Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

slagelse.dk

Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

8. Mental sundhed

Mental sundhed er et forholdsvis nyt tema i arbejdet for bedre folkesundhed. Sundhedsstyrelsen (Eplov &

Lauridsen 2008) og World Health Organization (World Health Report 2001) definerer mental sundhed som

en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress

samt indgå i menneskelige fællesskaber. Begrebet mental sundhed har således to komponenter, en

oplevelse af trivsel, hvor væsentlige elementer er livsglæde og selvværd, og en funktion, dvs. hvordan man

fungerer i relation til sig selv og sine omgivelser.

Der er gode grunde til at inddrage mental sundhed i en sundhedsprofil for unge. Dårlig mental sundhed er

en belastning for den unge selv og for familie, venner og lærere. Dårlig mental sundhed øger risikoen for

læringsproblemer, fravær, selvskadende adfærd, og selvmordsrelateret adfærd, og det øger risikoen for

fysisk og psykisk sygdom senere i livet. Den markante stigning i diagnosticering og medicinering af psykiske

problemer blandt unge i disse år viser, at samfundet i stigende grad er opmærksom på mental sundhed og

måske også at samfundet i dag har store problemer med at rumme skolebørn med adfærdsproblemer og

psykiske vanskeligheder.

Heldigvis ser det ud til, at det er muligt at intervenere og fremme den mentale sundhed blandt skolebørn

(Weare 2000, Wells et al. 2003, Holstein et al. 2011). Skolemiljøet har stor betydning. Et skolemiljø kan

være inkluderende og støttende, hvilket er stimulerende for den mentale sundhed. Men et skolemiljø kan

også rumme en række belastninger, der har alvorlige konsekvenser for elevernes trivsel og mentale

sundhed, fx stressbelastninger og mobning. Kampen mod mobning er et godt eksempel på, at det er muligt

at intervenere. Omkring år 2000 var forekomsten af mobning meget høj i danske skoler, langt højere end i

de andre nordiske lande. Men i de seneste ti år har de fleste skoler gennemført forskellige indsatser mod

mobning, hvilket har resulteret i at forekomsten af mobning i danske skoler i dag er meget lavere, lavest i

Norden og lavere end i andre europæiske lande (Rasmussen & Due 2011, Currie et al. 2012).

De forudgående kapitler beskriver enkelte aspekter af mental sundhed: Kapitel 4 beskriver, hvor mange

elever som har følt sig fulde af energi den sidste uge, kapitel 6 beskriver forekomsten af fem psykiske

sygdomme (Aspergers syndrom, autisme, ADHD, OCD, spiseforstyrrelse) og kapitel 7 beskriver forekomsten

af fire psykiske symptomer (at være ked af det, at være irritabel/i dårligt humør, at være nervøs, at have

svært ved at falde i søvn).

I dette kapitel beskriver vi andre sider af elevernes mentale sundhed: Almen livstilfredshed, selvværd og

ensomhed. Sundhedsstyrelsens definition af mental sundhed indeholder et element om at kunne ”indgå i

menneskelige fællesskaber", og derfor præsenterer vi også nogle målinger af elevernes sociale

kompetence, tro på egne evner (self-efficacy) samt psykisk og social funktionsevne.

33

More magazines by this user
Similar magazines