Download dokumentet - Centralbibliotek

centralbibliotek.dk

Download dokumentet - Centralbibliotek

Resultatrapport

for

Gentofte Centralbibliotek

2011


Centralbiblioteket.

Gentofte Bibliotekerne er centralbibliotek for hele Region Hovedstaden, der består af 28

kommuner, incl. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.

Grundydelserne omfatter Materialeoverbygning, Samordning og rådgivning,

Kompetenceudvikling samt Understøttelse af national strategi.

Derudover har Gentofte, i samarbejde med andre biblioteker, varetaget en række

centralbiblioteksopgaver for hele landet, bl.a. Elektroniske tekstlicenser, Implementering af

Palles Gavebod, Understøttelse af national strategi samt Kørselsordning.

Kapitel 2. Generelle opgaver og mål

2.1 Materialeoverbygning

I 2011 udlånte centralbiblioteket 144.947 materialer til andre biblioteker. I forhold til 2010

er der tale om en stigning på 6,4 %. Stigningen tages som et udtryk for, at

materialeindkøbet matcher regionens efterspørgsel.

Det løbende materialevalg suppleres af forslag fra regionens biblioteker samt oplysninger

fra en elektronisk ”sladrehank”, der orienterer centralbiblioteket om, hvilke titler regionens

biblioteker bestiller i andre biblioteker.

Regionens biblioteker sendte i 2011 i alt 313 forslag til køb af materialer til

centralbiblioteket. 83% af disse forslag blev effektueret, mens resten enten ikke kunne

anskaffes eller blev anset for at være deciderede forskningsbiblioteksmaterialer.

Centralbiblioteket indkøbte i 2011 udenlandsk litteratur til 13 biblioteker i

Hovedstadsregionen: Albertslund, Allerød, Fredensborg, Glostrup, Gribskov, Halsnæs,

Herlev, Hillerød, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk.

Tilfredshedsundersøgelsen viser, at den største tilfredshed med både titelspredning og

leveringstid ligger på de boglige materialer. Mindst tilfredshed er der på spil og cd-rom

området – både hvad angår titelspredning og leveringstid.

Både på spil- og cd-romområdet er tilfredsheden i titelspredning på 3,76 og for

leveringstiden er den henholdsvis 3,75 og 3,67.

For at undersøge om der skal ændres i materialekøbet vil Centralbiblioteket, sammen med

regionens biblioteksledere, drøfte prioriteringen af spil og cd-rom i forhold til de øvrige

materialetyper

Endvidere vil leveringstiden blive målt 2 gange årligt for at undersøge og ændre eventuelle

uhensigtsmæssige arbejdsgange..

2.2 Samordning og rådgivning

I 2011 har Centralbiblioteket driftsafviklet bibliotekssystemer for 11 biblioteker: Allerød,

Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Glostrup, Halsnæs, Hørsholm, Lyngby,

Rødovre og Rudersdal.


Centralbiblioteket har koordineret markedsføring af elektroniske licenser ved at afholde

kurser i formidling af licenserne samt tilbudt fælles markedsføringsmateriale.

I 2011 tog centralbiblioteket initiativ til en regional temauge med overskriften Oprør. De

deltagende biblioteker tilrettelagde selv deres arrangementer ud fra den vinkel, som de

valgte at lægge på temaugens overskrift, og en arbejdsgruppe sørgede for koordinering og

for en fælles markedsføring. 24 kommuner deltog i det fælles tiltag, der blev afviklet i uge

47.

Drift og udvikling af Palles Gavebod overgik i 2011 til de 6 centralbiblioteker, og der er i

årets løb arbejdet med betingelserne for denne overdragelse, ligesom der er etableret en

organisation til at varetage drift og udvikling. Det er udarbejdet en pris- og betalingsmodel

for landets folkebiblioteker med en tilslutningsprocent på 100.

Der har i 2011 været 1.356 henvendelser fra regionens biblioteker vedr. faglig rådgivning

inden for licenser, kompetenceudvikling, ledelse, materialekøb, it-løsninger m.m.

Tilfredshedsundersøgelsen viser en generel tilfredshed på Samordningsområdet, dog

lavest på området Formidling, råd og vejledning inden for licenser, netlydbøger, e-bøger

samt elektronisk musik.

I efteråret 2012 afholdes der en temadag om netbaserede ydelser, men derudover vil

centralbiblioteket gå i yderligere dialog med regionens biblioteker om, hvilke ydelser de

efterspørger inden for dette område.

2.3 Kompetenceudvikling

Centralbiblioteket udvikler og tilrettelægger en række kurser og temadage i samarbejde

med regionens biblioteker. I 2011 har der været 696 deltagere på i alt 29 kurser og

temadage. Alle regionens biblioteker har deltaget i kurserne og temadagene, og der har

desuden været deltagelse fra 13 udenbys biblioteker samt fra 5 folkeskoler.

En del af kurserne afvikles ved at inddrage faglige kompetencer fra hele regionen.

Bibliotekslederne i centralbiblioteksområdet udvælger hvert år et antal udviklingsområder,

hvor der arbejdes med problemstillinger af relevans for bibliotekerne i regionen. I 2011 har

der været tilbudt 5 udviklingsfora:

Palles gavebod

Frivillige på bibliotekerne

Udvikling af serviceoplevelsen på biblioteket

Åbne biblioteker

De unge og kulturen


Baggrunden for de nye Udviklingsfora er, at give bibliotekerne mulighed for at arbejde

strukturere med egne udviklingsønsker i et samarbejde med andre biblioteker. Hvert

bibliotek medbringer en projektbeskrivelse, som der arbejdes med i forhold til

implementering i egen organisation.

22 af regionens biblioteker har deltaget med 99 medarbejdere.

I forbindelse med kompetenceudviklingen har centralbiblioteket tillige drevet 4 netværk for

mellemledere. I netværkene foregår der metodiske drøftelser af mellemledernes egne

ledelsesmæssige udfordringer.

Der har været 33 deltagere fra 18 biblioteker

Bibliotekslederne har afholdt 9 møder, hvor der har bl.a. er behandlet emner som

Bibliotekerne som kulturelle mødesteder, Ledelse i netværkssamfundet, Ledelse af

frivillige, Danskernes Digitale Bibliotek. Desuden har bibliotekslederne været på studietur

til Stockholm, hvor der blev besøgt et Tunnelban-bibliotek, Tio-tretten, et bibliotek, der er

målrettet denne aldersgruppe samt Dieselverkstadens Bibliotek, hvor biblioteksdriften er

udliciteret og hvor medarbejderne som et kooperativ har overtaget biblioteksdriften.

2.4 Fælles digital kommunikation og formidling

Brugen af centralbibliotek.dk er vokset i det forløbne år, hvilket formentlig skal ses i lyset af

den voksende mængde af information på sitet. Tilfredshedsundersøgelsen viser samtidig,

at der er en øget tilfredshed med centralbibliotek.dk.

Kapitel 3. Særlige opgaver

Elektroniske tekstlicenser.

Der er genforhandlet 51 licenser, 6 danske og 35 udenlandske. Der er opnået fastfrysning

af priser på en række produkter som bl.a. Gale og Ebsco, og der er opnået prisreduktion

på Infomedia.

Der har været en tilvækst på 1 dansk og 3 udenlandske produkter, og 6 produkter er

udgået.

Den samlede årsomsætning udgjorde 10.580.000 kr. i 2011

I perioden er der fortsat arbejdet med metadata fra flere større leverandører med henblik

på synliggørelse via Brønden.

Der har været afholdt temamøder forår og efterår to steder i landet for alle interesserede

biblioteker, hvor emnerne har været produktpræsentationer, tema om danske og

udenlandske E-bøger, formidling samt LicensGruppens arbejdsfelt. Derudover har der

været kvartalsvise møder i CB-netværksgruppen samt løbende kontakt og møder med

Deff-sekretariatet.


Kapitel 4. Kørsel

Gentofte Bibliotekerne varetager den regionale kørselsordning for alle kommuner i

centralbiblioteksområdet, og indgår som knudepunkt i den nationale kørselsordning. Der

køres fem dage om ugen til folke- og forskningsbibliotekerne og to-tre dage til

uddannelsesbibliotekerne. Der afgår tre ruter fra Gentofte Bibliotekerne, og der køres til i

alt 58 biblioteker.

Kapitel 5. Understøttelse af national strategi.

I samarbejde med landets øvrige centralbiblioteker har Gentofte varetaget den nationale

kompetenceudvikling inden for områderne Borger dk, Lær mere it samt et særligt

indsatsområde i 2011, som omhandlede biblioteksmedarbejdernes relationelle

kompetencer.

Vurdering af årets faglige resultat

Visionen om at centralbiblioteket skal styrke de muligheder, folkebibliotekerne har for at

fungere og udvikle sig fagligt og ressourcemæssigt er opfyldt via de faglige og

ledelsesmæssige udviklingsfora, og her igennem er det samtidig lykkedes at initiere

implementeringerne af en national udviklingsstrategi i folkebibliotekerne. Der er stor

tilslutning til de valgte indsatsområder, som hvert år besluttes på et Biblioteksledermøde.

Tilfredshedsundersøgelsen viser generelt, at centralbiblioteket fortsat har en opgave i

forhold til indkøb, formidling samt råd og vejledning af ikke-boglige materialer, da det er på

disse områder, at tilfredsheden er mindst.

Centralbiblioteket besøger, over en 4 års periode, samtlige af regionens biblioteker. På

disse besøg drøftes, hvordan centralbiblioteket kan støtte bibliotekernes udvikling, således

at centralbiblioteksvirksomheden er i overensstemmelse med regionens behov og ønsker.

Samlet set er der inden for alle overbygningsområderne opnået et godt resultat i det

forløbne år, og som også regnskabet viser, er centralbibliotekstilskuddet anvendt til de

aftalte resultatmål.

Lone Gladbo

Kulturdirektør

More magazines by this user
Similar magazines