Dronningens Bastion - En god omvej

engodomvej.dk

Dronningens Bastion - En god omvej

DRONN NGENS BAST ON

EN GOD OMVEJ

SOCIAL INTERAKTIONSDESIGN


“DRONNINGENS BASTION” - en god omvej

Bevægelsesforløbet ”Dronningens Bastion” er et innovativt og nyskabende

bevægelsesforløb af fysiske udfordringer for alle målgrupper, samlet under

en tematik som refererer til stedets særlige historie. Bastionen er fredet, og

gravning på anlægget skal derfor minimeres, hovedparten af aktiviterne

bliver derfor stillet på voldanlægget eller fastgjort til træerne.

Bevægelsesforløbet består af en række fysiske udfordringer – i form af

stiger, der har klare referencer til belejring og forcering af en forhindring,

fysisk såvel som mentalt. Stigerne er af et let identificerbart design, der er

kædet sammen af et netværk af stisystemer, der skaber et altid foranderligt

og bredtfavnende oplevelsesforløb på ”Dronningens Bastion” i Fredericia.

Projektet er et markant bud på, hvordan fysisk bevægelse, moderne

teknologi og historie interagerer med hinanden i respekt for den fredede

kulturarv på dette sted.

Stormen på volden.

Vi har valgt at tage udgangspunkt i Fredericia voldanlægs historie, voldens

funktion som forsvarsanlæg og de fysiske udfordringer der er forbundet

med volden. Det var her man forsvarede sig mod fjenden, der angreb.

Fjenden der forsøgte at storme forsvarsværket, at forcere voldgrav og

bestige voldens stejle skråninger. Der blev skudt fra bastionerne, der

var krudt, kugler, røg og damp i luften. Blodet har pumpet heftigt i både

forsvar og angreb, der er blevet hevet efter vejret og sveden har haglet ned

ad ryggen. Det er pulsen på volden. Pulsen i vores tid forbindes først og

fremmest med kondition og velbefindende.

Stigen har vi valgt som symbol på - stormen på volden, og tilføjet stigen

en pulsfølsomhed, der intuitivt reagerer med lys i pulsens rytme.

Stigen er et fleksibelt element, der kan bruges til at komme op og ned på,

et hjælpemiddel til at bestige en forhindring, der samtidig får din puls til

at reagere. Kombinationen stige og puls er det gennemgående element i

bevægelsesforløbet ”Dronningens Bastion” - en god omvej.

Pulsfølsomme stiger langs et netværk af stiforbindelser, rækker mod

himlen og aktiverer individuelle pulserende lys i trækronerne, puls, lys

og bevægelse interagerer med nutidens brugere, Dronningens Bastion

- historien kommer til live og den kan mærkes på egen krop.

Forsideillustration fra Visionsoplæggetindsendt til Real Dania april 2010.

Visionsoplæggets hovedelementer.

Fredericia er en nutidig levende by – ikke et museum, hvor tiden står stille.

Målet er ikke at genskabe historiske korrekte scenografier, men at bruge

historien i spændende nyfortolkninger.

Visionen er at etablere mulighed for anderledes måder at bevæge sig på

- bevægelser, som kan understøtte brugen og oplevelsen af volden på nye

måder , i forhold til sport og leg.

Målet er, at brugerne lader sig inspirere til fysiske aktiviteter og dermed

øget velvære og sundhed samt udvikling af kreative evner i udfordringen

med nye bevægelsesaktiviteter. Medejerskab ønskes for de fremtidige

brugere af bevægelsesforløbet, understøttet via borgerworkshops både

under processen og efterfølgende som implementerende events.

Proces.

De ambitiøse visioner for den fredede bastion på Fredericias voldanlæg,

har sat en inspirerende og udfordrende ramme for projektets

udviklingsproces. Dronningens Bastion er underlagt en række restriktioner

for at sikre bevaringen af kulturarven for eftertiden, derfor blev

Kulturarvsstyrelsen inddraget i projektet fra den helt tidlige designproces

og er holdt løbende orienteret om hvilke retninger projektet har taget

undervejs.

Som beskrevet i visionsoplægget fra Fredericia Kommune til En god omvej

til Dronningens Bastion, afsatte Kommunen økonomi til at gennemføre

en borgerworkshop i Fredericia. Denne gennemførtes på Bastionen 25.

august 2010 m rådgiverteamet Center for Idræt og Arkitektur og F L Y V S K.

Derudover holdt historiker Bjørn Westerbeek Dahl (forfatter bag bogen

”Fredericia Fæstnings historie”) et inspirerende oplæg om bastionens

historie og funktion. Der fremkom mange kvalificerede projektforslag på

dagen.

Det endelige projektforslag har den fordel, at det kan favne en lang

række af de fremsatte forslag fra workshoppen og samtidig respekterer

kulturarvsstyrelsens retningslinier - uden at gå på kompromis.

Projektet er dermed et eksempel på hvordan man kan aktivere en unik

kulturarv på en innovativ måde ”i tidens ånd” med enkle midler og en

æstetik, der gerne skulle række videre ud i fremtiden.

Dronningens bastion

Oversigtskort - Dronningens Bastion set i forhold til Fredericia bymidte

Dronningens Bastion - afmærkning af ruter

DRONNINGENS BASTION 20/2


STEDET DRONNINGENS BASTION.

Principtegning af opbygning af voldanlæg

Blandt købstæder i Danmark rummer Fredericia en af de største byparker.

Fredericias centralt beliggende bypark - Fredericia Vold, har sin helt egen

historie, der strækker sig 350 år bagud i tid. Fredericianerne kan takke

Frederik d. 3. og en række heldige beslutninger gennem årene for det store

åndehul, der i dag omkranser bymidten.

Fredericia Vold har været byens park siden 1914, da kommunen købte

voldterrænet, der var nedlagt som fæstningsværk i 1909. Fæstningen er et

renæssancebyggeri påbegyndt i 1650. På den tid udviklede byplanlæggere

den ideale byplan, der ofte knyttede by og forsvarsanlæg sammen.

Fredericia er en af de meget få danske byer, der er anlagt som en

fæstningsby uden en forudgående bydannelse på stedet. Byplanen med et

præcist gadenet, der skærer hinanden i rette vinkler, danner en helhed

sammen med fæstningsværket.

I dag er byparken et grønt bånd, som adskiller byen inden for voldene fra

den nye by på ydersiden. Parkens kvalitet er de tydelige spor af historien,

samt et rigt plante og dyreliv, der udfolder sig i en meget varieret natur.

Parken er gjort tilgængelig ved et omfattende stinet, der er på hele16 km.

Det bevarede fæstningsværk udgør 50 ha i størrelsen.

Dronningens Bastion er én af 8 bevarede bastioner i forsvarsværket.

Bastionen er centralt placeret på nordfronten. Bastionens areal er ca.

27.000 m2. Af publikumsfaciliteter rummer bastionen en

småbørnslegeplads og en bunker, der er indrettet som museum. Dele af

bastionen er næsten uberørt naturområde. Langs den gennemgående

sti står 18 solitærtræer af betydelig størrelse. Væsentlige dele af bastion

består af stejle jordformationer, disse skråninger er dækket af tæt træagtig

vegetation.

Som nævnt ejes voldterrænet af Fredericia Kommune - se matrikelkort s. 4.

Dronningens bastion logo

Luftfotoet af Dronningens Bastion - matrikelkort se s. 4., viser tydeligt

formen af volden, der ligner en dronningekrone. Denne grafik er

omformet til et af projektforslagets gennemgående elementer.

Eksempelvis som mærkning af løberuter og som prikken over i’et i titlen.

Den geometriske opbygning/

konstruktion, af Fredericia voldanlæg

Scener fra de Slesvigske krige i Fredercia1849-64

DRONNINGENS BASTION 20/3


DRONN NGENS BAST ON

PROJEKTOMRÅDET ER

DRONNINGENS BASTION OG DELE

AF KONGENS BASTION.

MATR.NR. 738A, SAMLET AREAL

IALT 90.429M2

EJET AF FREDERICIA KOMMUNE

DRONNINGENS BASTION 20/4


REGISTRERINGSFOTOS AF UDVALGTE

STEDER PÅ DRONNINGENS BASTION.

A B

F

D

H

E

G

oversigtskort der angiver fotoregisteringerne

C

C / udsigt fra kat mod bymidte

A / voldgrav B / tæt beplantning

D / eksisterende stier

E / tæt bevoksning langs vandkant F/ træer og krat v. bermen G / eksisterende trappe H / “hovedsti” i baggrunden ses telt opsat under workshop

DRONNINGENS BASTION 20/5


VÆRDIBEGREBER

Vi har valgt at definere en række værdibegreber, der rummer ideerne fra

workshoppen og vores visioner for Dronningens Bastion.

Nysgerrighed – motiverer til at bevæge sig ad nye ruter, der pirrer til

opdagelsesinstinktet.

En nysgerrighed der resulterer i en tilbagevenden for at

opleve på ny.

Tryghed og lys – trygt at færdes på voldanlægget alle døgnets timer og

årstider.

Dronningens Bastion fremstår i dag, tæt beplantet og

ikke meget dagslys når ned igennem trækroner og krat.

Kunstlys er i dag kun etableret som uplights ved enkelte

ankomststier, men ikke på selve fæstningsanlægget.

Omkring dette er vi i tæt dialog med Kulturarvstyrelsen.

Spor og historie – man skal kunne efterlade sig spor (ikke nødvendigvis

fysiske) til de næste som kommer på volden og på

længere sigt til eftertiden, man er selv med til at skabe

historien.

Kontrast, mod- og medspil til historien.

Udfordringer – det er valgfrie udfordringer, der motiverer til at komme

igen og igen.

For alle målgrupper – Dronningens Bastion er for alle, unge som gamle.

Målet er at nå alle målgrupper, få øget aktiviteten

på volden, formidlet stedets historie i en kombination

mellem fysisk bevægelse, leg og læring for alle.

Se yderligere beskrivelse og eksempler på målgrupper s.7

Foto fra workshop, hvor Bjørn Westerbeek Dahl fortæller om

Fredericia voldanlæg

EKSEMPLER PÅ SKITSEARK FRA WORKSHOPPEN

Allerede på workshoppen, var der positiv tilslutning og opbakning

omkring projektet - En god omvej. En mangfoldighed af gode idéer og

skitser, der imødekommer forskellige målgrupper fremkom.

DRONNINGENS BASTION 20/6


TRE TYPER AF AKTIVITET

Fysisk aktivitet bør ses i mindst tre kontekster: En lege-, lærings- og

præstationskontekst. Aktiviteterne i nærværende forslag er udviklet i

forhold til disse tre bevægelseskategorier.

Legekonteksten er den uforpligtende og spontane brug. De legende

elementer skal friste børn og familier, men også hundelufteren, der

pludselig øjner nye muligheder og variationer på den sædvanlige rute på

voldanlægget. Legen er også del af events og arrangementer, der

henvender sig til forskellige målgrupper – eksempelvis en årlig ’gå-banko’

for seniorer eller lignende som giver et nyt og anderledes syn på den

gamle bastion.

Læringskonteksten betyder at aktiviteterne på anæ kan integreres i

undervisningen, f.eks. i idrætstimen, idet elementerne opfylder de

obligatoriske krav til idræt, som de er defineret i Folkeskoleloven. Men også

undervisning i historie og natur kan tematiseres og integreres i

undervisningen. Bastionens design kræver, at undervisere og skoler

uddannes til at kunne bruge området aktivt og informeres om de nye

muligheder. På den måde øges netop lærernes mulighed for at

differentiere undervisningen. At børnene stifter bekendtskab med

Dronningens Bastion i skolen ser vi kun kan øge muligheden for, at de

inspireres til yderligere brug af voldanlægget i fritiden.

I en læringskontekst skal det bemærkes, at forskning viser, at børn i 1-3

klasse kan fristes til de fleste aktiviteter, at pigerne begynder at falde fra i

4-6 klasse mens det på 7-9 klassetrin er begge køn, som er mindre fysisk

aktive. Dette berettiger bastionens aktivitetsvariationer.

Præstationskonteksten udfordrer den præstationsorienterede bruger:

Joggeren, triatlonklubben og skoleklassen. Aktiviteterne på bastionen

indgår i et samlet netværk af træningsenheder i forbindelse med løberuter

knyttet til byens øvrige netværk.

Aktivitetszonerne på Bastionen er skabt for at give plads til f.eks. det sociale

møde og aktiviteter, mens udfordringerne på ruten både kan bruges på

mere individuelt niveau og i fællesskab.

MÅLGRUPPER

Nedenfor er skitseret fire hovedgrupper, som særligt er indtænkt i

forslaget:

De aktive

Motionist/løberen kan få pulsen op og ned, intervaltræne, strække ud,

styrke forskellige dele af kroppen og have et utal af muligheder for

variation som hyppig bruger. Anvender pulsmåleren.

De semi-aktive

Hundelufteren kommer rundt på varierede ruter på volden og bruger

aktiviteterne, som kan laves med hunden: Slalom, gennem, under, over og

rundt om forhindringer. En vandpost kan anvendes af både picnicgæsten

og joggeren.

Grupperne

Skoleklassen tilbydes aktiviteter, der kan laves i fællesskab, eller få kan

lave sammen i et område. stafetter, ruter, styrke koordinering, balance. Der

er mulighed for orienteringsløb, træning af forskellige muskelgrupper i

redskaber af forskellige højder og sværhedsgrader samt kan pulsmåleren

indgå som del af undervisningen.

Seniorerne

De ældre fristes af naturen og de nye kig, der er skabt i bevoksningen. Ved

særlige events kan arrangeres Geocatching og Gåbanko - man indsamler

tal i området.

DRONNINGENS BASTION 20/7


6. Juli Vej,

Villakvarter


PROJEKTBESKRIVELSE

Med udganspunkt taget i Fredericia voldanlægs historie, voldens funktion

af forsvarsanlæg, de fysiske udfordringer forbundet med angreb og forsvar

- tre elementer er de gennemgående og visuelt genkendelige træk for

Dronningens Bastion - en god omvej” :

Stigen, Pulsen og Dronningekronen.

Stigen som redskab til at forcere og storme fæstningen, stigen bruges som

udfordrende elementer langs nye og eksisterende stiforbindelser. Stigen

bliver det stærkt genkendelige element, der kommer til at kendetegne

Dronningens Bastion fremover. Der er ”Puls-stiger”, ”Storm-stiger” og

”Storm-broen” som fysiske udfordringer og referencer til historien.

(Illustreres og beskrives nærmere s.11-14)

Pulsen der stiger med de fysiske udfordringer i angreb/forsvar, fare, koncentration,

adrenalin og blodets pumpen i kroppen. Associationer der fører

direkte til kondition og bevægelse, men også følelser og hvilepuls. Vi har

valgt en interaktiv lyssætning der følger pulsen på volden.

(Illustreres og beskrives nærmere s.11-14)

Dronningekronen er valgt som grafisk logo, der angiver ruter og distancer.

Logoet er skabt udfra de oprindelige konstruktionsprincipper bag Dronningens

Bastion, der i plantegning ligner en krone (se s.3).

For at styrke de varierede muligheder for oplevelser på Dronningens Bastion

og forståelsen af voldanlæggets mange specifikke kvaliteter, indeholder

projektforslaget en række nye forbindende ruter og aktivitetszoner.

Tre aktivitetszoner - (se s.10)

Udover netværket af forskellige udfordringer er der tre aktivitetszoner,

der er direkte forbundet med det gennemgående stisystem.

Disse har tema efter hvor på bastionen, de er placeret:

”Fortdækket” – Den øverste plane eller næsten plane del af et fort.

”Bermen” – Det flade jordstykke mellem en fæstningsvold og den

foranliggende grav, der skal hindre, at voldjorden ved beskydning

opfylder graven.

”Dæmningen” – I fæstningsterminologi ofte benævnt Bjørn, Kam eller

Batardeau. Dæmninger lægges på tværs af en voldgrav for at opretholde

en passende vandstand. Flere dæmninger inddeler voldgraven

i bassiner, så ikke alt vand i graven flyder bort, hvis en fjende skyder en

dæmning i grus, ligesom vandet kunne bruges til at drive vandmøller.

Forbindende ruter- (se s.15)

Forbindende ruter, er et netværk af nye og eksisterende stier skabt

udfra det princip, at der skal være udfordringer og inspirerende

oplevelser for alle målgrupper.

Lys, beplantning og rydninger.

Generelt ryddes der skånsomt i beplantningen på voldanlægget

for at skabe større gennemskinnelighed af lys, for at skabe tryghed

både i dag- og aftentimerne. Tre markante rydningskiler på voldens

skråningerne skaber nye udsigtspunkter og tydeliggør voldens funktion

af befæstning, via en klar visuel forbindelse mellem udenfor og

indenfor volden.

Kunstlys har sine udfordringer, da vi må tage højde for at Dronningens

Bastion er fredet kulturarv. Den interaktive lyssætning lyser kun

på ”vågeblus” når der ingen aktivitet er, men pulserer op i intensitet

når lyset aktiveres via brugerens puls.

Lysprojektioner, lys der reflekteres af vand og fluorescerende lys i mørket.

Derudover kan der suppleres med andre lyssætninger der er med til

at skabe tryghed og angive stemninger. Projekteringsfasen og den

fortsatte dialog med Kulturarvstyrelsen vil komme det nærmere.

Reflekterende afmærkning af distancer, dronningelogo anvendt som stencil

TVÆRSNIT 1:600

sti

“STORM-BRO”

VOLDGRAV

sti

sti

“STORM-STIGER”

sti

“PULS-STIGER”

sti

DRONNINGENS BASTION

“FORTDÆKKET”

Motiverende talrække, reflekterende /selvlysende tal på gelænder

Legeplads

(eksisterende)

Nørre

Voldgade

Fredericia

Bymidte

DRONNINGENS BASTION 20/8


Nørreport p
6. Julivej

storm-bro

motionsstiger

rydning

Dalegade l d

stormstige

lysning

BERMEN

leg

træstubbe

motionsstiger

boldspil

klippet græs

Bjergegade

vandpost

picnic

eksisterende

legeplads

rydning

leg

stormstige

FORTDÆKKET

museum

trappetræning

motionsstiger

KK ongg

enn

sgg

aa

dee

stormstige

Nørre Voldgade dga

Bülowsvej ej

rydning

træningsallé

DÆMNINGEN

vandpumpe

Droo

nningg

ensgg

ade

trædæk

motions- og pulsstige

aktivitetszone

rydning i beplantning

eksisterende beplantning

markering trappegelænder

situationsplan 1:1000

trappetræning

motionsstiger

DRONNINGENS BASTION 20/9

Øster

VV

oo

ldgade


TRE AKTIVITETSZONER

”Dæmningen” – her etableres et trædæk der kommer helt tæt på

voldgravens vandflade, hvor vandaktiviteter og læring kan foregå.

Vandpumpe opsættes som ekstra attraktion.

”Bermen” – lysning skabes skjult i krattet nedenfor voldens skråning,

et sted hvor flere kan samles omkring et udvalg af aktiviteter. Afskårne

stubbe og træstammer genbruges til aktiviteter.

”Fortdækket” – en frizone for spil, leg og ophold. Eneste større

næsten plane område på volden, græsset slåes jævnligt så fladen kan

bruges til aktiviteter. En vandpost installeres som samlingspunkt.

”Bermen”

”Fortdækket”

slackline og balanceleg

boldspil og leg

”Dæmningen”

vandaktiviteter

mødested

picnicspot

biologiekskursioner

leg og styrketræning

træningslund og vandpost

DRONNINGENS BASTION 20/10


STIGER

Puls-stiger

Skulpturelle stiger er placeret langs hovedstien på Dronningens Bastion.

Udvalgte stiger har en pulsfølsom stålkonstruktion, hvor en EKG måler

registrerer pulsen hos den person som holder om stigen. De pulsfølsomme

stiger læner sig op ad de store solitære træer langs hovedstien - boltet fast.

Pulsen der registreres er direkte forbundet til en lyskilde i træets top. Alt

efter ens aktivitet og kondi, stiger og falder pulsen = lysets rytme i trækronen.

Ved foden af stigen er ens puls på et niveau, ved toppen en anden, har

man lige løbet op ad trapperne ved voldens skråning er pulsen høj, modsat

pulsen under en stille søndagstur og et hvil på stigens brede trin.

Stigerne har forskellige udformninger, der er den ”langbenede”, ”lave”,

”brede”, ”snoede”, ”kombinationen”, ”foldede”, ”hunde-stigen” osv. Der alle

motiverer til forskellige udfordringer, bevægelser og ophold, for en bred

målgruppe. De fleste stiger har et bredt siddetrin for ophold ellers er

konstruktionen udelukkende holdt i stålrør.

Storm-stiger

På tværs af voldens stejle skråning, skabes der tre rydningskiler. Her er en

kombination af stiger sat sammen, sådan at volden kan ”stormes”, bestiges,

forceres, lege jorden er giftig, fangeleg, udholdenhedstræning,

styrketræning, strækøvelser etc.

Storm-stigernes højde over jord varierer fra ca. 0,5-1,5m, man kan kravle

under konstruktionen. Stigerne er fæstnet i jord med punktfundamenter.

Storm-bro

Den første og måske største forhindring der møder en potentiel ”angriber”

er voldgraven, her er stigen igen brugt som motiv til at forcere

forhindringen. Stigerne er funderet i voldgraven, som A-konstruktioner,

hvorigennem en lang stige - som overligger, danner selve broen.

Broen er 0,5m over vandspejlet og voldgravens dybe varierer fra 0,8m til

omkring 2m.

PRINCIPDIAGRAMMER 1:100

“den foldede”

“den snoede”

“den smalle“

“den brede”

“den langbenede“

“kombination

Illustration af pulsfølsomme stiger, lys og aktiviteter langs hovedstien på Dronningens Bastion

“hunde-stigen”

“den etbenede“

“zig-zag”

20/11


STIGER

Design

Materialet for alle stigetyper er varmgalvaniseret pulverlakeret stål, i

signalfarven grøn. De transparente lette konstruktioner gør, at designet

ikke virker dominerende i forhold til at voldanlægget tydeligt skal fremstå

som fæstningsværk. Dog skiller den artificielle klare farve sig ud fra de

øvrige naturlige grønne nuancer på Bastionen og gør dette

gennemgående skulpturelle element let identificerbart og

identitetskabende for den ny gode omvej Fredericia bymidte nu vil få.

Stige konstruktionerne er alle

placeret sådan, at et

minimum af forankring i jord

er nødvendig. Stigerne er

boltet til eksisterende træer,

står på fødder og er enkelte

steder forankret med

punktfundamenter, for at

opnå størst sikkerhed og

stabilitet.

Sensorteknik

EKG sensor teknik anvendes

til at måle brugerens puls

direkte fra håndfladen, ved

at der holdes om stigens rør

på særlige afmærkede steder.

Pulsmåleren er forbundet til

LED lyskile i træets trækrone,

hvor stigen står. Lyset

dimmer efterfølgende op

og ned i takt med brugerens

puls.

Lyset fortsætter en kort tid

efter brugeren har sluppet

sensoren, sådan at der er

mulighed for at betragte sin

puls på afstand og andre kan

opleve pulsens spor og lade

sin egen puls blande med

den forriges.

OPSTALT

“PULS-STIGER” 1:50

DRONNINGENS BASTION 20/12


kileformet rydning af beplantning

for udsigt, visuelt og fysisk kontakt

på tværs af vold.

bunddække til beskytteslse af jord.

rydningsgrænse

eksisterende tæt

træbeplantning

punktfundament

“STORM-STIGER” 1:100

PLANPROJEKTION

(ca. mål tegn. ses i projektion)

+ 0m

over terræn

+ 0m

over terræn

+ 1m

over terræn

+ 0m

over terræn

+ 1,5m

over terræn

+ 0m

over terræn

punktfundament

+ 1.5m

over terræn

varmgalvaniseret stålrør

- Ø48mm, pulverlakeret

+ 0m

over terræn

+ 1m

over terræn

+ 0m

over terræn

+ 1m

over terræn

+ 0m

over terræn

punktfundament

punktfundament

+ 1.5m

over terræn

+ 1.5m

over terræn

eksisterende tæt

træbeplantning

rydningsgrænse

+ 0m

over terræn

punktfundament

+ 1m

over terræn

+ 1m

over terræn

+ 1m

over terræn

+ 1.5m

over terræn

eksisterende

grussti

punktfundament

+ 1m

over terræn

“STORM-STIGER” 1:100

SNITPROJEKTION

(ca. mål tegn. ses i projektion)

DRONNINGENS BASTION 20/13


DRONN NGENS BAST ON

Illustration af pulsfølsomme stiger, lys og aktiviteter langs hovedstien på Dronningens Bastion

DRONNINGENS BASTION 20/14


FORBINDENDE RUTER

Et netværk af eksisterende og nye stier.

De eksisterende stier opgraderes med afmærkninger af eksempelvis

løbeafstande direkte på træstammer i begge retninger langs hovedstien

og på gelænder langs trapper påmales der med motiverende

informationer (reflekterende maling).

De nye stier, er afmærket med refleksmaling direkte på træstammer,

ophængte reflekser (i forbindelse med indvielses-event/invitation),

selvlysende reb omkring træstammer osv. Stierne planlægges i

samarbejde med brugernev, sådan at der skabes ejerskab til stedet.

Derudover optræder de nye stier som et led i plejen af voldens stejle

skråninger. Man ønsker at bevare så meget bunddække som muligt på

skråningerne - planternes rødder holder på jordformen. Derfor er det en

fordel, at rydde i den tætte træbeplantning visse steder, så der kommer lys

og bedre vækstbetingelser for bunddækket. ruter og rydning kan tilpasses

og varieres fra år til år for at skåne og vedligeholde voldanlægget og skabe

nye udfordringer og variation.

Referencefotos af eksempler på afmærkninger

følger stien

ændrer

ruten

Eksempler på typer af ruter.

Forskellige ruter kan kombineres alt efter målgruppe og ønske om

udfordringer. Man kan have sin egen ynglings-søndagsrute, finde familiens

udflugtsrute eller måske en ganske særlig “omvej”på vej til arbejde.

Her gives tre eksempler på planlagte ruter, der tager det historiske tema op

i forhold til målgrupper og udfordringer.

Prinsesseruten

En knap så krævende ruter, med tilvalg af udfordringer for alle alderstrin

- perfekt til familieudflugten.

Dronningeruten

En mere udfordrende rute, der kan kombineres med udelæring og leg

- skoleklassen eller børnfødselsdagen.

Kongeruten

Den større udfordring, der motiverer til at præstere og træne

- motionisten eller den nysgerrige.

afprøver

pulsstigen

tager en omvej

trappetræning

klatrer op af

stormstige

tjekker pulsen

tager en slutspurt

tilbage på

ruten

EN GOD OMVEJ

case: Peter (50) på gåtur

20 min

over broen

videre rundt

på volden

klatring

slalomløb

balanceøvelser

følger stien

pulsmåling

hjem

leg ved træerne

picnic

pause med historie -

fortælling

vandpause

op af trappen

klatring

klatring

intervalløb

leg med vandpumpen

de modige prøver

stormstigen

øvelser i grupper på

stigerne

tælle trin på trappen

spadseretur fra stranden

PRINSESSERUTEN

med familien

2 timer

spurt op af stien

DRONNINGERUTEN

eksempel: skoleklassen

1/2 time

pause ved

dæmningen

løber op på

katten

klatring

pulsen måles

styrketræning på stigerne

KONGERUTEN

eksempel: løbeklubben

1/2 time

DRONNINGENS BASTION 20/15


PROJEKTETS SUCCESKRITERIER

1. Formidling af stedets historie

2. Skoler/daginstitutioner arbejder med leg og læring på stedet

3. Skabelse af et lokalt miljø

4. Synlighed, omtale, medier lokalt/globalt

5. Æstetik

www.eco-compteur.com

Et aktivitetsområde på Dronningens Bastion forventes, at blive et vigtigt

aktiv i byen. Dets centrale placering i Fredericia betyder, at mange

mennesker dagligt vil krydse over anlægget, både på vej til byen og hjem

igen samt på en gåtur langs med Fredericia Vold. De mange idrætstilbud,

der finder sted på Gasværksgrunden skal bla. sammentænkes med

aktivitetsområdet på Dronningens Bastion.

Det forventes, at formidlingen af Fredericia Voldanlæg bliver tydeligere qua

En god omvej ”, der vil trække flere brugere op på volden. Det forventede

øgede antal af brugere, vil derfor være et målbart succeskriterie. Et afledt

succeskriterie heraf er, at flere vil få kendskab til Fredericia Vold og dens

betydning for Fredericia by. Væsentligt er også, at aktivitetsområdet er

arkitektonisk og æstetisk tilpasset Fredericia Vold.

Skoler og institutioner har muligheden for, at integrere et besøg på

aktivitetsområdet i skoletiden. Via optælling kan det forholdsvis let

registreres hvor mange elever, der benytter dette tilbud. Aktivitetsområdet

tilfører lokalområdet (indenfor en radius af 500 meter) et attraktivt tilbud.

Etableringen af et aktivitetsområde kræver omtale og aktivering. Det

vil derfor være et succeskriterie, at det bliver en del af fredericianernes

bevidsthed og at det opnår en hvis synlighed i lokale medier.

Hvis hvert af de nævnte punkter vægtes 20 % er det hensigten at opnå et

samlet målbart succeskriterie på 80 %.

Avisartikel i Fredericia Dagblad, omhandlende workshoppens resultater

DEN FORSKNINGSBASEREDE EVALUERING

Fredericia Kommune vil tilvejebringe både kvalitative og kvantitative

data til evalueringen fra Syddansk Universitet.

Kvalitative data

Da der pt. ikke eksisterer data over brugerne af bastionens adfærd og

anvendelse heraf, vil det være nødvendigt at spørge de kommende

brugere om deres tidligere anvendelse. Det er dog erfaringen, at der kan

ske en vis ”erindringsforskydelse”, hvorfor kontrol- og krydsspørgsmål vil

indgå. Spørgsmålene går bl.a. på:

1. Hvorfor kommer du her (formål)?

2. Kom du her før?

3. Hvad var formålet da?

4. Er du her alene eller sammen med andre?

5. Har du børn med?

6. Hvad er attraktionen?

7. Hvordan kom du herhen?

Kvantitative data

Kvantitative data kan sammenlignes med data fra Kræftens Bekæmpelse.

I nærværende økonomiske overslag er medregnet udgifter til en

tællestation, en såkaldt Eco Counter (Se f.eks. www.eco-compteur.com).

Med tællestationen vil vi kunne måle besøgsfrekvensen over døgnet.

Såfremt vi ønsker det vil vi ydermere kunne retningsbestemme de

forbipasserende, sammenligne besøgsfrekvensen i forskelligt vejrlig, om

det er cyklende eller gående, som passerer, mv. Da Kræftens Bekæmpelse

(KB) netop har fået tilladelse af Kulturarvstyrelsen til at opstille seks

tællestationer på Vestvolden udenfor København, har vi aftalt med Simon

Rask fra KB, at Fredericia Kommune vil få mulighed for at sammenligne

byens data med de fra Københavns Befæstningsring.

Kom med dine idéer, tanker og

drømme - til “en god omvej

Kreativ workshop på Dronningens Bastion (lige øst for Nørreport)

for alle interesserede onsdag d. 25. august kl. 15-19

Invitation fra Fredericia Kommune til workshop omkring ” En god omvej ”.

Markering af rute med dronningelogo

DRONNINGENS BASTION 20/16


PROJEKTETS ORGANISERING

Projektet gennemføres på tværs af fagafdelingerne i Fredericia Kommune

samt i tæt partnerskab med Fredericia Museum og Kulturarvstyrelsen. Projektet

forankres i to udvalg; Teknisk Udvalg samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Nedenfor er de kommunale afdelinger samt interessenter, der inddrages i

projektet beskrevet:

Projektansvarlig

Vej – og Parkchefen er ansvarlig for projektets realisering og implementering.

Projektledelse

Projektledelsen varetages af kommunens Vej og Park afdeling. Projektlederens

opgaver er, at sikre tids – og procesplanen fra idéudvikling til

implementering forløber planmæssigt samt sikre den løbende opfølgning

af indsatsen.

Tværfaglig projektgruppe

Den tværfaglige projektgruppe ledes af projektlederen fra Vej og Park.

Gruppen består desuden af fagpersoner fra Børne- og Ungområdet, Kultur

og Fritid, Plan og Byg samt Museerne i Fredericia. Projektgruppen har til

formål at styre idéudviklingen samt sikre, at projektet bliver implementeret,

således at succeskriterierne opfyldes og tidsrammen overholdes.

Gruppen skal herunder sikre, at de relevante og interne og eksterne

interessenter bliver inddraget i alle projektets faser. Projektgruppen skal

desuden varetage formidlingsfunktionen både eksternt og internt ved bl.a.

at opsamle og videreformidle viden fra projektet på tværs i organisationen.

Interne interessenter

De interne interessenter er Familie og Børnesundhed, skoleafdelingen,

afdelingen for Daginstitution og Klubber, Pleje og Sundhed samt Fredericia

Museum også skal involveres. De interne interessenter skal inddrages både

i idéudvikling samt implementering af projektet.

Eksterne interessenter

Ekstern interessent er først og fremmest Kulturarvstyrelsen, der sikrer, at

den historiske arv varetages.

Kulturarvstyrelsen skal ligeledes inddrages både i idéudvikling samt implementering

af projektet.De talrige løbe - og idrætsklubber involveres - deres

daglige anvendelse af Fredericia Vold betyder at de ligger inde med en

kollosal viden om hvordan anlægget kan bruges til fysisk aktivitet (og ikke

mindst pga. deres mange kreative ideer og ønsker).

Interne interessenter:

Børne- og skole institutioner

Museerne i Fredericia

Projektansvarlig:

Vej – og Parkchefen

Projektledelse:

Fredericia Kommunes

Vej og Park afdeling

Tværfaglig projektgruppe

Eksterne interessenter:

Kulturarvstyrelsen

Løbe - og idrætsklubber

DRONNINGENS BASTION 20/17


IMPLEMENTERING

Bevægelsesforløbet ”Dronningens Bastion” er et unikt konkret fysisk tiltag

i historiske omgivelser direkte forankret i vores fælles kulturarv. Det er

derfor oplagt at formidle denne kombination af bevægelse og læring med

kommunens sundhedspolitik og nye specifikke initiativer i forhold til Dronningens

Bastion.

For at byens borgere får øjnene op for de nye muligheder på bastionen, er

en god sammenbinding til lokalområdet og de omkringliggende områder

og forløb vigtigt. Aktiviteterne vil især ’banke på døren’ hos de mange

borgere, der i umiddelbar nærhed og pirre nysgerrigheden og inviterer

dem op på bastionen. I et større bymæssigt perspektiv vil en opgradering

af bastionen også tiltrække besøgende og turister.

De skræddersyede tilbud på Dronningens Bastion vil markedsføre

Fredericias helt særlige historie og med de ny aktiviteter skille byen ud fra

mængden af ensartede standardløsninger. Hvor byerne før finanskrisen

jagtede drømmen om en multiarena, har dette blik under krisen vendt sig

mod styrkelsen af det lokale særpræg.

Anlægget på Volden kræver et særligt tilført driftsbudget i forhold til arrangementer

og PR, hvilket forudsætter anlæggets succes. I henhold til at

Fredericia Kommune finder de nødvendige midler ved budgetforlig, vil

Kommunes Idrætsentreprenør koordinere og organisere aktiviteter omkring

”den gode omvej”.

Den gode omvej skal inddrages i Fredericianerens hverdag. For børn og

unge er det vigtig, at skoler og institutioner er opmærksomme på det

kommende anlægs muligheder. Derfor vil der efter opførelse etableres

en kontakt til samtlige skoler og institutioner, hvor en gennemgang og

præsentation vil foregå. Præsentationen vil understøttes af de tanker og

idéer der danner grundlag for etableringen.

For den ældre målgruppe vil disse inviteres til specielle arrangementer,

hvor selvsamme ideer og tanker præsenteres. Endvidere vil en strategi

være, at inddrage den gode omvej i byens mangfoldighed af tilbud og aktiviteter.

Et eksempel kan være et partnerskab med Gasværksgrunden, hvor

ambassadører vil samarbejde omkring inddragelse af faciliteter. Løbeklubber

vil opfordres til at løbe forbi som et ekstra element i træningen og

idrætsforeninger vil præsenteres for muligheden for kropslig stimulering.

Igennem projektets udviklingsproces er der afholdt borger-workshop, for

at skabe et spirende ejerskab til projektet, her fremkom flere gode idéer.

1.G klasse fra EUC Lillebælt har efterfølgende afholdt workshop med kommunen

og kører nu et parallelt projektforløb omhandlende aktiviteter på

Dronningens Bastion.

Fredericia Kommune har yderligere ansøgt om midler fra Friluftsrådet

til projektet ”UD i Fredericia” (afventer svar 1.nov.), hvor bla. det ny bevægelsesforløb

Dronningens Bastion” vil indgå på et kommunalt site, der

bliver målrettet lærere og pædagoger med fokus på mere udelæring og

udeliv i børnehaver og skoler. Bøgeskov Skoles naturvejleder/lærer er allerede

igangsætter på dette projekt og vil derfor naturligt også indgå som en

af formidlerne af det ny bevægelsesforløb ”Dronningens Bastion”.

Dronningens bastion

Gasværksgrunden

Oversigtskort viser Dronningens Bastion i forhold til Gasværksgrunden, andre omkringliggende

idrætsanlæg og institutioner samt byens eksisterende løberuter

Events og forankring

I forbindelse med indvielsen af bevægelsesforløbet ”Dronningens Bastion”,

vil en række borgerinddragende events finde sted. Helt nye events specielt

planlagte til dette sted og andre årstidsbestemte begivenheder.

Indvielse og bevægelsesuge

Invitationer til indvielsen af bevægelsesforløbet ”Dronningens Bastion” uge

41, består af en traditionel flyer/postkort kombineret med en specieldesignet

refleks”brik”, der tager udgangspunkt i det ny ”Dronningens Bastion

logo. Borgeren inviteres hermed til at medbringe sin personlige refleks,

påskrevet et budskab ( ønske om fremtiden, hemmeligheder, en signatur

eller hvad man nu ønsker) til at ophænge denne langs en af de nye

stiforbindelser, som et af de mange ”hemmelige” spor der angiver de ny

forbindelser. Invitationer uddeles fra de handlende i byen, skoler, fritids- og

daginstitutioner, klubber og foreninger, biblioteker o. lign.

I uge 41 (2011) er det skolernes motionsdag og bevægelsesuge. De

nærliggende skoler (Egumvejen og Købmagergade, Realskolen, Lillebælt

skolen) inviteres til at afholde bevægelsesaktiviter og løb på Dronningens

Bastion i løbet af ugen og er dermed med fysisk at indvie “Dronningens

Bastion”.

Der vil derudover blive afholdt en stor fælles “Fredericia skattejagt” på

Dronningens Bastion samme uge.

Jul/nytår

Jul og nytår, en eftermiddag i juleferien arrangeres en papir/både/lygte

event for hele familien ved ”Dronningens Bastion” voldgrav. Papirkonstruktioner

laves på stedet eller medbringes hjemmefra og lys isættes

og lygterne får lov til at flyde i voldgraven (hvis frosten tillader det) eller

snelygter opsættes.

Skabe nye traditioner.

Ved at skabe nye traditioner tilknyttet Dronningens Bastion, får flere folk

et naturligt ejerskab til stedet, som de kan videregive til familie og venner.

Årstidernes skiften er ofte tidspunkter, hvor det er naturligt at bevæge sig

Flourescerende lys - natteløb

Der designes en Dronningens Bastion refleks, som

invitation til indvielsen af bevægelsesforløbet

Lys, bevægelse og oplevelser

Der arrangeres skattejagt

for alle byens borgere på Dronningens Bastion

DRONNINGENS BASTION 20/18


DEN OVERORDNEDE KOMMUNALE PLANLÆGNING

Der foreligger ikke lokalplan for projektområdet. Projektområdet er tænkt

ind i kommunal planlægning vha. hensigtserklæringerne som beskrevet i

”Fæstningsbyen Fredericia – en strategi- og byrumsplan 2007.

Det er hensigten, at voldanlægget kobles sammen med byen i et cirkelslag

gående omkring volden og havnen – herved dannes en 4 kilometer lang

rekreativ strækning – inde i Fredericia By. Projektforslaget Dronningens

Bastion har potentiale til at blive det første nye anlæg i etableringen

af den rekreative Doughnut og ligger fint i forlængelse af kommunens

sundhedspolitik, som prioriterer at fremme lighed i sundhed.

Strategisk sammenhæng omkring bevægelse i byen

Det er kommunens intension bla. at knytte aktiviteter fra

Gasværksgrunden, aktivitetsområde i bymidten (Et velfungerende socialt

og kulturelt mødested) op til Dronningens Bastion. F eks. de kommunalt

arrangerede løbeture, som iværksættes på Gasværksgrunden som

fremover vil inddrage Dronningens Bastion i forløbet.

Fredericia Kommunes sundhedspolitik

I kommunens sundhedspolitik er der et særligt fokus på at fremme fysisk

aktivitet specielt blandt kommunens inaktive borgere. Via strukturelle

bevægelsesfremmende tiltag i forskellige af byens

lokaliteter skal borgerne motiveres til at være fysisk aktive.

Der arbejdes med tidlig strukturel indsats i forhold til at motivere børn til

leg og bevægelse.

I Fredericia Kommune er der tre certificerede idrætsdaginstitutioner,

der skal skabe rammer for at fremme børnenes lyst til at bevæge sig.

Idrætsdaginstitutionerne yder sparring på indretning af de fysiske rammer

til øvrige institutioner. Ligeledes er der to kommunale skoler med særlig

idrætsprofil, hvor der arbejdes særligt med strukturelle tiltag, der skal øge

børnenes muligheder for at få en mere fysisk aktiv hverdag.

Strukturelle tiltag for at fremme fysisk aktivitet i byens rum er ligeledes højt

prioriteret. Der arrangeres naturture og forskellige arrangementer. Bl.a.

er der udviklet et koncept for en række gåtursfoldere forskellige steder i

kommunen, som skal motivere borgerne til at motionere 30 minutter om

dagen. Desuden er der lavet én indgang til alle kommunens gå-, løbe- og

cykelture på kommunens sundhedsportal.

I 2008 gennemførtes et kvarterløftsprojekt i et socialt belastet

boligområde, hvor formålet var at udvikle og udarbejde de fysiske rammer

og omgivelser i samarbejde og dialog med børn og unge for at fremme

deres muligheder for fysisk aktivitet.

Ligeledes i det nyligt lancerede projekt Fredericiacykelby.dk arbejdes der

med cykelfremmende tiltag på flere niveauer, alt sammen med overskriften

at skabe mere bevægelse blandt borgerne.

Som et overordnet redskab til at sikre fokus på bevægelsesfremme i

byplanlægningen sundhedskonsekvensvurdere kommunen alle sager i

Teknisk udvalg i forhold til om sagen er bevægelsesfremmende.

ØKONOMI - BUDGET FOR PROJEKTETS REALISERING

Fredericia Kommunes Kultur – og

Fritidsudvalg samt Teknisk Udvalg har

besluttet at fordele udgiften til

egenfinansiering på 25 % efter nærmere

aftale mellem udvalgene.

Enhed Mængde á kr. Kr. Ialt kr.

RYDNINGSKILER PÅ SKRÅNING 80.165

Rydning, m.v. 80165,00

Krat og småskov, rydning inkl. rødder m2 500,00 34,69 17345,00

Træfældning, ekskl. optagning af rødder stk 20,00 1848,00 36960,00

Stubfræsning, diameter 300-400 mm dag 2,00 5430,00 10860,00

Bortskaffelse stk 1,00 15000,00 15000,00

GRÆS 15.000 15.000

Harvning, planering, græssåning, tromling samt gødskning stk 1,00 15.000 15.000

LEDNINGSARBEJDE 44.000 44.000

Inkl. maskinopgravning, udjævningslag, lægning, tilfyldning lbm 400,00 110 44.000

og fjernelse af overskudsjord indtil 5 km.

Ekskl. deponeringsafgift.

NYE STIFORBINDELSER 106.290 106.290

Vedligeholdelse - udlægning af træflis, inkl. timer m2/dag 300,00 50 15.000

Afmærkninger træstammer og grene, materialer stk 500,00 50 25.000

Grafik, stencils og opmåling stk 1,00 50.000 50.000

Arbejdstimer dag 3,00 5.430 16.290

ELEMENTER 1.402.960 1.402.960

Pulsfølsomme stiger, teknik stk 7,00 32.000 224.000

Projektering (Teknologisk Institut, Robotteknologi) stk 1,00 50.000 50.000

Stiger, stålarbejde og finish stk 16,00 20.000 320.000

"Storm-Stiger" stk 3,00 85.000 255.000

"Storm-Bro" - endelig pris afventer detailprojektering - KUAS/ingeniør. 1,00 500.000 500.000 ikke fastsat

Ingeniørudgifter til beregninger % 4,00 53.960

AKTIVITETSZONER 240.000 240.000

"Fortdækket", vandpost stk 1,00 90.000 90.000

"Dæmningen", trædæk stk 1,00 75.000 75.000

"Bermen", rydning og og redskaber stk 1,00 75.000 75.000

INDVIELSE 150.000 150.000

Indvielsesevent stk 1,00 25.000 25.000

Grafik stk 1,00 25.000 25.000

Print stk 5000,00 5 25.000

Distribution stk 1,00 10.000 10.000

Reflekser stk 5000,00 12 60.000

Fragt stk 1,00 5.000 5.000

EVENTS, IMPLEMENTERING 100.000 100.000

Vinter, jul/nytårs event stk 1,00 50.000 50.000

Forårsevent stk 1,00 50.000 50.000

EVALUERING, INDSAMLING AF DATA 65.000 65.000

Tællestation, Eco-compteur.com stk 1,00 25.000 25.000

Evaluering og indsamling af data stk 1,00 40.000 40.000

DRIFT 42.000 42.000

Sikkerhedstjek rep. og genopretning stk 1,00 42.000 42.000

SUM 2.038.415

OMKOSTNINGER 285.378

Arkitekt % 12,00 2.038.415 244.610

Eksterne rådgivere % 2,00 2.038.415 40.768

SUM 2.323.793

RESERVER 348.569

Uforudsete udgifter % 15,00 2.323.793 348.569

SAMLET OVERSLAGSSUM EXCL. MOMS 2.672.362

DRONNINGENS BASTION 20/19


TIDS- OG HANDLINGSPLAN 2011

DRONNINGENS BASTION 2011

Fredericia Kommune

Tidsplan realisering 2011

januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december

uger

1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152

fase 1 En evt. Naturklagesag kan udsætte tidsplanen.

fase 2

KUAS

fase 3

fase 4

fase 5 fase 6

Faseopdeling: FERIE

fase 1: evaluering og dialog m. KUAS

INDVIELSE Forår 2012

fase 2: ansøgningsmateriale til KUAS Evaluering ved

fase 8 Syddansk

fase 3: designudvikling og projektering Universitet

fase 4: evaluering og evt. omprojektering afhængig af afgørelse ved KUAS og andre.

fase 7

fase 5: produktion af elementer Andre faktorer:

fase 6: sommerferie Test: 1:1 mock-ups på stedet

fase 7: projekt installeres på volden KUAS: Kulturarvstyrelsen, sagsbehandling 6 uger.

INDVIELSE KUAS: en evt. klagesag 4 uger.

fase 8: implementering, events og andre tiltag EVT: Naturklagenævnet, sagsbehandling 1-10 mdr.

SOCIAL INTERAKTIONSDESIGN

20/20

More magazines by this user
Similar magazines