Effekter af klimaændringer - Region Nordjylland

rn.dk

Effekter af klimaændringer - Region Nordjylland

Vandet

Vandrammedirektivet

Vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) trådte i kraft den 22. december 2000 og skal være gennemført i dansk lovgivning

senest den 22. december 2003. Direktivet bliver den overordnede ramme for beskyttelsen af vandløb og søer, overgangsvande

(flodmundinger, laguner o.l.), kystvande og grundvand.

Vandrammedirektivet fastsætter en række konkrete miljømål. Det centrale mål er at forebygge forringelser af overfladevandets

og grundvandets tilstand. Hvor tilstanden i overfladevand eller grundvand allerede er forringet, skal medlemslandene

foretage forbedringer. Målet er, at alle vandområder senest i 2015 har opnået mindst en „god tilstand“. For overfladevand

betyder det, at der både skal være en god økologisk tilstand og en god kemisk tilstand. Det indebærer først og

fremmest, at der skal være gode livsbetingelser for dyr og planter. Den menneskelig påvirkning af dyr og planter må således

kun føre til mindre afvigelser i artssammensætning og individantal i forhold til, hvad man ville kunne finde under uberørte

forhold. For grundvand betyder det, at vandindvindingen på længere sigt ikke må overstige grundvandsdannelsen, og at

grundvandet skal have en god kemisk kvalitet.

Direktivet betyder på mange måder nye principper for forvaltningen af det danske vandmiljø. Forvaltningen af vandressourcen

skal ske ud fra en helhedsbetragtning, hvor vandkvantitet, vandkvalitet, fysiske forhold, økologiske forhold og

økonomiske forhold vurderes samlet, og hvor de forskellige forekomster af vand skal ses i sammenhæng. Der skal være

kriterier for vurdering af tilstanden i grundvand og overfladevand, således at grundvandets påvirkninger af overfladevandets

tilstand samt vandområdernes økologiske forhold inddrages. Dette medfører behov for ændringer i forvaltningen,

både med hensyn til overvågning og særlige krav til vurdering af hvordan oppumpning af grundvand påvirker tilstanden i

overfladevand.

Som noget nyt vil den danske lovgivning fremover kræve, at myndighederne iværksætter de nødvendige foranstaltninger

til opfyldelse af miljømålene. Hidtil har der ikke været andre krav i henseende hertil end den forholdsvis blødt

formulerede bestemmelse i planloven om, at „amtsråd og kommunalbestyrelser skal virke for gennemførelse af regionplanens

retningslinjer“ for bl.a. kvaliteten af vandløb, søer og kystvande.

Klimaændringerne vil påvirke størrelsen af nettonedbøren

og dermed grundvandsdannelsen. Der foreligger endnu ikke

beregninger for ændringer i nettonedbøren for det fremtidige

klima. GEUS’s følsomhedsberegninger for klimavariation viser,

at den udnyttelige grundvandsressource på Øerne kun påvirkes

ubetydeligt af ændringer i nettonedbøren. Til gengæld er

der ikke ret meget grundvand i forvejen.

Derimod vil ændringer i nettonedbøren slå kraftigere igennem

i Jylland, men effekten bliver næppe væsentlig, da der

Grundvandsudnyttelsen vil være styret af hensyn til grundvandskvaliteten

og af kravene i Vandrammedirektivet. Det skønnes,

at klimaændringerne næppe vil ændre væsentligt på betingelserne

for grundvandsudnyttelsen.

Klimaændringernes betydning for dannelsen af grundvand

bør undersøges nærmere, og eventuelle effekter bør indgå i planerne

på grundvandsområdet.

14 EFFEKTER AF KLIMAÆNDRINGER – TILPASNINGER I DANMARK

her er meget grundvand i forvejen.

3.3 Vandforsyning

Forbruget af vand i husholdninger og industri er faldet markant

siden sidst i 1980’erne, fra 700 millioner kubikmeter i

1989 til 500 millioner kubikmeter i 2001. Husholdningerne stod

for 55 procent af forbruget. Dertil kommer markvanding, der

ligger på 230 millioner kubikmeter i gennemsnit om året. Afhængigt

af, hvor tør sommeren er, varierer markvandingen

mellem 190 og 450 millioner kubikmeter (DST, 2003).

I England er der lavet fire scenarier for udviklingen i vandforbruget

ved forskellige klimascenarier (CCDeW, 2003). Vandforbruget

pr. indbygger pr. dag vil ændre sig fra 162 liter (1998)

til mellem 118 liter og 203 liter i 2025 afhængigt af ændringer i

livsstil og afgifter. Den klimabestemte ændring forventes at øge

forbruget med 1-2 procent i 2025 og 3-4 procent i 2050. I

Danmark er vandforbruget pr. indbygger faldet fra 194 liter i

More magazines by this user
Similar magazines