Årsrapport 2005 (PDF) - Spar Nord

sparnord.dk

Årsrapport 2005 (PDF) - Spar Nord

1

Årsrapport 2005


INDHOLDSFORTEGNELSE

LEDELSESBERETNING

VISION OG STRATEGI 3

BANKENS LEDELSE 5

2005 6

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 7

KONCERNBERETNING 8

CORPORATE GOVERNANCE 12

INTERESSENTER: KUNDER 13

INTERESSENTER: MEDARBEJDERE 14

INTERESSENTER: AKTIONÆRER 15

FORRETNINGSOMRÅDER 18

SPAR NORDS LOKALE BANKER 19

STORKUNDEOMRÅDET 21

HANDELS- OG UDLANDSOMRÅDET 22

FORRETNINGSSUPPORT 23

FINANS NORD A/S 24

KREDITRISICI 25

MARKEDSRISICI 27

PÅTEGNINGER

LEDELSENS PÅTEGNING 30

REVISIONSPÅTEGNINGER 31

KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 32

RESULTATOPLYSNINGER 40

BALANCEOPLYSNINGER 41

EGENKAPITALOPGØRELSE 42

PENGESTRØMSOPGØRELSE 44

NØGLETAL 45

NOTER:

NOTER TIL RESULTATOPLYSNINGER 46

NOTER TIL BALANCEOPLYSNINGER 49

SPAR NORD BANK - PULJEORDNINGER 62

AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER 64

KVARTALSVISE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 68

ØVRIGE OPLYSNINGER

LEDELSESHVERV 70

FONDBØRSMEDDELELSER 2005 MV. 73

SPAR NORD BANK - OVERSIGT 74

2


VISION OG STRATEGI

Gennem lokale frihedsgrader vil vi skabe Danmarks mest attraktive

bankkæde. Det vil vi for kunder, medarbejdere og aktionærer.

Spar Nords virksomhedsvision fra 2005 - som citeres ovenfor

- er en videreførelse af Lokalstrategien, der blev indledt i 2001.

Dengang blev Bankens fokus rettet mod privatkunder og lokalområdernes

virksomheder. Ideen var, og er stadig, at det skal

være kundernes krav til de lokale enheder, der styrer Banken, og

at beslutninger vedrørende kundebetjening, markedsbearbejdning,

filialplacering og medarbejderforhold træffes lokalt.

Med den nye virksomhedsvision gøres det endnu mere klart, at

Spar Nord har sat sig et ambitiøst mål med den lokale strategi.

"Danmarks mest attraktive" udtrykker, at den ekspansion uden

for det nordjyske kerneområde, der blev indledt i 2002, skal fortsætte

i fremtiden. De seneste år har Spar Nord åbnet i Herning,

Vejle, Odense, Horsens, Fredericia og Kolding, så kæden ved

udgangen af 2005 består af 70 lokale banker - et tal, der efter

planen skal vokse med 1-2 om året.

"Bankkæde" signalerer, at Spar Nord Bank netop fungerer som

en kæde af individuelle forretninger, der drives under en overordnet

paraply og med kompetente centrale funktioner. Derudover

vækker kædebegrebet associationer til detailhandlen - et område

Spar Nord gerne lader sig inspirere af, når det gælder kundebetjening

og oplevelser i butikken.

UHØJTIDELIG, AMBITIØS OG NÆRVÆRENDE

Sammen med den nye virksomhedsvision fik Spar Nord i 2005

revideret sit værdigrundlag.

Den første værdi, uhøjtidelig, var også inden 2005 en del af

Bankens værdigrundlag. Spar Nord har altid været kendetegnet

ved en uhøjtidelig omgangstone, hvor medarbejderne er i øjenhøjde

med kunderne og med hinanden. Denne uhøjtidelighed skal

fortsat præge Banken.

Værdien ambitiøs er i god tråd med visionen om at blive Dan-

marks mest attraktive bankkæde for både kunder, medarbej-

dere og aktionærer. Konkret betyder det, at Banken konstant vil

arbejde for at udvikle koncepter, produkter og medarbejdernes

kompetencer.

Spar Nord er nærværende og tæt på kunderne i dobbelt forstand.

Fysisk nærværende fordi der aldrig er langt til den lokale bank,

fordi Banken er involveret i lokalsamfundet og engageret i den

enkelte kunde. Mentalt nærværende i dialogen med kunderne for

altid at kunne levere den individuelt tilpassede løsning.

3

ORGANISATION

Ud over Spar Nords lokale banker, som er den største forretningsenhed,

består bankkæden af tre øvrige indtjeningsområder

- Storkundeområdet, Handels- og Udlandsområdet og Finans

Nord - samt den administrative enhed Forretningssupport og fire

stabsafdelinger.

Forretningssupport og stabsafdelingerne servicerer de decentrale

enheder med specialkompetencer inden for bl.a. kunde- og

markedskoncepter, kreditmæssig overvågning og medarbejderudvikling.

I alt har Spar Nord 1.177 medarbejdere, som betjener

214.000 kunder og 89.000 aktionærer.

Målt på forretningsomfang (udlån, indlån og garantier) er Spar

Nord Danmarks femtestørste full-service bank.

SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER


VISION OG STRATEGI

HISTORIE

Grundstenen til det, der i dag er den moderne finansielle virksomhed

Spar Nord, blev lagt i 1824. Aalborg Byes og Omegns

Sparekasse, som det nye pengeinstitut hed, blev grundlagt af

købmanden Jacob Kjellerup og havde som mål "At blive et middel

til velstand".

I 1967 fusionerede Aalborg Byes og Omegns Sparekasse med

Landbosparekassen og blev til Sparekassen Nordjylland. I de

følgende år sluttede flere lokale pengeinstitutter sig til, og i 1990

blev Sparekassen Nordjylland omdannet til børsnoteret aktieselskab.

I 1998 blev navnet ændret til Spar Nord Bank.

Selv om der er sket meget på 182 år, er målet stadig fundamen-

talt det samme - som det udtrykkes i Spar Nords kundemission

fra 2005: "Sammen med dig skaber vi økonomisk frihed".

4

SPAR NORD BANKS FORRETNINGSMODEL


BANKENS LEDELSE

BESTYRELSE

Adm. direktør

Torben Fristrup

Formand

Gårdejer

Niels Kristian Kirketerp

Ekspeditionssekretær

Trine Bruun Haals

Medarbejdervalgt

DIREKTION

Adm. direktør

Lasse Nyby

Ejendomsmægler

Erling Kjær

Næstformand

Adm. direktør

Carsten Normann

Fuldmægtig

Jan Høholt Jensen

Medarbejdervalgt

Bankdirektør

John Lundsgaard

Overlærer

Niels Ole Arndt

Direktør

Per Søndergaard

Pedersen

Ekspeditionssekretær

Ole Skov

Medarbejdervalgt

Bankdirektør

Lars Møller

5

FORMÆND FOR DE LOKALE BANKRÅD

BRØNDERSLEV

Statsaut. ejendomsmægler

Jesper Hardahl

FREDERICIA

Advokat

Søren Frandsen

FREDERIKSHAVN

Direktør

Kaj Christiansen

HADSUND

Frugtavler

Jess Vibech Laursen

HERNING

Direktør

Henrik Hyldgaard

HIRTSHALS

Auktionsmester

Knud Damgaard

HJALLERUP

Kontorchef

Ole Mortensen

HJØRRING

Advokat

Troels Bidstrup Hansen

HOBRO

Farvehandler

Ivan Østergaard

HORSENS

Advokat

Anne Koch

KOLDING

Endnu ikke

valgt

KØBENHAVN

Direktør

Carsten Hansen

LØGSTØR

Overlærer

Niels Ole Arndt

NØRRESUNDBY

Advokat

Bjarne Damm Johansen

ODENSE

Statsaut. ejendomsmægler

Henrik Therkelsen

SKAGEN

Tømrermester

Thomas Dyrnesli Nielsen

STØVRING

Landmand

Karl Kristian Andersen

SÆBY

Advokat

Erling Mortensen

TERNDRUP

Gårdejer

Søren Sømod Flou

VEJGAARD

Direktør

Kai Max-Jakobsen

VEJLE

Teknisk direktør

Erik Dahl-Rasmussen

AABYBRO

Indkøbschef

Christian Jensen

AALBORG

Redaktionschef

Jørgen Pyndt

AARS

Direktør

Ebba Pedersen

ÅRHUS

Advokat

Torben Korsager

STORKUNDEOMRÅDET

Statsaut. revisor

Hans Østergaard


2005

TIL REGNSKABSLÆSERNE

2005 blev Bankens hidtil bedste år med en stigning i basisindtje-

ningen på 81,5 pct. og 24,1 pct. i forretningsomfanget.

Med en tilgang på 6.700 nye kunder, netto, har Banken i 2005

øget sin markedsandel såvel i Nordjylland som udenfor. Væksten

i forretningsomfanget er opnået samtidig med, at det har været

muligt at nedbringe nedskrivninger på udlån ganske betydeligt.

For os er det en bekræftelse på, at Lokalstrategien er det rigtige

valg.

Det er alle forretningsområder, der viser fremgang, dvs. Spar Nords

lokale banker, Handels- og Udlandsområdet, Storkundeområdet

og datterselskabet Finans Nord.

VÆKST UDEN FOR NORDJYLLAND

Vi har som mål hvert år at åbne 1-2 nye "selvstændige" lokale

banker uden for Nordjylland. I 2005 var det Spar Nord Fredericia

og Spar Nord Kolding.

Ekspansionen uden for Nordjylland har været mere succesrig end

forventet. Vi har et mål om, at de nye lokale banker skal kunne

dække egne omkostninger inden for en treårig periode. De hidtidige

resultater viser, at det sker langt tidligere.

Vi holder fast i, at vores ekspansion sker i de større byer, hvor vi

finder den rette direktør og de rette medarbejdere.

Blandt andet med baggrund heri fik Banken også i 2005 en rekordtilgang

af nye kunder. I alt har vi nu 214.000 kunder fordelt

med 190.000 privatkunder og 24.000 erhvervskunder, og antallet

af aktionærer er forøget med 3.400 til knap 89.000.

UDVIDELSE AF KAPITAL OG FLERE MEDARBEJDERE

Den høje forretningsvækst betød, at Bestyrelsen i august 2005

besluttede at udvide aktiekapitalen. Det skete i form af en fortegningsemission

for de nuværende aktionærer i forholdet 10:1.

Forløbet var tilfredsstillende, og Banken fik tilført 367 mio. kr.

Bankens fremgang i 2005 betød også, at vi måtte ansætte flere

medarbejdere - også flere end planlagt ved årets begyndelse. I

alt er medarbejderstaben forøget med 74, hvoraf de 64 er ansat

i de fire forretningsområder.

6

Der er ingen tvivl om, at i en servicevirksomhed som Spar Nord

er medarbejderne den helt afgørende ressource. Det er blandt

andet baggrunden for en betydelig uddannelses- og kompetenceindsats

i det forløbne år. Alle medarbejdere var på salgs- og

rådgivningskursus og fik i efteråret tilbud om en pc-ordning med

bredbåndsforbindelse. En række ledere har videreuddannet sig

inden for bl.a. NLP og 24 kommende ledere deltager i et nyt

udviklingsprogram.

Endelig formulerede Banken en ny virksomhedsvision, kundemis-

sion samt et revideret værdigrundlag i 2005. De nye formuleringer

er først og fremmest en tilpasning til vores Lokalstrategi.

FORVENTNINGER TIL 2006

Konjunkturudsigterne for 2006 er positive, og en række aktiviteter

er allerede igangsat.

Vi har besluttet at åbne en lokal bank i Silkeborg og en i Næstved.

Og endelig åbner vi en privatkundeafdeling i Risskov under Spar

Nord Århus.

I samarbejde med en række andre pengeinstitutter vil vi i 2006

begynde at sælge skadesforsikringer, og samtidig arbejdes der

på at etablere et livsforsikrings- og pensionsselskab, der vil være

klar til lancering i 2007.

Endelig vil datterselskabet Finans Nord etablere sig i Sydsverige i

2006 og tilbyde sine kompetenceområder, specielt finansiering af

landbrugsmaskiner.

Vi forventer derfor, at Banken også i 2006 vil få en tilfredsstillende

vækst og indtjening. Grundlaget er skabt.

Venlig hilsen

Torben Fristrup

Bestyrelsesformand

Lasse Nyby

Adm. direktør


HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

RESULTATOPLYSNINGER

Mio. kr.

Netto renteindtægter

Netto gebyrindtægter

Udbytte af aktier mv.

Kursreguleringer

Andre driftsindtægter

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder

Basisindtægter

Driftsomkostninger og afskrivninger

Basisindtjening før nedskrivninger

Nedskrivninger på udlån mv.

Basisindtjening

Beholdningsindtjening

Totalkredit (aktiesalg)

Resultat før skat

Skat

Resultat efter skat

BALANCEOPLYSNINGER *

Mio. kr.

Samlede aktiver

Indlån

Udlån

Garantier mv.

Egenkapital

Efterstillede kapitalindskud

Risikovægtede aktiver

Kernekapital

Nedskrevet på udlån og garantidebitorer

Udlån med rentestop

* Som balancetal for 2004 anvendes åbningsbalance pr. 01.01.2005

NØGLETAL

Egenkapitalforrentning før skat, pct.

Egenkapitalforrentning efter skat, pct.

Omkostningsandel af basisindtægter

Omkostningsandel af basisindtægter - inkl. nedskrivninger

Nedskrivningsprocent

Solvensprocent

Kernekapitalprocent, inkl. hybrid kapital

Kernekapitalprocent, ekskl. hybrid kapital

Antal ansatte (ultimo, heltid)

Afdelinger

SPAR NORD BANK-AKTIEN

Kr. pr. aktie a 100 kr.

Kurs ultimo

Indre værdi

Indtjening efter skat

Udbytte

Afkast, pct.

Price earning

Koncernen har i 2005 ændret regnskabspraksis i forbindelse med overgang til IFRS.

Der er ikke foretaget tilpasning af hoved- og nøgletal for 2001-2003 og kun delvist for

2004. Der henvises til omtalen i afsnittet om "Anvendt regnskabspraksis."

7

2001 2002 2003

2004 2005

838,6 827,9 858,3 862,4 890,4

229,6 243,8 282,1 299,0 392,1

21,7 23,6 25,4 24,8 11,0

72,1 87,0 80,8 126,5 204,5

38,4 65,5 24,9 55,8 73,7

52,3 -5,0 -10,1 33,5 49,2

1.252,7 1.242,8 1.261,4 1.402,0 1.620,9

822,1 809,9 845,4 925,2 1.031,6

430,6 432,9 416,0 476,8 589,3

347,3 307,4 224,8 170,8 33,9

83,3 125,5 191,2 306,0 555,4

-24,2 18,4 21,0 58,0 58,1

- - 101,0 44,3 0,0

59,1 143,9 313,2 408,3 613,5

0,9 27,6 76,3 84,6 134,1

58,2 116,3 236,9 323,7 479,4

28.989,6 31.958,9 32.401,2 36.676,9 45.961,7

15.534,6 16.229,1 17.541,4 20.658,2 22.289,2

16.460,0 16.847,7 17.836,5 19.611,3 27.133,6

3.209,4 3.720,0 3.808,3 4.713,9 6.407,2

1.692,2 1.934,3 2.067,4 2.360,8 3.038,9

964,0 980,5 1.054,9 1.086,9 1.692,8

20.962,2 22.286,8 22.510,6 25.618,5 31.664,9

1.572,7 1.616,1 2.023,6 2.175,5 3.137,3

788,7 646,2 658,4 693,9 688,5

197,4 279,6 180,5 91,0 41,1

3,6 7,9 15,7 18,0 24,3

3,5 6,4 11,8 14,2 19,0

0,66 0,65 0,67 0,66 0,64

0,93 0,90 0,85 0,78 0,66

1,7 1,7 1,0 0,7 0,1

10,5 10,5 11,2 10,2 12,3

7,5 8,0 9,0 8,5 9,9

7,5 8,0 9,0 8,5 8,8

1.110 1.112 1.104 1.103 1.177

66 66 68 69 71

324 344 504 725 929

326 373 398 455 540

12 22 46 61 88

10 10 20 30 30

1 9 49 48 32

28 15 11 12 11


KONCERNBERETNING

REKORDOVERSKUD PÅ 613,5 MIO. KR. FØR SKAT

Spar Nord fik i 2005 et overskud på 613,5 mio. kr. før skat, hvilket

er en stigning på 50,2 pct. i forhold til det hidtidige rekordresultat

på 408,3 mio. kr. i 2004. Det gode resultat skal ses på

baggrund af en vækst i markedsandelen samtidig med rekordlave

nedskrivninger på udlån mv.

Egenkapitalforrentningen, før skat, målt på primoegenkapitalen,

ekskl. udbytte, er således steget fra 19,7 pct. til 27,8 pct.

Efter skat blev resultatet på 479,4 mio. kr., hvilket er en stigning

på 48,1 pct. i forhold til året før.

SPAR NORD BANK KONCERNEN

RESULTAT FØR SKAT

Mio. kr.

500

400

300

200

100

59,1

143,9

313,2

408,3

0 613,5

2001 2002 2003 2004

2005

SPAR NORD BANK KONCERNEN

FORRENTNING AF PRIMO

EGENKAPITAL FØR SKAT

Pct.

Med baggrund i rekordresultatet har Bestyrelsen besluttet at ind-

stille til generalforsamlingen 20. april 2006, at der også for 2005

udbetales et ekstraordinært udbytte på 10 kr. pr. aktie, således at

det samlede udbytte pr. aktie udgør 30 kr., svarende til 171,2 mio.

kr. Der betales fuldt udbytte på de nye aktier, der blev udbudt

i november 2005. Udbyttet svarer til 35,7 pct. af nettooverskuddet.

Det samlede forretningsomfang (indlån, udlån og garantier) er

steget med 24,1 pct. fra 45,0 mia. kr. til 55,8 mia. kr.

Fremgangen har dels baggrund i en betydelig tilgang af nye kunder

i såvel Nordjylland som resten af landet, dels et øget forretningsomfang

med bestående kunder. Her kan blandt andet nævnes en

fortsat vækst i Bankens loyalitetskoncept - Stjernekonceptet.

25

20

15

10

5

0

3,5

7,9

15,7

19,7

2001 2002 2003 2004

27,8

2005

8

Fremgangen omfatter alle Bankens forretningsområder. Det

største - Spar Nords lokale banker - havde en vækst i udlån på

38,1 pct. og forrentede den allokerede kapital med 27,7 pct.

Handels- og Udlandsområdet opnåede en ekstraordinær høj forrentning

af den allokerede kapital på 66,1 pct. mod 50,4 pct. i

2004. Storkundeområdets udlån voksede med 19,6 pct. og forrentede

kapitalen med 25,1 pct. Og endelig havde Finans Nord

en vækst i udlån på 12,2 pct. og forrentede kapitalen med 24,2

pct.

Ledelsen finder resultatet meget tilfredsstillende og en fortsat

bekræftelse på Lokalstrategien.

På generalforsamlingen 20. april 2006 vil Bestyrelsen stille for-

slag om, at der foretages et aktiesplit, således at stykstørrelsen

ændres fra 100 kr. til 10 kr., blandt andet med henblik på at øge

likviditeten i aktien.

DRIFTSUDVIKLINGEN

Indtægter

Trods væksten i forretningsomfanget på 24,1 pct. er nettorenteindtægterne

kun vokset med 28,0 mio. kr. - svarende til 3,2 pct.

- fra 862,4 mio. kr. til 890,4 mio. kr. i 2005.

Baggrunden for, at væksten i nettorenteindtægterne er lavere

end væksten i forretningsomfanget, er det fortsatte fald i rentemarginalen.

Konkurrencen i den finansielle sektor kombineret med det fortsat

lave renteniveau har således betydet et fald i rentemarginalen på

0,85 pct.-point fra ultimo 2004 til ultimo 2005. Indsnævringen

af rentemarginalen fremkommer også på grund af et betydeligt

skifte i produktmixet, hvor væksten især sker på lavtforrentede

udlån på bolig- og investeringsområdet med renter fra 3,95 pct.

p.a.

Det samlede fald i rentemarginalen fra ultimo 2003 til ultimo 2005

har udgjort 1,55 pct.-point.

Nettogebyrindtægterne er steget med 31,1 pct. til 392,1 mio. kr.

Korrigeres for ændringer i regnskabspraksis som følge af IFRS

reglerne, har der været en stigning i gebyrindtægterne på 42,0

pct., idet de tilskrevne gebyrer er 32,4 mio. kr. højere end det

indtægtsførte beløb. De nye regnskabsregler betyder bl.a., at

gebyrer, modtaget i forbindelse med lånetablering, skal periodiseres.

Stigningen i gebyrindtægterne har primært baggrund i

aktivitetsstigningen og ikke i en forhøjelse af priserne på Bankens

produkter.


KONCERNBERETNING

Blandt nettogebyrerne er det først og fremmest handel med værdi-

papirer og kapitalforvaltning, der viser fremgang. Nettogebyrer

fra handel med værdipapirer er således steget med 62,6 mio.

kr. til 113,3 mio. kr., mens gebyrer fra kapitalforvaltning er

vokset med 42,7 mio. kr. til 116,9 mio. kr. Væksten er blandt

andet udtryk for en meget høj aktivitet på handelsområdet med

etableringen af Spar Nord FormueInvest, en markant stigning i

kunders handel med værdipapirer og virksomhedernes rente- og

valutaforretninger.

Udbyttet af aktier er faldet fra 24,8 mio. kr. til 11,0 mio. kr. Forklaringen

er primært, at posten var særlig høj i 2004, hvor der

blev udloddet et ekstraordinært udbytte fra PBS International

Holding A/S på 11 mio. kr.

Kursreguleringerne er vokset med 61,7 pct. fra 126,5 mio. kr.

til 204,5 mio. kr. som følge af den høje aktivitet i Handels- og

Udlandsområdet samt kursregulering på Bankens aktier i Linde

Partners Asset Management på 12,8 mio. kr.

Andre driftsindtægter er steget med 32,1 pct. fra 55,8 mio. kr. til

73,7 mio. kr. De væsentligste indtægter i forhold til 2004 vedrører

gevinst ved salg af ejendomme på 10,6 mio. kr., 4,4 mio. kr. i

gevinst ved salg af aktier i Nørresundby Bank i forbindelse med

deres aktietilbagekøbsprogram samt 4,9 mio. kr. i udlodning fra

foreningen SDC.

Resultet af kapitalandele er forøget med 46,9 pct. fra 33,5 mio.

kr. til 49,2 mio. kr. Den væsentligste del vedrører resultatandelen

fra Nørresundby Bank, hvor Spar Nords ejerandel udgør 50,2

pct.

Omkostninger

De samlede omkostninger er steget med 11,5 pct. fra 925,2

mio. kr. til 1.031,6 mio. kr. Stigningen er højere end forventet

og har primært baggrund i den høje aktivitet, der har medført en

udvidelse af antallet af ansatte fra 1.103 ultimo 2004 til 1.177

ultimo 2005. Stort set hele stigningen i antallet af ansatte er sket

i indtjeningsenhederne.

SPAR NORD BANK KONCERNEN

DRIFTSOMKOSTNINGER

OG AFSKRIVNINGER

Mio. kr.

1.000

800

600

400

200

0

822,1

809,9

845,4

925,2

2001 2002 2003 2004

1.031,6

2005

9

Det gode regnskabsresultat betyder, at der i regnskabet er

udgiftsført i alt 38,6 mio. kr. til resultatafhængig aflønning. Til

bonusprogrammerne for medarbejderne er der hensat 28,2 mio.

kr., mens der er hensat 10,4 mio. kr. til ledelsesincitamentsprogrammet.

Af andre større omkostningsstigninger kan nævnes markedsføring

med en forøgelse på 9,1 mio. kr., en stigning på 9,3 mio. kr. i ITudgifterne

og 9,0 mio. kr. til medarbejder pc-ordningen, der er

udgiftsført i sin helhed i 2005.

Nedskrivninger på udlån er reduceret med 80,2 pct. fra 170,8

mio. kr. til 33,9 mio. kr. Korrigeres for, at nedskrivningerne ifølge

de nye IFRS-regler skal reduceres med den modtagne rente på

nedskrevne engagementer, hvilket for 2005 udgør 36,1 mio. kr.,

er der tale om et fald på 100,8 mio. kr. eller 59,0 pct. i forhold

til 2004.

Faldet i nedskrivninger er sket samtidig med, at cover ratioen -

forholdet mellem de samlede nedskrivninger og nulrentekonti - er

forøget fra 7,6 til 16,7.

Basisindtjeningen

Basisindtjeningen er således forøget med 81,5 pct. fra 306,0

mio. kr. i 2004 til 555,4 mio. kr. i 2005, hvilket er meget tilfredsstillende.

Beholdningsindtjeningen

Beholdningsindtjeningen har ligeledes udviklet sig tilfredsstillende.

Indtjeningen på Bankens egenbeholdning er vokset fra 62,9 mio.

kr. i 2004 til 66,1 mio. kr. i 2005, mens aktieporteføljen i investeringsselskabet

Erhvervsinvest Nord er nedskrevet med 4,6 mio.

kr. Den samlede beholdningsindtjening udgør således 58,1 mio.

kr., hvilket stort set er uændret i forhold til 2004.

SPAR NORD BANK KONCERNEN

INDLÅN

Mia. kr.

25

20

15

10

5

0

15,5

16,2

17,5

20,7

2001 2002 2003 2004

22,3

2005

SPAR NORD BANK KONCERNEN

UDLÅN

Mia. kr.

25

20

15

10

5

0

16,5

16,8

17,8

19,6

2001 2002 2003 2004

27,1

2005


KONCERNBERETNING

Forretningsomfanget

Det samlede forretningsomfang er vokset med 24,1 pct. til 55,8

mia. kr. Baggrunden for den høje vækst er først og fremmest stigningen

i udlånet på 38,4 pct. fra 19,6 mia. kr. til 27,1 mia. kr. De

væsentligste årsager til den høje udlånsstigning er kundetilgang,

investeringskreditter samt vækst i realkreditlignende udlån.

Samtidig med stigningen i udlånet har Banken formidlet realkredit-

produkter for i alt 4,8 mia. kr.

Det samlede indlån er steget med 7,9 pct. fra 20,7 mia. kr. til 22,3

mia. kr. Baggrunden for den mindre stigning i indlånet er bl.a., at

Banken ultimo 2004 havde ekstraordinært store tidsindskud.

Samtidig med stigningen i indlånet er der formidlet investeringsforeningsbeviser

og aktier i Spar Nord Formueinvest for 3,9 mia. kr.

Spar Nord Formueinvest blev etableret i begyndelsen af 2005, og

selskabet investerer med både egenkapital og fremmedkapital i

en blandet portefølje af børsnoterede obligationer og aktier samt

finansielle instrumenter. Salget af selskabets aktier var en succes.

Der blev tegnet en aktiekapital på 500 mio. kr., og afkastet - målt

på kursen - blev på 11,5 pct. for det første år.

På realkreditsiden har Spar Nord samarbejde med Totalkredit,

Nykredit og DLR Kredit, mens de vigtigste samarbejdspartnere på

investeringsforeningsområdet er BankInvest og Valueinvest.

Den samlede balance er forøget med 25,3 pct. fra 36,7 mia. kr.

til 46,0 mia. kr.

Kunder og aktionærer

2005 satte også rekord, når det gælder kundetilgang og dermed

vækst i markedsandel. Antallet af kunder er steget med 6.700

til nu 214.000, og der er såvel fremgang i Nordjylland som

udenfor, hvor de nye lokale banker fortsat udvikler sig meget

tilfredsstillende.

Samtidig med kundetilgangen var der en betydelig vækst i antal-

let af Stjernekunder i alt 9.151 til 50.592. Gennem deltagelse i

loyalitetsprogrammet opnår Stjernekunderne typisk lavere priser

og bedre renteforhold, mens Banken opnår øget indtjening gennem

en udvidelse af forretningsomfanget.

Antallet af aktionærer fortsætter ligeledes med at stige. Ved udgangen

af 2005 havde Banken 88.760 aktionærer, hvilket er en

stigning på 3.369 på et år.

10

Solvens

Solvensprocenten er steget fra 10,2 fra ultimo 2004 til 12,3

ultimo 2005. Baggrunden for stigningen i solvensen er dels årets

konsolidering, og dels aktieemissionen i november 2005, hvor

Banken fik tilført 367 mio. kr. gennem en fortegningsemission i

forholdet 10:1 til kurs 725. Emissionen blev gennemført i samarbejde

med Enskilda Securities AB. Bankens mål for solvensprocenten

er minimum 10 pct.

Kernekapitalprocenten inkl. hybrid kapital er steget fra 8,5 til 9,9

ved udgangen af 2005. Ekskl. hybridkapital udgør kernekapitalprocenten

8,8 mod Bankens mål om 7,5.

Likviditet

I efteråret 2005 blev der optaget et seniorlån på 265 mio. EUR

svarende til ca. 1.975 mio. kr.

Likviditeten blev desuden styrket gennem et børsnoteret obli-

gationslån på 350 mio. kr. med status af hybrid kernekapital, til

styrkelse af solvensen, et lån på 33,5 mio. EUR med status af

supplerende kapital. Endelig tilførte emissionen 367 mio. kr.

På baggrund af den store vækst i udlånet vil ledelsen vurdere

muligheden for at styrke likviditeten yderligere i 2006

OPFØLGNING PÅ FORVENTNINGER TIL 2005

Ved indgangen til 2005 udtrykte Banken forventning om et basis-

resultat i størrelsesordnen 270-290 mio. kr. Resultatet for 2005

blev en basisindtjening på 555,4 mio. kr. Forventningerne blev

da også opjusteret tre gange i løbet af året. Første gang efter

1. kvartal, 2. gang umiddelbart før halvårsregnskabet og endelig

efter 3. kvartal. Det endelige resultat ligger i overkanten af forventningerne

efter 3. kvartal.

Baggrunden for opjusteringerne skal findes i flere forhold. For det

første udviklede konjunkturerne sig bedre end forventet, for det

andet opnåede Banken en større vækst i markedsandelen end

forudset.


KONCERNBERETNING

Ved indgangen til 2005 var Nordjylland hårdt ramt af udflytning

af arbejdspladser, men fleksibiliteten på arbejdsmarkedet

var større end forventet, lige som de generelle konjunkturer

udviklede sig mere gunstigt.

Spar Nord har i 2005 haft en stigning i markedsandelen såvel i

Nordjylland som udenfor i form af en tilgang af nye kunder, netto,

på knap 6.700.

De bedre konjunkturer og den større aktivitet har endvidere haft

indvirkning på andre poster i regnskabet. Omkostningerne er

steget stærkere, blandt andet på baggrund af nyansættelser, og

nedskrivninger er reduceret mere end forventet.

GENERALFORSAMLING OG UDBYTTE

Generalforsamlingen holdes 20. april 2006 på selskabets adresse,

Skelagervej 15, 9000 Aalborg.

Bestyrelsen vedtog i 2003 en udbyttepolitik, der siger, "at det

forventes, at Banken i de nærmeste år - under forudsætning af

en stabil økonomisk situation - kan udlodde ca. 20 kr. pr. år." For

2004 blev udbyttet ekstraordinært forhøjet med 10 kr. til 30 kr.

pr. aktie.

På baggrund af rekordresultatet vil Bestyrelsen indstille til generalforsamlingen,

at der igen for 2005 udbetales et ekstraordinært

udbytte på 10 kr. pr. aktie, således at det samlede udbytte udgør

30 kr. pr. aktie, svarende til 171,2 mio. kr., og det resterende

beløb på 308,1 mio. kr. henlægges til egenkapitalen.

På generalforsamlingen vil Bestyrelsen endvidere stille forslag

om, at der foretages et aktiesplit, således at stykstørrelsen

ændres fra 100 kr. til 10 kr.

FORVENTNINGER TIL 2006

Primo 2006 er der forventning om fortsat positive konjunkturer og

en let stigende markedsrente.

Ledelsen forventer en ordinær basisindtjening i 2006 i niveauet

430 mio. kr. til 480 mio. kr. Reduktionen i basisindtjeningen i

forhold til 2005 skyldes forventninger om lavere kursreguleringer

på grund af stigende renter samt en forventet mindre konverteringsaktivitet.

Samtidig forventes en noget lavere udlånsvækst i

2006 end realiseret i 2005.

Til den ordinære basisindtjening skal lægges, at Spar Nord i okto-

ber 2006 forventer at kunne indtægtsføre en gevinst på 141,3

mio. kr. ved salg af 137.881 stk. aktier i Totalkredit til Nykredit i

henhold til aftale fra 2003, samt 10,5 mio. kr. vedrørende andelen

i Nørresundby Bank.

11

Som følge af en fortsat vækst i udlånet forventes i 2006 uændrede

til let stigende nettorenteindtægter. Gebyrindtægterne

ventes også at stige i 2006, bl.a. som følge af en fortsat høj aktivitet

på investeringsområdet, men mere beskedent end i 2005.

Kursreguleringerne forventes på et lavere niveau i 2006 på grund

af et stigende renteniveau, og i alt forventes en mindre reduktion

i de samlede basisindtægter i forhold til 2005.

Niveauet for nedskrivninger og garantier ventes også i 2006 at

blive på et meget lavt niveau, dog lidt højere end i 2005.

Under forudsætning af, at væksten i forretningsomfanget fortsætter,

ventes en stigning i omkostningerne på ca. 6 pct. på

baggrund af en mindre forøgelse af medarbejderstaben med baggrund

i etablering af lokale banker uden for Nordjylland, samt

Finans Nords etablering i Sverige.

I 2006 er det foreløbigt besluttet at åbne to nye lokale banker - i

henholdsvis Silkeborg og Næstved. Det er endvidere besluttet, at

åbne en privatkundeafdeling i Risskov ved Århus.

Ultimo januar 2006 er etableret et nyt investeringsselskab,

KapitalPleje A/S, i et samarbejde med en række lokale pengeinstitutter.

Investeringsstrategien er også her at investere med egenog

fremmedkapital i værdipapirer og finansielle instrumenter.

Spar Nord og Lokale Pengeinstitutter har indgået aftale om formidling

af skadesforsikringer fra Privatsikring A/S. Aftalen betyder,

at Spar Nord fra februar 2006 vil sælge Privatsikrings

produkter i hele landet. Med aftalen bliver Spar Nord en del af det

distributionssamarbejde, som Lokale Pengeinstitutter og Privatsikring

etablerede i 2000. Samarbejdet kommer med Spar Nords

indtræden til at omfatte 68 pengeinstitutter.

Spar Nord er desuden gået med i en kreds af pengeinstitutter,

der arbejder hen imod etablering af et fælles livsforsikrings- og

pensionsselskab under navnet Letpension. Det forventes, at selskabets

aktiviteter vil blive iværksat i 2007.

Det forventes ikke, at de to ovennævnte aktiviteter vil få væsentlig

indflydelse på Bankens resultat i 2006.

For 2006 har Bestyrelsen besluttet, at der til hver medarbejder

skal udbetales 4.000 kr. i bonus i form af aktier, hvis basisindtjeningen

bliver på 460 mio. kr. og 8.000 kr., hvis basisindtjeningen

overstiger 490 mio. kr.


CORPORATE GOVERNANCE

Spar Nord Bank lever op til de væsentligste af de gældende anbe-

falinger fra Nørby-udvalget, og Bestyrelsen vil i 2006 forholde sig

til de nye anbefalinger fra Københavns Fondsbørs

Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen

Spar Nord Bank har ingen stemme- eller ejerretsbegrænsninger.

Disse blev ophævet på generalforsamlingen i marts 2003 samtidig

med, at der blev indført en delegeretmodel. Målet med

delegeretmodellen er at sikre indflydelse til de 89.000 aktionærer,

der er fordelt på 25 aktionærkredse.

På de årlige aktionærmøder vælges medlemmer til de lokale

bankråd, der består af 8 medlemmer. Disse udgør samtidig

aktionærkredsens delegerede på Bankens generalforsamling

og repræsenterer her aktionærer med færre end 2.000 aktier.

Aktionærer med 2.000 eller flere aktier kan deltage på generalforsamlingen,

hvor de stemmer med egen ejerandel.

De delegerede, der er valgt på aktionærmøderne, repræsenterer

aktionærkredsens samlede aktiekapital med undtagelse af den

del, der relateres til aktionærer med 2.000 eller flere aktier.

Øvrige delegerede stemmer med en vægt, der svarer til deres

aktiekapital.

De 6 aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges direkte på

generalforsamlingen, og hertil kommer 3, der i henhold til lovgivningen

er valgt af og blandt medarbejderne.

Generalforsamlingen holdes 20. april 2006 på selskabets adresse,

Skelagervej 15, 9000 Aalborg.

Interessenternes rolle og betydning for selskabet

Banken undersøger årligt samspillet med de væsentligste interessenter

gennem målinger i Kvalitetsregnskabet. Endvidere har

Bankens ledelse løbende møder med de lokale bankråd og formændene

for bankrådene.

I forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapporten indbydes

alle delegerede til et møde i Banken. På mødet drøftes Bankens

udvikling og samspillet mellem de decentrale og de centrale

enheder. Hertil kommer 3 årlige møder med formændene med

henblik på drøftelse af Bankens strategi, bestyrelsessammensætningen

og årlig evaluering af bankrådsarbejdet.

Åbenhed og gennemsigtighed

Det er et væsentligt element i Bankens kommunikations- og IRpolitik,

at Spar Nord vil være en åben organisation for alle interessenter.

Begge politikker findes på Spar Nord Banks hjemmeside

www.sparnord.dk.

Udover de lovpligtige insideroplysninger offentliggør Banken hvert

kvartal bestyrelses- og direktionsmedlemmers aktiebeholdninger.

12

Bestyrelsens opgaver, ansvar og sammensætning

Bestyrelsen holder 10 ordinære møder om året, et strategiseminar,

et møde med alle bankrådsmedlemmer og tre møder med

bankrådenes formænd.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at halvdelen af de

aktionærvalgte medlemmer hvert år er på valg. Der er en aldersgrænse

på 70 år. Bestyrelsen er uafhængig af særinteresser, og

årsrapporten indeholder alle relevante personoplysninger.

Hvert år gennemføres en skriftlig evaluering af Bestyrelsens arbejde,

ligesom Direktionens arbejde evalueres.

Aflønning af Bestyrelse og Direktion

Bestyrelsen aflønnes med et fast honorar. Ud over den faste

gage og en bonusordning deltager Direktionen i et ledelsesincitamentsprogram

baseret på optioner. Programmet omfatter

47 personer fra ledelsesgruppen i Spar Nord Bank Koncernen.

Tildelingen sker over tre gange efter offentliggørelse af årsregnskaberne

for 2005, 2006 og 2007. Tildelingen sker på baggrund

af den enkelte deltagers målopfyldelse i forhold til fastsatte mål

på områderne økonomi, kunder, effektivitet og kompetence. Det

er en forudsætning for tildeling, at de økonomiske mål er opfyldt.

Betingelserne for fuld tildeling er, at alle mål er opfyldt.

Ved fuld tildeling til samtlige nuværende og kommende deltagere

vil det samlede program maksimalt komme til at omfatte 256.500

aktier, svarende til 4,5 pct. af den samlede aktiekapital i Spar

Nord Bank A/S. Exercisekursen fastsættes som markedskursen

på tildelingstidspunktet, korrigeret for kapitaludvidelsen i 2005,

idet denne er foretaget til favørkurs. Der er i 2005 udgiftsført 10,4

mio. kr. beregnet ved Black-Scholes formel og med en volatilitet

på 17 pct. baseret på 12 måneders historik.

Ved udnyttelse af optionerne har deltagerne ret til at sælge aktier

svarende til finansieringen af købesummen for aktier og skat på

afhændelsen af aktier. De resterende aktier kan tidligst afhændes

fem år efter tildelingen af de bagvedliggende optioner.

Direktionens fratrædelsesordning er omtalt i "Noter til regnskabet".

Risikostyring

Risikostyringen er omtalt senere i årsrapporten.


INTERESSENTER: KUNDER

Spar Nord oplevede i 2005 den største vækst i kundeantallet i en

årrække. Antallet af erhvervskunder er steget med 14,3 pct. til

23.635, mens antallet af privatkunder er forøget med 1,9 pct. til

190.624.

Baggrunden for væksten er dels Bankens ekspansion uden for

Nordjylland, dels et højt niveau for Bankens image og kundeloyalitet.

Den stigende kundeloyalitet kan aflæses både i det årlige

Kvalitetsregnskab og i antallet af Stjernekunder. Betingelsen for

at blive Stjernekunde er først og fremmest, at man skal samle alle

sine bankforretninger i Spar Nord, til gengæld opnår kunderne

særdeles konkurrencedygtige priser. Antallet af Stjernekunder er

i 2005 vokset med 9.151 til 50.592.

Spar Nord har haft en marginal fremgang i imageresultatet,

og taget under ét har Spar Nord et image, der ligger lidt over

konkurrenternes. På en skala fra 1-5 ligger Spar Nords image på

4,5, mens konkurrenterne under ét scorer 4,4.

Forskellige gebyrsager, og herunder Dankortsagen, har ikke været

fremmende for banksektorens image.

Loyalitetsindekset i Spar Nord ligger på niveau med konkurrenternes

taget under ét.

For privatkunder gælder, at de områder hvor der er størst frem-

gang fra 2004 til 2005 er investerings- og pensionsrådgivningen,

to områder som netop har været Bankens satsningsområder i de

senere år.

13

KVALITETSREGNSKABET

Spar Nord Bank har siden 1989 arbejdet med supplerende oplys-

ninger til sit finansielle regnskab. I de første år under navnet Det

Etiske Regnskab og siden 1996 som Kvalitetsregnskabet.

Målet med det supplerende regnskab er blandt andet at belyse

udviklingen i Bankens image og loyalitet blandt kunder og medarbejdere.

Internt har Kvalitetsregnskabet en stigende betydning som et

rapporteringsværktøj på linje med de økonomiske nøgletal, hvorfor

de også indgår i Bankens bonusprogrammer.

Målinger til Kvalitetsregnskabet gennemføres en gang om året af

et eksternt bureau, hvor ca. 3.000 kunder og 800 ikke-kunder

interviewes pr. telefon.

KVALITETSREGNSKAB 2005 - KONKURRENTUNDERSØGELSE

SPAR NORD BANK SAMMENLIGNET MED ALLE KONKURRENTER

NØGLETAL FOR KUNDER

2001 2002 2003 2004 2005

Antal - Privatkunder 183.473 184.112 184.759 186.939 190.624

Antal - Erhvervskunder 15.070 15.200 19.761 20.671 23.635

Loyalitet - Privatkunder - 4,1 4,2 4,2 4,2

Loyalitet - Erhvervskunder - 3,7 3,7 3,9 3,9

Image - Privatkunder - 4,4 4,4 4,4 4,5

Image - Erhvervskunder - 4,0 4,1 4,3 4,2

5,00

4,80

4,60

4,40

4,20

4,00

3,80

3,60

3,40

3,20

3,00

Image Prod. og Personlig Tilfredshed Loyalitet

Services betjening

Konkurrenter Spar Nord Bank


INTERESSENTER: MEDARBEJDERE

HR-området har været i fokus

i 2005 gennem et stort antal

nyansættelser, kompetenceudvikling

samt værdiarbejde.

Kvalitetsregnskabet viser også,

at arbejdet har båret frugt. Antallet

af "ildsjæle" er vokset fra

65,0 pct. til 74,3 pct.

Ildsjæle er defineret som medarbejdere,

der i Kvalitetsregnskabet

scorer højt på både tilfredshed

og loyalitet.

SPAR NORD BANK - "ILDSJÆLE"

Antallet af ansatte er forøget fra 1.103 til 1.177 heltidsansatte,

men tallet dækker over væsentligt højere bruttobevægelser. Der

er således nyansat 131, mens 53 har forladt Banken.

I lighed med andre pengeinstitutter har Banken i en årrække haft

vækst i gennemsnitsalderen og i den gennemsnitlige anciennitet.

For at mindske det generationsproblem, det kan give på lidt længere

sigt, blev det i 2004 blandt andet besluttet at øge antallet

af elever. I 2005 betød det således en fordobling af elevindtaget

fra 12 til 25, og i efteråret 2005 er der allerede ansat 15, der

skal begynde i august 2006. Et led i bestræbelserne er også, at

Banken har besluttet at ansætte trainees, der typisk er uddannet

som finansøkonomer.

KOMPETENCEUDVIKLING

Banken har som mål, at den skal fremstå som lokal og kompetent.

Med baggrund i Spar Nords historie er Banken næsten pr.

definition lokal, mens der konstant skal arbejdes med kompetenceudvikling.

I 2005 er der således gennemført et ambitiøst udviklingsprogram.

Alle medarbejdere har fx været på et opfølgningskursus i salg, og

der er uddannet salgstrænere.

Pct.

100

80

60

40

20

0

58,3

65,3

65,0

2002 2003 2004

74,3

2005

14

Det er Bankens opfattelse, at "salg" ikke har en odiøs klang. Spar

Nord er en erhvervsvirksomhed, der har en række produkter og

ydelser til salg, men salget skal naturligvis foregå på en sådan

måde, at kunderne føler sig godt rådgivet og behandlet. Kun

herved opnås en høj loyalitet.

I 2005 fik alle medarbejdere tilbudt en medarbejder pc-ordning

med bredbåndsforbindelse og adgang til Bankens systemer. Det

blev en succes, idet mere end 800 medarbejdere benyttede sig

af tilbuddet.

Banken har desuden indgået en aftale med Finanssektorens

Uddannelsescenter om brug af faglige kursusmoduler via multimedieundervisning.

LEDERUDVIKLING

Banken har som tidligere år haft et omfattende lederudviklingsprogram.

I 2005 har udgangspunktet været analyser af de enkelte

bankområders udviklingsprogrammer. Der er gennemført

såkaldte GAP-analyser for at afdække gabet mellem nu-situationen

og den ønskede situation i 2007.

På det personlige udviklingsområde har 11 ledere i 2005 gen-

nemført NLP Business Master Certificering, og i 2006 vil der blive

uddannet 16 nye NLP Business Practitioners, således at Banken i

alt råder over 100 ledere på master eller practitioner niveau.

For kommende ledere er der etableret et "Pitstopprogram", en

blanding af teoretisk og praktisk uddannelse. I 2005 blev der

etableret to teams med i alt 24 deltagere.

VÆRDIER

På en personalekonference med deltagelse af over 900 medarbejdere

blev Bankens nye værdier, virksomhedsvision og kundemission

præsenteret. Men hermed er værdiarbejdet blot indledt.

Det forventes, at implementeringen vil tage to til tre år, og det

er nu overladt til de enkelte bankområder at omsætte værdier

mv. til praktiske handlinger. Værdierne er uhøjtidelig, ambitiøs og

nærværende, men bankområderne har mulighed for at supplere

disse med egne.

NØGLETAL FOR MEDARBEJDERE

2001 2002 2003 2004 2005

Nyansættelser/fratrædelse 39/70 - 60/72 74/71 131/53

Gennemsnitlig anciennitet 14,7 14,5 14,5 14,9 14,3

Gennemsnitsalder 42,4 41,2 43,4 43,7 43,5

Kvindelige ledere - antal/pct. - - - - 32/18,9

Kønsfordeling - alle medarbejdere - kvinder/mænd, pct.

Medarbejdernes uddannelsesniveau:

- - 55,1/44,9 54,9/45,1 53,8/46,2

a) Finansiel videreuddannelse - 574 601 581 584

b) Merkonom - 251 261 264 266

c) HD - 68 85 87 83

d) Universitetsuddannelse - 44 53 53 61

Sygefravær: Spar Nord Bank/Sektoren, pct. 1,7/- - 2,2/2,6 2,0/2,5 1,9/-


INTERESSENTER: AKTIONÆRER

Spar Nord Bank-aktien gav i 2005 et samlet afkast på 32,3 pct.

Målt over den seneste 5-årsperiode har det gennemsnitlige afkast

været på 29,0 pct. p.a., hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende.

EMISSION

Efter tre kvartaler præget af stor vækst i forretningsomfanget,

besluttede Bestyrelsen i efteråret at gennemføre en udvidelse

af aktiekapitalen. En emission med fortegningsret for eksisterende

aktionærer skulle sikre tilstrækkelig kapital til at finansiere

Bankens fortsatte forretningsmæssige og geografiske vækst.

Emissionen blev mødt med stor interesse, blev fuldtegnet og indbragte

et nettoprovenu på 367 mio. kr. De nye aktier blev noteret

på Københavns Fondsbørs 25. november.

KURSSTIGNINGER

Efter en meget rolig kursudvikling i årets første 5 måneder steg

kursen på Spar Nord Bank-aktien markant i sommermånederne

- på linje med en række andre bankaktier. Efter stigningen i juni

og juli stabiliserede kursen sig på et nyt niveau omkring kurs 930.

I løbet af 2005 er forholdet mellem aktiekurs og indre værdi per

aktie (K/I-nøgletallet) steget fra ca. 1,6 til ca. 1,7 (IFRS-korrigeret).

Kursstigningen - og den generelt høje prisfastsættelse af

bankaktier - forklares med stigende indtjening i Spar Nord og

resten af branchen og forventninger om, at den gunstige udvikling

vil fortsætte i de kommende år.

15

AKTIONÆRSTRUKTUR

På trods af en stigning i aktionærantallet fra 85.391 til 88.730 er

aktionærfordelingen stort set uændret i forhold til 2004.

De private aktionærer, dvs. aktionærer med færre end 2.000

aktier, besidder fortsat mere end halvdelen af aktiekapitalen,

mens Spar Nord Fonden med 30,1 pct. er langt den største

enkeltaktionær. Næststørste aktionær er Nykredit Realkredit A/S,

København, der ejer 7,5 pct. af aktiekapitalen. I alt er der 59

aktionærer med 2.000 eller flere aktier - en stigning i forhold til

2004, hvor der var 44.

AKTIEFORDELING PRIMO 2006

Antal

Aktionærernes

samlede

navnenoterede aktiebesiddelse

Aktiefordeling aktionærer

stk. Pct.

1 - 9 aktier 30.295 100.680 1,8

10 - 99 aktier 52.744 1.714.620 30,0

100 - 999 aktier 5.566 1.077.589 18,9

1.000 - 1.999 aktier 66 90.314 1,6

2.000 eller flere aktier 59 2.582.742 45,2

Egne aktier 78.977 1,4

Ikke navnenoterede aktier 61.959 1,1

I alt 88.730 5.706.881 100,0


INTERESSENTER: AKTIONÆRER

KURSUDVIKLING FOR SPAR NORD BANK-AKTIEN 2004-2006

Indekseret - Januar 2004 = 100

180

160

140

120

100

80

Jan. 2004 Jan. 2005

Jan. 2006

Spar Nord Bank-indeks OMXC20-indeks

GENERALFORSAMLING OG UDBYTTE

Generalforsamlingen holdes 20. april 2006 på selskabets adresse,

Skelagervej 15, 9000 Aalborg.

Bestyrelsen vedtog i 2003 en udbyttepolitik, der siger, "at det

forventes, at Banken i de nærmeste år - under forudsætning af

en stabil økonomisk situation - kan udlodde ca. 20 kr. pr. år." For

2004 blev udbyttet ekstraordinært forhøjet til 30 kr. pr. aktie.

På baggrund af rekordresultatet vil Bestyrelsen indstille til generalforsamlingen,

at der igen i 2005 udbetales et ekstraordinært

udbytte på 10 kr. pr. aktie, således at det samlede udbytte udgør

30 kr. pr. aktie, svarende til 171,2 mio. kr., og det resterende

beløb på 308,1 mio. kr. henlægges til egenkapitalen.

På generalforsamlingen vil Bestyrelsen endvidere stille forslag

om, at der foretages et aktiesplit, således at stykstørrelsen

ændres fra 100 kr. til 10 kr.

16

SPAR NORD FONDEN

Spar Nord Fonden blev etableret i 1990 i forbindelse med omdannelsen

af Spar Nord til aktieselskab. Fonden har til formål at

videreføre Spar Nord og uddele midler til almene formål.

Spar Nord Fondens bestyrelse består af 9 medlemmer. I henhold

til lovgivningen skal flertallet udgøres af medlemmer fra Bankens

bestyrelse - i dette tilfælde altså 5 medlemmer. De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer

vælges af og blandt formændene for Spar

Nords bankråd.

I Fondens politik for sit ejerskab af Banken hedder det:

"Så længe Banken leverer et konkurrencedygtigt afkast til aktionærerne,

er det Fondens politik - over for Bankens kunder, medarbejdere

og det omgivende samfund - at forsvare Bankens selvstændighed."

FINANSKALENDER 2006

15. februar 2006 - Årsrapport 2005

20. april 2006 - Generalforsamling

26. april 2006 - 1. kvartals regnskab

16. august 2006 - Halvårsrapport

25. oktober 2006 - 3. kvartals regnskab


FORRETNINGSOMRÅDER

FORRETNINGSOMRÅDEFORDELT

BASISINDTJENING 2005

Resultatopgørelse - mio. kr.

Nettorenteindtægter

Netto gebyrindtægter

Diverse indtægter

Basisindtægter

Eksterne omkostninger

Interne omkostninger

Omkostninger i alt

Basisindtjening

før tab og nedskrivninger

Tab og nedskrivninger

Basisindtjening

Beholdningsindtjening

Resultat før skat

Balancetal - mio. kr.

Aktiver

Kassebeholdning og tilgodehavender

kreditinstitutter

Udlån og andre tilgodehavender til

amortiseret kostpris

Obligationer til dagsværdi

Aktier og kapitalandele i associerede

og tilknyttede virksomheder

Aktiver tilknyttet puljeordninger

Materielle og immaterielle aktiver

Øvrige aktiver

Aktiver i alt

Passiver

Gæld til kreditinstitutter

Indlån og anden gæld

Indlån i puljeordninger

Øvrige passiver

Hensatte forpligtigelser

Efterstillede kapitalindskud

Egenkapital (allokeret kapital)

Passiver i alt

Garantier mv.

Risikovægtede poster, ultimo

Nøgletal

Egenkapitalforrentning, pct. **

Omkostningsandel af basisindtægter

De lokale

banker

Storkundeområdet

Handels-

og Udlandsområdet

18

Finans

Nord A/S

Forretningssupport

Stabe og

Øvrige *

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

I alt

711,0 56,8 70,5 102,1 4,8 -54,8 890,4

348,7 22,8 4,0 -4,8 18,6 13,8 403,1

54,2 8,6 113,2 35,9 7,5 108,0 327,4

1.113,9 88,2 187,7 133,2 30,9 67,0 1.620,9

420,4 16,4 55,1 65,9 289,2 184,6 1.031,6

305,5 12,6 -24,7 3,6 -258,2 -38,8 0,0

725,9 29,0 30,4 69,5 31,0 145,8 1.031,6

388,0 59,2 157,3 63,7 -0,1 -78,8 589,3

-0,3 -0,3 0,4 5,8 -1,7 30,0 33,9

388,3 59,5 156,9 57,9 1,6 -108,8 555,4

58,1

613,5

130,6 0,0 5.154,5 0,1 193,8 -750,6 4.728,4

17.678,0 3.406,2 10.047,6 3.693,7 215,1 -7.907,0 27.133,6

0,0 0,0 5.470,1 0,0 0,0 2.365,7 7.835,8

387,5 1,3 82,7 0,0 0,0 829,3 1.300,8

2.378,7 32,8 0,0 0,0 83,4 395,8 2.890,7

21,1 0,4 0,7 121,1 55,9 367,2 566,4

0,0 0,0 0,0 14,4 0,0 1.491,6 1.506,0

45.961,7

0,2 1.422,6 10.434,2 3.073,7 183,5 1.358,1 16.472,2

17.546,2 1.850,1 3.623,5 0,0 325,0 -3.946,3 19.398,5

2.378,7 32,8 0,0 0,0 83,4 395,8 2.890,7

0,0 0,0 0,0 422,2 83,0 1.807,0 2.312,2

0,0 0,0 0,0 129,3 2,4 24,7 156,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.692,8 1.692,8

1.587,1 238,1 277,3 256,5 34,1 645,8 3.038,9

45.961,7

5.592,3 154,0 117,8 0,0 168,8 361,3 6.394,2

19.838,8 2.975,9 3.466,6 2.888,0 426,3 2.069,3 31.664,9

27,7 25,1 66,1 24,2 4,5

0,65 0,33 0,16 0,52 1,00

* Under "Stabe og Øvrige" er ikke fordelte indtægter og udgifter placeret sammen med Bankens stabsfunktioner.

Herudover indgår ubalancerede elimineringer på udlandsprodukter, der indgår i flere forretningsområder under ind- og udlån samt under mellemværende med kreditinstitutter.

** Egenkapitalforrentningsprocenten er opgjort på baggrund af allokeret kapital (8 pct.) baseret på gns. risikovægtede poster.


SPAR NORDS LOKALE BANKER

LEDELSE

Bankdirektør Lars Møller

MEDARBEJDERE

746 (ultimo, heltid)

Spar Nords lokale banker er den

største organisatoriske enhed

i Banken. Forretningsområdet

omfatter de 16 bankområder

i Nordjylland og 8 i resten af

landet. Ved udgangen af 2005

var der 70 lokale banker fordelt

på de 24 bankområder.

KVALITETSREGNSKABET

SPAR NORDS LOKALE BANKER

2004 2005

Image*

Privat - højest 4,6 4,7

Privat - lavest 4,1 4,1

Erhverv - højest 4,5 4,6

Erhverv - lavest 4,1 3,9

Loyalitet*

Privat - højest 4,4 4,5

Privat - lavest 3,6 3,7

Erhverv - højest 4,2 4,2

Erhverv - lavest 3,6 3,6

Ildsjæle** - pct. 64,4 77,0

*) Højeste/laveste score blandt de

lokale banker.

**) Definitionen på "Ildsjæle" kan ses i

afsnittet "Interessenter: Medarbejdere".

Spar Nords lokale banker har en høj decentral beslutningskom-

petence på områder som kundebetjening, markedsbearbejdning,

filialplacering og medarbejderforhold. I tråd med Bankens strategi

er de lokale bankers fokus rettet mod privatkunder og lokalområdets

virksomheder.

I januar 2005 åbnede Spar Nord Fredericia og i november Spar

Nord Kolding. Dermed levede Banken op til sin ambition om

at åbne 1-2 nye lokale banker uden for Nordjylland hvert år.

Ultimo 2005 var Banken, uden for Nordjylland, repræsenteret i

København, Århus, Herning, Vejle, Odense, Horsens, Fredericia

og Kolding.

FAKTA

Resultatopgørelse Mio.kr. 2004 2005

Netto renteindtægter 640,7 711,0

Netto gebyrindtægter 281,0 348,7

Diverse indtægter 40,9 54,2

Basisindtægter 962,6 1.113,9

Eksterne omkostninger 381,6 420,4

Interne omkostninger 330,4 305,5

Omkostninger i alt 712,0 725,9

Basisindtjening før tab og nedskrivn. 250,6 388,0

Tab og nedskrivninger 93,4 -0,3

Basisindtjening 157,2 388,3

Balancetal, ultimo Mio. kr.

Udlån 12.801,1 17.678,0

Indlån 15.621,8 17.546,2

Garantier 4.269,4 5.592,3

Risikovægtede poster 15.257,4 19.838,8

Allokeret kapital, 8 pct. 1.220,6 1.587,1

Nøgletal

Egenkapitalforrentning, pct. 14,2 27,7

Omkostningsandel af basisindtægter 0,74 0,65

19

Samtidig med, at der er åbnet nye lokale banker, er der arbejdet

med fysiske forbedringer af de eksisterende. I 2005 flyttede Spar

Nord København således ind i nye lokaler på Rådhuspladsen - en

mere synlig placering i gadeplan og en stor forbedring fra de hidtidige

rammer. I Nordjylland har 9 af de lokale banker gennemgået

gennemgribende renoveringsprojekter med fokus på bedre oplevelser

for kunderne og bedre arbejdsmiljø for de ansatte.

De lokale bankråd i Hadsund og Hobro besluttede i 2005 at sam-

menlægge bankområderne til bankområde Mariagerfjord.

UDVIKLING

For Spar Nords lokale banker var 2005 et meget tilfredsstillende

år. Såvel kunde- som medarbejdertilfredsheden nåede det hidtil

højeste niveau, og økonomisk var 2005 et rekordår. Basisindtjeningen

blev 388,3 mio. kr. - en vækst på 147,0 pct. fra 2004.

Resultatet forrenter den allokerede kapital med 27,7 pct.

Det gode resultat kommer dels på baggrund af en markant stigning

i aktivitetsniveauet, dels en betydelig reduktion af tab og

nedskrivninger. Reduktionen har baggrund i de gode konjunkturer

og dermed en tilfredsstillende udvikling i boniteten i de lokale

bankers udlånsportefølje.

De samlede udlån er steget 38,1 pct. til 17,7 mia. kr. Særlig boligkreditter

(friværdibelåning) og lån til investering i værdipapirer

har vist stor vækst. De samlede indlån viser en vækst på 12,3

pct. til 17,5 mia. kr. Herudover har der været god fremgang i

kundeantallet på både privat- og erhvervsområdet.

Det høje aktivitetsniveau og etableringen af nye lokale banker

har naturligt skabt behov for flere kundevendte medarbejdere.

I 2005 steg antallet af medarbejdere i Spar Nords lokale banker

således med 49 fra 697 til 746. Dermed er Spar Nord et af de

pengeinstitutter i landet, der har ansat flest nye medarbejdere i

det forløbne år.

Samlet blev 2005 et år, hvor Spar Nords lokale banker vandt

markedsandele - både i og uden for Nordjylland. Særligt de nye

lokale banker uden for Nordjylland har udviklet sig bedre end forventet.

I skrivende stund er det kun Kolding - som åbnede for 3

måneder siden - der endnu ikke dækker omkostningerne.


SPAR NORDS LOKALE BANKER

FOKUSOMRÅDER

Privat

Interessen for Bankens loyalitetskoncept, Stjernekonceptet, er

fortsat voksende. I 2005 steg antallet af Stjernekunder med over

9.000, så Banken i dag har mere end 50.000 Stjernekunder. Sidst

på året lanceredes det reviderede Stjernekoncept med endnu

større fokus på tilbud og produkter, tilpasset kunder i forskellige

aldersgrupper - et tiltag, som Banken forventer sig meget af.

På investeringsområdet har de positive tendenser på markedet

smittet af på Spar Nords lokale banker. I 2005 blev der solgt investeringsbeviser

i BankInvest, ValueInvest og aktier i Spar Nord

Formueinvest for netto 1,8 mia. kr. En vækst på ca. 100 pct.

Det samlede årlige indskud på kundernes pensionsopsparinger

steg med 15,8 pct. til 455,0 mio. kr.

Også på boligområdet var 2005 præget af meget stor aktivitet.

Samlet formidlede Spar Nords lokale banker 8.670 lån til privatkunder

gennem Totalkredit og Nykredit, svarende til 4,1 mia.

kr., netto - et meget tilfredsstillende resultat af samarbejdet med

de eksterne leverandører.

I begyndelsen af 2005 lanceredes den forbedrede version af Spar

Nord Netbank. Ved årets udgang havde Netbanken ca. 48.000

kunder.

Erhverv

Udbredelsen af Bankens loyalitetskoncept for erhvervskunder -

Stjerne Erhverv - forløber planmæssigt. Spar Nords lokale banker

havde ved udgangen af 2005 flere end 1.000 stjernekunder på

erhvervssiden. I det hele taget var 2005 præget af en meget

tilfredsstillende kundeudvikling på erhvervsområdet.

Også erhvervskundernes investeringsforretninger har udviklet

sig meget tilfredsstillende. I 2005 blev der således solgt investeringsbeviser

i BankInvest, ValueInvest samt aktier i Spar Nord

Formueinvest for ca. 1,6 mia. kr. - en vækst på ca. 400 pct.

Lige som på privatområdet forløb samarbejdet med eksterne partnere

også på erhvervssiden meget tilfredsstillende. Det samlede

nettoudlån formidlet gennem Totalkredit og DLR blev således 519

mio. kr. En vækst på 23,0 pct. i forhold til 2004.

20

FORVENTNINGER

Spar Nords lokale banker forventer, at den positive udvikling

fortsætter i 2006. Der forventes fortsat vækst i kundeantallet og

et fortsat højt aktivitetsniveau. Sammen bidrager disse forhold

til den overordnede forventning om en yderligere vækst i indtjeningen.

Hvad angår aktivitetsniveauet forventes det i 2006 at blive investeringsområdet,

der trækker den fortsatte vækst. Til gengæld

forventes en konstant eller svagt faldende aktivitet på boligområdet

i forhold til det ekstraordinært høje niveau i 2005.

I første halvdel af 2006 åbnes Spar Nord Silkeborg og Spar Nord

Næstved.


STORKUNDEOMRÅDET

LEDELSE

Direktør Niels Arnold Lund

ANTAL MEDARBEJDERE

28 (ultimo, heltid)

Storkundeområdet består af 2

afdelinger: Storkundeafdelingen

med 22 medarbejdere har

ansvaret for Bankens største

erhvervskunder - uanset deres

geografiske tilhørssted. Private

Banking afdelingen med 6

medarbejdere har speciale i

helhedsorienteret rådgivning

af formuende privatkunder og

nøglepersoner i virksomheder

om pleje af formue og gæld.

KVALITETSREGNSKABET

STORKUNDEOMRÅDET

2004 2005

Image

Privat 4,4 4,4

Erhverv 4,3 4,2

Loyalitet

Privat 4,1 4,1

Erhverv 3,7 3,7

Ildsjæle* - pct. 66,7 60,7

*) Definitionen på "Ildsjæle" kan ses i

afsnittet "Interessenter: Medarbejdere".

UDVIKLING

Økonomisk var 2005 et meget tilfredsstillende år for Storkundeområdet.

Basisindtjeningen steg til 59,5 mio. kr. fra 40,0 mio. kr.

året før. Resultatet giver en egenkapitalforrentning på 25,1 pct.

En stigning på 3,9 pct.-point i forhold til 2004. Indtjeningsfremgangen

skyldes dels en stor kundetilgang - området har fået godt

100 nye kunder svarende til en nettovækst på ca. 8 pct. - dels et

øget forretningsomfang med eksisterende kunder. Hertil kommer

naturligvis den gunstige økonomiske udvikling, som har medført

et yderligere fald i tab og nedskrivninger fra sidste års i forvejen

lave niveau.

FAKTA

Resultatopgørelse Mio.kr. 2004 2005

Netto renteindtægter 45,6 56,8

Netto gebyrindtægter 24,6 22,8

Diverse indtægter 6,3 8,6

Basisindtægter 76,5 88,2

Eksterne omkostninger 13,8 16,4

Interne omkostninger 15,3 12,6

Omkostninger i alt 29,1 29,0

Basisindtjening før tab og nedskrivn. 47,4 59,2

Tab og nedskrivninger 7,4 -0,3

Basisindtjening 40,0 59,5

Balancetal, ultimo Mio. kr.

Udlån 2.847,7 3.406,2

Indlån 1.651,5 1.850,1

Garantier 126,8 154,0

Risikovægtede poster 2.772,3 2.975,9

Allokeret kapital, 8 pct. 221,8 238,1

Nøgletal

Egenkapitalforrentning, pct. 21,1 25,1

Omkostningsandel af basisindtægter 0,38 0,33

21

I 2005 steg det samlede udlån med 19,6 pct. til ca. 3,4 mia. kr.,

mens indlånet var uændret.

På erhvervssiden bidrager et usædvanligt højt aktivitetsniveau

i kundernes virksomheder - blandt andet mange køb, salg og

overtagelser - til det gode resultat. På Private Banking området

var der især vækst i omfanget og antallet af kundernes investeringsforretninger.

FOKUSOMRÅDER

Den store vækst i investeringsforretninger kan ud over det gunstige

investeringsklima også forklares med samarbejdet mellem

Storkundeområdet og Handels- og Udlandsområdet. De to forretningsområder

har en række berøringsflader og rådgivningsmæssige

synergier, som der i 2005 er gjort meget ud af at udnytte.

I løbet af året har Storkundeområdet afholdt kundearrangementer

med forskellige temaer. På seminarer er der sat fokus på områder

som ejendomsinvestering, globale udsigter mv. Arrangementerne

er blevet positivt modtaget, og tiltagene videreføres i 2006.

Sommeren 2005 afsluttedes kompetenceudviklingsforløbet "Fra

bankfolk til forretningsfolk", der blev indledt i 2003 i samarbejde

med Aalborg Universitet. 20 af Storkundeområdets medarbejdere

har gennemgået to års træning i kunderådgivning og forretningsforståelse

- en opkvalificering, der har medvirket til områdets

gode resultat.

I marts 2005 afholdt Storkundeområdet sit første aktionærmøde.

Tidligere har områdets aktionærer deltaget i aktionærmøderne

efter geografisk tilhørsforhold, men fra og med 2005 blev det

besluttet at invitere til et centralt møde. Det nye tiltag faldt i god

jord, og mere end 35 pct. af aktionærerne deltog i mødet, hvor

Storkundeområdets første bankråd blev valgt.

FORVENTNINGER

Storkundeområdet forventer, at den positive udvikling fortsætter i

2006. Dette års høje aktivitetsniveau og det store forretningsomfang

ventes fastholdt.

På de indre linjer bliver nøgleordene fortsat forretningsfokus og

kompetenceudvikling. I 2006 igangsættes et nyt opkvalificeringsprojekt

i samarbejde med Aalborg Universitet, blandt andet for

at styrke medarbejdernes ekspertise inden for køb, salg og overtagelse

af virksomheder.


HANDELS- OG UDLANDSOMRÅDET

LEDELSE

Direktør Jan Gerhardt

ANTAL MEDARBEJDERE

59 (ultimo, heltid)

KVALITETSREGNSKABET

HANDELS- OG

UDLANDSOMRÅDET

2004 2005

Ildsjæle* - pct. 44,2 46,8

*) Definitionen på "Ildsjæle" kan ses i

afsnittet "Interessenter: Medarbejdere".

Handels- og Udlandsområdet består af 6 afdelinger. Udlandsafdelingen,

der varetager kunders udenlandske transaktioner samt

rådgivning om udenlandske forhold, og fem afdelinger beskæftiget

med handel og rådgivning med værdipapirer, valuta, finansielle

instrumenter samt kapitalforvaltning.

Herudover har Handels- og Udlandsområdet ansvaret for at etablere

og udbygge det forretningsmæssige samarbejde med pengeinstitutter

i ind- og udland.

UDVIKLING

I 2005 opnåede Handels- og Udlandsområdet en meget tilfredsstillende

basisindtjening på 156,9 mio. kr., hvilket er en stigning

på 59,5 pct. i forhold til året før. Resultatet forrenter den allokerede

kapital med 66,1 pct.

Foruden resultatet af Handels- og Udlandsområdets egne forret-

ninger har der været et rekordhøjt aktivitetsniveau i samarbejdet

med Spar Nords lokale banker og investeringscentre. Desuden

bidrager forretninger med eksterne kunder til det gode resultat.

På de finansielle markeder har især aktiemarkederne været gun-

stige. Den globale økonomi har været i vækst, renterne holdt sig

på et lavt niveau, og samtidig er mange virksomheders indtjening

forbedret.

FAKTA

Resultatopgørelse Mio.kr. 2004 2005

Netto renteindtægter 71,3 70,5

Netto gebyrindtægter 15,8 4,0

Diverse indtægter 45,6 113,2

Basisindtægter 132,7 187,7

Eksterne omkostninger 48,2 55,1

Interne omkostninger -14,0 -24,7

Omkostninger i alt 34,2 30,4

Basisindtjening før tab og nedskrivn. 98,5 157,3

Tab og nedskrivninger 0,1 0,4

Basisindtjening 98,4 156,9

Balancetal, ultimo Mio. kr.

Risikovægtede poster 2.054,9 3.466,6

Allokeret kapital, 8 pct. 164,4 277,3

Nøgletal

Egenkapitalforrentning, pct. 50,4 66,1

Omkostningsandel af basisindtægter 0,26 0,16

22

FOKUSOMRÅDER

Aktieafdelingen har oplevet, at både privat-, erhvervs- og pengeinstitutkunder

har været meget aktive i markedet. Endvidere har

der været en stor tilgang af nye formuende kunder. Faktorer, der

sammen med vellykket positionstagning bidrager til den meget

tilfredsstillende indtjening på aktieområdet.

Rente- og Valutaafdelingen har ligeledes haft en høj aktivitet.

Særlig renteswaps, valutaoptioner, spot og terminsforretninger

har vist stor vækst.

I afdelingen Markets har aktiviteten især været i form af mange

konverteringer på lånesiden. I det hele taget er obligationsomsætningen

vokset markant - både fra Bankens egne kunder, pengeinstitutkunder

og institutionelle kunder.

Udlandsafdelingen har oplevet en stor vækst i antallet af transak-

tioner inden for områderne udenlandske betalinger, remburser,

udenlandsk inkasso og udlandslån. Også her drives væksten

i omsætning både af Bankens egne kunder og pengeinstitutkunder.

I januar 2005 lanceredes Spar Nord Formueinvest, og det blev

i januar 2006 fulgt op af det børsnoterede investeringsselskab

Kapitalpleje A/S. Kapitalpleje er et samarbejde mellem Spar Nord

og en række lokale pengeinstitutter, og selskabet har indgået

portefølje- og marketmakeraftale med Spar Nords Handels- og

Udlandsområde. Målet er at skabe et gennemsnitligt afkast på

minimum 12 pct. p.a. før skat og driftsomkostninger.

FORVENTNINGER

På aktieområdet arbejdes der fortsat med udbygning af kapaciteten,

blandt andet på handel med derivater.

Aktiviteten på rente- og valutaområdet ventes fortsat høj og sti-

gende i 2006. Der tilføres yderligere ressourcer til afdelingen for

at styrke rådgivningen på valuta- og renteprodukterne, emerging

markets og kreditobligationer. Der arbejdes på et puljelignende

produkt til pleje af valutaaktiver og valutapassiver.

Også i Markets satses der yderligere på valutaområdet. Derudover

vil afdelingen arbejde videre med udbygning af værktøjer til

risikostyring, herunder anvendelse af Value at Risk principper i

Banken.

I Udlandsafdelingen er der indført et nyt Trade Finance-system.

Dette system vil i første halvår 2006 blive gjort decentralt og

interaktivt for kunderne.

Samlet forventes der dog en reduktion i basisindtjeningen som

følge af lavere kursreguleringer på grund af stigende renter.


FORRETNINGSSUPPORT

LEDELSE

Bankdirektør John Lundsgaard

ANTAL MEDARBEJDERE

189 (ultimo, heltid)

KVALITETSREGNSKABET

FORRETNINGSSUPPORT

2004 2005

Ildsjæle* - pct. 72,7 72,9

*) Definitionen på "Ildsjæle" kan ses i

afsnittet "Interessenter: Medarbejdere".

Forretningssupport leverer interne og administrative ydelser

og har den øvrige del af bankkæden som kunder. Det er Forretningssupports

opgave at skabe overensstemmelse mellem

Bankens effektiviserings- og indtjeningsmål på den ene side,

og kundernes ønsker på den anden. Derudover fungerer dele

af Forretningssupport som indtjeningsenheder, idet der leveres

ydelser til eksterne kunder. Forretningssupport består af Procesafdelingen,

Konceptafdelingen, HR, IT, Back Office, Spar Nord

Produktion samt Spar Nord Direkte.

De økonomiske resultater i Forretningssupport afspejler et 2005

præget af det rekordhøje aktivitetsniveau i hele Banken. Omkostningerne

realiseres på 289,2 mio. kr. - en forhøjelse på 3,9 pct.

i forhold til 2004.

Det høje aktivitetsniveau i Bankens kundevendte enheder har for

Forretningssupports vedkommende betydet stigende efterspørgsel

til bl.a. Back Office og Spar Nord Produktion. I Produktion har

aktivitetsniveauet været så højt, at det har medført en åremålsbegrænset

forøgelse af medarbejderstaben. Også i IT-afdelingen

har det været nødvendigt at udvide - her med tidsbegrænset

ansættelse af flere systemudviklere til at efterkomme den store

efterspørgsel fra resten af bankkæden.

Trods nyansættelser har Forretningssupport formået at holde det

samlede medarbejderantal konstant - et meget tilfredsstillende

resultat, når aktivitetsniveauet tages i betragtning. Et andet tilfredsstillende

resultat er, at årets Kvalitetsregnskab viser samme

høje andel af ildsjæle som i 2004 - igen på trods af årets store

arbejdspres.

FOKUSOMRÅDER

Forretningssupport indledte 2005 med planlægning og gennemførelse

af det store projekt "Salgstræning for alle", og i efteråret

igangsatte Forretningssupport et nyt lederudviklingskoncept

"Pitstop" - et toårigt forløb med fokus på faglige, sociale og personlige

kompetencer samt forretningsskab.

23

I 2005 har Procesafdelingen sat fokus på de såkaldte Lean-principper.

Inspireret af værdiskabende processer fra industrien har

afdelingen gennemført rationaliseringer og effektiviseret sagsbehandlingen,

bl.a. i Spar Nord Produktion.

På området for produkter og koncepter bød 2005 på to nyska-

belser. I efteråret lanceredes både det reviderede loyalitetskon-

cept Stjernekonceptet og Spar Nord Mastercard.

Yderligere tre lokale pengeinstitutter valgte i 2005 at outsource

deres hotline-funktion til Spar Nord Direkte.

På systemsiden er der gennemført optimering af IT-infrastruk-

turen, rationalisering af Bankens servere og introduktion af IPtelefoni

i Hovedsædet

FORVENTNINGER

I første halvår 2006 går Banken ind på markedet for skadesforsikringer

til privatkunder. Gennem en aftale med Lokale Pengeinstitutter

bliver Spar Nord en del - den største - af det forhandlernet,

der blev etableret, da Privatsikring blev dannet i 2000.

I Spar Nord Direkte fortsætter indsatsen for at tiltrække eksterne

kunder til Bankens serviceydelser. Bl.a. forventer man, at Hotlinefunktionen

indgår samarbejdsaftaler med endnu 2-3 pengeinstitutter.

HR-afdelingen arbejder med et nyt værktøj til kompetenceafklaring

med henblik på udarbejdelse af personlige udviklingsplaner.

Endvidere arbejdes der på etableringen af et salgsakademi.

Salgsakademiet skal kontinuerligt bidrage til af løfte salgskompetencen,

så Banken til enhver tid har branchens mest kompetente

sælgere.

FAKTA

Resultatopgørelse Mio.kr. 2004 2005

Netto renteindtægter 4,8 4,8

Netto gebyrindtægter 14,4 18,6

Diverse indtægter -5,2 7,5

Basisindtægter 14,0 30,9

Eksterne omkostninger 278,4 289,2

Interne omkostninger -283,4 -258,2

Omkostninger i alt -5,0 31,0

Basisindtjening før tab og nedskrivn. 19,0 -0,1

Tab og nedskrivninger 1,5 -1,7

Basisindtjening 17,5 1,6


FINANS NORD A/S

LEDELSE

Adm. direktør Gert Tougård

MEDARBEJDERE

62 (ultimo, heltid)

Finans Nord A/S er et landsdækkende finansieringsselskab i Spar

Nord Bank Koncernen. Finans Nord har hovedkontor i Aalborg og

regionskontorer i Roskilde og Vejle.

Finans Nord har specialiseret sig i erhvervsfinansiering via.:

• leasing af anlægsaktiver

• låne- og købekontraktfinansiering mod

pant/rettigheder i finansielle aktiver

• operationel leasing af firmabiler

KVALITETSREGNSKABET

FINANS NORD A/S

2004 2005

Ildsjæle* - pct. 65,5 87,9

*) Definitionen på "Ildsjæle" kan ses i

afsnittet "Interessenter: Medarbejdere".

Finans Nord har sin kernekompetence inden for leasing af udstyr

til områderne transport, landbrug, maskinstationer, entreprenører

samt industri. Leasing er et område i fortsat vækst, idet virksomhederne

stadig lægger stor vægt på lave etableringsomkostninger

og fleksibilitet i sagsbehandling og betalingsforløb.

UDVIKLING

I 2005 fik Finans Nord en meget tilfredsstillende basisindtjening

på 57,9 mio. kr. mod 46,2 mio. kr. året før. Dermed forrentes den

allokerede kapital med 24,2 pct.

I 2005 blev der etableret nye aftaler for 2,1 mia. kr. svarende

til en vækst på mere end 23 pct. i forhold til 2004. Det samlede

nettoudlån steg med 402,1 mio. fra 3,3 mia. i 2004 til 3,7 mia.

ultimo 2005. Dette svarer til en vækst på 12,2 pct.

Nettopåvirkningen af tab og nedskrivninger var på et meget lavt

niveau, idet der alene blev bogført 5,8 mio. kr. mod sidste års

26,2 mio. kr. Driftspåvirkningen af tab og nedskrivninger er derfor

meget tilfredsstillende og er samtidig en af de væsentlige årsager

til det rekordhøje resultat.

Ved udgangen af 2005 havde Finans Nord 64 ansatte mod 59 i

2004. Væksten i antallet af ansatte er blandt andet et resultat af

den øgede aktivitet i årets løb.

24

FOKUSOMRÅDER

Finans Nords markedsposition blev styrket i 2005, og det blev

besluttet at etablere et datterselskab i Sverige, hvor flere af

selskabets samarbejdspartnere allerede opererer.

Fokus på en effektiv administration har bevirket, at hele persona-

levæksten har været på salgssiden, idet der er ansat yderligere

fem kundechefer. Der er derfor nu 33 medarbejdere med direkte

kundeansvar i Finans Nord.

FORVENTNINGER

For 2006 forventer Finans Nord en fortsat positiv udvikling.

Der forventes et fortsat stigende udlån - og dermed behov

for yderligere vækst i antallet af kundevendte medarbejdere.

Nettoresultatet for 2006 forventes dog at blive lidt lavere end for

2005 på grund af let stigende tab og nedskrivninger - som i 2005

befandt sig på et ekstraordinært lavt niveau.

Placeringen af det nye datterselskab i Sverige afhænger af den

direktør, der ansættes. Hovedfokus lægges på kerneområderne

landbrug og entreprenør. Etableringen i Sverige forventes gennemført

medio året og vil derfor først i 2007 bidrage væsentligt

til indtjeningen.

Finans Nord vil fortsat være en branchekendt finansieringspartner

kendetegnet ved personlig betjening, hurtig sagsbehandling og

fleksibilitet.

Læs mere om Finans Nord på: www.finansnord.dk

FAKTA

Resultatopgørelse Mio.kr. 2004 2005

Netto renteindtægter 97,3 102,1

Netto gebyrindtægter 3,7 -4,8

Diverse indtægter 18,1 35,9

Basisindtægter 119,1 133,2

Eksterne omkostninger 43,4 65,9

Interne omkostninger 3,3 3,6

Omkostninger i alt 46,7 69,5

Basisindtjening før tab og nedskrivn. 72,4 63,7

Tab og nedskrivninger 26,2 5,8

Basisindtjening 46,2 57,9

Balancetal, ultimo Mio. kr.

Udlån 3.291,6 3.693,7

Risikovægtede poster 2.469,0 2.888,0

Allokeret kapital, 8 pct. 220,6 256,5

Nøgletal

Egenkapitalforrentning, pct. 20,9 24,2

Omkostningsandel af basisindtægter 0,42 0,52


KREDITRISICI

KREDITRISICI

Kreditrisiciene er risikoen for, at låntagerne ikke honorerer deres

forpligtelser.

Risiciene styres med udgangspunkt i Spar Nords kreditpolitik,

der skal sikre, at der sker en afbalancering mellem indtjening og

risiko, samt at risikotagning altid er forudkalkuleret.

Banken har fastsat en intern øvre engagementsgrænse for

kundeengagementer på 10 pct. af Bankens egenkapital. Ved

opgørelse af engagementsstørrelse reduceres for de særlig sikre

krav, der fremgår af Finanstilsynets Bekendtgørelse om store

engagementer § 4 samt for engagementer med samhandelspartnere

i den finansielle sektor.

Spar Nord har udviklet IT-værktøjer til styring og overvågning af

kreditrisikoen. Overvågningen foregår bl.a. via Bankens kreditanalysesystem,

hvori de væsentligste data omkring kreditengagementer

og kundernes økonomi er registreret. Målet hermed er

bl.a. at afdække faretegn i engagementer på et tidligt tidspunkt

og samtidig overvåge porteføljer og organisatoriske enheder.

En central funktion overvåger udviklingen i alle engagementers

kreditbonitet. Denne funktion gennemfører en løbende og systematisk

bonitetskontrol af hele Bankens engagementsportefølje.

Ratingsystemet og kreditscoringen er indført i hele Banken.

Privatkunder opdeles i syv grupper via adfærdsscoring, og erhverv

opdeles i ni ratinggrupper med baggrund i regnskabsmæssige

nøgletal.

NEDSKRIVNINGER

For alle udlån vurderes det, om der skal foretages nedskrivning

for værdiforringelse.

Nedskrivning foretages, når det forventes, at kunden ikke vil være

i stand til helt eller delvist at tilbagebetale lån eller kreditter.

Alle signifikante og bonitetsmarkerede udlån gennemgås indi-

viduelt, og øvrige lån gennemgås gruppevis for grupper med

ensartede kreditrisici. Hvis der ved gennemgangen findes objektive

indikationer på værdiforringelse fra begivenheder, som er

indtruffet, og disse har en indflydelse på de fremtidige betalinger

fra lånene, foretages der en nedskrivning.

Nedskrivning beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige

værdi af udlånene og nutidsværdien af de fremtidige

betalinger fra udlånet.

Et engagement behøver ikke at være misligeholdt, før der fore-

tages nedskrivning. Når der foretages nedskrivning, medfører

dette en skærpet bevillingspraksis. Porteføljer med nedskrivninger

indgår i en strammere porteføljestyring.

25

Nedskrivning af porteføljer foretages, når objektive indikationer

viser, at de fremtidige tab overstiger det tab, som var forventet

ved låneetableringen. Ratingen og scoringen er de primære kilder

til porteføljeopdelingen, men bonitetsmarkerede kunder indgår

også som en gruppe. Det er de historiske tabserfaringer, der danner

grundlag for beregningen af porteføljenedskrivningerne,

Engagementer, hvorpå Banken har nulstillet renten, vurderes

særligt nøje, og hvis tab vurderes uundgåeligt, afskrives engagementet

helt eller delvist. Der foretages ikke indtægtsføring af

renter på den del af engagementerne, der er nedskrevet.

KONCERNENS UDLÅN OG GARANTIER

Branche

Nedskrivningsfordeling

Sektoren Spar Nord Spar Nord

Pct.

31.12.04 31.12.05 31.12.05

Landbrug, fiskeri mv. 3,8 12,9 17,0

Fremstillingsvirksomhed 10,1 4,6 10,7

Bygge- og anlægsvirksomhed 2,1 3,8 5,0

Engros og detail mv. 6,4 9,1 17,0

Transportvirksomhed 2,5 5,4 4,6

Finansiering, tjenesteydelser mv. 48,4 27,8 12,5

Erhverv i alt 73,3 63,6 66,8

Privatkunder i alt 26,7 36,4 33,2

I alt 100,0 100,0 100,0

Koncernen har i 2005 ændret regnskabspraksis i forbindelse med overgang til IFRS.

Der er kun delvist foretaget tilpasning af hoved- og nøgletal for 2004. Der henvises til afsnittet

"Anvendt regnskabspraksis".

UDLÅNSPORTEFØLJEN

Bankens udlån og garantier udgjorde før modregning af hensæt-

telser 34,2 mia. kr. ultimo 2005 fordelt på 64.440 engagementer

(udlån, kreditter og afgivne garantier mv.). Ledelsen vurderer, at

der er en tilfredsstillende spredning af porteføljen.


KREDITRISICI

KONCERNENS UDLÅN OG GARANTIER

FORDELT PÅ ENGAGEMENTSSTØRRELSE

Engagementsstørrelse

Mio. kr.

Ledelsen vurderer endvidere, at der er en tilfredsstillende spredning

af porteføljen på brancher. Spar Nords relativt større andel af

udlån til landbrug mv. og transportbranchen, i forhold til banksektoren

generelt, kan dels henføres til Nordjyllands erhvervsstruktur,

dels at datterselskabet Finans Nord A/S har specialiseret sig i

leasing af transportmateriel og landbrugsudstyr.

Banken har delvist afdækket kreditrisikoen i Finans Nords leasing-

portefølje via en tabsgaranti fra Den Europæiske Investeringsfond.

Garantien er en 50 pct. tabsgaranti gældende for tab over 2,5 pct.

og for en portefølje på 1,3 mia. kr.

Generelt viser Bankens interne risikoanalyser, at den samlede

bonitet i både privatkunde- og erhvervskundeporteføljen er

blevet forbedret i 2004 og 2005, bl.a. som følge af den positive

konjunkturudvikling. Der er således sket en forskydning i udlånsfordelingen

både på privat- og erhvervsområdet, så relativt flere

engagementer er placeret i de mindre risikofyldte rating- og scoringsgrupper.

Bankens udlån og garantier udgjorde før modregning

af nedskrivninger 34,2 mia. kr. ultimo 2005.

NEDSKRIVNINGER AF UDLÅN

Antal engagementer

31.12.04 31.12.05

Engagementer i pct.

af kundeporteføljen

31.12.04 31.12.05

0 - 0,1 30.064 32.935 4,1 2,4

0,1 - 0,5 20.043 20.805 24,8 15,4

0,5 - 1,0 5.230 5.553 11,6 11,1

1,0 - 5,0 3.046 4.312 25,2 25,3

5,0 - 10,0 327 461 8,8 9,2

10,0 - 20,0 129 218 6,9 8,7

20,0 - 50,0 67 103 8,3 8,7

50,0 - 100,0 17 33 4,8 6,8

100,0 - 12 20 5,5 12,4

I alt 58.935 64.440 100,0 100,0

Koncernen har i 2005 ændret regnskabspraksis i forbindelse med overgang til IFRS.

Der er kun delvist foretaget tilpasning af hoved- og nøgletal for 2004. Der henvises til afsnittet

"Anvendt regnskabspraksis".

Driftspåvirkningen fra nedskrivninger udgjorde 34,4 mio. kr. i

2005. Årets tab blev på 121,9 mio. kr., og heraf var 70,1 mio. kr.

dækket af nedskrivninger fra tidligere år. De samlede nedskrivninger

udgjorde 688,5 mio. kr. ultimo 2005, hvilket svarer til 2,0

pct. af de samlede udlån og garantier. Samtidig var udlån for 41,1

mio. kr. rentenulstillede. Nedskrivningerne udgjorde således 16,7

gange nulrentekontiene.

26

KONCERNENS TAB OG NEDSKRIVNINGER

Mio. kr. 2001 2002 2003 2004 2005

Tab 282,6 540,1 231,2 167,6 121,9

Dækket af nedskrivninger -181,6 -256,8 -130,8 -114,7 -73,1

Tab ikke dækket af nedskrivninger 101,0 283,2 100,4 52,9 48,8

Nye nedskrivninger

Tilbageførelse af nedskrivninger

398,9 220,3 242,0 278,6 198,3

ej længere påkrævet -133,5 -131,7 -93,2 -121,4 -168,8

Nye nedskrivninger, netto 265,3 88,6 148,8 157,2 29,5

Indbetalinger på tidligere tab -16,5 -21,6 -25,5 -38,4 -43,8

Driftspåvirkning 349,8 350,2 223,7 171,7 34,5

Driftspåvirkning af andre poster 0,5 -35,9 0,2 0,2 0,1

Driftspåvirkning i alt 350,3 314,3 223,9 171,5 34,4

Koncernen har i 2005 ændret regnskabspraksis i forbindelse med overgang til IFRS.

Der er ikke foretaget tilpasning hoved- og nøgletal for 2001-2003 og kun delvist for 2004.

Der henvises til afsnittet "Anvendt regnskabspraksis".

KONCERNENS UDVIKLING I TAB OG NEDSKRIVNINGER

SAMT LÅN MED RENTESTOP

Mio. kr. 2001 2002 2003 2004 2005

Udlån og garantier, ultimo 20.458 21.188 22.272 25.019 34.216

Årets tab og nedskrivninger 350 350 224 171 34

- i procent af udlån og garantier 1,7 1,7 1,0 0,7 0,1

Nedskrivningssaldo 789 646 658 693 688

- i forhold til udlån og garantier 3,2 2,4 2,4 2,8 2,0

Udlån med rentestop, ultimo 197 280 181 91 41

- i procent af udlån og garantier

Nedskrivningssaldo i procent af

1,0 1,3 0,8 0,4 0,1

udlån med rentestop 399,5 231,2 363,5 762,4 1.673,4

Koncernen har i 2005 ændret regnskabspraksis i forbindelse med overgang til IFRS.

Der er ikke foretaget tilpasning hoved- og nøgletal for 2001-2003 og kun delvist for 2004.

Der henvises til afsnittet "Anvendt regnskabspraksis".

KONCERNENS DRIFTSPÅVIRKNING AF TAB OG NEDSKRIVNINGER

FORDELT PÅ BRANCHER

Pct. 2001 2002 2003 2004 2005

Landbrug, fiskeri mv. -7,4 1,4 16,7 20,5 16,8

Fremstillingsvirksomhed 13,3 24,1 8,7 12,6 17,0

Bygge- og anlægsvirksomhed 4,8 4,9 3,6 7,8 6,6

Engros og detail mv. 10,6 9,8 6,1 9,5 33,2

Transportvirksomhed 4,1 4,5 6,8 9,1 3,8

Finansiering, tjenesteydelser mv. 46,4 45,0 23,2 15,2 5,2

Erhverv i alt 71,8 89,7 65,1 74,7 82,6

Privatkunder i alt 28,2 10,3 34,9 25,3 17,4

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Koncernen har i 2005 ændret regnskabspraksis i forbindelse med overgang til IFRS.

Der er ikke foretaget tilpasning hoved- og nøgletal for 2001-2003 og kun delvist for 2004.

Der henvises til afsnittet "Anvendt regnskabspraksis".


MARKEDSRISICI

MARKEDSRISICI

Markedsrisici er primært risikoen for, at markedsværdien af

Bankens portefølje af aktiver og passiver ændrer sig på grund af

ændringer i markedsforholdene

Markedsrisici opstår og afdækkes primært i Spar Nords Finansafdeling,

i Markets og i Aktieafdelingen. I Finansafdelingen

disponeres Bankens egenbeholdning, mens risici i Handels- og

Udlandsområdet primært opstår ved market making og positionstagning.

Markedsrisiciene styres på baggrund af instruks fra Spar Nords

ledelse. Finansafdelingen overvåger markedsrisiciene på bankniveau

gennem et integreret risikostyringssystem. Der er desuden

etableret en Middle Office-funktion i Bankens Økonomiafdeling,

der kontrollerer og rapporterer til Bestyrelsen og Direktionen. Alle

handler afvikles af Spar Nords Back Office-afdeling i henhold til

Finanstilsynets retningslinjer for funktionsadskillelse.

RENTERISICI

Renterisikoen anlægges såvel i rentebærende fordringer (primært

obligationer) som i derivater. Ved opgørelsen af nettorenterisikoen

omregnes alle positioner i forskellige valutaer til danske kroner,

og negative positioner modregnes i positive.

Banken har igennem en lang periode haft en forholdsvis stabil

renterisiko. I 2005 har der været et større udsving i renterisikoen

end sædvanligt på grund af en større usikkerhed om den fremtidige

renteudvikling. Påvirkningen af Koncernens resultat ved en

rentestigning på 1 pct.-point kan pr. 31. december 2005 opgøres

til -70,6 mio. kr.

UDVIKLING I KONCERNENS

RENTERISICI - NETTO*

Mio. kr.

90

45

0

01.01.05

*) Påvirkning af Koncernens resultat ved en renteændring på 1 procent-point.

Tallene er uden pensionspulje 4, som ellers indgår i Koncernens renterisiko,

da Koncernen har givet kunderne en underskudsgaranti.

31.12.05

27

AKTIERISICI

Spar Nord investerer en del af sine aktiver i aktier, som generelt

er udsat for større risici og volatilitet end obligationer.

Bankens beholdning af aktier udgør ultimo 2005 i alt 1.300,8

mio. kr. Den reelle aktiebeholdning bestående af børsnoterede

aktier og investeringsforeninger samt unoterede ventureaktier erhvervet

gennem det 100 pct. ejede datterselskab Erhvervsinvest

Nord A/S udgør ultimo 2005 i alt 292,2 mio. kr. Herudover ejer

Spar Nord en stor aktiepost i Nørresundby Bank (50,2 pct.) samt

aktier i en række sektorselskaber (strategiske samarbejdspartnere

i banksektoren).

KONCERNENS AKTIEBEHOLDNING*

Ultimo 2005

Mio. kr.

Koncernens bogførte aktiebeholdning 1.300,8

Fratrukket aktier i associerede og tilknyttede virksomheder 619,6

Fratrukket sektoraktier 389,0

Koncernens reelle aktiebeholdning

Heraf:

292,2

Børsnoterede aktier 199,8

Ventureaktier i Erhvervsinvest Nord A/S 82,0

*) Eksklusive puljeordninger

UDVIKLING I KONCERNENS

AKTIERISICI*

Mio. kr.

200

150

100

01.01.05

*) Koncernens risiko ved børsnoterede aktier, inklusive finansielle instrumenter,

eksklusive puljeordninger.

31.12.05

Spar Nord besluttede i 2003, at Bankens beholdning af børsnoterede

aktier primært skal udgøres af OMXC20 aktier (tidligere

KFX aktier). Bankens aktieportefølje afspejler ultimo 2005 denne

strategi. Den efterfølgende tabel viser Bankens fem største investeringer

i børsnoterede aktier ultimo 2005.


MARKEDSRISICI

KONCERNENS FEM STØRSTE BØRSNOTEREDE

AKTIEINVESTERINGER*

Ultimo 2005

Aktie

A.P. Møller - Mærsk A & B 710 45,3

Hedegaard 39.100 24,2

TDC 60.000 22,6

Danisco 31.500 15,2

Sydbank 50.000 7,6

*) Eksklusive puljeordninger og associerede selskaber

Antal

aktier

Kursværdi

mio. kr.

Erhvervsinvest Nord A/S er Bankens eget venture investerings-

selskab. Erhvervsinvest Nord A/S har ultimo 2005 en samlet por-

tefølje af unoterede aktier på 82,0 mio. kr. fordelt på 20 selska-

ber. Den nuværende portefølje af investeringer i Erhvervsinvest

Nord A/S vedligeholdes aktivt med henblik på løbende frasalg.

Fremtidige ventureinvesteringer foretages i Erhvervsinvest K/S,

der er ejet sammen med bl.a. Nykredit og Vækstfonden.

VALUTARISICI

Spar Nord påtager sig ikke større risici i valutamarkedet for egen

regning, men Bankens omsætning på valutamarkedet har fortsat

en stigende tendens, hvilket medfører en stigende valutarisiko,

baseret på kommercielle transaktioner.

Banken opgør valutarisici i form af en valutaindikator, der opgøres

på baggrund af summerne for henholdsvis alle de valutaer,

Banken er kort i (lånt) og alle de valutaer, som Banken er lang

i (placeret). Valutaindikatoren beregnes ved at tage den største

af de to summer, som sættes i forhold til Bankens kernekapital

efter fradrag.

VALUTARISICI -

INKLUSIVE VALUTAOPTIONER

Valutaindikator*

Ultimo 2003 6,0

Ultimo 2004 14,1

Ultimo 2005 4,9

*) Valutaindikatoren er opgjort efter Finanstilsynets retningslinier

og er angivet som procent af kernekapital efter fradrag.

28

LIKVIDITETSRISICI

Banken har et internt mål om, at summen af indlån, kernekapital,

supplerede kapital samt seniorlån skal overstige Bankens udlån.

Som følge af den kraftige udlånsvækst blev denne grænse over-

skredet flere gange i 2005. På denne baggrund blev det i efteråret

2005 besluttet at optage et seniorlån på 265 mio. EUR svarende

til ca. 1.975 mio. kr.

I årets løb blev likviditeten desuden styrket gennem et børsnoteret

obligationslån på 350 mio. kr. med status af hybrid kernekapital,

et lån på 33,5 mio. EUR med status af supplerende kapital.

Endelig tilførte en emission 367 mio. kr.

Omkring årsskiftet var der imidlertid en ekstraordinær stigning i

udlånet, hvilket medførte, at Banken overskred det interne mål

med ca. 1 mia. kr.

Uanset, at denne overskridelse allerede ved udgangen af januar

var nedbragt betydeligt, vil ledelsen vurdere mulighederne for at

styrke likviditeten yderligere i 2006.


LEDELSENS PÅTEGNING

LEDELSENS PÅTEGNING

Bestyrelse og Direktion har dags dato behandlet og godkendt

årsrapporten for 2005 for Spar Nord Bank A/S.

Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International

Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og

årsregnskabet for Moderselskabet aflægges i overensstemmelse

med Lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten er herudover

udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav

til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber.

AALBORG 15.02.06

DIREKTIONEN Lasse Nyby

Adm. direktør

BESTYRELSEN Torben Fristrup

Formand for Bestyrelsen

30

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig,

således at årsrapporten giver et retvisende billede af Koncernens

og Moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling

pr. 31. december 2005 samt af resultatet af Koncernens og

Moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for

regnskabsåret 2005.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

John Lundsgaard

Bankdirektør

Erling Kjær

Næstformand for Bestyrelsen

Lars Møller

Bankdirektør

Carsten Normann

Niels Ole Arndt Niels Kristian Kirketerp Per Søndergaard Pedersen

Trine Bruun Haals

Medarbejdervalgt

Ole Skov

Medarbejdervalgt

Jan Høholt Jensen

Medarbejdervalgt


REVISIONSPÅTEGNINGER

INTERN REVISIONS PÅTEGNING

Vi har revideret årsrapporten for Spar Nord Bank A/S for regn-

skabsåret 2005. Koncernregnskabet aflægges efter International

Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet

for Moderselskabet aflægges efter Lov om finansiel virksomhed.

Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse

med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede

finansielle selskaber. De anførte oplysninger fra Kvalitetsregnskabet

er ikke omfattet af vores revision.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar

er, på grundlag af vores revision, at udtrykke en konklusion om

årsrapporten.

Den udførte revision

Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse

om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder

og finansielle koncerner og efter danske revisionsstandarder.

Under revisionen har vi ud fra væsentlighed og risiko vurderet

forretningsgange, den anvendte regnskabspraksis og foretagne

skøn samt efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger

i årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision

giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede

af Koncernens og Moderselskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af Koncernens og

Moderselskabets aktiviteter og af Koncernens pengestrømme for

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2005 i overensstemmelse

med International Financial Reporting Standards som godkendt

af EU for så vidt angår koncernregnskabet, i overensstemmelse

med Lov om finansiel virksomhed for så vidt angår årsregnskabet

for Moderselskabet samt i øvrigt i overensstemmelse med danske

oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle

selskaber.

AALBORG 15.02.06

SPAR NORD BANK

Intern

Revision

Margit Nicolajsen

Revisionschef

31

EKSTERN REVISIONS PÅTEGNING

Til aktionærerne i Spar Nord Bank A/S

Vi har revideret årsrapporten for Spar Nord Bank A/S for regnskabsåret

2005. Koncernregnskabet aflægges efter International

Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet

for Moderselskabet aflægges efter Lov om finansiel

virksomhed. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse

med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for

børsnoterede finansielle selskaber. Ledelsesberetningens side

13-16 samt de anførte oplysninger fra Kvalitetsregnskabet er ikke

omfattet af vores revision.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar

er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om

årsrapporten.

Den udførte revision

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder.

Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og

udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed

for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information,

der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger.

Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen

anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen

har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af

årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision

giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede

af Koncernens og Moderselskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af Koncernens

og Moderselskabets aktiviteter og Koncernens pengestrømme for

regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med International

Financial Reporting Standards som godkendt af EU for så vidt angår

koncernregnskabet, i overensstemmelse med Lov om finansiel

virksomhed for så vidt angår årsregnskabet for Moderselskabet

samt i øvrigt i overensstemmelse med danske oplysningskrav til

årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber.

AALBORG 15.02.06

BDO SCANREVISION

Statsautoriseret

Revisionsaktieselskab

Peter Have Jensen

Statsautoriseret revisor

KPMG C.JESPERSEN

Statsautoriseret

Revisionsinteressentskab

Flemming Brokhattingen

Statsautoriseret revisor


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International

Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU.

Årsregnskabet for Moderselskabet aflægges i overensstemmelse

med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om

finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

m.fl. (ny regnskabsbekendtgørelse).

Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yder-

ligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede

finansielle selskaber, jf. Københavns Fondsbørs' oplysningskrav

til årsrapporter for børsnoterede selskaber, Lov om finansiel virksomhed

og IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder

udstedt i henhold til Lov om finansiel virksomhed.

ÆNDRING AF ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet og koncernregnskabet for Spar Nord Bank A/S for

2004 blev aflagt efter Bank- og sparekasseloven og den tidligere

regnskabsbekendtgørelse for pengeinstitutter.

Overgangen pr. 1. januar 2005 til IFRS for koncernregnskabet og

ny regnskabsbekendtgørelse for årsregnskabet for Moderselskabet

har medført en række ændringer i anvendt regnskabspraksis

samt en generel tilpasning af opstillingsform, noteoplysninger og

sprogbrug mv.

Åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 og sammenligningstal for

2004 er tilpasset den ændrede praksis med den undtagelse,

at Banken i overensstemmelse med IFRS 1 og den ny regnskabsbekendtgørelse

har valgt ikke at foretage tilpasning af sammenligningstal

vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser (IAS

32 og IAS 39) samt aktiebaseret vederlæggelse. Dette indebærer,

at sammenligningstal for 2004 på visse områder ikke er direkte

sammenlignelige med årsregnskabet for 2005.

Hoved- og nøgletal for 2001-2003 er ikke tilpasset den ændrede

regnskabspraksis og svarer dermed til de hoved- og nøgletal, der

fremgik af årsrapporten for 2004.

Overgangen til de nye regnskabsregler har påvirket den anvendte

regnskabspraksis på følgende områder:

Nedskrivninger på udlån

Efter IFRS og regnskabsbekendtgørelsen er kriterierne for nedskrivninger

på udlånsengagementer præciseret, idet der nu skal

være objektiv indikation på værdiforringelse, før et eventuelt nedskrivningsbehov

skal vurderes, ligesom der er krav om opgørelse

af nedskrivninger på baggrund af diskontering af forventede

betalingsstrømme samt vurdering på porteføljebasis af ikke nedskrevne

udlån og tilgodehavender.

32

Bankens nedskrivninger på engagementer er i højere grad end

tidligere opgjort på porteføljebasis. På privatkundeområdet

baseres porteføljevurderingen på en adfærdsscoring i syv grupper.

Nedskrivning på store engagementer, herunder erhvervsengagementer,

vil fortsat primært være baseret på en individuel

vurdering. Ændringen har medført en tilbageførsel af nedskrivninger

af udlån pr. 1. januar 2005, der har forøget egenkapitalen

med 7,3 mio. kr. før skat. Ændringen har dog ikke i væsentlig

grad påvirket resultatopgørelsen for 2005.

I overensstemmelse med IFRS indtægtsføres renter på ned-

skrevne udlån baseret på den nedskrevne værdi. Tidligere blev

tilskrevne renter på ikke rentenulstillede lån indtægtsført som

renter uden hensyntagen til eventuelle nedskrivninger. Ændringen

har ikke påvirket nettoresultatet for 2005.

I overensstemmelse med overgangsreglerne er der ikke foretaget

tilpasning af sammenligningstal for 2004.

Periodiserede gebyrer og provisionsindtægter mv.

Der stilles skærpede krav til periodisering af gebyrer og provisionsindtægter

mv. modtaget i forbindelse med aftaler om udlån

og tilgodehavender, idet disse sidestilles med rentebetaling og

derfor skal amortiseres som en renteindtægt over lånets løbetid.

Tidligere blev alle gebyrer og provisionsindtægter mv. indtægtsført,

når de blev modtaget. Ændringen har reduceret egenkapitalen

pr. 1. januar 2005 med 56,7 mio. kr. før skat og har

reduceret resultat før skat for 2005 med 3,1 mio. kr.

I overensstemmelse med overgangsreglerne er der ikke foretaget

tilpasning af sammenligningstal for 2004.

Goodwill

Efter IFRS skal der ikke foretages systematiske afskrivninger

på goodwill opstået i forbindelse med virksomhedssammenslutninger.

Der foretages i stedet periodiske nedskrivningstests.

Ændringen har forøget egenkapitalen pr. 1. januar 2005 og årets

resultat for 2005 med 5,1 mio. kr. før skat. Sammenligningstal

for 2004 er tilpasset den ændrede praksis. Den regnskabsmæssige

behandling af virksomhedssammenslutninger før 1. januar

2004 er ikke omarbejdet i forbindelse med åbningsbalancen pr.

1. januar 2004. Goodwill, der er indregnet i åbningsbalancen, er

testet for værdiforringelse pr. 1. januar 2004.


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Udbetalt udbytte

Foreslået udbytte til Spar Nord Bank A/S' aktionærer afsættes

ikke længere som gældsforpligtelse, før dette er vedtaget på

generalforsamlingen. I stedet er foreslået udbytte indregnet i

en særlig reserve i egenkapitalen. Ændringen har ikke påvirket

resultatet for 2005, men har forøget egenkapitalen pr. 1. januar

2005 med 155,6 mio. kr. Sammenligningstal for 2004 er tilpasset

den ændrede praksis.

Måling af domicilejendomme til dagsværdi

Domicilejendomme måles nu til dagsværdi og ikke som hidtil til

kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger. Der foretages dog

fortsat systematisk afskrivning over resultatopgørelsen baseret

på den regnskabsmæssige værdi. Opgørelse af dagsværdi sker

på baggrund af en afkastmodel som anvist af Finanstilsynet.

Ændringen har forøget egenkapitalen pr. 1. januar 2005 med

20,6 mio. kr. før skat, men har ikke påvirket resultatet for 2005

væsentligt. Sammenligningstal for 2004 er tilpasset den ændrede

praksis.

Egne aktier og egne obligationer

Egne aktier og egne obligationer indregnes ikke som aktiver

efter IFRS. Anskaffelsessummen for egne aktier fragår direkte

i egenkapitalen, mens beholdning af egne obligationer fragår

direkte i udstedte obligationer. Ved anskaffelse af egne obligationer

indregnes tab eller gevinst som forskellen mellem anskaffelsessum

og regnskabsmæssig værdi. Ændringerne har reduceret

egenkapitalen pr. 1. januar 2005 med 10,7 mio. kr., reduceret

balancesummen pr. 1. januar 2005 med 10,7 mio. kr. og har

reduceret årets resultat for 2005 med 5,8 mio. kr. før skat.

I overensstemmelse med overgangsreglerne i IFRS 1 er der ikke

foretaget tilpasning af sammenligningstal for 2004.

Ændret metode til indregning af sikringstransaktioner

Ved sikring af renterisici på fastforrentede aktiver og forpligtelser

blev sikringstransaktioner og det sikrede efter de hidtidige regler

ikke kursreguleret. Efter IFRS skal sådanne sikringstransaktioner

måles til dagsværdi, mens de sikrede aktiver og forpligtelser

reguleres for dagsværdiændringer vedrørende de sikrede risici.

Herudover indeholder IFRS restriktive kriterier for anvendelse

af regnskabsmæssig sikring, der for en række sikringsforhold i

Spar Nord Koncernen ikke er opfyldt. Ændringen har som følge

af særlige overgangsregler i IFRS 1 ikke påvirket egenkapitalen

pr. 1. januar 2005 ligesom den ikke vurderes at have væsentlig

indvirkning på årets resultat for 2005.

I overensstemmelse med overgangsreglerne i IFRS 1 er der ikke

foretaget tilpasning af sammenligningstal for 2004.

33

Ændret metode til opgørelse af dagsværdi

på finansielle instrumenter

Fra 1. januar 2005 anvendes lukkekurs og bud-/udbudskurs ved

værdiansættelse af noterede finansielle instrumenter i stedet for

gennemsnitskursen på lukkedagen som hidtil, ligesom der på

unoterede finansielle instrumenter ikke kan indregnes gevinst

eller tab ved første indregning ("day 1-profit"). Ændringen har

reduceret egenkapitalen pr. 1. januar 2005 med 4,1 mio. kr. før

skat, men har ikke haft væsentlig indvirkning på årets resultat

for 2005.

I overensstemmelse med overgangsreglerne i IFRS 1 er der ikke

foretaget tilpasning af sammenligningstal for 2004.

Aktieoptionsprogrammer og medarbejderaktier

Dagsværdien af tildelte egenkapitalafregnede aktieoptioner

(ledelsesincitamentsprogrammer) på tildelingstidspunktet indregnes

i resultatopgørelsen som en personaleudgift over den periode,

hvor medarbejderne leverer de serviceydelser, der modsvarer

de tildelte optioner. Modposten hertil indregnes direkte på

egenkapitalen. I forbindelse med indregning over serviceperioden

skønnes over antallet af tildelte aktieoptioner, ligesom dagsværdien

opgøres ud fra en optionsmodel. I forbindelse med endelig

opgørelse af tildeling reguleres det tidligere udgiftsførte beløb til

den faktiske tildeling.

Værdien af medarbejderaktier tildelt som led i et bonuspro-

gram måles til værdien på tildelingstidspunktet og indregnes i

resultatopgørelsen som en personaleudgift over den periode,

hvor medarbejderen leverer de modsvarende serviceydelser.

Modposten hertil indregnes direkte på egenkapitalen, hvor modposten

tidligere blev opført som en forpligtelse. Ændringen har

ikke påvirket resultatet for 2005 eller egenkapitalen pr. 1. januar

2005.

I overensstemmelse med overgangsreglerne i IFRS 1 og IFRS 2 er

der ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal for 2004.


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

OVERSIGT OVER PÅVIRKNING FRA ÆNDRET

REGNSKABSPRAKSIS

Den samlede påvirkning af egenkapitalen pr. 1. januar 2004 og

1. januar 2005 af den ændrede regnskabspraksis fremgår af

"Egenkapitalopgørelse".

Bortset fra ovenstående er koncernregnskabet og årsregnskabet

aflagt efter samme regnskabspraksis som i 2004.

KONCERNREGNSKAB

Koncernregnskabet omfatter Moderselskabet Spar Nord Bank A/S

samt dattervirksomheder, hvori Spar Nord Bank A/S har bestemmende

indflydelse på de økonomiske og driftsmæssige beslutninger.

Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af årsregnskaber

for Spar Nord Bank A/S og dattervirksomhederne Finans

Nord A/S, Erhvervsinvest Nord A/S og Sparekassen Nordjyllands

Investeringsselskab af 10.10.91 A/S, Aalborg, ved sammenlægning

af regnskabsposter af ensartet karakter.

Uvæsentlige datterselskaber medtages ikke i konsolideringen.

Der foretages eliminering af koncerninterne indtægter og udgifter,

gevinster og tab samt mellemværender. De regnskaber, der

benyttes til konsolidering, udarbejdes i overensstemmelse med

Koncernens regnskabspraksis.

Tilkøbte virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra anskaf-

felsestidspunktet. Frasolgte eller afviklede virksomheder indreg-

nes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet.

Sammenligningstal korrigeres ikke for tilkøbte, frasolgte

eller afviklede virksomheder. Ophørte aktiviteter præsenteres dog

særskilt.

Ved tilkøb af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter

de tilkøbte virksomheders identificerede aktiver og forpligtelser

måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der tages

hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger.

Positive forskelsbeløb mellem anskaffelsesværdi og dagsværdi

af overtagne, identificerede aktiver og forpligtelser (goodwill)

indregnes under immaterielle aktiver. Der foretages ikke systematiske

afskrivninger på goodwill, men der foretages i stedet

periodiske nedskrivningstests.

Fortjeneste eller tab ved frasalg eller afvikling af dattervirksomheder

og associerede virksomheder opgøres som forskellen mellem

salgssummen eller afviklingsprovenuet og den regnskabsmæssige

værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet samt afholdte

og forventede omkostninger ved frasalg eller afvikling.

34

OMREGNING AF FREMMED VALUTA

Koncernregnskabet præsenteres i danske kroner, som er Spar

Nord Bank A/S' funktionelle valuta. Transaktioner i fremmed

valuta omregnes efter valutakursen på transaktionstidspunktet.

Mellemværender i fremmed valuta omregnes til lukkekurser

ultimo regnskabsåret. For illikvide valutaer anvendes skønnede

kurser.

MODREGNING

Koncernen modregner alene tilgodehavender og forpligtelser, når

Koncernen har en juridisk ret til at modregne de indregnede

beløb og samtidig har til hensigt at nettoafregne eller realisere

aktivet og indfri forpligtelsen samtidig.

INDTÆGTSKRITERIER

Indtægter og udgifter periodiseres over de perioder de vedrører

og medtages i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører

regnskabsperioden. Gebyrer og provisioner vedrørende udlån og

tilgodehavender indregnes som en del af den regnskabsmæssige

værdi af udlån og tilgodehavender og indregnes i resultatopgørelsen

over lånenes løbetid som en del af den effektive rente.

Indtægter for at gennemføre en given transaktion, herunder

fonds- og depotgebyrer og betalingsformidlingsgebyrer, indtægtsføres

når transaktionen er gennemført.

UDLÅN OG TILGODEHAVENDER

Udlån og tilgodehavender, herunder pantebreve, indregnes ved

første indregning til dagsværdi med tillæg af transaktionsomkostninger

og med fradrag af modtagne gebyrer og provisioner der

knytter sig til etableringen.

Udlån og tilgodehavender måles efterfølgende til amortiseret

kostpris med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af

tab. Nedskrivning vurderes ud fra en individuel vurdering af

væsentlige engagementer, når der på individuelt niveau er en

objektiv indikation på værdiforringelse. Individuelt vurderede

udlån der ikke er nedskrevet samt øvrige udlån inddeles i grupper,

der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko,

og vurderes herefter på porteføljebasis. På privatkundeområdet

baseres porteføljevurderingen på en adfærdsscoring i syv

grupper. På erhvervsudlån baseres porteføljevurderingen på en

gruppering i ni grupper efter regnskabsmæssige nøgletal. De forventede

fremtidige betalinger estimeres på basis af den historiske

tabserfaringer korrigeret for aktuelle forhold.


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem amortiseret kost-

pris og den tilbagediskonterede værdi af de forventede betalingsstrømme,

herunder realisationsværdi af eventuel sikkerhed.

En eventuel efterfølgende forøgelse af den tilbagediskonterede

værdi af de forventede betalingsstrømme medfører hel eller

delvis tilbageførsel af den foretagne nedskrivning. Til beregning

af tilbagediskonteret værdi anvendes for fastforrentede udlån den

oprindeligt fastsatte effektive rente og for variabelt forrentede

udlån den aktuelt fastsatte effektive rente.

Renteindtægter indregnes på grundlag af regnskabsmæssigt ned-

skrevne værdier af udlån og tilgodehavender.

LEASING

Leasingaktiver i forbindelse med finansielle leasingaftaler, hvor

Koncernen er leasinggiver, indregnes under udlån til nettoinvesteringen

i leasingkontrakterne med fradrag af afskrivninger

(afdrag) som beregnes efter annuitetsprincippet over leasingperioden.

Indtægter fra leasingaktiverne indregnes på baggrund

af den aftalte effektive rente i leasingkontrakterne, og indgår i

resultatopgørelsen under renteindtægter. Fortjeneste og tab fra

salg af leasingaktiver føres som "Andre driftsindtægter".

REPO/REVERSE FORRETNINGER

Solgte værdipapirer, hvor der samtidig med salget er indgået

aftale om tilbagekøb, indregnes i balancen som om værdipapirerne

fortsat var i behold. Det modtagne beløb opføres som

gældsforpligtelse, og forskellen mellem salgs- og købskurs indregnes

i resultatopgørelsen over løbetiden som renter. Afkastet af

værdipapirerne indregnes i resultatopgørelsen.

Købte værdipapirer, hvor der samtidig med købet er indgået aftale

om tilbagesalg, indregnes ikke i balancen, og afkastet indgår ikke

i resultatopgørelsen. Det betalte købsvederlag indregnes som tilgodehavende,

og forskellen mellem købs- og salgskurs indregnes

i resultatopgørelsen over løbetiden som renter.

OBLIGATIONER OG AKTIER MV.

Køb af værdipapirer indregnes på afregningsdagen til dagsværdi,

der som hovedregel svarer til kostprisen. Tilsvarende anvendes

afregningsdagen ved salg af værdipapirer.

Beholdningen af børsnoterede obligationer og aktier måles til

noteret kurs (købskursen) ultimo regnskabsåret. For obligationer

hvor der ikke findes en aktuel noteret købskurs, anvendes beregnede

kurser.

35

Unoterede aktier og andre kapitalandele måles til dagsværdi.

Ved fastsættelse af dagsværdi tages udgangspunkt i tilgængelige

oplysninger om handler mv. eller alternativt en værdiansættelsesmodel

baseret på anerkendte metoder og aktuelle markedsdata.

Såfremt en pålidelig dagsværdi ikke kan fastlægges, sker måling

til kostpris med fradrag af eventuelle nedskrivninger. Unoterede

investeringsforeningsandele måles til den af investeringsforeningen

beregnede kurs.

Værdipapirer, der ikke indgår i Koncernens handelsbeholdning,

måles til dagsværdi med værdiændringer i resultatopgørelsen ved

anvendelse af muligheden herfor i IAS 39 (fair value option). Den

i juni 2005 vedtagne ændring af IAS 39 vedrørende frivillig måling

af visse finansielle aktiver og forpligtelser til dagsværdi er ikke

implementeret i årsrapporten for 2005. Spar Nord Bank anvender

således den i november 2004 EU-godkendte version af IAS 39.

KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE OG ASSOCIEREDE

VIRKSOMHEDER

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder indreg-

nes til forholdsmæssig andel af indre værdi på balancedagen med

tillæg af regnskabsmæssig værdi af erhvervet goodwill. Goodwill

opgøres og måles som omtalt ovenfor under koncernregnskab.

Andel af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen for Moderselskabet

under "Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede

virksomheder". Ved køb eller afhændelse af dattervirksomheder

eller associerede virksomheder indgår virksomhedens

resultat i resultatopgørelsen fra henholdsvis til overtagelsestidspunktet.

Fortjeneste eller tab ved salg opgøres som forskellen mellem

netto salgssum og regnskabsmæssig værdi på overdragelsestidspunktet,

inklusiv regnskabsmæssig værdi af goodwill, og indregnes

under "Andre driftsindtægter/udgifter".

PENSIONSPULJER

Aktiver, der indgår i pensionspuljer og kunders indskud i pensionspuljer,

præsenteres i separate balanceposter. Afkast af puljeaktiver

og -indskud præsenteres samlet under kursreguleringer

og specificeres i "Noter til resultatoplysninger".


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

IMMATERIELLE AKTIVER

Erhvervet goodwill indregnes til anskaffelsessum med fradrag af

eventuelle nedskrivninger for værdiforringelse. Der foretages ikke

systematisk afskrivning. Den regnskabsmæssige behandling af

virksomhedssammenslutninger før 1. januar 2004 er ikke omarbejdet

i forbindelse med overgang til IFRS. Goodwill i forbindelse

hermed er afskrevet frem til 1. januar 2004.

Erhvervet software indregnes til anskaffelsesværdi, tillagt instal-

lationsudgifter, og amortiseres lineært over den forventede brugstid,

der ikke overstiger 5 år.

Egenudviklet software indregnes, såfremt kostprisen kan opgøres

pålideligt, og analyser viser, at Koncernens fremtidige indtjening

ved ibrugtagning, overstiger de tilhørende udviklingsomkostninger.

Udviklingsomkostninger der er indregnet som aktiv amortiseres

lineært over den forventede brugstid, der ikke overstiger

5 år. Udgifter i planlægningsfasen medregnes ikke, men udgiftsføres

i takt med afholdelse.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle aktiver vurderes

løbende og nedskrives over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige

værdi overstiger de forventede fremtidige nettoindtægter

fra virksomheden eller aktivet.

GRUNDE OG BYGNINGER

Ejendomme indregnes ved erhvervelsen til anskaffelsesværdi og

måles efterfølgende til dagsværdi. Dagsværdi opgøres ud fra aktuelle

markedsdata på baggrund af en afkastmodel. Dagsværdien

af den enkelte ejendom revurderes årligt med udgangspunkt i det

aktuelle udlejningsmarked og renteniveau.

Domicilejendomme er ejendomme, som Koncernen selv benytter

til administration, filial eller øvrig servicevirksomhed. For domicilejendomme

foretages systematisk afskrivning af den regnskabsmæssige

værdi over den forventede brugstid, der ikke overstiger

50 år på bygninger. På særlige installationer i bygninger

afskrives lineært over brugstiden, der ikke overstiger 20 år. Ved

opgørelse af afskrivninger tages hensyn til forventet scrapværdi.

Opskrivninger af domicilejendomme henlægges til en særlig

reserve under egenkapitalen "Opskrivningshenlæggelser" mens

af- og nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under "Af- og

nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver".

Investeringsejendomme er ejendomme, som besiddes for at opnå

lejeindtægter og/eller kapitalgevinster, herunder ejendomme udlejet

under operationelle leasingaftaler samt overtagne ejendomme.

Der foretages ikke afskrivning på investeringsejendomme.

Ændringer i dagsværdier samt lejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen

under "Andre driftsindtægter".

36

ØVRIGE MATERIELLE AKTIVER

Driftsmidler og IT-udstyr indregnes til anskaffelsessum med

fradrag af af- og nedskrivninger. Driftsmidler og IT-udstyr afskrives

lineært over brugstiden, der ikke overstiger 5 år. Anskaffelser

med kort levetid indregnes direkte i resultatopgørelsen.

Leasingaktiver fra operationel leasing, hvor Koncernen er leasing-

giver, indregnes som øvrige materielle aktiver. Leasingydelser fra

operationel leasing indregnes i resultatopgørelsen under "Andre

driftsindtægter".

Udgifter til indretning af lejede lokaler indregnes under øvrige

materielle aktiver til anskaffelsessum og afskrives over lejeperioden,

dog maksimalt 10 år.

MIDLERTIDIGT OVERTAGNE AKTIVER

Overtagne aktiver omfatter aktiver overtaget som følge af

afvikling af kundeengagementer, hvor det er hensigten at afvikle

aktiverne hurtigst muligt. Overtagne aktiver indregnes til dagsværdi

ved overtagelsen og måles efterfølgende til forventet realisationsværdi.

AKTIEOPTIONSPROGRAMMER OG MEDARBEJDERAKTIER

Dagsværdien af tildelte egenkapitalafregnede aktieoptioner

(ledelsesincitamentsprogrammer) på tildelingstidspunktet indregnes

i resultatopgørelsen som en personaleudgift over den periode,

hvor medarbejderen leverer de ydelser, der modsvarer de tildelte

optioner. Modposten hertil indregnes direkte på egenkapitalen. I

forbindelse med indregning over serviceperioden skønnes over

antallet af tildelte aktieoptioner, ligesom dagsværdien opgøres ud

fra en optionsmodel. I forbindelse med endelig opgørelse af tildeling

reguleres tidligere udgiftsførte beløb baseret på den faktiske

tildeling af optioner.

Værdien af medarbejderaktier tildelt som led i et bonusprogram

måles til værdien på tildelingstidspunktet og indregnes i resultatopgørelsen

som en personaleudgift over den periode, hvor

medarbejderen leverer de modsvarende serviceydelser. Modposten

hertil indregnes direkte på egenkapitalen.


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER OG UAFVIKLEDE

SPOTFORRETNINGER

Fonds- og valutaterminsforretninger, futures, optioner, FRA's,

Caps, Floors, swaptioner og uafviklede spotforretninger indregnes

og måles til dagsværdi. Ved opgørelse af dagsværdi anvendes

lukkekurs og bud-/udbudskurs ved værdiansættelse af noterede

finansielle instrumenter, mens der for unoterede finansielle

instrumenter anvendes en værdiansættelsesmodel baseret på

anerkendte metoder og aktuelle markedsdata. For unoterede finansielle

instrumenter indregnes ikke gevinst eller tab ved første

indregning ("day 1-profit").

Renter fra fonds- og valutaterminsforretninger samt rente- og

valutaswaps indregnes netto under renteindtægter.

Positive dagsværdier indregnes under "Andre aktiver". Negative

dagsværdier indregnes under "Andre passiver".

Visse kontrakter indebærer betingelser, der svarer til afledte

finansielle instrumenter. Sådanne indbyggede finansielle instrumenter

indregnes særskilt og måles løbende til dagsværdi,

såfremt de adskiller sig væsentligt fra den pågældende kontrakt,

med mindre den samlede kontrakt er indregnet og løbende måles

til dagsværdi.

REGNSKABSMÆSSIG SIKRING

Spar Nord Koncernen anvender afledte finansielle instrumenter

til sikring af renterisici på fastforrentede aktiver og forpligtelser,

som måles til amortiseret kostpris. Sådanne sikringsinstrumenter

måles til dagsværdi og værdiændringer indregnes i resultatopgørelsen.

Når kriterierne i IAS 39 for anvendelse af regnskabsmæssig

sikring er opfyldt reguleres den regnskabsmæssige værdi

af de sikrede aktiver og forpligtelser for dagsværdiændringer vedrørende

de sikrede risici (dagsværdisikring). Såfremt kriterierne

for sikring ikke længere er opfyldt, amortiseres den akkumulerede

værdiregulering af den sikrede post over den resterende løbetid.

For sikringsforhold hvor kriterierne for anvendelse af regnskabsmæssig

dagsværdisikring ikke er opfyldt, sker ingen værdiregulering

af det sikrede, hvorfor effekten af sikringen ikke regnskabsmæssigt

afspejles i resultatopgørelsen.

UDBYTTE

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for

vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet).

Udbytte, som foreslås udbetalt for året, vises som en

særskilt post under egenkapitalen indtil vedtagelsen.

37

EGNE AKTIER OG EGNE OBLIGATIONER

Egne aktier og egne obligationer indregnes ikke som aktiver.

Anskaffelsessummen for egne aktier fragår direkte i egenkapitalen,

mens beholdning af egne obligationer fragår direkte i udstedte

obligationer. Ved anskaffelse af egne obligationer indregnes

tab eller gevinst som forskellen mellem anskaffelsessum og

regnskabsmæssig værdi af forpligtelsen.

SKAT

Årets skat, der omfatter skat af årets skattepligtige indkomst,

regulering af udskudt skat samt regulering af tidligere års skat,

indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til

årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan

henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indreg-

nes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige ind-

komst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster

samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat beregnes med aktuel skattesats af midlertidige

forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle

vedrørende ikke-skattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill og

kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle

- bortset fra virksomhedsovertagelser - er opstået på anskaffelsestidspunktet

uden at have effekt på resultat eller skattepligtig

indkomst.

Spar Nord Bank A/S er sambeskattet med datterselskaberne

Finans Nord A/S, Erhvervsinvest Nord A/S og Sparekassen

Nordjyllands Investeringsselskab af 10.10.91 A/S. Den aktuelle

selskabsskat vedrørende de sambeskattede selskaber fordeles

mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige

indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige

underskud), ligesom der beregnes rentetillæg mellem

selskaberne. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

HENSATTE FORPLIGTELSER

Hensatte forpligtelser omfatter hovedsageligt garantiforpligtelser

og hensættelser til tab på uigenkaldelige kredittilsagn og retssager

mv. Der indregnes en hensættelse vedrørende en garanti

eller et uigenkaldeligt kredittilsagn, hvis det er sandsynligt, at

garantien eller kredittilsagnet vil blive effektueret og forpligtelsens

størrelse kan opgøres pålideligt. Hensatte forpligtelser

baseres på ledelsens bedste skøn over forpligtelsernes størrelse.

Ved målingen af hensatte forpligtelser foretages tilbagediskontering

hvor det er væsentligt.


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

FINANSIELLE FORPLIGTELSER

Indlån, udstedte obligationer og gæld til kreditinstitutter mv. indregnes

ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag

af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måling sker

til amortiseret kostpris ved anvendelse af "den effektive rentes

metode", således at forskellen mellem nettoprovenu og nominel

værdi indregnes i resultatopgørelsen under renteudgifter over

låneperioden.

Øvrige forpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

PRÆSENTATION AF OPHØRTE AKTIVITETER

Ophørte aktiviteter udgør en enhed, hvis aktiviteter og pengestrømme

operationelt og regnskabsmæssigt klart kan udskilles fra

den øvrige virksomhed, og hvor enheden enten er afhændet eller

er udskilt bestemt for salg, og salget forventes gennemført inden

for ét år i henhold til en formel plan. Ophørte aktiviteter omfatter

endvidere virksomheder tilkøbt med henblik på videresalg.

Resultatet og værdireguleringer efter skat af ophørte aktiviteter

præsenteres i en særskilt linje i resultatopgørelsen med sammenligningstal.

I noterne oplyses omsætning, omkostninger og skat

for den ophørte aktivitet. Tilsvarende udskilles aktiver og dertil

tilknyttede forpligtelser i særskilte linjer i balancen og hovedposterne

specificeres i noterne.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året samt likvider

ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode

med udgangspunkt i årets nettoresultat.

Pengestrømme fra drift opgøres som årets nettoresultat reguleret

for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapital.

Pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg af anlægsaktiver,

virksomheder samt værdipapirer.

Pengestrømme fra finansiering omfatter betalt udbytte samt bevægelser

i egenkapital og efterstillede kapitalindskud.

Likvider omfatter kassebeholdning samt anfordringstilgodehaven-

der hos centralbanker.

38

SEGMENTOPLYSNINGER

Regnskaberne for forretningsområderne, der er Koncernens eneste

segmenteringsform, tager udgangspunkt i koncernregnskabet

og den enkelte kundes tilhørsforhold. På dette grundlag foretages

en fordeling af resultat og kapital.

Direkte afledte omkostninger såsom løn, husleje, afskrivninger

mv. belastes direkte på de enkelte forretningsområder. Ikke direkte

afledte omkostninger fordeles efter aktivitetsbaserede fordelingsnøgler

(ABC) som interne omkostninger.

Under nettorenter indregnes en likviditetsrente baseret på de

enkelte forretningsområders nettolikviditetstræk og den gennemsnitlige

indskudsbevisrente.

Under "Stabe og øvrige" er resterende indtægter og udgifter placeret

sammen med Bankens stabsfunktioner.

Det enkelte forretningsområde tildeles en egenkapital på 8 pct. af

de solvensvægtede poster.

OPLYSNING OM STANDARDER SOM ENDNU IKKE ER

TRÅDT I KRAFT

Følgende vedtagne standarder er ikke trådt i kraft for 2005:
Ændring af IAS 39 vedrørende muligheden for frivillig måling

af finansielle aktiver og forpligtelser til dagsværdi med værdiændringer

over resultatopgørelsen træder i kraft 1. januar

2006. For visse af Koncernens aktieinvesteringer vil urealiserede

værdireguleringer fremover skulle indregnes direkte på

egenkapitalen, mens eventuelle nedskrivninger indregnes i

resultatopgørelsen ("available-for-sale" kategorien).

Ændring af IAS 39 og IFRS 4 vedrørende finansielle garantier

træder i kraft 1. januar 2006. Finansielle garantier skal herefter

behandles efter IAS 39 frem for IFRS 4. Implementeringen

forventes ikke at få beløbsmæssig effekt.

IFRS 7 om noteoplysninger vedrørende finansielle instrumenter

og risici træder i kraft 1. januar 2007 og erstatter IAS 30

og væsentlige dele af IAS 32. Implementering af standarden

har ingen effekt på indregning og måling.


RESULTATOPLYSNINGER

NOTE

RESULTATOPLYSNINGER

1. Renteindtægter

2. Renteudgifter

Netto renteindtægter

Udbytte af aktier mv.

3.+5. Gebyrer og provisionsindtægter

4.+5. Afgivne gebyrer og provisionsudgifter

Netto rente- og gebyrindtægter

6. Kursreguleringer

7. Andre driftsindtægter

8. Udgifter til personale og administration

9. Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver

Andre driftsudgifter

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.

10. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder

Resultat før skat

11. Skat

Årets resultat

33. INDTJENING PR. AKTIE

Indtjening pr. aktie

Udvandet indtjening pr. aktie

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Årets resultat

I alt til disposition

Anvendt til udbytte - 30 kr. pr. aktie (2004: 30 kr. pr. aktie)

Henlagt til egenkapital

I alt anvendt

40

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

2004

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

2004

1.000 kr.

1.517.876 1.328.512 1.415.336 1.234.094

585.280 432.197 586.213 433.044

932.596 896.315 829.123 801.050

15.137 29.985 15.092 29.940

462.193 349.127 464.969 344.831

70.106 50.169 68.114 49.482

1.339.820 1.225.258 1.241.070 1.126.339

221.637 180.762 226.222 186.666

73.811 55.866 45.094 24.481

964.290 862.351 914.860 821.256

82.202 61.435 55.660 45.111

2.971 6.959 1.906 3.077

34.349 171.490 28.095 144.607

61.998 48.600 98.430 68.867

613.454 408.251 610.295 392.302

134.133 84.557 130.974 68.608

479.321 323.694 479.321 323.694

88,2 62,4

88,2 62,4

479.321 323.694

479.321 323.694

171.206 155.654

308.115 168.040

479.321 323.694


BALANCEOPLYSNINGER

NOTE

AKTIVER

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker

12. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

13. Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris

14. Obligationer til dagsværdi

15. Aktier mv.

16. Kapitalandele i associerede virksomheder mv.

17. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Aktiver tilknyttet puljeordninger

18. Immaterielle aktiver

Investeringsejendomme

Domicilejendomme

19. Grunde og bygninger i alt

20. Øvrige materielle aktiver

Aktuelle skatteaktiver

21. Udskudte skatteaktiver

22. Midlertidigt overtagne aktiver

Egne kapitalandele

23. Andre aktiver

Periodeafgrænsningsposter

Aktiver i alt

PASSIVER

GÆLD

24. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker

25. Indlån og anden gæld

Indlån i puljeordninger

Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi

Aktuelle skatteforpligtelser

Midlertidigt overtagne forpligtelser

26. Andre passiver

Periodeafgrænsningsposter

Gæld i alt

27. HENSATTE FORPLIGTELSER

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser

Hensættelser til udskudt skat

Hensættelser til tab på garantier

Andre hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser i alt

EFTERSTILLEDE KAPITALINDSKUD

28. Efterstillede kapitalindskud

EGENKAPITAL

Aktiekapital

Opskrivningshenlæggelser

Akkumulerede værdiændringer i alt

Øvrige reserver

Andre reserver i alt

Overført overskud eller underskud

Egenkapital i alt

29.+30. Passiver i alt

IKKE-BALANCEFØRTE POSTER

31. Garantier mv.

32. Andre forpligtelser

Ikke-balanceførte poster i alt

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2005

1.000 kr.

41

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

01.01.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2004

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

01.01.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2004

1.000 kr.

868.330 1.825.823 1.825.823 868.330 1.825.823 1.825.823

3.860.068 2.363.280 2.363.280 3.860.366 2.363.222 2.363.222

27.133.644 19.611.252 19.641.949 26.498.726 19.114.195 19.133.420

7.835.754 7.807.770 7.807.770 7.835.754 7.807.770 7.807.770

681.204 636.276 636.276 640.690 581.525 581.525

615.184 577.792 577.792 573.689 531.789 531.789

4.420 9.947 9.947 381.337 337.411 345.441

2.890.714 2.139.359 2.139.359 2.890.714 2.139.359 2.139.359

44.852 46.867 46.867 19.352 12.666 12.666

5.622 13.029 13.029 5.622 13.029 13.029

364.521 361.832 361.832 364.521 361.832 361.832

370.143 374.861 374.861 370.143 374.861 374.861

151.390 136.358 136.358 64.789 70.553 70.553

0 4.681 5.646 0 0 249

0 0 0 23.973 7.189 0

29.296 41.681 41.681 20.298 21.462 21.462

0 0 10.642 0 0 10.642

1.428.113 1.058.803 1.033.406 1.418.915 1.059.498 1.034.102

48.625 42.107 42.107 48.467 41.956 41.956

45.961.737 36.676.857 36.693.764 45.515.543 36.289.279 36.294.840

16.472.223 10.578.816 10.578.816 16.472.223 10.578.816 10.578.816

19.398.526 18.518.886 18.518.886 19.481.894 18.569.579 18.569.579

2.890.714 2.139.359 2.139.359 2.890.714 2.139.359 2.139.359

162.965 164.065 164.065 162.965 164.065 164.065

36.842 0 0 4.709 716 0

5.322 0 0 5.322 0 0

2.021.134 1.603.679 1.580.845 1.703.794 1.357.335 1.334.502

85.867 71.631 71.631 11.100 8.149 8.149

41.073.593 33.076.436 33.053.602 40.732.721 32.818.019 32.794.470

3.674 3.756 3.756 3.674 3.756 3.756

105.322 129.161 146.441 0 0 6.649

28.000 9.123 9.123 28.000 9.123 9.123

19.433 10.742 10.742 19.432 10.742 10.742

156.429 152.782 170.062 51.106 23.621 30.270

1.692.772 1.086.869 1.061.473 1.692.772 1.086.869 1.061.473

570.688 518.848 518.848 570.688 518.848 518.848

44.993 44.521 44.521 44.993 44.521 44.521

44.993 44.521 44.521 44.993 44.521 44.521

222.269 153.458 153.458 439.300 321.036 329.066

222.269 153.458 153.458 439.300 321.036 329.066

2.200.993 1.643.943 1.691.800 1.983.963 1.476.365 1.516.192

3.038.943 2.360.770 2.408.627 3.038.944 2.360.770 2.408.627

45.961.737 36.676.857 36.693.764 45.515.543 36.289.279 36.294.840

6.394.161 4.713.853 4.713.853 7.179.261 5.452.161 5.452.161

13.000 0 0 13.000 0 0

6.407.161 4.713.853 4.713.853 7.192.261 5.452.161 5.452.161


EGENKAPITALOPGØRELSE

EGENKAPITAL

KONCERNEN

Egenkapital primo

Ændring i regnskabspraksis, overgang til IFRS

Reguleret egenkapital

Årets opskrivning på ejendomme

Årets tilbageførsel af opskrivning på ejendomme

Øvrige kap.bev. i assoc. og tilknyt. virksomheder

Aktiebaseret ledelsesincitamentsprogrammer

Nettogevinster/tab indregnet direkte på egenkapital

Årets resultat

Totalindkomst i året

Udbetalt udbytte

Foreslået udbytte

Modtaget udbytte af egne aktier

Afgang ved køb af egne aktier

Tilgang ved salg af egne aktier

Skat på kursgevinst af egne aktier

Udskudt skat på beholdningen af egne aktier

Kapitaludvidelse

Henlagt til reserve for nettoopskrivning

efter indre værdis metode

Øvrige bevægelser i alt

Egenkapital ultimo, Moderselskab

Koncernelimineringer

Egenkapital, ultimo, Koncern

Aktiekapitalen er fordelt på 5.706.881 aktier a 100 kr.

SPECIFIKATION - ÆNDRINGER I REGNSKABSPRAKSIS I ALT

Aktiekapital

1.000 kr.

Reducerede nedskrivninger på udlån

Periodiserede gebyrer og provisionsindtægter mv.

Ophør med afskrivning af koncerngoodwill

Opskrivning af ejendomme til markedsværdi

Egne aktier indregnes direkte på egenkapitalen

Egne obligationer indregnes direkte på efterstillede kapitalindskud

Ændret metode til indregning af sikringstransaktioner

Ændret metode til opgørelse af dagsværdi på finansielle instrumenter

Korrektioner i alt før udbytte og skat

Skatteeffekt i alt

Korrektioner i alt før udbytte

Forventet udbytte ikke afsat som forpligtelse

Nettoeffekt på egenkapital

Opskrivningshenlæggelser

1.000 kr.

42

Andre

reserver

1.000 kr.

Foreslået

udbytte

1.000 kr.

Overført

resultat

1.000 kr.

31.12.2005

I alt

1.000 kr.

31.12.2004

I alt

1.000 kr.

518.848 0 325.415 0 1.383.607 2.227.870 2.067.432

0 44.521 -15.021 155.654 -52.254 132.900 171.371

518.848 44.521 310.394 155.654 1.331.353 2.360.770 2.238.803

0 5.695 0 0 0 5.695 269

0 -5.223 0 0 0 -5.223 0

0 0 0 0 7.708 7.708 1.515

0 0 0 0 19.580 19.580 0

0 472 0 0 27.288 27.760 1.784

0 0 0 0 479.321 479.321 323.694

0 472 0 0 506.609 507.081 325.478

0 0 0 -155.654 0 -155.654 -155.654

0 0 0 171.206 -171.206 0 0

0 0 0 0 606 606 0

0 0 0 0 -554.142 -554.142 0

0 0 0 0 496.605 496.605 0

0 0 0 0 -1.411 -1.411 0

0 0 0 0 17.564 17.564 0

51.840 0 0 0 315.684 367.524 0

0 0 128.906 0 -128.906 0 0

51.840 0 128.906 15.552 -25.206 171.092 -155.654

570.688 44.993 439.300 171.206 1.812.756 3.038.943 2.408.627

0 0 -217.031 0 217.031 0 0

570.688 44.993 222.269 171.206 2.029.787 3.038.943 2.408.627

31.12.2005

I alt

1.000 kr.

31.12.2004

I alt

1.000 kr.

7.307 0

-56.746 0

5.091 0

20.587 15.665

-10.642 0

52 52

0 0

-4.091 0

-38.442 15.717

15.688 0

-22.754 15.717

155.654 155.654

132.900 171.371


EGENKAPITALOPGØRELSE

BEHOLDNING AF EGNE KAPITALANDELE

Antal aktier, stk.

Nominel værdi

Bogført værdi

Dagsværdi

Procent af aktiekapital

EGNE KAPITALANDELE STILLET TIL SIKKERHED

Antal aktier, stk.

Nominel værdi

Bogført værdi

Dagsværdi

Procent af aktiekapital

Beholdningen af egne aktier anvendes til handel

med kunder og aktionærer samt anvendes til

afdækning af Bankens ledelsesincitamentsprogram.

43

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2004

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2004

1.000 kr.

78.977 14.683 78.977 14.683

7.898 1.468 7.898 1.468

0 10.642 0 10.642

73.370 10.642 73.370 10.642

1,4 0,3 1,4 0,3

152.631 91.055 152.631 91.055

15.263 9.106 15.263 9.106

0 0 0 0

141.794 65.997 141.794 65.997

2,7 1,8 2,7 1,8


PENGESTRØMSOPGØRELSE

PENGESTRØM FRA DRIFT

Resultat før skat

Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver

Regulering af nedskrivninger på udlån mv.

Hensættelser til forpligtelser

Resultat af kapitalandele

Udgiftført til aktiebaseret ledelsesincitamentsprogram

Betalt selskabsskat

Pengestrøm fra drift i alt

DRIFTSKAPITAL

Ændring i kreditinstitutter og centralbanker, netto

Ændring i udlån

Ændring i obligationsbeholdning

Ændring i aktiebeholdning

Ændring i andre aktiver og passiver, netto

Ændring i indlån

Driftskapital i alt

Pengestrøm fra drift i alt

INVESTERINGER

Nettoinvestering i associerede og tilknyttede virksomheder

Nettoinvestering i immaterielle anlægsaktiver

Nettoinvestering i materielle anlægsaktiver

Nettoinvestering i egne kapitalandele

Udbytte fra tilknyttede/associerede selskaber

Koncerngoodwill ved køb af tilknyttede og associerede selskaber

Investeringer i alt

FINANSIERING

Efterstillede kapitalindskud

Kapitaludvidelse

Betalt udbytte, eksklusiv udbytte af egne aktier

Finansiering i alt

Likviditetsændring

Likvider primo

Likvider ultimo

44

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

2004

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

2004

1.000 kr.

613.454 408.251 610.296 392.302

82.202 50.551 55.660 41.460

-5.097 42.435 15.106 48.440

3.647 47.473 27.485 11.348

-61.988 -52.530 -98.430 -65.216

19.580 0 19.580 0

-99.165 14.193 -126.981 -112.090

552.633 510.373 502.716 316.244

4.396.619 701.409 4.396.263 701.223

-7.517.295 -1.911.037 -7.399.637 -1.834.686

-27.984 -854.975 -27.984 -854.975

-44.928 -146.681 -59.165 -157.535

66.640 35.359 -11.517 134.734

879.640 2.952.330 912.315 2.956.938

-2.247.308 776.405 -2.189.725 945.699

-1.694.675 1.286.778 -1.687.009 1.261.943

14.185 -9.865 10.668 -7.684

-7.105 -1.946 -7.755 -1.947

-45.268 -91.788 -42.472 -69.555

-58.948 -7.277 -58.948 -7.277

15.938 14.217 9.643 9.671

0 -4.968 0 0

-81.198 -101.627 -88.864 -76.792

605.903 10.743 605.903 10.743

367.524 0 367.524 0

-155.047 -103.770 -155.047 -103.770

818.380 -93.027 818.380 -93.027

-957.493 1.092.124 -957.493 1.092.124

1.825.823 733.699 1.825.823 733.699

868.330 1.825.823 868.330 1.825.823


NØGLETAL

BEREGNET EFTER FINANSTILSYNETS NØGLETALSMODEL

SPAR NORD BANK A/S KONCERNEN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

SPAR NORD BANK A/S MODERSELSKAB

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Solvensprocent pct.

Kernekapitalprocent pct.

Egenkapitalforrentning før skat pct.

Egenkapitalforrentning efter skat pct.

Indtjening pr. omkostningskrone kr.

Renterisiko pct.

Valutaposition pct.

Valutarisiko pct.

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet pct.

Summen af store engagementer pct.

Akkumuleret nedskrivningsprocent pct.

Årets nedskrivningsprocent pct.

Årets udlånsvækst

Udlån i forhold til egenkapital

pct.

Solvensprocent pct.

Kernekapitalprocent pct.

Egenkapitalforrentning før skat pct.

Egenkapitalforrentning efter skat pct.

Indtjening pr. omkostningskrone kr.

Renterisiko pct.

Valutaposition pct.

Valutarisiko pct.

Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån pct.

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet pct.

Summen af store engagementer pct.

Andel af tilgodehavender med nedsat rente pct.

Akkumuleret nedskrivningsprocent pct.

Årets nedskrivningsprocent pct.

Årets udlånsvækst pct.

Udlån i forhold til egenkapital

Årets resultat pr. aktie kr.

Indre værdi pr. aktie kr.

Udbytte pr. aktie kr.

Børskurs/Årets resultat pr. aktie

Børskurs/Indre værdi pr. aktie

45

2005 2004 2003

2002 2001

12,3 10,2 11,2 10,5 10,5

9,9 8,5 9,0 8,0 7,5

22,7 18,0 15,7 7,9 3,6

17,8 14,2 11,8 6,4 3,5

1,57 1,37 1,28 1,13 1,05

2,3 4,4 5,4 4,7 6,2

4,9 14,1 6,0 9,5 7,8

0,3 0,2 0,2 0,1 0,1

47,8 108,8 67,4 26,7 70,7

103,2 47,7 64,1 67,8 96,6

2,0 2,8 3,0 3,1 3,9

0,2 0,7 1,0 1,7 1,7

38,4 10,0 5,9 2,6 -1,9

8,9 8,3 8,6 8,7 9,7

2005 2004 2003 2002 2001

12,3 10,4 11,4 10,6 10,4

9,9 8,7 9,1 8,1 7,4

22,6 17,3 15,3 7,9 2,7

17,8 14,2 11,8 6,4 3,5

1,61 1,38 1,29 1,13 1,04

2,2 4,4 5,3 4,5 6,3

4,9 13,9 6,0 9,5 8,0

0,3 0,2 0,2 0,1 0,1

121,2 95,4 101,9 104,7 107,4

46,8 107,0 54,0 26,1 69,5

103,1 47,1 63,5 67,3 98,2

0,1 0,2 0,6 1,0 0,7

1,9 2,5 2,6 2,8 3,7

0,2 0,6 0,9 1,7 1,6

38,6 10,2 5,3 2,6 -3,0

8,7 8,1 8,4 8,5 9,5

88,0 60,6 45,7 22,4 11,5

540 455 398 373 326

30 30 20 10 10

10,6 12,0 11,1 15,4 28,1

1,72 1,59 1,27 0,93 0,99


NOTER TIL RESULTATOPLYSNINGER

1. RENTEINDTÆGTER

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

Udlån og andre tilgodehavender

Obligationer

Afledte finansielle instrumenter i alt

heraf:

Valutakontrakter

Rentekontrakter

Aktiekontrakter

Øvrige renteindtægter

Renteindtægter i alt

Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

Udlån

2. RENTEUDGIFTER

Kreditinstitutter og centralbanker

Indlån og anden gæld

Efterstillede kapitalindskud

Øvrige renteudgifter

Renteudgifter i alt

Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

Indlån og anden gæld

3. GEBYRER OG PROVISIONSINDTÆGTER

Værdipapirhandel og depoter

Kapitalforvaltning

Betalingsformidling

Lånesagsgebyrer

- heraf kreditforeninger

Garantiprovision

Øvrige gebyrer og provisioner

Gebyrer og provisionsindtægter i alt

4. GEBYRER OG PROVISIONSUDGIFTER

Værdipapirhandel og depoter

Kapitalforvaltning

Betalingsformidling

Lånesagsgebyrer

Garantiprovision

Øvrige gebyrer og provisioner

Gebyrer og provisionsudgifter i alt

5. NETTO GEBYRER OG PROVISIONSINDTÆGTER

Værdipapirhandel og depoter

Kapitalforvaltning

Betalingsformidling

Lånesagsgebyrer

heraf kreditforeninger

Garantiprovision

Øvrige gebyrer og provisioner

Netto gebyrer og provisionsindtægter i alt

46

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

2004

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

2004

1.000 kr.

66.715 55.696 66.713 55.694

1.169.586 976.048 1.067.246 881.989

263.917 313.148 263.917 313.148

16.144 -18.419 16.144 -18.419

49.478 17.834 49.478 17.834

-33.343 -36.253 -33.343 -36.253

9 0 9 0

1.514 2.039 1.316 1.682

1.517.876 1.328.512 1.415.336 1.234.094

4.699 3.316 4.699 3.316

397 31 397 31

234.064 145.178 234.064 145.178

274.262 230.322 275.631 231.274

74.349 55.075 74.349 55.075

2.605 1.622 2.169 1.517

585.280 432.197 586.213 433.044

3.654 5.745 3.654 5.745

363 105 363 105

140.708 70.704 140.708 70.704

132.608 87.837 132.608 87.837

41.853 38.120 41.853 38.120

75.336 95.269 75.336 95.269

45.620 40.137 45.620 40.137

40.469 24.558 43.245 24.558

31.219 32.639 31.219 28.343

462.193 349.127 464.969 344.831

27.380 19.957 27.380 19.957

15.661 13.538 15.661 13.538

0 0 0 0

0 0 0 0

11.200 5.281 11.200 5.281

15.865 11.393 13.873 10.706

70.106 50.169 68.114 49.482

113.328 50.747 113.328 50.747

116.947 74.299 116.947 74.299

41.853 38.120 41.853 38.120

75.336 95.269 75.336 95.269

45.620 40.137 45.620 40.137

29.269 19.277 32.045 19.277

15.354 21.246 17.346 17.637

392.087 298.958 396.855 295.349


NOTER TIL RESULTATOPLYSNINGER

6. KURSREGULERINGER

Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi

Obligationer

Aktier mv.

Investeringsejendomme

Valuta

Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte

finansielle instrumenter

Aktiver tilknyttet puljeordninger

Indlån i puljeordninger

Øvrige aktiver

Øvrige forpligtelser

Kursreguleringer i alt

7. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER

Gevinst salg af associerede og tilknyttede virksomheder

Gevinst salg af overtagne, investerings- og domicilejendomme

Gevinst salg af driftsmidler

Gevinst salg leasingaktiver mv.

Leasingindtægter operationel leasing

Andre indtægter

Ejendommens drift

Lejeindtægter

Driftsudgifter

Vedligeholdelse

Renteudgifter, netto

Andre driftsindtægter i alt

8. UDGIFTER TIL PERSONALE OG ADMINISTRATION

Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab

Direktion */ **

Bestyrelse

I alt

* Opsigelsesregler:

Direktionen har et opsigelsesvarsel på 1 år samt en godtgørelse på 2 års løn.

** Heraf udgør ledelsesincitamentsprogrammet

Personaleudgifter

Lønninger

Pensioner

Udgifter til social sikring

I alt

Øvrige administrationsudgifter

IT-udgifter

Marketingudgifter

Lokaleudgifter

Telefon og porto

Øvrige kontorudgifter

Øvrige administrationsudgifter

I alt

Udgifter til personale og administration i alt

47

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

2004

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

2004

1.000 kr.

-860 0 -2.541 0

51.748 92.355 51.748 92.355

96.437 98.675 102.697 105.322

0 4.306 0 4.306

-152.385 87.099 -152.379 87.031

225.325 -102.819 225.325 -102.819

386.791 151.314 386.791 151.314

-386.791 -151.314 -386.791 -151.314

190 1.146 190 471

1.182 0 1.182 0

221.637 180.762 226.222 186.666

5.446 569 5.446 569

10.570 1.133 10.570 1.133

1.984 687 222 242

10.183 17.014 0 0

20.784 17.910 0 0

18.674 13.746 22.096 17.324

9.273 7.590 9.863 7.996

1.619 1.447 1.619 1.447

486 605 486 605

998 731 998 731

73.811 55.866 45.094 24.481

9.499 6.329 9.499 6.329

1.796 1.344 1.796 1.344

11.295 7.673 11.295 7.673

1.633 0 1.633 0

510.972 457.420 481.956 432.038

54.273 51.156 51.419 48.695

34.434 32.067 32.339 30.249

599.679 540.643 565.714 510.982

134.392 125.710 132.412 124.142

53.047 43.974 51.878 42.661

41.788 48.474 41.097 47.745

27.738 27.516 26.745 26.348

9.577 10.334 8.918 9.746

86.774 58.027 76.801 51.959

353.316 314.035 337.851 302.601

964.290 862.351 914.860 821.256


NOTER TIL RESULTATOPLYSNINGER

Størrelsen af lån, pant, kaution eller garantier samt tilhørende sikkerhedsstillelser

stiftet for nedennævnte ledelsesmedlemmer

Lån mv.

Direktion

Bestyrelse

Sikkerhedsstillelser

Direktion

Bestyrelse

Revisionshonorar

Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder,

der udfører den lovpligtige revision

Heraf andre ydelser end revision

Antal beskæftigede

Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til

heltidsbeskæftigede

9. AF- OG NEDSKRIVNINGER PÅ IMMATERIELLE OG MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Immaterielle aktiver

Øvrige immaterielle aktiver, afskrivninger

Materielle aktiver

Domicilejendomme, afskrivninger

Domicilejendomme, nedskrivninger

Investeringsejendomme, afskrivninger

Midlertidigt overtagne ejendomme, afskrivninger

Midlertidigt overtagne ejendomme, nedskrivninger

Driftsmidler, afskrivninger

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver i alt

10. RESULTAT AF KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE

OG TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER

Resultat af kapitalinteresser i associerede virksomheder mv.

Resultat af kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder i alt

11. SKAT

Beregnet skat af årets indkomst

Udskudt skat

Efterregulering af tidligere års beregnede skat

Skat på nedskrivningskonto

Skat i alt

Aktuel skatteprocent i Danmark

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder

Ikke fradragsberettigede omkostninger og ikke-skattepligtige indtægter

Regulering tidligere års skatter

Skat på nedskrivningskonto

Effektiv skatteprocent i alt

48

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

2004

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

2004

1.000 kr.

1.951 888 1.951 888

56.523 34.890 56.523 34.890

0 0 0 0

34.908 17.220 34.908 17.220

2.100 1.277 1.632 1.039

803 218 588 201

1.141,0 1.119,8 1.083,1 1.066,7

9.168 555 1.070 555

9.101 7.831 9.101 7.831

2.051 2.500 2.051 2.500

98 206 98 206

-118 0 -118 0

0 2.500 0 2.500

61.902 47.843 43.458 31.519

82.202 61.435 55.660 45.111

61.897 47.736 49.468 43.950

101 864 48.962 24.917

61.998 48.600 98.430 68.867

141.301 70.199 126.327 70.254

-6.555 42.774 779 12.366

-3.914 -31.982 566 -17.578

3.301 3.566 3.302 3.566

134.133 84.557 130.974 68.608

28,0 pct. 30,0 pct. 28,0 pct. 30,0 pct.

0,0 pct. -0,1 pct. -2,2 pct. -2,0 pct.

-5,9 pct. -1,7 pct. -4,9 pct. -6,5 pct.

-0,7 pct. -8,0 pct. 0,1 pct. -4,6 pct.

0,5 pct. 0,9 pct. 0,5 pct. 0,9 pct.

21,9 pct. 21,1 pct. 21,5 pct. 17,8 pct.


NOTER TIL BALANCEOPLYSNINGER

12. TILGODEHAVENDER HOS KREDITINSTITUTTER

OG CENTRALBANKER

Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker

Tilgodehavender hos kreditinstitutter.

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i alt

Heraf efterstillede tilgodehavender

Fordelt efter restløbetid

Anfordringstilgodehavender

Til og med 3 måneder

Over 3 måneder og til og med 1 år

Over 1 år og til og med 5 år

Over 5 år

I alt

Heraf udgør ægte købs- og tilbagesalgsforretninger

Reverseforretninger

13. UDLÅN OG ANDRE TILGODEHAVENDER TIL AMORTISERET KOSTPRIS

Udlånskontrakter med adgang til variabel udnyttelse

Leasingskontrakter

Pantebreve

Øvrige udlån

I alt

Heraf efterstillede tilgodehavender

Fordelt efter restløbetid

Anfordringstilgodehavender

Til og med 3 måneder

Over 3 måneder og til og med 1 år

Over 1 år og til og med 5 år

Over 5 år

I alt

Heraf udgør ægte købs- og tilbagesalgsforretninger

Reverseforretninger

Dagsværdisikrede fastforrentede aktiver

Bogført beløb

Købspris

Dagsværdi

Nominel værdi

Afdækket med swapkontrakter

Syntetisk hovedstol/nominel værdi

Bogført værdi

Dagsværdi

Leasingaktiver fra finansiel leasing, hvor Koncernen er leasinggiver

omfatter landbrugsudstyr, person- og lastbiler, industrimaskiner,

entreprenørmateriel, IT-udstyr mv.

Leasingkontrakterne indgås for 1 til 8 år med individuelt aftalte leasingydelser.

Af leasingudlånet forfalder 181,3 mio. kr. (2004: 150,1 mio. kr.) inden for 1 år,

og 463,5 mio. kr. (2004: 262,0 mio. kr.) efter 5 år. Aftalerne kan opsiges og/eller

fornys i leasingperioden.

Leasingydelser indregnet i resultatopgørelsen, under linjen "Renteindtægter"

Den gennemsnitlige restløbetid for leasingkontrakterne udgør 2,7 år.

49

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2004

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2004

1.000 kr.

1.698.602 999.522 1.698.602 999.522

2.161.466 1.363.758 2.161.764 1.363.700

3.860.068 2.363.280 3.860.366 2.363.222

125.000 125.000 125.000 125.000

545.772 179.292 546.070 179.234

2.557.323 1.316.286 2.557.323 1.316.286

101.470 616.164 101.470 616.164

515.934 103.019 515.934 103.019

139.569 148.519 139.569 148.519

3.860.068 2.363.280 3.860.366 2.363.222

245.857 250.042 245.857 250.042

15.991.828 9.685.276 15.912.559 9.610.025

3.254.696 2.723.908 0 0

61.216 111.517 61.216 111.517

7.825.904 7.121.248 10.524.951 9.411.878

27.133.644 19.641.949 26.498.726 19.133.420

18.003 27.930 10.525 20.466

3.145.959 1.852.951 3.228.199 1.930.864

9.466.172 6.097.083 9.288.734 7.818.364

1.808.597 1.942.267 3.997.582 2.015.423

7.870.706 6.385.007 5.654.066 4.302.403

4.842.210 3.364.641 4.330.145 3.066.366

27.133.644 19.641.949 26.498.726 19.133.420

0 101.732 0 101.732

82.519 720.199 82.519 720.199

75.000 720.199 75.000 720.199

82.519 738.942 82.519 738.942

75.000 720.199 75.000 720.199

75.000 769.656 75.000 769.656

-7.519 0 -7.519 0

-7.519 -18.743 -7.519 -18.743

153.896 140.668 0 0


NOTER TIL BALANCEOPLYSNINGER

Udlån og garantidebitorer fordelt på sektorer og brancher i pct.

Offentlige myndigheder

Erhverv

Landbrug, jagt og skovbrug

Fiskeri

Fremstillingsvirksomheder, råstofudvinding, el-, gas-, vand- og varmeværker

Bygge- og anlægsvirksomhed

Handel, restaurations- og hotelvirksomhed

Transport, post og telefon

Kredit- og finansieringsvirksomhed samt forsikringsvirksomhed

Ejendomsadministration og -handel, forretningsservice

Øvrige erhverv

Erhverv i alt

Private

Kreditrisici i alt

Nedskrivning på udlån og garantidebitorer

Individuelle nedskrivninger (2004: A+B hensættelser)

Gruppevis nedskrivninger

Ændring i regnskabspraksis, overgang til IFRS

Nedskrivninger, primo

Nyhensatte individuelle (2004: A+B hensættelser)

Nyhensatte gruppevise nedskrivninger

Nyhensatte nedskrivninger i alt

Tilbageførte individuelle nedskrivninger (2004: A+B hensættelser)

Tilbageførte gruppevise nedskrivninger

Tilbageførte nedskrivninger i alt

Tidligere nedskrevet, nu endeligt tabt

Anden tilgang

Nedskrivninger, ultimo

Individuelle nedskrivninger (2004: A +B hensættelser)

Gruppevise nedskrivninger

Nedskrivninger, ultimo

Nedskrivninger, øvrige kreditrisici

Akkumulerede nedskrivninger på udlån og garantidebitorer

i procent af udlån og garantier

Tilgodehavender med standset renteberegning udgør

Nedskrevne fordringer renteberegnes alene på den nedskrevne saldo.

Der er i 2005 indtægtsført renter på 31,1 mio. kr. på nedskrevne udlån.

50

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2004

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2004

1.000 kr.

1 1 1 1

12 12 9 9

1 1 1 1

5 5 4 4

4 4 2 2

9 10 9 9

5 7 1 2

7 3 16 17

11 13 11 13

8 8 7 6

62 63 60 63

37 36 39 36

100 100 100 100

644.850 658.435 584.857 592.437

56.020 0 56.020 0

-7.307 0 -7.307 0

693.563 658.435 633.570 592.437

219.523 278.566 201.075 244.973

16.100 0 16.100 0

235.623 278.566 217.175 244.973

156.886 121.405 138.133 98.801

11.920 0 11.920 0

168.806 121.405 150.053 98.801

73.127 114.726 53.230 97.732

1.214 0 1.214 0

688.467 700.870 648.676 640.877

628.267 700.870 588.476 640.877

60.200 0 60.200 0

688.467 700.870 648.676 640.877

1.153 1.367 1.153 1.367

2,0 2,8 1,9 2,5

41.142 90.962 21.652 54.564


NOTER TIL BALANCEOPLYSNINGER

14. OBLIGATIONER TIL DAGSVÆRDI

Realkreditobligationer

Statsobligationer

Øvrige obligationer

Obligationer til dagsværdi

Andre

Obligationer til dagsværdi i alt

Heraf efterstillede tilgodehavender

Obligationer solgt som led i ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger

Ved udgangen af året er der deponeret værdipapirer hos Nationalbanken,

The Royal Bank of Scotland samt udenlandske clearingcentraler for

Alle obligationer indgår i Bankens handelsbeholdning.

15. AKTIER MV.

Aktier/investeringsfondsbeviser noteret på Københavns Fondsbørs

Aktier/investeringsfondsbeviser noteret på andre børser

Unoterede aktier optaget til dagsværdi

Øvrige kapitalandele

Aktier mv. i alt

Øvrige aktier til dagsværdi efter dagsværdioptionen

Samlet anskaffelsespris primo

Valutakursregulering

Tilgang

Afgang

Samlet anskaffelsespris ultimo

Op- og nedskrivninger primo

Årets op- og nedskrivninger

Tilbageførte op- og nedskrivninger

Op- og nedskrivninger ultimo

Bogført beholdning ultimo

heraf kreditinstitutter

51

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2004

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2004

1.000 kr.

5.845.748 5.310.833 5.845.748 5.310.833

569.604 430.512 569.604 430.512

1.420.402 2.005.992 1.420.402 2.005.992

7.835.754 7.747.337 7.835.754 7.747.337

0 60.433 0 60.433

7.835.754 7.807.770 7.835.754 7.807.770

30.266 2.505 30.266 2.505

1.528.229 169.242 1.528.229 169.242

4.796.288 5.433.045 4.796.288 5.433.045

196.571 152.955 196.571 152.955

10.129 6.454 10.076 6.454

474.039 476.124 433.578 421.373

465 743 465 743

681.204 636.276 640.690 581.525

175.274 170.609 175.274 170.609

7 0 7 0

44.328 14.799 44.328 14.799

22.815 10.134 22.815 10.134

196.794 175.274 196.794 175.274

213.554 179.751 213.554 179.751

35.268 69.819 35.268 69.819

46.644 36.016 46.644 36.016

202.178 213.554 202.178 213.554

398.972 388.828 398.972 388.828

197.961 205.693 197.961 205.693


NOTER TIL BALANCEOPLYSNINGER

KVALIFICEREDE ANDELE

Selskaber, hvori der ejes 10 pct. og

derover af aktiekapitalen, men som

ikke er associeret eller tilknyttet

virksomhed

Adept Technology A/S, Kolding 1 / 4

Bifodan A/S, Hundested 1

BI Holding A/S, København

Brüel Holding A/S, Hjørring 1

Futarque A/S, Aalborg 1

Gangsø Møbler A/S, Silkeborg 1

Høgsberg Assurance Service A/S

I/O Technologies A/S, Valby

Kometh & Company A/S, Farum 1 / 2

Linde Partners, Luxembourg

Nordjysk Agrocenter A/S, Aars

Regulus ApS, Vestbjerg 1

Saxotech A/S, Aalborg 1

1

Ejet af Erhvervsinvest Nord A/S, Aalborg

2

Selskabet er under konkursbehandling

3

Selskabet er opløst efter likvidation

4

Selskabet er opløst efter konkurs

Mellemværender

Aktivpost

Udlån

Passivpost

Indlån

Ikke-balanceførte poster

Garantier mv.

16. KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER MV.

Samlet anskaffelsespris primo

Tilgang

Afgang

Samlet anskaffelsespris ultimo

Op- og nedskrivninger primo

Resultat

Udbytte

Forskelsværdi ved anskaffelse

Andre kapitalbevægelser

Årets op- og nedskrivninger

Tilbageførte op- og nedskrivninger

Op- og nedskrivninger ultimo

Bogført beholdning ultimo

heraf kreditinstitutter

Værdien af beholdningen af noterede aktier til de

officielle ultimokurser

Selskabskapital

ultimo

1.000 kr.

Egenkapial

ultimo

1.000 kr.

Kapitalandele i associerede virksomheder mv. indregnes til forholdsmæssig andel af indre værdi på

balancedagen. Hvor indre værdi vurderes at være højere end markedsværdien foretages nedskrivning.

I datterselskabet Erhvervsinvest Nord A/S er der i løbet af regnskabsåret 2005 tilbageført

nedskrivninger på 2,4 mio. kr. i associerede virksomheder, der i tidligere år er blevet nedskrevet.

52

Resultat

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2005

Pct.

0 0 0 0,00 14,50 0,00 0,00

30.454 31.598 -2.457 12,39 14,53 0,00 0,00

10.500 103.910 23.350 13,03 13,00 13,03 13,00

5.500 9.280 -5.198 10,00 10,00 0,00 0,00

1.941 5.798 -1.894 18,55 18,55 0,00 0,00

2.808 49.573 430 12,52 12,52 0,00 0,00

500 1.131 472 20,00 20,00 20,00 20,00

10.024 3.523 2.505 15,88 15,88 15,88 15,88

0 0 0 19,28 19,28 0,00 0,00

7.438 8.617 4.914 15,00 18,00 15,00 18,00

5.400 6.198 50 11,57 11,57 11,57 11,57

2.475 18.796 1.520 0,00 10,10 0,00 0,00

11.065 38.572 2.380 12,62 12,62 0,00 0,00

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2004

Pct.

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2004

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2005

Pct.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2004

Pct.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2004

1.000 kr.

25.793 21.747 0 0

0 134 0 0

0 0 0 0

477.497 467.375 388.521 383.970

23.314 15.610 16.543 6.764

87.119 5.488 57.328 2.213

413.692 477.497 347.736 388.521

100.295 68.343 143.268 112.421

57.438 48.015 49.468 40.299

15.937 14.217 9.643 9.671

-1 -4.968 -1 0

6.670 1.515 6.079 191

2.364 -2.685 0 -1.167

-50.663 -4.292 -36.782 -1.195

201.492 100.295 225.953 143.268

615.184 577.792 573.689 531.789

421.936 395.434 421.936 395.434

684.006 530.383 684.006 530.383


NOTER TIL BALANCEOPLYSNINGER

ASSOCIEREDE

VIRKSOMHEDER MV.

Active Sportswear Int. Holding ApS, Brønderslev 1

Brynje A/S, Sæby 1

Dansk OTC Holding A/S, Horsens

DESMI A/S, Nørresundby 1

Ejendomsselskabet Storkower Strasse 133 A/S,

København 6

Erhvervsinvest Management A/S, Aalborg

Fjerritslev Gruppen ApS 1

ICEA A/S, Pandrup 1 / 3

J. A. Plastindustri A/S, Bedsted 1

JSNFA Holding A/S

Jun-Air International A/S, Nørresundby 1

KM Holding A/S, Skive 1

Medana Aalborg ApS, Aalborg 1

Nørresundby Bank A/S, Nørresundby 8

ON-AIR A/S, Aalborg 1

Pantech Maskinfabrik A/S, Pandrup 1 / 3

Prey 4 A/S, København 1 / 5

Projektformidling Nord A/S, Aalborg 6

Ruwo A/S, København 7

SDC af 1993 Holding A/S, Ballerup

Weiss A/S, Hadsund 1

Øvrige betydende kapitalandele

Erhvervsinvest K/S

Nordic Investment Partners I/S, København 2

Nørager Industrihuse I/S, Nørager

1

Ejet af Erhvervsinvest Nord A/S, Aalborg

2

Ejet af Sparekassen Nordjyllands Investeringsselskab

af 10.10.91 A/S, Aalborg

3

Selskabet er under konkursbehandling

4

Selskabet er opløst efter

konkursbehandling

5

Selskabet er tvangsopløst

6

Selskabet er i likvidation

7

Selskabet er likvideret

8

Stemmeretten i Nørresundby Bank A/S er

begrænset således, at Spar Nord Bank A/S'

stemmeret er marginal. Enkeltaktionærer

er vedtægtsmæssigt begrænset til maksimalt

at have 11 stemmer.

Selskabskapital

ultimo

1.000 kr.

Egenkapial

ultimo

1.000 kr.

53

Resultat

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2005

Pct.

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2004

Pct.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2005

Pct.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2004

Pct.

2.368 22.448 5.047 28,67 28,67 0,00 0,00

9.000 22.272 -774 29,00 29,00 0,00 0,00

12.200 12.044 -870 0,00 34,42 0,00 34,42

29.485 72.062 8.895 0,00 24,84 0,00 0,00

7.000 -667 -7.776 20,00 20,00 20,00 20,00

2.000 3.014 1.014 25,00 25,00 25,00 25,00

270 14.182 -903 33,33 0,00 0,00 0,00

0 0 0 25,00 25,00 0,00 0,00

1.000 20.275 5.095 27,50 27,50 0,00 0,00

22.000 -2.427 -19.299 25,00 28,44 25,00 28,44

2.190 33.550 5.455 34,25 34,25 0,00 0,00

26.392 9.141 1.937 25,57 25,57 0,00 0,00

720 1.321 -244 25,00 25,00 0,00 0,00

48.000 780.875 94.617 50,24 50,23 50,24 50,23

6.278 552 -4.492 24,19 24,19 0,00 0,00

0 0 0 42,54 42,54 0,00 0,00

780 0 0 0,00 25,64 0,00 0,00

500 0 0 0,00 25,00 0,00 25,00

0 0 -55 0,00 40,00 0,00 40,00

102.264 472.469 5.415 22,74 27,87 22,74 27,87

500 12.453 2.595 26,00 26,00 0,00 0,00

- - - 21,98 21,98 21,98 21,98

- - - 0,00 43,75 0,00 0,00

- - - 26,91 33,33 26,91 33,33


NOTER TIL BALANCEOPLYSNINGER

Efterstillede tilgodehavender

Udlån

Mellemværender

Aktivpost

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

Udlån

Aktivposter i alt

Passivpost

Gæld til kreditinstitutter

Indlån

Passivposter i alt

Garantier

Garantier

17. KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER

Finansielle anlægsaktiver

Samlet anskaffelsespris primo

Valutakursregulering

Tilgang

Afgang

Samlet anskaffelsespris ultimo

Op- og nedskrivninger primo

Ændring i regnskabspraksis, overgang til IFRS

Valutakursregulering

Resultat

Andre kapitalbevægelser

Tilbageførte op- og nedskrivninger

Op- og nedskrivninger ultimo

Bogført beholdning ultimo

TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER

Konsoliderede virksomheder

Erhvervsinvest Nord A/S, Aalborg

Finans Nord A/S, Aalborg

Sparekassen Nordjyllands Investeringsselskab

af 10.10.91 A/S (Datterselskab af

Erhvervsinvest Nord A/S, Aalborg)

Ikke konsoliderede virksomheder

Beluni Inc., USA 1

Ejendomsselskab af 30.12.86 ApS, Aars 2

Spar Nord Finanslån A/S, Aalborg 2

Aars Invest II A/S, Aars 2

Aars Invest I A/S, Aars 1

KapitalPleje A/S

Spar Nord Formueinvest A/S 3

1 Selskabet er i likvidation

2 Selskabet er likvideret

3 Selskabet er afhændet i f.m. en børsnotering

Selskabskapital

ultimo

1.000 kr.

Egenkapial

ultimo

1.000 kr.

54

Resultat

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2005

1.000 kr.

0 10.500 0 10.000

25.798 58.444 25.798 58.444

16.729 56.997 4.735 35.818

42.277 115.441 30.533 94.262

102.523 27.013 102.523 27.013

145.470 41.619 130.974 16.428

247.993 68.632 233.497 43.441

14.163 27.548 0 0

11.560 8.785 171.447 168.672

0 -328 0 -328

3.000 3.103 6.216 3.103

6.455 0 9.672 0

8.105 11.560 167.991 171.447

-1.613 -2.805 173.994 143.773

0 0 -8.030 3.651

0 328 0 328

101 864 48.962 24.917

1.038 0 1.629 1.325

-3.211 0 -3.209 0

-3.685 -1.613 213.346 173.994

4.420 9.947 381.337 345.441

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2005

Pct.

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2004

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2004

Pct.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2005

Pct.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2004

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2004

Pct.

30.000 172.740 -2.832 - - 100,00 100,00

10.000 204.176 50.807 - - 100,00 100,00

12.000 12.712 447 - - 100,00 100,00

0 0 0 100,00 100,00 100,00 100,00

0 0 107 0,00 100,00 0,00 100,00

0 0 -11 0,00 100,00 0,00 100,00

0 0 55 0,00 96,00 0,00 96,00

2.500 1.659 -50 85,60 85,60 85,60 85,60

3.000 3.000 0 100,00 - 100,00 -

- - - - 100,00 - 100,00


NOTER TIL BALANCEOPLYSNINGER

Mellemværender

Aktivpost

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

Udlån

Aktivposter i alt

Passivpost

Gæld til kreditinstitutter

Indlån

Passivposter i alt

De i koncernregnskabet indgåede virksomheders

samlede tilgodehavender hos dattervirksomheder, der

ikke indgår i koncernregnskabet

De i koncernregnskabet indgåede virksomheders

samlede gæld til dattervirksomheder, der ikke indgår i

koncernregnskabet

18. IMMATERIELLE

Goodwill

Samlet anskaffelsespris primo

Tilgang

Afgang

Samlet anskaffelsespris ultimo

Af- og nedskrivninger primo

Årets nedskrivninger

Tilbageførsel af nedskrivninger

Af- og nedskrivninger ultimo

Bogført beholdning ultimo

Øvrige immaterielle aktiver

Samlet anskaffelsespris primo

Tilgang

Afgang

Samlet anskaffelsespris ultimo

Af- og nedskrivninger primo

Årets afskrivninger

Af- og nedskrivninger ultimo

Bogført beholdning ultimo

Goodwill testes minimum en gang årligt for værdiforringelse og hyppigere, hvis

der er indikationer på værdiforringelse. Nedskrivningstesten tager udgangspunkt i

den lavest identificerbare pengefrembringende enhed, der er Spar Nord Bank A/S.

19. GRUNDE OG BYGNINGER

Investeringsejendomme

Samlet anskaffelsespris primo

Tilgang

Afgang

Samlet anskaffelsessum ultimo

Af- og nedskrivninger primo

Ændring i regnskabspraksis, overgang til IFRS

Årets afskrivninger

Årets tilbageførte afskrivninger ved afgang

Årets tilbageførte opskrivninger ved afgang

Af- og nedskrivninger ultimo

Dagsværdi ultimo

Seneste offentlige ejendomsvurdering

55

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2004

1.000 kr.

0 0 0 0

0 5.117 3.072.686 2.685.997

0 5.117 3.072.686 2.685.997

0 0 0 0

3.327 5.876 86.335 56.768

3.327 5.876 86.335 56.768

0 5.117

3.327 5.876

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2004

1.000 kr.

51.540 46.572 11.000 11.000

1.595 4.968 1.595 0

650 0 0 0

52.485 51.540 12.595 11.000

8.085 8.085 1.746 1.746

8.099 0 0 0

-48 0 0 0

16.136 8.085 1.746 1.746

36.349 43.455 10.849 9.254

5.389 3.442 5.389 3.442

6.160 1.947 6.160 1.947

0 0 0 0

11.549 5.389 11.549 5.389

1.976 1.422 1.976 1.422

1.070 555 1.070 555

3.046 1.977 3.046 1.977

8.503 3.412 8.503 3.412

15.410 13.760 15.410 13.760

12 1.650 12 1.650

6.922 0 6.922 0

8.500 15.410 8.500 15.410

2.381 1.988 2.381 1.988

0 187 0 187

98 206 98 206

821 0 821 0

1.220 0 1.220 0

2.878 2.381 2.878 2.381

5.622 13.029 5.622 13.029

7.985 9.717 7.985 9.717


NOTER TIL BALANCEOPLYSNINGER

Domicilejendomme

Samlet anskaffelsespris primo

Ændring i regnskabspraksis, overgang til IFRS

Tilgang

Afgang

Samlet anskaffelsessum ultimo

Af- og nedskrivninger primo

Ændring i regnskabspraksis, overgang til IFRS

Årets afskrivninger

Årets tilbageførte afskrivninger ved afgang

Årets nedskrivninger

Årets tilbageførte nedskrivninger ved afgang

Årets opskrivninger

Årets tilbageførte opskrivninger ved afgang

Af- og nedskrivninger ultimo

Dagsværdi ultimo

Seneste offentlige ejendomsvurdering

20. ØVRIGE MATERIELLE AKTIVER

Samlet anskaffelsespris primo

Ændring i regnskabspraksis, overgang til IFRS

Tilgang

Afgang

Samlet anskaffelsespris ultimo

Af- og nedskrivninger primo

Årets af- og nedskrivninger

Årets tilbageførte af- og nedskrivninger

Årets opskrivninger

Årets tilbageførte opskrivninger

Af- og nedskrivninger ultimo

Dagsværdi ultimo

Årets straksafskrivning på driftsmidler

Ultimo 2005 indgår en række fuldt afskrevne aktiver i Bankens og

i Koncernens drift. Disse aktivers oprindelige anskaffelsesum udgør

62,4 mio. kr. i Moderselskabet og 63,6 mio. kr. i Koncernen.

Leasingaktiver fra operationel leasing, hvor Koncernen er leasinggiver,

er indregnet med 83,7 mio. kr. Leasingkontrakterne indgås for 0 til 6 år med

individuelt aftalte leasingydelser. Af leasingkontrakterne forfalder 14,2 mio. kr.

(2004: 11,4 mio. kr.) inden for 1 år, og 0,7 mio. kr. (2004: 0,0 mio. kr.) efter 5 år.

Aftalerne kan opsiges og/eller fornys i leasingperioden.

Leasingydelser fra operationel leasing indregnes i resultatopgørelsen

under "Andre driftsindtægter".

Den gennemsnitlige restløbetid for leasingkontrakterne udgør 2,3 år.

21. UDSKUDTE SKATTEAKTIVER

Udskudte skatteaktiver kan henføres til følgende regnskabslinjer:

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris

Immaterielle aktiver

Grunde og bygninger

Øvrige materielle aktiver

Andre aktiver

Indlån og anden gæld

Andre passiver

Hensatte forpligtigelser

Efterstillede kapitalindskud

Egenkapital, egne aktier

I alt udskudte skatteaktiver

56

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2004

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2004

1.000 kr.

416.309 405.542 416.309 405.542

0 123 0 123

28.013 12.703 28.013 12.703

29.372 2.059 29.372 2.059

414.950 416.309 414.950 416.309

54.477 68.752 54.477 68.752

123 -24.314 123 -24.314

9.101 7.831 9.101 7.831

14.527 292 14.527 292

2.051 2.500 2.051 2.500

529 0 529 0

472 0 472 0

205 0 205 0

50.429 54.477 50.429 54.477

364.521 361.832 364.521 361.832

350.630 331.070 350.630 331.070

314.458 260.784 222.975 187.649

0 -20.220 0 0

66.689 96.023 20.148 35.857

19.532 22.129 678 531

361.615 314.458 242.445 222.975

178.100 151.182 152.422 129.639

43.720 39.017 25.819 23.254

11.571 12.025 585 471

84 196 0 0

60 122 0 0

210.225 178.100 177.656 152.422

151.390 136.358 64.789 70.553

18.181 8.827 17.639 8.265

20.784 17.910 0 0

0 0 2.176 0

0 0 9.108 0

0 0 -3.715 0

0 0 -8.961 0

0 0 7.716 0

0 0 -12.184 0

0 0 -1.065 0

0 0 1.517 0

0 0 2.681 0

0 0 6.157 0

0 0 20.543 0

0 0 23.973 0


NOTER TIL BALANCEOPLYSNINGER

22. MIDLERTIDIGT OVERTAGNE AKTIVER

Samlet anskaffelsessum, primo

Tilgang

Afgang

Samlet anskaffelsessum, ultimo

Af- og nedskrivninger, primo

Ændring i regnskabspraksis, overgang til IFRS

Årets nedskrivninger

Årets tilbageførte nedskrivninger ved omvurdering

Årets tilbageførte nedskrivninger ved afgang

Årets tilbageførte opskrivninger ved afgang

Af- og nedskrivninger, ultimo

Dagsværdi ultimo

Seneste offentlige ejendomsvurdering

Midlertidigt overtagne forpligtigelser omfatter overtagne ejendomme

i forbindelse med nødlidende engagementer i Banken. I Koncernen indgår

herudover aktiver tilbagetaget i forbindelse med finansiel leasing.

23. ANDRE AKTIVER

Positiv markedsværdi af afledte instrumenter mv.

Forskellige debitorer

Tilgodehavender renter og provision

Øvrige aktiver

Andre aktiver alt

24. GÆLD TIL KREDITINSTITUTTER OG CENTRALBANKER

Gæld til centralbanker

Gæld til kreditinstitutter

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt

Fordelt efter restløbetid

Anfordringsgæld

Til og med 3 måneder

Over 3 måneder og til og med 1 år

Over 1 år og til og med 5 år

Over 5 år

I alt

Heraf udgør ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger:

Repoforretninger udgør

Prioritetsgæld i faste ejendomme

De behæftede ejendommes bogførte værdi udgør

25. INDLÅN OG ANDEN GÆLD

På anfordring

Med opsigelsesvarsel

Tidsindskud

Særlige indlånsformer

Indlån og anden gæld i alt

Fordelt efter restløbetid

På anfordring

Med opsigelsesvarsel

Til og med 3 måneder

Over 3 måneder og til og med 1 år

Over 1 år og til og med 5 år

Over 5 år

I alt

Heraf udgør ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger:

Repoforretninger udgør

57

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2004

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2004

1.000 kr.

56.355 36.258 36.135 36.258

10.702 20.097 1.704 -122

22.846 0 2.626 0

44.211 56.355 35.213 36.136

14.674 9.517 14.674 9.517

-123 3.539 -123 3.539

-118 2.500 -118 2.500

389 0 389 0

0 882 0 882

871 0 871 0

14.915 14.674 14.915 14.674

29.296 41.681 20.298 21.462

26.339 29.092 26.339 29.092

1.141.322 759.553 1.141.322 759.554

26.946 31.704 23.463 20.088

226.132 236.646 230.616 243.446

33.713 5.503 23.514 11.014

1.428.113 1.033.406 1.418.915 1.034.102

2.883.450 3.411.670 2.883.450 3.411.670

13.588.773 7.167.146 13.588.773 7.167.146

16.472.223 10.578.816 16.472.223 10.578.816

2.366.418 1.981.460 2.366.418 1.981.460

12.942.921 6.405.776 12.942.921 6.405.776

1.040.992 729.027 1.040.992 729.027

121.892 1.462.553 121.892 1.462.553

0 0 0 0

16.472.223 10.578.816 16.472.223 10.578.816

1.394.582 72.738 1.394.582 72.738

5.322 12.122 5.322 12.122

7.950 17.417 7.950 17.417

14.232.121 13.432.362 14.315.489 13.483.055

153.608 172.939 153.608 172.939

3.284.612 3.169.394 3.284.612 3.169.394

1.728.185 1.744.191 1.728.185 1.744.191

19.398.526 18.518.886 19.481.894 18.569.579

14.232.121 13.432.362 14.315.489 13.483.055

2.619.642 2.405.031 2.619.642 2.405.031

569.944 680.574 569.944 680.574

424.348 533.887 424.349 533.887

1.552.471 1.467.032 1.552.471 1.467.032

19.398.526 18.518.886 19.481.894 18.569.579

155.000 101.032 155.000 101.032


NOTER TIL BALANCEOPLYSNINGER

26. ANDRE PASSIVER

Forskellige kreditorer

Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv.

Skyldige renter og provision

Øvrige passiver

Andre passiver i alt

27. HENSATTE FORPLIGTELSER

Hensættelse til pensioner og lignende forpligtelser

Hensættelser til udskudt skat

Hensættelser til tab på garantidebitorer

Hensættelser til tab i forbindelse med retssager

Øvrige hensættelser til forpligtelser

Hensatte forpligtelser i alt

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser

Primo

Afregnet pension

Ændring i hensættelse til pensioner

Ultimo

Hensættelser til udskudt skat

Primo

Ændring i regnskabspraksis, overgang til IFRS

Ændring i hensættelse til udskudt skat

Ultimo

Hensættelser til tab på garantidebitorer

Primo

Ændring i hensættelser

Ultimo

Hensættelser til tab i forbindelse med retssager

Primo

Anvendt til dækning af tab

Ændring i hensættelse til tab

Ultimo

Øvrige hensættelser til forpligtelser

Primo

Ændring i hensættelser

Anvendt til dækning

Ultimo

I alt

Fordelt efter restløbetid

Til og med 3 måneder

Over 3 måneder og til og med 1 år

Over 1 år og til og med 5 år

Over 5 år

I alt

Hensættelser til udskudt skat kan henføres til følgende regnskabslinjer:

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris

Immaterielle aktiver

Grunde og bygninger

Øvrige materielle aktiver

Andre aktiver

Indlån og anden gæld

Andre passiver

Hensatte forpligtigelser

Efterstillede kapitalindskud

Egenkapital, egne aktier

Udskudte skatteaktiver i alt

58

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2004

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2004

1.000 kr.

337.575 270.170 202.530 187.880

1.144.726 691.680 1.144.726 691.680

111.552 237.287 111.571 237.461

427.281 381.708 244.967 217.481

2.021.134 1.580.845 1.703.794 1.334.502

3.674 3.756 3.674 3.756

105.322 146.441 0 6.649

28.000 9.123 28.000 9.123

3.587 2.939 3.587 2.939

15.846 7.803 15.845 7.803

156.429 170.062 51.106 30.270

3.756 3.822 3.756 3.822

-82 -406 -82 -406

0 340 0 340

3.674 3.756 3.674 3.756

146.441 103.667 6.649 0

-17.280 0 0 0

-23.839 42.774 -6.649 6.649

105.322 146.441 0 6.649

9.123 14.440 9.123 14.440

18.877 -5.317 18.877 -5.317

28.000 9.123 28.000 9.123

2.939 3.539 2.939 3.539

0 -600 0 -600

648 0 648 0

3.587 2.939 3.587 2.939

7.803 2.090 7.803 2.090

8.467 6.304 8.467 6.304

-424 -591 -425 -591

15.846 7.803 15.845 7.803

156.429 170.062 51.106 30.270

2.394 133 2.394 133

30.411 12.435 30.411 12.435

13.235 7.371 13.235 7.371

110.389 150.123 5.066 10.331

156.429 170.062 51.106 30.270

-2.176 -5.461 0 -5.461

114.424 124.737 0 0

2.992 3.470 0 1.914

8.961 10.959 0 10.959

-1.872 382 0 -5.880

12.184 11.433 0 11.815

1.707 0 0 0

-1.517 -2.937 0 -2.937

-2.681 -4.308 0 -4.308

-6.157 8.166 0 547

-20.543 0 0 0

105.322 146.441 0 6.649


NOTER TIL BALANCEOPLYSNINGER

28. EFTERSTILLEDE KAPITALINDSKUD

Nom. DKK 300.000.000 rentesats 7,240 pct. udløb 26.06.2009

Nom. NOK 200.000.000 rentesats 4,150 pct. udløb 17.07.2009

Nom. DKK 50.000.000 rentesats 6,407 pct. udløb 13.12.2009

Nom. DKK 150.000.000 rentesats 4,100 pct. udløb 12.03.2010

Nom. DKK 100.000.000 rentesats 4,297 pct. udløb 06.06.2011

Nom. Euro 10.000.000 rentesats 7,080 pct. udløb 17.05.2012

Nom. Euro 2.500.000 rentesats 7,080 pct. udløb 17.05.2012

Nom. Euro 5.000.000 rentesats 7,080 pct. udløb 17.05.2012

Nom. DKK 155.000.000 rentesats 3,610 pct. udløb 29.10.2012

Nom. Euro 33.500.000 rentesats 3,236 pct. udløb 29.10.2015

Beholdning af egne obligationer

Supplerende kapitalindskud i alt

HYBRID KERNEKAPITAL

Nom. DKK 350.000.000 rentesats 5,250 pct.

Efterstillede kapitalindskud i alt

Renter til efterstillede kapitalindskud

Omkostninger ved optagelse af efterstillede kapitalindskud

Efterstillede kapitalindskud, der kan medregnes

ved opgørelsen af den ansvarlige kapital

Dagsværdisikrede fastforrentede passiver

Bogført beløb

Købspris

Dagsværdi

Nominel værdi

Afdækket med swapkontrakter

Syntetisk hovedstol/nominel værdi

Bogført værdi

Dagsværdi

29. MARKEDSRISICI

Valutarisiko

Aktiver i fremmed valuta i alt

Passiver i fremmed valuta i alt

Valutakursindikator 1

Valutakursindikator 1 i pct. af kernekapital efter fradrag

Valutakursindikator 2

Valutakursindikator 2 i pct. af kernekapital efter fradrag

Renterisiko opdelt på valutaer med størst renterisiko

Valuta:

DKK

EUR

SEK

USD

GBP

CHF

NOK

JPY

Øvrige valutaer

Renterisiko på gældsinstrumenter mv. i alt

59

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2004

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2004

1.000 kr.

303.635 299.460 303.635 299.460

185.092 180.113 185.092 180.113

50.727 49.953 50.727 49.953

149.606 149.466 149.606 149.466

100.000 100.000 100.000 100.000

80.556 74.180 80.556 74.180

20.141 18.545 20.141 18.545

40.282 37.089 40.282 37.089

155.000 155.000 155.000 155.000

249.927 0 249.927 0

-1.563 -2.333 -1.563 -2.333

1.333.403 1.061.473 1.333.403 1.061.473

359.369 0 359.369 0

1.692.772 1.061.473 1.692.772 1.061.473

73.217 53.953 73.217 53.953

1.252 1.122 1.252 1.122

1.692.772 1.061.473 1.692.772 1.061.473

1.187.553 805.627 1.187.553 805.627

1.162.659 812.267 1.162.659 812.267

1.187.553 830.926 1.187.553 830.926

1.162.419 805.627 1.162.419 805.627

1.162.419 805.627 1.162.419 805.627

24.894 -6.640 24.894 -6.640

24.894 18.759 24.894 18.759

8.078.995 5.370.387 8.078.995 5.370.387

6.590.058 4.578.471 6.590.058 4.578.471

153.059 305.787 153.059 305.787

5,5 13,9 5,5 13,9

8.591 3.852 8.591 3.852

0,3 0,2 0,3 0,2

281.967 155.178 279.692 153.628

-234.759 -62.575 -234.759 -62.575

3.104 8.266 3.104 8.266

12.064 -7.386 12.064 -7.386

5.965 0 5.965 0

2.936 5.520 2.936 5.520

0 -652 0 -652

0 0 0 0

-671 -278 -671 -278

70.606 98.073 68.328 96.523


NOTER TIL BALANCEOPLYSNINGER

30. KONCERNGÆLD

Samlet gæld i koncernbalancen, som forfalder efter mere end 5 år

31. GARANTIER MV.

Finansgarantier

Tabsgarantier for realkreditudlån

Tinglysnings- og konverteringsgarantier

Øvrige garantier

Garantier mv. i alt

Heraf garantistillelse over for datterselskab

32. ANDRE FORPLIGTELSER

Uigenkaldelige kredittilsagn

Øvrige forpligtelser

Andre forpligtelser i alt

Banken har indgået huslejekontrakter med udlejere af fast ejendom i en

række af Bankens filialer. Huslejeforpligtelsen indtil lovligt opsigelsesvarsel

udgør 91,0 mio. kr. (2004: 74,0 mio. kr.)

33. INDTJENING PR. AKTIE

Årets rsultat

Gennemsnitligt antal aktier, stk.

Justeringsfaktor fra kapitaludvidelse til favørkurs

Indtjening pr. aktie

Udvandet indtjening pr. aktie

60

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2004

1.000 kr.

2.668.135 2.151.435

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2004

1.000 kr.

2.011.844 607.760 2.796.944 1.346.068

2.628.535 2.428.857 2.628.535 2.428.857

1.333.175 1.310.526 1.333.175 1.310.526

420.607 366.710 420.607 366.710

6.394.161 4.713.853 7.179.261 5.452.161

0 0 785.100 738.309

13.000 0 13.000 0

0 0 0 0

13.000 0 13.000 0

479.321 323.694 - -

5.328.116 5.188.480 - -

0,98 1,00 - -

88,2 62,4 - -

88,2 62,4 - -


NOTER UDEN HENVISNINGER

SOLVENSOPLYSNINGER

Kernekapital (inkl. hybrid kapital) efter fradrag

Medregnet supplerende kapital

Fradrag i basiskapital

Basiskapital efter fradrag

Vægtede poster uden for handelsbeholdningen

Vægtede poster med markedsrisiko mv.

Vægtede poster i alt

Solvensprocent ifølge FiL § 124, stk. 1

Kernekapitalprocent efter fradrag i procent af vægtede poster i alt

SEGMENTOPLYSNINGER

Hovedtal for resultatopgørelse, balance og nøgletal for de i Koncernen

identificerede primære segmenter (forretningsområder) fremgår af

Ledelsesberetningen på side 18 som uddybet herunder med sammenligningstal

på siderne 19-24. Koncernen har ikke identificeret sekundære segmenter.

AKTIEBASERET LEDELSESINCITAMENTSPROGRAM

Koncernens aktiebaserede ledelsesincitamentsprogram er beskrevet

i afsnittet "Corporate Governance" i Årsrapporten.

DAGSVÆRDI AF FINANSIELLE AKTIVER OG FORPLIGTELSER

Dagsværdien af finansielle aktiver og forpligtelser på balancedagen

vurderes i al væsentlighed at svare til den regnskabsmæssige værdi.

NÆRTSTÅENDE PARTER

Koncernens nærtstående parter omfatter dens tilknyttede og associerede

virksomheder, storaktionæren Spar Nord Fonden samt Bestyrelse, Direktion

og ledende medarbejdere i Koncernen.

Transaktioner mellem nærtstående parter, herunder kreditfaciliteter, sker på

markedsbaserede vilkår eller omkostningsdækkende basis.

Der har ikke i årets løb været gennemført transaktioner med Bestyrelse,

Direktion eller ledende medarbejdere, bortset fra lønninger og vederlag mv.,

fondshandel, samt lån og sikkerhedsstillelse.

Spar Nord Fonden har stillet tabskaution på 50 mio. kr. for den rangførste del

af det engagement, som pr. 31.12.2002 oversteg Bankens engagementsgrænse

på 10 pct. af Bankens egenkapital. Kautionen er gældende frem til den

31.12.2006 med mulighed for forlængelse. Banken betaler en markedsmæssig

præmie for kautionen fra Fonden. Kautionen udgør en del af en samlet

afdækning på 75 mio. kr. af det pågældende engagement, idet den rangsidste

del er afdækket i det finansielle marked.

61

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Koncernen

31.12.2004

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

31.12.2004

1.000 kr.

3.137.261 2.175.452 3.138.788 2.205.723

1.378.396 1.063.294 1.378.396 1.063.294

-629.664 -613.348 -629.511 -610.321

3.885.993 2.625.398 3.887.673 2.658.696

27.170.519 22.026.787 27.146.456 21.987.008

4.494.384 3.591.683 4.433.692 3.508.969

31.664.903 25.618.470 31.580.148 25.495.977

12,3 10,2 12,3 10,4

9,9 8,5 9,9 8,7


SPAR NORD BANK - PULJEORDNINGER

RESULTATOPLYSNINGER

Renteindtægter/terminspræmie af

Kontantindestående

Indeksobligationer

Øvrige obligationer

Renteindtægter i alt

Udbytte af

Aktier mv.

Udbytte i alt

Kursreguleringer af

Indeksobligationer

Øvrige obligationer mv.

Aktier mv.

Investeringsforeningsandele

Valuta

Afledte finansielle instrumenter

Kursreguleringer i alt

Gebyrer og provisionsudgifter

Puljernes resultat

BALANCEOPLYSNINGER

AKTIVER

Kontantindestående

Indeksobligationer

Øvrige obligationer

Øvrige aktier mv.

Andre aktiver

Aktiver i alt

PASSIVER

1. Samlet indlån

Andre passiver

Passiver i alt

NOTER

1. Gennemsnitligt indlån

62

Pensionspuljer

1.000 kr.

Øvrige

puljer

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

2005

1.000 kr.

Spar Nord

Bank A/S

Moderselskab

2004

1.000 kr.

980 14 994 828

1.090 24 1.113 1.414

53.854 959 54.813 47.397

55.924 997 56.921 49.639

25.518 225 25.743 14.461

25.518 225 25.743 14.461

37 1 38 573

-7.781 -136 -7.917 9.194

319.775 2.782 322.557 124.024

0 0 0 0

27.443 202 27.646 -17.156

1.048 8 1.056 671

340.523 2.856 343.379 117.306

38.810 441 39.251 30.092

383.154 3.637 386.791 151.314

154.378 1.256 155.634 181.610

30.429 668 31.098 32.089

1.494.856 25.964 1.520.820 1.107.965

1.150.902 9.574 1.160.476 791.792

22.289 398 22.687 25.903

2.852.854 37.860 2.890.714 2.139.359

2.460.946 34.007 2.494.954 1.974.816

391.908 3.852 395.761 164.543

2.852.854 37.860 2.890.714 2.139.359

2.173.358 31.177 2.204.535 1.863.805


AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Løbetidsfordeling efter restløbetid:

KONCERN OG MODERSELSKAB 2005

Valutakontrakter

Terminer/futures, køb

Terminer/futures, salg

Swaps

Optioner, erhvervede

Optioner, udstedte

Rentekontrakter

Terminer/futures, køb

Terminer/futures, salg

Forward Rate Agreements, køb

Forward Rate Agreements, salg

Swaps

Optioner, erhvervede

Optioner, udstedte

Aktiekontrakter

Terminer/futures, køb

Terminer/futures, salg

Optioner, erhvervede

Optioner, udstedte

Netto dagsværdi i alt

KONCERN OG MODERSELSKAB 2004

Valutakontrakter

Terminer/futures, køb

Terminer/futures, salg

Swaps

Optioner, erhvervede

Optioner, udstedte

Rentekontrakter

Terminer/futures, køb

Terminer/futures, salg

Forward Rate Agreements, køb

Forward Rate Agreements, salg

Swaps

Optioner, erhvervede

Optioner, udstedte

Aktiekontrakter

Terminer/futures, køb

Terminer/futures, salg

Optioner, erhvervede

Optioner, udstedte

Netto dagsværdi i alt

64

Til og med 3 måneder

Nominel

værdi

1.000 kr.

Netto

dagsværdi

1.000 kr.

11.915.844 72.532

8.803.405 -19.750

0 0

0 0

0 0

664.563 1.589

13.921 -42

0 0

0 0

2.852.009 -23.815

252.964 406

0 0

0 0

37.257 -1.531

53.298 -1.101

52.379 942

7.416.733 -75.035

6.413.628 77.698

0 0

231.708 4.596

262.416 -5.402

1.010.107 13.423

306.600 -4.400

0 0

0 0

7.116.154 7.101

437.408 354

1.357.294 -1.477

0 0

22.516 -799

1.663 -96

1.678 196


AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Over 3 måneder til og med 1 år

Nominel

værdi

1.000 kr.

Netto

dagsværdi

1.000 kr.

Over 1 år og til og med 5 år

Nominel

værdi

1.000 kr.

Netto

dagsværdi

1.000 kr.

65

Nominel

værdi

1.000 kr.

Over 5 år

Netto

dagsværdi

1.000 kr.

Nominel

værdi

1.000 kr.

I alt I alt

Netto

dagsværdi

1.000 kr.

2.121.057 13.294 27.477 1.890 0 0 14.064.378 87.716

1.425.193 -18.536 36.349 -1.056 0 0 10.264.947 -39.342

0 0 3.541.951 -94.552 0 0 3.541.951 -94.552

2.054.262 20.802 0 0 0 0 2.054.262 20.802

1.277.955 -20.670 0 0 0 0 1.277.955 -20.670

12.586.715 -6.339 1.734.449 2.012 272.562 1.491 15.258.289 -1.247

2.565.014 503 453.808 -545 1.010.605 -6.392 4.043.348 -6.476

41.410.757 -1.412 21.185.685 17.982 0 0 62.596.442 16.570

36.599.425 4.530 15.636.475 -15.941 0 0 52.235.900 -11.411

243.449 6.791 2.086.033 74.523 61.434 -18.374 5.242.925 39.125

1.444.275 0 4.627.809 65.857 966.337 18.511 7.291.385 84.774

318.021 0 3.373.904 -53.557 601.206 -8.927 4.293.131 -62.484

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 37.257 -1.531

0 0 0 0 0 0 53.298 -1.101

0 0 0 0 0 0 52.379 942

799.688 -21.422 6.838 -66 0 0 8.223.259 -96.524

228.896 5.544 13.669 168 0 0 6.656.193 83.410

11.115

0 0 0 0 0 0 0 0

82.757 3.798 0 0 0 0 314.465 8.395

67.525 -3.538 0 0 0 0 329.941 -8.940

3.477.122 -1.798 3.399.155 189 0 0 7.886.385 11.814

4.096.391 110 3.711.632 1.873 1.282.032 1.771 9.396.654 -647

69.086.500 -91.189 17.863.132 -17.334 0 0 86.949.632 -108.523

62.784.200 82.438 18.919.255 21.233 0 0 81.703.455 103.671

249.892 -18.100 3.872.275 -34.258 488.293 -38.955 11.726.615 -84.211

4.395.710 358 3.633.953 1.287 1.088.377 16.168 9.555.447 18.167

4.094.474 0 1.029.238 -1.484 290.943 0 6.771.949 -2.961

833 191 0 0 0 0 833 191

0 0 0 0 0 0 22.516 -799

854 24 0 0 0 0 2.516 -73

659 -14 0 0 0 0 2.338 182

-76.846


AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER

KONCERN OG MODERSELSKAB 2005

Valutakontrakter

Terminer/futures, køb

Terminer/futures, salg

Swaps

Optioner, erhvervede

Optioner, udstedte

Rentekontrakter

Terminer/futures, køb

Terminer/futures, salg

Forward Rate Agreements, køb

Forward Rate Agreements, salg

Swaps

Optioner, erhvervede

Optioner, udstedte

Aktiekontrakter

Terminer/futures, køb

Terminer/futures, salg

Optioner, erhvervede

Optioner, udstedte

I alt

I alt efter netting

KONCERN OG MODERSELSKAB 2004

Valutakontrakter

Terminer/futures, køb

Terminer/futures, salg

Swaps

Optioner, erhvervede

Optioner, udstedte

Rentekontrakter

Terminer/futures, køb

Terminer/futures, salg

Forward Rate Agreements, køb

Forward Rate Agreements, salg

Swaps

Optioner, erhvervede

Optioner, udstedte

Aktiekontrakter

Terminer/futures, køb

Terminer/futures, salg

Optioner, erhvervede

Optioner, udstedte

I alt

I alt efter netting

Positive

1.000 kr.

Dagsværdi

Negative

1.000 kr.

66

Gennemsnitlig

dagsværdi

Positive

1.000 kr.

Negative

1.000 kr.

Dagsværdi

af ikke-garanterede kontrakter

Positive

1.000 kr.

Negative

1.000 kr.

122.949 35.233 152.054 35.756 122.949 35.233

44.403 83.745 36.481 91.672 44.403 83.745

220.261 314.813 207.248 350.315 220.261 314.813

20.802 0 5.200 0 20.802 0

0 20.670 0 5.168 0 20.670

6.243 7.490 15.913 25.171 6.243 7.490

719 7.194 17.847 13.978 719 7.194

33.732 17.162 12.960 74.142 33.732 17.162

15.939 27.350 66.545 9.717 15.939 27.350

552.001 512.876 541.316 500.975 552.001 512.876

84.774 0 12.414 0 84.774 0

0 62.484 0 5.639 0 62.484

0 0 0 226 0 0

0 1.531 214 383 0 1.531

0 1.101 0 0 0 1.101

942 0 235 275 942 0

1.102.765 1.091.649 1.068.427 1.113.417 1.102.765 1.091.649

1.102.765

32.923 129.446 43.478 84.327 32.923 129.446

100.181 16.771 92.052 28.385 100.181 16.771

0 0 0 0 0 0

8.395 0 2.099 0 8.395 0

0 8.940 1 2.236 0 8.940

19.571 7.757 13.936 7.358 19.571 7.757

9.318 9.965 2.415 10.526 9.318 9.965

4.372 112.895 9.850 102.445 4.372 112.895

107.489 3.818 103.098 7.899 107.489 3.818

448.084 532.295 180.322 270.635 448.084 532.295

18.167 0 4.542 0 18.167 0

0 2.961 0 740 0 2.961

191 0 48 0 191 0

0 799 0 200 0 799

0 73 0 18 0 73

182 0 45 0 182 0

748.873 825.720 451.886 514.769 748.873 825.720

748.873


AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER

UAFVIKLEDE SPOTFORRETNINGER

KONCERN OG MODERSELSKAB 2005

Valutaforretninger, køb

Valutaforretninger, salg

Renteforretninger, køb

Renteforretninger, salg

Aktieforretninger, køb

Aktieforretninger, salg

Andre forretninger, køb

Andre forretninger, salg

I alt

UAFVIKLEDE SPOTFORRETNINGER

KONCERN OG MODERSELSKAB 2004

Valutaforretninger, køb

Valutaforretninger, salg

Renteforretninger, køb

Renteforretninger, salg

Aktieforretninger, køb

Aktieforretninger, salg

Andre forretninger, køb

Andre forretninger, salg

I alt

KREDITRISIKO PÅ AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER

POSITIV DAGSVÆRDI (EFTER MODPARTSRISIKO)

KONCERN OG MODERSELSKAB

Modpart med risikovægt 0 pct.

Positiv dagsværdi efter netting

Modpart med risikovægt 20 pct.

Positiv dagsværdi efter netting

Modpart med risikovægt 100 pct.

Positiv dagsværdi efter netting

Der henvises til kapitaldækningsbekendtgørelsens §27, stk. 3, og §12

for en oversigt over modparter tilhørende de tre risikokategorier

Ægte salg- og tilbagekøbsforretninger i alt

Indgåede, ej afviklede kort del af reverseforretninger

Indgåede, ej afviklede kort del af repoforretninger

67

Nominel

værdi

1.000 kr.

Positive

1.000 kr.

Dagsværdi

Negative

1.000 kr.

2005

1.000 kr.

Netto

dagsværdi

1.000 kr.

447.244 703 261 442

340.891 518 1.260 -742

403.283 376 44.293 -43.917

279.430 44.384 137 44.247

327.168 3.162 4.687 -1.525

329.790 5.597 2.956 2.641

0 0 0 0

0 0 0 0

2.127.806 54.740 53.594 1.146

535.472 369 3.271 -2.902

1.380.851 688 419 269

886.517 179 509 -330

573.705 635 130 506

152.360 462 976 -514

179.330 1.136 353 783

0 0 0 0

0 0 0 0

3.708.234 3.470 5.658 -2.189

2004

1.000 kr.

0 0

158.988 147.227

113.499 65.988

79.349 232.515

79.562 86.871


KVARTALSVISE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

I SAMMENDRAG

RESULTATOPLYSNINGER

Mio. kr.

Netto renteindtægter

Netto gebyrindtægter

Udbytte af aktier mv.

Kursreguleringer

Andre driftsindtægter

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder

Basisindtægter

Driftsomkostninger og afskrivninger

Basisindtjening før nedskrivning på udlån mv.

Nedskrivning på udlån mv.

Basisindtjening

Beholdningsindtjening

Totalkredit (aktiesalg)

Resultat før skat

Skat

Resultat efter skat

BALANCEOPLYSNINGER *

Mio. kr.

Samlede aktiver

Indlån

Udlån

Garantier mv.

Egenkapital

Efterstillede kapitalindskud

Risikovægtede aktiver

Kernekapital

Nedskrevet på udlån og garantidebitorer

Udlån med rentestop

* Som balancetal for 4. kvartal 2004 anvendes åbningsbalance pr. 01.01.2005

NØGLETAL

Egenkapitalforrentning før skat, pct.

Egenkapitalforrentning efter skat, pct.

Omkostningsandel af basisindtægter

Omkostningsandel af basisindtægter - inkl. nedskrivning på udlån mv.

Nedskrivningsprocent

Solvensprocent

Kernekapitalprocent, inkl. hybrid kapital

Kernekapitalprocent, ekskl. hybrid kapital

SPAR NORD BANK-AKTIEN

Kr. pr. aktie a 100 kr.

Resultat før skat, pr. aktie

Kurs ultimo

Indre værdi, inkl. periodens resultat

Kurs/Indre værdi

Koncernen har i 2005 ændret regnskabspraksis i forbindelse med overgang til IFRS.

Der er kun delvist foretaget tilpasning af hoved- og nøgletal for 2004. Der henvises til

afsnittet "Anvendt regnskabspraksis".

68

2004

4. kvartal

2005

1. kvartal

2005

2. kvartal

2005

3.kvartal

2005

4. kvartal

215,0 208,8 220,8 233,7 227,1

80,3 84,1 86,4 106,1 115,5

10,7 0,0 9,2 0,6 1,2

47,7 62,1 59,4 53,9 29,1

24,6 15,5 21,7 13,0 23,5

-1,0 11,9 1,7 22,4 13,2

377,3 382,4 399,2 429,7 409,6

252,0 238,4 247,1 246,0 300,1

125,3 144,0 152,1 183,7 109,5

36,1 11,2 11,9 11,4 -0,6

89,2 132,8 140,2 172,3 110,1

13,2 24,8 26,3 13,3 -6,3

44,4 0,0 0,0 0,0 0,0

146,8 157,6 166,5 185,6 103,8

19,9 46,5 33,7 46,5 7,4

126,9 111,1 132,8 139,1 96,4

36.677 37.632 42.385 43.904 45.962

20.658 19.536 22.063 21.401 22.289

19.611 20.862 24.826 25.501 27.134

4.714 5.337 6.215 6.348 6.407

2.361 2.469 2.435 2.603 3.039

1.087 1.436 1.463 1.459 1.693

25.618 27.304 29.731 30.147 31.665

2.176 2.111 2.098 2.123 3.137

694 703 684 697 689

91 106 55 56 41

6,5 6,5 6,9 7,5 4,1

5,6 4,6 5,5 5,6 3,8

0,66 0,62 0,62 0,57 0,73

0,76 0,65 0,65 0,60 0,73

0,14 0,04 0,04 0,04 0,00

10,2 10,9 9,7 9,0 12,3

8,5 9,0 8,3 8,3 9,9

8,5 7,7 7,1 7,0 8,8

28 30 32 36 18

725 725 874 943 929

455 476 469 502 540

1,6 1,5 1,9 1,9 1,7


LEDELSESHVERV

BESTYRELSENS LEDELSESHVERV MV.

Torben Fristrup (født 1951)

Bestyrelsesformand

Formand for Bestyrelsen siden

2004. Medlem af Bestyrelsen for

Spar Nord Bank A/S siden 2003.

Adm. direktør i

CUBIC-Modulsystem A/S

Skjoldborgsgade 21

9700 Brønderslev

Andre nuværende direktions-

poster:

CUBIC-Holding Brønderslev A/S

Regulus ApS

Bestyrelsesformand:

CUBIK-Imek A/S

CUBIC-Cabinet System A/S

CUBIC Modular System Ltd.

CUBIC Svenska AB

Aalborg Træindustri af 1992 A/S

Bestyrelsesmedlem:

Cubic-Modulsystem A/S

CUBIC-Holding Brønderslev A/S

Aalborg Træ- og Finer A/S

Dybvad Stålindustri A/S

Erling Kjær (født 1954)

Næstformand

Næstformand for Bestyrelsen

siden 1995. Medlem af Bestyrelsen

for Spar Nord Bank A/S

siden 1989.

Direktør i ELK Handels- og

Investeringsselskab ApS

Smøgen 5

9990 Skagen

Bestyrelsesmedlem:

K.B. Invest ApS

70

Niels Ole Arndt (født 1950)

Medlem af Bestyrelsen for

Spar Nord Bank A/S siden 1992.

Overlærer

Brovst Skole

9460 Brovst

Niels K. Kirketerp (født 1949)

Medlem af Bestyrelsen for

Spar Nord Bank A/S siden 2005.

Gårdejer

"Kirketerp"

Aalborgvej 5

9500 Hobro

Bestyrelsesformand:

Kost- og Ernæringsfagliges

Personforsikringsselskab A/S

Jordemødrenes Personforsikringsselskab

A/S

Kost- og Ernæringsfagliges

Ejendomsaktieselskab

Jordemødrenes Ejendomsaktieselskab

Pensionskassen for Jordemødre

Bestyrelsesmedlem:

H. A. F. ApS

Hobro/Arden Fjordgolfbane A/S

Ergoterapeuternes og FysioterapeuternesPersonforsikringsselskab

A/S

Pensionskassernes

Administration A/S

PKA A/S

Amtsrådsforeningen


LEDELSESHVERV

BESTYRELSENS LEDELSESHVERV MV.

Carsten Normann (født 1962)

Medlem af Bestyrelsen for

Spar Nord Bank A/S siden 2004.

Koncerndirektør i Dagrofa A/S

Gammelager 11-13

2605 Brøndby

Bestyrelsesformand:

DAGROFA Detail A/S

ISO A/S

Dreisler Storkøb A/S

Bestyrelsesmedlem:

SPAR Danmark A/S

SuperGros A/S

Pisiffik A/S

S-Engros A/S

Catering Engros A/S

Norddata A/S

IT-Gruppen A/S

Per Søndergaard Pedersen (født 1954) Trine Bruun Haals (født 1959)

Medlem af Bestyrelsen for

Spar Nord Bank A/S siden 2002.

Direktør i A.S.P. Ejendom ApS

og PSP Holding ApS

Nordtoft 36

9000 Aalborg

Bestyrelsesformand:

NOWACO Group A/S

Aalborg Boldspilklub A/S

Celenia Software A/S

VICH 4305 ApS

PL Holding Aalborg A/S

Bjørk & Maigaard ApS

Business Institute Aalborg

J.A. Plastindustri A/S

TBP Invest Aalborg A/S

Lindgaard A/S

Meip 2-1 - 2-5 A/S

Boform A/S

Bestyrelsesmedlem:

TK Development A/S

Hedegaard A/S

Small Cap Danmark A/S

OKF Holding A/S

Toppenberg Maskinfabrik A/S

Skandia Kalk International

Trading A/S

9000 Lux A/S

Marius A/S

Kollegiefonden Bikuben

Scanmach A/S

Musikkens Hus

EIPE Holding A/S

71

Medarbejdervalgt medlem

af Bestyrelsen for Spar Nord

Bank A/S siden 2004.

Ekspeditionssekretær i Spar

Nord Bank A/S.

Jan Høholt Jensen (født 1965)

Medarbejdervalgt medlem

af Bestyrelsen for Spar Nord

Bank A/S siden 2004.

Fuldmægtig i Spar Nord Bank

A/S, tillidsmand.

Ole Skov (født 1959)

Medarbejdervalgt medlem

af Bestyrelsen for Spar Nord

Bank A/S siden 2000.

Ekspeditionssekretær i Spar

Nord Bank A/S, fællestillids-

mand.


LEDELSESHVERV

DIREKTIONENS LEDELSESHVERV MV. ØVRIGE DIREKTØRERS

LEDELSESHVERV MV.

Lasse Nyby (født 1960)

Adm. direktør

Adm. direktør for Spar Nord

Bank A/S siden 2000.

Medlem af Direktionen siden

1995.

Bestyrelsesformand:

JSNFA Holding A/S

Erhvervsinvest Nord A/S

Finans Nord A/S

Bestyrelsesmedlem:

Komplementarselskabet

Advizer ApS

Erhvervsinvest Management A/S

Sparekassen Nordjyllands

Investeringsselskab af 10.10.91

A/S

John Lundsgaard (født 1964)

Bankdirektør

Medlem af Direktionen siden

2000. Vicedirektør for Spar Nord

Bank A/S 1995-2000.

Bestyrelsesmedlem:

SDC af 1993 Holding A/S

SDC Udvikling A/S

Foreningen SDC

Høgsberg Assurance Service A/S

DataService A/S

LetPension A/S

72

Lars Møller (født 1957)

Bankdirektør

Medlem af Direktionen siden

2000. Vicedirektør for Spar Nord

Bank A/S 1997-2000.

Bestyrelsesmedlem:

BI Holding A/S

DLR Kredit A/S

Erhvervsinvest Nord A/S

Sparekassen Nordjyllands

Investeringsselskab af 10.10.91

A/S

Kim Christensen (født 1961)

Direktør for Kreditkontoret i

Spar Nord Bank A/S siden 1997.

Bestyrelsesmedlem:

Finans Nord A/S

Jan Gerhardt (født 1958)

Direktør for Handels- og

Udlandsområdet i Spar Nord

Bank A/S siden 2000.

Bestyrelsesmedlem:

Linde Partners Asset

Management S.A.

Spar Nord FormueInvest A/S

Kapitalpleje A/S

Niels Arnold Lund (født 1959)

Direktør for Storkundeområdet i

Spar Nord Bank A/S siden 2000.

Bestyrelsesmedlem:

Erhvervsinvest Nord A/S

Finans Nord A/S

Sparekassen Nordjyllands

Investeringsselskab af 10.10.91

A/S


FONDSBØRSMEDDELELSER 2005 MV.

FONDSBØRSMEDDELELSER 2005

22. november, 2005

Spar Nord Banks fortegningsemission blev fuldtegnet.

26. oktober, 2005

Spar Nord Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse

med fortegningsemission.

26. oktober, 2005

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2005 for Spar Nord Bank.

14. oktober, 2005

Spar Nord Bank optager ansvarlig kapital.

13. oktober, 2005

Ekstraordinær generalforsamling i Spar Nord Bank.

28. september, 2005

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

10. august, 2005

Halvårsregnskab 2005 for Spar Nord Bank.

20. juli, 2005

Spar Nord Bank opjusterer.

27. april, 2005

Generalforsamling i Spar Nord Bank.

27. april, 2005

Kvartalsrapport 1. kvartal 2005 for Spar Nord Bank.

6. april, 2005

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

14. marts, 2005

Spar Nord Bank A/S udsteder kapitalbeviser i form af

hybrid kernekapital.

14. marts, 2005

Prospekt - Udbud af kapitalbeviser i form af hybrid

kernekapital.

28. februar, 2005

Årsregnskab for Spar Nord Bank Koncernen samt indstilling

af bestyrelseskandidater.

20. januar, 2005

Finanskalender 2005 for Spar Nord Bank.

19. januar, 2005

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004.

73

AKTIEBEHOLDNINGER*

Antal Antal

Bestyrelsens og Direktionens

aktier aktier

beholdninger af Spar Nord Bank-aktier

03.01.05

18.01.06

Torben Fristrup 200 220

Erling Kjær 1.049 1.176

Niels Ole Arndt 395 487

Trine Bruun Haals 204 180

Jan Høholt Jensen 278 300

Niels Kristian Kirketerp - 709

Carsten Normann 0 0

Ole Skov 118 143

Per Søndergaard Pedersen 1.340 1.467

Lasse Nyby 3.189 2.738

John Lundsgaard 3.807 3.807

Lars Møller 3.726 3.376

*) Beholdningerne indbefatter husstandens beholdninger.


SPAR NORD BANK - OVERSIGT

HOVEDSÆDET

DIREKTION

Adm. direktør Lasse Nyby

Bankdirektør John Lundsgaard

Bankdirektør Lars Møller

INTERN REVISION

Revisionschef Margit Nicolajsen

STABSAFDELINGER

LEDELSESSEKRETARIAT

Direktør Ole Søholm Jensen

FINANSAFDELING

Direktør Jan Frølund Poulsen

KREDITKONTOR

Direktør Kim Christensen

ØKONOMIAFDELING

Direktør Thorkild H. Mathiasen

FORRETNINGSOMRÅDER

FORRETNINGSSUPPORT

Bankdirektør John Lundsgaard

BACK OFFICE

Direktør Jørgen Märtens

IT-AFDELING

Direktør Carsten Henriksen

KONCEPTAFDELING

Direktør Peter Jølck

HR-AFDELING

Direktør Inge Møller

PROCESAFDELING

Direktør Michael Skriver

SPAR NORD PRODUKTION

Direktør John Eriksen

SPAR NORD DIREKTE

Direktør Poul Maylann Pedersen

HANDELS- OG

UDLANDSOMRÅDET

Direktør Jan Gerhardt

UDLANDSAFDELING

Direktør Hanne Balling

FORRETNINGSUDVIKLING

Direktør Poul Erik Christensen

AKTIEAFDELING

Direktør Peter Møller

KAPITALFORVALTNING

Direktør

Morten Skovfoged Tinggaard

RENTE- OG VALUTAAFDELING

Direktør Peter Kristensen

MARKETS

Direktør Peter Kristensen

STORKUNDEOMRÅDET

Direktør Niels Arnold Lund

STORKUNDEAFDELING

PRIVATE BANKING

SPAR NORDS LOKALE BANKER

Bankdirektør Lars Møller

BANKOMRÅDE BRØNDERSLEV

Direktør Annette Drivsholm

Brønderslev

Ingstrup

BANKOMRÅDE FREDERICIA

Direktør Christian Jungmark

Fredericia

BANKOMRÅDE FREDERIKSHAVN

Direktør Ole Vejling

Frederikshavn

Bangsbo

Hånbæk

Strandby

Aalbæk

BANKOMRÅDE HERNING

Direktør Jesper Skovhuus

Herning

BANKOMRÅDE HIRTSHALS

Direktør John S. Kristensen

Hirtshals

Bindslev

Tornby

74

BANKOMRÅDE HJALLERUP

Direktør Jan Gudiksen

Hjallerup

Dronninglund

BANKOMRÅDE HJØRRING

Direktør Ole Peter Christensen

Hjørring

Bispensgade

Tårs

Sindal

BANKOMRÅDE HORSENS

Direktør Jan Rasmussen

Horsens

BANKOMRÅDE KOLDING

Direktør Ole Hermansen

Kolding

BANKOMRÅDE KØBENHAVN

Direktør Kaj Sunddal

København

BANKOMRÅDE LØGSTØR

Direktør Jacob Jørgen Jacobsen

Løgstør

Hornum

BANKOMRÅDE MARIAGERFJORD

Direktør Frank Kristensen

Hobro

Hadsund

Arden

Øster Hurup

BANKOMRÅDE NØRRESUNDBY

Direktør Erik Dahl Christiansen

Nørresundby

Gandrup

Lindholm

Vadum

Vester Hassing

Vodskov

BANKOMRÅDE ODENSE

Direktør Ebbe Junker Møller

Odense

BANKOMRÅDE SKAGEN

Direktør Allan Kastor Andersen

Skagen

BANKOMRÅDE STØVRING

Direktør Hans Peder Hansen

Støvring

Frejlev

Nibe

Svenstrup

Øster Hornum

BANKOMRÅDE SÆBY

Direktør Steffen Nørgaard

Sæby

Dybvad

Østervrå

BANKOMRÅDE TERNDRUP

Direktør Anders Jensen

Terndrup

Bælum

Klarup

Kongerslev

Skørping

Storvorde

BANKOMRÅDE VEJGAARD

Direktør Kaj Sondrup Bach

Vejgaard

Færø Plads

Gistrup

Gug

Sauersvej

Tornhøj

BANKOMRÅDE VEJLE

Direktør Denny Andersen

Vejle

BANKOMRÅDE AALBORG

Direktør Henrik Schou

Østeraa

Hasseris

Spar Nord Bolig

Skipperen

Vesterbro

Vestre

Aalborg Storcenter

BANKOMRÅDE AABYBRO

Direktør Jørn Rytter

Aabybro

Biersted

BANKOMRÅDE ÅRHUS

Direktør Esben Kjeldsen

Århus

BANKOMRÅDE AARS

Direktør Bent Schade

Aars

Farsø

Gedsted

Vegger

DATTERSELSKAB

FINANS NORD A/S

Adm. direktør Gert Tougård

Aalborg

Roskilde

Vejle


© • Spar Nord Bank • ØRVAD Kommunikation • 2006

75


SPAR NORD BANK A/S

Skelagervej 15

Postboks 162

9100 Aalborg

TELEFON

96 34 40 00

TELEFAX

96 34 45 60

WEB

www.sparnord.dk

E-MAIL

sparnord@sparnord.dk

CVR-NR.

13 73 75 84

76

More magazines by this user
Similar magazines