Harboøre By – Sekundær bymidte - Lemvig Kommune

lemvig.dk

Harboøre By – Sekundær bymidte - Lemvig Kommune

31 HARBOØRE BY

Sekundær bymidte

LOKALPLAN NR. 31

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE


Thyborøn-Harboøre kommune

LOKALPLAN NR. 31

Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen.

Indholdsfortegnelse: Side

1. REDEGØRELSE

1.1 Lokalplanens område og baggrund ..............

1.2 Lokalplanens indhold

1.3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Regionplanlægning

Kommuneplanlægning

Kystnærhedszone

Zonestatus

1.4 Lokalplanens retsvirkninger

1.5 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger......

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

3.

§ o 1

§2

§3

§4

§5

§6

§7

§8

§9

RAMMETILLÆG NR. 3

Mål for udlæg og anvendelse

Zoneforhold

Rammebestemmelser

Vedtagelsespåtegning

BILAG A

LOKALPLANEN

Lokalplanens formål... .................................

Lokalplanens område og zonestatus................ ......... .........

Områdets anvendelse........ ............................

Udstykninger.............................................

Adgang og parkering....................................

Tekniske anlæg.........................................

Bebyggelsens omfang og placering.......... ................................

Bebyggelsens ydre fremtræden. ....

Ubebveeede arealer.....................................

4. VEDTAGELSESPÅTEGNING

5. KORTBILAG

Kortbilag nr. l Lokalplanens områdegrænse

Kortbilag nr. 2 Illustrationsplan

Kortbilag nr. 3 Illustrationsplan, alternativ placering

Lokalplanen er udarbejdet af c. c. contractor a/s, Nygade 44, 7400 Herning i samarbejde med

Thyborøn-Harboøre kommune, Teknisk Forvaltning.

2

2

3

3

3

3

4

4

4

5

5

5

5

6

7

7

7

8

8

8

8

8

9

10

11

12


Thyborøn-Harboøre Kommune

LOKALPLAN NR. 31

Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen.

Oversigtskort med lokalplanens placering 1:25.000


1. REDEGØRELSE

1.1 Lokalplanens område og baggrund

Lokalplanen omfatter et ca. 7.200 m 2 stort areal midt i Harboøre

Mod nord og vest afgrænses området af privat fællesvej og Lem vigvej,

mod øst af Harboøre Hallen og mod syd af et område, der i kommuneplanens

rammer er udlagt til offentligt formål.

Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i aktuelle planer om opførelse

af en ny detailhandel med tilhørende parkeringsareal og tankanlæg.

Projektet placerer den sekundære bymidte med detailhandel centralt i forhold til nyt

parcelhusområde og ikke mindst mere synlig for turister.

1.2 Lokalplanens indhold

Lokalplanen fastlægger, at området må anvendes til detailhandel

og tankanlæg.

1.3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Regionplanlægning

Lokalplanområdet er omfattet af regionplan 1997 for Ringkøbing Amt.

Kommuneplanlægning

Lokalplanområdet er omfattet af rammebestemmelserne i den gældende

Kommuneplan 1997, område 0.31.05, der udlægger området til offentligt

formål indeholdende offentlige og private institutioner med tilknytning

til kultur- og fritidssektoren, udendørs idrætsanlæg m.v., samt lignende

funktioner af almennyttig karakter.

Forslag til kommuneplantillæg med nødvendige ændringer er udarbejdet,

idet lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 1997,

hvad angår bebyggelsesomfang, anvendelsen til detailhandel og tankanlæg.

Kystnærhedszonen

Lokalplanområdet er beliggende i kystnærhedszonen, ligesom resten af

Thyborøn-Harboøre kommune.

Bestemmelser i planloven om udnyttelse af kystnære arealer fastlægger, at

der skal være særlige funktionelle eller planlægningsmæssige begrundelser for

at inddrage kystnære arealer til bebyggelse i kystnærhedszonen.

Lokalplanens formål er at skabe mulighed for detailhandel med tilhørende

tankanlæg, men idet området er omgivet af eksisterende bebyggelse vil opfyldelse

af lokalplanens formål ikke påvirke kysten visuelt.


Zonestatus

Lokalplanens område har status som landzone.

Landzoneområdet overføres til byzone den dag kommunalbestyrelsen offentliggør,

at lokalplanen er blevet endelig vedtaget.

1.4 Lokalplanens retsvirkninger

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet

af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, eller i øvrigt anvendes i

overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i

planen.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis

dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

1.5 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Inden lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme,

der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe

indholdet af den endelige lokalplan. Der gælder efter planlovens § 17, stk. l, et

midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den eksisterende

lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse

og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter

forslagets offentliggørelse.


2. RAMMETILLÆG NR. 3 TIL KOMMUNEPLAN 1997

I henhold til lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999 med de

ændringer, der er gældende på tidspunktet for vedtagelsen af dette kommuneplantillæg,

fastlægges herved følgende bestemmelser som rammer for lokalplanlægning for matr. nr. 44 a

m.fl. Den sydlige Del, Harboøre, der er angivet på kortbilag A som område C31.02.

2.1___Mål for udlæg og anvendelse_______________________________

Det er rammetillæggets formål at skabe plangrundlag for etablering af detailhandel med

tankstation på det ovennævnte areal i Harboøre By.

2.2 Zoneforhold ______________________________________________

Ejendommen ligger i landzone og er registreret som beboelse uden landbrugspligt.

2.3 Rammebestemmelser

C. 3 1 .02 sekundær bymidte i Harboøre

En lokalplan for området skal sikre,

at der på området kan opføres butikslokaler med lagerfaciliteter for detailhandel.

at der på området kan etableres tankstation for detailsalg af motorbrændstof til motorcykler,

person- og varevogne og lignende mindre køretøjer.

at det samlede bruttoetageareal i alt til detailhandelsformål kan udgøre op til 1.500 m2.

at det maksimale bruttoetageareal for en dagligvarebutik højst må udgøre l .000 m2.

at det maksimale bruttoetageareal pr. udvalgsvarebutik højst må udgøre 500 m2.

at bebyggelsesprocenten for arealet højst kan udgøre 50%

at området overføres fra landzone til byzone

2.4 Vedtagelsespåtegning

Således vedtaget af Thyborøn-Harboøre Kommunalbestyrelse, den 24. april 2002

Erik Flyvholm

borgmester


LOKALPLANENS OMRÅDEGRÆNSE

///,/.//'j. AREAL DER OVERPØRES TIL BYZONE

THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

31.HARBOØREBY

RAMMETILLÆG NR. 3 til kommuneplan 1997

Centerområde C. 31.02

BILAG A


LOKALPLANEN

Thyborøn-Harboøre kommune

LOKALPLAN NR. 31

Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen.

I henhold til lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999 med de ændringer, der

er gældende på tidspunktet for vedtagelsen af denne lokalplan, fastlægges herved følgende

bestemmelser for det i stk. 2. l nævnte område:

§ l Lokalplanens formål:

l. l Formålet med lokalplanens er:

at fastlægge retningslinier for et areal mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen

l .2 Lokalplanen skal sikre:

at arealet kan anvendes til detailhandel

at arealet kan anvendes til tankanlæg

at angive retningslinier for bebyggelse, færdsels- og

parkeringsarealer.

at der kan ske overførsel af areal i landzone til byzone

§ 2 Lokalplanens område og zonestatus.

2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. l og omfatter

matr. nr. 14a.

2.2 Hele lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone, når den endeligt vedtagne

lokalplan offentliggøres.

§ 3 Områdets anvendelse.

3.1 Området skal anvendes til detailhandelsformål, herunder tankanlæg.

3.2 Før opførelse af nyt byggeri på arealet skal alle eksisterende bygninger fjernes.


§ 4 Udstykninger

4. l Grunde må ikke udstykkes i en størrelse, der er mindre end 700 m 2 .

§ 5 Adgang og parkering.

5.1 Der kan etableres ind- og udkørsel til området fra vejen mellem Lem vigvej og

Harboøre Hallen.

5.2 Der kan etableres indkørsel fra Lem vigvej. Placeringen skal godkendes af vejmyndigheden.

5.3 Der skal anlægges min. l P-plads pr. 25 m 2 erhvervsetageareal.

§ 6 Tekniske anlæg.

6. l Ny bebyggelse skal tilsluttes offentlige forsyningsledninger, for så vidt angår

varmeforsyning, vandforsyning, elforsyning og kloakering.

6.2 Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger.

6.3 For tankanlæg må der etableres tanke for produkter, som sælges fra tankanlægget.

Tankene skal være underjordiske og skal til enhver tid overholde gældende

regler herom.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering.

7. l Bebyggelsesprocenten max. 50% for hvert matr. nr.

7.2 Det samlede bruttoetageareal til detailhandelsformål i alt kan udgøre op til l .500 m2.

7.3 Det maksimale bruttoetageareal for en dagligvarebutik må højst udgøre l .000 m2.

7.4 Det maksimale bruttoetageareal pr. udvalgsvarebutik må højst udgøre 500 m2.

7.5 For tankanlæg må der opføres tankstandere og andet nødvendigt teknik for salg

af brændstof til biler.

7.6 Området omkring tankstandene må overdækkes.

7.6 Bygninger skal respektere den gældende byggelinie for Lem vigvej.

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden

8. l Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse

i hvert enkelt tilfælde.

8.2 Udvendige bygningssider skal opføres af tegl, beton, bræddebeklædning eller

profilplader.


8.3 Tagene skal dækkes med røde eller brune teglsten, grå, brune eller sorte fibercementplader,

tagpap med trekantlister eller profilplader.

Tagflader skal være ensfarvede.

Flade tage kan dog dækkes med tagpap (built-up).

Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.

8.4 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer, der efter

kommunalbestyrelsens skøn, virker skæmmende.

§ 9 Ubebyggede arealer.

9. l Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et

ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer, affald

o.lign. skal overholdes.

9.2 Tankområder og områder ved påfyldningsstudser for jordtanke skal befæstes

således, at spild ikke trænger ned i jorden, men opsamles og ledes gennem benzinudskiller

inden afledning til det offentlige kloaksystem.

9.3 Øvrige befæstede arealer skal afvandes. Afledning afvand herfra skal ske til

det offentlige kloaksystem eller ledes til nedsivning.

9.4 Tankområdet må oplyses af armaturer, etableret i overdækningen.

9.5 Udendørs oplagring, herunder parkering af indkøbsvogne, må kun finde sted

inden for særligt afskærmede arealer.

5. VEDT AGELSESPÅTEGNING

Forslaget er vedtaget af Thyborøn-Harboøre Kommunalbestyrelse den 24. april 2002

Erik Flyvholm

borgmester


LOKALPLANENS OMRÅDEGRÆNSE

HELE LOKALPLANENS OMRÅDE OVERFØRES TIL BYZONE

THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNEPLAN

31.HARBOØREBY

LOKALPLAN NR. 31 OVERSIGTSKORT

BILAG l

10


THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNEPLAN

31.HARBOØREBY

LOKALPLAN NR. 31 ILLUSTRATIONSPLAN

BILAG 2

11


THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNEPLAN

31.HARBOØREBY

LOKALPLAN NR. 31 ILLUSTRATIONSPLAN

BILAG 3

12

More magazines by this user
Similar magazines