO

04. Regioner

05. FR

Kim bød velkommen til de to nye medlemmer

af bestyrelsen, som er Jens Melgaard

fra Nordjylland samt Dan Boye

fra Københavns Afdeling.

DAGSORDEN

Dagsorden blev godkendt.

Forhandlingsprotokollen

Der var ingen kommentarer til referatet

fra den 12. maj 2012. Herefter blev referatet

godkendt.

Faglige forhold

Vi modtager meget få lønaftaler til

underskrift for øjeblikket.

Sagen med et medlem, der er ansat

som tjenestemand, er endnu ikke afsluttet.

Vi har haft endnu et møde med

kommunen, hvor de igen har tilbudt en

ny stilling. Stillingen er ikke i orden. Vores

jurist og DFF overvejer at informere

om sagen på et højere plan, således sagen

kan få en afslutning, da sagen efterhånden

er blevet meget træls for vores

medlem.

To medlemmer, har været kaldt til

tjenestelige samtaler. De er begge blevet

afskediget, efter at der er blevet konstateret

uregelmæssigheder. Medlemmer i

et andet fagforbund, som havde påført

ekstra timer på timesedlerne, er ligeledes

blevet afskediget, med der skulle altså

også ryge nogle personer i ledelsen.

Vi har endnu en LG sag (Lønmodtagerenes

Garantifond) undervejs. Mågevejens

Entreprenør-forretning er trådt i

betalingsstandsning. Man vil prøve at

rekonstruere firmaet, og i den forbindelse

har firmaet afskediget 11 medarbejdere.

Vi har et af vores medlemmer i

blandt. Han har været ansat i firmaet i

31 år. Kim har talt med firmaets advo-

06. A-kassen

07. Budget og regnskab

08. Bladet

09. Hjemmesiden

kat, og forlangt at få en skriftlig tilkendegivelse

på ansættelsesforholdet, så kan

vi få godtgørelserne igennem, når det

bliver muligt. Kravet er ikke opgjort

endnu.

Vi har gennem vores advokat stævnet

et firma på vegne af vores medlem og

gjort krav på § 2a godtgørelse. Firmaet

er repræsenteret af Dansk Industri. Vi

arbejder på måske at kunne forlige sagen.

Vi har haft en dialog med Dansk

Byggeri vedrørende et andet medlem.

Vi har sammen med medlemmet indgået

forlig med firmaet. Vi har indgået

forliget, da vi af advokaten fik at vide, at

han ville anbefale et forlig.

Sagen mod Dansk Redningskorps

A/S kører videre. Vi har stævnet firmaet,

og der har været afholdt et telefonretsmøde.

Mødet afstedkom ikke nogen

form for afklaring. Vi fik ingen indrømmelser

af modparten, og der var ikke

nogen umiddelbare muligheder for forlig

i sagen. Sagen er foreløbig berammet

til retten i Odense den 2. oktober 2012.

Der er indkommet en ansøgning om

tilskud til 50 års jubilæumsfest fra Lolland

Falsters Afdeling. Bestyrelsen blev

enig om at bevilge et tilskud til de aktive,

der deltager - mod behørig dokumentation.

Dan Boye orienterede om forløbet

med Københavns Kommune vedrørende

den kollektive overenskomst med

FOA. Dan har forsøgt med en dialog.

Vi har nu fået en godkendelse fra KL

på den nye Pensionsaftale med PFA, og

vi har fået et underskrevet protokollat.

Vi er i kontakt med Sam Pension for at

få klarlagt detaljerne, og således sørge

for at alle kommer med, også de medlemmer

der enten er syge eller på fleksjob.

DFF har ligeledes en dialog med

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2012

10. Landsrådsmøde

den 6. oktober 2012

på Fjelsted Skovkro

11. Næste møder

12. Eventuelt

Sam Pension og PFA om overflytning af

de pensionsmidler, der allerede er indbetalt.

Vi har fået lavet information til

medlemmerne i næste blad, lige som vi

holder infomøder rundt i landet.

Alle får en personlig henvendelse fra

PFA med henblik på, hvilken muligheder

der er med den nye aftale.

Vi har en tilbagegang på 31 medlemmer

i første halvår år 2012.

Overenskomsterne

Hovedaftalen med KL er på plads og

underskrevet.

Vi har modtaget den nye udgave af

overenskomsten med Dansk Byggeri,

som vores medlemmer kan rekvirere ved

henvendelse til kontoret.

Overenskomsten med Dansk Industri

er også på plads.

Overenskomsten med Dansk Asfalt

Industri er ikke underskrevet endnu.

Alle vores overenskomster bliver lagt

på hjemmesiden, lige så snart vi modtager

dem.

KTO

Der er kommet ny forhandlingsaftale til

underskrift. Aftalen gælder forhandlingerne

på både det regionale og det kommunale

område. KTO’ næste repræsentantskabsmøde

er den 5. december

2012.

Regioner

Der afholdes ekstraordinært årsmøde

vedrørende fusion, Sønderjyllands afdeling

den 23. august, Fyn den 24. august

og af Vejle/Kolding den 25. august

2012. Det stiftende afdelingsmøde afholdes

tirsdag den 18. september 2012

kl. 19,30 på Bramdrupdam Kro.


FR

Kim gav en orientering fra sidste møde

i Fællesrepræsentationen.

Næste møde i FR er ikke aftalt endnu,

men Maskinmestrene er vært for næste

møde.

A-kassen

Vores arbejdsløshed er på 17 medlemmer

for Maj måned.

Kim har været til repræsentantskabsmøde

den 6. juni i IAK. IAK havde underskud

i 2011. Der var en dialog omkring

underskuddet. Men det var

planlagt, idet man i bestyrelsen har vedtaget

at nedbringe formuen. Repræsentantskabet

havde en dialog om de få ledige,

vi har, set i lyset af de store opgaver

der ligger forude, og om hvordan vi kan

få rekrutteret nye formænd og byggeledere

til faget. Kompliment vil gerne i

dialog med os.

Budget og regnskab

Budgettet for maj måned 2012 blev

gennemgået og taget til efterretning

uden kommentarer.

01/2012 da

Bladet

Blad nr. 3 er kommet. Næste blad er vi

godt i gang med, og det er med temaet,

betonarbejde forskalling og stilladser.

Kim har aftalt møde med Rosendahls

den 3. september vedrørende layout.

Ledergruppen i København henvendte

sig til Dan Boye angående vores Formandsblad.

De har haft møde angående

afspærringerne i Københavns Kommune.

Det er et kæmpe politisk emne i København,

hvordan afspærringerne ser ud

i København, fordi de har så mange turister.

Dan Boye havde en god ide til at

gøre noget ved problemstillingen

Hjemmesiden

Hjemmesiden bliver opdateret løbende.

Nyt medlemssystem

Det tegner rigtig godt med det nye C5

system. Der er blevet kørt forskellige

tests med systemet, og de er alle endt

med godt resultat. Vi fortsætter efter ferien

med at få en endelig overførsel af

medlemmerne til det nye system.

Sæt din lid til vor kompetence inden for forskalling

Understøtningsstillads

Staxo 100

Det ekstremt stærke og hurtige understøtningssystem

Doka Danmark ApS

Egegaardsvej 11

4621 Gadstrup

Tel. +45 46 56 32 00

Fax +45 46 56 32 50

Mail: danmark@doka.com

www.doka.dk

Kontor Arhus

Høgemosevænget 3

8380 Trige

Tel. +45 86 26 39 00

Fax +45 86 26 39 50

Sikker.

Hurtig.

Effektiv.

• Maksimal sikkerhed

• Stor bæredygtighed

• Maks, fleksibilitet

Beslutningsreferat

Jubilæum

Winnie ønsker ikke at DFF marker

hendes 25 års jubilæum med en reception.

Det blev taget til efterretning af

bestyrelsen.

Kommende møder og kurser

Det kommunale kursus i uge 41 i

Svendborg er allerede godt med tilmeldinger.

Landsrådsmøde den 6. oktober 2012

Udstillingen til Landsrådsmødet er

aflyst. Landsrådsmødet den 6. oktober

er flyttet og bliver holdt på Fjelsted

Skovkro, som et én dags arrangement.

Bestyrelsen laver en kritisk gennemgang

af vedtægterne, og kommer med et oplæg

på hvad vi kunne gøre/ændre i vedtægterne.

Næste møder

Bestyrelsesmøde den 7. september 2012

på Hovedkontoret.

Eventuelt

Ingen kommentarer

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2012

5


Dansk Mobil Beton

Byggeri og anlæg er en branche med

mange gode og veldokumenterede måder

at gøre tingene på. Derfor kan det

være svært at lægge arm med traditionerne,

når nye og mere optimale processer

ser dagens lys. Dansk Mobil Beton

i Borup på Sjælland har taget

udfordringen op og tilbyder at blande

kundens beton direkte ude på pladsen.

- Vi er naturligvis et alternativ til

den traditionelle betonbil, der bliver

læsset med beton hjemme på værket

for herefter at køre ud til kunden. Hos

Dansk Mobil Beton læsser vi vores biler

med grus og cement, tanker vand på

tanken og fylder endelig op med de

forskellige tilsætningsstoffer, hvorefter

vi besøger kunden på selve byggepladsen

og blander hans beton. Med helt

6

ned til en trillebørs nøjagtighed, kan vi

blande den mængde, som kunden har

brug for, og nøjagtig i den styrke, som

opgaven kræver, forklarer administrerende

direktør og medindehaver af

Dansk Mobil Beton, Bo Boje Olsen.

Amerikansk

Idéen med mobile betonanlæg, stammer

som så meget andet fra USA, hvor

betonbilerne specielt i storbyerne kører

ud til et hav af små renoveringsopgaver.

Der skal afleveres tre kubikmeter beton

til én opgave, to til en anden og fire til

en tredje. Og hver gang må betonbilen

køre hjem til betonværket med den

ekstra beton, der altid blandes for en

sikkerheds skyld. Og hver gang skal der

ny beton på til den næste opgave.

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2012

TEMA: Beton, forskalling og stilladser

Bilerne læsses hjemme i Borup, hvorefter de er klar til at hjælpe kunder på hele Sjælland.

Bilerne betjenes af rutinerede blandemestre med mange års erfaring i branchen.

Dansk Mobil Beton gør op

med traditioner i byggeriet

På grund af de ofte meget voldsomme

trafikmængder i de amerikanske

storbyer, må betonbilerne kun køre ind

i byerne om natten, men idérige folk

fandt så på at blande betonen på stedet.

Intet spild

- Det kan godt være svært for en kunde

fuldstændigt nøjagtigt at vurdere, hvor

meget beton, der går til en given opgave.

Derfor produceres der næsten altid

lidt for meget, og derfor er det også

ganske almindeligt, at enten kunden

selv eller betonværket kører den overskydende

beton til genbrugspladsen.

Når vi blander betonen på stedet, stopper

vi blot processen, når kunden ikke

har brug for mere beton. Altså bliver

der intet spild, påpeger Bo Boje Olsen.


TEMA: Beton, forskalling og stilladser

Dansk Mobil Beton

Råvarerne ligger klar til at blive blandet. Overbygningen på bilen er produceret

i USA, mens styresystemet er udviklet af Dansk Mobil Beton.Bo Boje Olsen er administrerende direktør og medindehaver af

- Og efterfølgende kommer vi ikke

til at køre tom hjem til et betonværk.

Vores biler kan rumme 8-9 kubikmeter,

så når vi har flere mindre opgaver,

lægger vi en tur, således at vi i løbet

af dagen får brugt de råvarer, der er læsset

på bilen. Først derefter kører vi tom

hjem.

Fleksibilitet

Måske har en kunde brug for to typer

beton til en opgave. Det kan være, at

der først skal støbes en sokkel, hvorefter

der skal støbes et gulv. Dansk Mobil

Beton leverer begge typer beton på én

tur og skal altså ikke først hjem og få

fyldt en ny type beton på bilen. Og

netop fleksibilitet er en af den unge

virksomheds store styrker. I kraft af en

lille organisation, kan Dansk Mobil

Beton hurtigt omstille sig, når større

ordrer kommer i hus, lige som recepten

hurtigt kan justeres på chaufførens

computer, hvis der skal ændres på f.

eks. tørheden. Dansk Mobil Beton har

eget laboratorium og råder desuden

over et mobilt laboratorium, som kan

tages med ud på byggepladsen, men en

af fordelene ved den mobile løsning er

jo netop, at man umiddelbart på pladsen

er i stand til at justere recepten, således

at betonen bliver nøjagtig, som

kunden har brug for.

- Vi synes, at der er mange spændende

aspekter i den mobile betonløsning.

Beton har en levetid på 90 minutter,

hvorefter egenskaberne gradvist forsvinder.

Ved større afstande fra betonværk

til byggeplads kan tiden godt blive

et problem. Vi har ingen problemer

med tiden, fordi vi blander på stedet.

Desuden får kunden en gennemsigtig

pris, fordi han kun betaler for den beton,

han rent faktisk bruger, siger Bo

Boje Olsen.

Miljømæssig gevinst

- I det store regnestykke må man heller

ikke glemme en miljømæssig gevinst.

Dansk Mobil Beton i Borup på Sjælland.

Produktion af cement er meget energitung,

og når vi intet spild har, bliver

det brugt mindre cement. Vores biler

kører færre kilometer på vejene, fordi

vi dels ikke skal køre tilbage tomme eller

med overskydende beton og dels

kan nå flere kunder med den samme

påfyldning af råvarer, fastslår Bo Boje

Olsen, der på sigt håber, at Dansk

Mobil Beton kan fordoble sin kapacitet.

Kunderne er typisk små og mellemstore

entreprenørvirksomheder samt

private på Sjælland.

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2012

7


Musikkens Hus

Musikkens Hus

spiller på alle tangenter

Understøtning og stilladser ligner mest af alt et fintmasket edderkoppespind.

På Musikkens Hus i Aalborg, tæt på

Limfjorden, er ”plejer” en død sild.

Byggeriet til omkring 700 mio. kr. byder

på så mange nyskabende idéer og

praktiske detaljer, at alle involverede

skal holde tungen lige i munden. Her

bliver der spillet på alle byggeriets tangenter

for at skabe et enestående musisk

hus, der forener den folkelige og

den klassiske musik med videnskab og

undervisning.

For ingen af dem, der siden første

8

spadestik den 30. maj 2010 har haft

deres daglige gang på pladsen mellem

kulturhuset Nordkraft og Limfjorden,

er arbejdet med opførelsen af Musikkens

Hus blot endnu en dag på kontoret.

Musikkens Hus bliver på i alt

20.000 kvm fordelt på ni etager, hvoraf

de tre ligger under terræn. Husets faste

beboere bliver Det Jyske Musikkonservatorium,

Institut for Musik under

Aalborg Universitet samt Aalborg Symfoniorkester,

der for første gang får et

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2012

TEMA: Beton, forskalling og stilladser

hjemsted med egne koncertfaciliteter.

Musikkens Hus kommer således til at

omfatte hele fire koncertsale, hvoraf de

tre ligger et par etager under terræn. Intimsalen

får plads til 300 tilhørere.

Klassisk Sal og Rytmisk Sal får hver

150 sæder. Den 16 meter høje koncertsal

med plads til 1300 tilhørere bliver

hele husets omdrejningspunkt.

Akustikken

Fælles for de fire koncertsale er, at de


TEMA: Beton, forskalling og stilladser

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2012

Musikkens Hus

kompetent • dedikeret • præcis

Worksafe faldsikring

Fordi vi hænger os i detaljerne!

Produkterne kan bestilles enkeltvis,

eller sammensættes i forskellige sæt.

Se sortiment og bestil på

www.procurator.dk

eller tel. +45 7611 5000

DS/EN ISO 9001:2008

DS/EN ISO 14001:2004

DS/OHSAS 18001:2008 Yderligere information +45 7611 5000 • procurator.dk

WWW.STJERNE-STILLADSER.DK

FYN 66 13 07 08 / 62 21 87 08

JYLLAND 75 83 35 38

SJÆLLAND 58 50 02 60 / 59 56 06 00

Sikkerhedsudstyr

DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN

9


Musikkens Hus

Hele den vestlige del af Musikkens Hus

skal bruges til undervisning.

Indfræsede huller og påklæbede betonstykker

dannet et sindrigt mønster, der tilsammen giver en

enestående akustik i den ene af koncertsalene.

MT Højgaard har selv opfundet en metode til at

spænde de høje forskallinger fast med forneden.

Den store koncertsal med plads til 1300 tilhørere

bliver delt op med flere dæk.

10

får en akustik i absolut verdensklasse.

Akustikken er skabt af det verdensberømte

New York-firma Artec Consultants,

der rådgiver om akustik til både

koncertsalene men også de forsknings-

og uddannelsesbygninger, der skal benyttes

af universitetet og musikkonservatoriet.

- Hver 14. dag flyver to ingeniører

fra New York til Aalborg for at gennemgå

byggeriet og for at skrive en udførlig

rapport. Efter besøget flyver de

hjem til New York, og to uger senere

går turen igen til Danmark, forklarer

formand hos MT Højgaard, Ejvind

Larsen, der har råhusentreprisen og op

mod et halvt hundrede medarbejdere

på byggepladsen.

Artec Consultants har tidligere stået

for akustikken i sale som Sibelius Concert

Hall i Lahti i Finland, Symphony

Hall i Birmingham i England og Kongreszentrum

i Luzern i Schweiz.

Box in box

- Kravene til akustikken betyder, at vi

bygger efter princippet box in box. Det

betyder groft sagt, at vi bygger et hus,

og inden i det hus bygger vi endnu et

hus, der ikke er i berøring med det

yderste hus. For at undgå, at vibrationer

fra betonvæggene i koncertsalene

forplanter sig til det omgivende hus er

der for det første fem centimeter luft

mellem de to betonkonstruktioner og

for det andet, hviler den inderste box –

koncertsalen – på et gummifundament,

som absorberer svingningerne

fra betonen, forklarer Ejvind Larsen,

som ikke tøver med at klassificere opførelsen

af Musikkens Hus i Aalborg som

det mest usædvanlige, han i sin 40 år

lange karriere som formand har været

med til.

For at sikre en sublim akustik er

væggene i koncertsalene heller ikke

blot flade betonvægge. I den ene af salene

er således indfræset huller i betonen.

Hullerne sidder meget præcist og

danner sammen med såkaldte amøber,

der efter montage af vægelementerne er

klæbet på, et sindrigt mønster, som til-

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2012

TEMA: Beton, forskalling og stilladser

sammen gør, at rummet virker næsten

lyddødt. I en anden af salene er monteret

gipselementer i pyramideform. Også

her er virkningen ganske effektiv,

selv om der arbejdes på højtryk i salen.

Jernkonstruktioner

- Her er intet, som vi plejer. Vi kan naturligvis

bruge vores omfattende erfaring,

men der er ingen standardløsninger.

Eksempelvis arbejder vi med en

meget høj forskalling, som vi kun kan

spænde fast med traditionelle metoder

foroven. Derfor har vi selv opfundet en

måde at spænde dem fast på forneden,

siger Ejvind Larsen.

MT Højgaard har også investeret en

mindre formue i specielle jernkonstruktioner,

der er produceret til nøjagtig

denne opgave – bl.a. skal jernstivere

fungere som midlertidig understøtning

at et betondæk, ligesom specialfremstillede

spindler støtter de høje betonelementer

i den største af de fire koncertsale.

Når opførelsen af Musikkens

Hus er slut for MT Højgaards vedkommende,

skal jernkonstruktionerne

pilles ned. Umiddelbart kan de ikke

bruges i andre byggerier, men håbet er,

at de kan skilles ad og sælges til andre

formål.

Udfordrende opgave

I april blev der holdt officielt rejsegilde,

og her talte bl.a. arkitekt, professor og

adm. direktør for det østrigske arkitektfirma

COOP HIMMELB(L)AU,

Wolf D. Prix, Aalborgs borgmester

Henning G. Jensen, formanden for

Fonden Musikkens Hus i Nordjylland

Bent Frank, direktør i Realdania Hans

Peter Svendler og koncerndirektør Jens

Nyhus fra MT Højgaard, der talte på

alle entreprenørers vegne. Jens Nyhus

sagde bl.a., at opførelsen af Musikkens

Hus med denne arkitektur og den specielle

indretning lige ud til Limfjorden

ikke kun er en enestående men også

udfordrende opgave, hvor entreprenørerne

har stødt på overraskelser.

- Men det er min opfattelse, at vi har

løst udfordringerne ikke mindst takket

være et godt samarbejde hele vejen


TEMA: Beton, forskalling og stilladser

Rummet under de røde jernbjælker skal med

tiden blive til husets café, hvorfra der naturligvis

bliver udsigt ud over Limfjorden.

Mellem de to betonvægge er fem centimeter

luft, således at svingningerne fra de inderste

vægge ikke forplanter sig til de yderste.

igennem med de projekterende og med

bygherre, sagde Jens Nyhus.

Nye beregninger

Og nogle af de overraskelser, som MT

Højgaard-direktøren omtalte, var bl.a.,

at Musikkens Hus stort set ligger oven

på det gamle Nordkraft, og at man der-

A

P

S

De kæmpestore specialfremstillede

spindlere vil efter byggeriet blive adskilt

og måske brugt andre steder.

Vi blander beton

- ude på byggepladsen

7 dage om ugen – 24 timer i døgnet

Det betyder for jer:

for under gravearbejdet stødte på pæle

og rester af gamle fundamenter, således

at der i flere tilfælde måtte nye beregninger

til, når de nye pæle skulle placeres

andre steder end hvor, man havde

forventet.

Til Musikkens Hus i Aalborg benyttes

ca. 2700 dækelementer, der i alt fyl-

• intet spild/returbeton

• ensartet beton

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2012

Musikkens Hus

Alle vinduer på Musikkens Hus er runde – de største dækker helt op til 60 kvm.

• præcis mængde

• certifi cerede materialer

• i betaler kun for det i får

der 15.000 kvadratmeter, og ca. 1400

vægelementer. Desuden bruges der ca.

1400 tons armering.

Musikkens Hus forventes at blive taget

i brug næste år.

Ring på 51 67 42 72

og hør nærmere, det betaler sig….

11


VUC Haderslev

Trækassetterne ligger på dækket og overhældes med beton.

Til byggeriet er brugt 870 tons armeringsstål og 200 tons konstruktionsstål.

De fleste moderne betonbyggerier opføres

med præfabrikerede elementer,

som en væsentlig del af projektet. Derfor

kribler det også i fingrene hos en erfaren

betonformand, når han får lov at

være med til at så spændende byggeri

som det ny VUC i Haderslev, hvor alle

betondele bliver støbt på stedet – altså

insitu. Her får formanden nemlig brug

for alle sine talenter, for hele sin erfaring

og for evnen til at finde på gode

løsninger her og nu.

- Byggeriet her er alligevel det mest

bøvlede byggeri, jeg har været med til i

mine 44 år i byggebranchen. Der er ikke

tale om byggeri med LEGO-klodser,

og der er ikke noget, der er som vi

12

plejer. Men det er et utroligt spændende

og meget udfordrende byggeri, fastslår

formand hos MT Højgaard, Henning

Petersen, der er en af tre formænd

på byggepladsen, der har Haderslev

Fjord som nærmeste, spektakulære nabo.

580 pæle

Og netop nærheden til fjorden gør ikke

udfordringen mindre, for på grund af

den bløde bund var det nødvendigt at

banke hele 580 pæle ned i undergrunden

for overhovedet at have et stabilt

underlag at opføre den store bygning

på.

Kælderen, der er opført i et fire me-

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2012

TEMA: Beton, forskalling og stilladser

Plejer slap

ikke med ind

på pladsen

På billedet ses mønstret af dragere, som er fremkommet

ved at benytte de ”hjemmelavede trækassetter”.

ter dybt hul, hvor det var nødvendigt at

grave 20.000 kubikmeter jord op, er

opført som et kæmpemæssigt badekar,

og for at badekarret ikke skal sejle

rundt, pumpes der 2000 kubikmeter

vand væk i døgnet. Samtidig fungerer

en del af pælene som trækpæle, der er

med til at holde betonkælderen nede,

indtil hele byggeriet er så tilstrækkeligt

tungt, at det vil holde kælderen naturligt

på plads.

Krydstogtskib

Byggeriet i Haderslev er totalt på 8000

kvm og er skabt i team bestående af

Zeni Arkitekter, Aart og Cowi, der

vandt arkitektkonkurrencen tilbage i


Sæt din lid til vor kompetence inden for forskalling

Forskallingsekspertise -

worldwide og i Danmark!

Din foretrukne forskallingspartner

Understøtningsstillads

Staxo 100

Endesikringssystem XP

Doka Danmark ApS

Egegaardsvej 11

4621 Gadstrup

Tel. +45 46 56 32 00

Fax +45 46 56 32 50

E-Mail: danmark@doka.com

www.doka.dk

Kassetteforskalling

Framax Xlife

Klatreforskalling MF240

Dokamatic dækboard

Støttebuk


VUC Haderslev

april 2010. Huset består af seks etager

og kan i sit udtryk lede tankerne hen på

et af de store oceangående krydstogtskibe.

Bygningen skal dels anvendes til undervisning

med egen idrætshal og dels

fungere som hovedadministration for

VUC Sønderjylland.

Stor erfaring

Støbearbejdet er naturligvis en meget

stor del af det samlede projekt, og ikke

mindst insitu støbning kræver stor erfaring.

Væggene er støbt i selvnivellerende

lavabeton, mens Henning Petersen

selv har opfundet en metode til at

støbe de mange dragere, der løber på

kryds og tværs i betondækkene.

- Vi har simpelt hen konstrueret

nogle trækassetter, som vi monterer på

dækket. Når vi efterfølgende hælder

betonen over, vil betonen løbe ned

mellem kassetterne, hvorved de nye

dragere vil opstå, forklarer Henning

Petersen. Trækassetterne er en god illustration

af, hvordan erfaring og dermed

idérigdom er nærmest altafgørende ved

den slags projekter.

Grunden til, at den ny VUC-bygning

støbes insitu, er de store altanplader,

som svæver 7,5 meter ud i den fri

luft. Når arkitekten med sit projekt på

det nærmeste ophæver tyngdekraften,

14

er det kun muligt at opfylde de designmæssige

ønsker ved at støbe insitu.

Skarp profil

Bygningen er skabt som et demokratisk

hus med en skarp profil, der inddrager

det offentlige byrum som en naturlig

del af huset og skaber størst

mulig sammenhæng mellem inde og

ude, hvilket bliver understreget af bygningens

store terrasser, der giver direkte

adgang til frisk luft både under, mellem

og efter undervisningen.

Det sociale fokus betyder, at der er

lagt stor vægt på at skabe visuel kontakt

mellem de forskellige etager. Hjertet i

bygningen udgøres derfor af et stort

atrium, hvor de forskellige etager er

forbundet med et dynamisk trappeforløb

og brede gangbroer, som indbyder

kursister og undervisere til at mødes på

tværs af alder og fagområde.

Bygningen er samtidig designet, så

den med enkle metoder og teknologisk

nytænkning sikrer et sundt indeklima

året rundt uden at belaste miljøet ved

bl.a. at benytte store udhæng som

solafskærmning, som både beskytter

mod og drager nytte af sollysets varmepåvirkning.

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2012

TEMA: Beton, forskalling og stilladser

Når betonen er hærdet, fjernes kassetterne forsigtigt og genbruges. De op til 900 kg tunge jernbeslag er med til at holde dækkene på plads på betonsøjlerne.

Til den bærende bjælke i

idrætshallen er brugt 80 tons

beton. I alt er der brugt 6800

kubikmeter beton til byggeriet.


TEMA: Beton, forskalling og stilladser

MT Højgaard beskæftiger 12 tyske

betonarbejdere på byggepladsen,

og derfor skal teksten på skilte også

skrives på tysk.

VUC i Haderslev får fjorden

som nærmeste nabo.

Henning Petersen har været i

byggebranchen i 44 år og glæder

sig over de faglige udfordringer

ved projektet i Haderslev.

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2012

VUC Haderslev

15


Vi bakker op

16

Formandsbladet

– det rette værktøj til opgaven.

Få din annonce med i bladet

Ring i dag på telefon

76 10 11 43

Vi bakker op om Dansk Formands Forening

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2012

Ajour

Profiler din virksomhed

Maskinmestrenes erhvervskonference

2012Ajour 2012

Er du leverandør af den nyeste teknologi? Og er tekniske ledere

din målgruppe?

Så er maskinmestrenes erhvervskonference, Ajour 2012, stedet at profilere

din virksomhed, serviceydelser og produkter. Som udstiller får du adgang

til et unikt fagligt topmøde for tekniske ledere og beslutningstagere.

Ajour 2012 sætter fokus på Management and Technology og maskinmestrenes

bidrag til energioptimering, grøn teknologi og effektivitet.

Som deltager får du adgang til ny viden, kan styrke dit faglige netværk og

opleve den nyeste teknologi i udstillingen med op mod 150 udstillere eller

lade dig inspirere af flere end 30 faglige foredrag.

Mød blandt andre:

Stine Bosse:

Hvorfor er det vigtigt med nytænkning i

forhold til velfærden i vores samfund?

Bliv en del af succesen og bestil din stand nu hos Lisbeth G. Haastrup,

Maskinmestrenes Forening, på tlf. 2267 6131 eller lgh@mmf.dk

Læs mere på www.ajour2012.dk

www.hlm.as

Odense Congress Center

Torsdag den 29. november &

Fredag den 30. november

Digitally signed

by

Signaturdienst

Doka Gruppe

Date:

2011.08.16

12:10:55 Signat MESZ


Veje til bedre veje

Danske veje og cykelstier har en værdi på 250 milliarder kroner. Mange steder er de så dårlige, at det øverste slidlag,

vejens regnfrakke, er hullet. Så kan vand og frost nå ned i de dyrebare bærelag og ødelægge dem.

Da det koster 2-3 gange så meget at rette op som at vedligeholde i tide, er det godt købmandskab at vedligeholde

vores veje og cykelstier.

De fleste veje tilhører kommunerne, som mangler penge, fordi indtægterne falder, og udgifterne til børn, syge og

gamle stiger. Men hvis vi lader stå til, så vokser regningen for genopretnin gen af vejene.

Derfor må vi tænke nyt. Her er nogle forslag:

• Bedre kommunikation – mange vil hellere bruge penge på ”varme hænder” (skoler, børnehaver…) end ”kold asfalt”.

Derfor skal vi være bedre til at forklare, at det kan være dyrt at spare og at veje skaber vækst og arbejdspladser.

• Se fordelene – nogen ser veje som et nødvendigt onde. Men det er faktisk en fordel at kunne komme hurtigt og sikkert

frem og tilbage mellem for eksempel arbejde og børnehave. Og med nye metoder kan veje både være støjsvage

og miljørigtige.

• Nye samarbejdsformer – kommunen får en entreprenør til at vedligeholde en vej – via for eksempel partnering over

3-5 år eller via funktionskontrakter over flere år. Så får man gjort noget ved vejene her og nu, mens regningen strækkes

og bliver mindre set over tid.

• Mere arbejdsdeling – mange mener, at kommunerne kan tjene penge på at dele arbejdet med private, så kommu nen

fastlægger regler og fører kontrol, mens entreprenøren planlægger, anlægger, asfalterer og vedligeholder.

Vidste du at:

Danske veje beskæftiger 17.000 personer hos kommuner, stat, rådgivende ingeniører, asfaltindustrien,

vejservicevirksomheder med flere?

• Hver million kroner, der investeres i veje, skaber 1,1 arbejdsplads?

• Støjsvag asfalt halverer trafikstøjen?

• Klimaasfalt sparer flere tusinde tons CO2?

• Asfalt kan genbruges 100 procent?

• Bitumen, som bruges i asfalt, kommer fra råolie og er ufarligt?

• Der er en sammenhæng mellem dårligt vedligeholdte veje og ulykker?

Venlig hilsen

Adm. dir.

Asfaltindustrien

Asfaltindustrien er branche- og arbejdsgiverforening for virksomheder, der arbejder med asfalt og det danske vejnet. Foreningen varetager medlemmernes

faglige, erhvervsøkonomiske, sociale og uddannelsesmæssige interesser. Dansk asfaltindustri omfatter 42 fabrikker, som produktudvikler på egne

laboratorier landet over, og står bag Asfaltskolen og Vejasfaltøruddannelsen. Følgende virksomheder er medlem af Asfaltindustrien: Arkil, Colas, Dansk

Overfladebehandling, Emineral, Eurostar, Faxe Kalk, Inreco, Lemminkäinen, LKF, Munck Asfalt, NCC Roads, Nynas, Pankas, Shell, Total og Wirtgen.

L a u t r u p v a n g 2 . D K 2 7 5 0 B a l l e r r u p . T l f . + 4 5 3 6 7 8 0 8 2 2 . F a x + 4 5 3 6 7 7 1 2 0 8

Asfalt brev 1.indd 1 08/05/12 15.39


Formandsbladet • Nr. 4 • august 2012

Vestfyn trækker

Vestfyn Trækker 2012 blev besøgt af næsten 8000 gæster på tre dage. Tre dage med lastbiler og udstyr på Fyn.

Vestfyn trækker

– bare ikke formænd

Arrangørerne overvejer, om Vestfyn Trækker skal holdes

allerede i 2013 eller først i 2014.

Med 130 stande kunne transportmessen

Vestfyn Trækker tidligt melde alt

udsolgt ved det store areal i Ejby, umiddelbart

op mod den fynske motorvej.

Næsten 8000 gæster drejede fra ved

E20, og selv om Vestfyn Trækker lagde

op til spændende dage, også for formænd,

så var det reelle indhold for

Dansk Formands Forenings medlemmer

bestemt til at overse.

Formandsbladet havde taget tasken

over skulderen og kameraet i hånden,

men selv om vi blev imponeret over det

store antal udstillere og de mange lastbiler,

så må vi konstatere, at Vestfyn

Trækker – bare ikke i formændene.

Hertil er messen simpelt hen for speciel

og målrettet transport, vognmænd og

chauffører.

Veltilfreds arrangør

Men efter tre dage med fint messevejr,

130 udstillere og knap 8000 gæster kan

en veltilfreds arrangør se tilbage på en

succesfuld messe.

Vi er meget tilfredse med årets besøgstal,

der er vokset med omkring en

syvendedel i forhold til 2011. Faktisk

er antallet af gæster det næsthøjeste nogensinde

– kun 500 lavere end i rekordåret

2010. Mest væsentligt er dog

udstillernes tilbagemelding om, at

standene er blevet besøgt af netop deres

målgrupper – for at føre udbydere og

aftagere sammen er naturligvis messens

Blandt kuriositeterne var den sjove bil.

Mascus, der er markedsplads for brugte maskiner og køretøjer, var med på Vestfyn Trækker.

primære formål, siger direktør Per

Mikkelsen fra VBG GROUP.

2013 eller 2014?

Ud over sine medarbejdere og den lokale

idrætsforening GV Ejby, der bl.a.

har administreret parkeringspladserne

samt varetaget cafeteria- og toiletdrift,

retter Per Mikkelsen også en stor tak til

vejrguderne.

– Til trods for meteorologernes forudsigelser

holdt det næsten konstant

tørvejr, endda med nogen sol, lyder det

fra en begejstret arrangør. Han har

endnu ikke taget stilling til, om arrangementet

skal afvikles igen allerede til

næste år eller først i 2014.

– På baggrund af udstillernes tilbagemeldinger

under og efter messen vil

vi i allernærmeste fremtid træffe en beslutning,

siger Per Mikkelsen.

19


Ny formand kæmper

Ny formand kæmper

for DFF i København

En formand bør være ansat og aflønnet

efter Formandsoverenskomsten. Længere

er den ikke. I princippet. For i Københavns

Kommune er sagen en helt

anden. Her har FOA forhandlingsretten

med det resultat, at formændene

ganske vist er ansat som formænd, men

de aflønnes som medarbejdere indenfor

teknik og service. Den praksis har

Dansk Formands Forening i årevis ønsket

at få ændret, men så længe FOA

har forhandlingsretten, har kommunen

været lukket land for DFF.

Men nu er der måske en åbning på

vej. Dansk Formands Forenings afdeling

i København har nemlig fået ny afdelingsformand.

Det er vejinspektør

hos Københavns Kommune, Dan

Boye, der har vendt FOA ryggen og

meldt sig ind i DFF igen. Dermed sender

han et klokkeklart signal om, hvor

det faglige medlemskab bør være, og

selv om flere af hans kolleger tøver med

at tage springet, så ved Dan Boye, at de faktisk gerne vil skifte fra FOA til

Dansk Formands Forening.

20

Bange for chikane

- Foreløbig er fem af mine kolleger skiftet

fra FOA til DFF, og jeg ved positivt,

at mange flere er meget interesseret,

men mange tøver, fordi de er bange for

chikane. Nu har Dansk Formands Forening

endelig fået skiftet fra Sam-

Pension til PFA godkendt hos KL, og

det er en kæmpe forbedring, så måske

skiftet af pensionsselskab alene kan få

nogle af mine kolleger til at ændre mening,

håber Dan Boye.

Desuden mener han, at det er rigtigt

ærgerligt, at FOA holder deres medlemmer

som gidsler på en ringere overenskomst

for egen vindings skyld. Dan

Boye erkender, at han har lidt svært ved

ikke at blande sig. Derfor har han også

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2012

Dan Boye er vejinspektør i Københavns Kommunes Teknik & Miljøforvaltning, der har til huse i denne statelige

bygning på Islands Brygge.

altid været fagligt engageret og varsler

flere medlemsaktiviteter i Københavns

Afdeling.

- Jeg forestiller mig f. eks., at vi vil

gøre aktivt brug af Dansk Formands

Forenings lokaler på Prags Boulevard

på Amager. Jeg tænker bl.a. på, at vi

skal arrangere forskellige fyraftensmøder,

og der er masser af temaer, som vi

kan tage fat på, understreger Dan Boye,

der ikke et øjeblik har fortrudt, at han

skiftede det private erhvervsliv ud med

en stilling som offentlig ansat.

Lange arbejdsdage

- I det private erhvervsliv arbejdede jeg

som projektleder. Det vil sige, at når ét

projekt var slut, søgte jeg lederjobbet

på nye projekter, så det var i sig selv en

meget stressende måde at arbejde på

med lange arbejdsdage – men også


Københavns Kommune er meget miljøbevidst og afprøver i øjeblikket en række energirigtige biler.

spændende. Da jeg blev ansat ved Københavns

Kommune for fem år siden

og kom hjem fra arbejde, spurgte min

kone, om jeg allerede havde sagt op.

Hverken hun eller jeg havde været vant

til, at jeg var tidligt hjemme hver dag,

men det er dejligt, og Københavns

Kommune er en fantastisk arbejdsplads

med masser af udfordringer, fokus

på godt arbejdsklima, miljø og andre

sunde værdier.

Vejinspektør

Dan Boye er vejinspektør og har om-

HLM

Teknisk landmåling

kring 20 kolleger indenfor Vejforvaltningen,

der har til huse i en stor flot

bygning på Islands Brygge med pragtfuld

udsigt over kanalerne. Som vejinspektør

er Dan Boye med til at godkende

gravetilladelser og give

rådighedstilladelser. Med den aktivitet,

der i disse år er indenfor byggeri og anlæg

i København, har han en travl hverdag.

Afdelingen modtager årligt omkring

10.000 gravetilladelser og 15.000

rådighedsansøgninger – og tallene er

stigende.

- I Københavns Kommune lægger vi

Hos HLM finder du specialister i alt indenfor

TEKNISK LANDMÅLING

» Afsætning og indmåling af entreprenøropgaver

» Beton og elementbyggeri

» Mængdeberegninger og terrænmodeller

» Maskinstyring – Data, opsætning og kalibrering

besøg os på www.hlm.as

Ny formand kæmper

afgørende vægt på sikkerhed og tryg

færdsel, så vi er ude at besigtige alle graveprojekter.

Desuden holder vi altid

opstartsmøder med nye ansøgere eller

ved store projekter, således at vi får alle

forhold belyst, forklarer Dan Boye, der

bruger cirka halvdelen af sin arbejdstid

med at føre tilsyn og resten med administrative

opgaver.

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2012

HLM / København

Damhusdalen 39b

DK-2610 Rødovre

HLM / Kalundborg

Skolevej 16

DK-4490 Jerslev

Tlf: +45 3212 5115

Fax: +45 3213 5115

kontakt@hlm.as

21


En komplet pensionsordning

En komplet pensionsordning

som matcher dine behov

PFA pension holder i næste måned en række informationsmøder for medlemmerne af Dansk Formands Forening.

Som offentlig ansat og medlem af

Dansk Formands Forening får du en

ny pensionsordning i PFA Pension.

Pensionsordningen giver dig fordelagtige

forsikringer, en god opsparing, lave

omkostninger og stor fleksibilitet.

Pensionsordningen er obligatorisk,

og det betyder, at alle får de samme basisforsikringer.

Derudover får du en

række valgmuligheder, så du kan sammensætte

din ordning, så den passer til

det sted, du er i livet. Du kan f.eks. vælge

at forhøje dine basisforsikringer,

hvis du fx ønsker at være endnu bedre

forsikret, hvis du skulle få problemer

med dit helbred.

Flere valgmuligheder

Du får desuden mulighed for at placere

en del af din pensionsindbetaling og en

evt. frivillig indbetaling i markedsrente

i PFA Plus. Med PFA Plus har du mulighed

for at få et højere afkast end ved

en traditionel opsparing i gennem-

22

snitsrente, fordi afkastet følger aktiemarkedet.

Men det betyder også, at risikoen

for en negativ udvikling stiger.

Med PFA Plus får du stor indflydelse

på, hvordan din pensionsopsparing

skal investeres. Når du vælger, skal du

tage stilling til din risikovillighed, og

hvilket afkast du ønsker at gå efter. Du

kan vælge mellem fire investeringsprofiler,

som varierer i forhold til graden af

risiko og muligheden for afkast. Uanset

hvilken profil du vælger, vil andelen af

risikofyldte investeringer automatisk

blive nedtrappet i takt med, at du nærmer

dig pensionsalderen.

Informationsmøder

Det er vigtigt, at du får den bedst mulige

information om din nye pensionsordning.

Vi vil derfor afvikle tre informationsmøder,

hvor du har mulighed for at få mere

at vide om din nye pensionsordning:

• Århus den 26. september kl. 16.30

hos PFA Pension

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2012

Sådan er din pension

skruet sammen

Som udgangspunkt består

din pensionsordning af:

Pension:

• En livsvarig pension, som bliver

udbetalt hver måned, fra du går

på pension, og så længe du lever.

• En ratepension, hvor du får

udbetalt et beløb hver måned

i 10 år, fra den dag du går på

pension.

Forsikringer:

• Nedsat erhvervsevne

• Dækning ved død

• Kritisk sygdom

• København den 27. september

kl. 16.30 hos PFA Pension

• Fredericia den 2. oktober kl. 16.30

hos Fredericia Maskinmesterskole

Tilmeld dig et informationsmøde ved

at kontakte

Kim Bøje Madsen på 32 96 56 22

eller kbm@danskformand.dk

senest den 17. september 2012.

Når du tilmelder dig, vil du få flere

praktiske informationer.

Vil du vide mere

Vil du gerne have en kvalificeret

anbefaling, som tager udgangspunkt i

din situation, så kan du også booke en

rådgivningssamtale på 39 17 60 19.

Du er også velkommen til at kontakte

PFA’s Rådgivningscenter

på 70 12 50 00,

hvis du har spørgsmål.


Kommunalt

kursus 2012

Er din ledelse og deltagelse

på teams inspirerende

eller irriterende?

På det kommunale kursus 2012

sætter vi fokus på team, lederskab og stress.

Enne@Game teamspillet er et, på samme tid, hylende skægt

og lærerigt team-spil baseret på persontype værktøjet,

Enneagrammet.

Udover at være rigtig sjovt, danner spillet grundlag for, at

deltagere kan reflektere og udvikle sig indenfor en række

områder.

Deltagere vil blandt meget andet få mulighed for at reflektere

over, hvordan de fungerer henholdsvis befordrende eller

hæmmende i lederskab og teamsammenhænge. Emner som

effektiv kommunikation, inspirerende lederskab, forandringsparathed,

konfliktforebyggelse og meget andet er på programmet.

Er stress kommet for at blive?. I stedet for at håbe det går væk,

fokuserer vi derfor på, hvordan du som leder kan navigere i en

stresset hverdag – uden at miste dig selv og dine evner til at

være inspirerende og motiverende i din kommunikation og

relation til medarbejdere og familie.

Der er 24 pladser, og det er først til mølle…!!!

Kurset holdes på Hotel Svendborg og tilbydes omkostningsfrit

til medlemmer af Dansk Formands Forening. Kurset er

inkl. undervisning, forplejning samt kursusmaterialer.

BONUS – Introduktion til Enneagrammet - for nye ansigter

(eller de rustne!)

Som et ekstra tiltag i år, tilbydes en gratis introduktion til persontype

værktøjet Enneagrammet for dig som ikke kender

Enneagrammet i forvejen (aftenen før selve kurset starter).

Michael Groser giver en humørfyldt tre timers introduktion,

hvor du hører om Enneagrammet som fundament for ledelse

og samarbejde. I tillæg stifter du bekendtskab med de ni

Enneagram personprofiler.

Læs mere på www.bizcoach.dk

Tilmeding til Dansk Formands Forening

på dff@danskformand.dk eller 3296 5622

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2012

Meddelelser

Vi har maskinerne

- du har hænderne

Maskiner til store og små projekter

Skal der anlægges en have, en park eller en

golfgreen, så har vi maskinerne og materiellet.

LOXAM RENTAL har alt i anlægs- og byggemaskiner,

liftmateriel og mandskabsskure.

Lad os bidrage til at dit projekt bliver en succes

med vores topmoderne og brede kvalitets sortiment.

Den gode dialog

Kom forbi til en snak i en af vores 18 afdelinger

eller ring på telefon: 70 15 44 00 og få et tilbud

på din lejeløsning.

Aalborg Kalundborg

Aarhus Karlslunde

Bårse Lynge

Fredericia Odense

Frederikssund Roskilde

Greve Sakskøbing

Herning Slagelse

Hillerød Sønderborg

Holbæk Viborg

Loxam A/S • Tlf. 70 15 44 00 • www.loxam.dk

23


Vi gratulerer

Vi gratulerer

Nordjylland afd.

70 år 29-09-1942

Henning Kristensen

Hans Tavsens Vej 11

9600 Års.

70 år 20-10-1942

John Kjeld Larsen

Sundbyvej 21 – Biersted

9440 Åbybro.

65 år 28-0-1947

Knud Erik Villadsen

Tranebærvej 2

9530 Støvring.

60 år 16-09-1952

Lentz Franch

Nørregade 11, Rørbæk

9500 Hobro.

60 år 30-10-1952

Bente Kirstine H. Nielsen

Horsensvej 6

9520 Skørping.

50 år 09-09-1962

Jens Melgaard

Ålborgvej 47, Mou

9280 Storvorde.

50 år 02-10-1962

Jimmi Nielsen

Dalsgårdsvej 5

9000 Ålborg.

Randers afd.

65 år 08-09-1947

Per Wulff

Tørvevej 10, Pindstrup

8550 Ryomgård.

Midt – Vest afd.

40 år 10-10-1972

Benny Pedersen

Jernbanegade 16, 3.th.

8800 Viborg.

Aarhus afd.

60 år 13-09-1952

Asger Nielsen

Gl. Mørkevej 44

8544 Mørke.

60 år 13-09-1952

John Skov

Nellikevej 18

8240 Risskov.

50 år 09-09-1962

Frank Boberg Christensen

Mejlbyvej 33 – Røved

8370 Hadsten.

24

Vejle – Kolding afd.

90 år 21-09-1922

Poul Erik Frandsen

Svanes Torv 1, 4.,

8700 Horsens.

65 år 27-10-1947

Oskar Lauridsen

Grønlandsvej 18

7000 Fredericia.

65 år 29-10-1947

Bent Ravn Pedersen

Jens Thuesensvej 15

7000 Fredericia.

60 år 08-10-1952

Fritz Dionny Nielsen Johansen

Elmevej 11

7080 Børkop.

60 år 17-10-1952

Finn Nielsen

Sønderbrogade 92

7160 Tørring.

Vestjylland afd.

65 år 17-09-1947

Steen Rupert Corvinius

Vestergade 34

6650 Brørup.

65 år 24-10-1947

Kurt Emund Runge

Egedesmindevej 45

6715 Esbjerg N.

60 år 23-09-1952

Bendt Jensen Gade

Blomstervangen 18 B

6800 Varde.

60 år 24-09-1952

Leif Steen Andersen

Karen Brands Vej 144

6960 Hvide Sande.

60 år 13-10-1952

Christian Iversen

Nørregade 68

6670 Holsted.

50 år 15-09-1962

Ingolf Sonne Mortensen

Dalbrinken 42

6900 Skjern.

Sønderjylland afd.

50 år 11-09-1962

Hans Christian Danielsen

Højtoft 34, Kværs

6300 Gråsten.

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2012

Fyn afd.

70 år 08-10-1942

Lars P. Forsberg Svensson

Ternevej 9

5464 Brenderup Fyn.

65 år 20-09-1947

Svend Bjarne Nielsen

Glentevej 2

5800 Nyborg.

50 år 07-10-1962

Jimmy Bak Pedersen

Stenager 30

5856 Ryslinge.

50 år 13-10-1962

Jan Mose Iversen

Møllevej 45

5471 Søndersø.

50 år 23-10-1962

Jan Henning Korsgaard

Knullen 33

5260 Odense S.

København afd.

65 år 04-09-1947

Andreas Johansen

Larsensvej 15

2950 Vedbæk.

65 år 24-09-1947

Jørgen Madsen

Odinsvej 20, Kyndeløse

4070 Kirke Hyllinge.

65 år 01-10-1947

Tom Jahn Larsen

Engvej 20

3550 Slangerup.

Syd-og Vestsjælland afd.

80 år 11-09-1932

Flemming Nielsen

Sigerstedvej 90

4100 Ringsted.

75 år 12-09-1937

Erling Andersen

Møllegårdsvej 2, Undløse

4340 Tølløse.

75 år 08-10-1937

Viggo Peter Ptak

Grønlandsvej 15

4700 Næstved.

65 år 28-10-1947

Preben E. Larsen

Krogagervej 10

4700 Næstved.

Lolland Falster afd.

50 år 26-09-1962

Carsten Borella Jacobsen

Skovvej 54

4840 Nørre Alslev.

Bornholm afd.

60 år 29-09-1951

Gudmund Peter Rasmussen

Møllegade 6

3700 Rønne.

40 år 26-09-1972

Jesper Møller Nielsen

Højlyngsvej 1, Aaker

3720 Åkirkeby.

Afdelingsformand i Nordjylland, Jens

Melgaard, fylder 50 år den 9. september.

50 år

Søndag den 9. september 2012

fylder afdelingsformand

Jens Melgaard 50 år.

Jens Melgaard blev medlem af bestyrelsen

i Nordjyllands Afdeling i

2004. Jens blev sekretær i bestyrelsen

i 2007, og i 2009 fik han posten

som næstformand i afdelingen.

På årsmødet den 24. marts 2012

blev Jens Melgaard valgt til formandsposten,

og hermed også valgt

til bestyrelsen i Dansk Formands

Forening.

Jens Melgaard har været beskæftiget

i flere firmaer, og er en loyal og meget

værdsat medarbejder og kollega,

der med en god portion nordjysk

lune, klarer mange opgaver i dagligdagen.

Vi vil gerne med disse linjer ønske

Jens hjertelig tillykke med de 50 år.

På F.V.

Kim Bøje Madsen


Bliver pension mere

inTeressAnT, BAre fordi vi Bruger

en rocksTjerne?

Nej. Det kræver, at du møder os.

Vi ved, at pensionsordninger kan være kedelige.

Men vi synes nu, at emnet er for vigtigt til reklametricks.

Derfor vil vi gerne mødes og rådgive dig

ordentligt på baggrund af vores mangeårige

viden om markedet. Vi kalder det en kvalificeret

anbefaling. Den slags kan ikke klares med en

rockstjerne – uanset hvor flabet han kan se ud.

Mød os, og få en kvalificeret anbefaling.


Meddelelser

Fyraftens tur til det nye

Musikkens Hus

Nordjyllands Afdeling inviterer til rundvisning i

Musikkens Hus i Aalborg

torsdag den 6. september 2012 kl. 17.00.

Der vil være en guidet rundtur på ca. to timer,

hvorefter foreningen er vært ved en bid brød.

Mødested ved MT-Højgaards skure for enden af

Stuhrsvej ud mod Limfjorden.

Husk hjelm og sikkerhedssko,

såfremt du har mulighed for at medbringe det.

26

Tilmelding senest den 4. september til:

Jens Melgaard på tlf. 50 51 61 51

eller nordjyll@danskformand.dk

Peer Nørgaard på tlf. 21 62 03 61

eller peerngaard@privat.dk

Den gode samtale hos IAK

Ingeniørernes A-kasse er med i et forsøgsprojekt,

som betyder bedre rammer for samtalerne

med de ledige, der nu bl.a. selv kan vælge, hvad

samtalerne skal handle om

I marts gik IAK i luften med et nyt koncept for

samtaler med de ledige. Det var muligt, fordi IAK

er en ud af otte a-kasser, der er med i forsøgsprojektet

Den gode samtale, som Arbejdsmarkedsstyrelsen

har oprettet.

- Vi har længe arbejdet på et koncept, der kan

gøre op med ”one size fits all”-tankegangen og

den afmægtiggørelse, de ledige oplever, når de

møder systemet. Nu bakker reglerne konceptet

op, og vi er derfor gået i luften med en helt ny

måde at møde medlemmerne på, hvor det er

os, der skal tilpasse os medlemmerne og ikke

omvendt” sagde formand for IAK, Bolette Mohr

Sillassen i forbindelse med, at IAK gik i luften i

marts.

Gode evalueringer

Konceptet har nu kørt i nogle måneder og er

blevet taget rigtig godt imod blandt medlemmerne,

der kvitterer med gode evalueringer. Mere

end 93 pct. svarer, at de er meget tilfredse eller

tilfredse med de samtaler, de kommer til hos IAKs

konsulentafdeling, Komplement.

Samtalerne bookes elektronisk gennem medlemmernes

selvbetjeningsportal mit IAK, og i bookingprocessen

vælger man selv, hvilken konsulent

man vil tale med, hvornår man vil til møde, og

hvad emnet og formen for mødet skal være.

Udover samtaler kan man også booke sig ind på

arrangementer, der udbydes løbende.

Der har f. eks. været holdt workshops om

jobsøgningsmetoder og mini-messe om

uddannelsesmulighederne som ledig.

25 års jubilæum

Mandag d. 1. oktober kan sekretær og kasserer

Winnie Hansen i Dansk Formands Forening fejre

sit 25 års jubilæum.

Winnie Hansen blev ansat af daværende forretningsfører

Poul Johansen som sekretær, og efter

nogle år, hvor der blev omorganiseret på kontoret

i Hans Egedes Gade, fik Winnie overdraget posten

som kasserer i Dansk Formands Forening.

Winnie Hansen fulgte med, da DFF flyttede til

Vermlandsgade, hvor Per Ysbæk Nielsen i 1996

blev forretningsfører. På vores nuværende adresse

Prags Boulevard 45, arbejder Winnie Hansen nu

for sin tredje chef.

Winnie Hansen er, og har altid været, en meget

engageret og særdeles loyal medarbejder. Hun er

meget værdsat på kontoret for sin omhu, samt for

det arbejde hun udfører for afdelingerne, lige som

hun er meget værdsat blandt medlemmerne.

Dansk Formands Forening ønsker stort tillykke

med dagen.

NB: På dagen er der kaffe på kanden hele

formiddagen på Prags Boulevard 45.

P.F.V. Kim Bøje Madsen, Landsformand

Aktiviteter i 2012

Seniorklubben DFF

Syd- og Vestsjælland

September

Den 19. september 2012

Køge Miniby kl. 13.00

40 kr., Guide 200 kr.

Tilmelding senest den 12. september 2012

Deltagerbetaling 75 kr. (Niels)

Oktober

Den 17. oktober 2012

Evt. Herlufsholm

Tilmelding senest den 10 oktober

Deltagerbetaling (Gunner)

November

Den 21. november 2012 Kl. 15.00

Julefrokost

Tilmelding senest den 7. november

Deltagerbetaling 100 kr.

Kaj Kaas tlf. 55 770 124

Gunner Pedersen tlf. 40 980 340

Niels Troest tlf. 55 761 982 / 20 631 755

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2012

Dansk Formands Forening

Pensionist & Efterlønsklub

Københavns Afdeling

Sankthansfest

i Syd- og Vestsjælland

har Seniorklubben DFF i Syd- og Vestsjælland

holdt det sidste arrangement i foråret 2012.

Onsdag den 20. juni holdt vi vores årlige sankthansfest,

og igen i år lagde Ib Nielsen telt og

have til arrangementet, og som sædvanlig havde

vi taget det gode vejr med.

Vi mødtes kl. 14 til kaffe og hjemmebag. Derefter

var der mulighed for aktiviteter så som kongespil

og krolf, eller man kunne nyde det gode vejr.

Sidst på eftermiddagen startede grillmesteren

grillen op, så de røde bøffer med tilbehør kunne

forberedes. Vi sluttede ca. kl. 20. En stor tak til Ib

for husly samt forarbejdet til festen.

Se vore arrangementer for efteråret på

hjemmesiden og i Formands Bladet.

Det er også muligt at se billeder fra vore arrangementer

på hjemmesiden under Set og Sket.

P.K.V.

Gunner, Kaj & Niels

Program for år 2012.

Torsdag den 6. september

skal vi en tur til Kjøge Mini By. som ligger

på Strandvejen 101 i Køge.

Vi mødes på p pladsen kl. 11.00.

I oktober skal vi i DR-Byen eller

på Rosenborg Slot.

Dato for det arrangement er ikke klar endnu.

Torsdag den 22. November.

Generalforsamling/Julefrokost i

Haveforeningen Vedbæks Klubhus.

Vi mødes kl. 11.00.

Det var lidt om, hvad der skal ske i 2012.

Der kan meget nemt komme nogle

flere ture. I vil blive orienteret hen ad vejen.

Tilmelding til turene skal ske til:

Preben Andersen på tlf. 2326 5060

Erik Rasmussen på tlf. 4970 1483

Per Ysbæk-Nielsen på tlf. 4580 1159


Gunner Petersen og Erik Rasmus-

Æresmedlemmerne forsamlet foran Golfhotel Viborg. sen prøver den gamle Bremsbil.

Æresmedlemmerne på tur

Æresmedlemmerne i Dansk Formands Forening har igen været på tur, og denne

gang gik turen til Viborg, hvor Birgit og Poul Kure stod for arrangementet.

Efter frokost var vi ude og se en 107 år gammel Viborgbil. Det var fire ildsjæle,

der takket være mange sponsorer, havde formået at genskabe Bremsbilen efter

12. originaltegninger og 2. fotografier. JP Group a/s har som hovedsponsor

stillet værksted og lokaler til rådighed, og her har de genskabt Danmarks første

bilfabrik.

Projektet begyndte i 2006. og efter en del justeringer i 2007 kørte bilen, som de

havde forventet, at den kørte i år 1900. Senere på eftermiddagen gik vi en tur

ved Viborg-Søerne.

Dagen efter gik turen til Mønsted Kalkgruber. I en 60 km lang labyrint af

minegange er der huler så store som domkirker og smalle gange, hvor en voksen

mand ikke kan gå oprejst. Mønsted Kalkgruber er Nordeuropas største overvintringssted

for flagremus. 15.000 flagremus går i dvale i minerne. I kalkgruberne

er der altid 250 tons ost på lager, ostene kommer fra Arla Foods mejeri i Taulov

og modner i de dybe minegange.

Om eftermiddagen var vi på opdagelse i den gamle kongeby med den storslåede

Domkirke, som en guide fortalte os om. Ved aftensmaden hyggede vi os som én

stor familie.

Torsdag morgen efter morgenmaden gik turen hjem og alle var glade for de

dejlige dage i Viborg. Birgit og Poul Kure havde gjort meget ud af det, og nu kan

vi glæde os til næste år hvor vi skal til Sydvestsjælland, hvor det er Connie og

Niels Troest samt Dorris og Gunner der står for arrangementet.

Referent Per Ysbæk-Nielsen.

Indkaldelse til stiftende

generalforsamling

Vejle – Kolding, Fyn & Sønderjyllands

afdelinger

Der er stiftende generalforsamling den 18. september 2012 på Bramdrupdam

Kro, Vejlevej 332, Kolding kl. 19.30.

Der afholdes valg til en ny stor afdeling, der skal erstatte de tre nuværende

afdelinger, jf. nedenstående dagsorden, samt vedtægterne.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af ny afdelingsformand.

3. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægterne.

4. Navn på den nye afdeling.

5. Sammenlægning af kassebeholdinger.

6. Evt.

P.F.V.: Kim Bøje Madsen

Fælles sommertur for afdelingerne

Midt-Vest, Randers og Århus

Den 8. september 2012 kl. 13.00

Energimuseet, Bjerringbrovej 44, Tange, 8850 Bjerringbro Rundvisning på museet

med guide. Efterfølgende kører vi til Ans Kro, hvor foreningerne giver aftensmad

kl. ca. 17.00 Turen er med ledsager.

Sidste tilmelding den 3. september 2012

Tilmelding til formændene fra respektive afdelinger.

På vegne af afdelingerne Midt-vest, Randers og Århus

Vagn: 50 51 61 53 Leo: 50 51 61 52 Knud: 50 51 61 54

Dansk Formands

Forening

Prags Boulevard 45

DK-2300 København S

Tlf.: +45 32 96 56 22

Fax: +45 32 96 58 22

E-mail: dff@danskformand.dk

Giro: 8 00 24 44

www.danskformand.dk

Kontorets åbningstid:

Mandag - torsdag 9.00-15.00

Fredag 9.00-12.00

Arbejdsløshedskassen

IAK Tlf.: +45 70 33 50 00

HUSK - ALT vedrørende indmeldelser og

anmeldelser om arbejdsløshed skal sendes til

hovedkontoret

Foreningsmeddelelser

Få budskabet ud!

Nordjyllands afdeling:

Formand: Jens Melgaard

Aalborgvej 47, Mou, 9820 Storvorde

Tlf.: 50 51 61 51

E-mail: nordjyll@danskformand.dk

Randers afdeling:

Formand: Leo Kristoffersen

Niels Bohrsvej 14, 8900 Randers

Tlf.: 50 51 61 52

E-mail: randers@danskformand.dk

Midt-Vest afdeling:

Formand: Vagn Nordentoft

Hedeskrænten 31, 8800 Viborg

Tlf.: 50 51 61 53

E-mail: midt-vest@danskformand.dk

Aarhus afdeling:

Formand: Knud Jakobsen

Østergårdsvej 111, 7340 Malling

Tlf.: 50 51 61 54

E-mail: aarhus@danskformand.dk

Vejle/Kolding afdeling:

Formand: Finn Kristensen

J. P. Nielsensvej 23B, 7160 Tørring

Tlf.: 50 51 61 55

E-mail: vejle@danskformand.dk

Vestjyllands afdeling:

Formand: Per Davidsen

Baggensens Allé 119, 6700 Esbjerg

Tlf.: 50 51 61 57

E-mail: vestjyll@danskformand.dk

www.danskformand.dk

Afdelingerne:

Nyoptaget juni og juli 2012

Kaj Ivan Andersen

Armandsvej 21

7000 Fredericia

Vejle-Kolding

Michael Vigh Sørensen

Konge Åsen 17

4230 Skælskør

Syd- og Vestsjælland

Ulrik Schæffer Dybdahl

Bøstrupvej 30

200 Slagelse

Syd- og Vestsjælland

Torben Bruun Kristiansen

Formandsbladet • Nr. 4 • august 2012

Meddelelser

Privat

Landsformand

Kim Bøje Madsen

Nørrevang 8

9362 Gandrup

Tlf.: +45 98 25 90 43

Privat

Kasserer Winnie Hansen

Rosenlunds Allé 13, 3. th.

2720 Vanløse.

Tlf.: +45 38 19 06 77

Sønderjyllands afdeling:

Formand: Svend Aage Juhler

Ahornvej 12, 6400 Sønderborg

Tlf.: 50 51 61 58

E-mail: sonderjyll@danskformand.dk

Fyns afdeling:

Formand: Palle A. Frederiksen

Søboløkker 26, Jordløse, 5683 Haarby

Tlf.: 50 51 61 59

E-mail: fyn@danskformand.dk

Københavns afdeling:

Formand: Dan Boye

Lærkevej 42, 4040 Jyllinge

Tlf.: 50 51 61 60

E-mail: kbh@danskformand.dk

Syd- og Vestsjællands afdeling:

Formand: Keld Klausen Dahl

Højen 7 B, 4700 Næstved

Tlf.: 50 51 61 61

E-mail: kelddahl1@hotmail.com

Lolland-Falster afdeling:

Formand: Lars Hansen

Østervang 6, 4990 Sakskøbing

Tlf.: 50 51 61 50 Bil: 30 12 95 60

E-mail: lehansen@post.tele.dk

Bornholms afdeling:

Formand: Bjarne L. Andersen

Skovbrynet 1, 3730 Nexø

Tlf.: 50 51 61 56

E-mail: bornholm@danskformand.dk

Nr. Vilstrup Bygade 97

6100 Haderslev

Vejle/Kolding

Hedi Maria Braae

Kvarmløsevej 43 A

4340 Tølløse

Syd- og Vestsjælland

27


PITZNER

Din udlejningspartner

Vi har samlet alle PITZNERs udlejningsselskaber i én helhed,

så vores kunder i fremtiden kun behøver henvende

sig ét sted. Vi gør det nemmere at samle dine løsninger og

spare tid. Vi kan som totalleverandør levere den komplette

pakkeløsning til dit byggeprojekt, herunder:

Entreprenørmateriel – gravemaskiner,

minilæssere, pladevibratorer, pumper,

kompressorer, tryklufthamre, teleskoplæssere

mm.

Alle former for stilladser,

også til understøtning

Arbejdsplatforme,

gods-, stige- og personhejs

Alle former for lifte

Specialdesignede letvogne, moduler

og pavilloner til byggepladser mm.

Kontakt os og hør mere om vores nøglefærdige byggepladskoncept.

Ring på telefon 70 12 13 15 eller skriv en

e-mail på info@pitzner.dk. Du kan også besøge os på

Internettet på adressen www.pitzner.dk

Magasinpost UMM

ID-nr. 46411

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!