338_DK_Indvendig_Fugtsikring_7.1 - Hosting by Talk Active

web77310.ta27.talkactive.net

338_DK_Indvendig_Fugtsikring_7.1 - Hosting by Talk Active

Kiesol:

Mange fordele

■ Miljøvenligt:

Som vandbaseret system er det

økologisk sikkert.

■ Styrkelse af bygningsmaterialet:

Via kiselsyre-hærdning.

■ Vandafvisning: Hydrofoberer byggematerialet.

■ Indsnævring af kapillarerne:

Opstigende og indtrængende fugt

blokeres.

■ Diffusionsåben: Evne til at ånde er

bibeholdt.

■ Saltbinding: Transport af salte til

overfladen begrænses pga.

bygningsmaterialets hydrofobiske

virkning.

■ Accelerer hærdningen:

Hærdningen af vandtætningsmørtelen

begynder med det samme.

Dette sparer tid, når arbejdet med

at vandtætte udføres ”våd-i-våd”.

■ Afprøvet i praksis i mere end 40 år:

Udførelse i praksis, ekspertvurderinger,

videnskabelige undersøgelser,

testrapporter og eftersyn har igen

og igen bevist dets effektivitet.

Kiesol (varenr. 1810)

Flydende vandigt produkt uden opløsningsmidler

med et højt indhold af kiselsyreforbindelser.

Disse udviser lav alkalisk

styrke og indeholder ikke komponenter,

som skader bygningsmaterialerne.

Deres kemiske reaktioner bevirker, at

porrerne indsnævres og gør overfladen

vandafvisende (kombinationsprodukt)

Denne kiselsyre-hærdning kaldes en

”kunstig forstening”. Processen bidrager

til en pålidelig og dybdevirkende

vandtætning af mineralske bygningsmaterialer.

Udkastmørtel (varenr. 0400)

Fabriksblandet tørmørtel, som påføres

ved udkastning. Giver en god mekanisk

forankring på jævne og hårde overflader

og er ideel som vedhæfter for efterfølgende

pudslag. Udviser høj resistent

overfor sulfater.

Sulfatex Svummemørtel

(varenr. 0430)

En-komponent, cementbaseret

vandtætningsmørtel med alkali resistente

plastadditiver. Anvendes til at fremstille

en fugt og vandtæt membran som

Bemærk

■ De beskrevne materialer er produceret

af det tyske firma Remmers GmbH.

Remmers fugtsikringssystem er certificeret

af BBA www.bbacerts.co.uk

britisk certificeringsorgan til godkendelse

af byggeprodukter og systemer

/ European Technical Approvals).

Certificering 03/4035 af 8. september

2003.

■ Membranen må ikke gennembrydes

(ved ophæng eller lign). Bemærk at

man ved denne fugtbehandling ikke

fjerner fugten fra væggen, men i stedet

via membran og saneringspuds reducerer

den fugtmængde som trænger

gennem vægoverfladen. Evt. øvrige

fugtkilder (eks. fra gulve, utætte døre,

vandrør, mv), bør renoveres særskilt,

idet den beskrevne behandling kun

omfatter vægge.

■ Vælges borehulsmetode eller hulkele,

bemærk da, at der ikke etableres en

Remmers forhandles og repræsenteres i Danmark af:

hindrer angreb fra sulfater. Dette system

er i stand til at modstå selv et kraftigt

vandtryk.

Vandtætningsfylder

„Dichtspachtel“ (varenr. 0426)

Fabriksblandet, plastmodificeret, tørmørtel.

Hurtighærdende, let at arbejde

med og hæfter godt til underlaget. Den

anvendes hovedsageligt til hulkele og

fuger.

Saneringspuds (varenr. 0402)

Fiberbaseret saneringspuds i antik hvid

til indendørs og udendørs anvendelse.

Kan påføres i et lag som grunder eller

som overfladepuds. Hæmmer transport

af salte. Er resistent overfor sulfater.

Denne puds kan anvendes til reparation,

sanering og restaurering af gamle og

nye bygninger.

fast fugtspærre og effekten af fugtreduktionen

kan variere afhængigt af

vægmaterialet, og derfor skal tages

med et vist forbehold. Ligeledes kan

der selv efter udført fugtbehandling ved

overgang mellem væg og gulv fortsat

være risiko for fugtgennemtrængning.

■ Remmers fugtsikringssystem kan

reducere fugtproblemer, men ikke

fjerne samtlige fugtkilder, hvorfor supplerende

anti-fugt foranstaltninger bør

påregnes, herunder bl.a. udluftning,

opvarmning, ventilering isolering, gulvrenovering,

evt. udvendig fugtsikring,

osv. Møbler, skabe, kasser o.lign. bør

ikke stilles tæt op ad væggen.

■ Vores rådgivning & vejledning kan ikke

erstatte projektering udført af uvildige

rådgivningsfirmaer og fagfolk, hvorfor

vi ikke påtager os noget rådgivningsansvar.

For udvendig vandtætning og kælderrenovering, rekvirér særskilt

brochure.

INDVENDIG FUGTSIKRING AF KÆLDERVÆGGE

www.BoligFugt.dk

Effektiv & sikker kældertætning


Problemet

På grund af konstruktionen, er

gamle bygninger ofte utilstrækkeligt

beskyttede mod sidelæns

indtrængende og opstigende fugt

og tilhørende salte.

Mere end halvdelen af alle gamle

bygninger lider af fugtige kældre.

Fugtindtrængning har adskillige

ødelæggende virkninger:

Årsagen

Vand i tilknytning med salte er

årsagen til praktisk talt alle skader på

bygningsmaterialer.

Dette forårsager et betydeligt

varmetab og kreerer et usundt

indendørsmiljø.

■ Opstigende fugt absorberes af

murværkets kapillarer. Når vand

fordamper transporteres salte og

aflejringer. Dette er en proces som

Indvendig kælderrenovering Effektiv behandling mod opstigende fugt i kældervægge

■ Effekt på bygningselementer:

Ødelægger træprofiler,

indendørs puds og overflader.

■ Velvære / Hygiejne: Dannelsen

af mug og svampe og vækst af

skadelige spore i luften.

■ Opholdsrum: Ødelagt maling,

træværk og tapet.

gentages kontinuerligt og resulterer i

både indvendige og udvendige

skader.

■ Sidelæns indtrængning af fugt

angriber de dele af murværket, som

er under jorden.

■ Hygroskopisk virkning er saltenes

evne til at absorbere vand fra luften,

som resulterer i fugtighed/ ødelæggelse

indeni og på bygningsmaterialets overflade.

■ Murværk: Saltudblomstring,

revner, splintring.

■ Puds: Tab af styrke, sandagtig,

spaltning og manglende hæftning.

■ Klima: Ubehagelig kølig

fugtighed, dårlig isolering, øgede

omkostninger til opvarmning.

■ Kondensering opstår når luftens vanddamp

afkøles og omdannes til væske

på eller i murværket.

■ Regnvand som trænger ind i facaden

og vandsprøjt fra sokkel resulterer

i fugt indeni murværket.

■ Effektiv og sikker beskyttelse

mod opstigende fugt:

Formulering med stor effektivitet

som bidrager til langtidsvirkende

og dybdevirkende indtrængning i

mørtelen, danner en horisontal

barriere mod opstigende fugt.

…ved brug af Kiesol

1. Bor en vandret række af huller

med centerafstand på ca. 12 cm

og med en dybde svarende til 4

cm fra væggens modsatte side.

Borehulsdiameter 10-30 mm og

borevinkel 25-45° afhængig af

væggens tykkelse og dybde af

borehullerne. Fjern borestøv fra

hullerne.

2. Fyld borehullerne op med Kiesol

til mætning.

3. Hvis nødvendigt lukkes borehullerne

med Borehuls-suspension.

4. Genopfør pudslag med

Saneringspuds.

■ Alsidig Brug:

Effektiv behandling af både alkaliske,

pH neutrale og sure

bygningsmaterialer.

Effektivt, Sikkert og Gennemprøvet

Bemærk

Vi anbefaler at du før valg af fugtrenoveringsmetode

altid først

rådfører dig med en uafhængig

byggesagkyndig, eller rådgivende

ingeniørfirma

1 2

3

■ Behandling mod fugt, herunder

borehulsmetode mod opstigende

fugt i kældervægge, skal altid

tages med forbehold, idet effekten

afhænger af vægmaterialet

og fugtens omfang. Ved borehulsmetode

etableres ikke en fast

fugtspærre som eksempelvis ved

■ Miljøvenlig:

Fri for opløsningsmidler, ikke

sundhedsskadelig.

■ Afprøvet virkning:

Testrapporter har bevist dets

effektivitet.

2 7

www.BoligFugt.dk info@BoligFugt.dk

4

ibankning af stålplader eller lign.

Trods gode og dokumenterbare

resultater, må vi understrege at

denne løsning kun bør ses som et

supplement til en fugtbehandling,

og yderlige renoveringstiltag må

påregnes


SÅDAN FÅR DU ET TØRT GULV…!

Indvendig fugtsikring af gulve

For at sikre en komplet fugtsikring af

kælderen, bør man også overveje

behandling af gulvet.

Såfremt en komplet udgravning og

nyanlægning af gulvet ikke er mulig,

kan man forbedre det eksisterende

Kiesol påføres med

lavtrykssprøjte

Efter afrensning og klargøring af underlag

påsprøjtes med lavtrykssprøjte Kiesol 1:1

med vand. Påføres i jævnt lag dog uden at

der opstår ”pytter”.

Fugtsikring af gulve

gulv med Remmers Profitæt løsning.

Dette system (polymer bitumen)

mindsker fugtgennemtrængning og

forbedrer isoleringsevnen.

1 2 3

Vådt-i-vådt påføres et lag

Sulfatex Svumme

Sulfatex Svumme påsmøres som vedhæftning

1 lag våd-i-våd med Kiesolbehandlingen

ved hjælp af kalkbørste, blød børste eller lign.

Efter 24 timers tørretid

påsmørres Profitæt i 2 lag

Efter tørring kan nyt gulvlag pålægges evt.

med isoleringsplader, nyt klaplag, osv. i.h.t.

lokal bygningsregulativ og krav til afsluttende

gulvbelægning. Det anbefales at rådføre sig

med gulvspecialister.

Løsningen

Indvendig fugtsikring benyttes i

de tilfælde hvor en udvendig fugtsikring

ikke er mulig af praktiske

eller økonomiske årsager, og kan

ses som et stærkt supplement til

udvendige tiltag som sikring af

sokkel og fundament, dræning,

osv.

Fordelene

En kælder som er blevet renoveret

med Kiesol Systemet

udvider boligareal, øger husets

komfort og sparer penge i det

lange løb.

■ Vind mere plads til beboelse

uden at bygge til: Når kravene til

opvarmning, ventilation og

dagslys tages I betragtning, kan

Indvendig kælderrenovering

■ Vandtætning på én dag:

Kiselsyre-hærdning og mørtel

behandlinger udført ”våd-i-våd”.

■ Afprøvet i praksis i årtier: Kiesol

Systemet er med succes blevet

anvendt på tusinder af bygninger

i mere end 50 år.

■ Velegnet til saltbelastet murværk:

Kiesol systemet binder salte og

stabiliserer fugt/salt konta-

tættede og renoverede kælderrum

omdannes til beboelse,

vaskerum, værksted, hobbyarealer,

mv.

■ Forretningsmæssig brug: Øg

merkantilt område til kontor-/forretningsbrug

specielt hvor plads

er høj i kurs.

minerede murværk, hvilket

bidrager til langvarig tætningsbeskyttelse.

■ Dybdevirkende effekt af kiselsyre-

hærdning: Fugtigt mur -

værk ”forstenes” helt ned til de

dybeste lag.

■ Forøgelse i værdi: Vandtætning af

kælderen øger kvaliteten af husstanden

væsentligt og er en proaktiv

måde at sikre fremtiden for din

familie.

■ Energibesparelse: En kælder

fungerer som varme- og fugtbarriere

mellem undergrunden og

opholdsrum over jorden og

hjælper derfor til at spare på varmen.

6 3

www.BoligFugt.dk info@BoligFugt.dk


FRA KLARGJORT OVERFLADE TIL AFSLUTTENDE

PUDSFINISH Indvendlig fugtsikring med Kiesol systemet.

Kiesol fugtsikringssystemet kan

påføres næsten alle typer murværk/beton

overflader.

En succesfuld fugtsikring begynder

med en solid, klargjort og grundigt

afrenset vægoverflade.

lle pudsrester, løse sten, maling osv.

skal grundigt afrenses, således at

væggen fremstår klargjort i minimum

80 cm over det fugtramte område.

Ødelagte og løse fuger skal udskra-

Indvendig fugtsikring Indvendig fugtsikring

bes. Når overfladen er klargjort,

fremstår væggen ren og klar til fugtsikringsbehandlingen.

Vedhæftning

mellem de enkelte behandlinger er

fremragende, og fungerer særdeles

effektivt i samspil med det underliggende

murværk.

1 2 3

PRIMING MED KIESOL

Påsprøjt Kiesol på det klargjorte og afrensede

område. (Kiesol fortyndet 1/1 med vand).

Forbrug: 0,2 kg/m².

HULKELE MED VANDTÆTNINGS-

FYLDER

Såfremt der skal etableres hulkele, påføres

Vandtætningsfylder ovenpå kiesol/svummelaget

i overgangen mellem væg

og gulv.

PÅFØR UDKASTLAG

Efter ca. 20 minutter påføres udkastmørtel i

den stadig våde membran. Herefter skal

overfladen tørre i 1-3 dage inden pudsbehandling.

VEDHÆFTNING MED SULFTATEX

SVUMME

Efter ca. 5 minutter påføres et tyndt lag

Sulfatex Svumme.

4 5 6

FØRSTE VANDTÆTNINGSLAG

MED SULFATEX SVUMME

Forvand evt. let med Kiesol blandingen, og

påfør første vandtætningslag/membran.

7 8 9

AFSLUTTENDE SANERINGSPUDS

Når overfladen er tør påføres Saneringspuds i

ca. 1,5-2 cm tykkelse. Forbrug ca. 8 kg/m2

per cm lagtykkelse.

Bemærk: Punkt 1-7 påføres våd-i-våd indenfor samme dag

Punkt 8/9 (afsluttende pudsbehandling) 1-3 dage efter.

UDJÆVNING MED VANDTÆT-

NINGSFYLDER

Revner og huller udjævnes med

Vandtætningsfylder (Dichtspachtel). Hvis

væggen er forholdsvis jævn kan punkt 2 og 3

udelades.

ANDET VANDTÆTNINGSLAG

MED SULFATEX SVUMME

Forvand let med Kiesol blandingen, og påfør

andet vandtætningslag. (behandlingen kan

gentages ved særligt kraftigt vandtryk).

FINISH

Når pudsen lige har sat sig efter et par timer,

afsluttes med filtsning med en våd svamp.

Finpuds kan evt. påføres senere såfremt man

ønsker en glat overflade.rbeitet werden.

4 5

www.BoligFugt.dk info@BoligFugt.dk

More magazines by this user
Similar magazines