Effekter af klimaændringer - Region Nordjylland

rn.dk

Effekter af klimaændringer - Region Nordjylland

Vandet

3.5 Vandressourcen

Klimaændringerne vil skærpe den eksisterende konflikt om

udnyttelsen af ferskvandsressourcen i forhold, til hvordan vandet

skal fordeles mellem drikkevand, markvanding og vandløb.

Den lavere sommervandføring i vandløbene betyder, at

påvirkningen fra vandindvinding bliver relativt større, hvorfor

det vil være svære at opretholde en god økologisk og kemisk

tilstand i vandløbene. Samtidig vil de hyppigere tørkeperioder

om sommeren øge behovet for markvanding. Samtidig må der

forventes en øget nitratudvaskning til og pesticidforurening af

grundvandsvandsmagasiner i forhold til i dag.

Den fremtidige regulering af området bør tage højde for klimaudviklingen.

De nuværende bestræbelser på at mindske nitratog

pesticidforbruget bør fortsættes. Endvidere bør man løbende

vurdere behovet for en omlægning af landbrugsdriften i

indvindingsområder for drikkevand.

Det bør undersøges, i hvilken udstrækning det øgede behov

for markvanding lokalt vil øge pre set på grundvandsre sourcerne

på en uhensigtsmæ sig måde, og om dette vil øge marginaliseringen

af vi se typer landbrugsjorde. Der bør tages højde for

dette i den fysiske planlægning.

Det bør vurderes, i hvilke områder og på hvilke jordtyper

miljøskkerheden vil være så ringe, at det er hensigtsmæ sigt at

udtage netop di se områder/jordtyper af landbrugsdrift, alternativt

ophøre med at anvende dem som indvindingsområder for

drikkevand.

Det bør vurderes, hvilke former for skovrejsning der er

hensigtsmæ sige i forhold til prioritering af grundvandsre sourcen

og miljøsi kerheden.

Di se overvejelser bør indgå i den regionale planlægning.

Tabel 3. Oprindelsen af vand i vandløb.

1. Foreløbige tal. Kilde: GEUS, 2003 og Ovesen et al., 2000.

16 EFFEKTER AF KLIMAÆNDRINGER – TILPASNINGER I DANMARK

3.6 Vandløb og søer

Vandløbene er opdelt i amtslige, kommunale og private vandløb

stort set efter faldende størrelse af vandløbene. Vandløbsmyndigheden

skal vedligeholde vandløbene i forhold til

vandløbsregulativet, som stiller krav til bl.a. vandløbets bredde,

dybde og vandføringsevne. Herved reguleres afvandingsforholdene

omkring vandløbet.

Et højere havniveau vil betyde, at vandføringsevnen reduceres

i de nederste dele af vandløbene, så det med tiden ikke

vil være muligt at afvande en del af de vandløbsnære arealer

naturligt til disse vandløb.

På Øerne stammer størstedelen af vandet i vandløbene fra

overfladeafstrømning, mens vandløbene i Jylland fødes næsten

ligeligt af grundvand og overfladeafstrømning (Tabel 3).

I dag sker halvdelen af årets afstrømning i vandløbene fra

december til marts. Det ændrede nedbørsmønster vil betyde,

at vinterafstrømningen vil stige markant, mens afstrømning den

øvrige del af året vil falde.

Da 80-90 procent af vandføringen i vandløbene på Øerne

er bestemt af overfladeafstrømning, vil den ovennævnte tendens

slå endnu kraftigere igennem her, mens den store grundvandstilstrømning

vil moderere udsvingene i de jyske vandløb.

Den højere temperatur i vandløbene vil medføre, at iltindholdet

i vandet falder. Samtidig vil organismernes iltforbrug

stige. At opretholde den nuværende vandløbskvalitet vil stille

større krav til vandløbenes fysiske udformning for at ilte vandet.

Dette forhold skærpes af den lavere sommervandføring.

Den højere intensitet af sommernedbøren betyder dels, at

der kommer korte perioder med kraftig vandføring (flom), dels

at risikoen for overløb fra regnvandsbassiner og af spildevand

øges. Det sidste vil lægge et yderligere pres på vandløbskvaliteten.

More magazines by this user
Similar magazines