Effekter af klimaændringer - Region Nordjylland

rn.dk

Effekter af klimaændringer - Region Nordjylland

Forord

Såvel politisk som videnskabeligt har et af de mest omstridte

emner de senere år været, om Jordens klima er ved at ændre

sig, og i givet fald hvordan og hvorfor.

Selvom der fortsat er betydelig usikkerhed om såvel omfang

som årsager, hersker der i dag udbredt enighed blandt

eksperter om, at klimaændringer er en kendsgerning. Nogle er

allerede indtruffet, og flere vil følge, uanset hvilke tiltag der

gennemføres for at nedbringe CO -udslip eller andre menne-

2

skeskabte, klimapåvirkende faktorer. Det viser alle fremskrivninger

fra FN´s klimapanel.

Det betyder, at store dele af kloden i løbet af de næste 50

til 100 år vil opleve et ændret klima. I Danmark må vi forvente

højere temperaturer, mere nedbør om efteråret og om vinteren,

men mindre i form af sne, mindre nedbør om sommeren,

men flere voldsomme kortvarige regnskyl, hyppigere vestenvind

og endelig en stigende vandstand i havet.

Det projekt, der ligger til grund for denne rapport, har taget

udgangspunkt i denne udbredte enighed blandt klimaeksperter.

Diskussionen om, hvordan vi begrænser omfang og hastighed

af de menneskeskabte klimaændringer, er vigtig. Det er også

vigtigt, at vi fortsat arbejder på at nedbringe CO -udslippet.

2

Men det er ikke den debat, vi vil føre her.

Med dette projekt har ATV ønsket at pege på, hvor og

hvordan vi i Danmark med tekniske tiltag kan tilpasse os de

klimaændringer, vi under alle omstændigheder må forvente.

Hvilke tekniske tiltag bør vi allerede nu overveje at gennemføre?

Hvor bør vi sætte ind og med hvilken tidshorisont? Hvor

mangler der tilstrækkelig viden? Hvilke tiltag bør vi iværksætte

allerede nu, og hvilke kan vente? ATV ønsker at bidrage til, at

problemstillingen bliver sat på dagsordenen og indgår i den

fremtidige planlægning, og at vi prioriterer vor indsats hensigtsmæssigt.

Der er fokuseret på vand, natur, landbrug, skove, byggeri

og anlæg, kyster og havne, fordi tekniske løsninger på disse

områder kan gøre en forskel. Her er konsekvenserne af et

ændret klima vurderet, og der er peget på, hvor der pga. en

lang planlægningshorisont eller en lang levetid af anlæg mv.

bør gøres en indsats nu, og hvor planlægningshorisonten gør

det muligt at vente, til vores viden om klimaændringerne er

større.

For det danske samfund vil der være store gevinster ved

en rettidig indsats. Mange af de tekniske løsninger, vi vælger i

dag, skulle gerne kunne holde 50 eller 100 år. Men hverken

Forord

tidshorisont eller konkrete effekter af klimaændringerne kan

forudsiges med nøjagtighed. Vurderingerne bygger på fremskrivninger,

som klimaeksperterne hele tiden udvikler. Derfor

bør vi løbende vurdere de forudsete konsekvenser. Hvor vi

med relativt beskedne midler kan fremtidssikre, bør vi gøre

det. På andre områder vil en fremtidssikring være meget kostbar.

Her bør levetid og omkostninger vurderes i forhold til den

usikkerhed, der ligger i fremskrivningerne.

Projektarbejdet er gennemført af ATV’s udvalg om tilpasning

til klimaændringer via tekniske tiltag, der er et udvalg under ATV’s

Tænketank. I udvalget har deltaget:

Ingeniørdocent, lic.techn. Bjarne Christian Jensen,

Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum (formand)

Projektchef, civilingeniør Søren Brøndum, RAMBØLL

Institutchef, civilingeniør, M.Sc. Jørgen Christensen,

Vejteknisk Institut

Seniorforsker, dr.phil. Jes Fenger,

Danmarks Miljøundersøgelser

Direktør, lic.techn. Svend Ole Hansen,

Svend Ole Hansen ApS

Forskningschef, cand.agro. Jørgen Jakobsen,

Danmarks JordbrugsForskning

Divisionschef, ph.d. Anne Mette K. Jørgensen,

Danmarks Meteorologiske Institut

Lektor, civilingeniør Jens Jørgen Linde,

Danmarks Tekniske Universitet

Vicedirektør, cand.jur. Claus Tønnesen, Forsikring & Pension

Fra ATV’s sekretariat har deltaget:

Cand.scient. Bent Andersen

Civilingeniør Lia Leffland

Udvalget takkes for deres store indsats i projektet.

Desuden rettes en tak til: Souschef Jørgen Bjelskou, Miljøstyrelsen,

professor Poul Harremoës, DTU, professor Erik D.

Kjær, KVL, projektchef Ole Damgaard Larsen, COWI, afdelingsleder

Christian Laustrup, Kystdirektoratet, forskningschef

Jørgen Nielsen, By og Byg, forskningsleder Jørgen E. Olesen,

Danmarks JordbrugsForsk-ning, projektchef John Welzin Olsen,

RAMBØLL, forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard,

GEUS, Teknisk chef Keld Dahl Sørensen, Esbjerg Havn,

EFFEKTER AF KLIMAÆNDRINGER – TILPASNINGER I DANMARK

5

More magazines by this user
Similar magazines