Klik her og læs referatet fra generalforsamlingen 2013

motionsklubbenamager.dk

Klik her og læs referatet fra generalforsamlingen 2013

Referat af generalforsamling d. 16. marts 2013

Der var fremmødt 85 stemmeberettigede. Generalforsamlingen (herefter kaldet GF) startede med spisning.

Kl. 19.20 startede gennemgangen af mødets dagsorden.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Christian Moresco, som vælges enstemmigt af forsamlingen.

2. Konstatering af stemmeberettigede medlemmer

Dirigenten fastslår, at GF er indkaldt korrekt. Indkaldt i decemberbladet, på hjemmesiden samt

seneste nummer af klubbladet.

3. Bestyrelsens beretning

Næstformand Lars Jensen beretter hvad der er sket i klubben i 2012. Bifald til Lars.

Ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen.

4. Kasserens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse

Bestyrelsen har valgt at ikke printe regnskabet, der er bragt i seneste nummer af klubbladet. Alle er

opfordret til at tage bladet med i stedet. Regnskabet vises også på flipover i salen.

Kasserer Vibeke Overgaard fremlægger regnskabet.

Der er ingen kommentarer eller spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet godkendes enstemmigt.

5. Behandling af indkomne forslag

Ingen.

6. Fastsættelse af kontingent samt gebyrer for særlige aktiviteter

Bestyrelsen foreslår, at vi bibeholder alle satser. Klubben har en solid økonomi, så der er ingen

grund til at forhøjer kontingenter mm. Vedtages enstemmigt af forsamlingen.

7. Valg af bestyrelse

a. Formand: Grethe Kristensen på valg ulige år

b. Næstformand: Lars Jensen på valg lige år

c. Sekretær: Annelise Larsen på valg ulige år

d. Kasserer: Vibeke Overgaard på valg lige år

e. Bestyrelsesmedlem: Lis Steen Kristensen på valg ulige år

f. Bestyrelsesmedlem: Lis Herlitschek på valg lige år

g. Bestyrelsesmedlem: Charlotte Knudsen på valg lige år


Alle bestyrelsesmedlemmer, der er på genvalg, genvælges enstemmigt af forsamlingen.

8. Valg af revisor

Susanne Nielsson genopstiller gerne og vælges enstemmigt med stort bifald.

9. Valg af revisorsuppleant

Christian Moresco genopstiller ligeledes gerne og blev valgt med stort bifald.

10. Eventuelt

Karin: Reklamerer vi for klubben nogen steder?

Grethe Kristensen: Ja, vi lægger vores klubblad alle de steder, hvor det er muligt. Jeg forsøger

desuden ofte at få artikler om arrangementer i vores lokalaviser/blade, men det er ret svært. De

fleste aviser og blade indrykker gerne annoncer, men omtaler sjældent vores arrangementer. Vi har

en facebook-gruppe og hjemmesiden er godt besøgt. Lige nu indrykker vi dog en annonce i en

lokalavis, som skal reklamere for vores løbeskole, der starter op i starten af april. Flere andre lokale

aviser omtaler desuden løbeskolen.

Den første løbeskole vi havde i efteråret var sponseret af DGI, som således betalte alle

omkostninger til markedsføring.

Motionsklubben Amager er fortsat Amagers største motionsklub. Vi har pt. 335 medlemmer, og jeg

synes, at vi er rigtig gode til at tage imod nye mennesker.

Jan: Kan vi ikke sende klubbladet ud på e-mail i stedet? Det må være dyrt i porto at sende med

posten.

Grethe Kristensen: Lige pt. får vi portostøtte fra Biblioteksstyrelsen, og den støtte SKAL bruges.

Desuden har vi en del ældre mennesker, som ikke har en e-mail.

Det forlyder dog, at Biblioteksstyrelsen vil nedtrappe portostøtten, så bestyrelsen tager bestemt

med i overvejelserne om vi fremover skal tilbyde at sende bladet ud via e-mail.

Niels: Bekymrer det bestyrelsen, at formuen vokser?

Grethe Kristensen: Nej, for vi ved ikke, hvor længe vi kan blive ved med at holde til i klubhuset på

Amager Strandvej, så der er nødt til at være penge til at etablere os et andet sted.

Desuden er der 40 års jubilæumsfest i 2014, og der skal naturligvis holdes fest for alle interesserede

i den anledning.

Uwe: Kan vi mon tiltrække flere interesserede til vores løb, hvis vi tilbyder, at der løbes med chip?

Grethe Kristensen: Bestyrelsen har besluttet, at til vores Strandvejsløb den 3. november 2013 skal

der være chip-tidtagning, som vi låner af DGI. Udstyret er for længst booket. Bestyrelsen er enig

om, at Vestamagerløbet er for lille et løb til chip-tidtagning.


Grethe Kristensen: Vi har 40 års jubilæum i 2014, og vi har allerede booket lokalet. Bestyrelsen vil

gerne bede om hjælp til arrangementet, så alle der har lyst til at hjælpe bedes henvende sig til

Grethe. Alle tilbud modtages med tak.

Løbeskole: Vi starter et nyt forløb op den 9. april 2013. Instruktør bliver Henrik, som er en af

klubbens egne løbere. Grethe og Charlotte Knudsen bistår Henrik undervejs i forløbet. Alle bedes

sprede budskabet om opstart af løbeskole.

Dirigenten takker til sidst for god ro og orden, hvorefter GF afsluttes.

Referent Charlotte Knudsen

More magazines by this user
Similar magazines