Bekendtgørelse af lov om leje - Talkactive.net

web291181.ta61.talkactive.net

Bekendtgørelse af lov om leje - Talkactive.net

Bekendtgørelse af lov om leje

Hermed bekendtgøres lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 21. oktober 2009, med de

ændringer, der følger af § 15, nr. 1, i lov nr. 606 af 24. juni 2005 og § 1 i lov nr. 632 af 11. juni

2010.

De ændringer, der følger af § 148, nr. 2, i lov nr. 1336 af 19. december 2008, er ikke

indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da tidspunktet for ikrafttræden af disse ændringer

fastsættes af skatteministeren, jf. § 167, stk. 2, i lov nr. 1336 af 19. december 2008.

Kapitel I

Lovens anvendelsesområde

§ 1. Loven gælder for leje - herunder fremleje - af hus eller husrum, uanset om lejeren er en

person eller en virksomhed m.v. (juridisk person).

Stk. 2. Loven gælder, selv om lejen skal betales med andet end penge, herunder ved arbejde.

Stk. 3. Loven gælder dog ikke for aftaler om leje af bolig med fuld kost eller for aftaler mellem

et hotel og dets gæster.

Stk. 4. Loven gælder endvidere for leje af ustøttede private plejeboliger. Reglerne i § 53, stk. 2,

2. pkt., og kapitel XVI gælder dog ikke for ustøttede private plejeboliger , jf. dog § 1, stk. 4, i lov

om leje af erhvervslokaler m.v.

Stk. 5. Ustøttede private plejeboliger, jf. stk. 4, er tidligere institutionspladser i plejehjem og

beskyttede boliger, der den 31. december 2002 var omfattet af § 140 i lov om social service, og

som kommunalbestyrelsen har omdannet til ustøttede private plejeboliger.

§ 59 d. Huslejenævnet træffer efter anmodning fra en ejer af en ejerbolig eller en andelshaver

i en andelsboligforening med brugsret til en bestemt beboelseslejlighed afgørelse om den leje,

som ejeren eller andelshaveren lovligt vil kunne opkræve for den pågældende bolig. For ejere af

ejerboliger gælder denne adgang dog kun for ejere, der på ansøgningstidspunktet ikke ejer andre

udlejede ejerboliger.

§ 104. Regler om tinglysning af dokumenter om overdragelse af en ejendom, hvorpå der er

tilbudspligt, fastsættes af justitsministeren.

Bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

§ 105. Reglerne i §§ 100-104 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.

More magazines by this user
Similar magazines