Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

slagelse.dk

Sundhed og trivsel blandt 11-15-årige i Slagelse Kommune 2012

2. Undersøgelsens gennemførelse

Undersøgelsen er gennemført af den forskergruppe, som står for Skolebørnsundersøgelsen (www.hbsc.dk),

som er det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt Health Behaviour in School-aged Children

(HBSC) - a WHO collaborative cross-national study (www.hbsc.org; Currie et al. 2012). Undersøgelsen

Slagelse 2012 følger samme metodik med en række nyskabelser i form af nye målgrupper og nye emner.

Undersøgelsen er gennemført blandt eleverne på femte til niende klassetrin i folkeskoler i Slagelse

Kommune, dog undtaget skoler der ikke forløber til og med niende klassetrin. På de 14 deltagende skoler

var der i alt 158 klasser på femte til niende klassetrin og heraf har 143 klasser deltaget. I de deltagende

klasser var der 3548 indskrevne elever, og heraf har 2769 deltaget, svarende til en deltagelsesprocent på

78,0.

Eleverne har i en skoletime udfyldt en særlig internetbaseret Slagelse-version af det internationalt

standardiserede HBSC spørgeskema. Undersøgelsen er anonym, dvs. vi ikke indhenter oplysninger om

elevernes navn eller cpr-nummer. I en delundersøgelse på to af skolerne spurgte vi også forældrene til

eleverne om elevernes helbredsforhold og forskellige sociale oplysninger, og i denne delundersøgelse

havde vi oplysninger om elevernes navne for at kunne koble oplysninger fra elever og forældre. Disse navne

er efterfølgende blevet slettet.

Forud for dataindsamlingen bad vi elever på Nymarkskolen om at hjælpe os med at vurdere

spørgeskemaet, herunder afprøve en række nye spørgsmål, som vi ikke har benyttet før, fx. spørgsmål om

mental sundhed, måltidsvaner og skolens sociale kapital. Da eleverne havde udfyldt det foreløbige

spørgeskema samlede vi dem i fokusgrupper med diskussion af spørgsmålenes indhold, sprogbrug, om det

var svært eller ubehageligt at svare på, og om eleverne mente at vi manglede væsentlige perspektiver. Vi

gennemførte i alt 18 fokusgruppediskussioner med over 100 elever. Disse fokusgruppediskussioner

bekræfter vores observationer fra tidligere metodeundersøgelser: Eleverne forstår spørgsmålene, svarer

gerne på dem, og leverer dermed gode og valide data. Vi kan ikke udelukke, at enkelte elever har svaret

usandt eller useriøst, men det er vores indtryk, at langt den største del af eleverne har besvaret

spørgeskemaerne seriøst.

Rapporten er deskriptiv, det vil sige den fremlægger resultaterne fra undersøgelsen i procentfordelinger

med sammenligning på tværs af køn og alder. Der er ingen avancerede statistiske analyser i rapporten, og vi

lægger ikke op til at forklare de mange tal, men blot præsentere dem.

Læsevejledning - de fem principper

Der er uoverskueligt mange tal og data i denne undersøgelse, så det er en udfordring at gøre rapporten

læselig og brugervenlig. Vi benytter fem principper i formidling af tallene.

Princip 1: Vi viser kun nøgletal, ikke detaljer. Et eksempel er beskrivelsen af deltagernes indtag af frugt. Vi

vælger her at fortælle, hvor mange procent der spiser frugt hver dag. Det drejer sig om i alt 38,0 procent.

Undersøgelsen rummer mange flere detaljer. Vi kunne også have fokuseret på at 8,5 procent spiser frugt

mindre end en gang om ugen, at 9,0 procent spiser frugt en gang om ugen, 27,1 procent 2-4 dage om ugen,

9

More magazines by this user
Similar magazines