Indkøbsguide til brug ved indkøb og ombygning af ... - Alcedo

alcedo.dk

Indkøbsguide til brug ved indkøb og ombygning af ... - Alcedo

Indkøbsguide til brug ved indkøb og ombygning af køleanlæg

Projektfase

Forberedende fase:

Dine ønsker og krav

Kravspecifikation.

Anlæggets Hvad skal anlægget bruges til? Kølerum til uemballerede fileter og

anvendelse Råvarer, færdigvarer,

mellemvarer for farsproduktion,

udligning, frostlager?

mager fisk.

Daglig rengøring / desinfektion

Ønsket temperatur Hvilket interval og hvilken Temperatur-interval justerbart: +5

Ønsket køle- tolerance ønskes?

o

C til -1

/frysetid

Temperatur-udsving: +/- 1 o C

Tilført effekt Hvor stor en varme tilføres Max 1500 kg produkt pr time.

rummet?

Tilførsel max 8 timer/døgn

(i alt max 10 ton/døgn)

Produkt max 5 o C over

lagertemperatur

Truckkørsel 1 time/dag

Fysisk størrelse af Betydning for tomgangslast, længde * bredde * højde

varer

antal blæsere osv.

skitse, herunder indretning til brug

Adgangsveje Færdsel: i rummet, ind og ud af Separat hurtigport for indkørsel fra

rummet:

mellemgang

Betydning for tilførsel af varme Separat hurtigport for udkørsel i

osv.

ende modsat indkørsel. Udkørsel til

produktionshal

Evt. bygningsdata Betydning for tomgangslast. 100 mm skumpaneler

Data på isolation og evt. Bygning i bygning

eksisterende bygninger Max 20 o C i omgivelser

Kapacitetsbehov Vil der på sigt blive behov for 3000 kg produkt/time

om 1 år

større kapacitet (kan være

billigere end at udvide senere)

Mulighed for -20 o C (eller -25 o C)

Mulighed for Langsigtet, 4-6 år

Udvidelse af areal.

udvidelse

Udvidelser til højlagerfunktion.

Udvidelse ind i eksisterende

frostlager.

Særlige forhold Hvem er dine kunder, og Skal der gives tilbud på anlæg med

interesserer de sig for dine

produktionsmetoder?

Der tænkes især på ’grøn’

teknologi.

’naturligt kølemiddel’?

Indretning,

hygiejne

Hygiejnisk indretning af

kølerum:

Udskiftning af fiskeindustriens køleanlæg

www.alcedo.dk

Kravspecifikation:

Mulighed for åbning af fordampere

Indbygget skumning/vask af

fordampere

Komponenter i rustfast stål

Hygiejnisk isolering af rør i

produktionslokaler

Isolering overholder

fødevareregionens krav

Isolering kan rengøres og repareres

Skrå loft ved fritstående rum i

produktion

1


Indretning, andet

Støj i

produktionen

Støj i forhold til

omgivelser

Udskiftning af fiskeindustriens køleanlæg

www.alcedo.dk

Afgørende for totaløkonomien:

Hensigtsmæssig placering af

komponenter:

Hensigtsmæssig placering af

komponenter, støjafskærmning,

især ved

placering i boligområder

Fjernaflæsning fra kontoret: lagertemperatur

i 3 zoner.

Fjernovervågning af anlæg, med

alarm

Lækage-kontrol

Stands blæsere ved åbning til

produktion.

Kompressorrum lydisoleres fra

kontorlokaler med dobbeltvæg.

Krav i henhold til miljøstyrelsens

vejledning nr. 5, 1984; områdetype

3.

Kondensator længst væk fra

naboskel

Kompressoranlæg i lukket

maskinhus

Støjniveau fra maskiner og blæsere

mv angives i tilbud

Installationskrav

Rørføring og Primært udendørs (mindst muligt i produktionen)

kabeltræk Rør og kabler bør i videst mulig omfang føres udendørs (minimerer

risiko for udsivning af kølemiddel i lokaler og forbedrer hygiejne )

Serviceinterval Hvor ofte skal anlægget serviceres?

Hvad er maksimumsinterval?

Hvad er optimal-interval?

Serviceomkostninger

Servicegarantier

Levetidsvurdering

Vurdering af

service og nedetid

Energiforbrug

Hvad omfatter planlagt service?

Hvad er den årlige omkostning?

Er der omkostninger udover beløbet i kontrakten?

Hvem tager hånd om affald, herunder brugt kølemiddel?

Hvor lagerføres evt. kritiske reservedele?

Er der 24 timer service?

Hvem kan supplere?

Hvor længe ”lever” anlægget, evt. komponentopdelt?

Garanti?

Hvor lang tid skal der regnes til service og reparationer?

Hvor lang nedetid ved service?

Hvad er anlæggets samlede effektforbrug, angivet i kW, ved den

normerede belastning?

Anslået årligt energiforbrug?

Efterspørg evt. lavt energiforbrug, herunder

Effektforbrug, max/min og estimeret energiforbrug af kompressor,

blæsere, pumper, styring mv. ved forudsat belastning.

Mulighed for varmegenvinding

Lavenergibelysning

Belysning med rumsensorer

Elsparekomponenter – motorer, pumper, blæsere etc.

2


Tilbudsfase Sørg for sammenlignelige tilbud

Tilbudene skal udformes så man kan forstå dem, og man skal sørge

for at de indeholder de oplysninger der gør dem sammenlignelige.

Dvs. at man f.eks. beder om ensartethed vedrørende:

Udskiftning af fiskeindustriens køleanlæg

www.alcedo.dk

Anlægs pris, inkl. Montage, indkøring og afprøvning.

Anlægs levetid – estimeret i antal driftsår.

Anlæggets komponent- og materiale-specifikationer. Især i områder

med krav til fødevarehygiejne.

Anlæggets komponentvalg og alternativer, specielt

styringskomponenter.

Oplysninger om rengøringsforhold.

Kontroludgifter ud fra gældende regler.

Vedligeholdelsesudgifter inkl. estimerede reservedele og

reparationsomkostninger.

tilbudt en serviceaftale i tilbudsfasen.

Effektforbrug, max/min og estimeret energiforbrug af kompressor,

blæsere, pumper, styring mv. ved forudsat belastning.

Andre relevante udgifter – f.eks. væsentlige bygningsændringer i

relation til anlæg.

Få listet og beskrevet omfang af dokumentation, diagrammer og

brugsanvisning, herunder instruktionsmaterialer under drift og ved

rengøring.

Støj: i maskinrum, i produktion, i kontorer, i omgivelser

Garanti for max støjniveau

Udbudsmateriale Udbudsmateriale bør evt. udarbejdes eksternt, da dette giver

ensartethed i tilbuddene.

Tilbud Skal der indhentes mere end et tilbud? I lidt større sager bør man

altid tage flere råd og tilbud for at sikre, at det fornødne

beslutningsgrundlag er til stede.

Performancetest /

godkendelse af

leverance

Vurdering

af tilbud

Teknisk /

økonomisk - i

forhold til levetid

Husk udbudsreglerne tillader max 3 tilbud.

Hvilke kriterier skal være i orden før anlægget kan godkendes? Og

hvad gøres ved mangler?

Aftal målbare kriterier, og afprøv om de kan overholdes.

Benyt evt. en uvildig ekspert til at bedømme tilbuddene. I mange

tilfælde vil eksperten kunne betale sig igennem hele forløbet.

Samlede etableringsomkostninger, inkl. kølemiddel, og

bygningsarbejder

Serviceomkostning Samlede serviceomkostninger mv.

er i anlæggets

levetid

Samlet

Energiomkostninger pr. år

energiforbrug

3


Projektfase

Overholdelse af

installationskrav

Afvigelser/

ændringer

Afleveringsfase

Teknisk

gennemgang

Performancetest

Støj

Dokumentation

Egenkontrol:

Udskiftning af fiskeindustriens køleanlæg

www.alcedo.dk

Her følges opbygningen af leverancen, herunder generelle

tidsterminer hvis sådanne er specificeret.

Er alle forskrifter overholdt i henhold til udbudsmateriale?

Følg op på leverancen, og læg mærke til evt. afvigelser og

ændringer, specielt ændringer der kan forringe leverancen.

Placering af kompressor, afskærmning, støj osv. Få en grundig

instruktion.

Afprøv grundigt inden overtagelse i henhold til det der er aftalt,

herunder at foretage belastningstest inden endelig overtagelse.

Krav til temperatur og forbrug.

Kan støjkrav overholdes, udvendig og indvendigt?

Få evt. foretaget kontrolmåling.

Gennemgå den skriftlige dokumentation. Generelt om instruktion,

vejledning og betjening:

Brugsanvisning

El-diagram

Kontrolbog

Hvis anlægget er CE-mærket: Overensstemmelseserklæringen

Hvem anmelder til Arbejdstilsynet?

Gennemgå en checkliste til rutinemæssig egenkontrol. Sørg for at

der foreligger en liste med kontrolpunkter, og gennemgå den

sammen med kølefirmaet, herunder den fysiske placering af alle

kontrolpunkter

4

More magazines by this user
Similar magazines