Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

slagelse.dk

Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

Figur 3.5 Andel af drenge og piger, der har nemt ved at tale om noget der plager dem med hhv. far, mor,

bedste ven/veninde, venner af eget køn samt venner af modsatte køn

80

70

60

50

40

30

20

10

0

%

66,2

55,3

70,6

70,3

67,8

Figur 3.5 viser, at 66,2 procent af drengene og 55,3 procent af pigerne i Slagelse Kommune angiver, at de

har nemt ved at tale med deres far om noget, der plager dem. Knap tre fjerdedele af både drenge og piger

har nemt ved at tale med deres mor. Omtrent tre fjerdedele af pigerne har nemt ved at tale med deres

bedste ven/veninde eller med venner af eget køn om noget, der plager dem, mens det gælder for relativt

færre drenge svarende til hhv. 67,8 og 66,0 procent. Godt halvdelen af drengene har nemt ved at tale med

venner af modsatte køn om noget, der plager dem, mens det gælder for knap halvdelen af pigerne.

Resultaterne viser desuden, at andelen af elever, der har nemt ved at tale med venner af modsatte køn om

det, der plager dem, er større for de ældste sammenlignet med yngste klassetrin. Der er generelt relativt

færre elever i Slagelse Kommune end i landsundersøgelsen, der har nemt ved at tale med deres mor (70,5

% versus 77,9 %) og deres bedste ven eller veninde (71,9 % versus 76,9 %) om noget, der virkelig plager

dem.

Eleverne bliver endvidere stillet overfor otte udsagn, som omhandler oplevet social støtte fra omgivelser af

typen: ”Jeg kommer godt ud af det med mine forældre”, ”Jeg føler mig som en vigtig del af familien” og

”Mine venner snakker med mig om ting, jeg interesserer mig for”. Tabel 3.2 viser, hvor mange procent af

eleverne, som oplever disse former for social støtte. Ud fra disse spørgsmål konstruerer vi et samlet mål for

oplevet social støtte fra omgivelserne. Vi definerer høj grad af social støtte som at have svaret "helt enig"

eller "enig" til alle otte udsagn om social støtte.

15

76,0

Far Mor Bedste ven/veninde Venner af eget køn Venner af modsatte

køn

66,0

74,0

56,2

Drenge

Piger

49,6

More magazines by this user
Similar magazines